Vajtswv cov Lus Tau Coj Kuv Tawm Los Ntawm Kev Tu Siab Ntawm Kev Txij Nkawm

Los Ntawm Gan’en, Suav Teb

Yav tag los kuv yeej muaj kev sib hawm xeeb, muaj tsev neeg zoo siab hlo thiab kuv tau yog ib tug thawj saib xyuas lub chaw ua hauj lwm thiab ua ib tug thawj saib xyuas fab neeg ua hauj lwm rau ib lub tuam txhab. Kuv tus txiv tau yog ib tug thawj saib xyuas rau lub chaw ua hauj lwm hluav taws xob thiab nws tau ua tus coj ib lub ntawm lawv cov tuam txhab cau. Tsis ntev nws raug txhawb mus ua tus lwm thawj saib xyuas ntawm lub chaw ua hauj lwm loj. Wb tus me tub los yeej ntses, ib yam nkaus. Peb tsev neeg muaj peb leeg ua lub neej zoo siab hlo thiab txhua tus neeg uas peb paub tau hwm peb. Tsuas yog thaum lub sij hawm kuv tab nthuav tawm qhov kev zoo siab thiab kev sib haum xeeb no, ces muaj qee yam tsis zoo tau tshwm sim. Kuv tus txiv tau mus thab nws tus neeg tsav tsheb tus poj niam. Qhov no tshwm sim tam siv ua rau lub ntiaj teb puas ntsoog tag rau kuv. Kuv noj tsis qab los sis pw tsis tsaug zog tau ob peb hnub. Kuv tau muaj kev npau taws thiab kev chim siab thiab kuv hnov poob ntsej muag heev. Kuv tau nyob rau txoj kev mob Txog qhov uas kuv xav tuag. Thaum lub sij hawm kuv tab tom tuav lub mis taub tshuaj lom rau hauv kuv txhais tes thiab twb yuav luag hla lub rooj vag tuag, kuv tau xav txog kuv niam thiab kuv tus me tub. Yog kuv tuag lawm, es kuv niam tus uas laus lawm yuav ua li cas nyiaj taus qhov kev mob ntawm kev faus nws tus ntxhais kiag no ma? Kuv tus tub, tseem yaus, yuav tau ntsib ntau yam kev nyuaj rau hauv lub neej. Nws txiv yuav vam khom rau tsis tau ntxiv lawm, yog li yog tias nws tsis muaj nws niam lawm, nws puas yuav raug tso ua ntsuag no ma? Kuv lub siab tau muag thaum xav tej kev xav no. Kuv tau txhos caug, quaj ncia, thiab tau ws cov tshuaj lom no tau txeej rau hauv av lawm.

Tom qab tawd tau ib ntus, kuv tau tawm ntawm kuv txoj kev mob ntawd los ntawm lub neej thiab kev tuag, tab sis kuv tsis rov muaj lub neej nkaj siab uas kuv ib txwm muaj. Kuv ntxub tus poj niam ntawd mus tis nkaus kuv cov pob txha kiag thiab xav hais tias nws yog qhov ua rau kuv mob txhua yam, tias nws tau rhuav pov tseg peb tsev neeg uas muaj kev zoo siab du lug. Kuv xav, “Yog hais tias koj yuav tsis cia kuv muaj lub neej zoo, kuv yuav tsis cia koj nyob kaj siab lug. Vim tias koj ua rau kuv raug kev txom nyem li no, kuv yuav ua kom koj them ntau tshaj ob paug.” Kuv tau ntaus nws thiab tau coj neeg mus rau tom nws tsev mus tsoo txhua yam, yog li ntawd nws tau ntshai qhov rov qab los tsev heev. Txawm hais tias kuv tau ua rau nws poob rau kev ceeb ntshai, hauv ib qho kev nyuaj siab los xij, kuv kuj tseem nyob hauv kev mob. Kuv tsuas yog tsis muaj peev xwm khiav tawm ntawm qhov kev txaus ntawm kuv lub tsev ua tawg lawm.

Tsuas yog tom qab ntawd, muaj ib tug neeg sib paub tau qhia txoj moo zoo ntawm tus Tswv Yexus rau kuv thiab tau muab ib daim ntawv luam ntawm phau Vajlugkub rau kuv. Nyeem nws, tus Tswv Yexus txoj kev thev taus, kev ua siab ntev, thiab kev zam txim raug kuv heev. Kuv nyeem txog Nws, yam tsis muaj kev txhaum, raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv dim tib neeg thiab nws ua rau kuv xav tsis thoob vim li cas kuv tsis zam txim rau kuv tus txiv thiab tus poj niam ntawd tsuas yog ib zaug xwb. Kuv tau thov tus Tswv txhawb kuv lub zog, muab kuv txoj kev thev taus thiab kev ua siab ntev los zam txim rau nkawv. Kuv tus txiv thiab kuv tau tso txoj kev sib ntaus tseg thiab kuv tau tsis ntaus tus poj niam ntawd thaum kuv tau pom nws, thiab. Tab sis kuv kuj tseem tso tsis tau txoj kev cim uas kuv tau muaj tseg. Kuv tsuas yuam kuv tus kheej kom thev taus rau nws txhawm rau kuv tsev neeg, kuv tus tub, thiab rau kuv lub neej mus tom ntej. Tab sis ua rau kuv ceeb, tsis yog hais tias kuv tus txiv tsis tso tseg xwb, tab sis nws tau ua kom txhua yam phem tshaj tuaj. Nws tau tso nws txoj dej num tseg thiab tau khiav mus nrog tus poj niam ntawd nyob. Kuv yuav nqos qhov ntawd tau li cas? Kuv yuav ua li cas txais tau qhov kev ntxeev siab ntawd los ntawm kuv tus txiv? Kuv yeej tso kuv lub sij hawm yuav nce mus ua thawj coj thiab raug nce qib rau kuv tus txiv, kuv tau saib xyuas wb tus me nyuam, ua noj ua haus, thiab ua txhua yam dej num hauv tsev rau kuv tus txiv, kuv tau khiav mus txhua qhov chaw rub kom kuv tus txiv tau nce qib. Tab sis txhua yam uas kuv tau rov yog kuv tus txiv txoj kev ntxeev siab rau kuv, kev ua mob rau kuv. Kuv nyiaj tsis tau nws mus ntxiv lawm. Kuv tau ntxub kuv tus txiv rau qhov uas tsis txawj xav kiag li, qhov uas tsis muaj siab muaj ntsws kiag li. Kuv kuj tau ntxub tus poj niam ntawd thiab kuv xav pom nws tuag, txawm nws tau txhais txog kuv txoj kev tuag, ib yam nkaus los xij. Kuv tau siv zog ua txhua yam los txiav nkawv cov hauv paus ntawm cov nyiaj tau los yog li nkawv yuav tsis tuaj yeem ua kom xaus tau. Nws tsis tau ntev ua ntej ntawd nkawv rov qab los rau hauv nroog vim nkawv nyiaj tag lawm. Muaj ib hnub, kuv tus txiv tsis muaj nyiaj tau los quaj rau ntawm kuv xub ntiag, lees tias nws ua txhaum thiab thov zam txim, thiab nws tau cog lus tias nws yuav hloov siab tshiab thiab rais los mus ua ib tug neeg tshiab. Nws hais kom kuv mus nrhiav ib co phooj ywg los pab nws hloov chaw rau nws txoj dej num tawm ntawm lub nroog thiab mus rau hauv ib cheeb tsam nroog yog li nws thiaj pib tau lub neej tshiab nyob hauv ib puag ncig uas sib txawv. Pom ua li cas saib nws mob ua luaj thiab hnov nws qhov kev thov txim yam qhib siab hlo, ua kuv lub siab yaj tag. Kuv txawm xav hnov qab txhua yam kev tsis zoo siab yav tag los thiab xav pib dua tshiab yog li kuv tau pom zoo rau nws tej kev thov. Kuv tau mus cuag kuv cov phooj ywg tam sim ntawd kom hloov chaw rau wb ob leeg. Peb tau pib los nyob ua ke dua, thiab txawm hais tias nws tau siv zog ua txhua yam kom kuv txaus siab thiab ua kom kuv zoo siab los xij, kuv tsuas hnov zoo li kuv tsis muaj dab tsi los hais rau nws li. Nyob rau hauv qhov kev phem ntawd, kuv kuj tseem tuav rawv tej kev xav txog wb txoj kev txij nkawm, xav tias qhov ntawd tsuas xav tau sij hawm los kho. Tab sis qhov ua rau kuv ceeb uas tshaj qhov ntawd thaum kuv tau khwv heev rau kev ua dej num kom wb tau hloov chaw ua dej num, kuv ho cia li tau nrhiav pom tias nws tau mus cuag tus poj niam ntawd dua. Kuv tau nyiaj tsis taus kuv txoj kev npau taws ntxiv li lawm thiab tau nthe nws kom tawm mus. Ob hnub tom qab, nws tau tawm mus tsis hais ib lo lus li, thiab yeej tsis rov los li lawm. Qhov ntawd yog qhov thaum kawg kiag uas kuv tau ras dheev. Kuv paub tias nws yeej tsis xav thim siab lees txim tiag tiag. Nws tsuas rov los vim nws tsis muaj nyiaj thiab tsis muaj chaw nyob xwb. Nws ua zoo rau kuv thiab hais tias nws xav daws kho txhua yam, tab sis txhua yam ntawd yog qhov ntis ntseg muaj xwb. Nws tsuas xav siv kuv los pab ua kom nws txoj dej num tau hloov chaw mus xwb. Kuv lub siab tau ntsoog tag thaum kuv paub qhov no lawm. Kuv tau ntxub kuv tus txiv txhua lub sij hawm, thiab kuv ntxub tus poj niam ntawd ib yam nkaus. Kuv tau pib los npaj yuav ua kom nws tsis taus thiab puas tsuaj. Tsuas yog thaum uas kuv tab tom poob mus rau txoj kev phem ces Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau cev Nws txhais tes ntawm txoj kev cawm dim los rau kuv thiab kuv tau lees txais Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg. Los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus, kuv tau kawm cov kev muab qab hau nyob tom qab qhov kev tsaus ntuj thiab kev phem ntawm lub ntiaj teb, thiab kev txom nyem thiab kev kho siab hauv zej zog. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv ‘tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.’ Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?” (“Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). “Tib neeg tsis yog dab tsi li dua li ntawm yog Kuv tus yeeb ncuab lawm. Tib neeg yog tus phem uas tawm tsam thiab tsis mloog Kuv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog tus phem cov me nyuam uas raug tsawm foom los ntawm Kuv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog tus thawj tim tswv uas ntxeev siab rau Kuv tej xeeb zeej xeeb ntxwv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog qhov los ntawm tus phem uas Kuv muab tso tseg ntev los lawm, uas yog Kuv tus yeeb ncuab tsis haum nrog Kuv txij thaum ntawd los. Vim lub ntuj nyob saum qaum tib neeg muaj iab oo thiab tsaus nti, tsis muaj ib nyuag qhov kaj me me kiag li, thiab tib neeg lub ntiaj teb yog poob mus rau qhov tsau ntuj nti, uas tus neeg nyob hauv twb tsis muaj peev xwm pom nws txhais tes xyab los rau ntawm nws ntsej muag los sis lub hnub thaum thaum nws tsa nws lub taub hau. Txoj kev hauv nws qab xib taws, nkos thiab qawj muaj qhov ntau, nkhaus thiab siab qis heev; tag nrho thaj av muaj neeg tuag lub cev puv qhov txhia chaw. Lub ces kaum ua tsaus ntuj muaj neeg tuag tej nqaij seem puv nkaus, thiab nyob ntawm tej ces kaum txias thiab ntxoov ntxoo muaj dab coob uas muab tej ntawd ua lawv qhov chaw nyob. Thiab nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb txhua qhov txhia chaw dab mus mus los los ua tsheej pab. Cov me nyuam uas ua txhua yam xws li tej tsiaj, muaj kev qias neeg puv npo, raug kaw npaj tos sib ntaus sib tua, yog lub suab uas txaus ntshai heev raug rau lub siab. Lub sij hawm ntawd, nyob hauv lub ntiaj teb ntawd, yog ‘ntiaj teb lub ceeb tsheej,’ ib tug yuav mus nrhiav lub neej txoj kev zoo siab nyob qhov twg? Ib tug yuav mus nrhiav lub hom phiaj ntawm nws lub neej qhov twg?” (“Ua Ib Tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). “Nyob rau hauv Vajtswv qhov muag pom, ces tib neeg zoo li tej tsiaj nyob rau hauv tsiaj lub ntiaj teb. Lawv sib tawm tsam, sib tua, thiab muaj kev sib cev ncauj cev lus zoo heev li. Nyob rau hauv Vajtswv qhov muag pom, ces lawv kuj zoo li tej liab, txawj sib ntxias sib dag heev tsis hais hnub nyoog li cas los sis yog poj niam los txiv neej li” (“Tshooj 21” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Kev nyeem Vajtswv cov lus yeej ua rau kuv lub siab kaj tiag tiag. Kuv tau pom qhov ntawd txij li Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau tib neeg, peb tau plam peb lub siab zoo thiab kev muaj qab hau, thiab peb thiaj li tsis muaj qhov kev ua neeg nyob. Peb tsis muaj ib qho meej mom los sis qhov ruaj ntseg. Peb txhua tus txawj dag, twm xeeb, ntxim txub, siab phem, thiab siab tsis ncaj. Peb ib txwm ua kev npaj ntxias dag rau peb tus kheej li txiaj ntsig, ua tej kev xam txog lwm tus. Peb tsuas txhawj txog peb tus kheej txoj kev xyiv fab xwb thiab tsis txhawj seb lwm yuav tus ciaj los sis tuag. Peb tsim peb txoj kev zoo siab rau ntawm kev txom nyem ntawm lwm tus. Muaj kev sib ntaus thiab kev sib tua rau txhua qhov kev hloov pauv. Txoj cai lij choj ntawm hav zoov cov cai, zoo ib yam li nyob hauv tsiaj lub ntuj. Yog koj tsis noj kuv, ces kuv yuav tua koj. Txhua tus tib neeg nyob hauv txoj kev txhaum thiab kev coj ncaj ncees tab tom tog tob zuj zus. Txhua tus puav leej nyob rau txoj kev nyiam, txoj kev zoo siab hauv txoj kev txhaum. Cov txiv ntxeev siab rau cov poj niam, cov poj niam ntxeev siab rau cov txiv, cov txiv thiab cov poj niam ob leeg sib ntxeev siab ib leeg rau ib leeg. Txhua tus pe hawm qhov phem, suav txog lawv tej kev plees kev yi, thiab ua tau zoo raws lawv tus kheej nrog rau tus poj niam txiv neej uas txawv yus. Lub ntiaj teb nyob ruaj nrees rau Ntxwgnyoog qhov kev paub thiab nws tau dhau los tsaus zuj zus thiab phem tuaj. Nws dhau los ua ib qhov caws pliav ntawm kev txhaum thiab kev coj tsis ncaj rau tus txij nkawm. Tib neeg pab tsis tau tab sis tog tob zuj zus, dhau los ua phem zuj zus thiab qias neeg. Kuv tau paub tias kuv tus txiv txoj kev ntxeev siab yog qhov tau los ntawm Ntxwgnyoog cov kuab lom. Kuv tsis muaj kev zam hlo li. Kuv tsis tuaj yeej tsoo txoj hau kev ywj pheej uas Ntxwgnyoog tau ua lwj liam thiab tau tsim txom kuv kom tawg, ib yam nkaus. Thaum lwm tus neeg tau nam rau ntawm kuv tej kev ntshaw, kuv tau rais los muaj kev chim siab thiab xav pom kom kuv cov yeeb ncuab tuag. Kuv tau ua neej nyob yam tsim txom ntsuav txhua feeb los ntawm kev ntxhov siab ntawm kuv txoj kev ntxub yog tsis muaj kev txhawb nqa rau txoj dej num los sis lub neej. Txawm kuv tus tub raug rub mus rau qhov ntawd los xij. Puas yog txhua yam kev puas tsuaj no tsim los ntawm Ntxwgnyoog? Tom qab ntawd kuv tau txais qee yam kev paub rau hauv lub neej los ntawm kev thov thiab kev nyeem Vajtswv cov lus. Kuv pom tias tib neej phem thiab lwj liam, peb txhua tus sib siv thiab sib dag, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas hlub tiag. Kuv maj mam tso qhov kev ntxub uas kuv muaj rau kuv tus txiv thiab tus poj niam ntawd thiab kuv tau thim kuv txoj kev npaj ua pauj. Thaum kuv tso txhua yam ntawd tseg, kuv hnov muaj kev ywj pheej thiab tso tawm hauv kuv lub siab yam tsis txaus ntseeg. Txij thaum ntawd los kuv tau pib lub neej tshiab tag nrho, kev sib sau ua ke nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam txhua hnub, kev noj, kev haus, thiab kev sib qhia Vajtswv cov lus, thiab hu nkauj qhuas Vajtswv. Kuv tau muaj kev txawj xav ntawm kev tso tawm thiab kev ywj pheej. Kuv tau maj mam pib hnov zoo tuaj thiab kuv tuaj yeej luag tau dua.

Ces muaj ib hnub, kuv tau mus cuag kuv ib tug phooj ywg uas kuv tau sib raug zoo nrog. Ntsia nws yuag thiab nkees heev. Kuv tau poob siab. Nws hais rau kuv tias nws tus txiv tau ntxeev siab rau nws lawm, thiab thaum nkawv tab tom sib tham txog kev sib nrauj nws tau siv tshuaj lom nws tus kheej vim nws xam tsis pom ib txoj hau kev tawm li, tab sis thaum kawg nws raug cawm ciaj rov los. Wb tau muaj txoj hmoov phem zoo ib yam nyob hauv wb txoj kev txij nkawm. Kuv twb tuag mus lawm yog nws tsis muaj Vajtswv txoj kev tiv thaiv, thiab leej twg thiaj li paub tias cov nyom saum kuv lub ntxa yuav hlav tuaj siab npaum li cas lawm tom qab ntawd. Kuv nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tom qab ntawd: “Vim li cas ib tug txiv ho hlub nws tus poj niam? Vim li cas ib tug poj niam ho hlub nws tus txiv? Vim li cas me nyuam ho hwm thiab ua li niam txiv hais? Vim li cas niam txiv ho hlub me nyuam tag npaum li? Neeg ho khaws tej kev xav dab tsi cia rau hauv siab? Lawv yeej tsis npaj siab yuav ua kom tau raws li lawv tus kheej tej kev npaj thiab kev ntshaw rau lawv tus kheej li lod?” (“Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Vajtswv cov lus tau qhia kuv vim li cas tom qab tau ua niam txiv ze rau nees nkaum lub xyoo, wb tej kev ib tug xav rau ib tug thiaj tsuag zuj zus thiab nyiaj tsis taus ib qho kev sib tawm tsam me me li. Nws vim yog tsis muaj txoj kev hlub tshua tseeb los sis txoj kev hlub ntawm tej kev ua neeg. Nws tsuas ua tau zoo raws yus tus kheej tej kev ntshaw los yog ib leeg siv ib leeg xwb. Thaum ib tug neeg tseem siv tau zoo, peb tsuas hais qhov zoo los qhuas lawv nkaus xwb, tab sis thaum peb siv lawv tag, peb muaj lawv ncaws tawm kiag mus li lawv yog ib lub qub tsho los sis ib pawg khoom vuab tsuab. Ib “tsev neeg zoo siab” thiab “kev hlub ntawm tus txiv thiab tus poj niam” yog tsuas dag rau cov neeg ruam xwb, thiab tej ntawd yog ib rooj ntxiab uas Ntxwnyoog siv los ntxias dag peb. Tu siab kawg, kuv tsis muaj qhov tseeb thiab tsis nkag siab qhov teeb meem, yog li kuv tsis tuaj yeem pom tshab rau Ntxwgnyoog cov lus dag. Kuv tus txiv ob peb lo lus dag thiab cov kua muag cuav xwb twb dag tau kuv lawm. Kuv mas dig muag tag rau ib txog kev tsis muaj qab hau ntawm kev zoo siab thiab ua rau kuv yuam kev rhuav, tau xav ua dog dig rau tej kev qhuav qhawv no. Kuv yuav luag plam kuv txoj sia rau nws. Kuv yog ib tug neeg ruam! Txhua tus neeg raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog. Peb mas txawj dag, ntxias dag, qia dub, ntxim ntxub, ntshaw luag tug, thiab phem. Yuav muaj tau kev hlub tshua los yog kev hlub tiag tau li cas? Tom qab ntawd kuv thiaj li paub tias tsuas yog Vajtswv txoj kev hlub ua rau tib neeg nkaus xwb thiaj li muaj tseeb tiag, thiab thaum kuv tab tom nyob nrog txoj kev ntxub ntau heev lawm, nws yog Vajtswv cov lus uas tau ntiab txoj kev ntxub hauv kuv siab tawm thiab tau txo kuv qhov mob, muab txoj kev txawj xav ntawm kev kaj siab thiab kev zoo siab hauv kuv tus ntsuj rau kuv. Nyob hauv lub ntiaj teb no leeg twg thiaj li yuav hlub tau kuv li ntawd? Leej twg txoj kev hlub thiaj li yuav tshaj Vajtswv txoj ma? Puas yog kev muaj txoj kev hlub ntawm Vajtswv coj txoj kev zoo siab los ntau tshaj kev muaj txoj kev hlub ntawm lwm tus neeg ma? Tej kev xav no ua rau kuv kaj siab thiab ua rau kuv muaj kev ris txiaj rau Vajtswv txoj kev cawm dim.

Kuv nyeem qee nqe hauv Vajtswv cov lus tom qab ntawd. “Tej kev haub ntxias yam txaus ntshai uas ntau txhiab xyoo ntawm ‘txoj kev ntseeg loj tshaj plaws ntawm kev muaj teb chaws’ tau tso tob nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm, nrog rau tej kev xav sab txwv feej uas tib neeg raug khi thiab raug saw hlau xauv, yam tsis muaj ib qho kev ywj pheej me me li, yam tsis muaj lub siab yuav ntshaw qhov ntau los sis mob siab hlo rau, tsis muaj kev ntshaw kom nce qib, lam nyob twj ywm thiab poob qab ntsuav, tuav rawv txoj kev xav li ib tug qhev, thiab ntau yam ntxiv mus—tej kev xav rau kev txiav txim siab zoo li no tau qhia kom pom txog ib qho nchuav tawm los uas qias neeg uas ntxuav tsis tawm li thiab phem heev rau tej kev pom, kev xav, kev coj ncaj ncees thiab tus moj yam ntawm noob neej. Tib neeg, ces zoo nkaus li, ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb tsaus ntuj nti ntawm txoj kev ua phem, uas tsis muaj ib tug ntawm lawv uas yuav nrhiav kev tawm mus kom deb tshaj tus laj kab thaiv li, thiab tsis muaj ib tug ntawm lawv uas yuav xav khiav tawm mus rau ib lub ntiaj teb zoo dua li; tab sis lawv txaus siab rau qhov lawv tau hauv lub neej, siv lawv lub sij hawm muaj thiab tu me nyuam, rau siab khwv, hws ntws lug, ua lawv tej dej num hauv vaj hauv tsev, npau suav txog ib tse neeg uas kaj siab lug thiab zoo siab hlo, thiab npau suav txog txoj kev hlub ntawm tej txwj nkawm, tej me nyuam uas txawj hlub niam hlub txiv, npau suav txog lawv txoj kev xyiv fab rau yav laus thaum uas lawv ua lub neej thaj yeeb lug…. Rau ntau caum xyoo, ntau txhiab xyoo, ntau caum txhiab xyoo los txog ntua rau tam sim no, tib neeg tau nkim lawv lub sij hawm li no, yam tsis muaj ib tug twg uas yuav tsim ib lub neej kom zoo tiav log li, sawv daws tsuas muaj kev npaj siab sib tua nyob rau hauv lub ntiaj teb tsaus ntuj nti no xwb, sib tw ua kom muaj koob npe thiab muaj txiag nplua nuj xwb, thiab nrhiav tswv yim ua phem ib leeg rau ib leeg xwb. Leej twg thiaj nrhiav kev ua kom haum Vajtswv txoj kev xav mas? Puas muaj leej twg quav ntsej txog Vajtswv tes hauj lwm li? Tag nrho txhua yam ntawm noob neej uas muaj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj ces yeej rais los ua tib neeg tus yeeb yam ntev los lawm, thiab nws yog ib qho nyuab heev uas yuav ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab tib neeg haj yam tsis muaj siab yuav ua twb zoo mloog tej uas Vajtswv tau tso rau lawv niaj hnub no” (“Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). “Tag nrho tib neeg lub neej txoj sia ces nyob rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yeej tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav muaj cuab kav tso tau nws tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li. Tag nrho sawv daws yeej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas qias neeg, kev qias vuab tsuab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li, tsis muaj ib qho qab hau los sis nuj nqis li; lawv nyob yam tsis txob tsis txhawj rau cev nqaij daim tawv, rau kev plees kev yi, thiab rau Ntxwgnyoog xwb. Yeej tsis muaj ib qho nuj nqis me me dab tsi rau lawv txoj kev muaj nyob li. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nrhiav tau qhov tseeb los tso lawv tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txawm hais tias tib neeg ntseeg Vajtswv thiab nyeem phau Vajluskub, los lawv yeej tsis to taub yuav tso lawv tus kheej tawm ntawm txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li cas. Thoob plaws txhua tiam, muaj tsawg tus heev uas tau tshawb pom qhov lus zais no, muaj tsawg tus heev uas to taub nws. Zoo nkaus li ntawd, txawm hais tias tib neeg ntxub Ntxwgnyoog, thiab ntxub lub cev nqaij daim tawv, los lawv yeej tsis paub yuav muab Ntxwgnyoog rooj ntxiab haub ntxias ntawd tshem pov tseg tau li cas li” (“Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Vajtswv cov lus nthuav tawm qhov muaj tseeb ntawm peb lub neeg raws li tej kev ua neeg. Puas yog kuv tsis tau ntsib dua txoj kev mob ntau vim kuv tab tom caum ib qho uas hu tias “lub neeg zoo siab”? Kuv xav txog yav tag los. Kuv tau tso tseg ib txog dej num uas kuv nyiam kom kuv tus txiv thiaj li yuav mus tau tom ntej. Kuv tau ua txhua yam dej num hauv tsev thiab tus me nyuam, thiab kuv tau ua neeg raws lub tswv yim hais tias cov txiv neej ua dej num nyob rau sab nraud ho cov poj niam ua dej num hauv tsev. Hauv kuv txoj kev rau siab ua ib tug poj niam zoo rau kuv tus txiv, kuv txaus siab hlo muab rau nws kuv tej roj ntshav, tej dag zog, thiab tej kua muag, txawm hais tias kuv yuav tuag kiag los kuv yeej tsis khuv xim. Kuv zoo li ib lub tshuab moos ua hauj lwm, siv zog peem rau kuv tus txiv thiab rau tsev neeg tsis so li. Thaum kuv tus txiv tau mus tom ntej, kuv zoo siab rau nws. Thaum nws ntxeev siab rau kuv, kuv mas puas ntsoog tag thiab tau quaj ib leeg chim chim hauv tsev, tab sis kuv kuj tseem yuav tsum tau luag rau lwm tus thaum kuv tawm mus. Kuv tau muaj ob lub ntsej muag tas li—nws yog ib txoj kev qaug zog thiab mob siab los ua neej li ntawd. Hauv kev sib zog peem kom kuv lub neej uas tawg rov los ua ke, kuv tau los sib cav nrog tus niam ntawd, yam tsis xav txog kuv tus kheej lub meej mom los sis kev ruaj ntseg. Kuv kuj yuav tsum tau cheem qhov kev chim hauv kuv lub siab thiab muab sij hawm rau kuv tus txiv los thim siab lees txim. Tam sim no kuv pom tau tias kuv tab tom nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, raug siv ua sis thiab raug Ntxwgnyoog tswj zoo li ib tug me nyuam roj hmab, ua lub neej tsis zoo li tib neeg. Kuv tau nyob rau lub neej dab tuag teb. Tab sis kuv raug kaw los ntawm nws, xav tias qhov ntawd yog tib txoj hau kev ua lub neej muaj nuj nqis. Vajtswv cov lus tau qhib lug rau kuv lub siab thiab tau cia kuv los pom qhov ntawd hu-ua “lub neej zoo siab” uas kuv tab tom caum qhov tsis muaj nqis, tias nws tsis muaj qab hau. Txawm tias kuv tau ua tiav tej no tiav los xij, ntawd yog dab tsi? Tsis yog nws qhuav qhawv tag nrho xwb los?

Kuv los nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus: “Koj yog ib yam muaj sia raug tsim los—koj yuav tsum pe hawm Vajtswv thiab caum raws ib lub neej muaj nuj nqis. Yog koj tsis pe hawm Vajtswv tiam sis nyob rau hauv cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, ces koj tseem tsis yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg tej ris tsho los? Vim koj yog tib neeg, koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Vajtswv thiab thev taus txhua yam kev txom nyem! Koj yuav tsum zoo siab thiab lees txais ib qho kev txom nyem me me uas koj tau ntsib rau niaj hnub no thiab ua ib lub neej muaj nuj nqis, zoo ib yam li Yauj thiab Petus. Hauv lub ntiaj teb no, tib neeg hnav dab phem tej khaub ncaws, noj zaub mov los ntawm tus dab phem, thiab ua dej num thiab tiam rau hauv tus dab phem tus ntiv tes xoo, dhau los raug caij tsuj rau hauv nws txoj kev qias vuab tsuab. Yog koj tsis nkag siab lub ntsiab ntawm lub neej los sis tsis caum kom cuag txoj hau kev tseeb, ces kev ua lub neej zoo li no yuav muaj qhov tseem ceeb tau li cas? Nej yog cov neeg uas caum raws txoj hau kev yog, cov uas nrhiav kev tsim kho. Nej yog cov neeg uas sawv los hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog, cov uas Vajtswv hu ua cov ncaj ncees. Qhov ntawd tsis yog lub neej muaj nuj nqis tshaj plaws los?” (“Kev Xyaum Ua Raws (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Vajtswv cov lus tau txhawb kuv txoj kev txiav txim siab kom caum raws Vajtswv. Hauv peb lub neej nyob rau ntiaj teb, peb txoj kev ntseeg, kev hwm Vajtswv, thiab kev ua peb txoj dej num kom tau raws li yam muaj sia uas raug tsim los yog tib txog hau kev nkaus xwb peb thiaj li tuaj yeej ua peb lub neej kom muaj nqis thiab muaj qab hau. Rov hais txog lub ntiaj teb, kuv tau qaug zog rau kuv tus kheej thiab tau tawm tsam nrog tib neeg txog kuv txoj kev txij nkawm thiab kuv tau tso txoj kev iab daw ntawm kev puas tsuaj uas ntxwgnyoog tau nchuav rau kuv. Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tus uas tau cawm kuv thiab tau tso cai rau kuv muaj txoj hmoov zoo rov qab los rau Vajtswv lub tsev. Vajtswv cov lus tau ywg dej thiab tau yug kuv kom kuv thiaj li tuaj yeej to taub qee qhov tseeb, saib pom ib qhov me me ntawm kev phem thiab kev tsaus ntuj hauv lub ntiaj teb, saib qhov tseeb ntawm tib neeb txoj kev lwj liam thiab tso kuv txoj kev mob rau tom qab. Vajtswv txoj kev hlub rau kuv yog qhov zoo tshaj plaws. Kuv yuav tsum ua kuv txoj dej num kom zoo los them pauj rov qab rau Vajtswv txoj kev hlub. Yog tsis li ntawd ces, kuv yeej tsis tsim nyog hu ua tib neeg los sis los nyob ntawm Vajtswv xub ntiag. Tom qab ntawd, kuv tau pib tshaj txoj moo zoo thiab ua kuv txoj dej num nrog cov kwv tij thiab cov nkauj nuam thiab kuv tau hnov kaj siab lug thiab zoo siab nyob hauv kuv lub siab.

Niaj hnub no, thaum twg los xij uas kuv xav txog Vajtswv txoj kev cawm dim rau kuv, kuv nyuam qhuav pib hu txoj nkauj qhuas Vajtswv “Yog Tias Kuv Tsis Raug Cawm los ntawm Vajtswv.” “Yog Tias Kuv Tsis Raug Cawm los ntawm Vajtswv, ntshe kuv tseem ntab mus los rau hauv lub ntiaj teb, ntsib kev mob siab rau txoj kev txhaum, tsis muaj kev cia siab rau hauv lub neej txoj sia li. Yog Tias Kuv Tsis Raug Cawm los ntawm Vajtswv, ntse kuv tseem yuav raug tej dab phem caij tsuj, kev lom zem txaus siab ntawm txoj kev txhaum, tsis paub txoj kev taug ntawm lub neej txoj sia. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus hlub tshua rau kuv; Nws cov suab lus hu kuv. Kuv hnov Vajtswv lub suab thiab raug txhawb tsa rau ntawm Nws lub zwm txwv xub ntiag. Txhua txhua hnub kuv noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab kuv tau to taub ntau yam tseeb. Kuv pom qhov tob ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev lwj liam. Peb xav tau Vajtswv txoj kev cawm dim tiag tiag. Vajtswv qhov tseeb ntxuav kuv kom dawb huv thiab cawm kuv. Lub sij hawm tas lub sij hawm tuaj, kuv raug txiav txim thiab raug lim kom dawb huv, thiab kuv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia tau hloov pauv lawm. Tsis yog los txog thaum saj Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv lawm es kuv mam li tau paub Nws qhov zoo ntxim hlub xwb. Kuv lub siab hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem, thiab Kuv ua neej tau zoo nkaus li tib neeg me ntsis lawm. Kuv tau pom Vajtswv tim ntsej tim muag; kuv tau saj Nws txoj kev hlub tiag tiag. Raws hauv Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, kuv tau txais Nws txoj kev cawm dim ntawm tiam kawg. Kuv leg puv npo kuv tes dej num ncaj ncees, thiab kuv lub siab zoo siab thiab kaj siab lug. Peb nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv txoj kev hlub sib pauj, nrog rau Nws txoj kev coj thiab cov koob hmoov. Kuv xyaum ua raws qhov tseeb, mloog Vajtswv lus, thiab ua neej nyob rau hauv lub neej txoj sia tiag tiag. Vajtswv tes dej num yeej muaj tiag thiab muaj sia. Vajtswv yog tus ntxim fwm thiab ntxim hlub. Thaum pom Nws txoj kev hmov tshua thiab kev zoo ntxim hlub, kuv xav fij kuv lub neej txoj sia rau Nws. Kuv yuav caum qhov tseeb thiab hlub Nws kom mus ib txhis; kuv yuav ua kuv tes dej num kom puv npo los pauj rau Nws txoj kev hlub” (Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab).

Qhov Dhau Los: Kev Txawj Ntse Puas Hloov Tau Koj Txoj Hmoo Tiag Tiag?

Ntxiv Mus: Paub Txog Vajtswv Lub Hwj Chim thiab Hwj Chim Kav Nyob Hauv Lub Neej

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.
Nrog peb tham hauv WhatsApp
Nrog peb tham hauv Messenger

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No