Cov Zaj Lus uas Xaiv Tseg ntawm Cov Lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

Cov Zaj Lus uas Xaiv Tseg ntawm Cov Lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

Cov zaj lus uas xaiv tseg los ntawm cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txog Nws tes hauj lwm ces muaj nyob rau hauv phau ntawv no, thiab ua tim khawv rau qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav. Lawv ua rau tag nrho cov uas ntshaw pom Vajtswv qhov kev tshwm sim kom paub hais tias Tswv Yexustwb tau rov los saum cov huab dawb ntev lawm, thiab hais tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg—tus Me Nyuam Yaj uas hais qhia ua ntej nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Tshwm uas tau qhib thooj ntawv thiab tev xya lub cim.

Khetos Cov Lus Hais Tawm

Theej tawm