VIII. Tsuas Muaj Ib Tug Vajtswv Nkaus Xwb: Tsis Muaj Vaj Peb Leeg

1. Vajtswv tsuas yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua yam thiab tswj fwm tag nrho txhua yam. Nws tau tsim txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj fwm txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj kav tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, thiab Nws npaj rau txhua yam raws li qhov muaj. Qhov no yog Vajtswv lub meej mom, thiab Nws qhov muaj tiag. Rau txhua yam thiab tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, Vajtswv qhov muaj tseeb tiag yog tus Tswv Tsim thiab yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam ntawm qhov kev tsim tawm los. Tej yam zoo li no yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv, thiab Nws tsuas yog tib tug xwb ntawm tag nrho txhua yam. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi ntawm yam uas Vajtswv tsim los—txawm tias lawv yuav nyob nrog tib neeg los sis nyob rau sab yeeb ceeb los xij—tsis muaj peev xwm yuav siv tej tswv yim los sis txoj kev zam los ua cuav los sis los hloov txauv tau Vajtswv qhov muaj tiag thiab lub meej mom li, vim tias tsuas muaj Tib Tug xwb, ntawm tag nrho txhua yam, uas yog tus muaj ntawm qhov muaj tiag no, lub hwj chim, kev muaj cai, thiab lub rab peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam tsim los: peb tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

2. Tseem muaj cov uas hais tias, “Tsis yog Vajtswv yeej hais tawm kiag hais tias Yexus yog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws lod?” Yexus yog Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, tus uas Nws txaus siab rau kawg nkaus—qhov no ces yeej yog Vajtswv hais tiag los mas. Qhov ntawd ces yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej, tab sis tsuas yog hais ntawm ib qho kev pom uas txawv los xwb, qhov ntawd yog los ntawm tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej hais lus tim khawv rau Nws tus kheej qhov kev yug los ua neeg xwb. Yexus yog Nws qhov kev yug los ua neeg, tsis yog Nws tus Tub saum ntuj ceeb tsheej. Koj puas to taub? Yexus cov lus, “Kuv nyob rau hauv leej Txiv, thiab leej Txiv nyob rau hauv Kuv,” tseem tsis qhia kom pom hais tias Nkawd yog ib tug Ntsujplig xwb lod? Thiab tsis yog vim qhov kev yug los ua neeg ntawd ces Nkawd thiaj raug sib cais rau ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb lod? Qhov tseeb, Lawv yeej tseem yog ib tug; tsis hais yuav muaj dab tsi li, nws tsuas yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej xwb. Vim yog tej kev hloov nyob rau ntau tiam, tej yam uas yuav tsum tau ua kom tiav ntawm tes hauj lwm, thiab ntau theem uas sib txawv ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, lub npe uas tib neeg hu Nws thiaj li sib txawv. Thaum Nws los ua thawj theem hauj lwm, Nws tsuas raug hu ua Yehauvas nkaus xwb, tus saib xyuas ntawm cov neeg Yixayee. Nyob rau theem thib ob, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsuas hu tau ua tus Tswv, thiab Khetos xwb. Tab sis nyob rau lub sij hawm ntawd, tus Ntujplig saum ntuj ceeb tsheej tsuas hais tias Nws yog Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws thiab tsis haisdab tsi txog qhov hais tias Nws thiaj yog Vajtswv ib leeg Tub nkaus xwb. Qhov no ces yeej tsis tshwm sim li. Vajtswv ho muaj tib tug me nyuam xwb tau li cas mas? Ces Vajtswv tseem ho tsis rais los ua tib neeg thiab lod? Vim Nws yog tus uas yug los ua neeg, Nws thiaj li raug hu ua leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws, thiab, los ntawm qhov no, ces thiaj li muaj qhov kev sib txheeb ntawm leej Txiv thiab Tub. Nws tsuas yog vim qhov kev sib cais ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb xwb. Yexus thov Vajtswv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv. Vim Nws tau muab lub cev nqaij daim tawv coj los hnav li txoj kev ua neej, nws yog los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv ces Nws thiaj li hais tias: “Kuv lub plhaub sab nraud yog lub ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Vim Kuv tau hnav lub cev nqaij daim tawv los rau hauv lub ntiaj teb no, tam sim no Kuv nyob deb deb ntawm ntuj ceeb tsheej lawm.” Vim qhov laj thawj no, Nws thiaj li tsuas thov tau rau leej Txiv Vajtswv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb. Qhov no yog Nws tes dej num, thiab nws yog qhov uas Vajtswv tus Ntsujplig uas yug los ua neeg tsim nyog xaus nrog. Nws hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv vim Nws thov leej Txiv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias Nws raug hu ua Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, los Nws yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag, vim Nws yeej yog qhov kev los yug ua neeg ntawm tus Ntsujplig tiag, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tseem yog tus Ntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

3. Tej zaum qhov no yuav ua rau Vajtswv cov lus ntawm Chiv Keeb tshwm plaws rau hauv tib neeg feem coob lub siab: “Cia peb tsim tib neeg rau hauv Peb tus yam ntxwv, kom zoo nkaus li Peb.” Pom hais tias Vajtswv hais tias cia “Peb” tsim tib neeg raws li “Peb” daim duab, ces “Peb” qhia tau hais tias muaj ob tug los yog tshaj ntawd; vim Nws hais tias “Peb,” ces yeej tsis yog muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj xav dav dav txog cov neeg uas sib txawv, thiab los ntawm tej lus no ces thiaj li muaj lub tswv yim txog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig. Yog li ntawd Vajleejtxiv ho zoo li cas? Vajleejtub ho zoo li cas? Thiab tus Vajntsujplig ho zoo li cas? Puas ntxim yuav yog cov noob neej niaj hnub no raug tsim kom zoo li daim duab ntawm ib tug uas yog peb tug ntawd los sib sau ua ke? Yog li ntawd ces puas tib neeg daim duab zoo li Vajleejtxiv, Vajleejtub, los sis Vajntsujplig mas? Tus tawg ntawm cov neeg ntawm Vajtswv uas tib neeg daim duab zoo nkaus li? Tib neeg lub tswv yim ces yeej yuam kev lawm thiab tsis muaj qab hau hlo li! Nws tsuas muaj peev xwm muab ib tug Vajtswv phua ua ntau tus Vajtswv xwb. Nyob rau lub sij hawm thaum Mauxe sau phau Chiv Keeb, Nws yog tom qab uas noob neej twb raug tsim tawm tom qab kev tsim lub ntiaj teb lawm. Nyob rau thaum pib, thaum lub ntiaj teb pib kiag, tsis tau muaj Mauxe. Thiab nws twb yog ntev ntev puag tom qab no lawm mas Mauxe mam sau phau Vajluskub, ces nws yuav ua cas paub hais tias Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej hais dab tsi? Nws tsis paub ib qho me me li hais tias xyov Vajtswv tsim lub ntiaj teb li cas. Nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub, twb tsis muaj ib qho hais txog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig li, tsuas hais txog ib tug Vajtswv tiag, Yehauvas, ua Nws tes hauj lwm nyob rau Yixayee xwb. Nws raug hu ua ntau lub npe sib txawv thaum tej tiam ntawd hloov lawm, tab sis qhov no ua tsis tau pov thawj qhia hais tias ib lub npe mas yog hais txog ib tug neeg txawv. Yog qhov no zoo li no, ces qhov ntawd tsis muaj neeg coob suav tsis txheeb li nyob rau hauv Vajtswv lod? Tej uas sau tseg rau hauv phau Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm, ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau qhov pib ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Nws yog Vajtswv tes hauj lwm, thiab thaum Nws hais lus, nws yog, thiab thaum Nws hais lus txib, ces nws sawv. Yeej tsis muaj ib zaug li uas Yehauvas yuav hais tias Nws yog Vajleejtxiv los ua tes hauj lwm, los sis Nws tsis tau hais lus txog yav tom ntej tias Vajleejtub los txhiv noob neej. Thaum nws los txog rau lub sij hawm ntawm Yexus, nws tsuas hais tias Vajtswv tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los txhiv tag nrho noob neej xwb, tsis tau hais tias yog Vajleejtub uas los ntawd. Vim tej tiam ntawd tsis zoo ib yam thiab tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kuj sib txawv thiab, Nws thiaj li yuav tau ua kom tiav Nws tes hauj lwm nyob rau tej thaj chaw uas sib txawv. Nyob rau qhov no, lub koob meej uas Nws sawv cev rau los kuj sib txawv thiab. Tib neeg ntseeg hais tias Yehauvas yog leej Txiv rau Yexus, tab sis qhov no mas Yexus twb tsis lees paub, tus uas hais tias: “Wb yeej tsis tau muab cais kom sib txawv ua Vajleejtxiv thiab Vajleejtub; Kuv thiab leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej yog ib tug xwb. Leej Txiv nyob rau hauv Kuv thiab Kuv nyob rau hauv leej Txiv; thaum tib neeg pom leej Tub, ces lawv yeej pom leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab.” Thaum uas txhua yam tau muab hais tag lawm, txawm yuav yog leej Txiv los sis leej Tub, Nkawd yog ib tug Ntsujplig xwb, tsis yog muab faib ua ob tug neeg sib txawv. Thaum uas tib neeg npaj yuav piav, tej xwm txheej ntawm cov nyob rau lub tswv yim ntawm cov neeg sib txawv ntawd, nrog rau qhov kev sib txheeb ntawm leej Txiv, leej Tub, thiab tus Ntsujplig. Thaum tib neeg hais txog cov neeg uas nyias muaj nyias ntawd, qhov no tsis yog cia li ua kom muaj Vajtswv tuaj xwb lod? Tib neeg tseem muab cov neeg no coj los tso ua ntej ua qab li tus ib, tus ob, thiab tus peb; tej no ces tsuas yog tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab xwb, tsis muaj nuj nqis tsim nyog hais txog, thiab yeej tsis muaj tseeb hlo li! Yog koj nuglawvhais tias: “Muaj pes tsawg tus Vajtswv?” lawv yuav teb hais tias Vajtswv yog Vajpebleeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig: tus Vajtswv tiag. Yog koj nug ntxiv hais tias: “Leej twg yog Vajleejtxiv?” lawv yuav hais tias: “Vajleejtxiv yog Vajtswv tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej; Nws yog tus tswj tag nrho, thiab yog tus Tswv saum ntuj ceeb tsheej.” “Ces Yehauvas yog tus Ntsujplig lod?” Lawv yuav hais tias: “Yog kawg!” Yog tom qab ntawd koj nug lawv hais tias, “Leej twg yog Vajleejtub?” lawv yuav hais tias Yexus yog Vajleejtub, tseeb tiag. “Ces Yexus zaj dab neeg yog dab tsi? Nws los qhov twg los?” Lawv yuav hais tias: “Yexus yug los rau Maivliag los ntawm qhov kev xeeb tub los ntawm Vajntsujplig.” Ces Nws lub ntsiab tseem ceeb ho tsis yog tus Ntsujplig thiab lod? Tsis yog Nws tes hauj lwm kuj sawv cev rau Vajntsujplig tes thiaj lod? Yehauvas yog tus Ntsujplig, thiab hos Yexus lub ntsiab tseem ceeb yeej yog tib yam nkaus thiab. Tam sim no nyob rau tiam kawg, tsis tas hais li nws yeej tseem yog tus Ntsujplig ua hauj lwm; ces Lawv ho yuav yog cov neeg sib txawv tau li cas? Tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los ntawm tej yam ntxwv uas sib txawv xwb lod? Zoo li ntawd, ces yeej tsis muaj qhov sib txawv ntawm peb tug neeg li. Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, thiab yam muaj tseeb, Nws tes hauj lwm yog kiag Vajntsujplig tes. Nyob rau theem thib ib ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua, Nws yeej tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv los sis tshwm sim rau tib neeg pom. Yog li ntawd tib neeg yeej tsis tau pom Nws daim duab li. Tsis hais Nws yuav zoo npaum li cas thiab siab npaum li cas, los Nws yeej tseem yog tus Ntsujplig, Vajtswv Tus Kheej kiag uas xub tsim tib neeg. Qhov ntawd ces yog, Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum Nws hais lus saum cov huab los rau tib neeg, Nws tsuas yog tus Ntsujplig xwb. Tsis muaj leej twg pom Nws qhov kev tshwm sim li; tsuas yog thaum Tiam Hmoov Hlub uas Vajtswv tus Ntsujplig rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab yug los ua neeg nyob rau hauv Yudias xwb mas tib neeg thiaj li pom daim duab ntawm qhov kev yug los ua ib tug neeg Yudais ntawm thawj zaug nkaus xwb. Qhov kev hnov txog Yehauvas ntawd mas yeej tsis hnov tsis pom li. Txawm li cas los xij, Nws yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, ntawd ces yog, xeeb los nawm tus Ntsujplig ntawm Yehauvas Tus Kheej kiag, thiab Yexus kuj tseem tau yug los ua lub cev rau Vajtswv tus Ntsujplig nyob. Qhov tib neeg xub pom ces yog tus Vajntsujplig ya nqis los zoo li ib tug nquab dawb los rau Yexus; nws tsis yog tus Ntsujplig uas muaj rau Yexus nkaus xwb, tab sis yog tus Vajntsujplig. Ces Yexus tus Ntsujplig puas yuav muab cais tawm tau ntawm Vajntsujplig mas? Yog hais tias Yexus yog Yexus, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yog Vajntsujplig, ces Nkawd ho yuav ua ib tug tau li cas mas? Tes hauj lwm yuav ua mus tsis tau yog zoo li ntawd nas. Tus Ntsujplig nyob rau hauv Yexus, tus Ntsujplig nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab Yehauvas tus Ntsujplig ces puav leej yog tib tug xwb. Nws yuav muab hu ua Vajntsujplig los tau, Vajtswv tus Ntsujplig los tau, tus Ntsujplig uas muaj zog xya npaug los tau, thiab tus Ntsujplig uas muaj txhua yam los tau. Vajtswv tus Ntsujplig muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntau heev. Nws muaj peeb xwm tsim lub ntiaj teb thiab rhuav tshem lub ntiaj teb los ntawm qhov tso dej los nyab lub ntiaj teb; Nws muaj peev xwm txhiv tag nrho noob neej, thiab tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwv txeeb tau thiab rhuav tshem tag nrho noob neej. Tes hauj lwm no ces tag nrho puav leej yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm lwm tus neeg ntawm Vajtswv uas sawv Nws cev. Nws tus Ntsujplig ces yeej muab hu tau raws li lub npe Yehauvas thiab Yexus, nrog rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yog tus Tswv, thiab Khetos. Nws kuj muaj peev xwm rais los ua neeg leej Tub thiab. Nws nyob tau rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb tib si; Nws nyob siab rau sab saud ntawm lub qab ntuj khwb thiab nrog rau cov tib neeg coob coob tib si. Nws yog tib tus Tswv ntawm lub ntuj thiab ntiaj teb xwb! Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua tam sim no, tes hauj lwm no yeej raug ua los ntawm tus Ntsujplig ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais tes hauj lwm saum ntuj los sis hauv lub cev nqaij daim tawv, tag nrho puav leej yog ua los ntawm Nws tus kheej tus Ntsujplig. Tag nrho cov uas raug tsim tawm los, tsis hais nyob saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb li, puav leej nyob rau hauv Nws lub xib teg uas muaj hwj chim loj kawg nkaus; tag nrho tej no ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm ua tau sawv Nws cev li. Nyob rau saum ntuj, Nws yog tus Ntsujplig tab sis kuj yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab; nyob nrog tib neeg, ces Nws muaj lub cev nqaij daim tawv tab sis tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Txawm hais tias Nws yuav raug muab hu ua pua pua txhiab lub npe, los Nws yeej tseem yog Nws Tus Kheej, thiab tag nrho tes hauj lwm ces yog kev nthuav tawm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig. Qhov kev txhiv dim tag nrho noob neej los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ces yog tes hauj lwm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig, thiab qhov kev tshaj tawm rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av nyob rau tiam kawg los yog tib yam nkaus li thiab. Nyob rau txhua lub sij hawm, Vajtswv ces tsuas muab hu tau ua tus muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab tib tug Vajtswv tiag, tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj txhua yam. Cov neeg sib txawv ntawd tsis muaj nyob tiag, lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig ces haj yam tsis muaj tiag. Tsuas muaj ib tug Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb nkaus xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

4. Tom qab qhov tseeb ntawm Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv tau tshwm sim lawm, ces tib neeg ntseeg li no: Tsis yog leej Txiv thiaj nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis kuj muaj leej Tub, thiab tseem muaj tus Ntsujplig thiab. Qhov no yog qhov kev xav phemuas tib neegtuav rawv, hais tias muaj ib tug Vajtswv zoo li no nyob saum ntuj ceeb tsheej: ib tug Vajtswv muaj peb leeg uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig. Tag nrho noob neej yeej muaj tej kev xav phem no: Vajtswv yog ib tug Vajtswv xwb, tab sis muaj peb qho, qhov uas tag nrho sawv daws tuav khov kawg nkaus nyob rau hauv tej kev xav phem li ib txwm muaj ces muab xam hais tias yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig. Tsuas yog peb qho no los ua ke ces tag nrho yog Vajtswv xwb. Yog tsis muaj Vajleejtxiv Dawb Huv, Vajtswv yuav tsis muaj puv npo ua ib tug. Qhov mej ntsis zoo li ntawd, ces yog qhov hais tias Vajtswv yuav tsis yog Vajtswv puv npo yog tsis muaj Vajleejtub los sis tus Vajntsujplig. Nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, lawv ntseeg hais tias Vajleejtxiv los sis Vajleejtub nkaus xwb ces yuav muab xam tsis tau hais tias yog Vajtswv. Tsuas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujlig ua ke mas thiaj li xam tau hais tias yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb. Tam sim no, tag nrho cov ntseeg tej kev ntseeg, thiab txawm yog kiag tej tug ntseeg ntawm nej kiag, los yeej tuav qhov kev ntseeg no. Tab sis, hais txog qhov uas ua qhov kev ntseeg no puas yog, tsis muaj leej twg piav tau li, vim nej yeej ib txwm nyob rau hauv tauv huab ntawm txoj kev feeb tsis meej txog tej xwm txheej ntawm Vajtswv Tus Kheej. Los ntawm tej kev xav phem no, nej tsis paub xyov lawv yog los tsis yog, vim nej tau kis tej kev xav phem ntawm txoj kev ntseeg loj dhau heev lawm. Nej tau lees txais tej kev xav phem ntawm txoj kev li ib txwm muaj no tob dhau heev lawm, thiab qhov tshuaj lom no tau txhawm mus tob heev hauv nej lawm. Yog li ntawd, yeej zoo ib yam nkaus li nyob rau hauv qhov xwm txheej no mas nej tau swb rau qhov kev haub ntxias yam phom sij kawg no, vim tus Vajtswv muaj peb leeg no yeej tsis muaj tshwm sim nyob li. Qhov ntawd ces hais tias, tus Vajpebleeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig yeej tsis tshwm sim muaj tiag li. Lawv tag nrho tsuas yog tib neeg tej kev xav phem raws li ib txwm muaj xwb, thiab yog tej qho kev ntseeg yuam kev ntawm tib neeg xwb. Thoob plaws ntau pua xyoo, tib neeg ntseeg qhov Vajpebleeg no, uas tsa los ntawm tej kev xav phem hauv tib neeg lub siab, txua los ntawm tib neeg, thiab yeej tsis tau muaj ib tug tib neeg twg pom kiag dhau los li. Thoob plaws ntau lub xyoo no, tau muaj coob tus neeg tshab txhais Vajluskub uas tau piav txog lub “ntsiab lus tseeb” ntawm Vajpebleeg, tab sis tej kev piav txog tus Vajtswv muaj peb leeg li peb tug neeg sib txawv uas muaj lub ntsiab tseem ceeb zoo tib yam ntawd mas piav tau pom tsis meej thiab pom tsis tseeb li, thiab tib neeg sawv saws tau feeb tsis meej txog qhov “kev tsim tsa” Vajtswv ntawd. Tsis muaj ib tug neeg tseem ceeb twg uas yuav muaj peev xwm muab tau ib qho kev piav kom ntxaws ntxaws li; tej lus piav feem ntau mas yeej hais tias siv tau raws li tej laj thawj thiab nyob rau hauv ntaub ntawv, tab sis tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav to taub nws lub ntsiab lus kom meej meej tag nrho li. Qhov no ces yog vim qhov Vajpebleeg uas loj tshaj plaws no uas tib neeg tuav rawv rau hauv nruab siab no tsis tshwm sim muaj tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

5. Yog nej ib tug twg hais tias Vajpebleeg yeej muaj tshwm sim nyob tiag, ces ho piav kom meej seb tus Vajtswv uas nyob hauv peb leeg no yog dab tsi tiag. Vajleejtxiv Dawb Huv yog dab tsi? Vajleejtub yog dab tsi? Tus Vajntsujplig yog dab tsi? Yehauvas puas yog Vajleejtxiv Dawb Huv? Yexus puas yog Vajleejtub? Ces Vajntsujplig ne ho yog dab tsi? Vajleejtxiv tsis yog ib tug Ntsujplig lod? Tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtub kuj yog ib tug Ntsujplig thiab lod? Yexus tes hauj lwm tsis yog Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Yehauvas tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd uas yog ua los ntawm ib tug Ntsujplig ntawd tsis yog tib yam li Yexus qhov thiab lod? Vajtswv muaj cuab kav muaj tau pes tsawg tus Ntsujplig mas? Raws li koj qhov kev piav, peb tug neeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yog tib tug; yog qhov no yog li ntawd tiag, ces muaj peb tug Ntsujplig, tab sis yog muaj peb tug Ntsujplig ces txhais tau hais tias muaj peb tug Vajtswv. Qhov no ces txhais tau hais tias tsis muaj ib tug Vajtswv tseeb li; hom Vajtswv zoo li no tseem ho muaj lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm ntawm Vajtswv tau li cas mas? Yog koj lees hais tias muaj ib tug Vajtswv xwb, ces vim li cas Nws ho muaj ib tug tub thiab ho yog ib leej txiv mas? Tag nrho tej no tsis yog koj tej kev xav phem xwb lod? Tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb, muaj ib tug neeg nyob hauv Vajtswv xwb, thiab muaj ib tug Ntsujplig ntawm Vajtswv xwb, ntau npaum li qhov uas sau tseg hauv Vajluskub hais tias “Tsuas muaj ib tug Vajntsujplig xwb thiab tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb.” Tsis hais xyov Vajleejtxiv thiab Vajleejtub uas koj hais txog ntawd puas muaj nyob li, tsuas muaj ib tug Vajtswv thaum kawg nkaus xwb, thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig uas koj ntseeg ces yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajntsujplig xwb. Nyob rau lwm cov lus, ces Vajtswv yog ib tug Ntsujplig, tab sis Nws muaj peev xwm rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab nyob nrog tib neeg, nrog rau qhov uas tseem nyob siab tshaj txhua yam tib si. Nws tus Ntsujplig mas muaj txhua-yam nyob hauv tas nrho thiab nyob tau txhua txhia qhov chaw. Nws muaj peev xwm nyob tau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nyob rau hauv thiab sab saud ntawm lub qab ntuj khwb rau tib lus sij hawm tib si. Vim tag nrho tib neeg hais tias Vajtswv tsuas yog tib tug Vajtswv tseeb xwb, ces tsuas muaj ib tug Vajtswv xwb, tsis muaj leej twg yuav muab sib cais tau raws siab nyiam li! Vajtswv yog ib tug Ntsujplig xwb, thiab ib tug neeg xwb; thiab qhov ntawd yog Vajtswv tus Ntsujplig. Yog nws zoo li qhov koj hais, Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig, ces Lawv tseem tsis yog peb tug Vajtswv thiab lod? Tus Vajntsujplig yog ib tug, Vajleejtub yog ib tug, thiab Vajleejtxiv kuj tseem yog ib tug thiab. Lawv cov neeg mas sib txawv thiab Lawv lub ntsiab tseem ceeb los sib txawv, ces yog li ntawd Lawv ho yog ib qho ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb tau li cas mas? Tus Vajntsujplig yog ib tug Ntsujplig; qhov no ces yooj yim rau tib neeg to taub. Yog qho no zoo li no, ces Vajleejtxiv tseem haj yam yog ib tug Ntsujplig thiab. Nws yeej tsis tau nqis los rau ntiaj teb ib zaug li thiab yeej tsis tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv li; Nws yog Vajtswv Yehauvas nyob rau hauv tib neeg lub siab, thiab Nws yog ib tug Ntsujplig tiag tiag li. Ces Nws ho sib txheeb nrog tus Vajntsujplig li cas? Puas yog ib qho kev sib txheeb ntawm leej Txiv thiab tus Tub? Los sis puas yog qhov kev sib txheeb ntawm tus Vajntsujplig thiab tus Ntsujplig ntawm Vajleejtxiv? Ua lub ntsiab tseem ceeb ntawm ib tug Ntsujplig twg ntawd puas zoo ib yam? Los sis puas yog tus Vajntsujplig tsuas yog ib qho cuab yeej rau Vajleejtxiv xwb? Qhov no ho yuav muab piav tshab txais tau li cas? Thiab ces qhov kev sib txheeb ntawm Vajleejtub thiab tus Vajntsujplig ho zoo li cas thiab? Puas yog qhov kev sib txheeb ntawm ob tug Ntsujplig los sis qhov kev sib txheeb ntawm ib tug tib neeg thiab ib tug Ntsujplig? Tag nrho tej xwm tsheej no ces yeej tsis muaj lus piav tshab txhais tau li! Yog Lawv puav leej yog ib tug Ntsujplig xwb, ces yuav hais tsis tau txog peb tug neeg, vim Lawv tsuas muaj ib tug Ntsujplig xwb. Yog Lawv yog cov neeg uas sib txawv, ces Lawv cov Ntsujplig yuav sib txawv nyob rau lub zog, thiab Lawv yuav ua tsis tau ib tug Ntsujplig xwb. Lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig yog qhov uas ruam tshaj plaws li! Qhov no muab Vajtswv faib thiab muab Nws phua ua peb tug neeg, ib tug twg muaj ib lub meej mom thiab ib tug Ntsujplig; ces Nws tseem yuav ua tau ib tug Ntsujplig thiab ib tug Vajtswv li cas mas?

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

6. Tseem muaj ib txhia hais tias: “Vajleejtxiv yog Vajleejtxiv; Vajleejtub yog Vajleejtub; tus Vajntsujplig yog tus Vajntsujplig, thiab nyob rau thaum kawg, Lawv yuav los ua ib tug xwb.” Yog li ces koj yuav muab Lawv ua ib tug tau li cas mas? Vajleejtxiv thiab Vajntsujplig ua tau ib tug li cas mas? Yog Nkawd yeej xeeb txawm yog ob tug, ces tsis hais yuav muab Nkawd sib lo li cas li, Nkawd yeej tseem tsis yog ob qho thiab lod? Thaum koj hais txog qhov muab Nkawd ua ib tug, qhov ntawd tsis yog muab ob qho uas sib txawv coj los sib lo ua ib qho kheej xwb lod? Tab sis Nkawd tsis yog ob qho sib txawv ua ntej muab sib lo ua ib qho xwb lod? Ib tug Ntsujplig twg ces nyias muaj nyias lub ntsiab tseem ceeb uas sib txawv, thiab ob tug Ntsujplig muab coj los ua ib tug tsis tau. Tus Ntsujplig tsis yog ib yam khoom thiab tsis zoo li ib yam dab tsi hauv ntiaj teb tej khoom. Raws li qhov tib neeg pom, Vajleejtxiv yog ib tug Ntsujplig, Vajleejtub yog ib tug, thiab tus Vajntsujplig tseem yog ib tug thiab, ces peb tug Ntsujplig sib tov zoo li peb khob dej nchuav ua ib khob puv nkaus xwb. Qhov ntawd tsis yog qhov uas peb tug ua ib tug lod? Qhov no tsuas yog ib qho kev piav uas yuam kev loj kawg li xwb! Qhov no tsis yog muab Vajtswv phua lod? Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig es ho yuav muab tag nrho coj los ua ib tug tau li cas mas? Lawv tsis yog peb qho uas muaj tus yeeb yam sib txawv lod?

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

7. Thaum Yexus hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv li qhov uas Nws thov Vajtswv, qhov no mas tsuas yog ua los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los xwb, tsuas yog Vajtswv tus Ntsujplig tau hnav ib lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab zoo li qhov ib txwm muaj thiab muaj daim npog sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Txawm hais tias nyob rau hauv Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig kiag, los Nws daim duab sab nraud yeej tseem yog ib tug tib neeg li sawv daws xwb; nyob rau lwm qhov lus hais, ces Nws tau rais los ua “Neeg Leej Tub” ntawm uas tag nrho tib neeg, suav kiag Yexus Tus Kheej tib si, tau hais. Vim yog Nws raug hu ua Neeg Leej Tub, Nws yog ib tug neeg (tsis hais txiv neej los poj niam, txawm yog qhov twg los xij tsuav yog ib tug uas muaj daim plhaub sab nraud ntawm ib tug tib neeg xwb) uas yug los rau ib tse neeg li sawv daws ntawm ib co neeg dog dig. Yog li ntawd, Yexus hu Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv ces zoo ib yam nkaus li nej hu Nws ua Txiv thaum xub thawj; Nws ua li ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Nej puas tseem nco qab tus Tswv zaj Lus Thov Vajtswv uas Yexus qhia nej kom nco kom tau? “Peb leej Txiv uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej….” Nws hais kom tag nrho tib neeg hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv. Thiab vim Nws kiag los yeej hu Nws ua Txiv, Nws ua li ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas sawv sib txig zos nrog nej sawv daws xwb. Vim nej hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv, qhov no qhia kom pom hais tias Yexus pom Nws Tus Kheej sib txig zos nrog nej, thiab ib yam li ib tug ib neeg nyob rau hauv ntiaj teb uas raug Vajtswv xaiv tseg (ntawd yog, leej Tub ntawm Vajtswv). Yog nej hu Vajtswv ua Txiv, qhov no tsis yog vim nej yog ib tug uas raug tsim tawm los lod? Tsis hais Yexus yuav muaj hwj chim loj npaum li cas nyob rau hauv ntiaj teb li, ua ntej qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws tsuas yog ib tug Neeg Leej Tub xwb, uas tswj kav los ntawm tus Vajntsujplig (ntawd ces yog, Vajtswv), thiab ib tug ntawm ntiaj teb cov uas raug tsim tawm los xwb, vim Nws tseem tsis tau ua Nws tes hauj lwm tiav. Yog li ntawd, Nws qhov kev hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej ua Txiv ces tsuas yog Nws qhov kev txo hwj chim thiab kev mloog lus xwb. Nws qhov kev hu Vajtswv (ntawd ces yog, tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej) nyob rau tus yam ntxwv li ntawd, txawm li cas los xij, tsis tau ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yog leej Tub ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej. Tab sis, nws tsuas yog qhov uas Nws txoj kev xav mas txawv lawm xwb, tsis yog hais tias Nws yog ib tug neeg ua txawv lawm. Qhov uas hais tias muaj cov neeg uas sib txawv ntawd ces yog ib qho kev ntseeg yuam kev lawm xwb! Ua ntej Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Yexus yog ib tug Neeg Leej Tub uas muaj tej ciaj ciam uas hla tsis dhau ntau yam ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws tsis tau muaj tag nrho lub hwj chim ntawm tus Ntsujplig. Yog vim li ntawd ces Nws thiaj tsuas yog nrhiav txoj kev xav ntawm leej Txiv Vajtswv los ntawm qhov kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los xwb. Zoo ib yam nkaus li qhov uas Nws thov Vajtswv peb zaug nyob rau ntawm Kexemane: “Cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Ua ntej Nws yuav pw rau saum tus ntoo khaub lig, Nws yog kiag tus Vajntxwv ntawm cov neeg Yudais; Nws yog Khetos, Neeg Leej Tub, thiab tsis yog ib lub cev muaj yeeb koob ntsa paug. Yog vim li ntawd, muab saib los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, Nws thiaj li hu Vajtswv ua Txiv. Tam sim no, koj yuav hais tsis tau hais tias tag nrho cov uas hu Vajtswv ua Txiv ntawd ces yog leej Tub. Yog hais tias qhov no yog li ntawd, ces tag nrho nej sawv daws tseem tsis rais mus ua leej Tub thaum Yexus qhia nej txog tus Tswv zaj Lus Thov Vajtswv lawm lod? Yog nej tseem tsis tau ntseeg, ces qhia Kuv seb, leej twg yog tus uas nej hu ua Txiv? Yog nej hais txog Yexus, ces Yexus Txiv ho yog leej twg rau nej? Tom qab uas Yexus ncaim mus lawm, lub tswv yim ntawm leej Txiv thiab leej Tub no twb tsis muaj lawm. Lub tswv yim no mas tsuas zoo tsim nyog siv rau lub sij hawm uas Yexus rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb; nyob rau tag nrho lwm yam xwm txheej, ces qhov kev sib txheeb ntawd tsuas yog ntawm tus Tswv tsim txhua yam thiab ib tug uas raug tsim tawm los xwb thaum uas nej hu Vajtswv ua Txiv ntawd. Tsis muaj ib lub sij hawm twg uas lub tswv yim ntawm Vajpebleeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yuav siv tau li; nws tsuas yog ib qho kev ntseeg yuam kev uas tsis tshua pom thoob plaws txhua tiam thiab nws tsis muaj tshwm sim tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

8. Cia Kuv qhia nej hais tias, qhov tseeb, tus Vajtswv muaj peb leeg tsis muaj tshwm sim nyob rau qhov twg hauv lub qab ntuj khwb no kiag li. Vajtswv tsis muaj Vajleejtxiv thiab tsis muaj Vajleejtub, thiab haj yam tsis muaj ib lub tswv yim hais tias Vajleejtxiv thiab Vajleejtub sib koom ua ke siv Vajntsujplig ua ib qho cuab yeej. Tag nrho qhov no ces yog ib qho kev ntseeg yuam kev loj kawg nkaus thiab yeej tsis muaj tshwm sim tiag nyob rau hauv lub ntiaj teb no kiag li! Tab sis txawm yog tej kev ntseeg yuam kev ntawd kiag los nws yeej muaj nws qhov chaw pib thiab yeej tsis yog hais tias yuav tsis muaj hauv paus hauv ntsis hlo li, vim nej lub siab mas tsis yog ib qho yooj yim li ntawd, thiab nej tej kev xav mas yeej tsis yog tsis muaj laj thawj li. Tab sis, lawv yeej zoo tsim nyog kawg thiab ntse kawg nkaus, tshaj plaws li ces ua rau lawv tsis muaj neeg yuav kov tau li txawm yog Ntxwgnyoog kiag los xij. Qhov tu siab ces yog tag nrho tej kev xav no yog kev ntseeg yuam kev xwb thiab yeej tsis muaj tshwm sim nyob li! Nej tseem tsis tau pom qhov tseeb tiag hlo li; nej tsuas lam muaj kev khwv yees thiab kev xav hauv nruab siab xwb, ces muab nws txua tag nrho los rau ib zaj dab deeg los dag ntxias kom tau lwm tus txoj kev ntseeg siab thiab kom tau kev caij tsuj cov neeg uas ruam tshaj plaws ntawm cov tib neeg yam tsis muaj tswv yim los sis laj thawj dab tsi li, ces kom lawv ntseeg nej tej “kev qhuab qhia ntawm cov kws txawj” uas zoo tshaj thiab nrov npe tshaj xwb. Qhov no puas yog qhov tseeb mas? Qhov no yog txoj kev ntawm lub neej txoj sia uas tib neeg tsim nyog tau txais lod? Nws tsis muaj qab hau dab tsi li! Tsis muaj ib lo lus uas zoo tsim nyog li! Thoob plaws ntau lub xyoo no, Vajtswv tau raug nej phua raws li no, raug phua me me thiab me zus rau ib tiam zuj zus, los txog ntua qhov uas ib tug Vajtswv raug phua qhib lug ua peb tug Vajtswv. Thiab tam sim no ces tib neeg cia li yuav tsis muaj hnub yuav rov koom tau Vajtswv li ib tug lawm xwb, vim nej tau muab Nws phua tawm mos dhau heev lawm! Yog tsis muaj Kuv tes hauj lwm sai sai ua ntej uas nws yuav lig dhau heev lawm, ces nws yeej yog ib qho nyuab kawg uas yuav hais tau hais tias ua nej yuav xyuam plhu zias ua li no ntxiv mus kom ntev npaum li cas li! Yog pheej muab Vajtswv phua li no ntxiv mus, ua cas Nws thiaj tseem yuav yog nej tus Vajtswv mas? Nej puas tseem yuav paub Vajtswv mas? Nej puas tseem yuav lees paub Nws ua nej txiv thiab rov mus cuag Nws mas? Yog Kuv los txog lig zog, ces ntshe nej twb xa leej “Txiv thiab Tub,” Yehauvas thiab Yexus, rov mus rau Yixayee lawm thiab hais khav hais tias nej yog ib qho ntawm Vajtswv lawm. Hmoov muaj, tam sim no yog tiam kawg lawm. Txog thaum kawg, hnub no uas Kuv tos ntev heev tau los txog lawm, thiab tsuas yog tom qab uas Kuv ua theem no ntawm tes hauj lwm los ntawm Kuv tus kheej txhais tes kiag ces nej qhov kev muab Vajtswv Tus Kheej phua ntawd thiaj li nres nrheev lawm xwb. Yog tsis vim qhov no, ces ntshe nej haj yam ua tshaj ntxiv, ntshe twb muab cov niag Ntxwgnyoog nyob ntawm nej coj los tso saum rooj cia pe hawm lawm. Qhov no yog nej qhov kev dag! Qhov no yog nej tej cuab yeej muab Vajtswv phua! Nej puas tseem yuav ua li ntawd ntxiv mus tam sim no thiab? Cia Kuv nug nej seb: Muaj pes tsawg tus Vajtswv mas? Tus Vajtswv twg yog tus uas yuav coj nej mus rau qhov kev cawm dim? Puas yog thawj tug Vajtswv, tus thib ob, los sis tus thib peb uas nej thov tag li rau xwb? Tus twg ntawm Lawv yog tus uas nej ntseeg tas mus li? Puas yog Vajleejtxiv? Los yog Vajleejtub? Los yog tus Ntsujplig? Qhia Kuv seb tus twg yog tus koj ntseeg? Txawm hais tias txhua lo lus mas koj hais tias koj ntseeg Vajtswv, qhov uas nej ntseeg tiag tiag ces yog nej tus kheej lub hlwb xwb! Nej yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv nej lub siab li! Thiab tab sis nej lub siab mas muaj cov “Vajpebleeg” ntawd ntau heev li! Koj tsis lees li no thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: VII. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawm Tiam Kawg, Qhib thooj Ntawv thiab Ua Nws Txoj Kev Txiav Txim

Ntxiv Mus: IX. Qhov Sib Txawv Ntawm Vajtswv tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No