Vajtswv Txoj Kev Hlub Daws Nws Dim Ntawm Nws Txoj Kev Txij Nkawm uas Mob Siab (Ntu 1)

December 24, 2020

Los Ntawm Tus Muam Ntsia, Teb Chaws Hooj Koos

Ntsia zawm puab ntawm lub qhov rai tab tom saib daim ntawv pov thawj sib nrauj nyob ntawm nws ob txhais tes yam dim plaws txoj kev hnyav siab lawm. Vim Vajtswv txoj kev hlub thiab txoj kev cawm dim, thaum kawg Ntsia thiaj li dim plaws ntawm nws txoj kev txij nkawm uas mob siab no. Nws saib ntawm lub qhov rai mus rau sab nraum txoj kev, thiab tab tom xav txog txhua yam uas tau tshwm sim los ntawm nws thiab nws tus qub txiv yav dhau los rau hauv nws lub siab …

Kev Nrhiav Txoj Kev Zoo Siab

Ntsia los kuj zoo tib yam nkaus li lwm cov me ntxhais thiab. Thaum nws loj tiav me nyuam hluas nkauj lawm, nws muaj kev npau suav xav kom loj hlob thiab nrhiav tau ib tug txiv uas hlub nws tiag tiag. Tshwj xeeb mas thaum nws nyeem cov dab neeg sib hlub los sis saib cov yeeb yaj kiab kev sib hlub hauv TV, thiab nws tau pom tej yeeb yam ntawm txoj kev sib hlub los ntawm tus txiv neej thiab tus poj niam zoo li tsis muaj qhov kawg li, nws tau lub tswv yim ntawm “txoj kev hlub yog tseem ceeb tshaj plaws,” thiab “txoj kev ua txij nkawm nyob kom laus nkoos, sib tuav tes rawv” ua tej yam qauv rau hauv nws tus kheej txoj kev muaj txij nkawm rau yav tom ntej, thiab nws xav kom muaj txoj kev hlub loj heev. Tsuas yog thaum ntawd xwb, nws xav, nws txoj sia kev ua neej nyob thiaj yuav tsis muaj qhov uas tsis muaj nuj nqi li.

Thaum nws npaj txhij mus yuav txiv lawm, nws tau ntsib Meej. Meej hlub Ntsia tiag tiag, thiab Ntsia xav tias Meej yuav yog nws tus txij nkawm nyob mus tag nws lub neej txoj sia, thiab yog li nkawd thiaj tau los pib ua ib yim neeg ua ke. Tom qab nkawd sib yuav lawm, Meej haj yam yeej saib xyuas Ntsia tau zoo heev; nws ua lub siab ntev rau tej yam uas nws tus poj niam ua txhaum thiab nws yeej tso cai nws tus poj niam ua tau, thiab Ntsia xav tias nws yog ib tug poj niam muaj kev zoo siab tshaj plaws nyob hauv lub ntiaj teb.

Vajtswv Txoj Kev Hlub Daws Nws Dim Ntawm Nws Txoj Kev Txij Nkawm uas Mob Siab (Ntu 1)

Kev Sib Tso Tseg Nyias Mus Nyias

Zoo ib yam li Ntsia tau muaj kev zoo siab rau nws txoj kev sib yuav, cas muaj ib hnub nws cia li pom tej ntaub ntawv sau txog txoj kev sib hlub rau hauv Meej lub xov tooj ntawm tes uas tau xa tuaj ntawm ib tug poj niam tuaj. Ntsia thiaj tau nug Meej tias puas yog nws muaj kev ua plees ua yi, thiab Meej tau lees tias tau muaj tiag. Thaum ntawd ua rau Ntsia tu siab heev, thiab nws hnov zoo li nws lub siab ntsoog ua lwj ua liam tag nrho. Nws xav ncaim mus, tab tsis Meej tau thov thiab tau hais kom nws muab sij hawm ib zaug ntxiv rau nws dua. Thaum pom Meej muaj kev tu siab thiab hlub tshua li ntawd, Ntsia lub siab thiaj muag, thiab nws tau txiav txim siab zam lub txim rau Meej.

Ntau hnub dhau mus, Meej thiaj paub hwm thiab paub saib xyuas zoo ib yam nkaus li thaum nkawd pib sib paub thaum xub thawj, tshwj xeeb mas tom qab Ntsia yug me nyuam tag, Meej tau saib xyuas nws tau zoo dua qub. Nws kuj tau cog lus ntau yam rau Ntsia tias: “Kuv yuav sib zog khwv kom tau nyiaj, kom koj thiab wb tus me nyuam thiaj li muaj lub neej zoo rau yav tom ntej.” Txawm tias nws tau ntxeev siab ib zaug ua ntej dhau los lawm los xij, Ntsia hnov tias Meej tseem hlub nws tiag tiag, thiab nws tau hais rau nws tus kheej tias yuav tuav nkawd txoj hlub kom ruaj khov!

Tab sis txoj kev hlub muaj peev xwm kav tau ntev npaum li cas ua ntej nws yuav tsis muaj lawm? Thaum lub sij hawm dhau mus, txoj kev lwj siab ntsws ntawm lub neej txoj sia maj mam los hloov nkawd txoj kev sib hlub ntawm kev txij nkawm ib qho zuj zus. Meej los tsev tim chaw ua hauj lwm los lig zus thiab lig zus, thiab qee zaus mus twb tsis los tsev txog ob los sis peb teev yav sawv ntxov. Nws tus yeeb yam coj rau Ntsia kuj txawv lawm deb zuj zus, thiab nquag muaj teeb meem nrog nws tus poj niam txog tej yam uas tsis tseem ceeb dab tsi. Tom qab muaj kev sib cav, nkawd ob leeg nyias nyob nyias ntsiag to. Ntsia mob siab heev, thiab nws tsis xav kom nkawd sib tso tseg nyias mus nyias. Muaj ib zaug, Ntsia tau nug Meej tias, “Vim li cas koj thiaj coj txawv rau kuv heev zuj zus lawm?” Thiab Meej tau teb tias, “Wb txoj kev hlub tau hloov lawm. Kuv xav tias nws yuav zoo tshaj yog wb sib tso nyias mus nyias….” Thaum hnov nws hais li no, ua rau Ntsia lub siab hnov khoob lug, thiab nws cia li sawv rau tod xwb, cheem tsis tau nws cov kua muag poob.

Ib lub lim tiam tom qab thiab nws yog lub caij nyoog uas Ntsia thiab Meej nkawd sib yuav puv xya lub xyoo. Ntsia xav tias Meej yuav tsum xav txog txhua lub sij hawm thaum nkawd nyob ua ke thiab yuav tsum muaj kev hloov pauv lub siab tab sis, yam xav tsis txog li, Meej tau hais rau nws tias Meej xav sib nrauj!

Qhov no cia li ua rau Ntsia vau kiag tam sim ntawd, thiab Ntsia tus niam laus kuj tau hais rau nws tias Meej yeej tsis muaj kev hlub rau nws los tau ib ntus lawm, thiab qhov ntawd thiaj ua nws lub neej tsaus ntuj nti … Nws tus niam laus cov lus tau rhuav tshem tag nrho txhua tsav txhua yam ntawm Ntsia txoj kev cia siab qib kawg thiab ua rau nws tag kev cia siab hlo, Ntsia tau noj cov tshuaj tsug zog 90 ntsiav. Nws raug coj mus kho ncav sij hawm, tab sis nws tau txiav txim siab dhia ib lub tsev siab. Nws raug cawm dim ib zaug ntxiv yam tsis tsaus ntseeg li tab sis, vim nws yeej raug mob sab heev, muaj feem yuav ua rau nws tau zaum ntawm lub rooj zaum muaj log mus tag nws lub neej txoj sia. Tab sis thaum nws pom Meej muaj kev saib xyuas txhua yam rau nws raws li qhov ua tau thiab Meej xav yws rau nws tus kheej, Ntsia xav tias txhua yam ntawd yeej tsim nyog lawm.

Daim Iav Uas Tawg Ntsoog Tag Lawm Tsis Muaj Hnub Yuav KhoTau

Thaum lub sij hawm dhau mus, Ntsia lub cev maj mam zoo zuj zus, thiab siv pas cheem qhov tso mus taus kev lawm. Txawm li cas los xij, nws txoj kev zoo siab hauv lub neej tsis tau raws li nws ntshaw. Meej tau zais siab ntsis txog nws tej kev mus los thiab nws tau dag txog qhov tawm mus hauj lwm sab nraud li ob peb hnub. Thaum nws nyob deb lawm, Ntsia tau hu xov tooj rau nws, tab sis nws yeej tsis teb li. Dhau ntawd ces nws thiaj li siv nws tus xov tooj rov qab hu ntxiv. Meej tau teb thiab, tom qab hais ob peb lo lus npau taws tsawv, nws txawm khwb xov tooj rau Ntsia lawm. Saum Ntsia lub taub hau ces yeej xav tias Meej nyob nrog lwm tus poj niam lawm, thiab nws lub siab mob tshaj qhov nws tswj tau. Hnub peb xwb Meej rov qab los tsev lawm thiab Ntsia txawm nyiag tshawb saib hauv nws tej hnab ris hnab tshos. Ua rau nws ceeb tag, nws pom ib co hnab looj uas siv thaum sib deev! Cia li ua rau Ntsia lub siab puas tag. Nws cia li tsis to taub. Nws muab tag nrho nws lub siab lub ntsws rau Meej los tau ntau lub xyoos lawm—vim li cas Meej ho coj lub siab phem ua luaj li rau nws? Ntsia yeej puv npo qhov tsis txaus siab rau Meej, thiab nws xav tias nws yim neeg zoo tiav log tau dhau los zoo li qhov niaj hnub tam sim no los yeeb vim txhua yam yog Meej …

Tab sis txawm nws yuav mob siab npaum li cas los xij, Ntsia yeej tsis xav plam nws yim neeg, thiab nws xav npaj kom nws tus tub muaj ib yim neeg muaj niam thiab muaj txiv tag nrho. Yuav ua kom cawm tau nws txoj kev muaj txij nkawm uas tsis tau raws siab xav ntawd, Ntsia zais nws qhov kev mob siab rau hauv nws lub siab, thiab nws pib ua tej yam khoom noj uas Meej nyiam, nws ua cov ncuav qab zib uas Meej nyiam noj, thiab nws muag nws lub nplhaib kub thaum sib yuav coj los yuav ib txoj saw kub coj ntawm tes rau Meej raws li qhov nws ntshaw. Tab sis Meej pheej tseem coj li nws tej kev qub dhau los, tsis muaj qhov cheem tus kheej lub siab li. Muaj ib hnub, lub chaw tshaj xov xwm huab cua tau ceeb toom tias yuav muaj nag xob nag cua uas muaj zog txog qib 10 uas loj heev. Ntsia tau hais kom Meej txhob tawm mus sab nraud thiab nyob nrog nkawd tus tub xwb, tiam sis Meej yeej yuav ua kom tau tawm mus sab nraud xwb. Txog thaum lub sij hawm noj su, Ntsia cheem tsis tau nws tus kheej thiaj li tau nyiag mus saib hauv nws tus txiv tej hnab ris hnab tshos ib zaug dua, thiab nws rov qab pom tej hnab looj uas siv thaum sib deev nyob hauv dua. Nws nyiaj tsis taus nws tej kev xav li lawm thiab nws thiaj li tsoo nws lub tais rau hauv plag tsev tawg tag. Nkawd tus tub uas muaj tsib-xyoos pib quaj nrov nrov vim ntshai, thiab Meej tau npuaj Ntsia. Thaum lub sij hawm ntawd, Ntsia hnov tias lub siab ntsws tawg tag, thiab tu siab, npau taws thiab mob ntsim kub lug rau hauv nws lub siab, thiab kua muag ntws sis … Nws muab nws tus pas cheem ntawm qhov tso thiab taug kev tawm ntawm lub qhov rooj mus sab nraud. Nws taug kev vau dog vau dig mus raws tej kev uas tsis muaj neeg hlo li thiab los nag ntub nws tag thiab raug cua daj cua dub ntsawj nws lub ntsej muag thiab lub cev. Ntsia hnov txias zias nkag los rau hauv nws lub cev thiab nws qhia tsis tau tias xyov yog dej nag los sis nws tej kua muag nyob rau ntawm nws lub ntsej muag. Ntawm Ntsia txoj kev xav rau thaum lub sij hawm ntawd ces, txhua yam hauv lub ntiaj teb no yeej tsaus ntuj nti thiab tsaus ntais tag nrho lawm …

Tom qab ntawd, Meej pib yuav nws siab thiab siab kub heev zuj zus, thiab ntau zaus dhau ib tag hmo lawm nws mam li los txog tsev xwb, los sis cia li tsis los tsev li lawm. Ntsia tiv qhov kev mob siab rau hauv nws lub siab thiab nws cia li ntxaug zuj zus ib hnub dhau ib hnub li lawm. Txhua hmo, tej thaum twb lig lawm, los tsuas pom nws thiab nws tus tub nkawd nyob hauv lub tsev loj xwb, Ntsia muaj kev xav tu siab thiab kho siab heev tsis muaj leej twg yuav los piv tau, thiab qhov nws ua tau ces tsuas yog haus dej haus cawv kom nws kheej loog tsis hnov dab tsi xwb …

Hnub Kaj Los Txog

Yam xav tsis txog li, muaj ib hnub Ntsia tau ntsib ib tug Khixatiahu ua Mim. Mim lub neej muaj yam tshwm sim zoo tib yam li Ntsia lub thiab, tab sis vim Vajtswv txoj kev cawm dim, Mim thiaj kov yeej tag nrho tej kev mob siab. Muaj ib zaug, Ntsia tau nug Mim tias, “Vim li cas tib neeg thiaj muaj tej kev mob siab zoo li no?” Ces Mim txawm nyeem Vajtswv cov lus ob zaj lus rau Ntsia mloog tias: “Adas thiab Evas raug Vajtswv tsim tawm thaum chiv keeb ua neeg dawb huv, uas hais tau hais tias, thaum uas nyob hauv lub Vaj Edee ces nkawd dawb huv, tsis tau raug tsuas los ntawm tej kev phem kev qias li. Nkawd kuj ua siab ncaj rau Yehauvas, thiab tsis paub dab tsi txog kev ntxeev siab rau Yehauvas. Qhov no mas yog vim nkawd tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tsis muaj Ntxwgnyoog hauv tshuaj lom, thiab yog ob tug tibneeg uas dawb huv tshaj plaws li. Nkawd nyob hauv lub Vaj Edees, tsis tau raug tsuas los ntawm tej yam phem yam qias li, tsis tau raug cev nqaij daim ntawv tswj, thiab muaj kev hwm Yehauvas heev. Tom qab ntawd, thaum nkawd raug Ntxwgnyoog sim siab, nkawd tau tus nab hauv tshuaj lom lawm, thiab qhov kev ntshaw los ntxeev siab rau Yehauvas, thiab nkawd nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm. Nyob rau thaum chiv keeb, nkawd yeej dawb huv thiab hwm Yehauvas; tsuas yog zoo li no xwb mas nkawd thiaj li yog tib neeg. Tom qab los no, tom qab uas nkawd raug Ntxwgnyoog sim siab tag lawm, nkawd noj lub txiv ntawm tsob ntoo uas pub kev paub qhov zoo thiab qhov phem, thiab nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm. Nkawd maj mam raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab tau plam tus yam ntxwv thaum chiv thawj ntawm tib neeg lawm” (Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub Txog Kev Qhuab Ntuas Thiab Kev Txiav Txim). “Tom qab tib neeg raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, nws tau pib tsim txom lawv. Vim zoo li no, lawv thiaj raug ua puas ntau zuj zus. Tej kab mob ntawm kev ua neeg muaj ntau zuj zus thiab mob hnyav zuj zus tuaj, thiab lawv thiaj li ntsib kev txom nyem phem zuj zus. Suav hnub suav nyoog muaj ntau zuj zus tuaj, cov neeg xav tsis tau dab tsi thiab ua rau tib neeg ntiaj teb muaj kev tu siab, nrog rau kev tsis muaj peev xwm ua lub neej nyob tau rau ntawm thaj chaw ntawd lawm, thiab lawv hnov zoo li tag kev cia siab zuj zus rau lub ntiaj teb no lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoo” (“Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Txoj Kev Saj Kev Txom Nyem Hauv Lub Ntiaj Teb”).

Mim tau muab lus sib qhia rau Ntsia, hais tias: “Nyob rau thaum chiv keeb, Vajtswv tau tsim peb ob tug pog koob yawg koob, Adas thiab Evas, dhau ntawd ces Nws coj nkawd mus nyob rau hauv lub Vaj Edees. Thaum lub sij hawm ntawd tib neeg tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab, thiab nkawd tseem mloog lus thiab hwm Vajtswv; nkawd tsis muaj qhov ua phem los sis kev qias vuab tsuab nyob hauv nkawd lub siab, thiab hauv nkawd lub neej txoj sia rau thaum nyob hauv lub Vaj Edees, nkawd muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv thiab txoj koob hmoov, thiab nkawd yeej zoo siab heev thiab muaj kev thaj yeeb. Tom qab ntawd, nkawd raug Ntxwgnyoog ntxias dag thiab ua qias vuab tsuab kom ntxeev siab rau Vajtswv, thiab yog li ntawd txoj kev txhaum thiaj li tau yug los rau hauv lub ntiaj teb lawm. Lub sij hawm maj mam dhau mus zuj zus, tib neeg tau pib ntxub Vajtswv thiab ua neej rau hauv txoj kev txhaum, xav ua raws li siab xav rau tus kheej, nyiam ua kev plees kev yi thiab caum ua raws tej qauv xav phem. Vim yog los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam, thiaj li ua rau muaj neeg coob zuj zus coj tus cwj pwm khav theeb, lim hiam, xav tau rau yus tus kheej thiab dag ntxias, thiab tib neeg tej kev sib coj sib khiav ntawm sawv daws thiaj li puv npo tej kev dag thiab kev ntxias dag, thiab lawv tau siv thiab tau ntxeev siab ib leeg rau ib leeg. Niaj hnub tam sim no, tib neeg los sib txeeb sib tw nrog lwm tus ncaj qha thiab tsis ncaj qha nyob rau hauv lawv lawm kom tau raws li lawv tus kheej tej kev nyiam. Txawm tias tej txiv thiab tej niam yuav siv thiab ntxeev siab ib leeg rau ib leeg, yam tsis xav txog lawv tus txij nkawm txoj kev xav li, thiab lawv txoj kev xav zoo, kev muaj qab hau, kev coj zoo thiab lub meej mom tau poob mus tag lawm los xij. Thaum ua lub neej rau hauv lub ntiaj teb uas lim hiam thiab qias vuab tsuab thiab tau raug Ntxwgnyoog ua lwj liam ntau heev lawm thiaj ua rau peb cia li tsis zoo li tib neeg los sis tsis yog dab lawm, nws tseem tsis ua rau mob siab thiab los? Vajtswv paub tias peb, tib neeg , tau raug ua qias vuab tsuab thiab raug ua puas tsuaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm thiab qhov ntawd thiaj ua rau peb tus yam ntxwv ua neej tau mob siab thiab tsis muaj kev pab li. Yog li ntawd, Nws thiaj tau yug los ua neeg rau hauv lub ntiaj teb, thiab Nws nthuav tawm txog qhov tseeb los cawm peb thiab ua kom peb to taub txog qhov tseeb, thiab ua kom peb pom txog tus keeb cag ntawm txhua yam kev phem thiab kev lwj liam nyob hauv lub ntiaj teb no, thiab kom pom meej txog lub ntsiab thiab tej tswv yim uas Ntxwgnyoog siv ua lwj liam rau peb. Thaum tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv qhia txoj hau kev thiab seem kev taug kom peb yuav tsum tau ua raws li hais thiaj li khiav dim ntawm txoj kev mob siab. Thaum peb los ntawm rau Vajtswv xub ntiag thiab nyeem Nws cov lus, thiab peb to taub qhov tseeb thiab pom tshab txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej teeb meem lawm, dau ntawd ces peb mam li paub caum lub hom phiaj yog, thiab peb mam li khiav dim txoj kev mob siab raws li qhov ib txwm muaj.” Tom qab mloog Mim txoj lus sib qhia tag lawm, thaum kawg Ntsia thiaj to taub qhov kev muaj qab hau tias vim li cas tib neeg thiaj tau ua neej nyob nrog kev mob siab ntau ua luaj yeeb vim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ua lwj liam. Tib neeg dhau los ua neeg lim hiam thiab siab phem ntau zuj zus, thiab poob tag nrho txoj kev xav zoo thiab kev ua neeg nyob lawm. Ntsia xav tias qhov Mim tau hais ntawd yeej muaj laj thawj zoo, thiab nws xav hnov Mim tham txog txoj kev ntseeg Vajtswv heev.

Mim tau nyeem lwm zaj lus ntawm Vajtswv cov lus rau Ntsia mloog: “Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj kev khuv leej txog cov uas raug kev txom nyem hnyav; nyob rau tib lub sij hawm no, Nws dhuav cov neeg uas tsis muaj kev feeb meej, rau qhov Nws tau tos lo lus teb los ntawm noob neej los ntev lawm. Nws xav nrhiav koj lub siab thiab koj tus ntsujplig, nqa dej thiab zaub mov los thiab tsa koj kom tsim, kom koj thiaj tsis nqhis dej thiab tshaib plab ntxiv lawm. Thaum koj qaug zog thiab thaum koj pib tsis muaj kev cia siab rau lub ntiaj teb no, tsis txhob poob siab, tsis txhob quaj. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Saib Xyuas, yuav puag nkaus thaum lub sij hawm koj tig rov qab los

Thaum nws tau mloog Vajtswv cov lus tag lawm, Vajtswv txoj kev hlub ua rau Ntsia lub siab sov tuaj. Nws xav txog qhov yuav ua li cas, tom qab Meej txoj kev ntxeev siab, nws tau nyiaj tag nrho txoj kev mob siab ntawd thiab ua lub neej nyob lwj siab ntsuav, thiab ua rau nws yuav luag plam nws txoj sia ob zaug, txhawm rau kom tsuas tuav nws txoj kev ua txij ua nkawm mus tau ntxiv tom ntej xwb. Ziag no nws paub lawm tias Vajtswv yeej saib nraim rau ntawm nws ib sab, saib xyuas thiab tiv thiav nws tas li, ras tias nws tau ua lub neej mob siab rau hauv qab Ntxwgnyoog lub hwj chim lawm. Vajtswv tau qhia txhua kauj ruam rau nws taug thiab pab kom nws tig rov los tuaj Vajtswv tog. Ntsia lub siab puv npo Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab nws hnov raug txhawb zog heev ua rau kua muag ntws puv nws ob sab plhu tag …

Ntsia zoo siab hlo los lees txais Vajtswv tes dej num ntawm tiam kawg, thiab nws keev nyeem Vajtswv cov lus ua ke nrog nws tej nus thiab tej viv ncaus, thiab lawv yuav tau sib qhia txog lawv tus kheej tej kev paub thiab kev to taub thiab hu nkauj qhuas Vajtswv. Tag nrho qhov no muab txoj kev kaj rau Ntsia lub neej kho siab thiab, maj mam, nws lub ntsej muag pib tshiab zuj zuj nrog lub suab luag uas tau ploj los lawm ntev. Tab sis txhua zaus nws los txog tsev, nws pheej xav txog Meej txoj kev tsis muaj siab rau nws thiab nws qhov kev ntxeev siab, thiab ua rau nws tsis muaj peev xwm cheem tau nws tus kheej kom txhob xav txog qhov mob siab nyob tob tob puag hauv nws lub siab. Ntxiv rau qhov no, Ntsia pheej tsis to taub tias Meej, tus uas txeev hlub nws heev, tau dhau los ua tus neeg uas sib swm heev rau nws, thiab tiam sis tseem yog ib tug neeg txawv.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj