Vajtswv Txoj Kev Hlub Daws Nws Dim Ntawm Nws Txoj Kev Txij Nkawm uas Mob Siab (Ntu 2)

December 24, 2020

Los Ntawm Ib Tug Muam Ntsia, Teb Chaws Hooj Koos

Vajtswv Cov Lus Pab Daws Nws Txoj Kev Feeb Tsis Meej thiab Nws Lub Siab Ntaug

Muaj ib zaug, nyob hauv ib lub rooj sib ntsib, Ntsia tau qhia rau nws cov nus thiab cov viv ncaus tag nrho txog nws txoj kev mob siab thiab txoj kev feeb tsis meej, thiab ib tug ntawm cov viv ncaus tau nyeem ntau zaj lus ntawm Vajtswv cov lus rau nws mloog: “Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog nyhav heev, nws tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv “tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.” Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, muaj txoj sia uas tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem nws lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua” (“Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv”). “Cov hau kev no tshwm sim ib qho zuj zus tuaj, thiab lawv txhua qhov muaj qhov kev haub ntxias phem uas pheej ua rau tib neeg tsis zoo zuj zus, ua rau kom tib neeg lub siab poob, kev ua neeg thiab kev muaj qab hau , ua rau lawv kev ncaj ncees thiab lawv tus cwj pwm rau qhov zoo haj yam qaug zog ntau dua, mus txog rau qhov uas peb tuaj yeem hais tau tias feem ntau ntawm cov tib neeg tam sim no tsis muaj kev ncaj ncees li lawm, tsis muaj xeeb ceem kev ua neeg, thiab lawv tsis muaj lub siab ntsws xav, tsawg tshaj ntawd yog tsis muaj kev muaj qab hau dab tsi li. Yog li ntawd cov hau kev no yog dab tsi? Lawv yog cov ncauj ke uas koj tsis tuaj yeem pom nrog lub qhov muag qhuav. Thaum twg muaj lub ncauj ke tshiab tawm los rau thoob lub ntiaj teb, tej zaum tsuas yog muaj qee cov neeg tsawg tsawg nyob rau ntawm hauv ntej, ua lub luag hauj lwm coj tsav lub ncauj ke tshiab no. Lawv pib ua qee yam tshiab, tom qab ntawd lees txais qee lub tswv yim los sis qee qhov kev xav. Feem ntau ntawm cov tib neeg, txawm li cas los xij, yuav kis tsis tu ncua, maj mam lees, thiab nyiam los ntawm lub hau kev zoo li no hauv tus yam ntxwv yam tsis paub txog, kom txog thaum lawv txhua tus lees txais nws yam tsis paub txog thiab yam tsis tau muaj lub siab yeem thiab raug nws vov thiab raug tswj hwm los ntawm nws. Ib qho dhau ib qho, cov hau kev zoo li no ua rau tib neeg, uas tsis muaj lub cev thiab lub siab, tsis paub qhov tseeb yog dab tsi, thiab tsis tuaj yeem pom qhov sib txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, zoo siab hlo los lees txais lawv nrog rau kev saib lub neej thiab cov txiaj ntsig uas los ntawm Ntxwgnyoog los. Lawv lees txais yam uas Ntxwgnyoog qhia rau lawv txog kev mus ze rau lub neej thiab txoj hau kev ua neej uas Ntxwgnyoog ‘muab’ rau lawv, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj peev xwm, tsawg tshaj ntawd yog tsis muaj kev paub txog, los tawm tsam” (“Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI”).

Vajtswv Txoj Kev Hlub Daws Nws Dim Ntawm Nws Txoj Kev Txij Nkawm uas Mob Siab (Ntu 2)

Dhau ntawd ces tus viv ncaus tau muab lus sib qhia, hais tias: “Vajtswv cov lus qhia tshwm txog qhov Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg li cas thiab qhov tseeb ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog. Hauv lub neej niaj hnub tam sim no, txoj kev ua txij ua nkawm tawg tag yog tsim los ntawm kev ua plees ua yi tsis raug kev raug cai ntawm kev ua txij nkawm thiab kev muaj ib tug nyob rau ntawm ib sab yeej yog ib qho uas nquag tshwm sim tas li, thiab qhov no ntsig txog qhov peb raug ua qia vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog siv txhua yam ntawm tej kev ntseeg cuav thiab tej kev nkag siab yuam kev los dag, ntxias dag thiab ua lwj liam rau tib neeg, xws li “Tswj hnub ua rau kev zoo siab, rau lub neej txoj sia kom luv,’ ‘Tus chij liab nyob hauv tsev yeej tsis vau, cov tsos nyob sab nraum tus chij raug cua maj mam nplawm mus los,’ ‘Txiv neeg coj phem thaum lawv tau nyiaj, thiab poj niam tau nyiaj thaum lawv coj phem,’ thiab ntau yam zoo li no ntxiv mus. Ntxwgnyoog siv tej kev xav phem thiab tej kev xam pom tsis zoo li no los rhuav tshem ib qho zuj zus ntawm peb tus ntsujplig, thiab qhov no ua rau peb txoj kev xav tsis tus yog li peb thiaj li muaj tej kev xav phem xws li ‘kev ua plees ua yi tsis raug kev raug cai ntawm kev ua txij nkawm,’ ‘kev nyiag muaj ib tug poj niam sab nraud’ thiab ‘kev saib lwm tus poj niam’ yog yam zoo uas yuav tau cuam raws. Thaum kev nyiag muaj ib tug poj niam nyob sab nraud dhau los ua ib lub cim tias tus txiv neeg no muaj peev xwm thiab muaj hwj chim siab, thiab thaum ib tug poj niam muaj ntau tus hluas nraug dhau los ua ib qho ntawm qhov nws ntxim hlub npaum li cas lawm. Peb yog tib neeg uas ua lub neej nyob raws li tus hwj chim kev xav phem no, thiab peb dhau los ua neeg lim hiam zuj zus, neeg muaj ntau tus hlub thiab qias vuab tsuab ntau zuj zus, thiab peb txoj kev xav zoo cia li tsis muaj ntxiv lawm. Txawm tias peb yuav ua tej yam txhaum thiab coj tsis ncaj hla kiag ntawm qhov muag xwb los, peb cia li tsis paub txhaj muag li lawm. Tib neeg cia li xyaum kawm Ntxwgnyoog tej qauv xav phem no coob zuj zus, thiab cia li los fij rau tej qauv xav phem no lawm…. Hauv txoj kev no, ua rau ntau yim neeg lub neej tawg tag, coob leej ntau tus tib neeg txiav txim siab tua tus kheej vim lawv tsis muaj peev xwm nyiaj taus lawv tus txij nkawm txoj kev ntxeev siab, thiab kuj muaj coob leej ntau tus tib neeg tua lawv tus txij nkawm vim lawv txoj kev hlub tig los ua kev ntxub lawm. Tej no puas yog tej txiv hmab txiv ntoo iab los ntawm kev ua raws Ntxwgnyoog tej qauv xav phem? Yog Vajtswv tsis nthuav tawm qhov tseeb thiab tsis qhia tshwm Ntxwgnyoog txoj kev txawj dag los ua lwj liam rau tib neeg, ces yeej tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pom thiab to taub tau txog tej no li. Peb tsuas ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub hwj chim, cia nws rhuav tshem tsis zoo rau peb xwb. Peb yuav tsum tau Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab peb yuav tsum to taub qhov tseeb tiag tiag!”

Tom qab mloog Vajtswv cov lus thiab tus viv ncaus no txoj lus sib qhia tag lawm, Ntsia tau xav txog ntawm ntau lub xyoos uas nws tau los yuav Meej, thaum nws tseem rau siab heev rau nws yim neeg. Tab sis vim txoj kev ntxias dag ntawm tej qauv xav phem, Meej thiaj tsis muaj peev xwm tawm tsam tau txoj kev sim siab, nws thiaj tau pib ua plees ua yi tsis raug kev raug cai ntawm kev ua txij nkawm, ua lub neej nyob raws tej kev xav phem thiab tej kev plees kev yi raws li yus tus kheej qhov xav tau ntawm cev nqaij daim tawv thiab dhau los ua neeg phem thiab phem zuj zus xwb. Nws yeej tsis quav ntsej txog nws tus poj niam tej kev xav los sis nkawd tus tub tej kev xav li lawm, nws poob nws txoj kev xav zoo thiab qhov muaj qab hau lawm thiaj li tsis txhawb nqa dab tsi rau nws yim neeg li tab sis tsuas yog tsim kev mob siab t xwb. Ntsia tau to taub tias nws txoj kev txij nkawm los txog rau qhov zoo li niaj hnub tam sim no lawm los vim ntawm Ntxwgnyoog tej qauv xav phem tau tsim muaj kev puas tsis zoo, thiab tag nrho Ntsia thiab Meej nkawd ob leeg yog ob tug raug tsim txom los ntawm tej qauv xav phem no. Ntsia quaj. Tab sis cov kua muag ntawd tsis yogkua muag ntawm txoj kev mob siab los sis vim nws hnov tau qhov tsis yog lawm. Dua ntawd, cov kua muag ntawd yog cov kua muag ntawm txoj hmoov hlub. Nws ua Vajtswv tsaug tiag tiag rau txoj kev cawm nws dim. Nws yog Vajtswv cov lus uas daws tau tej pob caus hauv nws lub siab tawm, , thiab txoj kev tsis txaus siab uas nws xav rau Meej thiaj li pib ploj mus zuj zus lawm.

Tom qab ntawd, Ntsia nyeem ib zaj lus ntawm Vajtswv cov lus uas tau hais tias: “Tib neeg xav ntau yam tsis muaj tseeb txog kev muaj txij nkawm ua ntej lawv tus kheej paub nws , thiab tag nrho tej yam tsis muaj tseeb no yog yam zoo saib. Cov poj niam xav kom lawv ib nrab yog Tub Huab Tais, thiab cov txiv neej xav kom lawv tau yuav Ntxhais Huab TaisDaus Dawb. Pom tau tias tib neeg muaj tej kev xav cuav rau kev muaj txij nkawm, lawv yeej npaj yam xav tau thiab tej qauv xav tau rau lawv tus kheej. Txawm tias tiam xav phem no tib neeg nyiam ua tej yam tsis muaj tseeb tas li rau kev muaj txij nkawm los xij, nws tseem haj yam ua rau muaj ntau yam qauv cai thiab yuav muab txhua pob khoom plig rau tib neeg thiab pom coj tus yeeb yam txawv txawv, cov neeg uas tau ntsib kev muaj txij nkawm los lawm yeej paub tias txawm muaj neeg to taub li cas los xij, txawm tib neeg yuav muaj tus yeeb yam rau nws li cas los xij, kev muaj txij nkawm tsis yog yam uas sawv daws xaiv tau” (“Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III”).

Thaum nws tau los ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus, nws thiaj li mam ras tau tias nws raug haub ntxias los ntawm cov yeeb yam hauv cov dab neeg thiab cov yeeb yaj kiab kev sib hlub ntawm tus txiv neej thiab tus poj niam ua yeeb yam ntawd lawm, thiab qhov ntawd nws raug haub ntxias txog tej tswv yim xws li “kev hlub yog tseem ceeb tshaj plaws,” thiab “txoj kev ua txij nkawm nyob kom laus nkoos, sib tuav tes rawv.” Nws tau qi muag nti ntseeg txoj kev hlub lawm, thiab xav tias txoj kev txij nkawm thiab kev hlub yog qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej txoj sia, tiam sis thaum kawg nws raug ntxias dag, raug txwv txiav thiab raug puas tsuaj los ntawm tej kev xav phem yuam kev no. Thaum Meej tseem saib xyuas nws zoo heev, nws tau ntseeg tias nws nrhiav tau txoj kev hlub tiag lawm, thiab xav tias Meej yuav yog nws qhov chaw cawm siav rau nws lub neej txoj sia , tsuas xav li tias nws thiab Meej ib tug yeej yuav hlub ib tug li xij ua nkawm thiab nyob mus laus nkoos ua ke. Tab sis thaum Meej tau ntxeev siab rau nws thiab txoj kev zoo ntawm lub neej kev muaj txij nkawm uas nws caum raws ntawd tab tom yuav ploj mus, nws lub siab hnov khoob lug, thiab nws yeej tsis txhawj txog nws tus kheej lub neej txoj sia thiab nws tus me nyuam li lawm, thiab tseem tau txiav txim siab tua nws tus kheej ob zaug. Kom pab tuav tau nws txoj kev txij nkawm mus ntxiv, nws tau nyiaj txoj kev mob siab hauv nws lub cev thiab tus ntsujplig, thiab tau tso nws txoj kev ncaj ncees thiab lub meej mom txhawm rau kom tau txais kev hlub tshua los ntawm Meej…. Qhov kev mob siab no tseem tsis yog raug tsim los ntawm txoj kev tsim txom ntawm Ntxwgnyoog tej qauv xav phem thiab los? Thaum kawg Ntsia thiaj li to taub tias tej qauv xav phem ntawm “txoj kev ua txij nkawm nyob kom laus nkoos, sib tuav tes rawv,” thiab “kev hlub yog tseem ceeb tshaj plaws” ntawd tsuas yog Ntxwgnyoog lub tswv yim ua kom tib neeg puas tsuaj thiab dag ntxias kom lawv tsis pom lawv tus kheej, thiab lawv yog cov neeg txawj ntxias uas Ntxwgnyoog tau siv noj nqos tib neeg—Ntxwgnyoog mas ntxim ntxub tshaj plaws! Thaum tib lub sij hawm ntawd, Ntsia kuj tu siab heev uas nws tsis pom qhov tseeb thiab tsis muaj peev xwm pom tshab txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej qauv xav phem no, thiab raug Ntxwgnyoog siv. Hauv nws txoj kev caum ntawm qhov hu ua kev hlub, nws yuav luag plam nws txoj sia—nws tau yog ib tug uas ruam heev! Tsuas yog thaum ntawd xwb, yog thawj zaug, uas Ntsia tau nrhiav pom txoj kev ntseeg thiab ua siab tawv los lees txais qhov tseeb ntawm Meej txoj kev ntxeev siab thiab mam pib ua ib lub neej tshiab tag nrho.

Kev To Taub Qhov Tseeb Ua Rau Ntsia Muaj Lub Siab Tus Thaum Ntsib Txhua Yam

Ntaus hnub tom qab ntawd, Meej los tsev tsawg thiab tsawg zuj zus, xum pw tim chaw ua hauj lwm dua li qhov los tsev, thiab Ntsia paub tias nws txog lub sij hawm uas nws yuav tau ntsib rau hauv nws txoj kev muaj txij nkawm lawm. Thiab yog li ntawd, Ntsia thiaj tau hu Meej hauv xov tooj thiab ua tib zoo hais tias, “Koj xav li cas txog wb txoj kev txij nkawm?” Meej teb lub suab txias to tias, “Cia wb sib nrauj.” Zaum no, Ntsia thiaj li kam, tab sis dua ntawd nws yeej kam lees qhov tseeb no twj ywm lawm. Tom qab nkawd khwb xov tooj lawm, Ntsia xav txog txoj kev uas nws tau caum hauv lub neej los txog rau qhov nws nyob tam sim no. Kom tuav tau nws txoj kev ua txij nkawm thiab caum yim neeg muaj kev thaj yeeb thiab muaj kev zoo siab rau txoj kev ua txij ua nkawm, nws tau plam nws lub meej mom, kev ncaj ncees thiab yuav luag nws tus kheej txoj sia, tag nrho tej ntawd kom nws thiaj tau ib tug txiv neej uas tsis hlub nws mus ntxiv lawm. Thaum kawg, tsis yog ua rau nws tsis tau txais kev zoo siab raws li qhov nws xav tau xwb, tab sis dua ntawd nws tseem raug Ntxwgnyoog tsim txom ntau heev ua rau nws tiv tsis tau qhov kev mob siab no. Nws yog txoj lus qhia ntawm Vajtswv cov lus uas tau pabNtsia pom qhov tseeb ntawm qhov teeb meem no, thiab nws yog Vajtswv tus uas yeej tsis tau tso nws tseg li thiab tus uas tau cawm nws dim, ib kauj ruam zuj zus, los ntawmqhov raug Ntxwgnyoog ua phem. Ntsia tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau hais lo lus thov tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis xav ua kev tu siab rau Koj txoj kev hlub rau kuv mus ntxiv lawm. Zaum no, Kuv xav sawv ruaj khov thiab yuav tsis ua lub neej raug Ntxwgnyoog khi mus ntxiv lawm. Kuv xav rov qab los tuaj Koj tog thiab pib taug ib txoj kev tshiab hauv lub neej.”

Tom qab nkawd txoj kev sib nrauj tiav tag lawm, Ntsia tau txhawj xeeb me ntsis. Nws tsis muaj peev xwm mus los kom tau tag nrho raws li siab xav, tom qab txhua yam no, thiab nws yuav tsum tau saib xyuas nws tus tub thiab. Tab sis nws kawm paub vam khom rau Vajtswv thiab nws tau tso tag nrho nws txoj sia rau hauv Vajtswv ob txhais tes, thiab tau zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj rau qhov teeb meem no lawm. Tom qab ntawd, Meej tau pib them nyiaj yug Ntsia kom txaus noj txaus haus rau nws txoj kev ua neej. Meej kuj muab ib lub tsev rau nws nyob, thiab Meej tau nrhiav ib tug neeg los saib xyuas nws thiab nkawd tus tub. Ntsia xav tsis txog tias yuav muaj qhov no tshwm sim, thiab nws yeej paub lawm tias tag nrho txhua yam uas tau tshwm sim ntawd yog los ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab Vajtswv yeej tau npaj txhua yam rau nws los daws tej kev txhawj xeeb nyob hauv nws lub siab lawm.

Ntau hnub tom qab ntawd, thaum nws nyob nrog pawg ntseeg thiab koom sib qhia txog Vajtswv cov lus ua ke nrog nws cov nus thiab cov viv ncaus, Ntsia mam to taub qhov tseeb ntau zuj zus, thiab hnov lub siab muaj kev ywj pheej zuj zus. Maj mam zuj zus, nws tso txoj kev ntxub Meej tseg. Tej thaum Meej tau tuaj saib nkawd tus tub, thiab Ntsia coj lub siab tau tus thiab txav mus rau ntawm nws. Tam sim no, Ntsia tseem ua nws tes hauj lwm rau hauv pawg ntseeg thiab tau pib ua ib lub neej tshiab lawm. Txhua zaus thaum Ntsia xav txog txoj kev hlub tiag thiab txoj kev cawm dim uas Vajtswv tau qhia nws, nws lub siab raug txhawb heev, thiab nws nkag siab tob txog Vajtswv cov lus uas tau hais tias: “Dhau ntawm Vajtswv lawm, tsis muaj ib tug twg thiab tsis muaj ib yam twg yuav cawm tau koj dim ntawm kev txom nyem loj thiab dav kom koj thiaj li tsis txom nyem mus ntxiv lawm. Qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj cawm tau koj tug kheej xwb; Vajtswv ib leeg thiaj ua lub luag hauj lwm rau koj lub neej yav pem suab, rau koj txoj hmoo thiab koj lub neej, thiab Nws npaj txhua yam rau koj. Qhov no yog qee yam uas tej kev tsim los yog tsis yog kev tsim yuav tuaj yeem ua tiav” (“Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI”). Qhov tseeb tiag, tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm cawm tau tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li tab tom cawm tib neeg! Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm coj rau peb los to taub qhov tseeb, los pom tshab Ntxwgnyoog txoj kev txawj ntxias thiab khiav dim Ntxwgnyoog txoj kev ua phem! Ntsia ua Vajtswv tsaug tawm hauv nws nruab siab tuaj, thiab txaus siab ua nws tes hauj lwm kom tau zoo tshaj plaws thiab ua pauj rau Vajtswv txoj kev hlub loj dav no!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj