Kev Txawj Ntse Puas Hloov Tau Koj Txoj Hmoo Tiag Tiag?

February 2, 2021

Los Ntawm Danyi, Nyijpoom

Kuv yug los rau hauv yim neeg ua liab ua teb. Tib neeg saib tsis taus peb vim peb yog neeg txom nyem, thiab kuv keev raug cais thiab raug saib zoo li ib tug me nyuam yaus. Tom qab tau mus pib kawm ntawv lawm, kuv ib txwm tau hnov kuv tus xib hwb qhia ntawv hais tias, “Yuav tsum rau siab kawm koj thiaj yog ib tug zoo rau hauv zej zog” thiab “Kev txawj ntse thiaj yuav hloov pauv tau koj txoj hmoo.” Yog lis ntawd, kuv thiaj tau cog lus hais tias kuv yuav tsum rau siab kawm ntawv, kom tau mus kawm nyob tsev kawm qeb siab, thiab ua kom cov neeg saib tsis taus peb ntawd pom tias ib tug ntxhais toj siab lis kuv no muaj lub peev xwm ua tau. Kuv ntseeg tias kev txawj ntse yog txhua yam, thiab nws yog tus yawm sij qhib yus txoj hmoo. Kuv yeej tsi xav tias txoj kev xav phem no yuav ua mob los rau peb tsev neeg.

Kuv tau mus sib twv nkag mus kawm hauv tsev kawm qib siab thaum xyoo cuaj caum. Kuvsawv ntxhov thiab pw lig heev, rau siab saib ntawv kawm ua hnub ua hmo npaj rau qhov kev sib twv. Muaj qee zaum kuv tseem tau yoo mov thiab. Kuv ib txwm yog tus me nyuam kawm ntawv tau zoo tshaj txhuas tus, thiab lwm yam kuv cov xib fwb tau mob siab qhia kuv txoj kev kawm. Ntawm kuv tus kheej, kuv muaj kev ntseeg siab heev. Tab sis, tseem muaj ntau yam los cuam tsuam thiab, ua rau kuv poob qhov kev sib twv. Qhov no ua rau kuv tag kev cia siab. Kuv tsis xav nyob rau hauv lub zos ntawd mus txiv lawm. Tab si vim kuv niam thiab kuv txiv nkawv laus lawm thiab peb los kuj txom nyem, Kuv yuav tsum tau lees txais qhov tseeb xwb. Kuv thiaj tso tseg qhov kev sib twv, yog lis kuv thiaj tau pib mus ua dej num. Tom qab ntawd, kuv thiaj mus ua ib txoj hauj lwm ntawm ib lub tuam txhab tsim qauv. Kuv ua hauj lwm dhau sij hawm txhua hnub, tab sis lub tuam txhab them nyiaj qis heev. Thaum lub sij hawm ntawd, cov uas muaj kev txawj ntse thiab muaj daim ntawv kawm tiav thiaj tau ua dej num tsawg, tab sis tau nyiaj siab dua, thiab muaj ntau txoj hauv kev nce qib. Nws zoo nkaus li tias muaj kev txawj ntse thiab daim ntawv kawm tiav ua rau muaj tib neeg muaj meej mom thiab lwm tus hwm yus, ua rau kuv haj yam pe hawm kev ntxawj ntse ntau txiv. Tab sis paub tias kev kawm ntawv qeb siab tsis yog kuv txoj kev xaiv ua rau kuv chim siab thiab tag kev cia siab.

Kuv tau muaj ib tug ntxhais nyob rau xyoo 2001. Kuv tau tso tag nrho kuv txoj kev npau suav kom tau mus kawm ntawv qeb siab rau ntawm nws lub xwb pwg. Thaum nws tseem yau, kuv tau qhia rau nws tias tsuas muaj tib txoj hau kev kom lub neej tom ntej zoo ces yog yuav tsum rau siab kawm ntawv thiab mus kawm nyob rau ib lub tsev kawm ntawv qeb siab zoo xwb. Peb los kuj txom nyem, tab sis yuav ua kom nws muaj kev kawm zoo, kuv thiaj tau them nqi rau nws mus kawm nyob rau hauv ib chav qhia ntawv tshawj xeeb, yuav cov phau ntawv kawm, thiab rub cov ntaub ntawv kawm hauv is taws nem los. Kuv kuj tau ua tib zoo npaj ib lub caij nyoog kawm ntawv rau nws. Kuv hais nws txog yam yuav tau ua thaum rov qab los txog tsev lawm, yuav siv sij hawm ntev npaum cas ua hauj lwm ntaub ntawv, yuav siv sij hawm ntev npaum cas rau kev nyeem ntawv … Kuv tau teem caij nyoog kawm ntawv rau nws. Ua kom nws paub txog tias yuav ua lis cas thaum kawm ntawv, kuv hais rau nws tias txwv tsis pub mus siv chav dej kom mus txog nws kawm ntawv ntev lis ib teev. Thaum nws kawm ntawv kuv tau tshuaj xyuas nws txhua zaus, muaj qee zaus txog ib tag hmo. Nrog rau kuv qhov kev mob siab nias qees txog kev qhia ntawv, nws qhov kev kawm kuj tau zoo dua qub me ntsis. Tab sis tom qab ntawd kuv kuj tau txais ib tsab xov tooj tsis txaus ntseeg hu tuaj ntawm nws tus xib fwb. Nws hais tias: “Tsis ntev los no koj tu me nyuam tau ua tej yam tsis zoo rau hauv chav kawm ntawv. Nws tsis nrog lwm tus ua si thaum lub sij hawm so thiab nws qhov kev kawm poob qis, tab sis peb kuj tsis paub tias yog vim dab tsis thiab.” Kuv kuj tsis xav ntseeg txog qhov no li. Kuv tsis txaus siab heev rau kuv tus me nyuam, xav tias: “Kuv tau pab koj los ntev li ntawd lawm, kuv mob siab pab koj kawm ntawv. Vim lis cas koj thiaj ua kuv tag kev cia siab zoo li no? Kuv yuav nrog koj tham thaum koj rov qab los!” Thaum nws los txog tsev, kuv tau mus nrog nws tham ntev heev. Nws tau tu siab thiab hais tias kuv tau nias qees nws nyhav heev lawm. Nws tau quaj, thiab xauv nws tus kheej cia hauv nws chav. Kuv thiaj hais kom nws tawm los tsis tau. Kuv tsis pom qab ua li cas hlo li. Kuv tau vau rau saum lub rooj zaum kua muag ntws sis thiab xav tias: “Yuav ua li cas nws thiaj nkag siab yuav kev tag nrho txhua qhov kev xav zoo uas kuv tau qhia nws?” Tom qab ntawd, nyob ntawm nws txoj kev kawm, kuv raug khuam rau ntawm lub pob zeb thiab qhov chaw nyuaj. Yog tias kuv coj nruj rau nws kuv kuj ntshai tsam nws haj yam hais tau tawm tuaj, thiab leej twg puas paub tias nws yuav ua li cas tuaj? Tab sis yog kuv tsis ua li, ces nws li kev kawm ntawm haj yam tsis zoo thiab nws yuav mus kawm qeb siab tsis tau. Kuv yuav ua li cas nws thiaj muaj tau lub neej zoo rau yav tom ntej? Kuv yeej noj tsi qab los sis pw tsis tsaug zog nrog rau qhov no hauv kuv lub siab. Muaj ib hnub, kuv xav txog kuv niam thiab nws tau qhia txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj moo zoo ntawm tiam kawg rau kuv. Nws hais qhia kuv tas li tias: “Yog thaum twg koj ntsib kev nyuaj siab, koj muaj peev xwm taij thov Vajtswv, thiab nws yuav pab nriav txoj hau kev tawm rau koj.” Yog lis ntawd, kuv thiaj tau thiaj thov, thiab qhia kuv qhov teeb meem rau Vajtswv. Kuv pib nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab koom nrog kev ua neej nyob nrog pawg ntseeg.

Muaj ib zaug, kuv tau ntsib ib tug viv ncaus ntawm txoj kev. Lub sij hawm wb tseem tab tom sib tham, kuv tau qhia txog kev ntxhov siab ntawm kuv tus ntxhais txoj kev kawm rau nws. Nws tau teb tias: “Kev qhia peb cov me nyuam, kev saib xyuas lawv, kev qhia lawv txoj hau kev kom yog yog txhua yam uas niam txiv ntsim nyog ua. Peb txhua tus xav kom peb cov me nyuam tau kawm ntawv qib siab thiab kawm tau zoo. Yog li, kuv thiaj nkag siab huv tib si. Tab sis qhov no yuav tshwm sim los sis tsis tshwm sim tuaj yog nyob ntawm peb ob txhais tes. Peb txoj hmoo yog nyob hauv Vajtswv txhais tes. Peb txoj hau kev, peb tej luag hauj lwm, peb kev txwj nkawm, peb kev kawm ntaub kawm ntawv, peb cov nyiaj txiag thiab peb lub neej nyob mus ntev … Txhua yam no twb tau txiav txim siab los ntawm Vajtswv ua ntej peb yug los lawm. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov ib qhov ntawm tej no kiag li.” “Peb cov tub thiab cov ntxhais los kuj zoo ib yam thiab. Lawv txoj kev tshwm sim, lawv tus cwj pwm, lawv txoj hauv kev hauv lub neej, thiab lawv txoj hmoov tsis tuaj yeem hloov los ntawm lawv niam lawv txiv cov lus qhia. Qee tus niam txiv muaj kev txawj ntse, thiab muaj peev xwm. Tab sis lawv cov me nyuam ruam, tsis muaj peev xwm, thiab ua tsis tau dab tsi tiav log. Qee cov niam txiv tsis muaj kev txawj ntse thiab yog neeg dog dig xwb, tab sis lawv tej me nyuam ntse thiab tshaj lij, thiab ua tau ntau yam. Qhov no qhia tau rau peb tias txawm peb ua dab tsis los xij, peb tsis muaj peev xwm hloov tau peb txoj hmoo. Raws li lawv hais: ‘Tib neeg txoj hmoo raug txiav txim los ntawm Saum Ntuj.’ Peb yuav tsum ua kom tiav peb lub luag hauj lwm los qhia peb cov me nyuam. Tab sis peb yuav tsum nco tsoov tias: ‘Peb ua kom zoo tshaj, thiab tseg qhov seem rau Vajtswv.’ Qhov no, koj thiaj tsis yuav tsis ntxhov siab ntau.” Kuv paub tias qhov nws tab tom hais ntawd muaj tseeb tiag. Ua ntej nws mus, nws tau hais txog ob nqe lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus thiab hais rau kuv kom yuav tsum tau nyeem cov nqe lus ntawd.

Kuv nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tom qab ntawd: “Txij thaum koj yug quaj quaj los rau hauv lub ntiaj teb no, koj pib ua koj tes num kom tiav. Txoj kev ua koj lub luag hauj lwm hauv Vajtswv lub hom phiaj thiab hauv Nws txoj kev tsa, koj pib ua koj lub neej mus. Txawm koj yav tag los zoo li cas, thiab txawm koj txoj kev mus tom ntej zoo li cas los, yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav khiav dhau tej kev coj kev taw qhia thiab tej kev npaj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tsis muaj ib tug twg tswj tau lawv tus kheej txoj hmoo, rau qhov tsuas yog Nws uas yog tus kav tag nrho txhua yam xwb mas thiaj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd” (“Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). “Tib neeg paub tias lawv tsis muaj hwj chim thiab tsis muaj kev cia siab rau hauv lub neej no, paub tias lawv yuav tsis muaj lwm lub caij nyoog ntxiv lawm los sis tsis muaj kev cia siab tias yuav los sawv ntseg nroos txim txiaj hlo rau ntawm sawv daws, thiab paub tias lawv yuav tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tsum tau lees txais lawv txoj hmoo. Thiab yog li ntawd lawv thiaj npaj tag nrho lawv tej kev cia siab, lawv tej kev ntshaw thiab kev npau suav uas tseem ua tau tiav ntawd tso rau txheej me nyuam tom ntej, vam tias lawv tej me nyuam yuav muaj peev xwm pab lawv ua kom tau raws li lawv txoj kev npau suav thiab lawv txoj kev ntshaw; xav kom lawv tej ntxhais thiab tej tub coj lub koob lub npe muaj meej mom los rau lawv tsev neeg, dhau los ua tus neeg tseem ceeb, neeg nplua ntuj, los sis muaj koob nrov npe zoo. Muab hais luv luv, lawv xav pom lawv tej me nyuam txoj hmoo loj hlob tuaj. Tib neeg tej kev npaj thiab tej kev xav yeej zoo tiav log lawm; lawv tseem tsis paub tias lawv yuav muaj pes tsawg tus me nyuam, lawv tej me nyuam lub cev thiab lub ntsej muag, rab peev xwm, thiab yav tom ntej tsis yog yam lawv yuav tau txiav txim, qhov ntawd tseem tsis yog lawv cov me nyuam txoj hmoo nyob rau hauv lawv ob txhais tes thiab los? Tib neeg tsis yog tus tswj lawv tus kheej txoj hmoo, tiam sis lawv xav hloov txoj hmoo ntawm cov neeg hluas; lawv tsis muaj hwj chim khiav kom dim lawv tus kheej txoj hmoo, tiam sis lawv tseem xav tswj kav lawv tej tub thiab tej ntxhais txoj hmoo. Puas yog lawv ntaus nqi lawv tus kheej siab dhau lawm? Tej no tseem tsis yog tib neeg txoj kev ruam thiab kev tsis paub qab hau dab tsi thiab los?” (“Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Vajtswv cov lus tau hais rau kuv lub siab. Thaum kuv tseem hluas, kuv ib txwm rau siab ua dej num nyhav kom ua tau kuv tus npau suav tiag tau mus kawm ntawv qeb siab, tab sis txawm kuv siv zog npaum cas los, kuv tseem ua tau li. Thaum kuv yug tau kuv ntxais los, qhov kev xav no tau rov pib ua dua. Nws zoo li zaum ob. Kuv muab kuv cov kev cia siab ntawm kuv lub neej tag nrho rau kuv tus ntxais lub xwb pwg. Kuv xav kom nws kawm, kom tau zoo, muaj lub neej zoo rau yav tom ntej, los ua neej tau lis kuv txoj kev npau suav. Tab sis, txawm tias kuv siv sib zog npaum li cas los, txhua yam ua tsis tau li qhov ntawd li. Kuv tus ntxhais ib txwm txhawj xav thiab coj zoo, thiab nws kawm ntawv tau zoo. Nws tsuas yog thaum kuv ua rau nws muaj kev ntxhov siab thiaj pib ua rau nws kawm tsis tau zoo. Nws qhov kev kawm thiab nws txoj hau kev uas nws tau taug mus tag lub neej txoj sia ob qho tawm ntawm kuv qhov kev tswj. Ntawd yog nyob tag nrho rau hauv Vajtswv ob txhais tes. Kuv tsis muaj peev xwm yuav tswj kuv tus kheej txoj hmoo, yuav cia kuv tus ntxhais nyob ib leeg. Kuv tau khab theeb thiab kuv tau kwv yees tshaj dhau rau kuv tus kheej lawm. Qhov kev paub no yog txoj kev tseeg rau kuv.

Tom qab ntawd, kuv thiaj tau tseg kiag qhov npaj caij nyoog rau kuv tus ntxhais uas kuv tau ua daus los. Thiab tseg kiag qhov kev xav tau rau ntawm nws. Tom qab ntawd, kuv tau mus pem nws lub tsev kawm, nws tus xib hwb tau hais tias: “Koj tus ntxhais ntse thiab muaj peev xwm heev lis. Nws tuaj yeem mus kawm ntawv nyob rau tsev kawm theem siab nrog rau qee pab qhia ntawv. Txoj hau kev ntawd, yuav mus kawm nyob rau qeb siab tsis muaj teeb meem.” Qhov nws hais ntawd ua rau kuv lub siab nyob tsis tswm lis. Kuv tsis txhawj txawm kuv tus ntxhais qhov kawm tau zoo nyob hauv chav kawm los sis tsis tau zoo, tab sis kuv yeej ib txwm xav kom nws mus kawm ntawv qeb siab. Tsis lis ntawd, nws yuav tau ntsib kev ntxhov siab tom qab muaj lub neej, thiab nws yuav tsis muaj chaw tiag taw nyob hauv zej zog. Kuv pom hais tias kuv tus txiv pib yuam nws kom rau siab kawm ntawv, xav kom nws yog ib tug ntxhais kawm ntawv tau zoo. Thaum nws kawm tau zoo, yuav muaj khoom plig rau nws. Hos yog nws kawm tsis tau zoo ces yuav rau txim rau nws. Kuv yeej tsi pom zoo nrog kuv tus txiv kiag lis, tab sis kuv kuj cheem tsis tau nws thiab. Kuv tseem xav tias yog nws txoj kev qhia lis ntawd ua tau zoo thiab nws yeej ua tau zoo tiag, nws yuav coj lub meej mom mus rau peb cov poj koob yawm txwv. Tab sis, sai sai no, kuv pom tau tia thaum muaj kev nyuaj siab li no, peb tus ntxhais cia li tsis nyiam neeg coob lawm. Nws yuav kaw nws rau hauv nws chav pw, yuav tsi nrog peb tham lus lis, thiab ntshe nws yuav chim rau kuv heev. Muaj ib zaug, kuv tus txiv tau cem nws vim tsis nco qab qhov kuv Lub Tswb Nrov. Nws chim siab ces nws thiaj tau khiav tawm hauv tsev mus thiab ntsawm lub qhov rooj. Peb tau mus nrhiav nws, tab sis yeej tsis pom nws qhov twg lis. Ua rau peb ntshai tias tsam muaj dab tsi tshwm sim rau nws thiab txhua yam khiav vig voog ntawm peb lub siab tias: “Puas yog nws mus ua tsheb sib tsoo lawm? Nws puas yuav ua tej zam ruam ne?” Thaum kawg nws kuj rov lo tsev, ua rau kuv siab nqig, thaum dhau ib tag hmo lawm. Nyob rau ib ncig ntawd, Kuv tau pom cov ntawv xov xwm tshaj tawm ua rau kuv lub siab dhia tshwm los rau hauv kuv lub caj pas. Ib tug tub kawm ntawv tua nws tus kheej vim yog kev nias qee los ntawm kev kawm ntawv. Kuv tau mus tshawb nrhiav cov ntaub ntawv aus lais ntxiv, thiab qhov kuv tshawb pom mas txaus ntshai heev li. Coob tus tub ntxhais kawm muaj teeb meem puas hlwb vim yog txoj kev kawm ntawv nias qees. Muaj qee tus tawm tsam rau zej tsoom los sis tswj tsis tau tus kheej lawm thiab tseem muaj ib co tua lawv tu kheej. Kuv tawm hws txias zias thiab ua rau kuv pw tsis tsaug zog nyob rau hmo ntawd.

Hnub tom qab, kuv txhawj xeeb txog xyov yuav hais lis cas rau kuv tus ntxhais, paub tias ib los lus yuam kev ntshe yuav ua rau nws khiav tawm ntawm tsev mus ntxiv, los sis ua phem tshaj qub. Txhij hnub ntawd los kuv thiaj tau hais lus zoo. Ib zaug ntxiv, kuv yuav tsum txhawb xyuas kuv txoj kev sawv ntawm kuv tu me nyuam txoj kev kawm. Kuv yeej ib txwm pe hawm kev txawj ntse thiab xav tias kev caum cuag kev txawj ntse thiab kev mus kawm ntawv nyob qib siab yog txoj hau kev ci ntsa iab rau lub neej tom ntej. Tab sis qhov no ua rau kuv tus ntxhais tau poob los ntawm kev ntxhov siab. Kuv tsis paub yuav ua li cas li los sis tsis paub tias ua cas tej no thiaj tshwm tuaj li no. Kuv xav paub tias vim li cas lub neej no thiaj muaj kev txom nyem tas lis xwb. Muaj ib hnub nyob hauv kuv tej kev fij, kuv tau saib ob zaj yeeb yaj duab hais txog Vajtswv txoj lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Txij thaum tib neeg tsim tau kev kawm txog tib neeg txoj kev ua neej, tib neeg lub siab ces tsuas muaj kev tshawb fawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse nkaus xwb. Kev kawm tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiaj li dhau los mus ua tej cuab yeej siv los kav tib neeg, ces thiaj tsis muaj chaw txaus rau tib neeg los teev hawm Vajtswv, thiab tsis muaj ib yam dab tsi zoo rau kev teev hawm Vajtswv lawm. Vajtswv qhov chaw nyob hauv neeg lub siab haj yam poob qis lawm. Thaum uas tsis muaj Vajtswv hauv nruab siab lawm, ces tib neeg qhov keeb cag kev ua neej ces tsuas yog dub nciab tsaus nti, tsis muaj kev cia siab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li. Tom qab ntawd muaj coob tus neeg tshawb fawb txog tib neeg txoj kev ua neej, neeg sau keeb kwm, thiab neeg ua nom ua tswv tau tawm los piav txog lawv tej kev tshawb xav txog tib neeg tej kev ua neej, kev tshawb xavtxog tib neeg txoj kev hloov, thiab lwm yam kev tshawb xav uas tsis zoo xws li qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tsim tib neeg ntawd, coj los mus hliv puv nkaus tib neeg lub siab thiab txoj kev xav. Thiab nyob rau qhov no, cov uas ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam ces muaj tsawg zuj zus lawm xwb, thiab cov uas ntseeg kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov ntawd mas muaj coob zuj zus tuaj. Neeg coob zuj zus xav tias tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv tej hauj lwm thiab Nws tej lus thaum ub nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub ntawd tsuas yog dab neeg thiab kwv huam lawm xwb. Nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev zoo, rau txoj kev ntseeg tias Vajtswv lub hwj chim tswj fwm tau txhua yam. Kev dim ciaj sia nyob ntawm tib neeg, thiab txoj hmoo ntawm tej teb chaws thiab tej haiv neeg ces tsis tseem ceeb rau lawv li lawm, ces tib neeg ua lub neej khoob lug uas tsuas xav txog qhov noj, qhov haus, thiab caum txoj kev lom zem nkaus xwb” (“Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). “Ntxwgnyoog siv kev paub ua cov kab nuv ntses. Mloog kom zoo: Kev paub tsuas yog ib hom kab nuv ntses. Cov tib neeg tau mob siab rau kawm hnyav thiab txhim kho lawv tus kheej ib hnub dhau ib hnub, kho kev paub thiab tsi ntsees lawv tus kheej nrog nws, thiab tom qab ntawd siv kev paub los qhib lub qhov rooj mus rau kev tshawb fawb; hauv lwm lo lus, koj yim tau txais kev paub ntau, koj yim yuav nkag siab ntau. Ntxwgnyoog qhia tib neeg txog txhua yam no; nws qhia tib neeg kom txhawb nqa kev khav theeb thaum lawv tab tom kawm kev paub, qhia lawv kom tsim cov kev xav tau thiab kev cia siab. Tib neeg tsis paub txog, Ntxwgnyoog nthuav qhia ntau ntau zaj lus zoo li no, ua rau tib neeg cia li xav tias cov khoom no muaj tseeb los yog muaj txiaj ntsig. Yog tsis paub txog, tib neeg taug txoj kev no, yam tsis paub txog los ntawm lawv tus kheej cov hom phiaj thiab cov kev xav tau. … Raug ntxias los ntawm Ntxwgnyoog, lawv taug txoj kev nws tau npaj rau lawv yam tsis paub txog. Thaum lawv nqis mus rau hauv txoj kev no, lawv raug yuam kom lees txais Ntxwnyoog cov kev kav ntawm kev ua neej. Tsis paub txog kiag li, lawv txhim kho lawv tus kheej cov kev kav uas lawv ua neej raws, tab sis cov no tsis muaj dab tsi ntau tshaj Ntxwgnyoog cov kev kav, uas nws tau yuam qees muab cog ruaj rau hauv lawv lawm. Ntxwgnyoog tsim lawv, thaum lub sij hawm cov txheej txheem kawm paub, txhawb lawv tus kheej cov hom phiaj thiab txiav txim siab lawv tus kheej lub neej cov hom phiaj, cov kev kav kom ua neej raws, thiab kev taw qhia hauv lub neej, thaum lub sij hawm kev cog txhua yam rau lawv los ntawm Ntxwnyoog, kev siv cov dab neeg, cov ntawv sau, thiab txhua txoj hau kev uas siv tau los ntxias tib neeg, ib qho me ntsis, mus txog thaum lawv tom tus kab nuv ntses” (“Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). “Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. ‘Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam’ yog ntxwgnyoog cov lus tau paub zoo uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv” (“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg).

Vajtswv txoj lus qhia txog lub hauv paus ntawm txhua qhov kev txom nyem ntawm tib neeg. Peb tau tsuj Ntxwgnyoog cov kuab lom los ntawm tsoom fwv txoj kev kawm, thiab kev haub ntxias ntawm cov neeg muab suab npe thiab kab lis kev cai qub, xws li “Kev tuaj yeem hloov koj txoj hmoo,” “Yus txoj hmoo yog nyob hauv yus tus kheej txhais tes,” thiab “Kev ua ib tug kws txawj ntse yuav tsum nyob rau theem siab ntawm sawv daws.” Qhov no peb thiaj yuav tsum tau caum raws kev txawj ntse, kom xav tias kev txawj ntse yog txhua yam, yog li peb thiaj tuaj yeem sawv tau ntawm pawg neeg coob thiab muaj lub neej zoo. Peb pib caum raws thiab pe hawm kev txawj ntse, tsis lees paub qhov muaj nyob ntawm Vajtswv thiab lub hwj chim kav. Peb ntxub thiab tawm tsam Vajtswv, thiab kom Vajtswv ploj hauv peb lub siab mus. Peb plam nws txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv thiab Nws txoj kev txhawb nqa rau lub neej. Peb thiaj tsis muaj ib yam dab tsi thiab poob qab. Muaj ntau tus neeg muaj kev txawj ntse, muaj koob npe, thiab hwm lwm tus, tab sis lawv lub neej kuj tsis muaj dab tsi thiab mob. Muaj coob tus nom tswv loj uas txawj ntse thiab kawm tag qib siab tab sis tsuas sib zog ntsos tsoo rau fab nyiaj txiag, lub hwj chim thiab lub meej mom, lawv dag, iab liam thiab sib tua. Muaj qee tus lawv tua lawv tus kheej los sis raug tua los ntawm lwm tus. Ib tug neeg qhov kev txawj ntse thiab lub meej mom yuav tsis muaj feem xyuam rau lawv txoj hmoo los sis lawv qhov ua tau los thaum kawg. "Yus txoj hmoo yog nyob hauv yus txhais tes” thiab “Kev txawj ntse tuaj yeem hloov tau koj txoj hmoo” yog Ntxwgnyoog cov lus dag, tsim los kom dag thiab ua lwj liam rau tib neeg. Vajtswv tsim tib neeg. Tib neeg cheem tsum Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev txhawb nqa rau lub neej. Tib neeg tsuas tim tsum pe hawm Vajtswv thiab zwm rau Nws lub hwj chim kav kom muaj ib qho ua tau los zoo. Tib neeg ntxub thiab tso Vajtswv tseg, xav tias kev txawj ntse tuaj yeem hloov lawv txoj hmoo tau. Thaum kawg, lawv tawm tsam Vajtswv thiab rhuav tshem. Nws yog raws li Vajtswv tau hais tias: “Yog koj tsuas siv koj tej kev txawj ntse thiab koj lub peev xwm los ua koj tej dej num ntawd xwb, ces koj yeej yuav ua tsis tiav li thiab tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov li” (“Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Qhov ntawd yog kiag kuv ntag! Ua ntej kuv ntseeg Vajtswv, kuv tau ua neej nyob ntawm Ntxwgnyoog cov hauv paus ntsiab xws li “Kev txawj ntse tuaj yeem hloov tau koj txoj hmoo" thiab “Kev ua ib tug kws txawj ntse yuav tsum nyob rau theem siab ntawm sawv daws.” Kuv tsis rau siab rau kuv txoj kev kawm ntawv kom tau mus kawm nyob tsev kawm qib siab thiab kawm kom tau zoo. Thaum kuv txoj kev npau suav tau poob lawm, kuv xav tias tsis muaj ib yam dab tsi yuav tos ntsoov lawm, lub neej no tsis muaj nuj nqis li. Tom qab muaj kuv tus ntxhais, kuv yuam qeesNtxwgnyoog cov hauv paus ntsiab lus rau nws, tso tag nrho txoj kev nias qees no rau nws. Thaum kawg, vim qhov ib puag ncig no pheej ua rau nyhav iab, nws thiaj rais mob taub hau, sab nkees, tawm tsam zej tsoom thiab npau taws. Nws tsis qhia nws lub siab rau kuv li thiab wb qhov sib raug zoo ntawm kev ua niam thiab ntxhais rais mus ua yeeb ncuab. Kuv tau ua neej los ntawm Ntxwgnyoog cov hauv paus ntsiab lus kom ciaj sia, tsi yog kev sab rau kuv tus kheej nkaus xwb, tab sis kuj tseem yuam kuv tus ntxhais mus rau qhov nyuaj thiab yuav luag ua rau nws lub neej piam. Qhov no yog kev puas tsuaj ua los ntawm Ntxwgnyoog. Kuv paub tias yog kuv tseem ua neej nyob ntawm Ntxwgnyoog cov hauv paus ntsiab lus mus ntxiv, xav kom kuv tus me nyuam hloov nws txoj hmoo los ntawm txoj kev txawj ntse thiab kev muaj peev xwm, kuv tsuas ua rau nws swb nkaus xwb. Qhov no yog thaum kuv to taub lawm: Kuv tus ntxhais txoj hmoo thiab nws lub zeem muag yav tom ntej thiaj tau txiav txim siab tsis mus kawm qib siab. Kev pe hawm Vajtswv thiaj tsuas yog tib txoj hau kev zoo rau tom ntej xwb. Ntawm kev ua niam ua txiv, peb yuav tsum qhia peb cov me nyuam raws li qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, thiab coj lawv txoj kev kom raug hauv lub neej. Qhov no yog peb lub luag hauj lwm ua rau lawv.

Hnub tom qab ntawd, kuv thiaj tau tseg qhov kev yuam qees kuv tus ntxhais txoj kev kawm thiab kom yog tus me nyuam kawm ntawv tau zoo tshaj plaws. Kuv cia txhua yam mus raws li qhov tsim nyog. Nyob rau yav tsaus ntuj, kuv yuav nyeem Vajtswv txoj lus nrog nws thiab qhia nws txog qhov Vajtswv tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, tib neeg thiaj raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog li cas, Vajtswv cawm peb li cas, thiab ntau yam. Thaum kuv tus ntxhais ntsibkev nyuaj, nws paub thov Vajtswv thiab vam khom rau Vajtswv. Nws maj mam rais los xav zoo dua qub thiab pib muaj suab luag ntau dua qub lawm. Nws cov qib kawm los zoo dua yav tag los lawm thiab wb txoj kev sib raug zoo sib haum zoo tshaj qhov qub lawm. Muaj ib hnub, kuv nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv txoj lus tias: “Peb yuav pib hais txog qhov yeeb yam tshwj xeeb tshaj plaws ntawm txoj kev txawj ntse. Txoj cai sau ntawv thiab tej lus hauv cov ntawv puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg? Cov lus puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg? (Tsis muaj.) Cov lus tsis ua rau tib neeg coj tsis ncaj; lawv yog ib yam cuab yeej siv uas tib neeg siv hais lus thiab lawv kuj yog ib yam cuab yeej siv nrog tib neeg thaum sib txuas lus nrog Vajtswv xwb, tsis tau hais txog rau tam sim no, hom lus thiab cov lus yog qhov Vajtswv sib txuas lus nrog tib neeg. Lawv yog cov cuab yeej siv, thiab lawv yog ib yam tseem ceeb. Ib ntxiv ib muaj ob, thiab ob npaug ntawm ob muaj plaub; qhov no tsis yog kev txawj ntse thiab los? Tab sis qhov no puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau koj? Qhov no yog kev txawj ntse uas sawv daws paub—nws yog ib tug qauv uas hloov tsis tau—thiab nws tsis muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg tau. Yog li hom kev txawj ntse uas coj tsis ncaj rau tib neeg yog dab tsi? Txoj kev txawj ntse coj tsis ncaj yog yam kev txawj ntse uas raug tsim ua ke nrog Ntxwgnyoog tej kev xam pom thiab tej kev xav. Ntxwgnyoog nrhiav tej kev xam pom thiab tej kev xav no qhia rau tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev txawj ntse. Piv txwv, hauv ib zaj lus sau, tsis muaj ib lo lus sau tsis raug rau hauv zaj lus ntawd. Qhov teeb meem yog nyob ntawm tej kev xam pom thiab kev xav ntawm tus neeg sau thaum lawv sau ib zaj lus, thiab lub ntsiab lus hauv lawv tej kev xav. Tej no yog ntawm sab ntsujplig, thiab lawv muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg” (“Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv muaj qee qho kev nkag siab rau hauv txoj kev txawj ntse. Kev txawj ntse muaj qab hau yog ib yam zoo uas txhua tus neeg yuav tsum muaj, vim tias nws txhawb lawv rab peev xwm. Peb yuav tsum paub nws kom zoo. Kev txawj ntse sau thiab paub paj nruag yog tej yam zoo. Qee qhov paub feem tshawb fawb kuj yog qhov zoo thiab, xws lis kev kawm txog tshuab, tshuaj muab kuab, tej khoom sab nrauv, nrog rau tej tshuaj thiab kev ua zaub mov noj. Cov no yog cov cuab yeej uas peb yuav tsum siv kom muaj sia nyob, thiab txhua tus yuav tsum nkag siab kom zoo. Tab sis kev txawj ntse tsis yog qhov tseeb. Nws tsis tuaj yeem hloov ib tug neeg los sis lawv lub neej tiag tiag. Yuav tsum txhob qi qhovmuag nti pe hawm. Txawm lis cas los xij ntau tus neeg tau kawm, tshwj tsis yog tias lawv ua neej nyob raws qhov tseeb, lawv tsis tuaj yeem khiav tawm tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam. Lawv lub neej yuav mob thiab tsis muaj dab tsi li, thiab yog thaum muaj tej kev puas tsuaj loj los, lawv yuav raug kev piam sij. Kuv yeej tsis tau nkag siab qhov tseeb thiab tsis paub yuav siv txoj kev txawj ntse li cas kiag li. Kuv raug kuab lom los Ntawgnyoog lawm, xav tias kev tshawb nrhiav kev txawj ntse tuaj yeem hloov kuv txoj hmoo thiab pab tau kuv lub neej sawv. Thaum kuv tej kev npau suav tau ploj mus, kuv thiaj tau muab kuv tag nrho txoj kev cia siab tso rau kuv tus ntxhais lub xub pwg. Kuv tau siv tag nrho kuv lub sij hawm, nyiaj txiag thiab lub zog rau nws txoj kev kawm, txhawb kom nws tau nkag mus kawm rau qib siab. Tab sis ua rau nws haj yam rais mus ua neeg tawm tsam rau niam txiv zej tsoom ntau zuj zus tuaj, thiab tseem yuav luag khiav tawm hauv tsev mus thiab. Ntxwgnyoog tau ua rau kuv mob tob heev, nws yog qhov tseeb, tab sis nws tau ua phem dhau rau kuv tus ntxhais lawm. Peb tsev neeg tag nrho tau raug puas tsuaj los ntawm Ntxwgnyoog lub tswm yim phem tias “Kev txawj ntse tuaj yeem hloov tau koj txoj hmoo.” Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tau qhia rau kuv tias Ntxwgnyoog siv kev txawj ntse los dag ntxias thiab ua lwj liam rau tib neeg li cas. Kev txawj ntse tsis yog qhov tseeb. Nws tsis tuaj yeem hloov peb tau los sis cawm tau peb. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog qhov tseeb, thiab Vajtswv cov lus nkaus xwb thiaj li cawm tau peb xwb. Tam sim no kuv paub tau tias kev qhia kuv cov me nyuam kom ntseeg Vajtswv, los kawm Nws cov lus thiab caum raws qhov tseeb thiaj li yog txoj kev yog hauv lub neej nkaus xwb.

Muaj ib hnub, kuv tus ntxhais tau qhia kuv txog lwm tus tub ntxhais kawm ua lawv tau sib cav, sib ntaus, haus luam yeeb thiab haus cawv, thiab ua nkauj ua nraug tab meeg lug. Lub tsev kawm ntawv qi qhov muag nti rau tej cwj pwm coj zoo lis ntawd thiab lawv niam thiab txiv ob txhais tes ua tsis tau dab tsi. Thaum kuv nug kuv tus ntxhais tias nws xav lis cas xwb, nws tau hais tias: “Kuv tseeg Vajtswv. Kuv tsis ua tej yam zoo lis no vim hais tias Vajtswv tsis nyiam tej ntawd.” Kuv zoo siab heev. Yog tias kuv tsis tau coj nws los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau hais nws nyeem Vajtswv txoj lus kom nkag siab qhov tseeb, tej zaum nws yuav mus yuam kev zoo ib yam lis lwm tus me nyuam thiab. Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus uas tau hloov pauv kuv, kom kuv dim plaws ntawm tej kauj hlau cuab ntawm txoj kev txawj ntse thiab tau pab qhia kuv tus ntxhais mus rau txoj kev yog. Los ntawm kuv lub siab los, kuv ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau Nws txoj kev tiv thaiv thiab kev cawm dim!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj