Puas Yog Vajtswv Txoj Kev Txiav Txim rau Kev Yaug Kom Dawb Huv thiab Kev Cawm Dim, los sis rau Kev Txiav Txim thiab Kev Puas Tsuaj?

January 24, 2022

Raws li tej kev puas tsuaj kis mus thoob plaws hauv qab ntuj khwb, cov ntseeg tus Tswv tau ua pa hlob pa yau tos ntsoov tus Tswv Yexus los rau saum ib tauv fuab thiab los coj lawv mus saum ntuj mus ntsib Nws es thiaj li khiav dim tej kev puas tsuaj. Txawm li cas los xij, lawv haj tseem tsis tau pom tus Tswv Yexus nqis los rau saum ib tauv fuab li, thiab dua ntawd, Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj mas tseem tas zog ua tim khawv tias Nws twb rov los lawm vim Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg, nthuav tawm qhov tseeb los ua hauj lwm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, los cawm thiab yaug tib neeg kom dawb huv puv npo. Qhov no ua rau tib neeg coob leej xav tsis thoob. Lawv xav tias, “Tus Tswv yuav tsum coj cov ntseeg mus rau saum ntuj ua ntej tso. Qhov tseem ceeb ua ntej tshaj yog los cawm peb ntawm tej kev puas tsuaj. Vim li cas Vajtswv thiaj li nthuav tawm qhov tseeb los ua hauj lwm kev txiav txim nyob rau tiam kawg? Peb puav leej raug zam txim ntawm peb tej kev txhaum thiab pom tias Vajtswv mas ncaj ncees, yog li ntawd yam xav tau puas yog Vajtswv txoj kev txiav txim?” Tib neeg feem coob ntseeg tias nyob rau tiam kawg, Vajtswv txoj kev txiav txim yuav tsom rau cov tsis ntseeg, qhov kev txiav txim ntawd yog kev txiav txim thiab kev rhuav pov tseg, thiab peb cov uas raug zam txim ntawm tej kev txhaum lawm ces yuav tsis raug txiav txim. Yog li ntawd ces, puas yog Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg yog txhawm rau kev yaug kom dawb huv thiab kev cawm dim, los sis puas yog txhawm rau kev txiav txim thiab kev rhuav tshem? Hnub no los sib tham txog qhov ntawm no.

Tab sis ua ntej peb yuav tham kom tob mus rau qhov ntawd, los tham txog tias seb puas muaj ib qhov hauv paus vajluskub hais txog Vajtswv txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Qhov tseeb tiag, qhov ntawd raug hais txog nyob hauv ntau cov lus faj lem hauv Vajluskub, thiab tseem ceeb tshaj plaws, nyob hauv cov lus faj lem los ntawm tus Tswv tus kheej hais cia tias: “Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg” (Yauhas 12:48). “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm. … Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub” (Yauhas 5:22, 27). “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb” (Yauhas 16:12–13). “Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb” (Yauhas 17:17). Thiab nws kuj tseem hais nyob hauv Qhia Tshwm, “Thiab Kuv pom ib tug tub txib saum ntuj ya saum nruab ntug, muab txoj moo zoo mus ib txhis coj los qhuab qhia rau lawv cov nyob hauv ntiaj teb, thiab rau txhua haiv neeg, thiab txhua tsev neeg, thiab txhua yam lus thiab txhua tus neeg, Qw kom nrov nrov hais tias, Paub Ntshai Vajtswv, thiab muab yeeb koob rau Nws; vim lub sij hawm ntawm Nws txoj kev txiav txim twb los txog lawm” (Qhia Tshwm 14:6–7). Tej no mas meej tseeb tshaj plaws, puas yog? Tus Tswv rov los ua cev nqaij daim tawv yog Neeg Leej Tub, nthuav tawm qhov tseeb los ua hauj lwm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Tsis ua xyem xyav txog qhov no li. Cov lus faj lem no hais txog “txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg” thiab “Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb,” Yog li ntawd tib neeg tuaj yeem pom meej tseeb tias Vajtswv siv qhov tseeb los txiav txim thiab yaug tib neeg kom dawb huv nyob rau tiam kawg, los coj peb kom tau taub txhua qhov tseeb, tso cai rau tib neeg khiav kom dim ntawm kev txhaum thiab raug Vajtswv cawm puv npo. 1 Petus 4:17 hais tias, “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus.” Qhov no txhais tau tias nyob rau tiam kawg, Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim pib ntawm Nws lub tsev, tias nws yuav pib nrog txhua tus uas tau lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg. Qhov no yog lub ntsiab lus ntawm kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev. Txhua tus uas lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav tsum lees txais kev txiav txim ntawm Vajtswv tej lus, ces thiaj li tuaj yeem nkag mus rau Nws lub teb chaws tau nkaus xwb thaum lawv raug yaug kom dawb huv lawm. Cov uas hais tias lawv lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tab sis tsis raug yaug kom dawb huv dhau los ntawm txoj kev txiav txim ces thaum kawg yuav raug tshem tawm thiab raug rhuav pov tseg rau hauv tej kev puas tsuaj. Cov tsis ntseeg yuav raug qhuab ntuas dhau los ntawm tej kev puas tsuaj vim hais tias cov tsis lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim yuav tsis muaj hnub raug yaug kom dawb huv los sis tau txais kev cawm dim li. Lawv yuav raug txiav txim thiab tom qab ntawd yuav raugrhuav pov tseg. Peb tuaj yeem pom los ntawm qhov no tias Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim nyob rau tiam kawg yog los cawm tib neeg kom ntau tshaj plaws raws li qhov ua tau. Txawm hais tias lawv yuav yog cov ntseeg tus Tswv los sis tsis yog los xoj, tsuav yog lawv lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab raug yaug kom dawb huv lawm xwb, ces lawv thiaj li yog cov uas Vajtswv cawm puv npo. Txhua tus uas tsis lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim yuav raug txiav txim thiab raug tshem tawm, thiab yuav poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj nkaus xwb. Los saib qhov tshwm sim ntawm Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim, nws puas raug xam kom yog rau qhov kev txiav txim thiab kev rhuav tshem? Qhov ntawd yog ib qho yuam kev loj heev. Vajtswv txoj hauj lwm los coj cov ntseeg nce mus rau hauv lub teb chaws tau ua tiav txoj kev cawm dim dhau los ntawm kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv puv npo lawm. Qhov ntawd tsis yog lub ntsiab lus tsis txaus ntseeg lod? Ces vim li cas tib neeg coob leej thiaj li tsis tuaj yeem pom txog qhov no li? Yog hais tias Vajtswv txoj kev txiav txim tau txiav txim thiab rau txim rau tib neeg lawm, qhov tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm ntawd yuav yog dab tsi? Vajtswv tsuas nchuav tej kev puas tuaj nqis ncaj qha los thiab tshem tib neeg tawm mus xwb. Vim li cas thiaj li txhawj tshwj xeeb ntxiv? Tib neeg coob leej hnov txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab haj tseem tsis siab txog nws li, tab sis ho txiav txim thiab rau txim ncaj qha rau nws kiag. Qhov ntawd tsis yog kev khav theeb lod? Cov ntseeg tus Tswv puav leej pe hawm Vajluskub thiab ua txhua yam raws li qhov ntawd. Vim li cas lawv ho tsis tuaj yeem pom tias Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg twb ua tiav hlo raws li qhov ntawd lawm ma? Muaj ntau cov lus faj lem sau txog Vajtswv qhov kev ua hauj lwm txiav txim nyob rau tiam kawg. Vim li cas lawv hos tsis pom cov lus faj lem ntawd? Txawm yuav saib qhov ntawd rau sab twg los xij, ib tug twg uas tsis lees paub Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg mas dig muag thiab ruam thiab tsis nkag siab Vajluskub. Lawv mas puav leej khav theeb thiab tsis muaj laj thawj. Lawv tsis tau lees txais Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg, ces thiaj li plam lawv lub hwj tsam raug qaws ua ntej tej kev puas tsuaj lawm. Tej ua muaj tiav no yog tus Tswv Yexus txoj lus faj lem tias: “Rau qhov tus uas twb muaj lawm yuav tau muab ntxiv rau, thiab nws yuav muaj nplua mias: tiam sis tus uas tsis muaj tab txawm yam uas nws muaj los yuav raug muab tshem tawm mus. Thiab muab koj tus uas yog tus tub qhe uas tsis muaj txiaj ntsim pov rau sab nraum txoj kev tsaus ntuj: qhov ntawd yuav muaj kev quaj nyiav thiab tom hniav qawv” (Mathai 25:29–30).

Vim li cas cov ntseeg yuav tsum raug Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim? Qhov ntawd yog lwm qhov kev zais tob tshaj plaws uas tsis to taub, yog li los saib qhov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais txog qhov ntawd. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia” (Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. … tseem khiav tob tshaj kev txhaum lawm thiab, nws yog tej yam uas Ntxwgnyoog cog tseg thiab nrhau cag tob heev nyob rau hauv tib neeg. Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej” (“Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus mas meej tseeb lawm. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus tau ua txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim lawm, tsuas ua tiav Nws txoj hauj lwm kev cawm dim ib nrab ua ntej xwb. Kev ntseeg tus Tswv txhais tau tias tib neeg tej kev txhaum ces raug zam txim thiab lawv yuav tsis raug txiav txim raws txoj cai, thiab tso cai rau lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov Vajtswv thiab tham nrog Nws, los xyiv fab rau Nws txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov. Qhov no yog txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim tiav. Tab sis txawm hais tias lawv tej kev txhaum raug zam txim lawm los xij, yuav pab tsis tau yog tias tib neeg pheej tas zog hais lus dag thiab ua txhaum mus, peem tas zog kom tau yam yus tus kheej xav tau, sib khib thiab sib ntaus sib tua, tsim kev txiav txim thiab sib ntxub. Lawv xav xyaum ua raws li tus Tswv cov lus, tab sis tsis tuaj yeem ua tau. Lawv tab tom ua neej nyob hauv qhov hloov mus los ntawm kev txhaum, kev lees txim, thiab kev rov qab ua txhuam dua ntxiv, tsis muaj peev xwm khiav kom dim plaws tau tiav log li. Qhov no qhia tau tias txawm tus Tswv tau zam txim rau tib neeg tej kev txhaum lawm los xij, peb tus yeeb yam txhaum tseem nyob nrog peb. Qhov no yog peb tus yeeb yam thiab tus moj yam phem uas tsav peb mus ua txhaum. Yog hais tias daws tsis tau lub hauv paus ntawm kev txhaum, txawm hais tias tau zam txim rau ib tus neeg twg tej kev txhaum ntau zaus npaum li cas lawm los xij, lawv yeej yuav khiav tsis dim qhov kev txhuam thiab yeej rais los dawb huv li tsis tau. Lawv tsis tuaj yeem pab tau dab tsi tsuas yog ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv xwb. Xav txog cov neeg Falixais. Lawv tau pe hawm Vajtswv hauv tsev teev hawm thiab ib txwm fij tas li, tab sis lawm tsis lees txais tus Tswv Yexus thaum Nws tau tshwm sim thiab ua hauj lwm lawm. Lawv tau tawm tsam thiab txiav txim rau Nws vwm ntsuav, thiab haj tseem muab nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab, tsim ib qho kev txhaum phem heev. Qhov no qhia rau peb pom txog dab tsi? Pom ib tug yeeb yam phem, txawm hais tias tej kev theej txhoj uas ib tug neeg twg tsim txhawm rau kev zam txim ntau npaum li cas los xij, lawv yeej tas zog ua phem. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim thiab tau nthuav tawm ntau phlom los lus ntawm qhov tseeb, ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev. Nws tau tsim ib pawg neeg muaj yeej ua ntej tej kev puas tsuaj lawm, qhia Vajtswv txoj cai thiab lub hwj chim tag nrho, thiab ua rau txhua txhia qhov chaw hauv ntiaj teb no deeg daws. Cov tib neeg ntseeg coob leej tsis nrhiav los sis tsis tshuaj xyuas kiag li, tab sis tuav rawv lawv tej kev xav phem, ua txhua yam uas lawv tuaj yeem ua tau los txiav txim, tawm tsam, thiab thuam Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, ua rau Khetos tus ua nthuav tawm qhov tseeb yuav luag tuag rau saum ntoo khaub lig zaum tas zaum thiab. Qhov no ua rau pom tau tias txawm tib neeg tej kev txhaum raug zam txim lawm los xij, vim lawv tus yeeb yam phem, los lawv tseem pheej tas zog tawm tsam Vajtswv vwm ntsuav thiab pom Nws yog ib tug yeeb ncuab, tsis sib haum xeeb li. Vajtswv txoj kev ncaj ncess, tus moj yam dawb huv yuav uv tsis tau kev ua txhaum rau li, yog li Nws puas coj ib tug neeg twg uas raug zam lub txim lawm, tab sis pheej tas zog ua txhaum thiab tawm tsam Nws nkag los rau hauv Nws lub teb chaw ma? Yeej tsis coj hlo li. Ib yam li tus Tswv Yexus tau hais tias: “Tseeb tiag, tseeb tiag, Kuv hais rau nej tias, Leej twg ua txhaum ces yog tus tub qhe rau txoj kev txhaum. Thiab tus tub qhe tsis nyob hauv tsev mus ib txhis: tab sis tus tub nyob mus ib txhis” (Yauhas 8:34–35). “Yog li ntawd nej yuav tsum dawb huv, vim Kuv dawb huv” (Levi Tej Kevcai 11:45). Thiab Vajluskub kuj hais tias, “Yog tsis muaj kev dawb huv ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li” (Henplais 12:14). “Vim yog hais tias peb txhob txwm ua txhaum tom qab uas peb twb tau txais qhov kev paub txog qhov tseeb lawm, ces yuav tsis tshuav dab tsi theej txhoj tau rau tej kev txhaum lawm” (Henplais 10:26). Yuav ua txhaum tsis tau rau Vajtswv txoj kev dawb huv, tus moj yam ncaj ncess li. Cov uas tawm tsam Vajtswv yuav raug rau txim thiab raug rhuav pov tseg, thiab yeej tsis tso cai cia nkag tau mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws li. Vim li ntawd, thaum tus Tswv Yexus tau cog lus tias Nws yuav rov los rau tiam kawg, tsis yog los coj peb nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab tsis yog yuav ncaj qha los txiav txim thiab rhuav tshem cov tsis ntseeg mus nrog tej kev puas tsuaj. Tej ntawd tau nthuav tawm qhov tseeb thiab los ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau tib neeg tus yeeb yam thiab tus moj yam phem, los cawm tib neeg los ntawm kev phem thiab Ntxwgnyoog tej kev quab yuav ua ntej tso, yog li ntawd peb thiaj li tuaj yeem tig los cuag Vajtswv du lug thiab raug txais los ntawm Nws, thiab tom qab ntawd thiaj li raug coj nkag mus rau Nws lub teb chaws. Ces thiaj li yuav ua tiav hlo Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim. Yog hais tias Vajtswv txoj kev txiav txim tsuas yog rau txim thiab nrhuav tshem tib neeg raws li qhov xav xwb, ces leej twg thiaj li yuav seem los ntawm kev ua neeg qhias vuab tsuab? Thaum kawg ntshe txhua tus yuav raug Vajtswv muab pov tseg vim kev txhuam thiab kev tawm tsam Nws? Yog hais tias muaj li ntawd tiag, ntshe Vajtswv txoj kev npaj tseg rau txoj kev cawm tib neeg yuav tsis muaj qab hau dab tsi li pob? Vim li ntawd Vajtswv thiaj li tau yug los ua neeg dua ib zaug nyob rau tiam kawg raws li Nws txoj kev npaj tseg los cawm tib neeg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau txo hwj chim zais ntsis rau ntawm tib neeg thiab tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev, ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev los cawm thiab ntxuav txhua tus uas lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg kom dawb huv. Yog li ntawd peb thiaj li tuaj yeem khiav dim txoj kev phem thiab raug yaug kom dawb huv, tsim nyog raug coj nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg yeej tsis yog hais txog kev rau txim los sis kev rhuav tshem tib neeg kiag li, tab sis hais txog kev yaug kom dawb huv thiab kev cawm dim du lug. Qhov tseem ceeb yog to taub Vajtswv txoj kev xav. Tiam kawg ntawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau tib neeg txoj kev cawm dim yog Nws qhov kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws, thiab kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim tsuas yog ib txoj hau kev no xwb peb thiaj li tuajj yeem khiav dim txoj kev qia vuab tsuab, raug yaug kom dawb huv, thiab raug cawm los ntawm tej kev puas tsuaj.

Muaj qee leej yuav nug tias: Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav cawm thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv los ntawm Nws txoj hauj lwm kev txiav txim tau li cas? Peb tuaj yeem los nrhiav cov lus teb nyob hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los” (“Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tiav tau los ntawm txoj hau kev twg? Nws ua kom tiav tau los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv tseem ceeb yog muaj kev ncaj ncees, kev chim siab, muaj meej mom tshaj, kev txiav txim, thiab lus foom phem, thiab Nws ua tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws kev txiav txim. Muaj qee tus tib neeg tsis nkag siab, thiab noog tias vim li cas Vajtswv thiaj tsuas muaj peev xwm ua tib neeg kom zoo tshaj plaws dhau los ntawm kev txiav txim thiab lus foom phem xwb. Lawv hais tias ‘Yog tais Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, tib neeg yuav tsis tuag los? Yog tias Vajtswv tau txiav txim rau tib neeg, tib neeg yuav tsis raug kev rau txim los? Yog li tib neeg tseem yuav raug ua kom zoo tshaj plaws tau li cas?’ Cov lus no yog cov lus ntawm tus tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm li. Yam uas Vajtswv foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg, thiab yam Nws txiav txim ntawd yog kev txhaum ntawm tib neeg. Txaws tias Nws hais lus hnyav thiab tsis zoo, Nws nthuav tawm txhua yam uas nyob hauv tib neeg, kev nthuav tawm ntawm cov lus hnyav no uas yog qhov tseem ceeb tshaj nyob rau hauv tib neeg, tab sis dhau los ntawm tej kev txiav txim ntawd, Nws muab ib qho kev paub tob txog lub tseem ntsiab ntawm cev nqaij daim tawv, thiab vim li no thiaj ua rau tib neeg zwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag” (“Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj teb kom cawm tau cov noob neej uas coj tsis ncaj; tsis muaj kev cuav nyob hauv qhov no. Yog tias muaj, Nws yeej yuav tsis tau los ua Nws txoj hauj lwm rau hauv tib neeg li. Yav dhau los, Nws lub ntsiab ntawm kev cawm dim koom nrog kev qhia tshwm kev hlub thiab kev khuv leej uas loj tshaj plaws, xws li Nws tau muab tag nrho Nws txhua yam rau Ntxwgnyoog los hloov pauv tag nrho noob neej. Tam sim no tsis muaj dab tsi zoo ib yam li yav dhau los: Txoj kev cawm dim uas tau muab rau nej hnub no tshwm sim rau lub sij hawm ntawm hnub kawg, lub sij hawm kev sib cais tawm ntawm txhua yam raws li hom; lub ntsiab ntawm kev cawm dim tsis yog kev hlub los sis kev khuv leej, tiam sis kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kom tib neeg thiaj li yuav dim tiag. Yog li, txhua yam uas nej tau txais yog kev qhuab ntuas, kev txiav txim, thiab tsis muaj kev hlub, tiam sis paub qhov no: Hauv qhov tsis muaj kev hlub no kiag li tsis muaj kev rau txim me me li. Txawm hais tias Kuv cov lus yuav hnyav npaum li cas, yam tshwm sim rau nej yuav yog dab tsi, tiam sis ob peb lo lus uas tej zaum yuav tshwm tsis muaj kev hlub rau nej kiag li, txawm hais tias Kuv yuav npau taws npaum li cas los, yam uas los rau nej tseem yog cov lus qhuab qhia, thiab Kuv tsis yog txhob txwm rhuav tshem nej los sis muab nej cob rau kev tuag. Qhov no tsis yog txhua qhov tseeb lov? Paub tias niaj hnub tam sim no, txawm hais tias nws yuav yog kev txiav txim ncaj ncees los sis tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev qhuab ntuas, txhua yam yog vim kev cawm dim xwb. Txawm hais tias niaj hnub no txhua pab neeg tau raug cais raws li hom los sis pawg ntawm tib neeg uas tau tso cia los, lub hom phiaj ntawm Vajtswv txhua lo lus thiab txoj hauj lwm yog cawm cov uas hlub Vajtswv tiag tiag. Kev txiav txim ncaj ncees yog coj los ntxuav kom tib neeg dawb huv, thiab tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv yog uas tiav los yaug lawv kom dawb huv; cov lus hnyav los sis kev qhuab ntuas ob qho puav leej yog ua tiav los ntxuav kom dawb huv thiab yog ua rau txoj kev cawm dim” (“Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Tom qab tau nyeem Vajtswv tej lus tas, peb puas nkag siab meej zog tuaj txog qhov Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm kev txiam txim? Muaj coob leej tsis nkag siab Vajtswv txoj hauj lwm, yog li ntawd thaum lawv pom cov lus kev txiav txim thiab kev rau txim, lawv mam xav txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim. Qhov no yeej tsis yuam kev thiab. Nyob hauv txoj cai, kev txiav txim tsuas yog kev txwv tus cwj pwm dhau los ntawm kev rau txim xwb, tab sis tsis tau daws tib neeg tus yeeb yam txhaum. Tab sis Vajtswv txoj kev txiav txim feem ntau yog kev nthuav tawm qhov tseeb los txiav txim thiab nthuav tawm peb tus yeeb yam thiab tus moj yam phem sab hauv, thiab tom qab ntawd los siv txhua txoj hau kev, xws li kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, thiab kev sim peb siab los qhia tshwm peb. Yog li peb thiaj li pom peb lub ntsiab tseeb qias vuab tsuab tiag tiag, pom qhov muaj tiag ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab, ces peb yuav ntxub peb tus kheej, tig nruab qaum rau cev nqaij daim tawv, xyaum ua qhov tseeb, thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus tau nthuav tawm kiag tej tshwm meej ntawm tib neeg tus moj yam phem, peb tej hauv paus txhawb siab, tej kev qia vuab tsuab, thiab tej kev xam pom tsis zoo lawm ntag. Tau ntsib Vajtswv tej lus kev txiav txim lawm, peb mam li pom tias peb mas tsuas tshaib nqhis rau tej foom koob hmoov hauv peb txoj kev ntseeg xwb tsis muaj ib qho kev ua siab dawb paug rau Vajtswv kiag li. Peb tso tseg tej yam me ntsis, tiv kev nyuaj me me ces xav tias peb muaj txoj cai tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub ces ntshe yuav nkag mus rau hauv teb chaws tau lawm. Tab sis tau ntsib tej kev sim siab lawm, peb liamVajtswv thiab xam laj thawj rau Nws, thiab haj tseem tsis xav ua hauj lwm rau Nws mus ntxiv lawm. Peb tsis mloog Nws lus kiag li. Peb tsis muaj qhov tseeb ntawm qhov tseeb kom meej tiag, tab sis tsuas ua raws li tej kev qhuab qhia los khav theeb thiab kom tau txais kev qhuas nkaus xwb. Peb mas ib txwm tiv thaiv peb lub koob lub npe thiab lub meej mom, thiab tsis pom zoo nrog lwm tus txawm hais tias thaum peb paub tias lawv tej kev xam pom mas haum raws nraim li qhov tseeb lawm los xij. Peb mas khav theeb, tawv ncauj, thiab puav leej tsis muaj kev ua neeg thiab tsis muaj laj thawj. Dhau los ntawm kev txiav txim ntawm Vajtswv tej lus, peb pom tau tias Ntxwgnyoog tau ua rau peb qias vuab tsuab tob heev lawm, tias peb mas khav theeb, tsab ntse, thiab phem, thiab peb tab tom ua lub neej tshwj meej txog tusdab phem. Peb tsis muaj chaw nkaum thiab tsis hnov txaj muag li. Muaj kev khuv xim puv npo, peb thov Vajtswv thiab foom phem rau peb tus kheej, thiab xav los cheem txoj kev ua lub neej nyob rau hauv peb txoj kev qias vuab tsuab phem. Peb kuj ntsib kuj pom Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv thiab, thiab Vajtswv yuav tshuaj xyuas thiab qhia tshwm txhua qhov kev qias vuab tsuab uas peb muaj, tias Nws tus moj yam mas ua txhaum tsis tau li, thiab peb yeejyuav tsum raug rau txim xwb xwb yog hais tias peb tsis lees txim hloov dua siab tshiab thiab tsis hloov pauv. Ces peb yuav tau tsim kho txoj kev hwm rau Vajtswv. Tom qab raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, raug sim siab thiab raug tsim kho kom zoo ntau zaus tag lawm, ces peb tej moj yam qias vuab tsuab thiaj li yuav maj mam raug yaug kom dawb huv thiab hloov pauv tau zuj zus. Peb rias los txo hwj chim ntau heev lawm, muaj laj thawj rau kev hais lus thiab kev ua ntau tuaj. Peb lees txais thiab zwm rau txhua yam raws li qhov tseeb, txawm tias leej twg yuav los qhov twg los los xij thiab peb ua qias vuab tsuab tsawg heev rau hauv peb txoj hauj lwm lawm. Txawm tias yuav muaj los sis tsis muaj Vajtswv tej koob hmoov los xij, thiab txawm tias thaum kawg peb qhov tshwm sim thiab lub hom phiaj yuav zoo li cas los xij, peb mas zoo siab hlo zwm rau Vajtswv thiab los ua tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los. Dhau los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim, thaum kawg peb thiaj li khiav dim plaws ntawm txoj kev txhaum, ua neej xws li ib tug tib neeg tiag, thiab txais kev ywj pheej tiag. Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yog Nws txoj kev hlub loj tshaj plaws thiab yog kev cawm dim rau tib neeg tiag tiag! Yog tsis muaj qhov no, peb yeej tsis muaj hnub paub txog peb tus kheej, thiab ntshe peb yeej tsis muaj hnub pom qhov tseeb ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab li. Ntshe peb pheej tas zog nyob nrog peb tej kev npau suav mus, xav tias peb muaj cai nkag mus rau hauv lub teb chaws lawm vim peb tej kev txhuam twb raug zam txim lawm, tos ntsoov tus Tswv los qaws peb kom peb tau txais Nws tej koob hmoov. Qhov ntawd yog kev ruam thiab txaj muag tiag tiag. Peb tau ntsib tau pom tiag tiag tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tsuas yog ib txoj hau kev nkaus xwb los tshem kev qias vuab tsuab tawm, tau txais yaug kom dawb huv thiab nkag mus rau lub teb chaws. Koj yuav hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim tsuas yog peb ib txoj kev kom khiav dim plaws ntawm txoj kev txhaum, raug Vajtswv cawm puv npo, thiab tom qab ntawd thiaj li nkag mus rau lub teb chaws tau xwb. Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus hais tias, “Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm” (“Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Twb tau peb caug xyoo txij thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau pib txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg los lawm. Cov neeg Vajtswv xaiv coob leej tab tom nyob rau qhov no, maj mam khiav kom dim ntawm txoj kev qias vuab tsuab thiab raug yaug kom dawb huv, Thiab tau ua tiav hlo ib pawg neeg muaj yeej ua ntej tej kev puas tsuaj lawm. Lawv muaj lus tim khawv zoo nkauj ntawm kev khiav dim kev txhaum thiab raug cawm lawm, xws li tau kov yeej Ntxwgnyoog dhau los ntawm kev tsim txom thiab kev nyuab, lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag dhau los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus, xyaum ua qhov tseeb thiab rias los ua neeg coj ncaj, zwm rau Vajtswv dhau los ntawm tej kev sim siab thiab tej kev tsim kho kom zoo, thiab ntau yam ntxiv. Cov lus tim khawv no raug tsim ua yeeb yaj kiab thiab muaj nyob hauv oos lais lawm, ua tim khawv rau lub ntiaj teb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg, yog li ntawd txhua tus thiaj li tuaj yeem rua tau lawv lub qhov muag thiab ntseeg siab tau puv npo. Tib neeg ntau zuj zus cov uas nyiam qhov tseeb tuaj txhua lub teb chaws thiab pab ntseeg tuaj nco tau Vajtswv lub suab hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus thiab los rau pem hau ntej ntawm Vajtswv lub zwm ntxwv. Lub teb chaws txoj hmoo zoo tau ntoj ncig mus thoob ntiaj teb thiab tab tom tawg paj txi txiv zoo tshaj plaws. Meej tseeb tias, Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg pib nrog Nws lub tsev raug ua tiav hlo lawm. Tej kev puas tsuaj twb ncuav ntws los lawm, thiab ib tug twg uas rua lawv cov qhov muag los saib ces yuav pom tias twb pib tej kev puas tsuaj loj lawm. Cov ua lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab tau yaug lawv txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv lawm ces thiaj li yuav raug tiv thaiv dhau los ntawm tej kev puas tsuaj thiab nkag tau mus rau Vajtswv lub teb chaws. Cov uas tsuas xav txog tej koob hmoov thiab kev nkag mus rau lub teb chaws yam tsis lees txais qhov tseeb, thiab Vajtswv txoj kev txiav txim los sis kev yaug kom dawb huv, mas yog tej nplej xwb, cov tsis ntseeg uas raug qhia tshwm los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg muab nthuav tawm. Vajtswv twb rau txim rau lawv lawm, thiab lawv yuav poob mus rau dab tuag teb thiab yuav raug rau txim thaum tej kev puas tsuaj los txog. Qhov no ua tiav hlo raws li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus hais tias: “Thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias ‘Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav’ thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev lees paub txog tus Yexus uas tshaj tawm txog txoj kev txiav txim hnyav thiab txoj tso txoj kev tseeb txoj sia li. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas?” (“Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Cov uas muaj cuab kav sawv tau khov kho nyob rau thaum Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas nyob rau tiam kawg—qhov ntawd ces yog, nyob rau thaum tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg—yuav yog cov uas yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg nyob rau ntawm Vajtswv ib sab; zoo li ntawd, tag nrho cov uas nkag mus so ces yog cov uas tau khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab tau raug Vajtswv muab tau tom qab uas mus lim dhau hauv Nws tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg lawm. Cov tib neeg no, cov uas thaum kawg raug Vajtswv muab tau, yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces yog ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab npaj lawv rau lawv qhov kev so thaum kawg; yog tsis muaj kev ntxuav kom dawb huv, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav raug cais mus ua ntau pab raws li lawv hom, los sis nkag mus so li. Tes hauj lwm no ces yog tib neeg tib txoj kev nkag mus so xwb. Tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv no xwb thiaj li yuav ntxuav tau tib neeg tawm ntawm lawv txoj kev tsis ncaj ncees, thiab tsuas yog Nws tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb thiaj li yuav coj tau qhov kev kaj los rau tej tseem ntsiab ua tsis mloog lus ntawm noob neej, yog li ntawd thiaj li cais kiag cov uas yuav raug cawm tau tawm ntawm cov yuav tsis raug cawm tau, thiab cov uas yuav seem nyob tawm ntawm cov uas yuav tsis seem nyob. Thaum tes hauj lwm no xaus, cov neeg uas pub cia nyob ces sawv daws yuav raug ntxuav kom dawb huv thiab nkag mus rau ib tug yam ntxwv uas siab zog uas lawv yuav tau ib lub neej zoo dua rau zaum ob nyob rau hauv ntiaj teb; muab ua lwm yam lus hais ces, lawv yuav pib lawv lub sij hawm ua neeg nyob rau txoj kev tau so, thiab nyob ua ke nrog Vajtswv. Tom qab uas cov tsis pub nyob tau raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, ces qhov uas lawv yog tus neeg zoo li cas tiag ntawd yuav raug muab qhia tshwm tag nrho, tom qab ntawd ces lawv sawv daws yuav raug rhuav tshem tag nrho thiab, zoo li Ntxwgnyoog, yuav tsis tau txais kev tso cai pub kom dim nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Cov tib neeg nyob rau yav tom ntej ces yuav tsis muaj hom neeg no nyob rau hauv ntxiv lawm; cov neeg zoo li ntawd tsis tsim nyog nkag mus rau hauv daim av ntawm qhov chaw so uas zoo tshaj plaws, los sis lawv yeej tsis tsim nyog yuav koom rau hauv hnub so uas Vajtswv thiab tib neeg yuav sib faib ntawd, vim lawv yog daim phiaj rau kev rau txim thiab yog cov neeg lim hiam, tsis ncaj ncees. … Tag nrho lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm loj kawg nkaus ntawm kev rau txim rau cov phem thiab kev muab phaj tshab rau cov zoo ces yog muab tag nrho cov tib neeg ntxuav ntxaws ntxaws kom dawb huv kom Nws thiaj li coj tau ib co tib neeg dawb huv tiag tiag nkag mus rau qhov chaw so mus ib txhis. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj; nws yog theem kawg ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg” (“Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj