IX. Qhov Sib Txawv Ntawm Vajtswv tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes

1. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej mas cuam tshuam rau tes hauj lwm ntawm tag nrho noob neej, thiab nws kuj tseem sawv cev tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd thiab, ces txhais tau hais tias Vajtswv tus kheej tes hauj lwm sawv cev txhua lub zog nruab nrog thiab txoj xub ke ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, hos tes hauj lwm ntawm cov thwj tim mas los tom qab Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab caum nws los, thiab nws tsis coj tiam ntawd, los sis tsis sawv ces tej xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm nyob rau tag nrho tiam ntawd. Lawv tsuas ua tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog ua, uas tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg hlo li. Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej uas kiag ces yog ib qho dej num nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog tes dej num uas cov neeg uas raug siv ntawd ua, thiab nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm tib neeg. Txawm hais tias ob qho ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, los vim yog qhov sib txawv ntawm lub koob npe thiab kev sawv cev ntawm tes hauj lwm, ces nws yeej muaj qhov sib txawv uas pom meej meej thiab muaj tiag rau ntawm Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab tes hauj lwm ntawm tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

2. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib dua ib tiam tshiab, thiab cov uas ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus ces yog cov uas raug Nws siv. Tes hauj lwm uas tib neeg ua puav leej nyob tag nrho hauv tes hauj lwm qhuab qhia ntawm tus Vajtswv hauv cev nqiaj daim tawv, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau mus dhau tus ciam no. Yog hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis los ua Nws tes hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj cuab kav muab tiam qub coj los xaus tseg thiab yuav tsis muaj cuab kav coj tau ib tiam tshiab los. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas nyob rau hauv qhov deb ntawm qhov pib rau qhov xaus ntawm lawv tes dej num uas lawv muaj cuab kav ua tau li ib tug tib neeg ua xwb, thiab nws tsis yog sawv cev rau Vajtswv tes hauj lwm. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb mas thiaj li muaj cuab kav los thiab ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd kom tiav hlo thiab, dhau Nws lawm, tsis muaj leej twg yuav ua tau tes hauj lwm no sawv cev rau Nws li. Muaj tseeb, qhov Kuv hais no ces yog hais txog tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

3. Tus Vajtswv yug los ua neeg yeej txawv hlo ntawm cov tib neeg uas Vajtswv siv. Tus Vajtswv yug los ua neeg muaj peev xwm ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj, hos cov tib neeg uas Vajtswv siv tsis muaj. Nyob rau qhov pib ntawm txhua tiam, Vajtswv tus Ntsujplig hais lus kiag thiab pib tiam tshiab los coj tib neeg mus rau qhov pib tshiab. Thaum Nws hais lus tag lawm, qhov no qhia tias Vajtswv tes dej num hauv Nws lub cev saum ntuj tiav lawm. Tom qab ntawd, tib neeg txhua tus caum cov coj ntawm cov uas Vajtswv siv mus nkag rau lawv txoj kev paub ntawm lub neej.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

4. Vajtswv tes hauj lwm ces cia Vajtswv Tus Kheej kiag ua xwb. Nws yog tus ua tso kom Nws tes hauj lwm khiav mus tom ntej, thiab Nws yog tus uas muab Nws tes hauj lwm xaus. Nws yog tus uas npaj tes hauj lwm, thiab Nws yog tus uas tsim kho tes hauj lwm, thiab tshaj qhov ntawd, Nws yog tus uas muab tes hauj lwm ua kom tiav kiag. Ib yam li qhov uas hais nyob rau hauv Vajluskub, “Kuv yog qhov Pib thiab qhov Xaus; Kuv yog tus Tseb qoob thiab tus Sau qoob.” Tag nrho tej ntawd ces yog hais txog tes hauj lwm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg uas Nws Tus Kheej ua kiag. Nws yog tus Tswj ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo; tsis muaj leej twg yuav ua tau Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws qhov chaw thiab tsis muaj leej twg yuav muab Nws tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus tau li, vim Nws yog tus tuav txhua yam rau hauv Nws txhais tes. Tau tsim lub ntiaj teb, Nws yuav coj tag nrho lub ntiaj teb los nyob rau hauv Nws txoj kev kaj, thiab Nws kuj yuav xaus tag nrho ib tiam tseg, ces yog li ntawd coj kiag Nws txoj kev npaj tag nrho los ua kom tiav hlo!

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

5. Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag ua ces tag nrho yog tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua nyob rau hauv Nws tus kheej qhov kev npaj cawm tib neeg thiab nws cuam tshuam txog qhov kev cawm tib neeg loj. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog muaj kev muab lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom pab rau xwb. Nws muaj ntawm qhov kev nrhiav tau ib txoj kev tshiab ntawm qhov kev ntsib kev pom uas mus dhau ntawm qhov kev taug ntawm cov neeg uas tau mus txog qhov ntawd twb tau taug dua lawm xwb, thiab ntawm kev coj lawv tej kwv tij thiab nkauj muam thaum nyob rau hauv txoj kev coj ntawm Vajntsujplig. Qhov uas cov neeg no muab tau rau ces yog lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom los sis tej kev sau ntawv nyob rau sab ntsuj plig ntawm cov neeg uas muaj txoj kev ntseeg loj xwb. Txawm hais tias cov neeg no raug Vajntsujplig siv, los tes hauj lwm lawv ua tsis cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg uas loj nyob rau qhov kev npaj rau-txhiab-xyoo. Nws tsuas muaj cov neeg uas Vajntsujplig tau tsa sawv los nyob rau tej caij nyoog uas sib txawv ntawd los coj cov neeg kom los yoog raws tus Vajntsujplig, kom txog rau thaum uas tes dej num lawv ua ntawd los txog qhov xaus kiag los sis kom txog rau thaum lawv txoj sia los txog qhov xaus. Tes hauj lwm lawv ua ces tsuas yog npaj ib txoj kev kom zoo tsim nyog rau Vajtswv Tus Kheej kiag los sis ua qee yam ntxiv rau qhov kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau hauv lawv tus kheej, cov neeg no tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm loj dua ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg, los sis lawv tsis muaj peev xwm qhib tej kev tshiab, lawv ib tug twg haj yam tsis muaj peev xwm yuav coj tau ib qho chaw xaus los rau tag nrho Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam dhau los li. Yog li ntawd, tes hauj lwm lawv uas ces tsuas sawv cev rau ib tug uas raug tsim tawm los ua nws tes dej num xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Qhov no mas vim yog tes hauj lwm lawv ua tsis zoo li qhov uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Tes hauj lwm coj ib tiam tshiab los mas tsis yog ib yam uas ib tug tib neeg yuav ua tau sawv cev rau Vajtswv qhov chaw. Tsis muaj leej twg uas tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag yuav ua tau li. Tag nrho cov hauj lwm uas tib neeg ua tau ces tsuas muaj qhov uas ua nws tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los xwb thiab ua tau rau thaum uas nws raug txhawb los sis raug qhia kom paub los ntawm Vajntsujplig xwb. Txoj kev coj qhia uas cov neeg no muab ces tag nrho tsuas yog qhia kom tib neeg pom txoj kev xyaum ua nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub thiab lawv yuav ua li cas thiaj li haum nrog rau Vajtswv txoj kev xav nkaus xwb. Tib neeg tes hauj lwm ces yeej tsis cuam tshuam txog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los sis tsis sawv cev rau tus Ntsujplig tes hauj lwm. … Yog li ntawd, vim tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug Vajntsujplig siv tsis zoo ib yam li tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag, ces lawv lub koob meej thiab cov neeg uas lawv ua sawv cev rau ntawd mas sib txawv. Qhov no yog vim tes hauj lawm uas Vajntsujplig npaj siab ua mas txawv, thiab nyob rau qhov no ces cov uas zoo ib yam uas ua tes hauj lwm ces raug muab lub koob meej thiab lub meej mom uas sib txawv rau. Cov neeg uas Vajntsujplig siv mas tej zaum yeej ua ib txhia hauj lwm uas yog cov tshiab thiab tej zaum kuj muab ib co hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam tag los lawm tshem tawm thiab, tab sis qhov lawv tsis muaj peev xwm ua tau ces yog nthuav tawm txog tus moj yam thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv nyob rau tiam tshiab. Lawv tsuas ua hauj lwm los muab tes hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam dhau los lawm ntawd tshem tawm xwb, thiab tsis yog yuav ua tes hauj lwm tshiab rau lub hom phiaj uas yuav sawv cev ncaj qha rau tus moj yam ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd, tsis hais lawv yuav muab pes tsawg qhov kev xyaum ua uas dhau sij hawm ntawd tshem tawm los sis lawv yuav qhia txog pes tsawg qhov kev xyaum ua tshiab li, lawv yeej tseem sawv cev rau tib neeg thiab tej yam uas raug tsim tawm los xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua tes hauj lwm, txawm li cas los xij, Nws yeej tsis tab meeg qhib suab tshaj tawm txog kev muab tej kev xyaum ua qub ntawm tiam qub tshem tawm pov tseg los sis tshaj tawm ncaj qha txog qhov pib ntawm ib tiam tshiab. Nws yeej ua Nws tes hauj lwm ncaj qha thiab yam tsis zais hlo li. Nws yeej qhia ncaj qha txog kev ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua; qhov ntawd ces yog, Nws nthuav tawm ncaj qha txog tes hauj lwm uas Nws tau coj los, ua Nws tes hauj lwm ncaj qha li npaj siab rau thaum xub thawj, nthuav tawm txog Nws kiag thiab tus moj yam. Thaum tib neeg pom nws, Nws tus moj yam thiab Nws tes hauj lwm los ib yam nkaus li thiab uas yeej txawv ntawm cov uas nyob rau tej tiam dhau los lawm. Txawm li cas los xij, muab saib los ntawm Vajtswv Tus Kheej kis, ces qhov no tsuas yog ib qho kev txuas thiab kev loj hlob ntxiv ntawm Nws tes hauj lwm xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua hauj lwm, Nws nthuav tawm Nws txoj lus thiab coj tes hauj lwm tshiab ncaj qha los. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces thaum tib neeg ua hauj lwm, nws yog ua los ntawm kev maj mam xav mam ua thiab kev kawm, los sis nws yog ib qho txuas ntxiv ntawm txoj kev paub thiab kev muab tej kev xyaum ua coj los tso sib dhos kom muaj kab muaj ke uas yog tsim nyog rau ntawm lwm tus tes hauj lwm xwb. Qhov ntawd ces hais tias, qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog ua raws li ib qho kev ua uas twb yeej muaj teeb tseg lawm thiab yog “rau nkawm khau tshiab taug tej kev qub xwb.” Qhov no ces txhais tau hais tias txawm yog kiag txoj kev uas cov neeg uas Vajntsujplig siv ntawd taug los yeej yog ua nyob rau saum txoj uas Vajtswv Tus Kheej pib kiag xwb. Yog li ntawd, thaum txhua yam hais txhij thiab ua tiav tag lawm, ces tib neeg yeej tseem yog tib neeg, thiab Vajtswv yeej tseem yog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

6. Thaum uas cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov neeg uas tus Vajntsujplig siv ntawd hais lus thiab ua hauj lwm, qhov no yog yuav ua tib neeg tes dej num, nws yog yuav ua tes hauj lwm ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, thiab nws yog tej yam uas tib neeg tsim nyog ua. Txawm li ntawd los xij, tej lus thiab tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog yuav los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Txawm hais tias Nws lub cev sab nraud yog lub ntawmib tug uas raug tsim tawm los, los Nws tes hauj lwm tsis yog yuav ua Nws dej num xwb tab sis yog Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Lo lus “tes dej num” ces yog siv rau cov uas raug tsim tawm los, hos “tes hauj lwm qhuab qhia” ces yog siv rau lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev ntawm ob qho ntawd; ob qho ntawd mas muab sib pauv mus los tsis tau. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog ua nws tes dej num xwb, hos Vajtswv tes hauj lwm mas yog tsim kho thiab ua nws tes hauj lwm qhuab qhia. Yog li ntawd, txawm hais tias tus Vajntsujplig tau siv coob tus thwj tim thiab Nws nkag rau coob tus xib fwb cev Vajtswv lus, los lawv tes hauj lwm thiab tej lus tsuas yog siv los ua lawv tes dej num li cov uas raug tsim tawm los xwb. Lawv tej lus cev txog yav tom ntej mas tej zaum yuav tshaj txoj kev ua neej uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau hais, thiab lawv tej kev ua neeg mas tej zaum tseem tshaj tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd qhov lawm thiab, tab sis lawv yeej tsuas tseem yog ua lawv tes dej num xwb, thiab tsis yog ua ib teg hauj lwm qhuab qhia. Tib neeg tes dej num mas yog hais txog qhov ua tib neeg yuav tsum tau ua xwb; nws yog qhov uas tib neej yeej muaj cuab kav ua tau. Txawm li cas los xij, tes hauj lwm qhuab qhia uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua mas cuam tshuam txog Nws qhov kev cawm tib neeg thiab qhov no mas tib neeg yeej ua tsis tau li. Txawm yuav yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais lus, ua hauj lwm, los sis ua tej hwj huaj txawv txawv tshwm sim, Nws yeej ua hauj lwm zoo nrog rau Nws qhov kev cawm tib neeg, thiab tes hauj lwm zoo li ntawd mas tib neeg ua tsis sawv Nws chaw li. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog ua lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los nyob rau ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Yog tsis muaj Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, qhov ntawd ces hais tias, yog tes hauj lwm qhuab qhia ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tau plam lawm, ces tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los ntawd kuj yuav plam mus tib yam nkaus li thiab. Vajtswv tes hauj lwm ntawm Nws tes hauj lwm qhuab qhia ntawd ces yog yuav cawm tib neeg, hos tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog ua kom lawv tus kheej tes hauj lwm uas tus Tswv Tsim txib kom lawv ua ntawd tiav hlo, thiab qhov ntawd mas yuav muab hais tsis tau hais tias yog ua lawv tes hauj lwm qhuab qhia. Rau qhov tseem ntsiab xeeb txawm ntawm Vajtswv—rau Nws tus Ntsujplig—Vajtswv tes hauj lwm ces yog Nws qhov kev cawm tib neeg, tab sis rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas hnav lub cev sab nraud ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, Nws tes hauj lwm ces yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Yam hauj lwm twg Nws ua los puav leej yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia; tag nrho tej uas tib neeg ua tau ces yog ua kom zoo tshaj plaws nyob rau ib cheeb tsam hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab nyob hauv qab Nws qhov kev coj qhia.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

7. Yexus sawv cev rau Vajtswv tus Ntsujplig thiab yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha. Nws ua tes hauj lwm ntawm tiam tshiab, tes hauj lwm uas tsis tau muaj leej twg ua dua li. Nws qhib ib txoj kev tshiab, Nws sawv cev rau Yehauvas, thiab Nws sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej kiag, hos Petus, Povlauj thiab Davi, tsis hais lawv yuav raug hu li cas li, lawv tsuas sawv cev tau rau lub koob meej ntawm ib tug uas tsim tawm los ntawm Vajtswv xwb, thiab raug Yexus los sis Yehauvas xa los xwb. Yog li ntawd tsis hais lawv txawm yuav ua hauj lwm ntau npaum li cas li, tsis hais lawv txawm yuav ua tau tej txuj ci phim hwj loj npaum li cas li, lawv yeej tsuas tseem yog cov uas Vajtswv tsim tawm los xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tus Ntsujplig ntawm Vajtswv. Lawv ua hauj lwm rau hauv Vajtswv lub npe los sis ua hauj lwm tom qab uas raug Vajtswv xa los; dhau qhov ntawd, lawv ua hauj lwm nyob rau tiam uas pib los ntawm Yexus los sis Yehauvas, thiab lawv tsis ua lwm yam hauj lwm. Lawv ces, tshaj txhua yam, tsuas yog cov uas tsim tawm los ntawm Vajtswv xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

8. Yauhas tsuas ua qhov pib kiag ntawm tes hauj lwm xwb; qhov loj tshaj ntawm tes hauj lwm ces yog Yexus ua. Yauhas kuj ua tes hauj lwm tshiab thiab, tab sis nws tsis yog tus uas coj ib tiam tshiab los. … Txawm hais tias Yauhas kuj tau hais tias, “Nej cia li hloov siab lees txim: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm,” thiab nws kuj tau tshaj txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, nws tes hauj lwm mastsis tau loj hlob tuaj ntxiv lawm thiab tsuas yog ib qho kev pib nkaus xwb. Nyob rau qhov sib txawv, ces Yexus coj ib tiam tshiab los thiab tseem muab tiam qub xaus tseg thiab, tab tsis Nws kuj tseem ua tau kom txoj kev cai hauv Vajluskub Qub muaj tiav hlo thiab. Tes hauj lwm Nws ua mas yeej loj dua tes ntawm Yauhas, thiab tshaj qhov ntawd ces yog Nws los txhiv tag nrho noob neej—Nws ua theem hauj lwm ntawd tiav hlo. Hos hais txog Yauhas, ces nws tsuas yog npaj txoj kev xwb. Txawm hais tias nws tes hauj lwm yuav loj heev, los nws tej lus yeej muaj ntau, thiab tej thwj tim uas caum nws yeej muaj coob, los nws tes hauj lwm yeej tsis ua dab tsi tshaj qhov uas coj tib neeg los rau ib qho kev pib dua tshiab xwb. Tib neeg yeej tsis tau txoj sia, txoj kev, los sis qhov tseeb uas tob dua los ntawm nws li, los sis tib neeg yeej tsis tau ib qho kev to taub txog Vajtswv txoj kev xav los ntawm nws li. Yauhas yog ib tug xib fwb loj cev Vajtswv lus (Eliya) uas qhib ib qho chaw tshiab rau Yexus tes hauj lwm thiab npaj cov xaiv tseg; nws yog tus qhib kev rau Tiam Hmoov Hlub. Tej xwm txheej no mas yog tsuas saib raws li tej yam tshwm sim ntawm tib neeg raws li ib txwm muaj xwb ces yuav tsis muaj cuab kav to taub tau li. Qhov no ces tag nrho yeej tsim nyog tshaj vim Yauhas kuj ua tes hauj lwm uas loj kawg thiab, tshaj qhov ntawd, nws yeej tau txais kev cog lus los ntawm Vajntsujplig, thiab nws tes hauj lwm ces Vajntsujplig yeej txhawb nqa. Qhov no yog li no, nws tsuas yog los ntawm tes hauj lwm uas nkawv ua nkaus xwb mas ib tug neeg twg thiaj li yuav qhia tau qhov sib txawv ntawm nkawd ob tug lub koob meej, vim yeej tsis muaj ib txoj kev yuav qhia tau ib tug tib neeg lub ntsiab tseem ceeb yog saib sab nraud seb nws zoo li cas xwb, los sis yeej tsis muaj ib txoj kev rau tib neeg kom paub tseeb seb dab tsi yog tej lus tim khawv ntawm Vajntsujplig li. Tes hauj lwm uas Yauhas ua tiav thiab tes uas Yexus ua tiav mas tsis zoo ib yam thiab muaj tus yeeb yam sib txawv. Nws yog los ntawm qhov no uas yus yuav txiav txim hais tias ua Yauhas yog Vajtswv los tsis yog. Tes hauj lwm ntawm Yexus ces yog yuav pib, yuav ua ntxiv mus, yuav xaus, thiab yuav coj mus rau kev tawg paj txi txiv. Nws ua txhua theem ntawm tej theem no, hos tes hauj lwm ntawm Yauhas ces tsis muaj dab tsi tshaj qhov pib xwb. Nyob rau thaum pib, Yexus tshaj txoj moo zoo thiab qhuab qhia txoj kev hloov siab lees txhaum, thiab tom qab ntawd kuj mus ua kev cai raus dej rau tib neeg, kho cov neeg mob zoo, thiab ntiab dab tawm. Nyob rau thaum kawg, Nws txhiv noob neej tawm ntawm kev txhaum thiab ua Nws tes hauj lwm tiav hlo rau tag nrho tiam ntawd. Nws kuj tseem mus rau txhua txhia qhov chaw, qhuab qhia tib neeg thiab tshaj txoj moo zoo ntawm ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj. Nyob rau qhov no ces Nws thiab Yauhas zoo ib yam, qhov txawv ces yog Yexus coj ib tiam tshiab los thiab coj Tiam Hmoov Hlub los rau tib neeg. Tawm ntawm Nws lub qhov ncauj los ces yog txoj lus hais txog qhov uas tib neeg yuav tsum xyaum ua thiab txoj kev uas tib neeg yuav tsum taug raws nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thiab nyob rau thaum kawg, Nws ua tes dej num ntawm kev cawm dim tiav hlo. Yauhas tsis muaj hnub yuav ua tau tes hauj lwm no. Thiab yog li ntawd ces nws yog Yexus uas ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab nws yog Nws uas yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab tus uas sawv cev rau Vajtswv ncaj qha.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

9. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tej lus qhib ib tiam tshiab, coj tag nrho noob neej, nthuav qhia txog tej lus zais tob, thiab qhia tib neeg txoj xub ke uas lawv yuav taug nyob rau tiam tshiab. Qhov kev tig ras to taub uas tib neeg tau mas tsuas yog ib co lus qhia yooj yooj yim rau kev xyaum ua los sis kev paub xwb. Nws coj tsis tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis qhia tej lus zais tob txog Vajtswv Tus Kheej. Thaum txhua yam raug hais tag thiab ua tiav lawm, Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg. Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

10. Tej uas tib neeg hais ces yog tej uas lawv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog tej uas lawv tau pom kiag, tej uas lawv lub siab ncav cuag, thiab tej uas lawv tej kev pom kev hnov muaj cuab kav ncav cuag. Qhov ntawd ces yog qhov uas lawv muaj cuab kav sib qhia. Cov lus uas hais los ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yog kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig thiab lawv nthuav tawm txog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig tau ua, uas lub cev nqaij daim tawv tsis tau ntsib kiag los sis pom kiag, tab sis Nws tseem nthuav tawm txog Nws kiag, vim lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv yog tus Ntsujplig, thiab Nws nthuav tawm txog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig twb ua tiav lawm, txawm hais tias nws yeej nyob deb tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv yuav kov cuag los xij. Tom qab qhov kev yug los ua neeg lawm, los ntawm qhov kev nthuav tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv, Nws tau pab kom tib neeg los paub Vajtswv kiag thiab cia tib neeg los pom Vajtswv tus moj yam thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav. Tes hauj lwm ntawm tib neeg mas ua rau cov neeg pom meej dua txog qhov uas lawv tsim nyog nkag mus rau thiab qhov uas lawv tsim nyog to taub; nws yog kev coj tib neeg mus rau txoj kev to taub thiab kev ntsib kev pom qhov tseeb. Tib neeg tes hauj lwm ces yog txhawb nqa tib neeg; Vajtswv tes hauj lwm ces yog qhib tej kev tshiab thiab tej tiam tshiab rau noob neej, thiab los nthuav tawm rau tib neeg txog tej uas tej tib neeg txawj tuag ntawd tsis paub txog, pab lawv kom paub Nws tus moj yam. Vajtswv tes hauj lawm ces yog los coj tag nrho noob neej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

11. Cov xib fwv cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub cev Vajtswv cov lus qhia txog yav tom ntej, thiab mej ntsis yuav zoo ib yam li ntawd, Yexus los ua tau li thiab. Vim li cas ho yog li no? Qhov sib txawv ntawm no mas yog nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes hauj lwm. Yuav kom to taub txog qhov no, koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm tus yeeb yam ntawm cev nqaij daim tawv, los sis koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm qhov tob los sis qhov ntiav ntawm lawv cov lus xwb. Txhua txhua zaum mas koj yuav tsum xub xav txog ntawm lawv tes hauj lwm thiab tej yam uas lawv tes hauj lwm ua tau tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tso. Cov lus qhia txog yav tom ntej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus hais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis muab txoj sia rau tib neeg, thiab tej kev tshoov siab uas tau txais los ntawm cov zoo li Yaxaya thiab Daniyee nkawd mas tsuas yog lus qhia txog yav tom ntej xwb, thiab tsis yog kev ua neej. Yog tsis muaj qhov kev qhia tshwm ncaj qha los ntawm Yehauvas los, ces lawv yeej tsis muaj ib tug yuav ua tau lawv tes hauj lwm, xws li tej neeg uas txawj tuag yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li. Yexus, los ib yam nkaus li thiab, hais ntau lo lus, tab sis tej lus ntawd yog kev ua neej uas tib neeg muaj cuab kav nrhiav tau ib txoj kev los muab xyaum ua raws. Qhov no ces hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav hloov tau qhov tib neeg txav nrug mus deb ntawd rov qab los; qhov thib peb, Nws tes hauj lwm yuav txuas ntxiv ntawm Yehauvas tes hauj lwm kiag es thiaj li yuav coj tau tiam ntawd ntxiv mus; qhov thib plaub, Nws muaj cuab kav to taub txog qhov kev xav tau nyob hauv tib neeg thiab to taub txog tej yam uas tib neeg tsis muaj; qhov thib tsib, Nws muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los thiab muab tiam qub xaus tseg. Yog vim li ntawd es Nws thiaj hu tau ua Vajtswv thiab Khetos; tsis yog Nws txawv Yaxaya nkaus xwb tab sis kuj txawv tag nrho lwm cov xib fwb cev Vajtswv lus tib si. Muab Yaxaya coj los piv rau tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Ua ntej tshaj plaws, nws tsis muaj cuab kav muab tau txoj sia rau tib neeg; qhov thib ob, nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los. Nws tsuas ua hauj lwm nyob hauv qab Yehauvas txoj kev coj xwb thiab yuav tsis coj ib tiam tshiab los. Qhov thib peb, cov lus uas nws hais mas siab tshaj nws lawm. Nws tsuas tau txais kev qhia tshwm ncaj qha ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los xwb, thiab lwm tus yuav tsis to taub, txawm tau mloog tej lus ntawd kiag los xij. Ob peb yam no nkaus xwb ces yeej txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias nws cov lus yeej tsis yog dab tsi tshaj tej lus cev qhia txog yav tom ntej xwb, tsis tshaj ib qho ntawm tes hauj lwm uas ua sawv cev rau Yehauvas li. Txawm li cas los xij, nws yog Yehauvas ib tug tub txib, ib qho cuab yeej nyob rau hauv Yehauvas tes hauj lwm xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb thiab nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm xwb; nws tsis ua hauj lwm dhau tshaj Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces Yexus tes hauj lwm mas txawv lawm. Nws dhau tshaj tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm lawm; Nws ua hauj lwm li tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab raug ntsia rau saum ntoo khaub lig es kom txhiv tau tib neeg tag nrho. Qhov ntawd ces hais tias, Nws ua tes hauj lwm tshiab nyob dhau sab nraud ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua lawm. Qhov no yog qhov kev coj ib tiam tshiab los. Ntxiv rau qhov ntawd, Nws muaj cuab kav hais txog tej uas tib neeg ua tsis tau. Nws tes hauj lwm yog hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiab cuam tshuam rau tag nrho tib neeg sawv daws. Nws tsis yog ua hauj lwm nyob rau ob peb tug neeg xwb, los sis Nws tes hauj lwm tsis yog ua los coj ib co neeg tsawg tsawg xwb. … Los ntawm Nws tes hauj lwm, nws yeej ua kom pom tau hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav qhib dua ib tiam tshiab; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia thiab qhia txoj kev rau tib neeg taug raws qab. Qhov no xwb ces yeej txaus coj los qhia tau kom pom hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Yam tsawg kawg nkaus, tes hauj lwm Nws ua mas yeej sawv cev tau puv npo rau Vajtswv tus Ntsujplig, thiab yeej pom tau los ntawm tes hauj lwm ntawd hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yeej nyob hauv Nws. Hos tes hauj lwm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ces qhov loj tshaj yog yuav coj ib tiam tshiab los, coj ib teg hauj lwm tshiab, thiab qhib ib lub teb chaw tshiab, tej no nkaus xwb ces yeej txaus coj los qhia tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd qhov no yog qhov uas ua rau Nws txawv Yaxaya, Daniyee, thiab lwm cov xib fwb loj cev Vajtswv lus lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

12. Nej yuav tsum paub saib qhov txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg tes hauj lwm. Koj pom dab tsi nyob rau hauv tib neeg tes hauj lwm? Muaj ntau yam nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntsib kev pom hauv lawv tes hauj lwm; qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov ua lawv yog kiag. Vajtswv tus kheej tes hauj lwm kiag los kuj nthuav tawm txog qhov Nws yog thiab, tab sis qhov Nws yog mas txawv tib neeg qhov. Qhov tib neeg yog mas sawv cev rau tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab lub neej (qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom los sib tau ntsib kiag nyob rau hauv lawv lub neej, los sis tej kev xav txog kev ua neej uas lawv muaj), thiab cov neeg uas nyob rau tej qhov ib puag ncig uas sib txawv mas yeej nthuav tawm txog tej qhov lawv yog kiag uas sib txawv thiab. Qhov uas seb koj puas muaj tej kev ntsib kev pom txog lub zej zog thiab qhov uas koj nyob rau hauv koj tsev neeg thiab tau ntsib tau pom nyob rau hauv ces yeej pom tau nyob rau tej koj nthuav tawm, hos koj tsis muaj cuab kav pom nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais tias seb Nws puas muaj tej kev ntsib kev pom sab kev sib raug zoo nrog lwm tus. Nws yeej paub zoo txog tib neeg lub tseem ntsiab thiab muaj peev xwm nthuav tawm txog tag nrho txhua yam kev xyaum ua ntawm tag nrho txhua hom neeg. Nws mas haj yam txawj nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab thiab tus cwj pwm ntxeev siab ntawm tib neeg thiab. Nws tsis nrog neeg ntiaj teb nyob ua ke, tab sis Nws yeej paub txog tus yeeb yam ntawm cov neeg txawj tuag thiab tag nrho tej kev qias vuab tsuab ntawm cov neeg ntiaj teb. Qhov no yog Nws kiag. Txawm hais tias Nws tsis saib xyuas lub ntiaj teb, los Nws yeej paub tej kev cai saib xyuas lub ntiaj teb, vim Nws to taub tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Nws paub txog tus Ntsujplig tes hauj lwm uas tib neeg ob lub qhov muag ntsia tsis pom thiab tib neeg ob lub pob ntseg mloog tsis hnov, tag nrho niaj hnub no thiab yav tag los tib si. Qhov no mas suav tag nrho lub tswv yim uas tsis yog txoj kev xav rau kev ua neej thiab tej txuj cij phim hwj uas tsis yooj yim rau neeg xav txog. Qhov no yog Nws kiag, qhib rau tib neeg thiab kuj zais ntawm tib neeg tib si thiab. Qhov Nws nthuav tawm tsis yog tus ntawm ib tug neeg tsis dog dig, tab sis yog tej yam ntxwv xeeb txawm thiab tus ntawm tus Ntsujplig kiag. Nws tsis tsham mus thoob ntiaj teb tab sis paub txhua yam hauv ntiaj teb. Nws ntsib cov “tsiaj zoo li neeg” uas tsis muaj kev paub los sis kev to taub tob dab tsi li, tab sis Nws nthuav tawm tej lus uas siab tshaj qhov kev paub thiab siab tshaj tej tib neeg txawj ntse. Nws nyob rau hauv ib pab neeg ruam qauj thiab tsis meej pem uas tsis muaj kev ua neeg thiab cov uas tsis to taub tej kev cai thiab lub neej ntawm txoj kev ua neeg, tab sis Nws muaj cuab kav hais kom noob neej ua lub neej raws li kev ua neej, tib lub sij hawm ntawd kuj nthuav tawm kiag txog lub hauv paus thiab qhov poob qis ntawm txoj kev ua neeg ntawm noob neej. Tag nrho qhov no ces yog Nws kiag, siab tshaj txhua tus neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Rau Nws, ces tsis tas yuav tsum tau ntsib tau pom ib lub neej nrog lwm tus uas muaj kev cov nyom, kev nyuaj thiab kev poob qis los ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua thiab nthuav tawm thoob plaws txog lub tseem ntsiab ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Ib lub neej nrog lwm tus uas poob qis ces yeej tsis txhawb Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tsuas nthauv tawm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muab kev ntsib kev pom thiab kev kawm txog kev ua neej nrog lub ntiaj teb li cas rau tib neeg xwb. Nws tsis tag yuav soj ntsuam xyuas txog lub zej zog los sis tib neeg tsev neeg thaum Nws muab txoj sia rau tib neeg. Kev qhia tshwm txog thiab txiav txim rau tib neeg tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; qhov ntawd yog Nws qhov kev nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees tom qab uas tau paub txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus los tau ntev heev lawm thiab ntxub noob neej txoj kev qias vuab tsuab. Tes hauj lwm uas Nws ua ces yog npaj los nthuav tawm txog Nws tus moj yam rau tib neeg thiab nthuav tawm txog Nws kiag. Tsuas yog Nws nkaus xwb mas thiaj ua tau tes hauj lwm no; nws tsis yog ib yam uas ib tug neeg muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav muaj peev xwm ua tau. Los ntawm Nws tes hauj lwm, ces tib neeg yeej tsis muaj cuab kav yuav qhia tau hais tias Nws yog hom neeg zoo li cas li. Tib neeg kuj tsis muaj cuab kav yuav muab Nws cais hom raws li ib tug neeg uas raug tsim tawm los raws li ntawm Nws tes hauj lwm. Nws kiag kuj ua rau Nws tsis muaj cuab kav yuav muab cais hom tau li ib tug neeg uas raug tsim tawm los. Tib neeg yeej tsuas xam tau Nws ua ib tug uas tsis yog tib neeg xwb, tab sis tsis paub xyov yuav muab Nws tso rau hom twg li, yog li ntawd tib neeg thiaj li raug yuam kom muab Nws tso rau hom ntawm Vajtswv. Nws kuj tsis yog ib qho uas yuav tsis muaj laj tawj rau tib neeg ua li ntawd, vim Vajtswv yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog rau tib neeg uas tib neeg tsis muaj cuab kav ua tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

13. Thaum Vajtswv los hauv ntiaj teb, Nws tsuas ua Nws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj xwb, uas yog qhov tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej tau muab cob rau tus Vajtswv yug los ua neeg. Thaum Nws los, Nws tsuas hais lus thoob plaws hauv daim av xwb, los muab lub suab rau Nws tej lus hais tawm los ntawm ntau txoj kev thiab los ntawm ntau txoj kev xav uas sib txawv. Feem ntau ces Nws muab qhov pub rau tib neeg thiab qhia tib neeg los ua Nws tej hom phiaj thiab txoj kab ke ua ua hauj lwm, thiab tsis txhawj txog Nws Tus Kheej nrog tej yam xws li tej kev sib raug zoo ntiag tug los sis txhua yam ntxaws ntxaws ntawm tib neeg lub neej. Nws tes hauj lwm tshaj tawm tseem ceeb yog los hais lus rau tus Ntsujplig. Ntawd yog, thaum Vajtswv tus Ntsujplig tshwm uas kov tau rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tsuas yug tib neeg lub neej thiab tso qho tseeb tawm xwb. Nws Tus Kheej tsis koom rau hauv tib neeg tes dej num, uas yog hais tau tias, Nws tsis koom noob neej tes dej num. Tib neeg ua tsis tau tes dej num saum ntuj, thiab Vajtswv tsis koom tib neeg tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

14. Ntxwgnyoog mas tsuas yuav swb tag nrho tau yog hais tias tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv txiav txim rau qhov kev qias vuab tsuab ntawm noob neej nkaus xwb. Zoo ib yam nkaus li tib neeg ces thiaj muaj qhov kev ua neej, tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm txiav txim tau rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees; qhov no yog qhov cim ntawm Nws qhov kev dawb huv xeeb txawm, thiab ntawm Nws qhov kev tsis dog dig. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li tsim nyog, thiab nyob rau tes dej num los mus, txiav txim rau tib neeg, vim Nws muaj qhov tseeb, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab yog li ntawd Nws thiaj muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg. Cov uas tsis muaj qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees mas tsis tsim nyog yuav txiav txim rau lwm tus li.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

15. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas sawv cev tau rau ib cheeb tsam tsawg tsawg xwb, thiab thaum Vajtswv ua hauj lwm Nws tsis hais lus rau ib tug neeg twg kiag xwb, tab sis hais rau tag nrho noob neej, thiab tag nrho cov uas lees txais Nws cov lus. Qhov xaus uas Nws tshaj tawm ces yog qhov xaus rau tag nrho noob neej, tsis yog qhov xaus rau ib tug neeg twg nkaus xwb. Nws tsis ua zoo tshaj rau ib tug neeg twg, los sis Nws sis ua phem rau ib tug neeg twg, thiab Nws ua hauj lwm rau, thiab hais lus rau, tag nrho noob neej.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

16. Vajtswv tes hauj lwm mas tsis muaj kev cai dab tsi li thiab tsis raug txwv txiav los ntawm lub sij hawm los sis ib thaj chaw twg li. Nws muaj cuab kav qhia tawm txog qhov uas Nws yog nyob rau lub sij hawm twg los tau, qhov chaw twg los tau. Nws ua hauj lwm raws li Nws siab nyiam. Tib neeg tes hauj lwm mas muaj tej yam ntxwv thiab lub ntsiab; yog tsis muaj tej no, lawv yuav tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm txog lawv qhov kev paub Vajtswv los sis lawv qhov kev ntsib kev pom txog qhov tseeb. Yog yuav qhia seb yam twg yog Vajtswv tus kheej tes hauj lwm los sis tib neeg tes hauj lwm, koj yuav tsum muab qhov sib txawv ntawm ob qho ntawd coj los sib piv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

17. Tib neeg tes hauj lawm mas tsuas nyob rau hauv ib tug ciaj ciam thiab muaj chaw kawg. Ib tug neeg mas tsuas ua tau tes hauj lwm ntawm ib theem twg xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm ntawm tag nrho ib tiam—tsis li ntawd, ces lawv yuav coj tib neeg mus rau hauv tej kev cai xwb. Tib neeg tes hauj lwm mas tsuas siv tau rau ib lub caij nyoog los sis ib theem twg xwb. Qhov no mas vim yog tib neeg txoj kev ntsib kev pom mas muaj qhov ciaj ciam. Yus yuav muab tib neeg tes hauj lwm coj los sib piv tsis tau rau Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg tej kev xyaum ua thiab lawv tej kev paub txog qhov tseeb mas tsuas siv tau rau ib qho ciaj ciam twg nkaus xwb. Koj yuav hais tsis tau hais tias txoj kev uas tib neeg taug mas yog tus Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho li, vim tib neeg mas tsuas muaj cuab kav raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ntim taus tag nrho tus Vajntsujplig. Tej yam uas tib neeg muaj cuab kav ntsib thiab pom ces puav leej yog nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm txoj kev ua neej thiab tsis muaj cuab kav yuav muaj tau ntau tshaj qhov sib nrug deb ntawm tib neeg txoj kev xav li ib txwm muaj. Tag nrho cov uas muaj cuab kav ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas tsuas tau ntsib tau pom nyob rau hauv qhov sib nrug deb no nkaus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

18. Qhov ciaj ciam ntawm qhov tseeb uas tib neeg tau ntsib tau pom mas sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg zoo nkaus li tus neeg ntawd qhov yam ntxwv. Nyob rau txoj kev no, qhov kev paub txog tib qho tseeb, uas nthuav tawm los ntawm cov neeg sib txawv, mas yeej tsis zoo tib yam. Qhov no ces hais tias, tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau tag nrho txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig li, los sis tib neeg tes hauj lwm mas tsis muaj cuab kav muab saib ua Vajtswv tes hauj lwm, txawm hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd yeej zoo yuav luag thooj li Vajtswv txoj kev xav los xij, thiab txawm hais tias tib neeg txoj kev ntsib kev pom ntawd yeej yuav luag zoo ib yam nkaus li tes hauj lwm tsim kho kom zoo tiav log ntawm tus Vajntsujplig ua los xij. Tib neeg tsuas ua tau Vajtswv tus tub qhe xwb, ua tes hauj lwm uas Vajtswv tso rau nws. Tib neeg tsuas muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov kev paub uas tus Vajntsujplig qhia kom paub xwb thiab qhov tseeb uas muab los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag xwb. Tib neeg tsis muaj tej yam uas tsim nyog thiab tsis muaj tej yam ntxwv uas yuav ua tau qhov chaw tawm rau tus Vajntsujplig. Lawv tsis muaj cai yuav hais tau hais tias lawv tes hauj lwm yog Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg muaj tib neeg hauv paus ntsiab lus uas ua hauj lwm, thiab tag nrho tib neeg mas muaj tej kev ntsib kev pom uas sib txawv thiab muaj tej yam ntxwv uas sib txawv. Tib neeg tes hauj lwm suav tag nrho lawv tej kev ntsib kev pom nyob rau hauv qhov kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Tej kev ntsib kev pom no mas tsuas sawv cev tau rau tib neeg kiag xwb thiab tsis sawv cev rau Vajtswv kiag los sis txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig. Yog li ntawd, txoj kev uas tib neeg taug mas yuav hais tsis tau hais tias yog txoj kev uas tus Vajntsujplig taug, vim tib neeg tes hauj lwm tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab tib neeg tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas tsis yog Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

19. Tib neeg tes hauj lwm mas hom poob mus rau tej kev cai, thiab txoj kev ua lawv tes hauj lwm mas tsuas ua tau txij li tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav coj tau cov neeg mus rau ib txoj kev ywj pheej. Cov ntseeg feem coob mas nyob rau sab hauv ntawm ib qho ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab lawv txoj kev ntsib kev pom mas kuj tsuas muaj tau txog tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg ntawd nkaus xwb. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg; txoj kev ua lawv tes hauj lwm los puav leej muaj chaw kawg tib yam rau ob peb hom xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav muab piv tau rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Qhov no mas yog vim tib neeg qhov kev ntsib kev pom, nyob rau thaum kawg, mas yeej muaj chaw kawg. Txawm Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm li cas, los nws yeej tsis raug tej kev cai los tswj li; txawm nws yuav ua kom tiav li cas, los nws yeej tsis raug txwv kom tsuas siv tau ib txoj kev twg ua nkaus xwb. Yeej tsis muaj kev cai dab tsi hlo li uas yuav tswj Vajtswv tes hauj lwm—tag nrho Nws tes hauj lawm ces yeej raug tso tawm thiab ua tau yam ywj pheej lug. Tsis hais tib neeg yuav siv sij hawm ntau npaum li cas caum Nws li, lawv yeej tseem lim tsis tau ib txog cai twg uas yuav tswj tau Vajtswv tej kev ua hauj lwm li. Txawm hais tias Nws tes hauj lwm yuav zoo nkaus li ua raws tej kev cai, los nws yeej ib txwm ua raws tej kev tshiab thiab ib txwm muaj yam tshiab tshwm sim tag mus li, thiab nws yeej nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav ncav cuag lawm. Nyob rau hauv ib ncua sij hawm twg, Vajtswv mas tej zaum yuav muaj ntau hom hauj lwm thiab ntau txoj kev coj tib neeg, ua li ces kom tib neeg mas tsuas muaj kev nkag mus rau thiab kev hloov tag mus li xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau tej kev cai ntawm Nws tes hauj lwm vim Nws mas yeej ua hauj lwm rau tej kev tshiab tag mus li xwb, thiab tsuas yog ua li nkaus xwb mas cov ntseeg Vajtswv thiaj li yuav tsis raug tej kev cai muab khi tseg. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag mas yeej zam tib neeg txoj kev xav phem thiab ntsib lawv tag mus li. Tsuas yog cov uas muaj ib lub siab tiag tiag caum thiab nrhiav Nws xwb mas thiaj li yuav muab lawv tus moj yam hloov tau thiab muaj cuab kav ua neej yog yam ywj pheej lug, tsis raug ib txog kev cai twg tswj los sis tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho kev xav phem sab kev ntseeg twg li. Tib neeg tes hauj lwm mas txib tib neeg raws li lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab qhov uas lawv tus kheej kiag muaj cuab kav ua tau. Lub hom phiaj ntawm cov kev txib kom yuav tsum ua kom tau no mas tsuas muaj xaus txij li ib tug ciaj ciam twg xwb, thiab txoj kev xyaum ua kiag los yeej muaj ciaj ciam kawg tib yam nkaus thiab. Yog li ntawd cov ntseeg thiaj li nyob rau hauv tus ciaj ciam kawg no yam tsis xav txog li; thaum sij hawm dhau mus lawm, ces tej no rais mus ua tej kev cai thiab tej txheej txheem.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

20. Thaum tib neeg ua hauj lwm, lawv nrhiav thiab xuas ub xuas no, yeej ib txwm xyaum thiab txhob txwm ua raws li lub hauv paus pua los ntawm lwm tus kom muaj kev to taub qhov tseeb tob zog xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas yog txoj kev paj ntawm qhov Nws yog, thiab Nws ua tes hauj lwm uas Nws Tus Kheej yuav tsum ua. Nws tsis muab kev txhawb rau pawg ntseeg uas yog siv txoj kev paub los ntawm ib tug tib neeg twg tes hauj lwm li. Tab sis, Nws ua tes hauj lwm tam sim no raws li tib neeg tus yam ntxwv. Yog li ntawd, qhov ua hauj lwm li no mas yeej ywj siab zog lawm ntau txhiab zaus dua li tes hauj lwm uas tib neeg ua. Rau tib neeg ces, tej zaum nws zoo li uas Vajtswv tsis ua raws li Nws tes dej num thiab ua hauj lwm li cas los xij raws Nws siab nyiam xwb—tab sis tag nrho tes hauj lwm Nws ua mas yog tshiab xwb. Txawm li ntawd los, koj yuav tsum paub tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej tsis yog ua raws li tej kev xav li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (5)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

21. Tes hauj lwm ntawm tib neeg ces qhia txog nws qhov kev ntsib kev pom thiab nws qhov kev ua neeg. Yam uas tib neeg muab thiab tes hauj lwm lawv ua ces sawv cev rau lawv. Tib neeg qhov kev to taub tob, tib neeg qhov kev xav, tib neeg qhov kev txawj xav, thiab lawv qhov kev xav kom pom hauv nruab siab ces puav leej nyob tag nrho hauv lawv tes hauj lwm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom ces tshwj xeeb yog qhia tau txog lawv tes hauj lwm, thiab ib tug neeg qhov kev ntsib kev pom rais mus ua ib feem ntawm nws tes hauj lwm. Tib neeg tes hauj lwm muaj peev xwm qhia tawm txog nws qhov kev ntsib kev pom. … thiab tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas yeej hom hloov mus raws li tib neeg tus yam ntxwv. Nws ua hauj lwm raws li tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab tsis yuam lawv, tab sis txib cov neeg raws li lawv tej kev ntsib kev pom li ib txwm muaj xwb. Qhov no ces hais tau hais tias tib neeg tej kev sib koom mas txawv Vajtswv txoj lus. Tej uas tib neeg sib koom ces qhia txog lawv tej kev to taub tob thiab tej kev ntsib kev pom, nthuav tawm kom pom kiag lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom nyob rau ntawm lub hauv paus tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tes dej num ces yog yuav nrhiav, tom qab uas Vajtswv ua hauj lwm los sis hais lus lawm, seb qhov twg ntawm tej ntawd uas lawv tsim nyog muab coj los xyaum ua thiab to taub txog, thiab ces muab xa mus rau cov ntseeg ntawd. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm sawv cev nws qhov kev to taub thiab kev xyaum ua. Muaj tseeb, tes hauj lwm ntawd mas muab sib xyaws nrog tib neeg tes kev kawm thiab kev ntsib kev pom los sis tib neeg txoj kev xav. … Qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov lawv pom, lawv ntsib, thiab lawv xav, thiab ua tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm hais tias nws yog tej kev qhuab qhia los sis kev xav phem los xij. Tib neeg tes hauj lwm mas yuav hla tsis tau tus ciaj ciam ntawm tib neeg txoj kev ntsib kev pom li, los sis tej uas lawv pom, los sis tej uas lawv muaj cuab kav xav tau los to taub tau, tsis hais tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Tag nrho tej Vajtswv nthuav tawm mas yog qhov uas Nws Tus Kheej yog kiag ntag, thiab qhov no mas tib neeg ua tsis tau—ntawd ces hais tias, dhau tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav lawm. Nws nthuav tawm txog Nws tes hauj lwm coj tag nrho noob neej, thiab qhov no mas tsis cuam tshuam txog tej ntsiab lus ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom, tab sis mas tsuas yog cuam tshuam txog Nws tus kheej tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Qhov uas tib neeg nthuav tawm mas yog lawv qhov kev ntsib kev pom, hos qhov uas Vajtswv nthuav tawm mas yog Nws tus kheej kiag ntag, uas yog Nws tus yam ntxwv xeeb txawm, tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom yog nws qhov kev to taub tob thiab qhov kev paub ces yog muab los ntawm qhov hauv paus keeb cag ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm txog Nws tus kheej kiag ntag. Tej yam kev to taub tob li ntawd thiab kev paub ntawd ces hu ua tib neeg qhov yog nws kiag ntag, thiab qhov hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev nthuav tawm ntawd ces yog tib neeg tus moj yam xeeb txawm thiab peev xwm—yog vim li no es lawv thiaj li raug muab hu ua tib neeg tus kheej kiag ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

22. Tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg lub siab mas yooj yim rau tib neeg ua kom tiav heev lawm. Cov xib fwb thiab cov thawj coj nyob rau sab kev ntseeg, piv txwv, vam khom rau lawv tej peev xwm tshwj xeeb thiab txoj dej num los ua lawv tes hauj lwm xwb. Cov neeg uas caum lawv los tau ntev lawm mas yuav raug lawv tej kev txawj ntawd kis rau thiab yuav raug tej yam uas yog lawv kiag ntawd haub ntxias tau. Lawv tsom ntsees rau tib neeg tej kev txawj, tej peev xwm thiab kev paub, thiab lawv yuav mob siab rau tej yam tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhuab qhia tob tob uas tsis muaj tseeb (muaj tseeb, tej kev qhuab qhia tob tob no yeej tsis muaj cuab kav ua tau li). Lawv tsis tsom ntsees rau qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, tab sis tsuas yog tsom ntsees rau kev cob qhia tib neeg mus qhuab qhia thiab ua hauj lwm, tsim kho tib neeg txoj kev paub thiab lawv tej kev qhuab qhia sab kev ntseeg uas muaj ntau heev xwb. Lawv tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg tus moj yam hloov ntau npaum li cas los sis tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg to taub qhov tseeb ntau npaum li cas. Lawv tsis txhawj xeeb lawv tus kheej txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, thiab haj yam tsis npaj kom paub txog tib neeg tej yam ntxwv uas zoo li ib txwm muaj thiab txawv tshaj li ib txwm muaj li. Lawv tsis hais dab tsi los txo tib neeg tej kev xav phem li, los sis lawv yeej tsis nthuav tawm txog lawv tej kev xav phem, haj yam tsis qhuab qhia tib neeg txog tej yam uas lawv tsis muaj txaus los sis tej kev qias vuab tsuab li. Cov neeg feem coob uas caum lawv ces tsuas siv lawv tej kev txawj los ua dej num xwb, thiab tag nrho tej uas lawv tso tawm ces tsuas yog kev xav phem sab kev ntseeg thiab tej tswv yim sab kev ntseeg nkaus xwb, uas yeej tsis chwv raug nrog qhov muaj tseeb hlo li thiab tsis muaj peev xwm yuav pub tau txoj sia rau tib neeg li. Qhov tseeb, qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv tes hauj lwm ces tsuas yog yug txoj kev txawj kom loj hlob, tsis siv dab tsi hlo li los yug ib tug neeg kom loj hlob mus ua ib tug tub kawm tiav kev qhuab qhia uas muaj peev xwm uas tom qab ntawd yuav mus ua hauj lwm thiab mus coj neeg. Koj puas xam pom ib txog kev cai nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm rau txhiab xyoo li? Nws muaj ntau yam kev cai thiab kev txwv txiav nyob rau hauv tes hauj lwm uas tib neeg ua, thiab tib neeg lub hlwb mas ntseeg kev cai nruj dhau heev lawm. Qhov uas tib neeg nthuav tawm, yog li ntawd, ces yog kev paub thiab kev ras nco dheev txog uas nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom xwb. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav qhia tawm txog ib yam dab tsi tshaj qhov no li. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom los sis kev paub mas tsis yog tau los vim yog Vajtswv txoj kev coj thiab kev qhia kev ncaj qha. Tib neeg tsuas muaj qhov peev xwm los txais tau qhov kev qhia kev no xwb thiab tsis muaj qhov peev xwm uas yuav qhia tawm ncaj qha hais tias lub hwj chim qaum ntuj yog dab tsi. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tau lub qhov dej txhawv; lawv tsuas ua tau lub raj uas cug cov dej los ntawm lub qhov dej txhawv xwb. Qhov no yog tib neeg qhov peev xwm xeeb txawm, qhov peev xwm uas yus muaj yam ib tug tib neeg. Yog ib tug neeg twg poob nws qhov peev xwm uas txais yuav Vajtswv txoj lus thiab poob nws qhov peev xwm xeeb txawm lawm, ces tus neeg ntawd kuj yuav poob qhov uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab poob tes dej num ntawm tus tib neeg uas raug tsim tawm los. Yog ib tug neeg twg tsis muaj kev paub los sis kev ntsib kev pom rau Vajtswv txoj lus los sis Nws tes hauj lwm, ces tus neeg ntawd poob nws tes dej num, tes dej num uas nws tsim nyog ua yam li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab poob lub meej mom ntawm ib tug uas raug tsim tawm los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

23. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, Vajtswv txoj hauj lwm mas txawv ntawm tib neeg txoj hauj lwm thiab, tshaj ntawd ntxiv, Nws tej kev nthuam tawm tuaj yeem zoo ib yam nkaus li lawv txoj tau li cas? Vajtswv muaj Nws tus kheej tus yam ntxwv tshwj xeeb, hos tib neeg muaj tej luag hauj lwm lawv yuav tsum ua kom tiav hlo. Vajtswv tus yam ntxwv tau raug nthuav tawm nyob rau hauv Nws txoj hauj lwm, hos tib neeg lub luag hauj lwm raug muab hais qhia nyob rau hauv tej kev paub ntawm tib neeg thiab raugnthuav tawm nyob rau hauv tej kev caum raws ntawm tib neeg. Yog li ntawd nws thiaj li dhau los ua pov thawj los ntawm txoj hauj lwm uas tau ua tiav lawm seb qee yam yog Vajtswv txoj kev nthuav tawm los sis yog tib neeg txoj kev nthuav tawm. Nws tsis tas yuav tsum tau muab piav qhia los ntawm Vajtswv Tus Kheej li, los sis nws tsis cheem tsum kom tib neeg siv zog los hais lus tim khawv; tshaj ntawd ntxiv, nws tsis tas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej los tsuj ib tug twg kiag li. Txhua yam no los yam li ib txoj kev qhia tshwm xwb; nws kuj tsis yog raug yuam los sis qee yam uas tib neeg tuaj yeem cuam tshuam tau rau. Tib neeg lub luag hauj lwm tuaj yeem paub tau los ntawm lawv tej kev paub, thiab nws tsis cheem tsum kom tib neeg los ua ib yam hauj lwm ntxiv li. Txhua tus tib neeg lub ntsiab tseem ceeb tuaj yeem raug nthuav tawm yam li lawv ua lawv lub luag hauj lwm, vim tias Vajtswv tuaj yeem nthuav tawm Nws tus yam ntxwv xeeb txawm thaum tab tom uas Nws txoj hauj lwm. Yog tias nws yog tib neeg txoj hauj lwm ces nws tsis tuaj yeem npog tau. Yog tias nws yog Vajtswv txoj hauj lwm, ces Vajtswv tus yam ntxwv haj yam nyuaj uas yuav raug zais los ntawm txhua tus, tsawg dua li uas raug tswj los ntawm tib neeg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hais tau tias yog Vajtswv, thiab lawv txoj hauj lwm thiab cov lus raug saib yam li dawb huv los sis suav tau tias hloov tsis tau kiag li. Vajtswv tuaj yeem raug hais tau tias yog noob neej vim Nws tau hnav cev nqaij daim tawv rau Nws Tus Kheej lawm, tiam sis Nws txoj hauj lwm tsis tuaj yeem suav tau tias yog tib neeg txoj hauj lwm los sis tib neeg lub luag hauj lwm. Tshaj ntawd ntxiv, Vajtswv cov kev hais lus thiab Povlauj cov ntawv tsis tuaj yeem loj sib luag, los sis Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim thiab tib neeg cov lus ntawm kev qhuab qhia tsis tuaj yeem hais tau los ntawm cov ntsiab lus sib luag. Vim li ntawd, muaj cov hauv paus ntsiab lus uas paub qhov txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm los ntawm tib neeg txoj hauj lwm. Cov no tau qhia qhov txawv raws li nkawv cov ntsiab tseem ceeb, tsis yog los ntawm thaj tsam ntawm txoj hauj lwm los sis nws txoj kev ua tau zoo uas nyob ib ntus xwb. Nyob rau hauv txoj kev kawm no, tib neeg feem coob yuam kev ntawm lub hauv paus ntsiab lus lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Kaum Peb Tsab Ntawv Koj Ua Raws Li Tsab Ntawv Twg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

24. Vim hais tias tib neeg yeej yog tib neeg, thiab lawv tsuas ntsia txhua yam siab txij li qhov tib neeg txoj kev xav xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv uas yug los ua neeg yeej txawv tag nrho ntawm ib tug neeg lwj liam. Txawm tias yuav dog dig li cas, zoo li qhov ib txwm muaj li cas, Vajtswv uas yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv yuav qis npaum li cas, los sis yam uas tib neeg thuam Nws dab tsi los xij, Nws tej kev xav thiab Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg ntiaj teb yeej tseem yog yam uas tsis muaj leej twg tuaj yeem muaj tau, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem xyaum ua raws tus qauv tau. Nws yeej ib txwm ua raws tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev xav ntawm lub hwj huaj, los ntawm txoj kev txhawb tsa ntawm Nws lub chaw li uas yog tus Tswv Tsim. Nws yeej pom tib neeg ntiaj teb los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab lub siab. Nws tsis muaj peev xwm ntsia pom tib neeg ntiaj teb los ntawm tus neeg dog dig uas nyob rau qeb qis xav txhawb tsa kom yus siab, los sis los ntawm txoj kev xav ntawm tus neeg lwj liam. Thaum cov neeg ntsia tib neeg ntiaj teb, lawv ntsia los ntawm tib neeg lub qhov muag pom, thiab lawv siv tej yam uas tib neeg paub thiab tib neeg tej kev cai tswj kav thiab tej hauv paus kev xav ua lawv qhov kev ntsuas. Qhov no nyob rau hauv tag nrho yam uas tib neeg tuaj yeem ntsia pom hauv lawv ob lub qhov muag thiab tag nrho yam uas cov neeg lwj liam tuaj yeem ua tau. Thaum Vajtswv ntsia tib neeg ntiaj teb, Nws ntsia nrog lub zeem muag uas muaj hwj chim qaum ntuj, thiab Nws siv Nws lub tshiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog los ua ib qho kev ntsuas. Tag nrho qhov no muaj txog tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau, thiab qhov no yog yam Vajtswv uas yug los ua neeg thiab cov tib neeg lwj liam sib txawv tag nrho. Qhov sib txawv no yog raug txiav txim los ntawm tib neeg thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb sib txawv—nws yog cov ntsiab tseem ceeb sib txawv uas yog lawv lub cev yeeb yam thiab theem qeb ntawm txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa los ntawm yam lawv pom.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

25. Tej zaum ib tug neeg qhov kev ntsib kev pom nyob rau hauv nws tes hauj lawm mas ntshe nce qib mus deb dhau heev lawm, los sis nws txoj kev xav hauv siab thiab txoj kev xav ho nce qib mus deb heev lawm, thiab nws txoj kev ua neeg mas zoo dhau heev lawm; tej yam ntxwv zoo li ntawd mas tsuas ua tau kom neeg qhuas xwb, tab sis yuav ua tsis tau kom lawv xav tsis thoob thiab ntshai. Tib neeg sawv daws yeej qhuas cov uas ua tau hauj lwm zoo, cov uas muaj kev ntsib kom pom tob, thiab cov uas muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau, tab sis cov neeg ntawd tsis muaj hnub yuav ua tau kom muaj kev xav tsis thoob li, tsuas yog kev qhuas thiab kev khib xwb. Tab sis cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm mas tsis qhuas Vajtswv; tab sis, lawv hnov zoo li Nws tes hauj lwm mas tshaj qhov uas tib neeg ncav cuag lawm thiab tib neeg mas yeej xav tsis txog hlo li, hais tias nws yeej tshiab thiab zoo heev li. Thaum tib neeg ntsib thiab pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv thawj qhov kev paub txog Nws ces yog hais tias Nws yog ib tug uas xav tsis txog li, ntse heev thiab zoo heev, thiab lawv tsis tas xav los yeej hwm Nws thiab yeej hnov qhov zais tob ntawm tes hauj lwm Nws ua, uas yog tshaj qhov tob ntawm tib neeg lub siab lawm. Tib neeg ces tsuas xav ua kom tau raws li qhov uas Nws yuav kom ua xwb, kom ua tau raws li Nws txoj kev xav tau; lawv yeej tsis xav ua tshaj Nws li, vim tes hauj lwm uas Nws ua mas mus deb tshaj tib neeg txoj kev xav thiab qhov kev xav hauv siab lawm thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm tib nyob sawv Nws cev li. Txawm yog tib neeg kiag los yeej tsis paub tej uas lawv tus kheej kiag tsis muaj li, tab sis Vajtswv tau nchuav ib txog kev tshiab thiab tau los coj tib neeg mus rau ib lub ntiaj teb uas tshiab dua thiab zoo nkauj dua, thiab yog li ntawd noob neej thiaj tau muaj kev nce qib tshiab thiab tau muaj ib qho kev pib dua tshiab. Qhov uas tib neeg hnov rau Vajtswv ces tsis yog kev qhuas xwb, los sis muab hais ces, tsis yog kev qhuas nkaus xwb. Lawv qhov kev ntsib kev pom uas tob tshaj plaws ces yog kev xav tsis thoob thiab kev hlub; lawv qhov kev xav ces yog hais tias Vajtswv yeej zoo tshaj plaws tiag tiag li. Nws ua tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj cuab kav ua tau thiab hais tej uas tib neeg tsis muaj cuab kav hais tau. Cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm mas yeej muaj ib qho kev xav uas piav tsis tau li. Cov neeg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tob txaus ces yeej muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev hlub; lawv muab cuab kav hnov Nws qhov kev ntxim hlub, hais tias Nws tes hauj lwm mas ntse heev, zoo heev, thiab yog li ntawd muaj lub hwj chim uas tsis muaj chaw kawg tshwm sim nyob rau hauv tej ntawd. Nws tsis yog kev ntshai los sis kev hlub rau qee lub sij hawm xwb thiab kev hwm, tab sis yog ib qho kev xav tob txog Vajtswv txoj kev khuv leej rau tib neeg thiab kev zam rau lawv. Txawm li cas los xij, cov neeg uas tau ntsib tau pom Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm ces yeej hnov txog Nws lub hwj chim vajntxwv thiab hais tias Nws yeej tsis zam ib qho kev ua txhaum hlo li. Txawm hais tias cov neeg uas tau muaj kev ntsib kev pom ntau txog Nws tes hauj lwm lawm los yeej tsis muaj cuav kav to taub Nws li; tag nrho cov uas hwm Nws tiag tiag ces yeej paub hais thais Nws tes hauj lwm mas yeej tsis zoo li tib neeg tej kev xav phem tab sis ib txwm mus tawm tsam lawv tej kev xav phem. Nws tsis xav kom tib neeg qhuas Nws tag nrho los sis muab tej qhov uas zoo li yog kev nyoo zwm rau Nws, tab sis, lawv yuav tsum muaj kev hwm tiag tiag thiab kev nyoo zwm tiag tiag. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm ntau heev ntawd, ib tug twg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tiag tiag ces yeej muaj kev hwm rau Nws, uas yog qhov siab dua kev qhuas. Tib neeg tau pom Nws tus moj yam los ntawm Nws tes hauj lwm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yog li ntawd lawv thiaj li hwm Nws nyob rau hauv lawv lub siab. Vajtswv ces yuav tsum tau hwm thiab mloog lus rau vim Nws kiag thiab Nws tus moj yam tsis zoo ib yam li cov uas raug tsim tawm los thiab yeej siab tshaj cov uas raug tsim tawm los ntawd li. Vajtswv mas yeej tshwm sim tus kheej los li ntawd thiab yeej muaj nyob mus ib txhiab ib txhis, Nws tsis yog ib tug uas raug tsim tawm los, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li tsim nyog rau txoj kev hwm thiab kev mloog lus rau; tib neeg mas tsis muaj qhov tsim nyog rau qhov no. Yog li ntawd, tag nrho cov uas tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm thiab yeej paub Nws tiag tiag mas yeej muaj kev hwm rau Nws. Txawm li cas los xij, cov uas tsis kam tso lawv qhov kev xav phem txog Nws pov tseg—cov uas tsis saib Nws ua Vajtswv—tsis muaj kev hwm rau Nws, thiab txawm hais tias lawv yuav caum Nws, los lawv yeej tsis tau raug txeeb tau, lawv yog cov neeg tsis mloog lus raws li lawv tus yeeb yam. Qhov uas Nws npaj siab yuav ua kom tau los ntawm kev ua hauj lwm ces yog yuav ua kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los ntawd kom muaj lub siab hwm rau tus Tswv Tsim, pe hawm Nws, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yam tsis muaj kev sib pauv dab tsi li. Qhov no ces yog qhov uas tshwm sim thaum kawg los ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm uas yuav npaj ua kom tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

26. Yog tib neeg ua tes hauj lwm no, ces nws yuav tsawg dhau heev lawm: Tej zaum nws kuj yuav coj tau tib neeg mus txog ib theem twg, tab sis nws yuav coj tsis tau tib neeg mus rau txoj hau kev kawg mus ib txhis li. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav txiav txim siab tau rau lawv txoj hmoo, los sis, tshaj qhov ntawd, tsis muaj cuab kav yuav ua kom tau tej uas yuav tshwm sim yav tom ntej thiab txoj hau kev kawg yav tom ntej. Tes hauj lwm Vajtswv ua mas, txawm li cas los xij, yeej txawv. Vim Nws tsim tib neeg, Nws coj lawv; vim Nws cawm tib neeg, Nws yuav cawm tau lawv tag nrho, thiab yuav muab tau lawv tag nrho; vim Nws coj tib neeg, Nws yuav coj lawv mus rau qhov hau kev kawg uas zoo; thiab vim Nws tsim thiab tsim kho tib neeg, Nws yuav tsum ua tes dej num tswj tib neeg txoj hmoo thiab tej yam uas tseem yuav tshwm sim yav tom ntej. Nws yog qhov no uas yog tes hauj lwm uas tus Tswv Tsim ua.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: VIII. Tsuas Muaj Ib Tug Vajtswv Nkaus Xwb: Tsis Muaj Vaj Peb Leeg

Ntxiv Mus: X. Yuav Ntsia Pom Cov Neeg Yug Yaj Cuav, Cov Tawm Tsam Khetos, thiab Cov Khetos Cuav Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No