III. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tus Duab thiab Tes Hauj Lwm

165. Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm thiab Vajtswv lub chaw nyob thiaj tau tshwm los. Lub npe dawb huv uas muaj yeeb koob, tau qhuas los ntawm txhua haiv neeg, mus thoob plaws qhov txhia chaws. Ab, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, Khetos ntawm tiam kawg—Nws yog Lub Hnub ci ntsa iab uas tawm saum Roob Xi-oo tuaj, uas muaj meej mom siab tshaj thiab loj tshaj plaws txhua yam hauv lub qab ntuj khwb …

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Peb hu Koj rau txoj kev zoo siab; peb seev cev thiab hu nkauj. Koj yog peb Tus Cawm Dim tiag tiag, tus Vajntxwv zoo tshaj plaws ntawm lub qab ntuj khwb! Koj tau tsim ib pawg kov yeej thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Tag nrho txhua haiv neeg yuav nce mus rau pem lub roob no. Tag nrho txhua haiv neeg yuav txho caug rau ntawm lub zwm txwv xub ntiag! Koj yog tib tug thiab tus tseem Vajtswv nkaus xwb thiab Koj tsim nyog tau yeeb koob thiab hwm heev. Tag nrho lub yeeb koob, kev qhuas, thiab lub hwj chim yog lub zwm txwv li! Lub qhov dej cawm siav ntws tawm los ntawm lub zwm txwv los, ywg dej thiab pub mov rau Vajtswv cov neeg ntau txhiab leej noj. Lub neej txoj sia hloov pauv nrog txhua hnub; txoj kev kaj thiab kev nthuav tawm tshiab caum raws peb qab, muaj kev to taub tshiab xwm yeem tas li txog Vajtswv. Rau ntawm tej kev pom kev ntsib, peb los txog rau ntawm qhov paub txog Vajtswv tiav hlo lawm. Nws cov lus tau tshwm sim xwm yeem tas li, tau tshwm sim rau hauv cov neeg uas coj yog. Peb tau txais koob hmoov tiag tiag! Ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag txhua hnub, sib txuas lus nrog Vajtswv txog txhua yam, thiab txhawb Vajtswv lub hwj chim kav txhua yam. Peb ua tib zoo xav txog Vajtswv txoj lus, peb lub siab nyob ntsiag to rau hauv Vajtswv, thiab yog li peb thiaj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, qhov uas peb tau txais Nws txoj kev kaj. Txhua txhua hnub, hauv peb lub neej, tej kev ua, cov lus, tej kev xav, thiab tej tswv yim, peb nyob rau hauv Vajtswv txoj lus, tuaj yeem faib cais tau txhua lub sij hawm. Vajtswv txoj lus coj kev zoo li txoj xov koob nkag tshab rab koob; xav tsis txog tias, txhua yam raug zais npog nyob sab hauv peb los rau txoj kev kaj, ib qho zuj zus. Kev sib qhia nrog Vajtswv yeej tsis ncua qeeb kiag li; peb tej kev xav thiab tej tswv yim raug npaj los ntawm Vajtswv lawm. Txhua lub sij hawm uas peb nyob rau ntawm Khetos lub rooj zaum xub ntiag qhov uas peb tab tom tau txais kev txiav txim. Txhua qho chaw nyob hauv peb lub cev tseem raug Ntxwgnyoog tswj. Hnub no, yuav ua kom tau Vajtswv lub hwj chim kav rov qab los, Nws lub tuam tsev yuav tsum tau yaug kom dawb huv. Yuav ua kom Vajtswv muaj txhua yam tiav hlo, peb yuav tsum mob siab muab txoj sia-thiab-txoj kev tuag los tsoo. Tsuas yog thaum peb tus kheej qub raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb thiaj li tuaj yeem ciaj rov qab los muaj sia ntawm Khetos tus uas muaj hwm tsav siab tshaj plaws.

Tam sim no Vajntsujplig muab txoj dej num tso txhua ces kaum rau peb txhua tus los ua tsov rog rau peb txoj kev txeeb kom tau rov qab los! Yog li kiag thaum peb npaj txhij tsis kam lees txais peb tus kheej thiab txaus siab hlo los koom tes nrog Vajtswv lawm, Vajtswv yuav qhia kom peb paub qhov tseeb thiab ntxuav peb kom dawb huv tawm sab hauv tuaj txhua lub sij hawm, thiab txeeb qhov tshiab rov qab los ntawm qhov Ntxwgnyoog tau tswj lawm, kom peb thiaj li dhau los tiav hlo los ntawm Vajtswv sai li sai tau. Txhob nkim sij hawm—ua lub neej nyob txhua lub sij hawm rau hauv Vajtswv txoj lus. Ua kom raug tsim tsa nrog cov neeg dawb huv, ua kom raug coj nkag los rau hauv lub nceeg vaj, thiab nkag los rau hauv lub yeeb koob ua ke nrog Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 1

166. Pawg ntseeg ntawm Filadefias tau raug tsim tsa sawv, zoo tag nrho raws li Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua. Txoj kev hlub rau Vajtswv muaj ntau zuj zus rau hauv cov neeg dawb huv lub siab, cov uas tsis tso tseg lawv txoj kev taug sab ntsujplig. Lawv tuav ruaj khov rau lawv txoj kev ntseeg tias tib tug uas tseem Vajtswv tau dhau los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, tias Nws yog tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, tus uas txib tag nrho txhua yam: Qhov no raug lees los ntawm Vajntsujplig lawm, nws yog lub roob uas txav tsis tau! Thiab nws yeej tsis muaj hnub yuav hloov pauv tau li!

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Hnub no nws yog Koj tus uas tau rua peb ob lub qhov muag sab ntsujplig, ua rau cov dig muag rov pom kev dua, cov ceg tawv rov mus taus kev, thiab cov mob ruas rov zoo los. Nws yog Koj tus uas tau qhib lub qhov rai mus rau saum ntuj, ua rau peb nkag siab tej yam zais tob ntawm sab ntsujplig. Kev nkag siab los ntawm Koj cov lus dawb huv thiab tau cawm peb qhov kev ua neeg nyob, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm—qhov zoo li no yog Koj txoj dej num loj tshaj plaws tshaj qhov xav tau thiab yog Koj txoj kev hlub tshua ntau tshaj qhov xav tau. Peb yog Koj cov tim khawv!

Ntev los lawm uas Koj tseem nkaum, txo hwj chim thiab nyob ntsiag to. Koj twb rov ciaj los ntawm txoj kev tuag lawm, kev txom nyem ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, kev zoo siab xyiv fab thiab kev tu siab ntawm tib neeg txoj sia, thiab kev tsim txom thiab kev txom nyem; Koj tau ntsib thiab tau saj txoj kev mob ntawm lub ntiaj teb tib neeg lawm, thiab Koj raug muab tso tseg los ntawm tiam. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog Vajtswv Tus Kheej. Vim rau ntawm Vajtswv txoj kev xav, Koj thiaj tau cawm peb los ntawm pawg quav tsiaj, tuav peb sawv los ntawm Koj txhais tes xis, thiab muab koj txoj hmoov hlub pub dawb rau peb yam dawb paug. Kev tsis hnov mob, Koj tau siv Koj txoj sia los rau peb; tus nqi uas Koj tau them nrog Koj tej roj ntshav, tej fws, thiab tej kua muag yeej dawb huv rau ntawm cov neeg dawb huv. Peb yog qhov khoom ntawm[a] Koj tej dag zog uas uv kev mob; peb yog tus nqi uas Koj tau them lawm.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nws yog vim yog Koj txoj kev siab zoo thiab kev hlub tshua, Koj txoj kev ncaj ncees thiab yog tus muaj meej mom tshaj, Koj txoj kev dawb huv thiab kev txo hwj chim uas txhua tus neeg yuav khoov ntshis los rau ntawm Koj xub ntiag thiab pe hawm Koj mus ib txhis.

Hnub no Koj tau ua txhua lub tsev teev hawm tiav hlo lawm—lub tsev teev hawm ntawm Filadefias—thiab yog li tau ua tiav raws li Koj txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000-xyoo lawm. Cov neeg dawb huv tuaj yeem txo hwj chim hlo los zwm lawv tus kheej rau ntawm Koj xub ntiag, tau txuas rau hauv tus ntsujplig thiab kev ua raws txoj kev hlub, tau koom nrog lub hauv paus ntawm lub qhov dej txhawv. Cov dej muaj sia uas ntws tsis paub tu, ntxuav thiab yaug tag nrho tej av nkos thiab tej dej qias neeg hauv lub tsev teev hawm mus, ntxuav kom Koj lub tuam tsev teev hawm dawb huv ib zaug dua. Peb tau los paub tus tseem Vajtswv uas muaj qab hau, tau taug kev rau hauv Nws cov lus, tau lees paub peb tus kheej tej dej num thiab lub luag hauj lwm, thiab ua txhua yam kom tiav raws li qhov peb tuaj yeem ua tau los muab peb tus kheej fij rau tus txiaj ntsim ntawm lub tsev teev hawm. Los ntsiag to rau ntawm Koj xub ntiag tas li, peb yuav tsum ua tib zoo ua txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig, ntshai tsam Koj txoj kev xav raug tav kev rau peb. Rau hauv cov neeg dawb huv nws muaj kev hlub ob tog, thiab feem muaj zog ruaj khov ntawm qee leej yuav pab txhawb rau feem ua tsis tau zoo ntawm lwm tus. Lawv tuaj yeem taug kev mus rau hauv tus ntsujplig tau txhua lub sij hawm, raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig. Lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag thaum muaj kev to taub txog nws lawm. Lawv rhais ruam mus tas li nrog qhov kev kaj tshiab, thiab ua raws Vajtswv cov hneev taw.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv; qhov cia Nws tswj kom tau yog los taug kev nrog Nws. Tag nrho ntawm peb tej tswv yim, tej kev xav phem, tej kev xam pom, thiab tej kev ntsig txog kev xav tau luag tug ploj mus nrog huab cua zoo ib yam nkaus li tej pa hluav taws lawm xwb. Peb cia Vajtswv ua tus tswj kav siab tshaj plaws rau peb cov ntsujplig, taug kev nrog Nws thiab kom ua tau tshaj qhov kev nkag siab, muaj kev kov yeej lub ntiaj teb, thiab peb cov ntsujplig thiaj ya mus los tau yam ywj siab hlo thiab tau txais kev tso tawm: Qhov no yog qhov tshwm sim thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus dhau los ua Vajntxwv. Ua cas peb tsis tuaj yeem seev cev thiab hu nkauj qhuas, muab kev fij rau peb tej kev qhuas, muab kev fij rau cov nkauj hu qhuas tshiab tau li?

Nws muaj ntau txoj kev qhuas Vajtswv: Kev hu Nws lub npe, kev txav los ze rau Nws, kev xav txog Nws, kev nyeem-thov Vajtswv, kev koom rau hauv qhov kev sib qhia, kev txiav txim siab thiab kev xav, cov lus thov, thiab cov nkauj ntawm kev hu nkauj qhuas. Hauv tej kev qhuas no muaj kev lom zem, thiab muaj kev txhawb zog; muaj lub zog qhuas, thiab kuj muaj ib lub nra thiab. Nws muaj txoj kev ntseeg rau hauv qhov kev qhuas, thiab muaj kev nkag siab tshiab.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv, lis txoj dej num thiab dhau los ua ib yam, kom puv npo rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev xav, maj nroos los ua kom rais los ua ib lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv, tsuj caij Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog txoj hmoo tw kev. Pawg ntseeg ntawm Filadefias raug qaws mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau raug ua tshwm pom meej rau hauv Nws lub yeeb koob lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 2

167. Tus Vajntxwv muaj yeej zaum rau saum Nws lub zwm txwv uas muaj yeeb koob. Nws tau ua tiav hlo txoj kev cawm dim thiab tau coj tag nrho Nws cov neeg los tshwm rau hauv lub yeeb koob. Nws tuav lub qab ntuj khwb rau hauv Nws ob txhais tes thiab nrog Nws lub tswv yim uas muaj hwj chim qaum ntuj thiab lub zog nchav Nws tau tsim tsa thiab tau ua khov kho rau tim roob Xi-oo. Nrog Nws lub meej mom vajntxwv Nws txiav txim rau lub ntiaj teb uas muaj kev txhaum; Nws tau pom zoo txoj kev txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, saum lub ntiaj teb thiab tej dej hiav txwv thiab tag nrho txhua yam muaj sia, nrog rau cov uas haus dej haus cawv qaug tsis meej pem. Vajtswv yeej yuav txiav txim rau lawv xwb xwb li, thiab Nws yuav npau taws rau lawv xwb xwb li thiab yog li ntawd yuav nthuav tawm Vajtswv lub meej mom vajntxwv, tus uas muab kev txiav txim tau sai tib ntsais muag xwb thiab tau cawm yam tsis muaj kev ncua qeeb li. Nws qhov kev chim siab yuav hlawv lawv tej kev ua txhaum phem kom kub ua ncaig du lug thiab puas tsuaj tag nrho rau lub sij hawm twg los tau; lawv yuav paub tias tsis muaj chaw khiav dim thiab tsis muaj chaw nkaum, lawv yuav quaj thiab zom hniav qawv, thiab lawv yuav coj txoj kev puas tsuaj los rau lawv tus kheej.

Cov tub uas muaj kev yeej, cov uas Vajtswv hlub yuav tau nyob rau hauv Xi-oo xwb xwb li, yeej tsis muaj hnub yuav ncaim nws mus li. Ntau haiv neeg yuav tsum mloog kom zoo rau Nws lub suab, lawv yuav ua tib zoo mloog Nws tej kev ua, thiab tej suab ntawm lawv txoj kev qhuas yam tsis paub kawg li. Tus tseem Vajtswv uas tsuas muaj tib tug xwb tau tshwm los lawm! Peb yuav paub tseeb txog Nws rau sab ntsujplig thiab mob siab caum raws Nws kom ze; peb yuav maj nroos mus tom ntej kom tag peb lub zog nchav thiab yuav tsis ua xyem xyav mus ntxiv lawm. Qhov kawg ntawm lub ntiaj teb tab tom yuav tshwm los rau ntawm peb xub ntiag; ib pawg ntseeg zoo tsim nyog nrog rau cov tib neeg, tej dej num, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig ntawm peb tam sim no tab tom cob qhia peb kom ruaj khov ntxiv. Cia peb maj nroos los muab peb lub siab uas hlub lub ntiaj teb rov qab los! Cia peb maj nroos los muab peb lub zeem muag uas tsaus ntuj nti rov qab los! Cia peb tsuj rau ntawm peb cov kauj ruam, kom peb thiaj li yuav tsis ua tshaj cov ciaj ciam. Cia peb cheem peb lub qhov ncauj kom peb taug kev mus tau raws li Vajtswv txoj lus, thiab yuav tsis tawm tsam rau peb tus kheej tej txiaj ntsig thiab tej kev poob mus ntxiv lawm. Ab, tso nws mus—koj txoj kev ntshaw luag tug rau lub ntiaj teb tsis muaj kev cai thiab rau kev muaj txiag nplua nuj! Ab, ua kom koj tus kheej dim plaws ntawm nws mus—koj txoj kev tuav ruaj rau ntawm cov txiv thiab cov ntxhais thiab cov tub! Ab, tig koj lub nrab qaum rau lawv—koj tej kev xam pom thiab kev xaiv ntsej xaiv muag! Ab, tsim dheev los; lub sij hawm luv heev! Tsa ntsej tsa muag saib seb, tsa ntsej tsa muag saib seb, los sab hauv tus ntsujplig los, thiab cia Vajtswv tswj. Txawm tias yuav tshwm sim dab tsi los xij, txhob dhau los ua Lauj tus poj niam ntxiv lawm. Cas yuav txaus hlub ua luaj uas nws raug tso tseg! Cas yuav txaus hlub ua luaj! Ab, tsim dheev los lau!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 3

168. Tej roob thiab tej dej ntws hloov pauv, tej dej ntws mus raws lawv txoj kev ntws mus tau, thiab tib neeg txoj sia tsis thev taus li lub ntiaj teb thiab lub ntuj. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tib tug nkaus xwb thiaj li muaj txoj sia mus ib txhis thiab raug tsa sawv rov los tau, uas muaj mus txuas ntxiv, ib tiam rau ib tiam, mus tag ib txhiab ib txhis! Tag nrho txhua yam thiab tag nrho tej xwm txheej yog nyob hauv Nws ob txhais tes, thiab Ntxwgnyoog yog nyob hauv Nws qab xib taw.

Hnub no, nws yog Vajtswv txoj kev xaiv uas tau npaj tseg lawm tias Nws yuav cawm kom peb dim los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg. Nws yog peb tus Txhiv Dim tiag tiag li. Khetos tus uas muaj txoj sia mus ib txhis, raug tsa sawv rov qab los tau tsim rau sab hauv peb lawm tiag tiag, muab txoj hmoov rau peb los txuas nrog rau Vajtswv txoj sia, kom peb thiaj li tuaj yeem los ntsib tim ntsej tim muag nrog Nws, noj Nws, haus Nws, thiab zoo siab xyiv fab rau Nws. Qhov no yog kev fij siab dawb paug uas Vajtswv tau tsim rau ntawm tus nqi ntawm Nws lub siab tej roj ntshav.

Tej caij nyoog los thiab mus, hla dhau ntawm tej cua thiab tej te, ntsib nrog coob leej txoj sia ntawm tej kev txom nyem, kev tsim txom, thiab tej kev txom nyem nyuab siab loj, ntau yam kev tsis lees txais thiab kev luam thuam ntawm lub ntiaj teb, ntau yam kev iab liam cuav ntawm tsoom fwv, tiam sis Vajtswv txoj kev ntseeg los sis Nws txoj kev txiav txim siab yeej tsis ua kom muaj tsawg zuj zus tau li. Tau muab tag nrho lub siab rau Vajtswv txoj kev xav, thiab rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab txoj kev npaj, kom lawv ua tau tiav hlo, Nws muab Nws tus kheej txoj sia tso rau ib sab. Rau tag nrho Nws cov neeg coob coob, Nws tsis hnov mob, ua tib zoo pub thiab ywg dej rau lawv. Txawm peb yuav ntsib kev tsaus ntuj nti npaum li cas los xij, los sis peb yuav ntsib kev nyuaj npaum li cas los xij, peb yuav tsum zwm rau ntawm Nws xub ntiag nkaus xwb, thiab txoj sia uas raug tsa sawv rov qab los ntawm Khetos yuav hloov pauv peb tus yam ntxwv qub…. Rau tag nrho cov tub hlob no, Nws ua dej num tsis paub nkees li, tsis noj mov thiab tsis so li. Pes tsawg hnub thiab pes tsawg hmo, los ntawm tej tshav ntuj kub thiab no txias khov npaum li cas los xij, Nws saib kawg siab kawg ntsws rau hauv Xi-oo.

Lub ntiaj teb, vaj tse, txoj dej num thiab tag nrho txhua yam, muab txhua yam tag nrho tso tseg, zoo siab hlo, txaus siab hlo, thiab tej kev lom zem ntiaj teb yeej tsis muaj feem ntsig txog rau Nws li…. Cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj tawm tsam los rau peb, qhia tshwm tej yam zais npog tob puag hauv peb lub siab. Peb yuav ntseeg tau li cas? Txhua txhua lub ntsiab uas tawm ntawm Nws lub qhov ncauj los yeej muaj tseeb rau hauv peb txhua lub sij hawm. Txawm peb yuav ua dab tsi los xij, hauv Nws lub xub ntiag los sis nkaum deb ntawm Nws, tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws yuav tsis paub li, tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws yuav tsis to taub li. Txhua yam yuav raug nthuav tawm rau ntawm Nws xub ntiag tiag tiag li, tsis hais peb tus kheej tej kev npaj ua thiab tej kev npaj tseg los xij.

Zaum rau ntawm Nws xub ntiag, hnov zoo siab nrog peb tus ntsujplig, nyob kaj siab lug thiab ntsiag to, tiam sis ib txwm hnov zoo li khoob lug thiab tshuav nqi rau Vajtswv tiag tiag li: Qhov no yog ib qho txuj ci phim hwj uas xav tsis tau thiab tsis tuaj yeem ua tau. Tus Vajntsujplig yuav tsum muaj pov thawj txaus tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tib tug uas tseem Vajtswv nkaus xwb! Nws ua pov thawj tau yam cam tsis tau hlo li! Peb cov nyob ntawm pawg neeg no tau txais koob hmoov ntau heev! Yog tsis yog vim Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua ces, peb yuav tsum mus rau txoj kev puas tsuaj thiab ua raws Ntxwgnyoog xwb xwb li. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb thiaj li tuaj yeem cawm tau peb!

Ab! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag! Nws yog Koj tus uas tau rua peb ob lub qhov muag sab ntsujplig, tso cai rau peb pom tej yam zais tob ntawm sab yeeb ceeb. Tej kev vam ntawm lub nceeg vaj tsis muaj ciaj ciam. Cia peb saib ntsoov thaum peb tos. Hnub ntawd twb tsis nyob deb lawm.

Tej nplaim taws cig ntawm kev ua tsov rog, tej pa ncho ntawm cov mos txwv puv npo rau saum nruab ntuj, tej huab cua tig sov zuj zus, huab cua hloov pauv, kab mob sib kis yuav kis mus dav, thiab tib neeg tsuas yuav tuag mus xwb, nrog rau qhov tsis muaj kev cia siab ntawm txoj kev muaj sia nyob.

Ab! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag! Koj yog peb lub chaw ruaj khov uas tsis tuaj yeem tsoo tawg. Koj yog peb lub chaw cawm siav. Peb nyob ua ke rau hauv qab Koj ob sab tis, thiab thiaj tsis tuaj yeem muaj kev puas tsuaj los txog peb. Tej no yog Koj txoj kev tiv thaiv uas muaj hwj chim qaum ntuj thiab kev saib xyuas.

Peb txhua tus tsa peb lub suab rau hauv zaj nkauj; peb hu nkauj qhuas, thiab lub suab ntawm peb txoj kev qhuas nrov thoob plaws Xi-oo! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag, tau npaj txoj hau kev kawg uas muaj yeeb koob rau peb lawm. Yuav tsum saib ntsoov—au, yuav tsum saib ntsoov! Los txog rau tam sim no, lub sij hawm tseem tsis tau lig li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 5

169. Txij li thaum lub sij hawm thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj—tau pom txog, lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg tau nthuav dav rau txhua tus thoob plaws lub qab ntuj khwb. Tsis yog tsuas yog pom Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv Suav Teb nkaus xwb, tab sis Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe tau pom muaj nyob rau hauv txhua lub teb chaws thiab txhua qhov chaw. Lawv txhua tus tau hu lub npe dawb huv no, nrhiav los sib koom nrog Vajtswv los ntawm cov hauv ke twg uas yuav ntxim ua tau, nkag siab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub siab nyiam thiab ua dej num rau Nws hauv pawg ntseeg. Qhov nov yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm.

Cov lus ntawm ntau lub teb chaw kuj hais tsis sib thooj los ntawm txhua tus neeg, tab sis tsuas muaj tib tug Ntsujplig xwb. Tus Ntsujplig no koom nrog pawg ntseeg thoob plaws lub qab ntuj khwb no thiab yog ib tug nrog Vajtswv, yam tsis muaj qhov sib txawv me me li. Qhov no yog qee yam uas dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm. Tam sim no Vajntsujplig Dawb Huv hu lawv, thiab Nws lub suab tsa lawv. Nws yog lub suab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua. Lawv sawv daws tau hu lub npe dawb huv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Lawv kuj muab lus qhuas thiab lawv hu nkauj. Yeej tsis muaj ib tug qhov twg uas txawv nyob hauv kev ua hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li; cov neeg no mus taug rau txoj hau kev yog, lawv tsis thim rov qab—yam zoo heev uas tshwm sim ntau. Qhov no yog qee yam uas tib neeg pom tias nyuaj rau xav thiab tsis tuaj yeem khwv yees tau.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajntxwv ntawm txoj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb no! Nws zaum saum lub zwm txwv muaj yeeb koob thiab txiav txim rau lub ntiaj teb, tuav tswj txhua tus, thiab kav txhua lub teb chaws; txhua tus neeg khoov mus txhos caug rau Nws, thov Nws, mus ze Nws thiab sib txuas lus nrog Nws. Txawm hais tias koj tau ntseeg Vajtswv ntev npaum li cas, koj lub meej mom siab npaum li cas los sis koj lub hnub nyoog siab npaum li cas los xij, yog tias koj tawm tsam Vajtswv hauv koj lub siab ces koj yuav tsum raug txiav txim thiab yuav tsum tau pe thov rau ntawm Nws xub ntiag, hais tawm cov suab uas ua mob; qhov no yog qhov tseeb ntawm kev txheeb sau tej txiv ntawm koj tus keej cov kev nqis tes ua. Lub suab quaj no yog lub suab uas raug tsim txom nyob rau hauv lub pas dej hluav taws thiab leej faj, thiab nws yog lub suab quaj uas raug Vajtswv tus nrig hlau muab rau txim; qhov no yog kev txiav txim rau ntawm Khetos qhov chaw zaum xub ntiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 8

170. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nws lub cev muaj koob meej tau tshwm sim qhib tab meeg hlo, pom lub cev sab ntsujplig dawb huv tshwm sim thiab Nws yog Vajtswv Tus Kheej tiag! Lub ntiaj teb thiab sab lub cev nqaij daim tawv puav leej hloov pauv thiab Nws lub cev hloov saum lub roob yog tus neeg uas yog Vajtswv tiag. Nws ntoo lub kaus mom kub saum Nws taub hau, Nws cev ris tsho dawb huv, sia rau ntawm Nws hauv siab yog ib txoj hlab siv kub, thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam huv si puav leej yog Nws qhov chaw tiag taw. Nws ob lub qhov muag zoo li nplaim taws, Nws tuav rab ntajob sab ntse hauv Nws lub qhov ncauj thiab Nws muaj xya lub hnub qub nyob hauv Nws sab tes xis. Txoj kev mus rau lub nceeg vaj yog qhov uas ci ntsa iab tsis muaj ntug thiab Nws lub koob meej sawv thiab ci ntsa iab; tej roob zoo siab hlo thiab tej dej luag ntxhi thiab lub hnub, lub hli thiab cov hnub qub sawv daws nyob raws nyias chaw, tos txais lub cim tshwj xeeb, tus Vajtswv tseeb txoj kev mus muaj yeej rov los ua tim khawv tias Nws ua tiav tes hauj lwm cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo lawm. Txhua tus dhia thiab seev cev nrog kev xyiv fab! Qw txhawb! Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus zaum saum Nws lub zwm txwv uas muaj koob meej! Hu nkauj qhuas! Tus chij muaj yeej ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus raug tsa kom siab kawg nkaus rau saum Lub Roob Xi-oos uas muaj hwj chim tshaj! Txhua lub teb chaws qw txhawb, txhua haiv neeg hu nkauj qhuas, Lub Roob Xi-oos luag xyiv fab hlo, thiab Vajtswv lub koob meej tshwm tuaj! Kuv yeej tsis npau suav tias Kuv yuav pom Vajtswv lub ntsej muag, tab sis hnub no Kuv tau pom lawm. Tim ntsej tim muag nrog Nws txhua hnub, Kuv muab tag nrho lub siab rau Nws. Nws muab zaub mov thiab dej haus npau xi. Lub neej, tej lus, tej kev ua, tej kev xav, tej tswv yim—Nws lub teeb muaj koob meej ci ntsa iab kom pom lawv txhua nrho. Nws coj txhua txoj hauv kev thiab Nws txoj kev txiav txim poob tam sim rau tus uas ntxeev siab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 15

171. Muaj pov thawj pom Neeg Leej Tub lawm thiab Vajtswv Tus Kheej los yeej tab meeg nthuav tawm. Vajtswv lub koob meej tawm tuaj, ci muaj ceem npaum li lub hnub ci. Nws lub ntsej muag muaj koob meej cuag lub teeb ci ntsa iab, leej twg thiaj muaj cuab kav ntsia thiab tawm tsam Nws. Txoj kev tawm tsam yuav poob mus rau kev tuag! Yuav tsis muaj ib qho kev hlub tshua me me rau yam koj xav hauv koj lub siab li, ib lo lus koj hais tawm twg, los sis ib yam uas koj ua twg. Nej sawv daws yuav nkag siab thiab pom tias nej yog tau tus dab tsi—tsis tau dab tsi li tsuas yog Kuv txoj kev txiav txim xwb! Kuv puas yuav tiv taus thaum nej tsis sib zog noj thiab haus Kuv tej lus, tiam sis tseem cuam tshuam tsis saib thiab rhuav pov tseg Kuv tej kev tsim kho? Kuv yuav tsis ua zoo rau tus neeg zoo li no! Yog hais tias koj tus cuj pwm tseem phem dua no, nplaim taws yuav muab koj hlawv nqos mus! Tus Vajtswv Uas Muaj Hwj chim Loj Kawg Nkaus tshwm sim hauv ib lub cev ntsujplig, tsis muaj ib qho me me ntawm cev nqaij daim tawv los sis roj ntshav uas txuas taub hau mus rau ko taw hlo li. Nws sawv siab tshaj txhua yam hauv qab ntuj khwb, zaum rau saum lub zwm txwv muaj koob meej saum lub ceeb tsheej thib peb, tswj txhua yam! Lub qab ntuj khwb thiab txhua yam nyob hauv Kuv ob txhais tes. Yog tias Kuv hais li cas, yuav yog li ntawd. Yog tias Kuv tsa dab tsi lawm, ces yuav tsum muaj li ntawd. Ntxwgnyoog nyob hauv Kuv qab xib taw; nws nyob hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws! Thaum Kuv lub suab tawm mus, lub ntuj thiab lub teb yuav dua mus thiab yuav ploj mus! Txhua yam yuav hloov dua tshiab; qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau tab sis yog qhov yog. Kuv twb kov yeej lub ntiaj teb lawm, nrog rau txhua tus phem. Kuv zaum ntawm no tham rau nej thiab txhua tus uas muaj pob ntseg yuav tsum mloog thiab txhua tus uas muaj txoj sia nyob yuav tsum lees txais.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 15

172. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tiag, tus Vajntxwv tau kav lub zwm txwv, tswj kav tag nrho lub qab ntuj khwb, tig rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, thiab txhua tsav txhua yam hauv qab ntuj ci ntsa iab nrog Vajtswv lub yeeb koob. Txhua yam muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb thiab mus rau qhov kawg ntawm lub ntiaj teb yuav pom. Tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej av, tej hiav txwv, thiab txhua yam muaj sia tau qhib lawv cov ntaub thaiv txais qhov kaj ntawm tus Vajtswv tiag lub ntsej muag, thiab lawv tau rov muaj sia, zoo li yog kev tsim rov los ntawm ib zaj npau suav, zoo li yog lawv yog cov kaus ntoo uas tab tom tshoom hauv av tuaj!

Ab! Tus Vajtswv tiag tshwm los rau hauv lub ntiaj teb no. Leej twg muaj peev xwm los cuag Nws nrog kev tawm tsam? Txhua tus tshee hnyo nrog kev ntshai. Txhua tus puav leej ntseeg tag nrho, thiab txhua tus thov kev zam txim zaum tag zaum dua. Txhua tus neeg txhos caug ntawm Nws xub ntiag, thiab txhua lub qhov ncauj pe hawm Nws! Tej daim av thiab tej dej hiav txwv, tej roob, tej dej ntws—txhua yam qhuas Nws tsis muaj hnub kawg! Lub caij nplooj ntoo hlav los nrog nws cov cua txias zias, coj cov dej nag caij nplooj ntoos hlav los. Zoo li txhua tus neeg, tej dej me tam sim no ntws nrog kev tu siab thiab kev xyiv fab, so kua muag ntawm kev tiv txiaj ntsig thiab cem-tus kheej. Tej dej ntws, tej pas dej, nthwv dej thiab cov nthwv dej txhua yam tab tom hu nkauj, qhuas tus Vajtswv tiag lub npe dawb huv! Lub suab ntawm kev qhuas nrov nrog kev meej tseeb! Tej yam qub uas raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog—txhua leej thiab txhua tus ntawm lawv yuav raug kho tshiab thiab raug hloov dua thiab yuav nkag mus rau hauv lub ntiaj teb tshiab tag nrho …

Qhov no yog lub suab raj dawb huv, thiab nws tau pib nrov lawm! Hnov nws. Lub suab ntawd, qab zib heev, yog qhov tshaj tawm ntawm lub zwm txwv, tshaj tawm rau txhua haiv neeg thiab tib neeg tias lub sij hawm tau los txog, tias qhov xaus kawg tau los txog lawm. Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tau tiav lawm. Kuv lub nceeg vaj tau tshwm los qhib lug rau hauv ntiaj teb. Tej nceeg vaj ntawm lub ntiaj teb tau dhau los ua lub Kuv lub nceeg vaj lawm, uas yog Vajtswv. Kuv xya lub suab raj nrov los ntawm lub zwm txwv, thiab tej yam zoo kawg nkaus yuav tshwm sim! Cov neeg ntawm qhov xaus ntawm lub ntiaj teb yuav maj nrawm nroos ua ke los ntawm txhua txoj hau kev nrog lub zog ntawm daus poob ntawm roob los thiab lub hwj chim ntawm xob nthe, qee leej tab tom caij nkoj hauv hiav txwv, qee leej tab tom ya hauv lub dav hlau, qee leej tab tom caij tsheb ntawm txhua hom thiab loj me, qee leej tab tom caij saum nees nrob qaum. Saib kom ze. Mloog kom zoo. Cov neeg caij cov nees ntau xim sib txawv, cov ntsuj plig tau sawv, muaj zog heev thiab zoo nkauj kawg li, xws li yog hais tias yog sawv sib ntaus sib tua hauv tshav rog, yog tsis ntshai tuag. Nrog rau nees lub suab hee thiab cov tib neeg lub suab qw hu tus Vajtswv tiag, coob leej txiv neej, poj niam, thiab me nyuam yuav raug tsuj los ntawm nees tej ko taw tam sim ntawd. Ib txhia yuav tuag lawm, ib txhia yuav ua lawv txoj pa zaug kawg, ib txhia yuav ntsoog, yam tsis muaj leej twg yuav quav ntsej lawv li, qw ua suab nrov, quaj ntsaj qhov mob. Cov neeg ntxeev siab! Qhov no tsis yog yam nej tau txais zaum kawg lod?

Kuv saib xyuas nrog kev xyiv fab rau Kuv cov neeg, uas hnov Kuv lub suab thiab sib sau ua ke los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua thaj av. Txhua tus tib neeg, ceev tus Vajtswv tiag rau hauv lawv qhov ncauj, qhuas thiab dhia yam tsis paub kawg rau kev xyiv fab! Lawv ua tim khawv rau lub ntiaj teb, thiab lub suab ntawm lawv cov tim khawv rau tus Vajtswv tiag yog zoo li lub suab xob nthe ntawm ntau cov dej. Txhua tus tib neeg yuav tuaj sib sau rau hauv Kuv lub teb chaws.

Kuv xya lub suab raj nrov, tsa cov neeg uas tsaug zog! Sawv nrawm nroos, nws tseem tsis tau lig. Saib mus rau koj lub neej! Rua koj lub qhov muag thiab saib seb tam sim no lub sij hawm tsawg teev lawm. Muaj dab tsi rau mus nrhiav? Muaj dab tsi nyob tov rau xav txog? Thiab muaj dab tsi tov rau tuav rawv? Koj ib txwm puas tau xav txog qhov txawv ntawm qhov muaj txiaj ntsig ntawm kev tau txais Kuv lub neej thiab kev tau txais txhua yam uas koj nyiam thiab tuav rawv ma? Tsis txhob txwm thiab tuav rawv ntxiv lawm. Tsis txhob cia lub sij hawm no plam mus. Lub sij hawm no yuav tsis rov qab los dua ib zaug ntxiv lawm! Cia li sawv tsees tam sim no, xyaum tawm dag zog koj tus ntsuj plig, siv ntau yam cuab yeej los saib thiab tiv thaiv Ntxwgnyoog txhua lub tswv yim thiab kev dag, thiab kov yeej Ntxwgnyoog, kom koj txoj kev paub hauv lub neej tob dua qub thiab koj yuav ua neej nyob raws Kuv tus moj yam, kom koj lub neej dhau los ua neeg paub tab thiab paub raws caij nyoog thiab koj yuav nco ntsoov taug raws Kuv tej hneev taw. Mus lawm yav tom ntej yam tsis poob siab, tsis qaug zog, ib kauj ruam zuj zus, ncaj nraim mus kom txog qhov kawg ntawm txoj kev!

Thaum xya lub suab raj nrov ib zaug ntxiv, nws yuav yog hu rau kev txiav txim, kev txiav txim ntawm cov neeg ntxeev siab, kev txiav txim ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, thiab txhua haiv neeg yuav zwm rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Vajtswv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob yuav tshwm los rau ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg xub ntiag xwb xwb li. Txhua tus yuav yuav ntseeg tag nrho, thiab qw tsis kawg tsis tag tsis kawg rau tus Vajtswv tiag. Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus yuav dhau los muaj meej mom tshaj, thiab Kuv cov tub thiab Kuv yuav sib koom rau hauv lub yeeb koob thiab sib koom rau hauv txoj kev ua vajntxwv kav, txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, rau txim dab phem, cawm thiab muab kev hlub tshua rau cov uas yog Kuv cov, thiab tsim lub teb chaws kom muaj zog thiab ruaj khov. Los ntawm lub suab ntawm xya lub raj, ib co neeg coob coob yuav raug cawm dim, rov qab los rau ntawm Kuv xub ntiag los txhos caug thiab tpe hawm nrog lo lus qhuas tsis tu ncua!

Thaum xya lub suab raj nrov ib zaug ntxiv, nws yuav yog qhov xaus ntawm ib tiam, lub suab raj nrov ntawm kev kov yeej Ntxwgnyoog uas tshaj tawm qhov pib ntawm nyob qhib lug rau hauv lub teb chaws hauv ntiaj teb! Lub suab loj npaum li cas, lub suab no nrov deeg daws mub thoob lub zwm txwv, lub suab raj no ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, uas yog lub cim ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg txoj kev kov yeej, uas yog Ntxwgnyoog li kev txiav txim; nws ua rau kom lub ntiaj teb qub no tuag mus kom tag nrho, kom tig rov qab los rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws no! Lub suab raj nrov no qhia tias lub rooj vag ntawm txoj hmoov hlub yog tab tom yuav kaw, tias lub teb chaws kev ua neej yuav pib nyob hauv ntiaj teb, uas yog qhov yog thiab raug. Vajtswv cawm cov uas hlub Nws. Thaum lawv rov mus rau Nws lub teb chaws lawm, tib neeg hauv ntiaj teb yuav ntsib kev tshaib nqhis thiab kev mob sib kis, thiab Vajtswv xya lub tais thiab xya qhov sub tawg sub ntsha no yuav pib siv sib txuas mus. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tab sis Kuv cov lus yuav tsis dua mus!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 36

173. Thaum xob laim Sab Hnub Tuaj tuaj, uas kuj yog lub sij hawm zoo uas Kuv pib hais Kuv cov lus tawm thiab—thaum xob laim tuaj, tag nrho lub qab ntuj khwb tau raug qhia kom paub qhov tseeb, thiab ib txoj kev hloov pauv tau tshwm sim rau saum txhua lub hnub qub. Tag nrho haiv tib neeg zoo li tau raug cais tawm lawm. Nyob rau hauv qab cov duab ci ntawm tus ncej ntawm txoj kev kaj uas tuaj Sab Hnub Tuaj tuaj, txhua tus noob neej yuav raug nthuav tawm txog lawv lub cev qub, lawv ob lub qhov muag plooj nplas, tsis paub tseeb tias yuav ua dab tsi, thiab haj yam tsis paub tseeb tias yuav npog lawv tus yam ntxwv li cas. Lawv kuj zoo li cov tsiaj uas khiav tawm ntawm Kuv txoj kev kaj thiab mus nrhiav chaw nkaum nyob rau pem tej roob tej qhov tsua—txawm li ntawd los tsis muaj lawv ib tug twg tuaj yeem raug tshem tawm kom tsis txhob nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj li. Txhua tus noob neej xav tsis thoob li, txhua tus tab tom tos ntsoov, txhua tus tab tom saib ntsoov; rau Kuv txoj kev kaj uas yuav los txog no, txhua tus zoo siab nyob rau hnub lawv yug los, thiab ib yam nkaus li ntawd txhua tus foom tsis zoo rau hnub uas lawv yug los thiab. Tej kev xav uas cov nyom yog yam uas ua txuas ntxiv mus tsis tau; tej kua muag ntawm kev tsim txom yus-tus kheej yuav dhau los ua tej dej ntws, thiab tau raug tshem tawm mus kom deb los ntawm tus dej muaj zog, ploj mus tam sim ntawd yam tsis muaj lw li. Ib zaug ntxiv, Kuv hnub tau nias kaw rau txhua tus noob neej lawm, ib zaug ntxiv kev tsa noob neej kom sawv, ua rau noob neej muaj lwm txoj kev pib dua tshiab. Kuv lub siab dhia thiab, mus raws li txoj kev dhia ntawm Kuv lub siab, tej toj roob dhia paj paws rau kev xyiv fab, tej dej ntws seev cev nrog kev xyiv fab, thiab tej nthwv dej nplawm nyob rau saum tej pob zeb uas zoo nkauj. Nws yog ib qho nyuaj uas los hais qhia txog yam uas nyob hauv Kuv lub siab. Kuv xav ua kom txhua yam uas tsis dawb huv raug hlawv mus kom ciaj tshauv raws li Kuv txoj kev xav; Kuv xav ua kom tag nrho cov tub uas tsis mloog lus ploj ntawm Kuv ob lub qhov muag mus, kom tsis txhob muaj nyob ntxiv li lawm. Tsis yog hais tias Kuv tsuas tau tsim ib txoj kev pib nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog xwb, Kuv kuj tau pib ua txoj hauj lwm tshiab rau hauv lub qab ntuj khwb thiab. Tsis ntev no, tej teb chaws hauv lub ntiaj teb yuav rais los ua Kuv lub teb chaws; tsis ntev no, tej teb chaws hauv lub ntiaj teb yuav tso tseg tsis muaj nyob mus ib txhis vim ntawm Kuv lub teb chaws, vim hais tias Kuv twb tau ua tiav kev muaj yeej lawm, vim hais tias Kuv twb tau rov qab los nrog kev muaj yeej lawm. Tus zaj loj liab ploog tau ua rau txhua txoj kev uas nkag siab tau nkees tag txhais tau hais tias yog los tab kaum Kuv txoj kev npaj ntag, cia siab ntsoov los tshem tawm Kuv txoj hauj lwm uas nyob hauv lub ntiaj teb, tiam sis Kuv puas tuaj yeem muaj kev poob siab los ntawm nws tej tswv yim dag ntxias? Kuv puas tuaj yeem ntshai tsam tsis muaj kev ruaj siab los ntawm nws tej kev hawv? Yeej tsis tau muaj ib yam dab tsi uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv lub ntiaj teb uas Kuv tsis tau tuav nyob rau hauv Kuv xib teg li; ntau npaum li cas uas qhov tseeb ntawm tus zaj loj liab ploog no, cov cuab yeej no uas ua dej num yam li ib tug neeg lwj liam rau Kuv? Puas yog nws kuj tsis yog ib qho khoom yuav raug coj los siv rau hauv Kuv ob txhais tes thiab?

Thaum lub sij hawm Kuv txoj kev yug los ua neeg nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, noob neej tau los, nyob rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia, yam tsis paub dab tsi los txog rau hnub no thiab tau los yam tsis paub dab tsi los paub Kuv. Tiam sis, hais txog yuav taug txoj kev uas nyob tom hauv ntej li cas, ces tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev paub me me li, tsis muaj leej twg ceeb txog li—thiab haj yam tsawg dua uas tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev nkag siab txog tias txoj kev twg uas yuav coj tau lawv mus. Tsuas yog los ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tab tom saib rawv lawv xwb txhua tus thiaj li yuav muaj peev xwm taug txoj kev ntawd mus txog qhov kawg; tsuas yog raug coj los ntawm qhov xob laim uas nyob rau Sab Hnub Tuaj xwb txhua tus thiaj li yuav muaj peev xwm hla dhau lub rooj vag uas coj mus rau Kuv lub teb chaws. Nyob rau hauv tib neeg, yeej tsis tau muaj ib tug twg uas tau pom Kuv lub ntsej muag kiag li, ib tug uas tau pom qhov xob laim uas nyob rau Sab Hnub Tuaj li; tsawg npaum li cas uas tau muaj ib tug tau hnov tej kev hais lus tawm los ntawm Kuv lub zwm txwv? Qhov tseeb tiag, puag thaum ub, tsis muaj ib tug noob neej twg li uas tau los ntsib Kuv tus tib neeg ncaj qha li; tsuas yog hnub no xwb, tam sim no uas Kuv tau los rau hauv lub ntiaj teb lawm, tib neeg thiaj li muaj ib lub cib fim los pom Kuv. Tiam sis tab txawm tam sim no kiag los, tib neeg tseem tsis tau paub Kuv, tsuas yog zoo li lawv tsuas saib tuaj rau Kuv lub ntsej muag thiab tsuas yog hnov Kuv lub suab xwb tiam sis tsis nkag siab txog Kuv lub ntsiab lus li. Txhua tus noob neej puav leej zoo li no. Kev ua ib tug ntawm Kuv haiv neeg, puas yog nej tsis muaj plhus heev thaum nej pom Kuv lub ntsej muag los? Thiab puas yog nej tsis txaj muag vim nej tsis paub Kuv? Kuv taug kev nyob rau hauv noob neej thiab Kuv nyob rau hauv noob neej, vim Kuv tau los ua cev nqaij daim tawv thiab Kuv tau los rau hauv noob neej lub ntiaj teb lawm. Kuv lub hom phiaj tsis yog tsuas los pab noob neej kom saib Kuv sab cev nqaij daim tawv xwb; qhov tseem ceeb tshaj plaws, nws yog los pab noob neej kom paub Kuv. Dab tsi ntxiv thiab, Kuv yuav, los ntawm Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, rau txim rau noob neej txog lawv tej kev txhaum; Kuv yuav, los ntawm Kuv lub cev nqaij daim ntawv uas yug los ua neeg, kov yeej tus zaj loj liab ploog thiab rhuav tshem nws lub qhov nkaum.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 12

174. Raws li Kuv tig Kuv lub ntsej muag mus rau lub qab ntuj khwb mus hais lus, txhua tus noob neej hnov Kuv lub suab, thiab tau pom txhua yam hauj lwm uas Kuv tau tsim thoob plaws lub qab ntuj khwb. Cov uas tsa lawv tus kheej tawm tsam Kuv txoj kev xav, qhov ntawd hais tau tias, tus uas siv tib neeg tej kev ua los tawm tsam Kuv, yuav poob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv yuav muab tej hnub qub uas suav tsis txheeb uas nyob saum ntuj thiab muab lawv ua dua tshiab thiab, ua Kuv tsaug, lub hnub thiab lub hli yuav raug hloov dua tshiab—saum nruab ntug yuav tsis zoo li lawv ib txwm zoo lawm thiab txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav raug hloov dua tshiab tag nrho. Txhua yam yuav ua tiav log los ntawm Kuv cov lus. Ntau haiv neeg uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb yuav raug muab sib cais ntxiv thiab yuav raug Kuv lub nceeg vaj hloov chaw, kom txhua haiv neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj yuav ploj mus ib txhis li thiab txhua haiv neeg yuav rais los ua ib lub nceeg vaj uas pe hawm Kuv; txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus, thiab txhua tus uas pe hawm Ntxwgnyoog yuav raug txo los ntawm Kuv cov hluav taws hlawv—qhov ntawd yog, tshwj tsis yog rau cov uas tam sim no nyob rau hauv txoj kev yoog haum lawm xwb, txhua tus yuav raug hlawv kom ua tshauv. Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb. Txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num. Txhua tus uas tau sawv tawm tsam Kuv yuav piam sij; li rau cov uas lawv cov dej num nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsis tau cuam tshuam txog Kuv, lawv yuav, tau nyob txuas ntxiv rau hauv lub ntiaj teb nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Kuv cov tub thiab Kuv haiv neeg, vim yog tias lawv tau tso lawv tus kheej dim lawm. Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg pom, thiab los ntawm Kuv tus kheej lub suab, Kuv yuav tsa suab hu nrov nrov mus rau hauv lub ntiaj teb, tshaj tawm txoj kev ua tiav log ntawm Kuv txoj hauj lwm loj rau txhua tus noob neej kom pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag ntag.

Raws li Kuv lub suab nrov tob yam muaj zog heev, Kuv kuj soj ntsuam tus yam ntxwv ntawm lub qab ntuj khwb thiab. Los ntawm Kuv cov lus, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg yuav raug tsim dua tshiab tag nrho. Ntuj ceeb tsheej hloov pauv, lub ntiaj teb los hloov pauv ib yam nkaus thiab. Noob neej tau raug qhia tshwm nyob rau hauv nws lub cev qub thiab, maj mam, raug cais tawm ib tug zuj zus raws li lawv hom, thiab pom lawv txoj kev uas tsis paub ceev faj rov qab mus kom ze rau ntawm lawv tsev neeg. Qhov no yuav ua rau Kuv zoo siab heev. Kuv dim ntawm txoj kev tab kaum lawm thiab, yam me me, Kuv txoj hauj lwm loj twb tau ua tiav lawm, thiab tag nrho txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg tau raug hloov pauv tag lawm. Thaum Kuv tau tsim lub ntiaj teb, Kuv tau tsim txhua yam raws li lawv hom, tau tso txhua yam nyob ua ke raws li lawv hom. Raws li thaum kawg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg txav los ze, Kuv yuav rov txhim kho tus yam ntxwv qub ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg; Kuv yuav rov txhim kho txhua yam kom rov qab zoo li qub thaum xub thawj, yeej hloov pauv hlo txhua yam tiag tiag li, kom txhua yam yuav rov qab mus kom ze rau ntawm Kuv txoj kev npaj. Lub sij hawm tau los txog lawm! Theem kawg ntawm Kuv txoj kev npaj tab tom yuav raug ua kom tiav ntag. Ab, lub ntiaj teb qub uas tsis dawb huv! Koj yeej yuav poob rau hauv qab Kuv cov lus xwb xwb li! Koj yeej yuav raug txo mus kom tsis muaj ib yam dab tsi los ntawm Kuv txoj kev npaj! Ab, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg! Nej txhua tus yuav tau txais txoj sia tshiab nyob rau hauv Kuv cov lus—nej yuav tsum muaj nej tus Tswv uas muaj hwj chim kav! Ab, lub ntiaj teb uas dawb huv thiab tsis muaj qhov qias vuab tsuab! Koj yeej yuav sawv rov qab los nyob rau hauv Kuv lub koob meej! Ab, Lub Roob Xi-oo! Tsis txhob nyob ntsiag to ntxiv lawm—Kuv twb tau rov qab los hauv txoj kev muaj yeej lawm! Los ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg los, Kuv ntsia thoob plaws lub ntiaj teb. Nyob rau hauv lub ntiaj teb, noob neej twb tau pib ib lub neej tshiab thiab twb tau muaj txoj kev cia siab tshiab lawm. Ab, Kuv haiv neeg! Yog ua li cas nej thiaj li tsis rov qab los ua lub neej nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj? Yog ua li cas nej thiaj li tsis dhia paj paws rau txoj kev zoo siab xyiv fab rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia? Tej av tab tom qw muaj kev zoo siab xyiv fab, tej dej nrov nrog rau lub suab luag yam kaj siab lug! Ab, lub Teb Chaws Yixayee uas tau raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los! Yog ua li cas koj tsis muaj txoj kev txaus siab rau tej txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev npaj tseg ua ntej lawm? Leej twg tau quaj? Leej twg tau quaj ntsuag? Lub Teb Chaws Yixayee qub tau tso tseg tsis kam ua, thiab lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no tau raug tsa sawv los lawm, tsim tsa thiab muaj hwj chim nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tau sawv nyob rau hauv txhua tus noob neej lub siab lawm. Lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no yeej yuav ua tiav lub hauv paus keeb cag ntawm txoj kev muaj nyob los ntawm Kuv haiv neeg xwb xwb li! Ab, Lub Teb Chaws Iyiv uas ntxim ntxub! Koj yeej tseem tsis sawv tawm tsam Kuv tiag tiag li lov? Yog ua li cas koj thiaj li txais tej txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev hlub tshua thiab sim khiav kom dhau Kuv txoj kev rau txim? Yog ua li cas koj thiaj li tsis muaj nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim lawm? Txhua tus uas Kuv hlub yeej yuav tau nyob mus ib txhis, thiab txhua tus uas sawv tawm tsam Kuv yeej yuav raug Kuv rau txim mus ib txhis xwb xwb li. Vim rau qhov Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb thiab yuav tsis tseg tib neeg rau txhua yam uas lawv tau ua lawm. Kuv yuav saib thoob plaws lub ntiaj teb thiab, tshwm rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb nrog rau txoj kev ncaj ncees, kev muaj hwj chim tshaj, kev npau taws, thiab kev rau txim, Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus thawj coj ntawm noob neej pom!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 26

175. Cov neeg coob coob qw qhuas Kuv, cov neeg coob coob qhuas Kuv; txhua lub qhov ncauj hu tus tseem Vajtswv lub npe, tag nrho cov neeg tsa qhov muag saib tej Kuv ua. Lub nceeg vaj nqis nroos los rau tib neeg lub ntiaj teb, Kuv tus neeg mas nplua nuj thiab muaj nplua mias. Leej twg thiaj yuav tsis zoo siab rau qhov no? Leej twg thiaj yuav tsis seev cev zoo siab? Au, Xi-oo! Tsa koj tus chij uas yeej kiag los ua kev zoo siab rau Kuv! Hu koj lub suab nkauj yeej ntawm txoj kev yeej los nthuav tawm Kuv lub npe dawb huv! Tag nrho txhua tus tsim tawm los mus kom txog qhov ntiaj teb kawg! Maj nrawm nroos los yaug nej tus kheej kom dawb huv ces kom nej thiaj ua tau qhov khoom fij rau Kuv! Cov hnub qub saum ntuj saud! Maj nrawm nroos rov los rau nej qhov chaw los ua kom pom Kuv lub hwj chim loj nyob rau saum ntuj! Kuv tig pob ntseg mloog cov suab ntawm cov neeg hauv ntiaj teb, cov uas nchuav tawm lawv txoj kev hlub thiab kev hwm Kuv yam tsis muaj chaw kawg nyob rau hauv tej suab nkauj! Nyob rau hnub no, thaum tag nrho cov tsim tawm los rov los muaj txoj sia, Kuv nqis los rau hauv tib neeg ntiaj teb. Tam sim no, nyob rau qhov chaw no, tag nrho tej paj hmab paj ntoos tawg ntsa paug, tag nrho tej noog quaj ua ib lub suab, tag txhua yam mas hauv siab dhia pig poog rau txoj kev zoo siab! Nyob rau hauv lub suab ntawm lub nceeg vaj txoj kev txaum yim, Ntxwgnyoog lub nceeg vaj vau tag nrho, muab rhuav tshem tag nrho nyob rau hauv lub nceeg vaj zaj nkauj uas nrov cuag xob nroo, tsis muaj hnub sawv rov los ntxiv lawm!

Nyob hauv ntiaj teb no leej twg thiaj tau luag sawv los tawm tsam? Thaum Kuv nqis los rau hauv ntiaj teb, Kuv coj hluav taws los kub, coj kev npau taws, coj kev puas ntsoog txhua yam los. Tej nceeg vaj hauv ntiaj teb ces yog Kuv lub nceeg vaj tam sim no lawm! Nyob puag saum ntuj, cov huab dov mus los thiab su tuaj; nyob hauv qab ntuj ntsuab, pas dej thiab dej ntws ntas tuaj thiab sib do yam zoo siab hlo los tsim tau lub suab nkauj lom zem kawg. Tej tsiaj uas muaj so ces tawm zom zaws ntawm lawv tej chaw pw los, thiab tag nrho tib neeg sawv daws ces sawv tsees ntawm kev tsaug zog los vim yog Kuv. Hnub uas tib neeg coob heev tos ntsoov los txog lawm lau! Lawv hu tej nkauj zoo tshaj plaws rau Kuv!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj

176. Thaum txoj kev txaum yim rau lub nceeg vaj nrov tawm tuaj—ces kuj yog thaum xya lub suab xob nthe nrov doog diaj—lub suab no nrov ntseeg nkaws thoob plaws lub ntuj thiab ntiaj teb, ua rau saum ntuj co qig txoog thiab ua rau tib neeg lub siab tshee laim dais. Zaj nkauj qhuas rau lub nceeg vaj sawv raws tej kab lig kev cai nyob rau hauv daim av ntawm tus zaj loj liab ploog, ua pov thawj qhia hais tias Kuv tau muab haiv neeg ntawd rhuav tshem lawm thiab tsim tsa Kuv lub nceeg vaj lawm. Qhov tseem ceeb tshaj ntawd, ces yog Kuv lub nceeg vaj tau raug tsim tsa nyob rau ntiaj teb lawm. Nyob rau lub sij hawm no, Kuv pib xa Kuv cov tub txib qaum ntuj tawm mus rau txhua haiv neeg hauv ntiaj teb no es kom lawv saib xyuas Kuv cov tub, Kuv cov neeg; qhov no kuj yog ua kom tau raws li qhov uas yuav tsum tau ua nyob rau ntawm kauj ruam ntxiv mus ntawm Kuv tes hauj lwm. Txawm li cas los xij, Kuv tus kheej tau mus kiag rau qhov chaw uas tus zaj loj liab ploog pw chev rau, thiab sib tw nrog nws. Thaum uas tag nrho tib neeg los paub Kuv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm thiab muaj cuab kav pom Kuv tej kev ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, tus zaj loj liab ploog lub qhov yuav tig mus ua plua tshauv thiab ploj mus yam tsis tseg xub lw. …

Niaj hnub no, tsis yog Kuv nqis los rau haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog nkaus xwb, Kuv kuj tseem tau tig mus saib lub qab ntuj khwb thiab, ua rau tag nrho lub ntuj co qig txoog. Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis raug Kuv qhov kev txiav txim rau li? Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis nyob rau hauv qab ntawm txoj kev puas tsuaj uas Kuv nchuav los rau li? Txhua qhov chaw Kuv mus, Kuv to tseb txhua yam “noob ntawm txoj kev puas tsoog” rau. Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm, thiab yog ib qho kev cawm dim rau tib neeg yam tsis muaj qhov yuav ntseeg tsis tau li, thiab qhov Kuv muab cev rau lawv yeej tseem yog ib hom kev hlub. Kuv xav cia kom muaj neeg coob zog los paub Kuv thiab muaj peev xwm pom Kuv, thiab nyob rau txoj kev no, los hwm ib tug Vajtswv uas lawv tsis muaj peev xwm pom los tau ntau xyoo lawm tab sis yog tus uas, tam sim no, yeej muaj tseeb tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 10

177. Tau ntau txhiab xyoo lawm, tib neeg tau tos ntsoov kom pom qhov kev rov los ntawm tus Cawm Seej. Tib neeg tau tos ntsoov kom pom Yexus uas yog tus Cawm Seej caij ib tauv huab dawb thaum Nws nqis los, ua tus neeg kiag, nrog rau cov uas tau tos yam qaug zog ntsuav thiab ntshaw pom Nws los tau txhiab txhiab xyoo lawm. Tib neeg kuj tseem tau tos ntsoov kom tus Cawm Seej rov los thiab los nyob ua ke nrog lawv; qhov ntawd ces yog, tos ntsoov Yexus uas yog tus Cawm Seej, tus uas raug cais tawm ntawm tib neeg mus tau txhiab txhiab xyoo lawm, kom rov los, thiab rov qab los ua tes dej num ntawm kev txhiv dim uas Nws ua nrog cov neeg Yudais dua ib zaug ntxiv, kom muaj kev khuv leej thiab kev hlub rau tib neeg, kom zam txim rau tej kev txhaum ntawm tib neeg thiab ris tej kev txhaum ntawm tib neeg, thiab tseem ris tag nrho tib neeg tej kev ua txhaum thiab tso tib neeg dim ntawm txoj kev txhaum. Qhov uas tib neeg tos ntsoov ces yog kom Yexus uas yog tus Cawm Seej zoo ib yam nkaus li qhov dhau los lawm—ib tug Cawm Seej uas ntxim hlub, siab dawb siab zoo, thiab muaj tej yam tsis ruaj khov, tus uas tsis npau taws rau tib neeg li, thiab tus uas tsis cem tib neeg li, tab sis yog tus uas zam txim thiab muab tag nrho tib neeg tej kev txhaum, thiab tus uas tseem yuav, ua li yav dhau los, tuag saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg. Txij thaum Yexus ncaim lawm, cov thwj tim uas raws Nws qab, nrog rau tag nrho cov neeg dawb huv uas raug cawm nyob rau hauv Nws lub npe, tau tos yam qaug zog ntsuav thiab tos ntsoov Nws. Tag nrho cov uas raug cawm los ntawm Yexus Khetos txoj hmoov hlub nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub tau tos ntsoov hnub zoo siab tshaj plaws nyob rau hauv tiam kawg uas Yexus uas yog tus Cawm Seej nqis los saum ib thooj huab dawb los tshwm sim rau tag nrho cov tib neeg. Muaj tseeb, qhov no kuj yog sawv daws qhov kev ntshaw rau tag nrho cov uas tau lees txais lub npe ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej hnub no. Txhua tus nyob rau hauv lub qab ntuj khwb no uas paub txog qhov kev cawm dim ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej tau tos ntsoov yam tag kev cia siab kawg rau Yexus Khetos kom tshwm plaws los txog kiag los ua kom tej lus nws hais thaum tseem nyob rau hauv ntiaj teb kom tshwm sim: “Kuv yuav los txog li thaum Kuv ncaim mus.” Tib neeg ntseeg hais tias, tom qab qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab qhov kev ciaj sawv rov los lawm, ces Yexus rov mus saum ntuj ceeb tsheej caij ib tauv huab dawb mus rau saum Nws qhov chaw nyob rau ntawm Tus Siab Tshaj Plaws sab tes xis lawm. Zoo ib yam nkaus li ntawd, Yexus yuav nqis los dua rau saum ib tauv huab dawb (tauv huab no mas yog hais txog tauv huab uas Yexus caij thaum Nws rov mus rau saum ntuj ceeb tsheej), los rau ntawm cov uas tos ntsoov Nws yam tag kev cia siab kawg tau txhiab txhiab xyoo lawm, thiab Nws yuav muaj lub ntsej muag zoo li thiab hnav cov ris tsho ntawm cov neeg Yudais. Tom qab tshwm sim rau tib neeg lawm, Nws yuav muab zaub mov pub rau lawv, thiab ua kom cov dej pub txoj sia txhawv tsuag yaws tuaj rau lawv, thiab yuav nrog tib neeg nyob, muaj txoj hmoov hlub puv npo thiab muaj kev hlub puv npo, pom meej thiab muaj tseeb. Tag nrho tej kev xav phem no yog tej uas tib neeg ntseeg. Tab sis Yexus uas yog tus Cawm Seej tsis ua li no; Nws ua qhov txawv li fab ntxeev kiag ntawm qhov uas tib neeg xav. Nws tsis los rau cov uas ntshaw Nws txoj kev rov los ntawd, thiab Nws tsis tshwm sim rau tag nrho tib neeg thaum uas caij tauv huab dawb los. Nws twb los txog lawm, tab sis tib neeg tsis paub, thiab nyob yam tsis paub dab tsi li. Tib neeg tsuas lam tos Nws yam tsis muaj hom phiaj dab tsi li xwb, tsis ras txog hais tias Nws twb caij ib tauv “huab dawb” (tauv huab ces yog Nws tus Ntsujplig, Nws tej lus, tag nrho Nws tus moj yam thiab tag nrho tej uas Nws yog), thiab tam sim no twb nyob nrog ib pab neeg kov yeej uas Nws yuav tsim kom muaj rau tiam kawg. Tib neeg tsis paub qhov no: Txawm tus Cawm Seej Yexus dawb huv yuav muaj kev nyiam thiab kev hlub rau tib neeg loj npaum li cas, los Nws yuav ua cas ua tau hauj lwm nyob rau hauv tej “tuam tsev” uas muaj tej kev qhias thiab tej ntsuj plig tsis dawb huv nyob rau? Txawm hais tias tib neeg yuav tos ntsoov Nws txoj kev rov qab los, los yuav ua cas Nws thiaj tshwm sim tau rau cov uas noj tej nqaij ntawm tej yam tsis ncaj ncees, haus tej ntshav ntawm tej yam tsis ncaj ncees, thiab hnav tej ris tsho ntawm tej yam uas tsis ncaj ncees, cov uas ntseeg Nws tab sis tsis paub Nws, thiab tsuas muaj khuj Nws tas mus li xwb? Tib neeg tsuas paub hais tias Yexus uas yog tus Cawm Seej mas muaj kev hlub puv npo thiab muaj kev khuv leej phwj yaws xwb, thiab Nws yog qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, uas muaj kev txhiv dim puv npo xwb. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis paub hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, tus uas muaj kev ncaj ncees, lub hwj chim loj, kev npau taws, thiab kev txiav txim puv phwj yaws, muaj lub hwj chim thiab muaj meej mom puv npo. Yog li ntawd, txawm hais tias tib neeg yeej ntshaw yam kub siab lug thiab nqhis txoj kev rov los ntawm tus Txhiv Dim, thiab txawm lawv tej lus thov yuav ua rau “Ntuj Ceeb Tsheej,” txav zog, los Yexus uas yog tus Cawm Seej yeej tsis tshwm sim rau cov uas ntseeg Nws tab sis tsis paub Nws li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm

178. Kuv tau muab Kuv lub yeeb koob rau Yixayee thiab muab nws tshem tawm mus lawm, yog li qhov coj cov neeg Yixayee mus rau sab Hnub Tuaj thiab tag nrho noob neej mus rau sab Hnub Tuaj. Kuv tau coj lawv tag nrho los mus rau ntawm tus duab ci es kom lawv rov los sib sau tau ua ke dua nrog nws, thiab los koom txoos tau nrog nws, thiab tsis txhob tau nrhiav nws ntxiv lawm. Kuv yuav cia tag nrho cov uas nrhiav tus duab ci ntawd pom nws thiab pom yeeb koob Kuv tau muaj nyob rau Yixayee; Kuv yuav cia lawv pom hais tias Kuv twb tau caij tauv huab dawb nqis los nrog tib neeg nyob ntev los lawm, cia lawv pom tej huab dawb uas suav tsis txheeb thiab tej txiv hmab txiv ntoo nyob ua tsheej pawg ntau tshaj plaws li thiab tshaj qhov ntawd, cia lawv pom Vajtswv Yehauvas ntawm Yixayee. Kuv yuav cia lawv saib tus Tswv ntawm cov neeg Yudai, tus Mexiyas uas sawv daws tos ntsoov, thiab kev tshwm sim tag nrho ntawm Kuv tus uas raug tej vajntxwv tsim txom thoob plaws txhua tiam. Kuv yuav ua hauj lwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab yuav ua hauj lwm zoo heev, nthuav tawm tag nrho Kuv lub yeeb koob thiab tag nrho Kuv tej kev ua rau tib neeg nyob rau tiam kawg. Kuv yuav muab Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab qhia tag nrho rau cov uas tau tos Kuv tau ntau xyoo ntawd, qhia rau cov uas xav pom Kuv caij tauv huab dawb los ntawd, qhia rau Yixayee uas xav pom Kuv tshwm sim dua ib zaug ntawd, thiab qhia rau tag nrho cov tib neeg uas tau tsim txom Kuv, es kom sawv daws thiaj li paub hais tias Kuv twb tau muab Kuv lub yeeb koob tshem tawm ntev los lawm thiab muab coj mus rau sab Hnub Tuaj lawm, thiab nws tsis nyob rau hauv Yudia lawm. Vim tiam kawg twb los txog lawm!

Kuv ua Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj, kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li, ua rau txhua lub teb chaws thiab txhia pab ntseeg mas co qig txoog. Kuv lub suab yog qhov uas tau coj tag nrho tib neeg los rau tam sim no. Kuv ua kom Kuv lub suab kov yeej tag nrho tib neeg, kom lawv los yoog tau qhov no thiab los zwm rau Kuv, vim Kuv twb tau rov muab Kuv lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm. Leej twg tsis xav pom Kuv lub yeeb koob? Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Kuv rov los? Leej twg tsis nqhis Kuv qhov kev rov tshwm sim dua? Leej twg tsis nco Kuv txoj kev ntxim hlub? Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci? Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as? Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los? Leej twg tsis hwm Nws uas yog tus muaj hwj chim loj? Kuv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb; Kuv yuav ntsib cov neeg uas Kuv xaiv tseg thiab hais lus ntau zog rau lawv. Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd, Kuv hais Kuv cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg. Yog li ntawd cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab tag nrho tib neeg saib Kuv cov lus muaj nuj nqis. Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob. Kuv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab, tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab. Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab, ua koob tsheej rau qhov uas Kuv los ntawd, zoo ib yam li ib tug me nyuam mos liab uas nyuam qhuv yug kiag. Siv Kuv lub suab, Kuv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag. Dhau ntawd, ces Kuv yuav nkag kiag los rau hauv tej haiv neeg es lawv yuav los pe hawm Kuv. Siv lub hwj chim ci ntsa iab uas Kuv cia ntsa thiab tej lus hauv Kuv lub qhov ncauj, Kuv yuav ua kom tag nrho tib neeg sawv daws los rau ntawm Kuv thiab pom hais tias xob laim ntawm sab Hnub Tuaj thiab pom hais tias Kuv tau nqis los rau “Lub Roob Txiv Aulib” ntawm sab Hnub Tuaj. Lawv yuav pom hais tias Kuv twb tau los nyob rau hauv ntiaj teb no ntev lawm, tsis yog cov neeg Yudai Leej Tub lawm tab sis yog qhov Xob Laim ntawm sab Hnub Tuaj. Vim Kuv twb tau sawv hauv lub qhov tuag rov los ntev lawm, thiab twb tau ncaim ntawm tib neeg lawm, thiab tau rov tshwm sim dua nrog lub yeeb koob nrog tib neeg lawm. Kuv yog Tus uas raug pe hawm ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no, thiab Kuv kuj yog tus me nyuam mos uas cov neeg Yixayee muab tso pov tseg ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no. Tshaj qhov ntawd, Kuv yog tus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no! Sawv daws cia li los rau ntawm Kuv lub zwm txwv thiab los saib Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab, mloog Kuv lub suab thiab saib Kuv tej kev ua. Qhov no yog tag nrho ntawm Kuv lub siab xav; nws yog qhov kawg thiab qhov siab tshaj plaws ntawm Kuv qhov phiaj xwm, ib yam nkaus li lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg: ua kom txhua haiv neeg los pe hawm Kuv, txhua hom lus lees paub Kuv, txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Kuv, thiab txhua tus neeg ua Kuv cov neeg!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb

179. Txeev hu Kuv ua Yehauvas. Kuj muab Kuv hu ua tus Mexiyas, thiab tib neeg txeev hu Kuv ua Yexus uas yog tus Cawm Seej los ntawm txoj kev hlub thiab kev hwm lawm thiab. Hnub no, txawm li cas los xij, Kuv tsis yog tus Yehauvas los sis Yexus uas tib neeg paub rau yav tag dhau los lawm; Kuv yog tus Vajtswv uas tau rov los rau tiam kawg, tus Vajtswv uas yuav coj tiam no mus rau qhov chaw xaus. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas sawv los ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb los, muaj txhij tag nrho Kuv tus moj yam, thiab muaj lub hwj chim, meej mom thiab yeeb koob puv npo. Tib neeg yeej tsis tau nrog Kuv sib txuas ncauj txuas lus li, tsis tau paub Kuv dua li, thiab yeej ib txwm tsis paub txog Kuv tus moj yam. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, tsis tau muaj ib tug neeg tau pom Kuv li. Ntawm no yog tus Vajtswv uas tshwm sim rau tib neeg pom nyob rau tiam kawg tab sis nkaum nyob rau hauv cov tib neeg. Nws nyob nrog tib neeg, tseeb thiab tiag, zoo li lub hnub uas kub lug thiab tus nplaim taws cig liab vog, muaj hwj chim txaus nkaus thiab muaj hwj chim puv npo. Tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug Kuv tej lus txiav txim rau li, thiab tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug lim kom dawb huv los ntawm qhov kev kub hnyiab ntawm hluav taws li. Thaum kawg, txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov vim Kuv tej lus, thiab kuj yuav raug tsoo ua tej daim mos mos vim yog Kuv tej lus. Nyob rau hauv txoj kev no, tag nrho cov tib neeg nyob rau tiam kawg yuav pom hais tias Kuv yog tus Cawm Seej uas tau rov qab los lawm, thiab hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas txeeb tau tag nrho noob neej. Thiab tag nrho sawv daws yuav pom hais tias Kuv yeej yog qhov khoom fij rau kev txhaum rau tib neeg ib zaug dhau los lawm, tab sis nyob rau tiam kawg Kuv kuj yuav rais mus ua cov nplaim taws ntawm lub hnub thiab kub tag nrho txhua yam, nrog rau lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees uas nthuav tawm tag nrho txhua yam. Qhov no yog Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Kuv siv lub npe no thiab muaj tus moj yam no ces kom tag nrho tib neeg thiaj li pom hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees, lub hnub uas kub lug, tus nplaim taws uas cig liab vog, thiab kom tag nrho sawv daws thiaj li tau pe hawm Kuv, tib tug Vajtswv tseeb, thiab kom lawv thiaj li pom Kuv lub ntsej muag tseeb: Kuv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee xwb, thiab Kuv tsis yog tus Txhiv Dim nkaus xwb, Kuv yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm los thoob plaws saum ntuj thiab ntiaj teb thiab hiav txwv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm

180. Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhia-xyoo tab tom los rau qhov xaus lawm, thiab lub rooj vag ntawm lub nceeg vaj twb tau qhib rau txhua tus neeg uas nrhiav Nws qhov kev tshwm sim lawm. Cov kwv tij thiab cov muam uas hmov tshua, nej tab tom tos dab tsi? Nej nrhiav dab tsi? Puas yog nej tab tom tos kom Vajtswv tshwm los? Puas yog nej tab tom tshawb nrhiav Nws tej hneev taw? Vajtswv txoj kev tshwm sim ntawd raug muab ntshaw npaum li cas! Thiab nws nyuaj npaum li cas los mus nrhiav Vajtswv tej hneev taw! Nyob rau tiam zoo li no, nyob hauv lub ntiaj teb zoo li no, peb yuav tsum ua li cas los ua tim khawv txog hnub uas Vajtswv tshwm los? Peb yuav tsum ua dab tsi kom thiaj li taug tau raws Vajtswv tej hneev taw? Txhua tus neeg uas tos ntsoov Vajtswv tshwm los puav leej ntsib cov lus nug zoo li hom no. Nej tau ua twb zoo xav txog cov lus nug no ntau tshaj li ib zaug lawm—tab sis qhov tau los yog dab tsi? Vajtswv tshwm los rau qhov twg? Vajtswv tej hneev taw nyob qhov twg? Nej puas tau txais tej lus teb rau qhov no li? Coob leej yuav teb raws li no tias: “Vajtswv tshwm los rau txhua tus uas caum raws Nws qab thiab Nws tej hneev taw nyob nrog peb; nws yooj yim li ntawd xwb!” Txhua tus neeg tuaj yeem muab ua qauv lus teb tau, tab sis nej puas to taub tias nws txhais li cas tiag los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv thiab Nws tej hneev taw? Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yog hais txog qhov Nws los txog rau hauv ntiaj teb no los ua Nws txoj hauj lwm hauv tus tib neeg kiag. Nrog Nws tus kheej lub meej mom thiab tus yam ntxwv, thiab raws li txoj hauv kev uas cog rau hauv Nws, Nws nqis los nrog tib neeg ua ke los ua txoj hauj lwm pib ib tiam thiab xaus ib tiam. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog tus qauv ntawm kev ua koob tsheej zoo siab. Nws tsis yog ib qho cim, ib daim duab, ib qhov txuj ci tseem ceeb, los sis qee yam ntawm ib lub zeem muag uas tseem ceeb, thiab tseem tsawg dua qhov uas nws yuav yog ib hom txheej txheem kev ntseeg. Nws yog qhov tseeb thiab muaj tiag uas tuaj yeem kov tau thiab pom tau los ntawm txhua tus. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog rau tus txiaj ntsim ntawm kev tawm ntawm lub zog, los sis rau tej kev ua haujl lwm rau ib nyuag ntu xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj, rau ib theem ntawm txoj hauj lwm hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yeej ib txwm muaj qab hau thiab ib txwm muaj qee qhov kev cuam tshuam rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Yam uas hu ua qhov “kev tshwm sim” ntawm no yog txawv ntawm hom “kev tshwm sim” uas Vajtswv qhia, coj, thiab qhia tib neeg. Vajtswv ua ib theem ntawm Nws txoj hauj lwm tseem ceeb hauv txhua zaus uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej. Txoj hauj lwm no txawv ntawm lwm txoj hauj lwm ntawm lwm tiam lawm. Nws yog ib yam uas tib neeg tsis tuaj yeem xav tawm tau, thiab tib neeg yeej tsis tau ntsib tau pom los dua li. Nws yog txoj hauj lwm uas pib ib tiam tshiab thiab xaus tiam qub, thiab nws yog qhov qauv tshiab thiab tau tsim kho ntawm txoj hauj lwm rau kev cawm dim ntawm tib neeg; tsis tas li ntawd, nws yog txoj hauj lwm uas coj noob neej mus rau tiam tshiab. Qhov no yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas qhia txog.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

181. Thaum twg nej to taub txog tias Vajtswv qhov kev tshwm sim yog txhais li cas lawm, nej tsim nyog tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas? Lo lus nug no tsis nyuaj los piav li: Seb Vajtswv tshwm los nyob rau qhov twg, ces nej yuav pom Nws tej hneev taw nyob rau qhov ntawd. Cov lus piav qhia zoo li no yeej qhia ncaj qha xwb, tab sis tsis tshua yooj yim muab coj los xyaum ua raws, rau qhov ntau tus neeg tsis paub tias xyov Vajtswv tshwm los nyob qhov twg, haj yam tsawg uas yuav paub tias Nws yuav xav mus tshwm sim nyob rau qhov twg, los sis Nws tsim nyog tshwm los rau qhov twg. Ib txhia neeg cia li ntseeg tau lawm hais tias qhov chaw twg uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Los sis lwm yam ntxiv uas lawv ntseeg tias qhov chaw twg muaj cov coj ntawm sab ntsuj plig, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Los sis lwm yam ntxiv uas lawv ntseeg tias qhov twg uas muaj cov neeg muaj suab nrov npe, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Nyob rau lub sij hawm no, cia peb muab tso tseg txawm tias cov kev ntseeg ntawd yuav yog los sis tsis yog los xij. Txhawm rau qhov piav qhia lo lus nug zoo li no, peb yuav tsum muaj lub hom phiaj meej ua ntej tso: Peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw. Peb tsis yog nrhiav cov coj ntawm sab ntsuj plig, tsawg dua uas peb yuav mus nrhiav cov coj uas muaj suab nrov npe; peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw. Rau lub laj thawj no, vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum taij thov rau nej tus kheej seb nej yuav tsum nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas, nej yuav lees txais Vajtswv qhov kev tshwm sim li cas, thiab nej tsim nyog ua raws li Vajtswv tes hauj lwm tshiab li: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

182. Niaj hnub no, Vajtswv tau ua hauj lwm tshiab tiav lawm. Tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm lees tau tej lus no, thiab tej zaum yuav zoo li txawv txawv rau koj, tab sis Kuv qhia koj hais tias kom tsis txhob muab koj tus yeeb yam nthuav tawm, vim tsuas yog cov uas yeej tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees tiag ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb thiaj li muaj cuab kav muab tau qhov tseeb, thiab tsuas yog cov uas mob siab tiag mas Nws thiaj li yuav qhia rau kom paub thiab coj kev rau. Qhov tshwm sim ntawd ces yog tau los ntawm kev nrhiav qhov tseeb nrog rau kev nyab xeeb yam meej pem hlo xwb, tsis yog tau los ntawm kev sib ceg thiab kev sib cav. Thaum Kuv hais tias “niaj hnub no, Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab tiav lawm,” Kuv hais txog qhov uas Vajtswv tab tom rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv lawm. Tej zaum cov lus no yuav tsis xeeb txob koj; tej zaum koj ntxub tej lus ntawd; los sis tej zaum tseem ua rau koj xav paub xav pom thiab. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv cia siab hais tias tag nrho cov uas xav kom Vajtswv tshwm sim los ces yuav tau ntsib qhov tseeb no thiab muab saib kom meej meej, es tsis txhob cia li dhia kiag mus rau qhov lus xaus txog qhov ntawd; qhov ntawd yog qhov uas ib tug neeg ntse yuav tsum ua.

Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li. Qhov kev tshwm sim sab nraud tsis muaj cuab kav yuav qhia tau lub ntsiab tseem ceeb; qhov tshaj ntawd, Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsis muaj hnub uas yuav yoog raws li tib neeg txoj kev xav phem li. Tsis yog Yexus lub cev uas pom sab nraud zoo tsis thooj li qhov tib neeg xav phem los? Tsis yog nws lub ntsej muag thiab tej khaub ncaws hnav tsis muaj peev xwm yuav qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag los? Tsis yog cov Falixai thaum ub tawm tsam Yexus vim yog kiag qhov uas lawv tsuas saib Nws qhov kev tshwm sim sab nraud xwb, thiab tsis khaws cov lus uas tawm hauv Nws lub qhov ncauj mus rau hauv lawv lub siab los? Nws yog Kuv txoj kev cia siab hais tias txhua tus kwv tij thiab nkauj muam uas nrhiav qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsis rov qab tsim qhov kev puas ntsoog loj ntawm keeb kwm ntawd dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum tsis txhob rais mus ua cov Falixai rau tiam teb chaws vam meej thiab muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum ua twb zoo xav txog kev txais tos kev rov qab los ntawm Vajtswv, thiab nej yuav tsum muaj ib lub siab kaj lug txog qhov uas yuav ua li cas thiaj ua tau ib tug neeg uas zwm rau qhov tseeb. Qhov no yog tes dej num ntawm txhua leej txhua tus uas tab tom tos Yexus rov qab caij ib tauv huab dawb los. Peb yuav tsum mos peb ob lub qhov muag sab ntsuj plig kom pom kev zoo, thiab tsis txhob daig rau tej lus npau suav uas hais tshaj tshaj ntawd. Peb yuav tsum xav txog Vajtswv tes hauj lwm uas muaj tiag thiab ua tau, thiab saib qhov uas muaj tiag ntawm Vajtswv. Tsis txhob muaj siab heev heev los sis plam nej tus kheej rau hauv tej npau suav nruab hnub, pheej tos ntsoov hnub uas tus Tswv Yexus, caij ib tauv huab dawb, ces tos nco los txog ntua ntawm nej, thiab coj nej cov uas yeej tsis tau paub thiab pom Nws dua li, thiab cov uas yeej tsis paub yuav ua li cas thiaj ua tau raws li Nws txoj kev xav. Nws yog ib qho zoo dua cia xav txog tej yam uas muaj tiag thiab ua tau xwb!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

183. Lub sij hawm no ncig los, Vajtswv tsis yog los ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev sab ntsuj plig, tab sis nyob rau hauv ib tug neeg dog dig li sawv daws. Tshaj ntawd ntxiv, nws kuj tsis yog Vajtswv lub cev uas yug dua tshiab zaum ob xwb, nws kuj tseem yog qhov uas Vajtswv rov los kiag rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog ib cev nqaij daim tawv li tej tib neeg sawv daws muaj xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau ib yam dab tsi uas ua rau nws zoo txawv lwm tus, tab sis koj yuav tau txais tej qho tseeb uas tsis tau hnov dua los ntawm Nws. Lub cev uas zoo li tsis tseem ceeb no yog yam tshwm sim tag nrho tej lus muaj tseeb los ntawm Vajtswv, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab qhia tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam rau tib neeg kom to taub. Koj tseem tsis xav pom tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav to taub tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav pom tib neeg txoj hau kev kawg heev li los? Nws yuav qhia tag nrho tej lus zais no—tej lus zais uas tsis tau muaj ib tug tib neeg yuav muaj peev xwm qhia tau koj li, thiab Nws kuj tseem yuav qhia koj txog qhov tseeb ua koj tsis to taub. Nws yog koj lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, thiab koj tus neeg coj kev nkag mus rau tiam tshiab. Lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws li ntawd mas muaj ntau yam to taub nyuab uas yeej tsis muaj leej twg to taub txog li. Tej yam nws ua mas yuav txawv heev rau koj li, tab sis tag nrho lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua ces yeej txaus cia koj pom hais tias Nws tsis yog ib lub cev dog dig li qhov ua neeg ntseeg. Vim nws sawv cev Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev saib xyuas uas Vajtswv muaj rau tib neeg rau tiam kawg. Txawm hais tias koj tsis hnov Nws cov lus uas zoo li ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, txawm hais tias koj pom tsis tau Nws ob lub qhov muag cuag nplaim taws cig, thiab txawm hais tias koj tsis tuaj yeem txais txoj kev qhuab qhia ntawm tus pas hlau, txawm li ntawd los xij, koj yeej hnov los ntawm Nws cov lus hais tias Vajtswv yeej npau taws heev thiab paub hais tias Vajtswv yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg ntiaj teb; koj muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab Nws txoj kev ntse, thiab, tshaj ntawd, pom meej Vajtswv txoj kev txhawj xeeb rau tag nrho neeg ntiaj teb. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces yog yuav cia kom tib neeg pom tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej nyob nrog tib neeg hauv ntiaj teb, thiab ua kom tib neeg paub, mloog lus, hwm, thiab hlub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Nws tau rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv zaum thib ob. Txawm hais tias qhov tib neeg pom hnub no yeej yog ib tug Vajtswv uas zoo ib yam nkaus li tib neeg, ib tug Vajtswv uas muaj qhov ntswg thiab qhov muag, thiab ib tug Vajtswv uas zoo ntsej zoo muag kawg kiag li, nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav ua kom koj pom hais tias yog tsis muaj tus neeg no, ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav hloov pauv ntau heev li; yog tsis muaj tus neeg no, lub ntuj yuav tsaus, lub ntiaj teb yuav poob mus rau kev kub ntxhov, thiab tag nrho neeg ntiaj teb yuav ua neej nyob nrog kev tuag tshaib tuag nqhis thiab kev mob kev nkeeg sib kis loj kawg nkaus. Nws yuav ua kom nej pom hais tias yog Vajtswv tus yug dua tshiab tsis los cawm nej rau thaum tiam kawg, ces Vajtswv yeej muab tag nrho tej neeg ntiaj teb rhuav tshem mus rau hauv dab teb ntev los lawm; yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, ces nej yeej yuav tau ua tus neeg txhaum-loj mus ib txhis, thiab nej yuav yog lub niag cev tuag mus ib txhis xwb. Nej yuav tsum paub hais tias yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, tag nrho neeg ntiaj teb yuav zam tsis dhau kev puas ntsoog li thiab yuav pom tau hais tias yuav khiav tsis dim qhov kev rau txim hnyav tshaj uas Vajtswv rau txim rau neeg ntiaj teb nyob rau tiam kawg. Yog lub cev nqaij daim tawv zoo li neeg dog dig no tsis yug los, ces nej tag nrho yuav tau nyob rau qhov uas nej thov kev ciaj los ciaj tsis taus thiab thov kev tuag los tuag tsis taus; yog tsis muaj lub cev no, ces nej yuav tsis muaj peev xwm tau qhov tseeb thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lub xwm txwv hnub no, tab sis txawv qhov ntawd, ces nej yuav raug Vajtswv rau txim rau vim nej tej kev txhaum loj. Nej puas paub hais tias yog Vajtswv tsis rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis muaj leej twg yuav muaj lub cib fim raug cawm dim hlo li; thiab yog tsis rov los rau lub cev nqaij daim tawv, ces Vajtswv yeej xub muab tiam qub thaum i tso tseg ntev los lawm? Qhov nov zoo li no, nej puas tseem muaj cuab kav tsis txais yuav tus Vajtswv los yug dua tshiab zaum ob thiab? Vim nej twb tau txais txiaj ntsim ntau heev los ntawm tus neeg dog dig no, vim li cas nej ho tsis lees txais Nws?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg

184. Vajtswv tes hauj lwm yog ib yam uas koj tsis muaj cuab kav yuav nkag siab tau. Yog koj tuav tsis tau kom khov hais tias koj qhov kev xaiv yog qhov yog, los sis koj tsis paub hais tias ua Vajtswv tes hauj lwm puas yuav ua tau kom tiav hlo, ces vim li cas ho tsis sim koj txoj hmoo thiab saib seb tus neeg dog dig no puas yuav pab tau koj ntau, thiab seb Vajtswv puas yuav ua tau tes hauj lwm zoo tshaj plaws tiag? Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum qhia koj hais tias lub sij hawm thaum Nau-a nyob ntawd, tib neeg tau noj thiab haus, sib yuav thiab ua tshoob ua kos txog qhov uas Vajtswv ntsia tsis taus lawm, yog li ntawd Nws thiaj li tso dej nyab loj los rhuav tshem neeg ntiaj teb, tseg kiag Nau-a tsev neeg muaj yim leej ntawd thiab tej nas noog thiab tsiaj qus xwb. Nyob rau tiam kawg, txawm li cas los xij, cov uas Vajtswv tseg ces tsuas yog cov uas yeej ua lub siab ncaj rau Nws los txog thaum kawg kiag xwb. Txawm hais tias ob tiam ntawd puav leej muaj kev coj tsis ncaj uas Vajtswv yeej ntsia tsis taus li, thiab tib neeg ntawm ob tiam ntawd mas qias vuab tsuab heev thiab tsis kam lees tias Vajtswv yog lawv tus Tswv, Vajtswv tsuas rhuav tshem cov neeg nyob rau Nau-a lub sij hawm nkaus xwb. Neeg ntiaj teb nyob rau ob tiam ntawd tsim kev nyuaj siab loj kawg nkaus rau Vajtswv, tab sis Vajtswv tseem ua siab ntev rau cov tib neeg thaum tiam kawg los txog tam sim no. Vim li cas ho zoo li no? Nej puas tau xav hais tias yog vim li cas? Yog nej yeej tsis paub tiag tiag, ces cia Kuv qhia rau nej. Qhov laj thawj uas Vajtswv muaj peev xwm muab hmoov hlub rau neeg nyob rau thaum tiam kawg ntawd mas tsis yog lawv ua qias vuab tsuab tsawg dua li cov neeg thaum Nau-a tiam, los sis lawv tau muaj kev hloov siab lees txim rau Vajtswv, haj yam tsis yog qhov uas tej cuab yeej ci tshiab nyob rau tiam kawg ntawd zoo dhau heev lawm es Vajtswv thiaj li coj tsis tau Nws Tus Kheej los rhuav tshem lawv. Tab sis, nws yog qhov hais tias Vajtswv tshuav hauj lwm ua nyob rau hauv ib pawg neeg nyob rau tiam kawg, thiab Vajtswv xav cia Nws Tus Kheej ua tes hauj lwm no rau nws lub cev los yug dua tshiab ntawd. Dhau ntawd mus, Vajtswv yuav xaiv ib co ntawm pab neeg no los ua cov neeg rau Nws qhov kev cawm dim thiab qhov tawg paj txi txiv ntawm Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb, thiab coj cov neeg no mus rau tiam tom ntej. Yog li ntawd, tsis hais yuav muaj dab tsi li, tus nqi uas Vajtswv them no ces tag nrho yog npaj rau tes hauj lwm uas Nws lub cev yug dua tshiab ntawd yuav ua rau tiam kawg. Qhov uas nej tau los txog rau hnub no ces ua tsaug rau lub cev nqaij daim tawv no. Nws yog vim Vajtswv nyob rau hauv lub cev es nej thiaj muaj lub cib fim yuav dim. Tag nrho tej hmoov zoo no tau los ntawm tus neeg dog dig no. Tsis yog qhov no nkaus xwb, tab sis thaum kawg, txhua lub teb chaws yuav teev hawm tus neeg dog dig no, nrog rau ua tsaug rau thiab mloog lus tus neeg tsis tseem ceeb no hais, vim nws yog qhov tseeb, txoj sia, thiab txoj kev nws coj los ntawd cawm tau tag nrho neeg ntiaj teb, daws kev tsis sib haum xeeb ntawm tib neeg thiab Vajtswv, ua kom ncua kev deb ntawm nkawd luv zog, thiab qhib kev sib txuas ntawm Vajtswv thiab tib neeg txoj kev xav. Nws kuj yog tus uas tsim tau lub meej mom loj tshaj rau Vajtswv. Ib tug neeg dog dig zoo li no tseem tsis muaj nqi txaus rau koj txoj kev ntseeg siab thiab kev qhuas thiab los? Ib lub cev dog dig li no puas tsim nyog yuav hu tau ua Khetos? Ib tug neeg dog digzoo li ntawd tsis tsim nyog ntawm Vajtswv kev nthuav tawm rau tib neeg pom thiab los? Tus neeg zoo li ntawd, tus uas zam neeg ntiaj teb ntawm txoj kev puas tsuaj, tsis tsim nyog tau txais nej txoj kev hlub thiab kev ntshaw tuav Nws tseg los? Yog nej tsis kam txais lo lus tseeb hais tawm hauv Nws lub qhov ncauj los thiab ntxub qhov uas muaj Nws nyob nrog nej, ces nej ho yuav zoo li cas rau thaum kawg mas?

Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thaum tiam kawg yog ua tau tiav hlo los ntawm tus neeg dog dig no. Nws yuav muab txhua yam rau koj, thiab ntau yam ntxiv, Nws yuav muaj cuab kav txiav txim rau txhua yam txog ntawm koj. Ib tug neeg zoo li ntawd puas yuav zoo li qhov nej ntseeg hais tias Nws yog: ib tug neeg dog dig kawg es tsis muaj nuj nqis txaus yuav hais txog? Puas yog Nws qhov tseeb ntawd tseem muaj tsis txaus yuav ua kom nej ntseeg los? Yam ua tim khawv ntawm Nws tej kev ua los tseem tsis txaus ua kom nej ntseeg thiab los? Los sis puas yog txoj kev uas Nws coj los ntawd tsis muaj nqis txaus rau nej taug mus mas? Thaum txhua yam tau muab hais tag thiab ua tiav lawm, dab tsi yog qhov uas ua rau nej ntxub Nws thiab muab nws ntiab tawm mus thiab zam tsis ntsib Nws? Nws yog tus neeg uas qhia kom pom qhov tseeb, nws yog tus neeg uas muab qhov tseeb los, thiab nws yog tus neeg uas muab txoj kev rau nej taug. Tsis yog nej tseem nrhiav tsis tau cov kev taug ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv qhov tseeb no li los? Yog tsis muaj Yexus tes hauj lwm, neeg ntiaj teb yuav nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los, tab sis yog tsis muaj tus los yug tshiab hnub no, cov uas tau nqis saum tus ntoo khaub lig los yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo los sis nkag mus rau hauv tiam tshiab. Yog tsis muaj tus neeg dog dig no los, nej yuav tsis muaj hnub yuav muaj lub cib fim los pom Vajtswv lub ntsej muag, los sis nej yeej tsis tsim nyog pom, vim nej tag nrho zoo li tej khoom uas twb tsim nyog muab rhuav pov tseg ntev los lawm. Vim yog qhov kev yug dua tshiab zaum ob ntawm Vajtswv, Vajtswv thiaj tau zam txim rau nej thiab muaj kev hlub tshua rau nej. Tsis hais dab tsi li, cov lus uas Kuv yuav tsum muab tso tseg rau nej rau thaum kawg ces yeej tseem yog cov no: Tus neeg dog dig no, tus uas yog Vajtswv los yug dua tshiab, mas tseem ceeb heev rau nej. Qhov no yog yam loj kawg nkaus ua Vajtswv tau tsim tib neeg tiav lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg

185. Yog tus Cawm Seej los txog nyob rau thaum tiam kawg thiab tseem hu ua Yexus, thiab twb yug los ib zaug rau hauv Yudias lawm thiab ua Nws tes hauj lwm rau qhov ntawd, ces qhov no yuav yog pov thawj qhia hais tias Kuv tsuas tsim cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb thiab tsuas txhiv cov neeg ntawm Yixayee xwb, thiab Kuv tsis muaj dab tsi nrog Lwm Haiv Neeg li. Qhov no tseem tsis sib txawv nrog Kuv tej lus hais tias “Kuv yog tus Tswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam” thiab lod? Kuv ncaim Yudias thiab ua Kuv tes hauj lwm nrog rau Lwm Haiv Neeg vim Kuv tsis yog Vajtswv rau cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb, tab sis yog Vajtswv rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Kuv tshwm sim nrog rau Lwm Haiv Neeg nyob rau tiam kawg vim Kuv tsis yog Yehauvas nkaus xwb, tus Vajtswv ntawm cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, vim Kuv yog tus Tswv Tsim ntawm tag nrho cov Kuv cov xaiv tseg nyob rau Lwm Haiv Neeg. Tsis yog Kuv tsim Yixayee, Iyiv, thiab Lenpanoo nkaus xwb, tab sis tag nrho Lwm Haiv Neeg dhau ntawm Yixayee mus tib si. Vim qhov no, Kuv yog tus Tswv rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Kuv tsuas siv Yixayee ua qhov chaw pib rau Kuv tes hauj lwm xwb, siv Yudias thiab Kalilai uas qhov chaw khov rau Kuv tes hauj lwm txhiv dim, thiab tam sim no Kuv siv Lwm Haiv Neeg los ua qhov chaw tiag taw uas Kuv yuav coj tag nrho tiam no los rau ib qho chaw xaus. Kuv ua ob theem hauj lwm nyob rau Yixayee lawm (ob theem no ntawm tes hauj lwm ces yog Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub), thiab Kuv twb tau ua ob theem dhau zog ntawm tes hauj lwm (Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Lub Nceeg Vaj) thoob plaws daim av uas dhau ntawm Yixayee mus lawm. Nyob rau Lwm Haiv Neeg ntawd, Kuv yuav ua qhov kev txeeb tau, thiab thiaj li xaus kiag tiam no. Yog tib neeg tseem pheej hu Kuv uas Yexus Khetos tas mus li, tab sis tsis paub hais tias Kuv twb pib ib tiam tshiab nyob rau tiam kawg lawm thiab twb tau pib dua ib teg hauj lwm tshiab lawm, thiab yog tib neeg tseem pheej tos tas zog ntxiv yam tag siab tag ntsws hlo rau txoj kev rov los ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej xwb, ces Kuv yuav hu cov neeg zoo li no ua cov uas tsis ntseeg Kuv; lawv yog cov neeg uas tsis paub Kuv, thiab lawv txoj kev ntseeg Kuv ces yog cuav xwb. Cov neeg zoo li ntawd puas yuav muaj cuab kav pom kiag qhov uas Yexus uas yog tus Cawm Seej rov los saum ntuj ceeb tsheej los txog mas? Qhov lawv tos tsis yog qhov Kuv los txog, tab sis yog qhov kev los txog ntawm tus Vajntxwv ntawm cov neeg Yudais xwb. Lawv tsis ntshaw kom Kuv los muab lub ntiaj teb qub uas tsis dawb huv no rhuav tshem kom tu noob, tab sis tsuas tos ntsoov Yexus qhov kev rov los zaum ob xwb, ces kom lawv raug txhiv dim xwb. Lawv npaj siab tos Yexus rov los txhiv tag nrho noob neej ib zaug ntxiv tawm ntawm daim av dub tsuas thiab tsis ncaj ncees no xwb. Cov neeg zoo li ntawd yuav ua cas ua tau Kuv tes hauj lwm kom tiav hlo nyob rau tiam kawg mas? Tib neeg txoj kev ntshaw tsis haum nrog qhov kev ua kom tej Kuv xav tau tiav hlo los sis tsis haum rau qhov kev ua kom Kuv tes hauj lwm tiav hlo, vim tib neeg tsuas qhuas thiab khaws tes hauj lwm uas Kuv tau ua tiav ua ntej xwb, thiab tsis paub txog hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas tsuas muaj tshiab tas li xwb thiab tsis muaj qub li. Tib neeg tsuas paub hais tias Kuv yog Yehauvas, thiab Yexus, thiab tsis quav ntsej hais tias Kuv yog Tus ntawm tiam kawg uas yuav coj noob neej mus rau ib qho chaw xaus. Tag nrho tej uas tib neeg ntshaw thiab paub ces los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem los xwb, thiab tsuas yog tej yam uas lawv pom kiag ntawm lawv ob lub qhov muag nkaus xwb. Nws tsis ncaj kab nrog rau tes hauj lwm Kuv ua, tab sis tsis sib haum nrog rau nws. Yog Kuv tes hauj lwm ntawm no raug ua raws li tib neeg tej tswv yim xwb, ces thaum twg nws mam li xaus mas? Thaum twg tib neeg thiaj li tau nkag mus so? Thiab Kuv yuav ua cas nkag tau mus rau hnub xya, hnub Xanpatau? Kuv ua hauj lwm raws nraim li Kuv qhov kev npaj thiab raws nraim li Kuv lub hom phiaj xwb—tsis yog raws nraim li txoj kev npaj siab ntawm tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm

186. Txawm hais tias koj yog neeg Amelikas, Askiv lossis lwm haiv neeg los xij, koj yuav tsum tawm ntawm koj haiv neeg lub vaj loog, hla koj tus kheej, thiab saib txoj hauj lwm ntawm Vajtswv los ntawm qhov uas ib tug uas raug tsim tawm los. Qhov ua li no, koj thiaj yuav tsis tso txoj kev txwv rau Vajtswv tej hneev taw. Qhov no yog vim hais tias, niaj hnub no, ntau tus neeg xav tias nws yuav tsis muaj tseeb tau tias Vajtswv yuav tshwm los rau hauv ib haiv neeg twg los sis rau qee tus neeg twg. Vajtswv tes num tseem ceeb npaum li cas, thiab Vajtswv qhov kev tshwm sim ho tseem ceeb npaum li cas! Tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav yuav tuaj yeem ntsuas tau li cas? Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias, koj yuav tsum tawm ntawm cov kev xav phem ntawm haiv neeg thiab tej pab neeg thiaj li yuav nrhiav tau qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li yuav tsis raug txwv txiav dab tsi los ntawm koj tus kheej tej kev xav phem; tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li zoo tsim nyog los txais tos qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsis yog li ntawd ces, koj yuav nyob hauv qhov tsaus ntuj mus ib txhis, thiab tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv kiag li.

Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm txhua haiv neeg. Nws tsis suav Nws Tus Kheej tias yog ib yam khoom ntiag tug ntawm ib lub teb chaws twg los sis ib tug tib neeg twg li, tab sis mus ua Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm xwb, yam tsis muaj kev txwv los rau ib qho twg, ib lub teb chaws twg, los sis ib co tib neeg twg li. Tej zaum koj yeej tsis tau xav txog tus qauv no dua, los sis tej zaum koj tus cwj pwm rau tus qauv no yog ib qho kev tsis lees paub, los sis tej zaum lub teb chaws uas Vajtswv nthuav tawm Nws Tus Kheej thiab cov neeg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej rau ntawd nyuam qhuav raug kev ntxub ntxaug los ntawm txhua tus neeg thiab nyuam qhuav tshwm sim phem tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no. Tiam sis Vajtswv muaj Nws lub tswv yim. Nrog Nws lub hwj chim loj, thiab los ntawm Nws txoj kev tseeb thiab Nws tus yam ntxwv, Nws muab tau ib pab neeg uas muaj ib lub siab koom nrog Nws, thiab ib pab neeg uas Nws xav ua kom tiav hlo—ib pab, txeeb tau los ntawm Nws, tus uas tau tiv dhau txhua yam kev sim siab thiab tej kev txom nyem loj thiab txhua yam kev tsim txom, tuaj yeem caum raws Nws qab mus txog qhov kawg kiag. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim, uas tsis muaj kev txwv dab si rau ib yam twg li los sis ib lub teb chaw twb li, yog qhov ua rau Nws muaj peev xwm ua kom tiav Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm. Qhov no zoo ib yam li thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv hauv Yudais: Nws lub hom phiaj yog txhawm rau qhov ua kom tiav txoj hauj lwm ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv tib neeg tag nrho. Tab sis cov Yudais ntseeg tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav ua tau li no, thiab lawv xav tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab lees los ua lub cev ntawm Tswv Yexus. Lawv qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd dhau los ua lub hauv paus keeb cag uas lawv rau txim thiab tawm tsam Vajtswv, thiab thaum kawg coj mus txog txoj kev puas ntsoog ntawm Yixayee. Niaj hnub no, coob leej ntau tus ua txhaum zoo tib yam li no. Lawv tshaj tawm tag nrho nrog lawv lub zog txog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas yuav muaj los, tab sis tib lub sij hawm ntawd kuj rau txim rau Nws qhov kev tshwm sim thiab; lawv qhov keev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd rov txwv qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv dua ib zaug ntxiv nyob rau hauv txoj kev txwv ntawm qhov lawv xav. Thiab yog li ntawd Kuv tau pom coob leej ntau tus tawg mus rau hav zoov hav tsuag thiab luag nrov tom qab lawv rov los rau Vajtswv txoj lus lawm. Tab sis qhov kev luag no puas txawv ntawm kev rau txim thiab kev thuam ntawm cov neeg Yudais? Nej tsis muaj kev hwm rau qhov tseeb, haj yam tsis muaj ib tug yam ntxwv uas paub ntshaw qhov tseeb li thiab. Txhua yam nej ua yog kawm kev sib ntxub thiab tos nrog txoj kev tsis quav ntsej xwb. Koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm txoj kev kawm thiab txoj kev tos zoo li no? Koj puas xav tias koj yuav tau txais kev taw qhia yus tus kheej los ntawm Vajtswv? Yog tias koj tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv tej lus hais tawm, koj yuav ua li cas thiaj tsim nyog los ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim? Txawm hais tias Vajtswv tshwm los rau qhov twg, qhov tseeb yuav hais qhia nyob rau qhov ntawd, thiab yuav muaj Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd. Tsuas yog cov neeg uas tuaj yeem lees txais yuav qhov tseeb thiaj tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab lus xwb, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim. Cia li tso koj tej kev xav phem pov tseg! Cheem koj tus kheej thiab muab cov lus no ua tib zoo nyeem. Yog tias koj ntshaw qhov tseeb, Vajtswv yuav qhia koj thiab koj yuav to taub Nws lub siab nyiam thiab Nws tej lus. Cia li tso koj tej kev xam pom txog qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau”! Qhov uas tib neeg ntseeg tias ib yam dab tsi tsis muaj tseeb tau ntau npaum twg, yuav ua rau muaj tseeb tau ntau npaum li ntawd, vim hais tias Vajtswv txoj kev txawj ntse siab tshaj saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajtswv tej kev xav siab dua tib neeg tej kev xav lawm, thiab Vajtswv txoj hauj lwm siab dhau ntawm qhov uas tib neeg txoj kev xav thiab kev xav phem lawm. Qhov ntau npaum li cas uas tias qee yam tsis ntseeg tias ua tau, qhov ntau uas nws yuav tshwm sim muaj tseeb raug pom ntau npaum li ntawd; yim muaj qee yam uas nyob siab dua tib neeg txoj kev xav thiab lub tswv yim xav, nws yim ua rau Vajtswv txaus siab ua. Qhov no yog vim hais tias, tsis hais qhov chaw twg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej, Vajtswv tseem yog Vajtswv, thiab Nws tus qauv yuav tsis muaj hnub hloov rau ntawm qhov chaw ntawd los sis qhov yam ntxwv ntawm Nws qhov kev tshwm sim. Tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tseem nyob li qub tsis hais qhov twg Nws tej hneev taw nyob rau ntawd, thiab tab txawm Vajtswv tej hneev taw nyob rau qhov twg los xij, Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua tus neeg, ib yam li tus Tswv Yexus tsis yog tsuas yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee nkaus xwb, tab sis kuj yog Vajtswv ntawm txhua haiv neeg nyob rau sab Axias, Yuslauv, thiab Asmeslikas, thiab ntau tshaj ntawd, Nws yog tib tug thiab tsuas yog tib tug Vajtswv rau tag nrho lub qab ntuj khwb no xwb. Yog li ntawd cia peb los tshawb nrhiav Vajtswv lub siab nyiam thiab tshawb nrhiav Nws qhov kev tshwm sim hauv Nws cov lus hais tawm, thiab caum raws mus nrog Nws tej hneev taw! Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia. Nws cov lus thiab Nws qhov kev tshwm sim muaj nyob sib nrawg mus, thiab Nws tus yam ntxwv thiab tej hneev taw tau qhib rau noob neej txhua lub sij hawm. Cov kwv tij thiab cov muam uas hmov tshua, Kuv vam hais tias nej tuaj yeem pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv nyob rau hauv cov lus no, pib caum raws Nws tej hneev taw ib yam li thaum nej pib rhais ruam mus rau ib tiam tshiab, thiab nkag mus rau hauv lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj rau cov uas tos ntsoov Nws qhov kev tshwm sim!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “qhov khoom ntawm.”

Qhov Dhau Los: D. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Seb Qhov Tseeb Yog Dab Tsi

Ntxiv Mus: IV. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Tej Lus Zais Tob ntawm Txoj Kev Yug Los Ua Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No