Lus Tim Khawv Txog Tej Kev Ntsib Kev Pom Hauv Lub Neej

79 zaj lus 17 daim yeeb yaj duab

Kuv Muaj Hmoov tau Ua Dej Num rau Vajtswv

Sau los ntawm Kwbxev, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tia…

Nruab Nrab Kev Sim Siab Ntawm Txoj Kev Tuag

Sau los ntawm Xyivtauj, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj te…

Kev Sim Siab ntawm tus Neeg Lwj Liam

Sau los ntawm Xyivtauj, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb “Au Vajtswv! Txawm tias kuv muaj lub meej mom los tsis muaj, tam sim no kuv nkag siab kuv tus khee…

Kev Sim Siab Ntawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv

Sau los ntawm Tsuabyib, Teb Chaws Suav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom …

Kev Ras Txog ntawm Poob Ciav Qhev Rau Fab Nyiaj Txiag

Sau los ntawm Xyeemvuj, Teb Chaws Suav Thaum kuv tseem hluas, kuv tsev neeg txom nyem, thiab kuv niam kuv txiv tsis muaj nyiaj them kuv cov nqi kawm …

Kev Ntseeg Txhais Tau Tias Yog Kev Cia Siab Rau Vajtswv

Sau los ntawm Tsheev Tsheev, Teb Chaws Iv Tas Lis Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev ntsee…

Tom Qab ntawm Kev Ntsiag To

Sau los ntawm Lijtsim, Teb Chaws Kili Kuv tsis yog ib tus neeg hais lus ntau, thiab muaj tsawg zaus uas kuv tau qhib siab hlo thiab hais tawm hauv nr…

Kev Tsis Muaj Peev Xwm Tsis Yog Kev Yws

Sau los ntawm Tswbchia, Teb Chaws Suav Yav dhau los, txhua zaus uas kuv ntsib qee yam kev nyuaj thaum kuv ua kuv lub luag hauj lwm, los sis ua kuv tx…