Lus Tim Khawv Txog Tej Kev Ntsib Kev Pom Hauv Lub Neej

78 zaj lus 22 daim yeeb yaj duab

Kuv Muaj Hmoov tau Ua Dej Num rau Vajtswv

Sau los ntawm Kwbxev, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tia…

Nruab Nrab Kev Sim Siab Ntawm Txoj Kev Tuag

Sau los ntawm Xyivtauj, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj te…

Kev Sim Siab ntawm tus Neeg Lwj Liam

Sau los ntawm Xyivtauj, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb “Au Vajtswv! Txawm tias kuv muaj lub meej mom los tsis muaj, tam sim no kuv nkag siab kuv tus khee…

Kev Sim Siab Ntawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv

Sau los ntawm Tsuabyib, Teb Chaws Suav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom …

Kev Ntseeg Txhais Tau Tias Yog Kev Cia Siab Rau Vajtswv

Sau los ntawm Tsheev Tsheev, Teb Chaws Iv Tas Lis Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev ntsee…