Cov Ntawv

 • Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv

  Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv

  Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg, tus uas tau tshwm sim los ua Nws tes hauj lwm, hais qhia txog txhua qhov tseeb uas ntxuav noob neej kom dawb huv thiab cawm noob neej, thiab tag nrho lawv sawv daws ces raug suav nyob rau hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Qhov no ces yog kev tshwm sim ntawm qhov uas tau sau tseg nyob rau hauv Vajluskub: “Nyob rau thaum pib yog txoj Lus, thiab txoj Lus yog nrog Vajtswv nyob, thiab txoj Lus yog Vajtswv(Yauhas 1:1). Hos hais txog Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, ces qhov no yog thawj zaug txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los uas Vajtswv tau hais rau tag nrho noob neej. Cov lus no yog thawj cov ntawv uas Vajtswv tau hais nrog rau noob neej uas Nws tau qhia tshwm txog tib neeg, coj qhia lawv, txiav txim rau lawv, thiab hais lus qhib-siab-lug rau lawv thiab yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, lawv kuj yog thawj cov lus uas Vajtswv qhia kom tib neeg paub txog Nws tej hneev taw, qhov chaws uas Nws nyob, Vajtswv tus moj yam, Vajtswv muaj dab tsi thiab yog dab tsi, Vajtswv tej kev xav, thiab Nws qhov kev txhawj xeeb rau noob neej. Nws hais tau hais tias cov no yog thawj cov lus uas Vajtswv tau hais rau noob neej los ntawm lub ntuj ceeb tsheej thib peb txij thaum ntuj tsim teb raug los lawm, thiab thawj zaug uas Vajtswv tau siv Nws lub koob npe xeeb txawm los tshwm sim thiab hais qhia lub suab ntawm Nws lub siab rau noob neej nrog rau tej lus.
 • Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv

  Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv

  Hias Txog Qhov Kev Paub Vajtswv ntawd, phau ob ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, muaj cov lus hais rau txhua tus tib neeg ntawm tus Khetos ntawm tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, hais raws li cov lus uas nyob rau hauv Vajtswv Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm. Vajtswv piav qhia meej txog ntau qhov tseeb raws li tes hauj lwm uas Nws tau ua txij thaum tsim lub ntiaj teb los, Nws lub siab nyiam thiab Nws tej kev xav txog tib neeg yeej muaj nyob rau hauv Nws tes hauj lwm lawm, thiab nthuav tawm txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog Vajtswv los ntawm Nws tes hauj lwm, nrog rau Nws txoj kev ncaj ncees, Nws lub hwj chim, Nws txoj kev dawb huv, thiab qhov muaj tseeb uas Nws yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau ib puas tsav yam. Thaum tau nyeem phau ntawv no lawm, cov uas ntseeg Vajtswv tiag tiag yuav muaj peev xwm paub tseeb tias Tus uas ua tau tes hauj lwm no thiab muab tau tej moj yam no nthuav tawm yog Tus uas muaj hwj chim kav tag nrho ib puas tsav yam, thiab lawv kuj yuav paub tseeb tseeb txog qhov Vajtswv yog leej twg tiag tiag, Nws lub meej mom, thiab Nws lub ntsiab tseeb, yog li ntawd qhov paub tseeb tias tus Khetos ntawm tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog Vajtswv Tus Kheej,tus uas tshwj xeeb heev.
 • Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg

  Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg yog phau peb ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm. Thawj ntu ntawm phau ntawv ntawd muaj tej lus qhuab qhia thiab qhov kev qhia uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhia rau lub koom txoos, ntu ob muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev nrog cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm sib tham, thiab ntu peb muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev qhia rau ib feem ntawm cov neeg Nws xaiv. Tej lus qhuab qhia thiab qhov kev qhia no qhia txog tej teeb meem uas muaj nyob rau hauv pawg ntseeg, nrog rau tej kev nyuaj uas muaj qab hau rau cov uas Vajtswv xaiv tseg txoj kev to taub lub neej txoj sia. Tej lus qhuab qhia thiab qhov kev qhia ntawd tsis yog tsuas muab tib neeg lub ntsiab tseeb thiab tej xwm txheej tam sim ntawd qhia tawm xwb, tiam sis kuj qhia rau tib neeg kom paub qhov tseeb txog tej hom phiaj uas lawv tsim nyog caum thiab. Tej lus qhuab qhia thiab qhov kev qhia ntawd mas muaj txiaj ntsim heev rau tib neeg txoj kev to taub qhov tseeb thiab qhov muaj txoj kev to taub lub neej txoj sia.
 • Hais Txog Qhov Kev Caum Qhov Tseeb I

  Hais Txog Qhov Kev Caum Qhov Tseeb yog phau rau ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Phau ntawv no muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yog tus Khetos ntawm tiam kawg tej lus qhia thiab tej lus qhuab qhia uas tshwj xeeb rau cov pawg ntseeg. Tej lus qhuab qhia thiab tej lus qhia no piav qhia meej meej thiab tseeb tseeb tias qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas, thiab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev caum qhov tseeb ntawd yog dab tsi, nthuav tib neeg ntau qhov kev nkag siab yuam kev tawm thiab kho txoj kev to taub txog txoj kev caum qhov tseeb, nrog rau tib neeg tej kev xav thiab tej kev xam pom uas yuam kev, thiab tej kev xav tsis zoo ntawd kom zoo, thiab kuj tshuaj xyuas kom to taub tej ntawd thiab. Tsis tas li ntawd xwb, tej lus qhuab qhia thiab tej lus qhia no qhia tej kev caum qhov tseeb thiab txoj kev to taub txog qhov muaj tiag rau tib neeg. Qhov tseeb no mas tseem ceeb heev rau tib neeg caum qhov tseeb kom thiaj li tau txais txoj kev cawm dim.
 • Kev Txiav Txim Pib ntawm Vajtswv Lub Tsev

  Kev Txiav Txim Pib ntawm Vajtswv Lub Tsev

  Tej kev xaiv hauv phau ntawv no yog tag nrho cov lus uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau Nws txoj dej num ntawm kev txiav txim nyob rau thaum tiam kawg, tau muab los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv los. Lawv yog qhov tseeb uas txhua tus neeg nrhiav thiab tshuaj xyuas Vajtswv txoj dej num nyob rau thaum tiam kawg xav muab kom tau sai sai, raug xaiv los pab kom txhua tus uas xav nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim tau hnov Nws lub suab kom sai li sai tau. Vajtswv txoj kev qhia kom pom nyob rau hauv phau ntawv no yog yam uas tus Vajntsujplig hais rau pawg ntseeg li cov lus faj lem uas twb muaj nyob rau hauv Phau Qhia Tshwm lawm. Vajtswv cov lus tam sim no yog qhov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws rau Nws qhov kev tshwm sim thiab txoj dej num, nrog rau qhov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws rau qhov tseeb tias Khetos yog txoj hau kev, yog qhov tseeb, thiab yog txoj sia. Peb vam hais tias txhua tus uas tos ntsoov tus Tswv qhov kev nqis los thiab npaj siab rau Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj dej num yuav muaj peev xwm nyeem tau phau ntawv no.
 • Cov Lus Tseem Ceeb Los Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Lub Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg

  Phau ntawv no muaj tej nqe lus uas xaiv tawm los ntawm cov lus tseem ceeb uas hais tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg, nyob rau hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Cov lus tseem ceeb no mas piav ncaj qha txog qhov tseeb, thiab muaj cuab kav ua kom tib neeg to taub Vajtswv txoj kev xav, los paub Nws tes hauj lwm, thiab tau kev paub txog Nws tus moj yam thiab qhov uas Nws muaj thiab yog. Lawv yog ib qho kev taw qhia rau tag nrho cov uas tos ntsoov Vajtswv txoj kev tshwm sim ces yuav nrhiav Nws tej hneev taw. Lawv muaj cuab kav coj koj mus nrhiav tau lub qhov rooj nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej.
 • Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub

  Phau ntawv no muaj cov zaj lus uas xaiv los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Yog yuav kom Vajtswv cov xaiv tseg ntawd muab tau qhov tseeb thiab tej kev pab cuam txhua hnub rau txoj sia los ntawm Nws tej lus, ces cov lus tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, uas muaj kev qhuab qhia ntau tshaj plaws rau tib neeg txoj kev to taub txog lub neej txoj sia, tau raug xaiv yam tshwj xeeb kawg rau tib neeg txoj kev txaus siab, yog li ntawd thiaj cia cov uas nyiam qhov tseeb kom to taub nws, los ua neej rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab raug cawm thiab raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Vajtswv tej lus tseem ceeb no yog kev hais qhia kom pom txog qhov tseeb; dhau qhov ntawd, lawv yog cov tseem ceeb tshaj plaws ntawm tej ntsiab lus qhia txog kev ua neej, thiab tsis muaj ib lo lus uas yuav qhuab qhia tau zoo tshaj thiab muaj txiaj ntsig tshaj rau tib neeg lawm. Yog koj muaj cuab kav nyeem thiab txaus siab rau ib zaj lus rau ib hnub, ces qhov no yog koj qhov hmoov zoo tshaj plaws, thiab koj yeej tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv lawm.
 • Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

  Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

  Phau ntawv nkauj qhuas Vajtswv muab faib ua ob ntu loj: Thawj ntu ces muaj cov nkauj qhuas Vajtswv ntawm Vajtswv cov lus, uas yog muaj cov lus hais tseem ceeb los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab ntu thib ob ces muaj cov nkauj qhuas Vajtswv ntawm pawg ntseeg lub neej, uas yog cov lus tim khawv tiag tiag ntawm Vajtswv cov xaiv tseg tom qab uas tau txais Nws qhov kev txiav txim thiab kev txom nyem thiab kev txom nyem loj rau lub sij hawm uas raws Nws qab. Cov nkauj qhuas Vajtswv no muaj txiaj ntsig loj rau cov neeg uas xyaum uas raws lawv txoj kev ntseeg, txav kom ti zog rau Vajtswv, xav Nws tej lus, thiab to taub qhov tseeb. Lawv haj yam muaj txiaj tshig rau cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tej lus thiab to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus lawm.
 • Phau Ntawv Qhia txog Kev Tshaj Tawm Txoj Moo Zoo ntawm Lub Nceeg Vaj

  Phau ntawv no sau cov lus nug thiab tej kev xav phem uas feem ntau cov tib neeg nrhiav thiab tshawb xyuas txoj kev tseeb muaj los tso ua ke, uas muaj cov lus teb uas txuas rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Cov lus nug thiab cov lus teb no muaj txiaj ntsim loj heev rau tib neeg kom to taub qhov tseeb thiab txoj kev tshawb xyuas txoj kev tseeb, thiab kuj yog ib txoj kev pab txhawb uas tseem ceeb rau cov neeg Vajtswv xaiv thaum lawv tshaj tawm Nws cov lus thiab ua tim khawv rau Nws tes dej num. Vajtswv cov yaj yeej hnov Nws lub suab, thiab yog hais tias, thaum tau nyeem phau ntawv no lawm, lawv muaj peev xwm tshawb pom qhov tseeb thiab paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog Vajtswv lub suab, ces lawv yog cov nkauj xwb ntse uas twb tau txais tos tus Tswv lawm.
 • Vajtswv Cov Yaj Yeej Hnov Vajtswv Lub Suab

  Phau ntawv no yog ib qho uas muab qhov tseeb ntawm tej zeem muag coj los sib sau ua ke ua peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Nws cov npe, qhov lus zais tob ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg, thiab yuav paub qhov sib txawv ntawm txoj kev tseeb thiab tej kev cuav tau li cas. Nws kuj muab nyeem tau thiab npaj tau rau cov uas nyuam qhuav lees txais Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg tsis ntev los no, es kom lawv thiaj li to taub qhov tseeb ntawm tej zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tsim lub hauv paus keeb cag kom sai li sai tau rau txoj kev tseeb.
 • Tej Lus Tim Khawv txog Tej Kev Ntsib Kev Pom ntawm Khetos Lub Rooj Txiav Txim Xub Ntiag

  Qhov kev txiav txim ntawm lub zwm txwv dawb loj xub ntiag ntawm tiam kawg twb pib lawm! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm tiam kawg, tau nthuav tawm qhov tseeb los ua Nws tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev yaug noob neej kom dawb huv. Los ntawm tej kev qhia tshwm thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, Nws cov neeg xaiv tseg maj mam tig ras zuj zus txog qhov tseeb ntawm lawv txoj kev qias vuab tsuab phem thiab nrhiav kev khiav kom dim Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab muab kom tau kev cawm dim, thiab maj mam pom zuj zus txog ib qho kev hloov pauv nyob rau hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia. Tej kev ntsib kev pom tiag tiag no ua lus tim khawv qhia hais tias tes hauj lwm ntawm kev txiav txiav uas ua los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawd yog tes hauj lwm uas ntxuav kom dawb huv tag nrho thiab cawm noob neej.