Cov Ntawv

 • Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

  Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

  Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg, tus uas tau tshwm sim los ua Nws tes hauj lwm, hais qhia txog txhua qhov tseeb uas ntxuav noob neej kom dawb huv thiab cawm noob neej, thiab tag nrho lawv sawv daws ces raug suav nyob rau hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Qhov no ces yog kev tshwm sim ntawm qhov uas tau sau tseg nyob rau hauv Vajluskub: “Nyob rau thaum pib yog txoj Lus, thiab txoj Lus yog nrog Vajtswv nyob, thiab txoj Lus yog Vajtswv” (Yauhas 1:1). Hos hais txog Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, ces qhov no yog thawj zaug txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los uas Vajtswv tau hais rau tag nrho noob neej. Cov lus no yog thawj cov ntawv uas Vajtswv tau hais nrog rau noob neej uas Nws tau qhia tshwm txog tib neeg, coj qhia lawv, txiav txim rau lawv, thiab hais lus qhib-siab-lug rau lawv thiab yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, lawv kuj yog thawj cov lus uas Vajtswv qhia kom tib neeg paub txog Nws tej hneev taw, qhov chaws uas Nws nyob, Vajtswv tus moj yam, Vajtswv muaj dab tsi thiab yog dab tsi, Vajtswv tej kev xav, thiab Nws qhov kev txhawj xeeb rau noob neej. Nws hais tau hais tias cov no yog thawj cov lus uas Vajtswv tau hais rau noob neej los ntawm lub ntuj ceeb tsheej thib peb txij thaum ntuj tsim teb raug los lawm, thiab thawj zaug uas Vajtswv tau siv Nws lub koob npe xeeb txawm los tshwm sim thiab hais qhia lub suab ntawm Nws lub siab rau noob neej nrog rau tej lus.
 • Kev Txiav Txim Pib ntawm Vajtswv Lub Tsev

  Kev Txiav Txim Pib ntawm Vajtswv Lub Tsev

  Tej kev xaiv hauv phau ntawv no yog tag nrho cov lus uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau Nws txoj dej num ntawm kev txiav txim nyob rau thaum tiam kawg, tau muab los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv los. Lawv yog qhov tseeb uas txhua tus neeg nrhiav thiab tshuaj xyuas Vajtswv txoj dej num nyob rau thaum tiam kawg xav muab kom tau sai sai, raug xaiv los pab kom txhua tus uas xav nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim tau hnov Nws lub suab kom sai li sai tau. Vajtswv txoj kev qhia kom pom nyob rau hauv phau ntawv no yog yam uas tus Vajntsujplig hais rau pawg ntseeg li cov lus faj lem uas twb muaj nyob rau hauv Phau Qhia Tshwm lawm. Vajtswv cov lus tam sim no yog qhov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws rau Nws qhov kev tshwm sim thiab txoj dej num, nrog rau qhov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws rau qhov tseeb tias Khetos yog txoj hau kev, yog qhov tseeb, thiab yog txoj sia. Peb vam hais tias txhua tus uas tos ntsoov tus Tswv qhov kev nqis los thiab npaj siab rau Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj dej num yuav muaj peev xwm nyeem tau phau ntawv no.
 • Cov Zaj Lus uas Xaiv Tseg ntawm Cov Lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

  Cov Zaj Lus uas Xaiv Tseg ntawm Cov Lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

  Cov zaj lus uas xaiv tseg los ntawm cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txog Nws tes hauj lwm ces muaj nyob rau hauv phau ntawv no, thiab ua tim khawv rau qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav. Lawv ua rau tag nrho cov uas ntshaw pom Vajtswv qhov kev tshwm sim kom paub hais tias Tswv Yexustwb tau rov los saum cov huab dawb ntev lawm, thiab hais tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg—tus Me Nyuam Yaj uas hais qhia ua ntej nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Tshwm uas tau qhib thooj ntawv thiab tev xya lub cim.