Cov Ntawv

 • Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

  Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

  Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg, tus uas tau tshwm sim los ua Nws tes hauj lwm, hais qhia txog txhua qhov tseeb uas ntxuav noob neej kom dawb huv thiab cawm noob neej, thiab tag nrho lawv sawv daws ces raug suav nyob rau hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Qhov no ces yog kev tshwm sim ntawm qhov uas tau sau tseg nyob rau hauv Vajluskub: “Nyob rau thaum pib yog txoj Lus, thiab txoj Lus yog nrog Vajtswv nyob, thiab txoj Lus yog Vajtswv” (Yauhas 1:1). Hos hais txog Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, ces qhov no yog thawj zaug txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los uas Vajtswv tau hais rau tag nrho noob neej. Cov lus no yog thawj cov ntawv uas Vajtswv tau hais nrog rau noob neej uas Nws tau qhia tshwm txog tib neeg, coj qhia lawv, txiav txim rau lawv, thiab hais lus qhib-siab-lug rau lawv thiab yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, lawv kuj yog thawj cov lus uas Vajtswv qhia kom tib neeg paub txog Nws tej hneev taw, qhov chaws uas Nws nyob, Vajtswv tus moj yam, Vajtswv muaj dab tsi thiab yog dab tsi, Vajtswv tej kev xav, thiab Nws qhov kev txhawj xeeb rau noob neej. Nws hais tau hais tias cov no yog thawj cov lus uas Vajtswv tau hais rau noob neej los ntawm lub ntuj ceeb tsheej thib peb txij thaum ntuj tsim teb raug los lawm, thiab thawj zaug uas Vajtswv tau siv Nws lub koob npe xeeb txawm los tshwm sim thiab hais qhia lub suab ntawm Nws lub siab rau noob neej nrog rau tej lus.
 • Kev Txiav Txim Pib ntawm Vajtswv Lub Tsev

  Kev Txiav Txim Pib ntawm Vajtswv Lub Tsev

  Tej kev xaiv hauv phau ntawv no yog tag nrho cov lus uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau Nws txoj dej num ntawm kev txiav txim nyob rau thaum tiam kawg, tau muab los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv los. Lawv yog qhov tseeb uas txhua tus neeg nrhiav thiab tshuaj xyuas Vajtswv txoj dej num nyob rau thaum tiam kawg xav muab kom tau sai sai, raug xaiv los pab kom txhua tus uas xav nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim tau hnov Nws lub suab kom sai li sai tau. Vajtswv txoj kev qhia kom pom nyob rau hauv phau ntawv no yog yam uas tus Vajntsujplig hais rau pawg ntseeg li cov lus faj lem uas twb muaj nyob rau hauv Phau Qhia Tshwm lawm. Vajtswv cov lus tam sim no yog qhov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws rau Nws qhov kev tshwm sim thiab txoj dej num, nrog rau qhov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws rau qhov tseeb tias Khetos yog txoj hau kev, yog qhov tseeb, thiab yog txoj sia. Peb vam hais tias txhua tus uas tos ntsoov tus Tswv qhov kev nqis los thiab npaj siab rau Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj dej num yuav muaj peev xwm nyeem tau phau ntawv no.
 • Cov Lus Tseem Ceeb Los Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Lub Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg

  Phau ntawv no muaj tej nqe lus uas xaiv tawm los ntawm cov lus tseem ceeb uas hais tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg, nyob rau hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Cov lus tseem ceeb no mas piav ncaj qha txog qhov tseeb, thiab muaj cuab kav ua kom tib neeg to taub Vajtswv txoj kev xav, los paub Nws tes hauj lwm, thiab tau kev paub txog Nws tus moj yam thiab qhov uas Nws muaj thiab yog. Lawv yog ib qho kev taw qhia rau tag nrho cov uas tos ntsoov Vajtswv txoj kev tshwm sim ces yuav nrhiav Nws tej hneev taw. Lawv muaj cuab kav coj koj mus nrhiav tau lub qhov rooj nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej.
 • Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub

  Phau ntawv no muaj cov zaj lus uas xaiv los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Yog yuav kom Vajtswv cov xaiv tseg ntawd muab tau qhov tseeb thiab tej kev pab cuam txhua hnub rau txoj sia los ntawm Nws tej lus, ces cov lus tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, uas muaj kev qhuab qhia ntau tshaj plaws rau tib neeg txoj kev to taub txog lub neej txoj sia, tau raug xaiv yam tshwj xeeb kawg rau tib neeg txoj kev txaus siab, yog li ntawd thiaj cia cov uas nyiam qhov tseeb kom to taub nws, los ua neej rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab raug cawm thiab raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Vajtswv tej lus tseem ceeb no yog kev hais qhia kom pom txog qhov tseeb; dhau qhov ntawd, lawv yog cov tseem ceeb tshaj plaws ntawm tej ntsiab lus qhia txog kev ua neej, thiab tsis muaj ib lo lus uas yuav qhuab qhia tau zoo tshaj thiab muaj txiaj ntsig tshaj rau tib neeg lawm. Yog koj muaj cuab kav nyeem thiab txaus siab rau ib zaj lus rau ib hnub, ces qhov no yog koj qhov hmoov zoo tshaj plaws, thiab koj yeej tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv lawm.
 • Vajtswv Los Lawm, Nws Yog Vajntxwv

  Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm tiam kawg, tau nthuav tawm ntau yam tseeb, nthuav tawm txhua qhov tseeb thiab qhov lus zais tob hauv phau Vajluskub, thiab nthuav tawm rau noob neej txog qhov keeb kwm sab hauv ntawm peb theem txog Vajtswv tes hauj lwm, qhov lus zais tob ntawm Nws qhov kev rais los muaj cev nqaij daim tawv, qhov lus zais tob ntawm Nws tes hauj lwm txog txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg, thiab ntau yam ntxiv mus. Qhov no hais lus tim khawv tau hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas rov qab los, thiab hais tias Nws yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv nyob rau tiam kawg.
 • Cov Zaj Lus uas Xaiv Tseg ntawm Cov Lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

  Cov Zaj Lus uas Xaiv Tseg ntawm Cov Lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

  Cov zaj lus uas xaiv tseg los ntawm cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txog Nws tes hauj lwm ces muaj nyob rau hauv phau ntawv no, thiab ua tim khawv rau qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav. Lawv ua rau tag nrho cov uas ntshaw pom Vajtswv qhov kev tshwm sim kom paub hais tias Tswv Yexustwb tau rov los saum cov huab dawb ntev lawm, thiab hais tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg—tus Me Nyuam Yaj uas hais qhia ua ntej nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Tshwm uas tau qhib thooj ntawv thiab tev xya lub cim.
 • Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

  Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

  Phau ntawv nkauj qhuas Vajtswv muab faib ua ob ntu loj: Thawj ntu ces muaj cov nkauj qhuas Vajtswv ntawm Vajtswv cov lus, uas yog muaj cov lus hais tseem ceeb los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab ntu thib ob ces muaj cov nkauj qhuas Vajtswv ntawm pawg ntseeg lub neej, uas yog cov lus tim khawv tiag tiag ntawm Vajtswv cov xaiv tseg tom qab uas tau txais Nws qhov kev txiav txim thiab kev txom nyem thiab kev txom nyem loj rau lub sij hawm uas raws Nws qab. Cov nkauj qhuas Vajtswv no muaj txiaj ntsig loj rau cov neeg uas xyaum uas raws lawv txoj kev ntseeg, txav kom ti zog rau Vajtswv, xav Nws tej lus, thiab to taub qhov tseeb. Lawv haj yam muaj txiaj tshig rau cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tej lus thiab to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus lawm.
 • Vajtswv Cov Yaj Yeej Hnov Vajtswv Lub Suab

  Phau ntawv no yog ib qho uas muab qhov tseeb ntawm tej zeem muag coj los sib sau ua ke ua peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Nws cov npe, qhov lus zais tob ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg, thiab yuav paub qhov sib txawv ntawm txoj kev tseeb thiab tej kev cuav tau li cas. Nws kuj muab nyeem tau thiab npaj tau rau cov uas nyuam qhuav lees txais Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg tsis ntev los no, es kom lawv thiaj li to taub qhov tseeb ntawm tej zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tsim lub hauv paus keeb cag kom sai li sai tau rau txoj kev tseeb.
 • Tej Lus Tim Khawv txog Tej Kev Ntsib Kev Pom ntawm Khetos Lub Rooj Txiav Txim Xub Ntiag

  Qhov kev txiav txim ntawm lub zwm txwv dawb loj xub ntiag ntawm tiam kawg twb pib lawm! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm tiam kawg, tau nthuav tawm qhov tseeb los ua Nws tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev yaug noob neej kom dawb huv. Los ntawm tej kev qhia tshwm thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, Nws cov neeg xaiv tseg maj mam tig ras zuj zus txog qhov tseeb ntawm lawv txoj kev qias vuab tsuab phem thiab nrhiav kev khiav kom dim Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab muab kom tau kev cawm dim, thiab maj mam pom zuj zus txog ib qho kev hloov pauv nyob rau hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia. Tej kev ntsib kev pom tiag tiag no ua lus tim khawv qhia hais tias tes hauj lwm ntawm kev txiav txiav uas ua los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawd yog tes hauj lwm uas ntxuav kom dawb huv tag nrho thiab cawm noob neej.