Tej Lus Tim Khawv Uas Hais Txog Kev Tsim Txom

12 zaj lus

Tej Kev Txom Nyem Yog Vajtswv Tej Koob Hmoov

Sau los ntawm Vav Kab, Teb Chaws Suav Muaj ib tav su thaum lub caij ntuj no xyoo 2008, thaum ob tug muam thiab kuv tab tom ua tim khawv rau Vajtswv t…

Kev Tsim Txom Nyob Rau Hauv Chav Nug

Sau los ntawm Xyiab Mim, Teb Chaws Suav Nyob rau thaum xyoo 2012, thaum ncua sij hawm tshaj txoj moo zoo, kuv raug ntes los ntawm Tshoom Fwv Koom Tsh…

Muaj Yeej Dhau Los Ntawm Ntxwgnyoog Tej Kev Sim Siab

Sau los ntawm Tsheev Luj, Teb Chaws Suav Rov qab mus rau thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj, Xyoo 2012, thaum kuv tawm mus tshaj txoj moo zoo nyob kev deb n…

Txoj Kev Ntseeg Uas Tsoo Tsis Tawg

Sau los ntawm Meej Yoom, Teb Chaws Suav Thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj Xyoo 2012, ob peb tus kwv tij thiab cov nkauj muam thiab kuv tau tsav tsheb mus r…

Lub Sij Hawm ntawm Kev Raug Tsim Txom Phem Heev

Sau los ntawm TSheev Hub, Teb Chaws Suav Kuv tau loj hlob hauv ib tsev neeg dog dig hauv Teb Chaws Suav. Kuv txiv tau mus ua tub rog thiab vim tias k…

Txoj Kev Txom Nyem hauv Tsev Kaw Neeg

Sau los ntawm Xyiab Fav, Teb Chaws Suav Muaj ib hnub, nyob rau thaum lub Tsib Hlis Ntuj Xyoo 2004, kuv tab tom koom ib qho kev sib sau ua ke nrog rau…

Kob Tsov Rog Tawm Tsam Kev Ntxuav Hlwb

Sau los ntawm Tsauj Liaj, Teb Chaws Suav Kuv tau raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov tub ceev xwm ntes vim kuv txoj kev ntseeg thaum kuv muaj 19 xyoos…

Kev Khiav Tawm Ntawm Lub Qhov Tuag

Los Ntawm Wang Cheng, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv yeej tsis tau ploj ntawm tib neeg lub siab mus li, th…