Tej Zaj Lus Qhuab Qhia

25 zaj lus

Nej Puas Tau Hnov Vajtswv Lub Suab?

Txhua tus uas ntseeg tus Tswv puav leej kub siab lug tos ntsoov qhov Nws rov qab los xwb. Hnub no, peb yuav kawm me ntsis txog Tswv Yexus tej lus faj …

Kev Raug Qaws Mus Yog Dab Tsi Tiag Tiag?

2,000 xyoo dhau los, tom qab tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab ua tiav Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim lawm, Nws tau cog lus…

Txoj Kev Yug Los Ua Neeg Yog Dab Tsi?

Peb txhua tus puav leej paub tias ob txhiab xyoos dhau los, Vajtswv tau los yug los ua neeg rau lub ntiaj teb tib neeg nyob ua tus Tswv Yexus los txhi…