Tej Zaj Lus Qhuab Qhia

18 zaj lus

Kev Raug Qaws Mus Yog Dab Tsi Tiag Tiag?

2,000 xyoo dhau los, tom qab tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab ua tiav Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim lawm, Nws tau cog lus…

Txoj Kev Yug Los Ua Neeg Yog Dab Tsi?

Peb txhua tus puav leej paub tias ob txhiab xyoos dhau los, Vajtswv tau los yug los ua neeg rau lub ntiaj teb tib neeg nyob ua tus Tswv Yexus los txhi…

Lub Tswv Yim ntawm qhov Muaj Peb Tug Puas Muaj Qab Hau?

Txij thaum tus Tswv Yexus yug los ua neeg ua txoj hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, los tau 2,000 xyoo lawm, txhua Txoj Kev Ntseeg Vajtswv tau txhais ti…

Leej Twg Thiaj Li Yog Tus Vajtswv Tseeb?

Niaj hnub no, cov neeg feem ntau muaj txoj kev ntseeg thiab ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv. Lawv ntseeg tus Vajtswv uas nyob hauv lawv lub siab. Yog …

Tus Cawm Seej Yuav Cawm Noob Neej Li Cas Thaum Nws Los?

Thaum peb tham txog tus Tswv Cawm, cov ntseeg txhua tus puav leej pom zoo tias nyob rau tiam kawg, Nws yuav tsum los rau hauv ntiaj teb los cawm tib n…