Cov Lus Tim Khawv ntawm Kev Rov Los Cuag Vajtswv

11 zaj lus 18 daim yeeb yaj duab

Cov Falixais Niaj Hnub No Yog Leej Twg?

Los Ntawm Jingmo, Malesxias Nyob li 22 xyoos uas kuv tau los ntseeg Vajtswv, kuv yog tus saib xyuas cov nyiaj txiag ntawm pawg ntseeg thiab qhia tsev…

Ib Nthwv Rog Sab Ntsuj Plig Nyob Hauv Tsev

Los Ntawm Ruth, Teb Chaws Meskas Lub Yim Hli Ntuj xyoo 2018, muaj ib tug phooj ywg qhia kuv tias tus Tswv Yexus tau rov qab los, thiab Nws tab tom nt…

Dai Ncuv Rau Ntawm Ib Txoj Xov

Los Ntawm Zhang Hui, Suav Teb Xyoo 2005, tsis ntev tom qab kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thaum ntiaj te…