Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Tsuas Yog Vajtswv Xwb Thiaj Muaj Txoj Kev Ntawm Lub Neej Txoj Sia”

November 10, 2020

Txoj kev muaj sia nyob tsis yog ib yam uas leej twg los yuav muaj tau,

los sis tsis yog ib yam uas leej twg los yuav khwv tau yam yooj yim.

Qhov no vim yog txoj sia tsuas los tau ntawm Vajtswv los nkaus xwb,

ces hais tau hais tias, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb

thiaj li muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia,

thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj sia nyob.

Thiab yog li ntawd tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog lub hauv paus

keeb cag ntawm txoj sia,

thiab tus dej txhawv ntawm cov uas pub txoj sia uas ntws tsis paub tu.

tus dej txhawv ntawm cov uas pub txoj sia uas ntws tsis paub tu.

Txij thaum uas Nws tsim tau lub ntiaj teb los,

Vajtswv tau ua hauj lwm ntau heev txog ntawm kev loj hlob ntawm yam muaj sia,

tau ua hauj lwm ntau los muab txoj sia rau tib neeg,

thiab tau them tus nqi siab heev es kom tib neeg tau txais txoj sia.

Qhov no vim yog Vajtswv Tus Kheej yog txoj sia ntev dhawv mus ib txhis,

thiab Vajtswv Tus Kheej yog txoj kev uas tib neeg raug tsa ciaj rov los.

Vajtswv yeej tsis tau ploj ntawm tib neeg lub siab mus li,

thiab Nws nrog tib neeg nyob ua ke txhua lub sij hawm.

Nws yog lub zog txhawb tib neeg kev ua neej nyob,

tus cag ntawm tib neeg lub neej txoj sia,

thiab txoj kev muaj nplua mias tso rau tib neeg lub neej txoj sia tom qab yug lawm.

Nws ua kom tib neeg rov yug dua tshiab,

thiab pab kom nws ua tau lub neej khov kho hauv nws lub luag hauj lwm.

Ua tsaug rau Nws lub hwj chim thiab Nws lub zog txhawb txoj sia

yam tus nplaim taws uas tsis txawj tuag,

es tib neeg thiaj tau ua neej nyob ib tiam dhau ib tiam,

thoob plaws uas lub hwj chim ntawm Vajtswv txoj sia

yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej txoj sia,

thiab rau qhov uas Vajtswv tau them ib tug nqi uas tsis muaj ib tug neeg

twg yuav tau them li.

Vajtswv tau them ib tug nqi uas tsis muaj ib tug neeg twg yuav tau them li.

Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej kov yeej txhua lub zog,

tshaj qhov ntawd, nws tseem loj tshaj txhua lub zog tib si.

Nws txoj sia muaj ntev dhawv mus ib txhis, Nws lub hwj chim loj tshaj plaws,

thiab lub zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm

los sis ib lub zog yeeb ncuab twg uas yuav muaj peev xwm kov yeej li.

Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob

thiab ci ntsa iab tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li.

Tej zaum mas ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav muaj kev hloov ntau heev,

tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub mus ib txhis.

Txhua yam yuav dhau mus, tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub,

vim Vajtswv yog lub hauv paus ntawm kev tshwm sim muaj txhua yam

thiab yog tus cag ntawm lawv qhov kev tshwm sim muaj.

thiab yog tus cag ntawm lawv qhov kev tshwm sim muaj.

Tus cag ntawm lawv qhov kev tshwm sim muaj.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem