Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Los rau ntawm Xi-oo Nrog Txoj Kev Qhuas”(A Cappella)

November 22, 2020

Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm.

Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm.

Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm.

Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm!

Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm thiab Vajtswv

lub chaw nyob tau tshwm los lawm.

Lub npe dawb huv uas muaj yeeb koob ntsa paug, tau qhuas los ntawm txhua haiv neeg,

nthuav mus thoob plaws.

Ab, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, Khetos ntawm tiam kawg—

Nws y og Lub Hnub ci ntsa iab uas tawm tuaj rau saum saum Roob Xi-oo,

uas muaj meej mom siab tshaj thiab loj tshaj plaws txhua yam hauv lub qab ntuj khwb …

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Peb hu Koj rau txoj kev zoo siab;

peb seev cev thiab hu nkauj.

Koj yog peb Tus Cawm Dim tiag tiag,

tus Vajntxwv zoo tshaj plaws ntawm lub qab ntuj khwb!

Koj tau tsim ib pawg kov yeej thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg.

Tag nrho txhua haiv neeg yuav nce mus rau pem lub roob no.

Tag nrho txhua haiv neeg yuav txho caug rau ntawm lub zwm txwv xub ntiag!

Koj yog tib tug thiab tus tseem Vajtswv

nkaus xwb thiab Koj tsim nyog tau yeeb koob thiab hwm heev.

Tag nrho lub yeeb koob, kev qhuas, thiab lub hwj chim yog lub zwm txwv li!

Lub qhov dej cawm siav ntws tawm los ntawm lub zwm txwv los,

ywg dej thiab pub mov rau Vajtswv cov neeg ntau txhiab leej noj.

Lub neej txoj sia hloov pauv nrog txhua hnub;

txoj kev kaj thiab kev nthuav tawm tshiab caum raws peb qab,

muaj kev to taub tshiab xwm yeem tas li txog Vajtswv.

Rau ntawm tej kev pom kev ntsib,

peb los txog rau ntawm qhov paub txog Vajtswv tiav hlo lawm.

Nws cov lus tau tshwm sim xwm yeem tas li,

tau tshwm sim rau hauv cov neeg uas coj yog.

Peb tau txais koob hmoov tiag tiag!

Ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag txhua hnub,

sib txuas lus nrog Vajtswv txog txhua yam,

thiab txhawb Vajtswv lub hwj chim kav txhua yam.

Peb ua tib zoo xav txog Vajtswv txoj lus, peb lub siab nyob ntsiag to rau hauv Vajtswv,

thiab yog li peb thiaj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag,

qhov uas peb tau txais Nws txoj kev kaj.

Txhua txhua hnub, hauv peb lub neej,

tej kev ua, cov lus, tej kev xav, thiab tej tswv yim,

peb nyob rau hauv Vajtswv txoj lus, tuaj yeem faib cais tau txhua lub sij hawm.

Vajtswv txoj lus coj kev zoo li txoj xov koob nkag tshabrab koob;

xav tsis txog tias, txhua yam raug zais npog nyob sab hauv peb

los rau txoj kev kaj, ib qho zuj zus.

Kev sib qhia nrog Vajtswv yeej tsis ncua qeeb kiag li;

peb tej kev xav thiab tej tswv yim raug npaj los ntawm Vajtswv lawm.

Txhua lub sij hawm uas peb ua neej nyob rau ntawm Khetos lub rooj zaum xub ntiag

qhov uas peb tau txais kev txiav txim.

Txhua qho chaw nyob hauv peb lub cev tseem raug Ntxwgnyoog tswj.

Hnub no, yuav ua kom tau Vajtswv lub hwj chim kav rov qab los,

Nws lub tuam tsev yuav tsum tau yaug kom dawb huv.

Yuav ua kom Vajtswv muaj txhua yam tiav hlo,

peb yuav tsum mob siab muab txoj sia- thiab-txoj kev tuag los tsoo.

Tsuas yog thaum peb tus kheej qub raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb

mas txoj sia ua ciaj rov qab los ntawm Khetos thiaj li muaj lub hwj chim

kav siab tshaj plaws.

Tam sim no Vajntsugplig coj tug rog mus rau txhua ces kaum

mus sib ntaus sib tua rau peb txoj kev txeeb kom tau rov qab los!

Yog thaum peb npaj txhij tsis kam lees txais peb tus kheej

thiab txaus siab hlo los koom tes nrog Vajtswv,

Vajtswv yuav qhia kom peb paub qhov tseeb thiab ntxuav peb kom dawb huv

tawm sab hauv tuaj txhua lub sij hawm,

thiab txeeb qhov tshiab rov qab los ntawm qhov Ntxwgnyoog tau tswj lawm,

kom peb thiaj li dhau los tiav hlo los ntawm Vajtswv sai li sai tau.

Txhob nkim sij hawm—ua lub neej nyob txhua lub sij hawm rau hauv Vajtswv txoj lus.

Ua kom raug tsim tsa nrog cov neeg dawb huv,

ua kom raug coj nkag los rau hauv lub nceeg vaj,

thiab nkag los rau hauv lub yeeb koob ua ke nrog Vajtswv.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem