Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Vajtswv Qhuas Txoj Kev Hloov Siab Lees Txim ntawm Ninaves tus Vajntxwv”

May 8, 2022

“Phau ntawv Yauna teev txog ib zaj keeb kwm ntawm lub nroog Nineves:

Txoj kev lim hiam ntawm cov tib neeg uas nyob hauv lub nroog

tau mus txog rau Vajtswv Yehauvas lawm,

thiab yog li ntawd Nws thiaj xa Yauna mus tshaj tawm rau lawv,

‘Tshuav plaub caug hnub ntxiv lawm xwb, thiab Ninaves yuav raug rhuav tshem’ (Yn 3:4).

Muab hais tau tias, yog cov tib neeg hauv lub nroog

tsis hloov siab lees txim, lees lawv tej kev txhaum

thiab los txhos caug khoov ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag ua ntej plaub caug hnub,

Vajtswv yuav rhuav tshem lub nroog.

Tsis yog cov lus no tsuas qhia txog Vajtswv Yehauvas txoj kev chim siab xwb,

cov lus no kuj qhia txog Nws txoj kev xav rau cov tib neeg Ninaves thiab,

tib lub sij hawm ntawd kuj tseem yog ib qho lus ceeb toom khov kho

rau cov tib neeg uas nyob rau hauv lub nroog ntawd.

Cov tib neeg ntawm Ninaves ntseeg Vajtswv, thiab tau tshaj tawm kom yoo mov,

thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav los lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv,

tsis hais tus hlob tus yau huv si.

Tseeb tiag, qhov no yog yam uas cov tib neeg Ninaves tag nrho tau ua,

tsis yog cov pej xeem nkaus xwb—

txawm tus vajntxwv kiag los yeej tsis muaj kev zam kiag li.”

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum tus vajntxwv ntawm lub nroog Ninaves hnov cov xov xwm no,

nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia,

nws tus kheej muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav

thiab zaum saum cov hmoov tshauv,

muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia,

nws tus kheej muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav

thiab zaum saum cov hmoov tshauv.

Ces nws tau tshaj tawm tias tsis txhob cia tib neeg uas nyob hauv lub nroog

saj ib yam dab tsi li.

Tsis hais tib neeg los yog tsiaj txhu yuav tsum hnav khaub ncaws seev tsaj ib yam nkaus,

thiab cov tib neeg yuav tsum tau kub siab lug taij thov rau Vajtswv.

Tus vajntxwv los kuj tseem tau tshaj tawm tias

txhua tus tib neeg yuav tsum tig los ntawm lawv txoj kev phem

thiab tso tej kev ua nruj ua tsiv hauv lawv ob txhais tes pov tseg.

Yog muab txiav txim los ntawm tej kev ua no,

tus vajntxwv ntawm Ninaves muaj txoj kev hloov siab lees txim

hauv nws lub siab tseeb tiag.

Dhau los ntawm tej kev ua no,

tus vajntxwv ntawm Ninaves tau ua yam tsim nyog tam li tus kav yuav tsum ua.

Nws tej kev ua

yog ib yam nyuaj rau ib tug vajntxwv uas nyob hauv keeb kwm yuav ua tiav tau,

thiab tsis muaj lwm tus vajntxwv tau tej no tiav li.

Tej kev ua no tuaj yeem hais tau tias tsis txeev muaj dua nyob rau ntawm keeb kwm tib neeg,

thiab tej no tsim nyog rau noob neej nco txog thiab xyaum ua raws,

thiab tej no tsim nyog rau noob neej nco txog thiab xyaum ua raws.

Txij ntua thaum tib neeg muaj nyob los,

txhua tus vajntxwv tau coj nws cov pej xeem tawm tsam Vajtswv.

Yeej tsis muaj leej twg coj nws cov pej xeem los taij thov Vajtswv

los nrhiav kev txhiv rau lawv tej kev phem,

los txais kev zam txim ntawm Vajtswv Yehauvas

thiab zam dhau kev rau txim uas tab tom los yuav txog.

Txawm li cas los xij, tus vajntxwv ntawm Ninaves

muaj peev xwm coj nws cov pej xeem los nrhiav Vajtswv,

coj lawv tawm ntawm lawv tej kev txhaum

thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes.

Tsis tas li ntawd, nws kuj muaj peev xwm tso nws lub zwm ntxwv rau ntawm ib sab,

thiab thaum kawg, Vajtswv Yehauvas tau hloov siab thiab tu siab,

tshem tawm Nws txoj kev npau taws

thiab tso cai rau cov tib neeg ntawm lub nroog muaj sia nyob,

zam lawv dhau ntawm kev rhuav pov tseg.

Tus vajntxwv tej kev ua tuaj yeem hais tau tias yog

ib yam kev phim hwj uas muaj tsawg nyob rau ntawm keeb kwm tib neeg,

thiab tseem yog ib tug qauv piv txwv ntawm tib neeg kev hloov siab lees txim txhaum

thiab lees lawv tej kev txhaum ntawm Vajtswv lub xub ntiag,

thiab tseem yog ib tug qauv piv txwv ntawm tib neeg kev hloov siab lees txim txhaum

thiab lees lawv tej kev txhaum ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem