Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Muab Koj Lub Siab Tso Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag Yog Koj Ntseeg Nws”

October 14, 2020

Vim tias koj ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum muab koj lub siab fij rau Vajtswv.

Yog tias koj fij thiab muab koj lub siab tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag,

ces thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv nws yuav tsis tuaj yeem

ua rau koj tsis lees paub Vajtswv, los sis tawm ntawm Vajtswv mus.

Ua li no koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj yuav los ze

dua qub thiab zoo dua qub,

thiab koj txoj kev sib txuas lus nrog Vajtswv thiaj yuav tsis tu ncua.

Yog tias koj xyaum ua li no tas li,

ces koj thiaj li yuav siv sij hawm ntau zog rau Vajtswv txoj kev kaj

thiab sij hawm ntau zog rau Nws cov lus ua tus pab coj.

Yuav muaj kev hloov pauv ntau yam hauv koj tus yam ntxwv,

thiab koj yuav muaj txoj kev paub ib hnub dhau ib hnub zuj zus.

Thaum txog hnub Vajtswv txoj kev sim siab los txog rau koj,

koj tsis yog tias yuav muaj peev xwm sawv ntawm Vajtswv ib sab xwb,

tiam sis yuav muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab.

Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav zoo li Yauj, thiab zoo li Petus.

Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav zoo li Yauj, thiab zoo li Petus.

Tau hais lus tim khawv rau Vajtswv koj yuav hlub Nws tiag,

thiab yuav zoo siab hlo tso koj txoj sia rau Nws;

koj yuav yog Vajtswv tus tim khawv,

thiab tus uas Vajtswv hlub.

Txoj kev hlub uas tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv lawm muaj zog heev,

tsis yog tias tsis muaj zog.

Txawm hais tias lub sij hawm twg los sis Vajtswv yuav muab koj cob rau

Nws txoj kev sim siab li cas los xij,

koj yuav muaj peev xwm los muab koj tej kev txhawj xeeb txog tias

koj yuav ciaj los sis yuav tuag,

los zoo siab hlo tso txhua yam rau Vajtswv,

thiab los zoo siab hlo tiv txhua yam rau Vajtswv—

yog li ntawd koj txoj kev hlub yuav dawb huv thiab koj txoj kev ntseeg yuav tseeb.

Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav yog tus uas Vajtswv hlub tiag tiag,

thiab tus uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem