“Vajtswv Yuav Rov Tsim Kho Qhov Tseem Ntsiab Ntawm Nws Qhov Kev Tsim Tib Neeg Kom Zoo Li Qub”

December 23, 2020

Nkauj Ntseeg 2020 | “Vajtswv Yuav Rov Tsim Kho Qhov Tseem Ntsiab Ntawm Nws Qhov Kev Tsim Tib Neeg Kom Zoo Li Qub”

Vajtswv tsim tib neeg thiab muab lawv tso rau hauv ntiaj teb,

thiab Nws tau coj lawv txij puag thaum ntawd los lawm.

Tom qab ntawd Nws tau cawm lawv thiab

ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum rau noob neej.

Txog thaum kawg, Nws tseem yuav tau txeeb kom tau noob neej,

cawm tib neeg tag nrho, thiab rov muab lawv tsim kho kom zoo li qub thaum xub thawj.

Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws tau uas puag thaum pib kiag los—

rov tsim kho noob neej kom zoo li tus yam ntxwv qub thiab zoo li qhov qub.

Vajtswv yuav rhawv Nws lub nceeg vaj

thiab rov tsim kho kom tib neeg rov zoo nkaus li qub,

rov tsim kho kom tib neeg rov zoo nkaus li qub,

uas txhais tau hais tias Vajtswv yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim rau hauv ntiaj teb

thiab rau tag nrho tej uas raug tsim tawm kom rov zoo li qub.

Tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm,

noob neej plam lawv lub siab uas ntshai-Vajtswv lawm

nrog rau tes dej num uas muaj nrog tej uas Vajtswv tsim tawm los,

yog li ntawd thiaj li rais mus ua ib tug yeeb ncuab tsis mloog lus rau Vajtswv lawm.

Tom qab ntawd noob neej thiaj nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm

thiab ua raws li Ntxwgnyoog tej lus txib;

yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis muaj txoj hau kev

los ua hauj lwm nrog rau cov uas Nws tsim tawm los,

thiab thiaj li haj yam tsis muaj cuab kav

ua kom tau lawv qhov kev hwm uas txaus ntshai ntawd.

Tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab tsim nyog yuav pe hawm Vajtswv,

tab sis lawv tseem ho tig nrab qaum rau Nws thiab pe hawm Ntxwgnyoog xwb.

Ntxwnyoog rais los ua tus mlom nyob rau hauv lawv lub siab.

Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li poob Nws qhov chaw nyob hauv lawv lub siab lawm,

ces hais tau hais tias Nws tau poob qhov tseem ntsiab

ntawm Nws qhov kev tsim noob neej lawm.

Yog li ntawd, yuav rov tsim kom muaj qhov tseem ntsiab li qub

ntawm Nws qhov kev tsim noob neej,

ces Nws yuav tsum rov tsim kho lawv uas zoo sib xws li thaum xub thawj kom rov zoo li qub

thiab muab noob neej tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg.

Yuav rov txeeb tib neeg rov qab ntawm Ntxwgnyoog los,

Nws yuav tsum cawm lawv los ntawm txoj kev txhaum.

Tsuas yog qhov no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav maj mam rov kho tau

kom lawv rov zoo li qub thiab ua dej num li qub

thiab thaum kawg, rov kho tau Nws lub nceeg vaj kom rov zoo li qub.

Qhov kev puas ntsoog zaum kawg ntawm tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus

yuav tsum tau muaj mas thiaj li cia tib neeg pe hawm Vajtswv kom zoo dua tau

thiab ua tau lub neej nyob kom zoo dua rau hauv ntiaj teb.

Lub nceeg vaj uas Vajtswv xav rhawv ntawd kom yog Nws tus kheej lub nceeg vaj.

Cov noob neej uas Nws ntshaw yog cov uas pe hawm Nws,

cov uas yuav kam zwm rau Nws tag nrho

thiab ua kom Nws lub yeeb koob tshwm sim ntsa paug,

ua kom Nws lub yeeb koob tshwm sim ntsa paug.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem