Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Peb Sib Sau Yam Zoo Siab Hlo los Qhuas Vajtswv" | Nkauj Qhuas Vajtswv

April 1, 2024

Cia li qhuas thiab xyiv fab!

Cia li qhuas thiab xyiv fab!

Cia li qhuas thiab xyiv fab!

Cia li qhuas thiab xyiv fab!

Vajtswv tus moj yam mas ntxim hlub heev.

Nws yog peb tes dej num los ua tim khawv rau Vajtswv thiab qhuas Vajtswv.

Cov kwv tij thiab cov muam, peb zoo siab heev ua ke.

Peb ntaus nruas hu nkauj thiab seev cev ua ke.

Peb qhuas tus Vajtswv uas yug los ua neeg vim Nws pib dua ib tiam tshiab.

Vajtswv Tus Kheej ua hauj lwm thiab hais lus rau peb,

Nws txiav txim rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees thiab

muab peb txoj kev qias vuab tsuab nthuav tawm.

Peb pom qhov Vajtswv tshwm los tim ntsej tim muag kiag.

Vajtswv tus moj yam yog hlub tshua, thiab ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj.

Peb qw thiab peb qhuas.

Thov kom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau koob meej tag nrho.

Tsa peb lub suab qhuas Vajtswv, ces peb yuav muaj zog!

Peb yim hu nkauj thiab seev cev, ces peb yim xyiv fab xwb.

Tsuas yog cov uas qhuas Vajtswv los ntawm lub siab tiag tiag xwb thiaj li hlub Vajtswv.

Maj nroos los ua tim khawv rau Vajtswv thiab qhuas Nws.

Peb lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim,

peb tau txais Nws txoj kev yaug kom dawb huv thiab kev zoo tiav log lawm.

Peb tau koob hmoov lawm tiag tiag thiab tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim uas loj lawm.

Cia li qhuas thiab xyiv fab!

Cia li qhuas thiab xyiv fab!

Cia li qhuas thiab xyiv fab!

Cia li qhuas thiab xyiv fab!

Vajtswv tus moj yam mas ntxim hlub heev.

Nws yog peb tes dej num los ua tim khawv rau Vajtswv thiab qhuas Vajtswv.

Vajtswv tej kev ua twb muab nthuav tawm tag nrho lawm.

Vajtswv muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab ntse.

Nws tsim tau ib pab uas kov yeej lawm,

thiab Ntxwgnyoog twb poob ntsej muag thiab swb tag nrho lawm.

Vajtswv tau cawm tib neeg los ntawm Nws txoj hmoov hlub uas loj lawm.

Peb ntseeg kawg siab, peb nyo hau pe hawm kawg siab kiag,

peb yuav zwm rau Nws mus li. Txhua tus neeg uas raug tsim tawm los cia li xyiv fab.

Peb qhuas Vajtswv los ntawm peb lub siab tiag tiag.

Peb qhuas Vajtswv, rau qhov Nws twb tau txais koob meej nyob rau hauv ntiaj teb lawm.

Peb sib sau los qhuas Vajtswv.

Peb sib sau los qhuas Vajtswv.

Peb sib sau los qhuas Vajtswv.

Peb sib sau los qhuas Vajtswv.

Qhuas Vajtswv. Qhuas Vajtswv.

Qhuas Vajtswv. Qhuas Vajtswv.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem