Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Phau 6, Hais Txog Qhov Kev Caum Qhov Tseeb I

Hais Txog Qhov Kev Caum Qhov Tseeb yog phau rau ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Phau ntawv no muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yog tus Khetos ntawm tiam kawg tej lus qhia thiab tej lus qhuab qhia uas tshwj xeeb rau cov pawg ntseeg. Tej lus qhuab qhia thiab tej lus qhia no piav qhia meej meej thiab tseeb tseeb tias qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas, thiab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev caum qhov tseeb ntawd yog dab tsi, nthuav tib neeg ntau qhov kev nkag siab yuam kev tawm thiab kho txoj kev to taub txog txoj kev caum qhov tseeb, nrog rau tib neeg tej kev xav thiab tej kev xam pom uas yuam kev, thiab tej kev xav tsis zoo ntawd kom zoo, thiab kuj tshuaj xyuas kom to taub tej ntawd thiab. Tsis tas li ntawd xwb, tej lus qhuab qhia thiab tej lus qhia no qhia tej kev caum qhov tseeb thiab txoj kev to taub txog qhov muaj tiag rau tib neeg. Qhov tseeb no mas tseem ceeb heev rau tib neeg caum qhov tseeb kom thiaj li tau txais txoj kev cawm dim.

Cov Lus ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg

Theej tawm