Qhov Los Caum Qhov Tseeb Yog Txhais Li Cas (2)

Nyob rau hauv peb qhov kev sib txoos ua ke zaum tag los, peb kawm txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas. Cia peb pib los ntawm qhov rov tshuaj xyuas dua hais tias: Qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Nej puas muaj ib lo lus teb rau lo lus nug no? Nej puas tau xav txog lo lus nug no tom qab peb kawm tag los lawm? Tom qab peb kawm txog qee lub ncauj lus tag lawm, nej yuav tau xav txog tej ncauj lus ntawd, thiab tom qab ntawd ua kom tau raws li tej ncauj lus ntawd nyob rau hauv nej lub neej tiag tiag. Tsuas yog thaum ntawd xwb nej thiaj li yuav muaj txoj kev paub tseeb; tsuas yog thaum ntawd xwb nej thiaj li yuav to taub thiab txaus siab rau tej ncauj lus uas koj tau xav txog ntawd tiag tiag; tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav qhia tau txoj kev ntsib kev pom thiab txoj kev paub tseeb. Tsis yog li ntawd lod? (Yog.) Yog li ntawd, nej puas tau xav txog lo lus nug no? Qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Muaj dab tsi cuam tshuam nyob rau hauv txoj kev caum qhov tseeb ntawd? Txoj kev caum qhov tseeb ntawd muaj dab tsi tseem ceeb? Nej puas tau saib tej no? (Zaum tas los, Vajtswv pib qhia txog ntau yam tswv yim uas yuam kev, tej kev xam pom, thiab tej cwj pwm uas tib neeg muaj rau txoj kev caum qhov tseeb, tom qab ntawd Vajtswv qhia ntxaws ntxaws txog tsib theem ntawm txoj kev caum qhov tseeb.) Muaj ob ntu loj uas tseem ceeb heev rau peb qhov kev kawm zaum tas los xws li: qee tus yam ntxwv xav phem los sis tej kev xam pom yuam kev uas ntau tus tib neeg muaj rau txoj kev caum qhov tseeb, tib neeg tej kev to taub yuam kev txog txoj kev caum qhov tseeb, nrog rau tej kev hais ub hais no thiab tej kev daws li ub li no uas tib neeg hais txog qhov tsis caum qhov tseeb—qhov ntawd yog thawj ntu loj. Ntu ob yog kawm txog qhov yuav caum qhov tseeb li cas, uas muaj tsib theem. Txawm hais tias tsuas muaj ob ntu xwb los, peb hais txog ntau yam ntxaws heev thiab tshwj xeeb yog nyob rau hauv txhua txhua ntu ntawd. Kuv muab qee yam ntawm tib neeg txoj kev paub uas yuav kev thiab txoj kev nkag siab txog txoj kev caum qhov tseeb ntawd nthuav tawm, thiab Kuv kuj muab ntau yam kev nyuaj uas tib neeg muaj nyob rau hauv txoj kev caum qhov tseeb ntawd, nrog rau qee qhov kev hais ub hais no, kev daws li ub li no, thiab kev hais tias tim ub tim no uas cov tib neeg dhuav qhov tseeb ntawd hais txog qhov tsis caum qhov tseeb ntawd nthuav tawm thiab. Tej cwj pwm thiab tej kev paub uas xav phem thiab nyob twj ywm uas tib neeg muaj thaum hais txog txoj kev caum qhov tseeb kom haum rau txoj kev ua neej thiab tej kev caum uas lawv muaj nyob rau hauv lawv lub neej tiag tiag, nrog rau tej cwj pwm uas lawv coj rau qhov tseeb—tag nrho tej ntawd puav leej hais txog tib neeg tej cwj pwm thiab tej kev nthuav tawm nkaus xwb. Yog li ntawd, raws li tib neeg tej cwj pwm, Kuv thiaj li hais ob peb lub tswv yim thiab ob peb theem uas hais txog txoj kev xyaum caum qhov tseeb nkaus xwb. Txhua yam ntawd puas tau meej rau nej? (Meej lawm.) Meej tiag tiag lawm lod? Yog li, vim li cas nej thiaj li tsis hais ib yam dab tsi li? Zoo li tseem tsis tau meej heev rau nej; tseem muaj ntau yam ntxiv uas peb yuav tsum tau kawm.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog txoj kev caum qhov tseeb xwb. Qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Thaum hais txog txoj kev caum qhov tseeb mas, tag nrho tej uas tib neeg qhia kom pom tseeb ntawd nthuav tawm txog lawv tej teeb meem thiab tej kev nyuaj ntau yam, thiab tib neeg muaj txhua hom kev daws li ub li no thiab kev hais ub hais no txog qhov tsis caum qhov tseeb—tej teeb meem ntawd mas loj dhau lawm. Vim tib neeg tej kev nyuaj ntau yam, thiaj li zoo li lawv tawv heev thiab nyuaj siab thaum hais txog txoj kev caum qhov tseeb, thiab lawv xav hais tias txoj kev caum qhov tseeb ntawd mas nyuaj heev. Tseeb tiag, lo lus nug uas hais tias—“Qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas?”—mas yog ib lo lus nug uas yooj yim teb heev, yog li ntawd vim li cas tib neeg thiaj li caum tsis tau qhov tseeb? Yog vim dab tsi? Txhua tus khav hais tias lawv muaj ib lub siab txawj xav thiab muaj kev paub, tias lawv ntseeg Vajtswv tiag tiag, tias lawv tuaj yeem ua tau lawv tes dej num tiav, tias lawv txaus siab hlo txom nyem thiab npaj txhij uas yuav tiv kev txom nyem. Zoo li cas xwb uas tej cwj pwm zoo no yog lawv lub hauv paus es lawv tsis muaj peev xwm taug txoj kev caum qhov tseeb li? Lawv muaj txoj kev ua neej, kev ncaj ncees, thiab ib lub koob lub npe nrov npaum li no; lawv muaj txoj kev txaus siab, tej kev ntshaw, thiab tej kev xav tau txog lawv txoj kev caum; lawv muaj lawv tus kheej tej kev tawm dag tawm zog, lawv txaus siab nyiaj kev txom nyem, thiab muaj ib tug cwj pwm uas tiv kev txom nyem; lawv muaj tus cwj pwm uas nquag, zoo, ntsia ntsoov mus rau yav tom ntej uas xav los lees txais qhov tseeb. Twb muaj tej no ua lawv lub hauv paus lawm, ua li cas lawv thiaj li tsis tsim nyog caum qhov tseeb? Vim li cas lawv thiaj li caum tsis tau qhov tseeb? Lub hauv paus ntawm qhov teeb meem ntawd nyob rau qhov twg? (Tib neeg tus yeeb yam yeej tsis nyiam qhov tseeb thiab dhuav qhov tseeb lawm.) Qhov ko yog ib lo lus teb uas raug lawm. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov vim hais tias tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov vim hais tias tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab xwb. Tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab yog Ntxwgnyoog tus, thiab txhua yam uas yog Ntxwgnyoog li puav leej tawm tsam Vajtswv thiab qhov tseeb. Vim li ntawd, qhov hais kom tib neeg caum qhov tseeb mas npaum nkaus li hais kom lawv tso lawv lub neej thiab tej cwj pwm, thiab lawv txoj kev caum thiab txoj kev pom txog lub neej uas ib txwm muaj ntawd tseg. Qhov tso tej uas yuam kev no tseg, tso lawv tej kev nyiam ntawm sab cev nqaij daim tawv tseg es los caum thiab xyaum ua raws li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb uas lawv lub cev nqaij daim tawv tsis nyiam, uas lawv tsis muaj, thiab lawv thuam, ntxub, thiab tsis kam txais yuav ntawd—mas qhov no yog qhov uas lawv pom hais tias nyuaj. Qhov hais kom koj los caum qhov tseeb ntawd mas npaum nkaus li hais kom koj tso koj lub neeej uas ib txwm muaj tseg ntag. Qhov ntawd tsis zoo ib yam nkaus li kom koj txo koj txoj sia lod? (Zoo ib yam nkaus ntag.) Qhov ntawd yog koj txo koj tus kheej txoj sia ntag. Tib neeg puas kam txo lawv txoj sia rau ib yam dab tsi? (Tsis kam.) Nyob rau hauv lawv nruab siab mas lawv hais tias, “Kuv yuav tsis kam”—ib puas zaus, ib txhiab zaus, kaum txhiab zaus los: “Kuv yuav tsis kam.” Txawm li cas los xij, qhov tib neeg tso tej yam phem uas lawv ib txwm muaj ntawd tseg mas nyuaj. Qhov no yog ib qho uas muaj tseeb, yog ib qho uas nej paub tob thiab tseeb heev. Hauv tib neeg nruab siab mas, lawv tsis kam tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev tseg; los sis tso lawv lub neej, uas yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb tseg; los sis tso lawv tej cwj pwm phem los sis lawv tus yeeb yam phem uas ib txwm muaj tseg kom thiaj li caum tau qhov tseeb li. Yog li ntawd, cov uas muaj tej yeeb yam phem, uas ua neej raws li tej moj yam phem ntawd, mas lawv tsis nyiam qhov tseeb thiab tsis caum qhov tseeb, thiab lawv tsis kam caum qhov tseeb li. Lub hauv paus ntawm qhov no yog dab tsi? Lub hauv paus ntawd yog qhov hais tias tej cwj pwm uas nyob rau hauv tib neeg ntawd yog Ntxwgnyoog tej cwj pwm xwb, thiab tej cwj pwm ntawd mas tawm tsam Vajtswv heev. Yog li ntawd, tom qab tib neeg tau hnov thiab to taub qhov tseeb lawm, tsuas yog cov uas nyiam qhov tseeb, cov uas txaus siab hlo los siv zog rau qhov tseeb thiab tiv kev txom nyem, cov uas muaj lub siab nyiam, lub siab ntshaw, thiab lub siab xav tau no xwb, mas thiaj li muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua kiag thaum lawv to taub qhov tseeb ntawd lawm. Tsuas yog lawv xwb thiaj li muaj peev xwm ua neej raws li qhov tseeb thiab ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd. Muaj ntau tus tib neeg uas txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb, tiam sis lawv raug lawv tej yeeb yam thiab tej moj yam phem cuam tshuam lawm; lawv thiaj li tsis muaj peev xwm los xyaum ua raws li qhov tseeb, tab txawm yog lawv xav los xyaum ua. Qhov tseeb yog qhov hais tias nyob rau hauv lub neej tiag tiag mas, txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd yog ib qho uas ua nyuaj heev. Qhov ntawd yog ib yam uas hais kom koj tso tej khaub ncaws thiab cov hniav nyiaj hniav kub uas koj nyiaj tshaj plaws, los sis tej khoom uas koj xyiv fab, los sis tes hauj lwm thiab txoj hauj lwm khwv noj khwv hau uas koj nyiam, los sis tej uas koj ua tau zoo thiab tej uas koj nyiam ua si, los sis tej yam zoo li no tseg. Koj yeej tso tau tej no tseg; tej no tso tau yooj yim. Tiam sis qhov kom koj tso koj lub cev nqaij daim tawv thiab koj tus moj yam phem tseg, kom los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv ntawd—mas qhov ntawd nyuaj tshaj. Yog muab piv mas nws yuav zoo li yuam ib tug os mus ntsib ntse, los sis kom ib tug phaw nyuj nce ntoo—tej no nyuaj rau lawv heev. Tam sim no mas, nws yuav yooj yim rau miv nce ntoo; ntuj tsim los nws yeej zoo li ntawd. Tiam sis qhov kom ib tug miv noj quav nyab es tsis txhob noj nqaij ntawd yeej tsis tau li. Yog koj hais kom ib tug neeg los txom nyem me ntsis, tiv kev txom nyem me ntsis, thiab los ua neej txo hwj chim kom tag lawv sim neej, mas qhov ntawd yog ib yam uas tus neeg uas muaj lub siab nyiam los ua mas thiaj li yuav ua tau xwb. Tseeb tiag, tus uas ntseeg Vajtswv thiab xav tau qhov tseeb tiag tiag mas tsis muaj ib qho kev nyuaj ntawm lub cev uas yog ib qho teeb meem loj li. Piv txwv li, tsis ua raws li tej kev tau zoo ntawm sab cev nqaij daim tawv; los sis txhua hnub lawv tsis pw ntev; los sis ua neej tsis muaj vaj tsis muaj tse li kaum xyoo ncaj qha; los sis noj tej zaub mov tsis qab, hnav tej khaub ncaws dog dig, nyob vaj tse tsis zoo, thiab siv txoj kev thauj mus los uas nyuaj—tej kev txom nyem thiab tej kev nyuaj uas zoo li no leej twg tiv los yeej tau, tsuav lawv muaj lub siab los tiv, thiab txaus siab hlo los caum qhov tseeb, thiab muaj kev tswj lawv tus kheej me ntsis xwb. Tiam sis yog koj hais kom ib tug tib neeg twg tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev thiab Ntxwgnyoog tseg, es los ua raws li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab raws li Nws cov lus nkaus xwb, los xyaum ua raws li qhov tseeb kom thiaj li zwm tau rau Vajtswv, mas txhua tus tib neeg puav leej pom hais tias qhov ntawd mas nyuaj. Qhov ntawd yog qhov uas nyuaj rau tib neeg. Yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kev caum qhov tseeb mas, nws tsis zoo li tib neeg cia li txiav txim siab tag ces sim ua, los sis xyaum ua kom nruj thiab ua raws li tej kev cai, ces tom qab ntawd yuav muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab muaj qhov tseeb. Txoj kev caum qhov tseeb mas yog ib yam uas tsis yooj yim thiab nyuaj tshaj plaws rau cov tib neeg ntiaj teb uas qias vuab tsuab ua. Lub hauv paus ntawm qhov teeb meem no pib nyob qhov twg? (Nws pib los ntawm Ntxwgnyoog tus moj yam.) Qhov ko yog lawm. Ntxwgnyoog tus moj yam yog qhov nyuaj tshaj plaws rau tib neeg. Txawm tib neeg yuav muaj lub peev xwm tsis zoo, los sis ib lub siab thiab tus xeeb ceem tsis zoo, txawm lawv tsis muaj tej uas ua tau zoo, tej kev txawj, los sis tej peev xwm los hais lus ib qho li los xij—tej no tsis muaj ib qho yog qhov teeb meem loj rau lawv li. Thaum kawg, qhov teeb meem ntawd pib nyob rau hauv tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab xwb. Tus moj yam qias vuab tsuab tuav tib neeg ob txhais tes thiab ob txhais ko taw, lawv lub siab thiab tej tswv yim, lawv tej kev xav, lawv txoj kev xav, thiab hauv lawv nruab siab mas raug tus moj yam qias vaub tsuab ntawd tswj hwm khov heev, vim li ntawd thiaj li nyuaj rau lawv taug txhua qhov me me ntawm txoj kev caum qhov tseeb ntawd. Tej zaum tib neeg ntseeg Vajtswv tau li peb los sis tsib xyoos yam tsis tau txais ib yam dab tsi li; haj tseem muaj ib txhia tib neeg uas ntseeg tau kaum, nees nkaum, los sis peb caug xyoo, es tsuas tau tej yam me me los ntawm txoj kev ntseeg ntawd xwb. Hos lawv ib txhia mas tsis tau txais dab tsi kiag li—cov tib neeg uas tes qhuav qhawv ntawd mas txom nyem thiab txaus hlub npaum li cas! Lawv twb ntseeg Vajtswv tau peb caug xyoos lawm tiam sis tseem txom nyem thiab dig muag, tsis muaj dab tsi los qhia li. Thaum lawv muaj txoj kev xav phem lawm, lawv tsis paub xyov yuav tawm ntawm txoj kev xav phem ntawd los li cas; thaum lawv muaj tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv lawm, lawv tsis paub xyov yuav tshem tej kev to taub yuam kev ntawd tawm mus li cas; thaum lawv raug kev txom nyem lawm, lawv tsis paub xyov yuav fim qhov kev txom nyem ntawd li cas, thiab lawv tsis paub xyov yuav daws hom kev nyuaj ntawd li cas. Qhov tsuas siv txoj kev txiav txim siab ntawm yus tus kheej los coj yus tus kheej kom nruj los sis los vam khom rau yus txoj kev ua siab ntev nyiaj tsis muaj hnub kawg xwb puas daws tau teeb meem? Tej zaum tib neeg yuav mus dhau tej xwm txheej ntawd ib kauj ruam zuj zus mus txog ntua thaum lawv mus dhau lawm, tiam sis lawv tej moj yam qias vuab tsuab yeej tseem nyob. Yeej tseem daws tsis tau tau tej moj yam qias vuab tsuab ntawd. Txawm lawv yuav muaj txoj kev xav phem, los sis tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv, los sis muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, los sis ua tsis tiav, thiab ntog, thiab qaug zog pes tsawg zaus los xij, los txog rau niaj hnub no lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm hais tej lus tim khawv uas hais txog kev paub me ntsis, thiab lawv tsis muaj ib yam dab tsi hais txog lawv txoj kev paub, kev ntsib kev pom, los sis paub txog Vajtswv cov lus li. Lawv lub siab tsis muaj dab tsi li; puag hauv lawv nruab siab nruab ntsws tsis muaj dab tsi li. Lawv tsis muaj kev to taub yav dhau los txog qhov tseeb li, thiab lawv tsis muaj txoj kev paub txog Vajtswv cov lus tiag tiag, thiab lawv haj yam tsis muaj kev paub txog Nws tes hauj lwm thiab Nws tus moj yam thiab. Lawv tsis txom nyem, dig muag, thiab txaus hlub lod? (Lawv txaus hlub heev.) Yog leej twg tsis caum qhov tseeb, ces txawm lawv yuav ntseeg Vajtswv tau pes tsawg xyoo los xij, qhov ntawd tsis muaj qab hau dab tsi li. Yog li, vim li cas tib neeg thiaj li cia lawv tus kheej los txog rau qib no? Qhov ua rau zoo li no nyob rau qhov twg? Qhov teeb meem uas pib nyob rau hauv tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab kuj nyob rau ntawm no thiab. Qhov no yog qhov uas ua rau tib neeg los txog rau qib no.

Peb twb qhia meej lawm hais tias qhov uas ua rau tib neeg tsis caum qhov tseeb ntawd yog dab tsi lawm. Tam sim no peb yuav hais me ntsis txog qhov uas ua rau tib neeg tsis caum qhov tseeb ntawd. Qhov uas ua rau tib neeg tsis caum qhov tseeb ntawd mas yog qhov hais tias txawm tib neeg twb tau kawm paub los ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tag nrho Nws cov lus, los sis los ntawm lawv lub neej tiag tiag hais tias lawv muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab no los xij, lawv yeej tsis muab lawv tus kheej coj los piv rau Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb li, lawv yeej tsis muaj kev paub thiab tso lawv tej moj yam qias vuab tsuab ntawd tseg, thiab lawv yeej tsis xyaum ua raws li Vajtswv cov lus li. Nws yog qhov hais tias txawm tib neeg yuav siv zog thiab siv txhua yam rau txoj kev ntseeg Vajtswv, txawm lawv yuav siv zog ua hauj lwm heev, txom nyem heev, thiab tiv kev txom nyem rau txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd ntau zaus heev los xij, tag nrho tej no tsuas yog tej cwj pwm sab nraud xwb. Lawv tsis ua pov thawj qhia hais tias lawv twb pib taug txoj kev caum qhov tseeb lawm. Cov tib neeg uas txom nyem tshaj plaws mas yog cov uas pib raws Vajtswv qab ntxov ntxov, cov uas ua lawv tej dej num thaum lawv muaj li nees nkaum xyoo ntawd. Tam sim no cov tib neeg no twb muaj li tsib caug xyoo lawm, es tseem tsis tau muaj txij nkawm. Nej tuaj yeem hais tau hais tias lawv lub neej hluas mas lawv mob siab rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv heev, thiab tso tsev neeg thiab txoj kev ua txij ua nkawm tseg. Qhov ntawd tsis yog ib txoj kev txom nyem loj lod? (Yog.) Lawv muab lawv lub neej hluas tso tseg es muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv, yog li ntawd muaj dab tsi tshwm sim? Txoj kev txom nyem uas lawv tiv mas loj heev, tiam sis qhov uas lawv tau txais thaum kawg twb npaum los sis twb tsis raws li qhov lawv siv txhua yam ntawd. Qhov teeb meem nyob rau ntawm no yog dab tsi? Raws li tus cwj pwm thiab qhov txiav txim siab uas lawv tiv kev txom nyem, thiab lub sij hawm, pes tsawg zaus, thiab qhov lawv siv txhua yam ntawd mas, nws yuav zoo li lawv twb to taub qhov tseeb thiab muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb lawm. Nej yuav xav hais tias ntshe lawv twb muaj lus tim khawv thiab lub siab uas hwm Vajtswv lawm; tias ntshe lawv twb muaj txoj kev paub txog Vajtswv lawm; tias ntshe lawv twb taug tau txoj kev uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem lawm; tias ntshe lawv twb to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Tiam sis tseeb tiag, qhov ntawd tsuas yog ib qho kev kwv yees xwb—ob yam no tsuas muaj ib qho uas tsim nyog xwb, nws tsis mus raws li tej uas muaj tseeb los sis raws li qhov uas cov tib neeg no ua neej. Qhov teeb meem nyob rau ntawm no yog dab tsi? Tsis tsim nyog peb muab coj los tshawb xyuas thiab tham txog lod? Qhov no tsis yog ib qho teeb meem uas tsim nyog xav kom tob lod? (Yog.) Nyob rau hauv cov uas tau lees txais Vajtswv theem hauj lwm no li ob los sis peb xyoos ntawd, mas cov tib neeg uas muaj kev paub thiab lus tim khawv ntawd tsis muaj dab tsi tu ncua li. Lawv ua tim khawv txog qhov Vajtswv cov lus tau hloov lawv thiab ua rau lawv dhau los ua cov tib neeg coj ncaj li cas; lawv ua tim khawv txog qhov Vajtswv cov lus tau ua rau lawv to taub qhov tseeb li cas thaum tab tom caum qhov tseeb; lawv ua tim khawv txog qhov Vajtswv cov lus tau daws lawv tej moj yam qias vuab tsuab, lawv txoj kev khav theeb thiab kev dag, lawv txoj kev ntxeev siab, lawv txoj kev xav tau lub meej mom, lawv tej hom phiaj thiab tej kev ntshaw, thiab lwm yam li cas. Cov tib neeg no mas tom qab nyuam qhuav ntseeg Vajtswv tau li ob los sis peb xyoos xwb mas txawm siv muaj peev xwm muaj kev paub thiab lus tim khawv lawm; lawv muaj ib txoj kev to taub tob txog Vajtswv cov lus, thiab lawv tuaj yeem paub qhov tseeb ntawm Nws cov lus. Yog li, vim li cas ib txhia tib neeg uas twb ntseeg Vajtswv tau nees nkaum peb caug xyoo thiab tiv ntau yam kev txom nyem, txom nyem heev, thiab khwv heev lawm, tiam sis hauv lawv nruab siab nruab ntsws yeej tseem qhuav qhawv thiab khoob lug xwb? Ntau tus tib neeg uas nyob rau qhov xwm txheej zoo li no mas poob zoo tas li xwb. Lawv ib txwm hais tias, “Kuv poob zoo lawm.” Kuv hais tias, “Tam sim no koj twb ntseeg Vajtswv tau nees nkaum peb caug xyoo lawm. Yog ua li cas koj thiaj li tseem poob zoo? Pom tau tseeb tseeb hais tias koj tsis tau txais dab tsi li.” Los txog rau niaj hnub no, ib txhia tib neeg tseem xav phem thiab qaug zog thiab. Lawv hais tias, “Kuv twb ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo lawm, es kuv tau txais dab tsi?” Feem ntau, thaum lawv xav phem thiab qaug zog, los sis thaum lawv poob lawv lub meej mom thiab tej txiaj ntsim, los sis thaum tsis tau raws li lawv txoj kev khav theeb lawm, ces lawv hais tias tim Vajtswv thiab tu siab uas tau ntseeg Nws tau ntau lub xyoo. Lawv tu siab uas tau ntseeg Nws cov lus thaum xub thawj lawm, lawv tu siab uas tau txiav txim siab tso lawv txoj hauj lwm, kev ua txij ua nkawm thiab tsev neeg, lawv lub hwv tsam uas tau mus kawm ntawv qib siab tseg, es los raws Vajtswv qab. Lawv ib txhia haj tseem xav tawm ntawm pawg ntseeg mus thiab. Tam sim no lawv tus siab heev txog lawv txoj kev ntseeg—vim li cas lawv haj tseem thab txoj kev ntseeg ntawd thaum xub thawj thiab? Lawv twb ntseeg Vajtswv tau nees nkaum peb caug xyoo, lawv twb hnov ntau qhov tseeb thiab lawv twb paub txog Vajtswv tes hauj lwm ntau heev lawm, tiam sis hauv lawv nruab siab yeej tseem qhuav qhawv xwb, thiab lawv pheej muaj kev kub ntxhov, kev paub tsis meej, kev tu siab, kev tsis txaus siab, thiab haj tseem paub tsis meej txog lawv lub neej yav tom ntej thiab—dab tsi ua rau muaj tej no? Cov tib neeg zoo li no puas tsim nyog hlub? (Tsis tsim nyog.) Thaum twg uas Kuv pom cov tib neeg no, thaum twg uas Kuv hnov xov txog lawv thiab kawm paub txog tej uas tshwm sim rau lawv tsis ntev los no, mas Kuv tau txais lus ceeb toom ua ntej txog lawv xwb. Ua rau Kuv muaj ib txoj kev xav txog lawv. Yog ua li cas thiaj zoo li Kuv paub lawv tus yam ntxwv thiab lawv tej kev xav ua luaj? Tab txawm tam sim no los lawv yeej tseem nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ua dej num—lawv vam khom rau dab tsi? Puas yog ib lub siab uas xav tau txoj kev cawm dim los ntawm txoj hmoov hlub? Puas yog ib lub siab uas xav hais tias yog yus raws Vajtswv qab mus kom txog thaum kawg lawm, ces qhov no yeej yuav coj mus tau txoj kev cawm dim xwb? Los sis puas yog ib txoj kev xav raws li txoj hmoo thiab lub hwv tsam xwb? Yeej tsis yog tej no li. Yog li, yog dab tsi? Qhov ntawd tsuas zoo li qhov Povlauj hais tias: “Kuv tau tawm tsam nyob rau ib qho kev sib ntaus uas zoo heev lawm, kuv tau taug kuv txoj kev los xaus lawm, kuv tau khaws txoj kev ntseeg tseg lawm: Txij no mus ces yuav muaj ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj tseg rau kuv” (2 Timaute 4:7–8) xwb. Yog tshuaj xyuas zaj lus no thiab muab hais kom yooj yooj yim mas, cov lus no muaj ib qho kev hloov mus los zoo heev rau cov lus no, muaj ib tug cwj pwm, ib lub tswv yim, thiab ib txoj kev npaj los sib cog lus nyob rau hauv cov lus no, thiab cov lus no los ntawm ib qho chaw uas muaj kev ntshaw thiab lub hom phiaj los. Nej pom dab tsi yog qhov muaj tseeb nyob rau hauv cov lus no? Tib neeg caum dab tsi nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv? (Lub kaum mom vajntxwv thiab koob hmoov.) Yog lawm. Lawv caum koob hmoov thiab ib qho chaw zoo xwb. Yog li ntawd lawv yuav muab dab tsi coj los pauv qhov chaw zoo thiab tej koob hmoov ntawd? Lawv yuav muab dab tsi coj los pauv tej ntawd? (Lawv txoj kev siv zog ua hauj lwm thiab tes hauj lwm, lawv tej kev fij txhua yam thiab tej kev siv txhua yam, lawv txoj kev raug txom nyem thiab kev tiv kev txom nyem.) Lawv siv Povlauj cov lus uas hias tias, lawv tau tawm tsam lawv tej kev sib ntaus, lawv tau khiav lawv tej kev lawm. Lawv ntseeg hais tias lawv twb ua txhua yam li lawv yuav tsum tau ua tag lawm, thiab tias yog li ntawd lawv tsim nyog tau txais qhov chaw thiab tej koob hmoov zoo uas Vajtswv twb npaj tseg rau tib neeg ntiaj teb lawm. Lawv xav hais tias yeej pom tau tseeb hais tias qhov no yog qhov Vajtswv tsim nyog ua—qhov Nws yuav tsum tau ua—thiab yog Nws tsis ua, ces Nws yuav tsis yog Vajtswv ntag. Pom tseeb tseeb lawm hais tias, tsis muaj kev mloog Vajtswv lus nyob rau hauv qhov no li, tsis muaj tus cwj pwm uas caum qhov tseeb, tsis muaj tus cwj pwm los sis txoj kev npaj ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los kom tiav li. Qhov ntawd tsuas yog ib txoj kev xav muab ob peb yam uas lawv muaj peev xwm ua tau coj los pauv tej koob hmoov uas Vajtswv tau cog lus tseg rau tib neeg ntiaj teb lawm xwb. Yog li ntawd, cov tib neeg uas peb nyuam qhuav tham txog ntawd mas pheej xav hais tias tsis muaj dab tsi nyob rau hauv lawv tej kev xav li thiab tias hauv lawv nruab siab tsis muaj dab tsi uas lawv vam khom rau li, tiam sis lawv yeej tseem ua li lawv niaj hnub ua txuas ntxiv, uas tiv tej kev txom nyem zoo li no thiab raug txom nyem zoo li tod, pheej tawm tsam lawv tej kev sib ntaus thiab khiav lawv tej kev. Lawv vam khom rau dab tsi? Lawv vam khom rau Povlauj cov lus ntawd thiab ntseeg yam dig muag ntsuav hais tias cov lus ntawd txhawb lawv “txoj kev ntseeg.” Lawv vam khom rau lawv tej hom phiaj thiab txoj kev ntshaw tias yuav tau nqi zog thiab tau lub kaus mom vajntxwv. Lawv vam khom rau lawv tej kev npau suav uas siv ib txoj kev hloov pauv mus los kom tau txais tej koob hmoov loj xwb. Lawv tsis vam khom rau txoj kev to taub txog Vajtswv tes hauj lwm los sis txoj kev ntsib kev pom thiab kev paub uas tau txais los ntawm txoj kev caum qhov tseeb thaum muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv ntawd li. Qhov ntawd tsis yog qhov lawv vam khom rau.

Saib qhov uas peb nyuam qhuav kawm txog ntawd mas, tib neeg pom tau hais tias txawm yuav muaj kev sib tw ntau yam uas muaj qab hau txog txoj kev caum qhov tseeb, nrog rau tej kev khi thiab tej kev txwv ntawm tej moj yam qias vuab tsuab, thiab muaj ntau yam kev nyuaj thiab teeb meem los xij, tib neeg yuav tsum ntseeg hais tias tsuav tib neeg muaj txoj kev ntseeg tseeb xwb, ces los ntawm txoj kev vam khom rau txoj kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus thiab Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, lawv yuav muaj peev xwm taug tau txoj kev caum qhov tseeb tiag tiag. Petus yog ib tug qauv rau qhov no. Nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv mas, ntau tus tib neeg tsuas mob siab rau txoj kev ua hauj lwm rau Vajtswv nkaus xwb, lawv tsuas txaus siab rau txoj kev raug txom nyem thiab kev tiv kev txom nyem xwb, tiam sis lawv tsis caum qhov tseeb kiag li. Vim li ntawd, lawv thiaj li tsis muaj kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm tiag tiag tom qab ntseeg Nws tau kaum, nees nkaum, peb caug xyoo lawm, thiab lawv tsis tuaj yeem hais txog ib yam dab tsi uas lawv raug los sis ib qho kev paub txog qhov tseeb los sis Vajtswv cov lus li. Thaum sib txoos ua ke, thaum lawv sim tham me ntsis txog lawv tej lus tim khawv uas hais txog kev paub, mas lawv tsis muaj dab tsi hais li; qhov lawv yuav dim thiab tsis dim ntawd lawv tsis paub li. Qhov teeb meem nyob rau ntawm no yog dab tsi? Qhov no yog cov tib neeg uas tsis caum qhov tseeb ntag. Txawm lawv twb yog cov ntseeg los tau pes tsawg xyoo lawm los xij, lawv tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb, thiab haj yam tsis xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd li. Ib tug neeg uas tsis lees txais qhov tseeb kiag li yuav ua li cas to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd? Muaj ib txhia mas tsis tuaj yeem pom tshab plaws txog qhov teeb meem no li. Lawv ntseeg hais tias yog cov tib neeg uas qog cov lus thiab tej sob lus ntawm tej kev qhuab qhia kom xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd, ces cov tib neeg ntawd tuaj yeem to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab. Qhov no puas yog? Cov tib neeg uas qog cov lus thiab tej sob lus ntawm tej kev qhuab qhia ntawd mas yeej ib txwm tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb li—yog li ntawd lawv yuav ua li cas xyaum ua tau raws li qhov tseeb? Yam uas lawv xyaum ua mas zoo li tsis txhaum qhov tseeb, thiab zoo li yog tej kev ua zoo thiab tej cwj pwm zoo, tiam sis yuav ua li cas hu tau hais tias tej kev ua zoo thiab tej cwj pwm zoo no yog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? Cov tib neeg uas tsis to taub qhov tseeb tsis paub tias qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb yog dab tsi; lawv xav hais tias tib neeg tej kev ua zoo thiab tej cwj pwm zoo ces yog kev xyaum ua raws li qhov tseeb lawm. Qhov no yog ruam, tsis yog lod? Qhov no puas txawv cov tib neeg ntawm sab kev lis kev cai ntseeg tej kev xav thiab tej kev xam pom ib qho li? Thiab yuav ua li cas thiaj li daws tau tej teeb meem uas nkag siab yuam kev zoo li no? Tib neeg yuav tsum xub to taub Vajtswv lub siab nyiam los ntawm Nws cov lus tso, lawv yuav tsum paub hais tias kev to taub qhov tseeb ntawd yog dab tsi, thiab kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd yog dab tsi, mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm pom tau lwm tus thiab thoob tsib to nrog txog lwm tus tias lwm tus zoo li cas tiag tiag, thiab thiaj li muaj peev xwm qhia tau hais tias lwm tus muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb los tsis muaj. Vajtswv tes hauj lwm thiab kev cawm tib neeg ntawd mas yog txhob txwm ua kom tib neeg to taub thiab xyaum ua raws li qhov tseeb xwb; tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li yuav muaj peev xwm tso tau lawv tej moj yam qias vuab tsuab tseg, es los ua raws li tej hauv paus ntsiab lus, thiab to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj tsis caum qhov tseeb, thiab tsuas txaus siab rau txoj kev siv txhua yam, kev raug txom nyem, thiab kev tiv ib txoj kev txom nyem rau Vajtswv raws li koj tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb no, txhua yam uas koj ua ntawd puas yuav sawv cev rau koj txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb thiab kev zwm rau Vajtswv? Txhua yam ntawd puas yuav ua tau pov thawj qhia hais tias koj twb hloov koj tus moj yam ntawm lub neej txoj sia lawm? Txhua yam ntawd puas yuav sawv cev hais tias koj muaj kev paub txog Vajtswv tiag tiag? Tsis sawv. Yog li ntawd txhua yam uas koj ua ntawd yuav sawv cev rau dab tsi? Txhua yam ntawd tsuas sawv cev rau koj tus kheej tej kev nyiam, kev nkag siab, thiab kev xav xwb. Txhua yam ntawd tsuas yog yam uas koj nyiam ua, yam uas koj txaus siab hlo ua nkaus xwb; txhua yam uas koj ua tsuas ua kom tau raws li koj tus kheej tej kev ntshaw, lub siab nyiam, thiab tej qauv xwb. Pom tau tseeb tseeb lawm hais tias txhua yam ntawd tsis yog caum qhov tseeb. Koj tej kev ua los sis tej cwj pwm mas tsis muaj ib qho cuam tshuam rau qhov tseeb, los sis cuam tshuam rau Vajtswv tej kev cheem tsum li. Tag nrho koj tej kev ua thiab tej cwj pwm yog ua rau koj tus kheej xwb; koj tsuas ua hauj lwm, tawm tsam, thiab khwv heev rau koj tus kheej tej qauv, lub koob lub npe, thiab lub meej mom xwb—qhov no ua rau koj tsis txawv Povlauj li, tus uas siv zog ua hauj lwm thiab ua hauj lwm tag nws lub neej tsuav kom tau nqi zog, tau ntoo lub kaus mom vajntxwv, thiab tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej xwb—qhov no qhia hais tias koj tab tom taug Povlauj txoj kev ntag. Ib txhia hais tias, “Kuv siv zog ua hauj lwm thiab txaus siab hlo ua hauj lwm. Kuv tsis tau sim nrog Vajtswv sib kom.” Txawm koj tau nrog Vajtswv sib kom thiab tsis tau, txawm koj muaj ib lub siab los sis ib tug cwj pwm uas qhia meej txog txoj kev npaj siab los nrog Vajtswv sib kom thiab tsis muaj—txawm koj muaj ib txoj kev npaj thiab ib lub hom phiaj zoo li no thiab tsis muaj los xij nws tsis tseem ceeb—koj tab tom muab koj txoj kev siv zog ua hauj lwm thiab tes hauj lwm, koj tej kev txom nyem, thiab tej kev txom nyem uas koj tau tiv ntawd coj los pauv tej nqi zog thiab lub kaus mom vajntxwv ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej xwb. Lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no yog qhov hais tias koj tab tom sim nrog Vajtswv sib kom nqi ntag—tsuas yog koj tsis paub hais tias koj tab tom ua li ntawd xwb. Txawm li cas los xij, tsuav ib tug tib neeg twg raug kev txom nyem thiab tiv tej kev txom nyem ntawd kom tau txais koob hmoov xwb, ces lub ntsiab tseeb ntawm tus tib neeg ntawd txoj kev caum zoo ib yam nkaus li Povlauj lub xwb. Nkawv zoo ib yam nkaus tau li cas? Nkawv ob leeg puav leej nyias muab nyias tej cwj pwm zoo—nkawv tes hauj lwm, tej kev txom nyem uas nkawv raug, tej kev txom nyem uas nkawv tiv, thiab lwm yam—coj los pauv Vajtswv tej koob hmoov, tej koob hmoov uas Nws cov lus rau tib neeg ntiaj teb. Tej no tsis yog lub ntsiab tseeb uas zoo ib yam nkaus lod? (Yog.) Tej no yog lub ntsiab tseeb uas zoo ib yam nkaus ntag; tsis muaj qhov txawv li. Yog koj tsis xav taug Povlauj txoj kev, tiam sis xav taug Petus txoj kev, thiab koj xav kom Vajtswv pom zoo no, koj yuav tsum xyaum ua li cas? Koj kawg yuav tsum xyaum los caum qhov tseeb xwb. Koj yuav tsum muaj peev xwm lees txais qhov tseeb, nrog rau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas; koj yuav tsum mob siab rau qhov paub koj tus kheej, thiab qhov hloov koj tus moj yam, thiab nrhiav kev los xyaum hlub Vajtswv. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias taug txoj kev uas caug qhov tseeb thiab taug Petus txoj kev. Qhov los taug Petus txoj kev ntawd mas, koj yuav tsum xub to taub yam uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg ua ntej tso thiab seb txoj kev uas Vajtswv tau qhia tawm rau tib neeg ntawd yog txoj twg. Koj yuav tsum muaj peev xwm thoob tsib to nrog txog txoj kev ntseeg Vajtswv uas coj mus rau kev cawm dim los ntawm txoj kev uas coj mus rau kev puas tsuaj puas ntsoog. Koj yuav tsum tau thim xav tiag tiag txog qhov hais tias vim li cas koj thiaj li taug tau Povlauj txoj kev, thiab tshawb nrhiav kom paub tseeb tias tus moj yam dab tsi uas yuam koj mus taug txoj kev ntawd. Koj yuav tsum thoob tsib to nrog txog tej uas tseem ceeb tshaj plaws thiab pom tseeb tshaj plaws uas nyob rau hauv koj tej moj yam qias vuab tsuab, xws li kev khav theeb, los sis kev dag, los sis kev phem. Pib los ntawm tej moj yam qias vuab tsuab no, koj yuav tsum thim xav, tshuaj xyuas, kom muaj kev paub txog koj tus kheej. Yog koj muaj txoj kev paub txog koj tus kheej thiab ntxub koj tus kheej tiag tiag, mas yuav yooj yim rau koj tso koj tej moj yam qias vuab tsuab tseg, thiab yuav yooj yim rau koj muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Yog li ntawd, yuav xyaum ua qhov no li cas kiag? Cia peb kawm yooj yooj yim txog qhov no, siv ib tug moj yam khav theeb los ua piv txwv. Nyob rau hauv koj lub neej txhua hnub, mas thaum hais lus, coj koj tus kheej thiab daws teeb meem, ua koj tes dej num, qhia lwm tus, thiab lwm yam, txawm koj yuav tab tom ua dab tsi, los sis koj nyob qhov twg, los sis yuav yog tej xwm txheej dab tsi los xij, koj yuav tsum mob siab rau saib tus moj yam khav theeb uas koj nthuav tawm tuaj ntawd kom meej tas li. Koj yuav tsum tshawb tag nrho tej kev nthuav tawm, tej kev xav, tej tswv yim uas los ntawm koj tus moj yam khav theeb los uas koj paub thiab pom tau, nrog rau koj tej kev npaj siab thiab tej hom phiaj—tshwj xeeb yog, qhov ib txwm xav qhia lwm tus txog qhov los saum ntuj los; qhov tsis mloog leej twg hais; qhov pom tias koj tus kheej zoo dua lwm tus; qhov tsis lees txais yam uas lwm tus hais, txawm tej ntawd yuav yog npaum li cas los xij; qhov ua kom lwm tus lees txais thiab zwm rau yam uas koj hais, tab txawm koj hais tsis yog los xij; qhov muaj ib lub siab nyiam coj lwm tus tas li; qhov tsis ua raws li lwm tus hais thiab qhov daws li ub li no thaum cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm qhuab qhia thiab qhuab ntuas koj, qhov hais tias lawv cuav; qhov ib txwm teem txim rau lwm tus thiab txhawb nqa koj tus kheej; qhov ib txwm xav hais tias koj zoo tshaj lwm tus; qhov ib txwm xav ua ib tug neeg nrov, muaj koob muaj npe; qhov ib txwm nyiam muaj plhus, kom lwm tus thiaj li muab koj saib siab thiab pe hawm koj…. Los ntawm txoj kev xyaum thim xav thiab tshuaj xyuas tej uas nthuav tawm txog txoj kev qias vuab tsuab no, koj thiaj li yuav paub hais tias koj tus moj yam khav theeb mas phem npaum li cas, thiab koj thiaj li yuav tsis nyiam thiab qias koj tus kheej, thiab haj yam ntxub koj tus moj yam khav theeb tuaj. Thaum ntawd koj yuav txaus siab hlo los thim xav seb koj puas tau nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm nyob rau hauv txhua yam los tsis tau. Ib feem ntawm qhov no yog thim xav seb tej moj yam khav theeb thiab qhuas tias koj tus kheej coj ncaj uas nthuav tawm nyob rau hauv koj txoj kev hais lus ntawd yog dab tsi—yam uas koj hais khav theeb khav txiv uas tsis muaj qab hau ntawd yog dab tsi. Hos ib feem yog thim xav seb tej uas koj ua thaum ua raws li koj tej kev xav phem, tej kev xav hauv nruab siab, tej hom phiaj, thiab tej kev ntshaw uas ruam ruam uas tsis muaj qab hau ntawd yog dab tsi. Tsuas yog hom kev thim xav txog koj tus kheej no xwb mas koj thiaj li muaj kev paub txog koj tus kheej. Thaum koj muaj kev paub txog koj tus kheej tiag tiag lawm, koj yuav tsum nrhiav hauv kev thiab tej hauv paus ntsiab lus uas xyaum ua ib tug neeg coj ncaj nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces tom qab ntawd xyaum ua koj tes dej num, thiab mus ntsib thiab nrog lwm tus sib tham raws li tej hauv kev thiab tej hauv paus ntsiab lus uas qhia nyob rau hauv Vajtswv cov lus. Thaum koj xyaum ua li no li ib ntus lawm, tej zaum ib los sis ob hlis ntawd, koj lub siab yuav kaj lug txog qhov xyaum ua li ntawd, thiab koj yuav tau txais qee yam los ntawm qhov xyaum ua li ntawd thiab ua tau zoo. Koj yuav mloog zoo li koj muaj ib txoj hauv kev los ua ib tug neeg coj ncaj, paub qab hau, thiab koj yuav mloog zoo li nyob ruaj khov dua. Txawm koj tseem tsis tau muaj peev xwm hais txog ib txoj kev paub tob txog qhov tseeb los xij, koj yuav tau txais qee qhov kev paub txog qhov tseeb ntawd, nrog rau ib txoj kev xyaum ua. Txawm koj yuav tsis muaj peev xwm hais lus nthuav qhov tseeb ntawd tawm kom meej meej los xij, koj yuav muaj qee qhov kev thoob tsib to nrog txog qhov kev puas tsuaj uas tus moj yam khav theeb ntawd ua rau tib neeg thiab qhov tus moj yam khav theeb ntawd ntxeev lawv txoj kev ua neej. Piv txwv li, cov tib neeg khav theeb khav txiv pheej hais tej yam phem phem khav ntxhias, thiab hais tej lus dag los ntxias lwm tus; lawv hais tej lus nrov nrov, qw qw, thiab hais lus nyaum nyaum. Tej no tsis yog tej kev qhia kom pom tseeb txog ib tug moj yam khav theeb lod? Qhov nthuav tej moj yam khav theeb no tawm tsis yog tsis muaj qab hau kiag li lod? Yog koj muaj peev xwm to taub tiag tiag hais tias ntshe koj twb plam koj txoj kev xav li noob neej lawm es thiaj li nthuav tej moj yam khav theeb zoo li no tawm, thiab tias qhov ua neej raws li ib tug moj yam khav theeb ntawd yog txhais tias hais koj tab tom ua neej raws li txoj kev phem tsis yog ua raws li txoj kev zoo, ces koj yuav lees paub tiag tiag hais tias tus moj yam qias vuab tsuab yog ib tug moj yam phem, thiab koj yuav muaj peev xwm ntxub Ntxwgnyoog thiab tej moj yam qias vuab tsuab ntawd tawm hauv koj lub siab tuaj. Thaum paub li no tau rau lub hli los sis ib xyoos lawm, koj yuav muaj peev xwm paub txog koj tus kheej tiag tiag, thiab yog koj nthuav ib tug moj yam khav theeb tawm dua los, koj yuav ras dheev txog tus moj yam khav theeb ntawd tam sid, thiab koj yuav muaj peev xwm muab tus moj yam khav theeb ntawd tso tseg thiab tso pov tseg. Koj yuav pib hloov, thiab koj yuav maj mam muaj peev xwm muab koj tus moj yam khav theeb tso pov tseg, thiab ncawg lwm tus li qub. Koj yuav muaj peev xwm hais lus ncaj ncees tawm hauv nruab siab tuaj; koj yuav tsis hais tej lus dag los sis hais tej yam khav khav theeb ntxiv lawm. Thaum ntawd koj yuav tsis muaj ib qho tsim nyog me ntsis thiab qee qhov zoo li ib tug neeg coj ncaj lod? Koj yuav tsis muaj qhov kev to taub ntawd lod? Thaum no yog thaum koj yuav pib tau txais qee yam ntag. Thaum koj xyaum coj ncaj li no lawm, koj yuav muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb thiab thim xav txog koj tus kheej txawm koj yuav nthuav hom moj yam qias vuab tsuab dab tsi tawm los xij, thiab tom qab ua ib tug neeg coj ncaj li no li ib ntus lawm, tos nco xwb koj yuav maj mam los to taub qhov tseeb thiab Vajtswv cov lus uas hais txog kev ua ib tug neeg coj ncaj ntawd. Thiab thaum koj siv qhov tseeb ntawd los tshuaj xyuas koj tus moj yam khav theeb lawm, mas nyob rau hauv koj nruab siab yuav muaj kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb txog Vajtswv cov lus, thiab koj yuav pib kaj siab tuaj. Koj yuav pom txoj kev qias vuab tsuab uas tus moj yam khav theeb ntawd coj los rau tib neeg thiab txoj kev phem uas tus moj yam khav theeb ntawd ua rau lawv ua neej li cas yam tseeb heev, thiab koj yuav muaj peev xwm thoob tsib to nrog txog txhua tus yam ntxwv qias vuab tsuab uas tib neeg pom nyob rau hauv lawv tus kheej thaum lawv nthuav ib tug moj yam khav theeb tawm. Yog tshuaj xyuas ntxiv, mas koj yuav pom Ntxwgnyoog txoj kev phem tseeb ntxiv, thiab koj yuav haj yam ntxub Ntxwgnyoog ntxiv. Mas thiaj li yuav yooj yim rau koj tso koj tus moj yam khav theeb tseg. Thaum koj txoj kev paub mus txog qhov no lawm, ces koj yuav nkag siab txog Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb, thiab koj yuav paub hais tias tag nrho tej uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg yog qhov seb tib neeg yuav tsum muaj thiab ua neej raws li txoj kev ua neej twg xwb. Thaum zoo li ntawd lawm, txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb yuav tsis nyuaj rau koj ntxiv lawm. Tiam sis, koj yuav ntseeg hais tias txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd mas yog lub Ntuj tsa thiab lub teb lees paub lawm, tias txoj kev xyaum ua raws li qhov ntseeg ntawd yog qhov tib neeg tsim nyog ua. Nyob rau theem ntawd mas, koj txoj kev xyaum ua raws li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb yuav cia li ua tau zoo tag nrho thiab kub siab lug xwb, thiab tib lub sij hawm ntawd koj yuav haj yam nyiam qhov tseeb ntxiv. Yam zoo hauv koj lub siab yuav muaj ntau tuaj, thiab txoj kev paub txog Vajtswv tiag tiag ntawd yuav maj mam tshwm tuaj rau thaum ntawd. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias to taub qhov tseeb tiag tiag. Koj yuav muaj ib txoj kev xam pom thiab txoj kev xav uas yog txog txhua yam, thiab txoj kev paub tiag tiag no thiab tej kev xam pom uas yog no yuav maj mam nyob ruaj khov rau hauv koj lub siab. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm—nws yog ib yam uas tsis muaj leej twg yuav txeeb tau ntawm koj mus los sis nyiag tau ntawm koj mus li. Tom qab koj sau tej yam zoo no ib qho zuj zus lawm, koj yuav hnov zoo siab heev hauv koj nruab siab. Koj yuav tsis xav hais tias txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd tsis muaj qab hau ntxiv lawm, thiab txoj kev xav uas tsis muaj dab tsi nyob rau hauv koj lub siab ntawd yuav ploj mus. Thaum koj paub hais tias qhov to taub qhov tseeb thiab pom txoj kev kaj ntawm noob neej lub neej ntawd mas zoo npaum li cas lawm, ces koj mam li muaj txoj kev ntseeg tseeb. Thiab thaum koj muaj txoj kev ntseeg los ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab pom hais tias txoj kev caum qhov tseeb thiab kev tau txais txoj kev cawm dim ntawd mas muaj tseeb thiab muaj qab hau npaum li cas lawm, koj yuav xyaum ua thiab ua raws li Vajtswv cov lus yam tsis ua xyem xyav thiab kub siab lug. Koj yuav qhia txog qhov koj raug thiab txoj kev paub tiag tiag, uas yog ua tim khawv rau Vajtswv thiab pab tib neeg kom paub lub hwj chim ntawm Vajtswv cov lus thiab tej txiaj ntsim uas qhov tseeb coj los rau tib neeg ntawd kom coob ntxiv. Ces tom qab ntawd koj yuav muaj txoj kev ntseeg los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab ua koj tes dej num kom zoo ntxiv—thiab thaum ua li ntawd lawm, koj thiaj li yuav zwm rau Vajtswv tiag tiag. Thaum koj hais txog koj tej lus tim khawv uas hais txog kev paub tiag tiag ntawd, koj yuav kaj siab dua tuaj. Koj yuav mloog zoo li koj muaj ntau txoj kev los xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tib lub sij hawm ntawd, koj yuav pom hais tias koj tu ncua ntau yam heev, tias muaj ntau qhov tseeb uas koj yuav tsum tau xyaum ua. Tej lus tim khawv uas hais txog kev paub zoo li no mas tsis yog muaj txiaj ntsim thiab txhim kho tau lwm tus xwb—koj los kuj ib yam nkaus thiab, yuav mloog zoo li koj twb tau txais qee yam nyob rau hauv koj txoj kev caum qhov tseeb, thiab zoo li koj twb tau txais Vajtswv tej koob hmoov tiag tiag lawm. Thaum ib tug tib neeg twg ua Vajtswv tes hauj lwm li no mus txog ntua thaum lawv muaj peev xwm ua tim khawv rau Nws lawm, ces tsis yog qhov ua li ntawd tsuas coj tau ntau tus tib neeg los paub lawv tej moj yam qias vuab tsuab, los tso tej kev khi, tej kev txwv, thiab tej kev cuam tshuam ntawm tej moj yam ntawd tseg, thiab pab lawv dim ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim xwb—qhov ua li ntawd kuj ua rau tus tib neeg ntawd muaj kev ntseeg los taug txoj kev caum qhov tseeb thiab kev raug ua kom zoo tiav log zuj zus ntxiv thiab. Txoj kev ua zoo li no tsis dhau los ua zaj lus tim khawv tseeb lod? Qhov ntawd yog zaj lus tim khawv tseeb ntag. Ib tug tib neeg uas muaj peev xwm hais tau zaj lus tim khawv zoo tag npaum li no rau Vajtswv puas yuav xav hais tias txoj kev ntseeg Nws mas dhuav, los sis tsis muaj qab hau dab tsi, los sis tsis muaj dab tsi li? Yeej tsis xav li ntawd. Thaum ib tug tib neeg twg ua tau tim khawv rau Vajtswv thiab thaum lawv muaj txoj kev paub txog Nws tiag tiag lawm, ces hauv lawv nruab siab puv npo kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab xwb, thiab lawv mloog zoo li zoo tuaj thiab nyob ruaj khov tshaj plaws li. Thaum tib neeg ua neej nyob rau hauv ib qho xwm txheej thiab ib sab zoo li no lawm, lawv yuav tsis yuam lawv tus kheej kom raug txom nyem, kom tiv kev txom nyem, kom raug txwv. Lawv yuav tsis cia li yuam lawv tus kheej los qhuab qhia lawv lub cev thiab tso lub cev tseg xwb. Yam uas lawv yuav ua ntxiv mas yog kom tau txais kev paub txog lawv tej moj yam qias vuab tsuab yam zoo heev. Lawv kuj yuav caum txoj kev paub txog Vajtswv tus moj yam, yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv thiab, thiab kom to taub yam uas tib neeg yuav tsum ua kom thiaj li yuav zwm tau rau Vajtswv thiab ua rau Nws txaus siab. Ua li ntawd lawv thiaj li yuav to taub Vajtswv lub siab nyiam ntawm Nws cov lus, thiab nrhiav tej hauv paus ntsiab lus uas xyaum ua raws li qhov tseeb, dua li qhov ua raws li lawv tej kev xav uas nyob ib pliag xwb. Piv txwv li, tsis muaj peev xwm tswj lawv tus kheej thaum muaj qee yam tshwm sim, ua siab phem, tsis zoo siab, hnub ntawd rov npau taws dua, hnub ntawd rov ua qee yam tsis zoo los sis haj yam tsis zoo dua lawm, los sis tej yam uas tsis tshua tseem ceeb. Tsuav tej no tsis cuam tshuam rau koj txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb xwb, ces tsis tas yuav txhawj txog tej ntawd li. Koj yuav tsum mob siab rau qhov daws koj tej moj yam qias vuab tsuab thiab nrhiav qhov yuav xyaum ua li cas kom Vajtswv txaus siab thiab mus raws li Nws lub siab nyiam. Xyaum ua raws li qhov tseeb li no, koj lub neej thiaj li yuav loj hlob ceev, thiab koj thiaj li yuav tau pib taug txoj kev uas caum qhov tseeb thiab raug ua kom zoo tiav log. Koj lub siab yuav tsis nyob khoob lug ntxiv lawm; koj yuav muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb, thiab koj yuav nyiam Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb heev tuaj, thiab mob siab rau cov lus thiab qhov tseeb ntawd heev tuaj. Koj yuav to taub Vajtswv lub siab nyiam thiab Nws tej kev cheem tsum zuj zus tuaj. Thaum tib neeg mus txog rau qib no lawm, lawv to taub txog Vajtswv cov lus thiab qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tag nrho lawm.

Yam uas ntau tus tib neeg tab tom xyaum ua thiab to taub txog tam sim no mas tsis yog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, tiam sis lawv to taub txog ib hom yam ntxwv uas lawv qhia txog tej cwj pwm zoo sab nraud xwb, yog li ntawd lawv thiaj li txaus siab hlo tiv kev txom nyem, thiab npaj txhij los raug txom nyem, thiab npaj txhij los siv txhua yam. Txawm li cas los xij, hauv lawv nruab siab yeej tseem tsis muaj dab tsi li, yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj dab tsi los txhawb lawv nyob rau hauv lawv tej kev xav. Vim li cas lawv tsis muaj qhov txhawb li? Vim lawv tsis muaj ib txoj hauv kev thaum muaj ib yam dab tsi los raug rau lawv; lawv vam khom rau txoj kev xav xwb, thiab lawv tsis muaj tej hauv paus ntsiab lus los xyaum ua raws li qhov tseeb li. Thaum muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab nthuav tawm ntawm lawv tuaj lawm, lawv tsuas xyaum tswj lawv tus kheej xwb, lawv tsis muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb los daws tus moj yam qias vuab tsuab ntawd li. Muaj hmoo uas cov tib neeg ntawd lawv lub cev nqaij daim tawv qub muaj ib lub peev xwm uas cia li ua yam tsis xav dab tsi: Lub cev nqaij daim tawv ntawv tuaj yeem raug txom nyem. Cov tsis ntseeg muaj ib lo lus hais tias, “Tsis muaj ib qho kev txom nyem uas yuav nyiaj tsis taus li, tsuas yog tej koob hmoov xwb thiaj li xyiv fab tsis tau rau.” Tib neeg lub cev nqaij daim tawv muaj ib lub peev xwm uas cia li ua yam tsis xav dab tsi uas yug los yeej muaj lawm: Lub cev nqaij daim tawv ntawd xyiv fab tsis tau rau ntau txoj koob hmoov, tiam sis lub cev nqaij daim tawv ntawd muaj peev xwm raug txhua yam, thiab nyiaj txhua yam, thiab tswj nws tus kheej. Qhov no puas yog ib qho zoo? Qhov ntawd puas yog ib qho zoo los yog ib qho phem, los yog ib qho kev tua ncua? Qhov lawv hais li ntawd puas yog qhov tseeb? (Tsis yog.) Qhov lawv hais li ntawd tsis yog, thiab yog qee yam tsis yog qhov tseeb, mas yam ntawd tsis muaj tseeb li. Qhov lawv hais li ntawd tsuas yog ib co lus qhuav qhawv xwb, qhov lawv hais li ntawd daws tsis tau koj tej teeb meem ib qho li, thiab qhov lawv hais li ntawd daws tsis tau koj tej kev nyuaj uas muaj qab hau li. Muab hais kom yog yog mas, qhov lawv hais li ntawd daws tsis tau koj tej moj yam qias vuab tsuab ntag. Yog li ntawd, qhov lawv hais li ntawd tsis muaj qab hau dab tsi li. Txawm tej zaum koj muaj qee qhov kev paub txog qhov lawv hais li ntawd, paub txog qhov lawv hais li ntawd, thiab tau hais li ntawd los xij, qhov hais li ntawd yeej tseem siv tsis tau dab tsi li. Cov tsis ntseeg muaj lwm lo lus hais thiab xws li, “Kuv twb tsis ntshai tuag, es ho ntshai ua neej nyob ua dab tsi?” thiab “Thaum lub caij ntuj no twb los txog lawm, es lub caij nplooj ntoos hlav ho tshuav ntev npaum li cas?” Tej lus no yog ib co lus zoo heev tsis yog lod? Txhawb siab thiab tswv yim zoo heev tsis yog lod? Cov tsis ntseeg hu tej lus hais li no ua “kev nplig siab.” Koj puas nyiam tej lus hais zoo li no? (Tsis nyiam.) Vim li cas thiaj tsis nyiam? Ib txhia yuav hais tias, “Peb cia li tsis nyiam tej lus hais li no xwb. Tej lus hais li no yog tej uas cov tsis ntseeg hais; peb nyiam Vajtswv cov lus.” Yog li, Vajtswv cov lus ntu twg uas koj nyiam? Sob lus twg uas koj suav hais tias yog qhov tseeb? Sob lus twg uas koj paub, xyaum ua thiab to taub, thiab tau txais? Tej sob lus ntawd siv tsis tau dab tsi li, tsuas tsis nyiam cov tsis ntseeg tej lus hais no xwb; tej zaum koj yuav tsis nyiam tej lus hais ntawd, tiam sis koj tsis tuaj yeem thoob tsib to nrog txog tej lus hais ntawd lub ntsiab tseeb kom meej meej. Tej lus hais li no puas yog? (Tsis yog.) Yog thiab tsis yog los xij, cov tsis ntseeg cov lus tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau qhov tseeb li. Tab txawm yog tib neeg pom hais tias cov lus ntawd zoo thiab yog los xij, cov lus ntawd tsis mus raws li qhov tseeb, thiab cov lus ntawd tsis tuaj yeem mus txog qib uas yog qhov tseeb li. Tag nrho cov lus ntawd puav leej txhaum qhov tseeb thiab ua yeeb ncuab rau qhov tseeb. Cov tsis ntseeg mas tsis lees txais qhov tseeb, yog li ntawd tsis tas yuav nrog lawv sib cav txog qhov yog thiab qhov tsis yog. Yam uas peb ua tau ces yog saib lawv cov lus yam li tsis muaj tseeb, thiab tso cov lus ntawd tseg xwb. “Tsis muaj tseeb” txhais li cas? Txhais hais tias cov lus uas txhim kho tsis tau tib neeg thiab tsis muaj nqis rau tib neeg, rau lawv lub neej, rau tej kev uas lawv taug, los sis rau txoj kev cawm lawv kiag li. Tag nrho txoj kev hais lus zoo li no puav leej tsis muaj tseeb; txoj kev hais lus zoo li no kuj hu tau hais tias yog cov lus qhuav qhawv thiab. Txoj kev hais lus zoo li no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tib neeg txoj sia thiab txoj kev tuag los sis tej kev uas lawv taug li, thiab yog qhov tsis muaj tseeb uas ua tsis tau yam zoo kiag li. Tib neeg hnov tej sob lus zoo li no thiab ua lawv lub neej li lawv yuav tau ua, li lawv ib txwm ua; tej sob lus zoo li no yuav hloov tsis tau tej uas muaj tseeb ib qho li, vim nws tsis yog qhov tseeb. Qhov tseeb nkaus xwb thiaj li txhim kho tau tib neeg; qhov tseeb ntawd yog qhov muaj nqis uas ntsuas tsis tau. Vim li cas kuv thiaj hais li no? Vim hais tias qhov tseeb tuaj yeem hloov tau tib neeg txoj hmoo, thiab lawv tej kev xav thiab tej kev xam pom, thiab lawv tej kev xav hauv nruab siab. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog, qhov tseeb tshem tau tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab tawm mus; qhov tseeb hloov tau tib neeg tej cwj pwm, hloov tau lawv tej cwj pwm phem los ua tej cwj pwm ntawm qhov tseeb—qhov tseeb tuaj yeem muab tus tib neeg uas ua neej raws li lawv tej moj yam qias vuab tsuab hloov los ua tus tib neeg uas ua neej raws li qhov tseeb thiab raws li Vajtswv cov lus. Thaum ib tug tib neeg twg muab Vajtswv cov lus coj los ua qhov txhawb lawv ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm, thaum ntawd lawv lub neej tsis hloov lod? Thaum ib tug tib neeg twg lub neej hloov qhov ntawd txhais hais tias lawv tej kev xav thiab tej kev xam pom hloov lawm; qhov ntawd txhais hais tias lawv txoj kev pom, tej cwj pwm, thiab tej kev xam pom txog tib neeg thiab txhua yam ntawd hloov lawm. Qhov ntawd txhais hais tias lawv tus yam ntxwv thiab tej kev xam pom txog tej xwm txheej thiab txhua yam mas txawv yav dhau los lawm. Tej lus hais li ntawd uas los ntawm cov tsis ntseeg los puav leej yog cov lus qhuav qhawv thiab tsis muaj tseeb xwb. Cov lus ntawd daws tsis tau ib qho teeb meem dab tsi li. Qhov uas kuv nyuam qhuav hais tias—“Tsis muaj ib qho kev txom nyem uas yuav nyiaj tsis taus li, tsuas yog tej koob hmoov xwb thiaj li xyiv fab tsis tau rau”—qhov ntawd tsis yog tsis muaj tseeb thiab yog cov lus qhuav qhawv xwb lod? (Yog.) Koj tuaj yeem raug txom nyem—ho ua li cas? Koj tsis yog raug txom nyem kom tau txais qhov tseeb; koj raug txom nyem kom tau xyiv fab rau lub koob meej thiab lub meej mom xwb. Qhov koj raug txom nyem ntawd tsis muaj nqis los sis tsis tseem ceeb kiag li. Saib tej uas muaj tseeb seb: Koj raug txom nyem heev thiab tiv ib txoj kev txom nyem loj heev, tiam sis koj yeej tseem tsis paub koj tus kheej li, thiab koj twb tsis muaj ib qho kev to taub txog tej kev xav thiab tej tswv yim uas tawm ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab tuaj, thiaj koj twb daws tsis tau tus moj yam qias vuab tsuab ntawd li. Yog li, koj puas xav hais tias koj to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia? Qhov koj raug txom nyem ntawd puas muaj nqis? Tsis muaj nqis kiag li. Ib txhia tib neeg raug txom nyem mas muaj nqis. Txoj kev txom nyem uas tib neeg raug kom tau txais qhov tseeb ntawd mas muaj nqis, piv txwv li: Thaum ib tug tib neeg twg txais tau qhov tseeb lawm, mas lawv txhim kho tau lwm tus thiab pab tau lwm tus. Ntau tus tib neeg raug txom nyem thiab tiv kev txom nyem kom thiaj li tshaj tawm tau txoj moo zoo, pab nthuav pawg ntseeg thiab Vajtswv lub tsev tes hauj lwm kom dav, thiab tshaj tawm txoj moo zoo uas hais txog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej xwb. Los ntawm qhov no, peb pom tau hais tias tus uas raug txom nyem thiab tiv kev txom nyem kom tau txais qhov tseeb thiab ua rau Vajtswv txaus siab ntawd mas yuav tau txais qee yam los ntawm qhov ua li ntawd. Cov tib neeg no Vajtswv yuav pom zoo rau. Tiam sis muaj ib txhia uas tsis caum qhov tseeb, thiab txawm lawv yuav muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thiab raug txom nyem rau Vajtswv, kom tau txais qhov Nws ua siab zoo rau lawv los xij, qhov ua siab zoo ntawd tsuas yog Vajtswv txoj kev hlub tshua, txoj kev ua siab ntev thiab txoj kev hlub uas Nws muaj rau tib neeg, nrog rau txoj hmoov hlub uas Nws hlub tib neeg xwb. Hom hmoov hlub dab tsi? Ob peb qho koob hmoov uas yog khoom xwb—tsis muaj tshaj ntawd li. Qhov ntawd yog qhov koj xav tau lod? Qhov ntawd yog koj lub hom phiaj kawg nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv lod? Kuv xav tias tsis yog li ntawd. Txij li hnub uas koj los ntseeg Vajtswv, puas yog koj tsuas xav tau qhov Nws ua siab zoo, Nws txoj kev tiv thaiv, thiab ob peb qho koob hmoov uas yog khoom uas Nws muab xwb? Tej ntawd puas yog tej uas koj xav tau? Tej ntawd puas yog tej uas koj caum nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg? (Tsis yog.) Tej no daws puas tau qhov teeb meem ntawm txoj kev cawm koj? (Tsis tau.) Zoo li nej ua tib zoo xav heev li lawm. Nej to taub qhov muaj nqis thiab qhov tseem ceeb lawm. Nej tsis muaj qhov paub tsis meej lawm. Nej paub hais tias qhov twg hnyav thiab qhov twg tsis hnyav lawm. Txawm li cas los xij, qhov seb nej puas tuaj yeem taug tau txoj kev caum qhov tseeb ntawd mas yeej tseem tsis tau paub.

Txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd tsis yog kom tau txais txoj hmoov hlub los sis kom Vajtswv ua siab ntev thiab hlub tshua. Yog li, yog ntseeg kom tau dab tsi? Yog kom dim xwb. Yog li ntawd, lub cim ntawm txoj kev cawm dim yog dab tsi? Cov qauv uas Vajtswv cheem tsum yog dab tsi? Yuav ua li cas thiaj li dim? Daws yus tus moj yam qias vuab tsuab xwb. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov yuav ua li cas thiaj li dim. Yog li ntawd, thaum kawg, thaum ua tib zoo xav thiab ua txhua yam tag lawm, txawm koj tau raug txom nyem npaum li cas los sis koj tau tiv kev txom nyem loj npaum li cas lawm los xij, los sis txawm koj yuav hais tias koj tus kheej yog ib tug ntseeg tseeb npaum li cas los xij—yog thaum kawg, daws tsis tau koj tus moj yam qias vuab tsuab kiag li, ces txhais hais tias koj tsis yog tus uas caum qhov tseeb. Los sis tuaj yeem hais tau hais tias vim koj tsis caum qhov tseeb, thiaj li daws tsis tau koj tus moj yam qias vuab tsuab. Qhov no txhais hais tias koj tseem tsis tau pib taug txoj kev cawm dim kiag li; nws txhais hais tias tag nrho tej uas Vajtswv hais thiab tag nrho tej hauj lwm uas Nws ua los cawm tib neeg ntawd koj ua tsis tau ib qho li, koj thiaj li tsis muaj lus tim khawv, thiab tsis tawg paj txi txiv nyob rau hauv koj. Vajtswv yuav hais tias, “Vim koj tau raug txom nyem thiab tiv kev txom nyem lawm, Kuv thiaj li tau muab txoj hmoov hlub, koob hmoov, kev saib xyuas, thiab kev tiv thaiv uas koj tsim nyog tau txais nyob rau hauv tiam neej no thiab hauv lub ntiaj teb no rau koj. Tiam sis tom qab dim lawm koj tsis muaj feem tau tej uas tib neeg tsim nyog tau ntawd. Vim li cas ua li ntawd? Vim hais tias Kuv twb muab yam uas koj tsim nyog tau txais nyob rau hauv tiam neej no thiab hauv lub ntiaj teb no rau koj lawm; yog li ntawd yam uas tib neeg tsim nyog tau txais tom qab dim lawm ntawd, tsis muaj dab tsi rau koj lawm, vim koj tsis tau taug txoj kev caum qhov tseeb.” Koj tsis nyob hauv cov tib neeg uas yuav dim, koj tsis tau dhau los ua ib tug neeg uas raug tsim tawm los tiag tiag, thiab Vajtswv tsis xav tau koj. Vajtswv tsis xav tau cov uas tsuas ua hauj lwm, khwv heev, raug txom nyem, thiab tiv kev txom nyem rau Nws, cov uas me ntsis ntseeg tiag tiag thiab muaj kev ntseeg me ntsis xwb, tsis muaj dab tsi tshaj li. Cov tib neeg zoo li no mas muaj nyob rau txhua txhua pawg uas ntseeg Nws. Lwm lo lus mas hais tias, cov tib neeg zoo li ntawd mas muaj coob heev, cov uas ua hauj lwm thiab ua dej num rau Vajtswv mas suav tsis txheeb li. Yog hais tias lawv yog ib tug tib neeg uas Vajtswv tau npaj tseg ua ntej thiab xaiv tseg lawm, tus uas Vajtswv coj rov qab los rau ntawm Vajtswv lub tsev, mas lawv tsis muaj ib tug uas yuav tsis kam ua hauj lwm thiab ua dej num rau Nws li. Vim li cas ua li ntawd? Vim hais tias yooj yooj yim ua xwb. Vim li no es thiaj li muaj ntau tus tib neeg ua dej num thiab ua hauj lwm rau Vajtswv heev. Haj tseem muaj cov tawm tsam Khetos thiab cov tib neeg phem uas muaj peev xwm ua li no thiab, ib yam li Povlauj. Tsis muaj ntau tus tib neeg zoo li Povlauj lod? (Muaj.) Yog koj mus rau hauv ib pawg ntseeg thiab tshaj tawm li no hais tias—“Tsuav koj txaus siab hlo los khwv, raug txom nyem, thiab tiv kev txom nyem rau Vajtswv xwb, ces ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees yuav tos ntsoov koj”—Koj puas xav hais tias yuav muaj ntau tus tib neeg xav li cas rau qhov koj hais ntawd? Ntau tus yeej yauv xav xwb. Tiam sis hmoov tsis zoo uas thaum kawg, cov tib neeg no tsis yog cov tib neeg uas Vajtswv yuav cawm los sis cov uas yuav cawm tau. Cov tib neeg zoo li no tsuas nyob rau theem ua dej num xwb; lawv tsuas txaus siab hlo ua dej num rau Vajtswv xwb. Lwm lo lus mas hais tias, cov tib neeg no tsuas txaus siab hlo muab lawv tes hauj lwm coj los pauv Vajtswv txoj hmoov zoo, pauv Nws txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov xwb. Lawv tsis xav hloov lawv tej kev ua kom cia sia, los sis lawv tej kev ua neej nyob, los sis lub hauv paus uas lawv vam khom rau kom ciaj sia; lawv tsis xav lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim kom hloov tau lawv tej moj yam qias vuab tsuab los sis caum qhov tseeb kom thiaj li dim li. Raws li ib txwm mas, koj kuj hais tau hais tias cov tib neeg no tsuas txaus siab hlo raug txom nyem thiab tiv kev txom nyem, tias lawv tsuas txaus siab hlo tso txhua yam tseg thiab muab txhua yam uas lawv muaj fij rau Vajtswv, tias lawv siv txhua yam uas lawv siv tau, txawm yuav zoo li cas los xij, thiab tias lawv txaus siab hlo ua hauj lwm li ua tau xwb—tiam sis yog koj hais kom lawv paub lawv tus kheej, kom lees txais qhov tseeb, kom daws lawv tej moj yam qias vuab tsuab, kom tso lub cev nqaij daim tawv tseg, kom xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab kom tso lawv txoj kev phem tseg es tig los cuag Vajtswv li cov neeg Nineves tig los cuag Vajtswv, thiab ua raws li Nws cov lus, thiab ua neej raws li Nws tej lus, mas nyuaj rau lawv heev. Tsis yog li ntawd lod? (Yog kawg.) Qhov no tsis nyuaj heev lod? Vajtswv tau ua ntau yam hauj lwm thiab tau hais ntau lo lus heev, yog li ntawd vim li cas tib neeg thiaj li xav hais tias txoj kev caum qhov tseeb ntawd mas nyuaj heev? Vim li cas lawv thiaj li pheej tsis kub siab rau txoj kev caum qhov tseeb ntawd li? Tab txawm twb hnov tej lus qhuab qhia tau ntau xyoo lawm los xij, lawv tseem tsis muaj lub siab xav hloov li. Lawv yeej tsis tau lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv tiag tiag hauv lawv nruab siab tuaj, thiab lawv yeej tsis tau lees paub los sis lees txais qhov tseeb uas lawv muaj tej moj yam qias vuab tsuab ntawd tiag tiag li. Tag nrho lawv tej kev xam pom txog txhua yam thiab tej kev ua, mas lawv yeej tsis tau tso lawv tus kheej tej kev pom thiab txoj kev nrhiav qhov tseeb tseg li; lawv tsis ua txhua yam los ntawm ib tug cwj pwm uas hloov lawv tej kev pom thiab kev lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv. Yog li ntawd, thiaj li muaj ntau tus tib neeg uas tau raug ntau yam thiab ua tau hauj lwm ntau heev, cov uas tau ua lawv tej dej num li ib ntus lawm, tiam sis yeej tseem tsim tsis tau ib zaj lus tim khawv li. Lawv yeej tseem tsis tau muaj kev paub txog Vajtswv cov lus los sis kev ua raws li Vajtswv cov lus li, thiab thaum lawv tham txog lawv txoj kev ua raws li Vajtswv cov lus thiab kev paub txog Vajtswv cov lus, mas lawv txaj muag heev thiab pab tsis tau leej twg, thiab zoo li lawv tsis muaj peev xwm kiag li. Qhov no yog vim hais tias lawv tsis muaj kev paub txog qhov tseeb los sis lawv tsis nyiam qhov tseeb xwb. Tiam sis, kev ua hauj lwm mas tsis nyuaj thiab yooj yim heev. Yog li ntawd, txhua tus thiaj li txaus siab hlo ua dej num rau Vajtswv, tiam sis lawv tsis xaiv los caum qhov tseeb.

Tam sim no, qhov hais tias los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas kiag? Peb twb hais ntau heev lawm; tsis tsim nyog peb txhais seb qhov los caug qhov tseeb ntawd yog txhais li cas lod? Nej txhais puas tau? Tsim nyog yog ib qho uas txhais tau yooj yim heev, tsis yog lod? Nej puas nco yog nej tsuas xav, ua tib zoo xav, thiab ua tib zoo ntsuas cov lus ntawd xwb? Tej zaum yuav muaj ib txhia hais tias, “Qhov kev caum qhov tseeb ntawd mas yog ib lub ncauj lus loj. Ob peb kab lus xwb yeej txhais tsis tau meej. Kuv tsis paub yuav hais li cas rau qhov kev caum qhov tseeb ntawd. Cov lus twg thiaj li yuav piav qhia tau? Qhov kev caum qhov tseeb ntawd yog ib qho loj heev, thiab tsis muaj ib co lus qib siab tshaj plaws uas yuav piav qhia tau thiab txhais tau qhov kev caum qhov tseeb ntawd kom tsim nyog li—tsuas qhia tau li ntawd rau txhua tus xwb!” Nej puas xav hais tias qhov txhais li ntawd yog lawm? (Tsis yog.) Yog li ntawd, qhov txhais qhov kev caum qhov tseeb li cov lus niaj hnub hais mas. (Qhov kev caum qhov tseeb ntawd txhais hais tias siv qhov tseeb los daws peb tus moj yam qias vuab tsuab.) Qhov txhais li no puas tsim nyog? Puas yog nej tab tom txiav txim siab rau qhov no? Qhov kev caum qhov tseeb ntawd puas yooj yim txhais? Qhov txhais qhov kev caum qhov tseeb ntawd tsis yog ib qho yooj yim; nej yuav tsum tau siv zog ua tib zoo xav me ntsis. Qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Cia peb sim txhais qhov los caum qhov tseeb ntawd yom? Tag nrho noob neej cov lus mas qhov zoo tshaj plaws yog qhov hais tias seb cov lus twg yog cov yooj yim, cov siv heev tshaj plaws, thiab muaj tseeb rau lub neej txoj sia. Peb yuav tsis hais lus txawv teb chaws los sis hais ib co lus qib siab. Peb yuav hais cov lus uas cov tib neeg dog dig hais txhua hnub, uas hais tau npliag laws, cov uas siv heev tshaj plaws, thiab nkag siab yooj yim, kom tib neeg thiaj li yuav to taub qhov peb hais tam sim ntawd. Tsuas yog cov me nyuam yaus, los sis cov neeg tsis ntse los sis cov neeg uas lub hlwb khiav tsis zoo lawm xwb thiaj li tsis to taub, txhua tus neeg loj uas txawj xav dog dig yeej muaj peev xwm to taub cov lus uas peb siv thaum lawv hnov lawm. Qhov ntawd yog qhov uas txhais hais tias yog cov lus uas siv heev tshaj plaws; qhov ntawd yog qhov uas hu ua cov lus uas siv txhua hnub. Yog li ntawd, qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yug tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv—qhov ntawd yog qhov txhais hais tias los caum qhov tseeb. Qhov ntawd yog ib co lus txhais uas yog txog qhov kev caum qhov tseeb. Lo lus nug uas hais tias: Qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Lo lus teb yog: Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yug tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv. Qhov ntawd yog cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb. Puas yooj yim? Tej zaum nej ib txhia yuav hais tias, “Nej kawm txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas los txog tav li no, es cov lus txhais ntawm qhov kev caum qhov tseeb ntawd nyuam qhuav yog ib kab lus xwb. Yooj yim npaum li ntawd lod?” Yog mas, yooj yim npaum li ntawd. Nws yog ib qho uas txhais yooj yim npaum li ntawd, tiam sis nws cuam tshuam rau ntau lub ncauj lus heev—thiab cov ncauj lus uas cuam tshuam rau ntawd puav leej hais txog lub ncauj lus uas caum qhov tseeb. Cov ncauj lus no muaj tib neeg tej kev nyuaj, thiab tib neeg tej kev xav thiab tej kev pom, nrog rau txhua qhov kev hais ub hais no, kev daws li ub li no, tej tswv yim, thiab tej cwj pwm uas tib neeg muaj rau txoj kev caum qhov tseeb. Kuj tseem muaj lub ncauj lus uas hais txog tib neeg txoj kev tawm tsawm txoj kev caum qhov tseeb thiab tsis kam caum qhov tseeb thiab, uas yog hais txog tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab ntag. Txhua yam uas Kuv tau qhia rau nej txog—ntau txoj kev thiab tej theem uas los caum qhov tseeb, txoj kev ua tib neeg caum qhov tseeb, tej txiaj ntsim uas tau los ntawm txoj kev caum qhov tseeb, thiab qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas pom nyob rau hauv cov tib neeg uas ua neej raws li qhov tseeb ntawd—tej no kuj cuam tshuam rau lub ncauj lus uas hais txog txoj kev caum qhov tseeb thiab. Qhov txiaj ntsim kawg ntawm qhov no yog tej lus tim khawv uas hais txog kev paub txog Vajtswv cov lus thiab Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg uas tshwm sim tuaj thaum tib neeg caum qhov tseeb thiab xyaum ua raws li Nws cov lus thiab paub Nws cov lus. Qhov no yog qhov txiaj ntsim uas loj tshaj plaws. Ib qho ntawm tej lus tim khawv zoo li no mas yog qhov hais tias nws ua tim khawv txog tej txiaj ntsim ntawm Vajtswv tes hauj lwm; thiab lwm qhov mas yog qhov hais tias nws ua tim khawv txog yam zoo uas tuaj yeem pom tau nyob rau hauv cov tib neeg uas caum qhov tseeb, uas yog qhov hais tias daws tau lawv tej moj yam qias vuab tsuab tsis ntau los tsawg lawm. Piv txwv li, qee tus neeg uas txeev khav theeb heev, tus uas ua ywj siab, tsis xyuam xim, thiab ua raws li lawv tus kheej txoj cai nyob rau hauv lawv tej kev ua xwb, tau kawm paub hais tias qhov no yog ib tug moj yam qias vuab tsuab los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus lawm, ces tom qab ntawd lees txais qhov no thiab lees paub qhov no lawm. Lawv yuav maj mam los paub qhov kev puas tsuaj uas tus moj yam qias vuab tsuab no coj los rau lwm tus thiab lawv tus kheej: Yog tsis ua tib zoo xav mas, tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tsuas ua rau tib neeg puas tsuaj xwb, tiam sis yog ua tib zoo xav mas, tus moj yam qias vuab tsuab ntawd cuam tshuam, tab kaum, thiab ua rau pawg ntseeg tes hauj lwm puas tsuaj. Qhov no yog ib feem ntawm tej txiaj ntsim ntawd; nws yog ib yam uas tib neeg kawm paub thaum lawv to taub Vajtswv cov lus lawm. Tshaj ntawd ntxiv, raws li qhov uas Vajtswv cov lus nthuav tawm mas, lawv lees paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab, thiab tom qab ntawd, nyob rau hauv tej xwm txheej uas Vajtswv npaj ntawd, mas lawv maj mam los lees txim hloov dua siab tshiab, thiab lawv tso txoj kev ua neej thiab tej uas pom txog lawv txoj kev coj kom zoo thiab tej kev ua uas lawv muaj ib zaug dhau los lawm ntawd tseg. Lawv nrhiav tau tej hauv pauv ntsiab lus thiab tej kev xyaum ua nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab lawv daws tej teeb meem ntawd raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua uas Vajtswv tau muab rau lawv lawm. Qhov no yog kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag thiab yog kev hloov yus tus kheej tiag tiag. Lawv muaj peev xwm coj lawv tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, thiab thaum kawg, lawv los nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thaum lawv ua, thiab lawv ua neej raws li qhov tseeb uas yog muab Vajtswv cov lus los ua lawv lub hauv paus. Qhov no yog ib qho piv txwv ntawm txoj kev daws tus moj yam khav theeb. Qhov txiaj ntsim kawg uas tau txais los ntawm qhov ua li no yog qhov hais tias tus tib neeg no tsis ua neej khav theeb ntxiv lawm; tiam sis nws muaj ib lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog, nws muaj peev xwm nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab nws zwm rau qhov tseeb tiag tiag; qhov uas nws xyaum ua thiab ua neej ntawd mas tsis raug nws tus moj yam qias vuab tsuab tswj kav ntxiv lawm, tiam sis nws muab qhov tseeb los ua nws tus qauv, thiab nws ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus—qhov ntawd yog qhov txiaj ntsim. Qhov txiaj ntsim no tsis yog tau los ntawm txoj kev caum qhov tseeb lod? (Yog.) Qhov no yog hom txiaj ntsim uas txoj kev caum qhov tseeb coj los rau tib neeg. Thiab nyob li ntawm Vajtswv mas, txoj kev ua neej li no yog zaj lus tim khawv tseeb rau Nws thiab Nws tes hauj lwm; yog ib qho txiaj tsim ua tau txais thaum ib tug neeg uas raug tsim tawm los raug txoj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev nthuav tawm ntawm Vajtswv cov lus lawm. Qhov ntawd yog zaj lus tim khawv tseeb, thiab qhov ntawd yog ib yam uas muaj koob meej heev rau Vajtswv. Nyob li ntawm tib neeg mas, qhov ntawd tsis yog ib yam uas muaj koob meej; qhov ntawd tsuas yog ib yam uas hu tau ua yam tsim nyog qhuas thiab txaus siab xwb, thiab qhov ntawd yog zaj lus tim khawv uas ib tug neeg uas raug tsim tawm los tsim nyog muaj thiab ua neej raws li ntawd tom qab paub Vajtswv tes hauj lwm lawm xwb. Qhov ntawd yog ib qho zoo uas tus neeg caum qhov tseeb thiaj li ua tau xwb. Vajtswv kuj saib qhov kev ntsib kev pom thiab kev paub zoo li no, thiab yam uas cov tib neeg no ua neej raws ntawd yam li yog tej txiaj ntsim uas Nws tes hauj lwm ua tiav thiab. Nyob li ntawm Nws mas, qhov ntawd yog zaj lus tim khawv uas muaj zog tawm tsam Ntxwgnyoog heev. Qhov no yog qhov uas Vajtswv nyiam thiab qhov uas Nws saib muaj nqis heev.

Peb nyuam qhuav txhais qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas ntawd. Los ntawm cov lus txhais no, nej txoj kev xam pom txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas ntawd puas los ze zog rau qhov tseeb? (Los lawm.) Tam sim no peb txhais tau qhov kev caum qhov tseeb raws li qhov nej to taub lawm, nej yuav tsum saib nej tej kev caum yav dhau los li cas? Nej feem coob yeej tsis yog cov tib neeg uas caum qhov tseeb. Tej zaum qhov no yuav yog ib qho uas ua rau nej chim siab me ntsis thaum nej hnov lawm, tsis yog lod? Nyeem cov lus txhais dua ib zaug ntxiv. (Qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Lo lus teb yog: Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yug tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv.) Tam sim no nej hais tau yog heev li lawm. Yog ua tib zoo xav ntxiv mas, cov lus txhais ntawd puas yog? (Yog lawm.) Yog nej ntsuas nej tej kev caum thiab tej kev xyaum ua yav dhau los raws li cov lus txhais no no, qhov txiaj ntsim yuav yog dab tsi? Nej yuav muaj peev xwm kawm paub hais tias tam sim no nej muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb los tsis muaj, thiab nej yuav muaj peev xwm txheeb xyuas seb nej txoj kev coj tam sim no puas yog txoj kev caum qhov tseeb. Qhov hais li no tsis yog ib txoj kev hais dav dav, puas yog? Qhov hais li no yog ib co lus uas siv heev tshaj plaws xwb, tsis yog lod? (Yog kawg.) Qhov hais li no yog ib co lus dog dig uas txhua tus neeg dog dig puav leej to taub. Txawm qhov hais li no yuav zoo li yooj yim to taub heev los xij, tib neeg muaj ib qho teeb meem. Qhov ntawd yog teeb meem dab tsi? Yog qhov hais tias thaum lawv to taub cov lus txhais ntawd lawm, lawv hnov meem txom thiab chim siab. Vim li cas lawv thiaj li chim siab? Vim lawv xav hais tias lawv tej kev raug txom nyem thiab tej kev txom nyem uas lawv tau txiv yav dhau los ntawd tau raug teem txim lawm, tias lawv tau ua tej ntawd yam tsis muaj qab hau dab tsi li, yog li ntawd qhov no thiaj li ua rau lawv tsis zoo siab. Thaum ib txhia tib neeg hnov li no lawm lawv yuav hais tias, “Au—yog li ntawd qhov ntawd yog cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb los. Yog peb ua raws li cov lus txhais ntawd, ces tsis yog tag nrho tej kev txom nyem uas peb tiv thiab tag nrho txhua yam uas peb tau siv yav dhau los ntawd nkim pov tseg xwb lod? Yog Koj tsis tau txhais qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas ntawd, ces ntshe peb twb xav hais tias peb ua tau zoo heev nyob rau hauv peb tej kev caum lawm; tam sim no uas Koj txhais li no lawm, ces tsis yog peb tej kev caum thiab tej kev txom nyem uas peb tiv ntawd poob qhov dej tag nrho li lawm xwb lod? Tsis yog tag nrho peb tej kev npau suav tias yuav tau ntoo lub kaus mom vajntxwv thiab tau nqi zog ntawd puas tsuaj tag li lawm lod? Thaum peb to taub qhov tseeb lawm, peb tsim nyog tau txais koob hmoov thiab peb tej kev npau suav tsim nyog muaj tseeb, yog li ntawd vim li cas tam sim no uas peb to taub qhov tseeb lawm es peb ho raug txiav txim? Vim li cas peb thiaj li ua neej nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj yam tsis muaj kev cia siab li? Peb lub neej yav dhau los thiab tam sim no tau raug teem txim lawm, thiab tsis muaj qhov qhia hais tias lub neej tom ntej yuav zoo li cas li. Zoo li peb tsis muaj kev cia siab tias yuav tau koob hmoov li.” Puas yog li ntawd? Qhov tib neeg xav li no puas yog? (Tsis yog.) Yog li ntawd, puas tsim nyog tib neeg xav li no? (Tsis tsim nyog.) Lawv tsis tsim nyog. Tiam sis muaj ib qho zoo txog qhov no xws li: Koj tuam yeem thov Vajtswv thiab nyeem cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb no tas li, ces tom qab ntawd tig saib koj lub neej yav dhau los, saib koj lub neej tam sim no, thiab saib mus rau koj lub neej yav tom ntej. Tej zaum koj yuav chim siab, tiam sis qhov chim siab ntawd txhais hais tias koj paub xav. Koj paub xav txog koj lub neej yav dhau los, lub neej tam sim no, thiab lub neej yav tom ntej, thiab koj paub npaj rau tej uas koj nrhiav, thiab xav txog tej ntawd, txhawj txog tej ntawd, thiab ntxhov siab txog tej ntawd. Qhov ntawd yog ib qho zoo. Qhov ntawd ua pov thawj qhia hais tias koj tseem muaj txoj sia nyob, tias koj yog ib tug neeg muaj sia nyob, thiab tias koj lub siab tseem tsis tau tuag. Qhov uas txaus txhawj mas yog thaum tib neeg tsis kub siab li txawm yuav hais li cas rau lawv los sis yuav qhia txoj kev caum qhov tseeb rau lawv meej npaum li cas lawm los xij li. Lawv xav hais tias, “Kuv yeej zoo li no; txawm kuv yuav tau koob hmoov los sis raug kev puas tsuaj los xij leej twg yuav quav ntsej? Kav tsij txiav txim rau kuv, teem txim rau kuv—ua li Koj nyiam!” Txawm yuav hais li cas rau lawv los xij, lawv tsis paub xav li. Qhov ntawd ua rau muaj teeb meem. Qhov kuv hais tias ua rau muaj teeb meem ntawd yog txhais li cas? Txhais hais tias txawm koj yuav qhia txog qhov tseeb rau lawv li cas los xij, lawv yuav tsis to taub qhov tseeb ntawd li; lawv yog ib tug neeg tuag uas twb tsis muaj ntsujplig lawm. Lawv tsis muaj kev paub txog tej yam xws li kev ntseeg Vajtswv, kev caum qhov tseeb, kev dim, los sis Vajtswv tes hauj lwm uas cawm tib neeg li, yog li ntawd lawv thiaj li tsis to taub tej yam zoo li no. Qhov ntawd zoo ib yam li sim qhia ib tug neeg lag ntseg hu nkauj, los sis qhia ib tug neeg dig muag tov kob xwb; Uas yeej ua tsis tau. Qhov kev qhia txog tej no mas tsis muaj ib qho tseem ceeb los sis muaj nqis rau lawv li, vim hais tias txawm koj yuav hais dab tsi, hais tob hais ntiav, hais ncaj ncaj hais dav dav los xij, yeej tsis muaj dab tsi txawv txav li—lawv yuav tsis paub xav txog ib qho dab tsi li. Lawv zoo li ib tug neeg dig muag uas rau tsom iav, txawm lawv yuav rau tsom iav thiab tsis rau los lawv yeej tsis pom kev. Ib txhia tib neeg pheej hais tias, “Thaum lub caij ntuj no twb los txog lawm, es lub caij nplooj ntoos hlav ho tshuav ntev npaum li cas?” thiab “Kuv twb tsis ntshai tuag, es ho ntshai ua neej nyob ua dab tsi?” thiab “Kuv qaws kuv ob sab tes, tsis nqa ib yam dab tsi mus li.” Cov lus no yog cov neeg uas tsis muaj siab muaj ntsws, cov neeg tuag uas xav hais tias lawv tus kheej mas ntse heev cov lus xwb. Muab hais kom yog rau sab ntsujplig mas, lawv tsis muaj kev to taub txog sab ntsujplig li. Cov uas tsis muaj kev to taub txog sab ntsujplig ntawd yog cov tib neeg tuag lawm, tab txawm lawv tseem muaj txoj sia nyob los xij. Cov tib neeg tuag ntawd puas to taub cov tib neeg ciaj cov lus? Lawv xav hais tias, “Txhua yam uas hais txog txoj kev caum qhov tseeb, thiab tib neeg tej saib tib neeg thiab txhua yam, thiab tib neeg txoj kev coj kom zoo thiab tej kev ua no—muaj dab tsi cuam tshuam rau kuv? “Kuv twb tsis ntshai tuag, es ho ntshai ua neej nyob ua dab tsi?” Leej twg xav li no ces tag li ntawd lawm. Lawv yog ib tug ntawm cov tib neeg tuag ntag. Qhov ntawd yog cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb ntag. Txawm koj yuav muaj tej kev npaj siab los sis tej kev npaj dab tsi rau koj txoj hauv kev yav tom ntej tom qab nyeem cov lus txhais no lawm, los sis koj yuav hloov li cas los xij, txhua yam puav leej los xaus rau koj tus kheej txoj kev caum xwb. Cov lus no yog cov lus uas Kuv yuav tsum tau hais thiab tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua. Kuv twb tau hais txhua yam uas kuv yuav tsum tau hais, thiab Kuv twb tau hais tag nrho yam uas kuv yuav tsum tau hais lawm. Yog nej yeej nyiam qhov tseeb thiab muaj lub siab los caum qhov tseeb tiag tiag, mas nej yuav ua tau raws li cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb uas kuv tau muab los ua lub hom phiaj thiab txoj hauv kev rau nej txoj kev caum thaum hais txog qhov nej saib tib neeg thiab txhua yam li cas yam zoo heev, thiab coj nej tus kheej kom zoo thiab ua, los sis muab qhov tseeb ntawd los siv, kom nej thiaj li yuav maj mam to taub txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb. Yog nej ua li ntawd, mas nyob rau yav tom ntej, nej yeej yuav tau txais qee yam nyob rau ntawm txoj kev caum qhov tseeb xwb. Ib txhia yuav hais tias, “Qhov los caum qhov tseeb ntawd yeej tsis tau lig kiag li.” Qhov hais li no tsis yog lawm—yog koj tsis caum qhov tseeb mus txog ntua thaum Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, mas qhov ntawd yuav lig heev. Yuav ua li cas piav qhia tau lub tswv yim ntawd? Yuav tsum tau caum qhov tseeb ua ntej Vajtswv tes hauj lwm xaus. Lwm lo lus mas hais tias, nqe lus no muaj tseeb ua ntej Vajtswv co lub tswb los qhia hais tias Nws tes hauj lwm twb xaus lawm. Tiam sis thaum Vajtswv tes hauj lwm tiav lawm, thiab Nws hais tias, “Kuv yuav tsis ua tes hauj lwm cawm tib neeg ntxiv lawm, thiab Kuv yuav tsis hais lus los pab tib neeg kom tau txais txoj kev cawm dim, los sis yuav tsis cuam tshuam rau txoj kev cawm tib neeg ntxiv lawm. Kuv yuav tsis hais tej yam zoo li no ntxiv lawm,” ces Nws tes hauj lwm yeej tau xaus lawm tiag tiag. Yog koj tos kom txog rau thaum ntawd mam li caum qhov tseeb, mas yuav lig dhau lawm. Txawm li cas los xij, yog koj pib caum qhov tseeb tam sim no, koj tseem muaj sij hawm—koj tseem muaj ib lub hwv tsam ua tau txais txoj kev cawm dim. Txij no mus, ua kom kawg koj lub peev xwm los maj mam saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj koj tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua koj tus qauv. Siv zog nyeem kom to taub tag nrho Vajtswv cov lus uas muab tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab nthuav tawm tsis ntev los no, thiab xyaum thim xav txog koj tus kheej thiab paub koj tus kheej. Ua li ntawd mas muaj txiaj ntsig heev rau koj txoj kev to taub lub neej txoj sia. Muab Vajtswv cov lus uas nthuav tib neeg ntiaj teb tej moj yam qias vuab tsuab tawm, cov lus uas hais txog cov tawm tsam Khetos tus moj yam ntawd los ua piv txwv. Cov lus ntawd tsis yog cov lus uas tseem ceeb tshaj plaws lod? (Yog.) Yog li ntawd thaum muaj cov lus ntawd los ua koj lub hauv paus lawm koj yuav tsum ua li cas? Teem txim rau koj tus kheej lod? Foom tsis zoo rau koj tus kheej lod? Muab koj tus kheej ntawm koj lub neej yav tom ntej thiab txoj hmoo tshem tawm lod? Tsis yog li ntawd—koj yuav tsum siv cov lus ntawd kom paub koj tus moj yam qias vuab tsuab. Tsis txhob sim khiav ntawm qhov no. Qhov no yog ib ntu uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau ntsib xwb. Qhov hais tias txhua tus tib neeg yuav tsum tau ntsib ntawd yog txhais li cas? Qhov ntawd tsuas zoo li qhov txhua tus tib neeg yug los rau ib leej niam thiab ib leej txiv, ces loj hlub tuaj, ces laus, ces tuag lawm xwb. Tej no yog tej ntus uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau ntsib ib qho zuj zus. Txoj kev caum qhov tseeb ntawd tseem ceeb npaum li cas? Tseem ceeb npaum nkaus li tib neeg tej zaub mov thiab tej dej haus txhua hnub ntag. Yog koj tsis noj thiab tsis haus txhua hnub, ces koj lub cev nqaij daim tawv yuav tsis ciaj sia; koj yuav tsis muaj txoj sia nyob ntxiv. “Raws li Vajtswv cov lus” txhais hais tias koj yuav tsum saib tib neeg thiab txhua yam, thiab coj koj tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, kom thiaj li ua rau koj muaj tej kev pom, tej tswv yim, thiab tej kev xyaum ua tuaj. Qhov “raws li Vajtswv cov lus” ntawd mas npaum nkaus li qhov “uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv.” Yog li ntawd, nyob rau hauv cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb uas hais tias, “raws li Vajtswv cov lus” ntawd mas twb txaus rau cov lus ntawd lawm. Vim li cas thiaj li ntxiv qhov hais tias “uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv” thiab? Vim hais tias muaj qee yam teeb meem uas tsis tau hais nyob rau hauv Vajtswv cov lus. Nyob rau hauv tej yam zoo li no mas, koj yuav tsum nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab saib tib neeg thiab txhua yam, thiab nplij koj tus kheej lub siab thiab ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawd. Qhov ua li ntawd koj yuav ua tau yog heev. Ua ntej ua tau yog heev mas, tib neeg yuav tsum paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiab lees paub lawv tej kev nthuav tawm ua qias vuab tsuab thiab lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab. Tom qab ntawd, lawv yuav tsum lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, thiab maj mam hloov pauv lawv tus kheej. Txhua qhov txheej txheem uas tau hais los no mas yeej yuav muaj xwb, tsuas zoo li thaum ib tug tib neeg noj mov xwb xws li: Yuav tsum muab cov zaub mov tso rau hauv lawv lub qhov ncauj, ces tom qab ntawd cov zaub mov ntawd yuav tsum mus raws lawv lub roj pas mus rau hauv lawv lub plab, tom qab uas muab cov zaub mov ntawd zom thiab nqos mus lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb cov zaub mov ntawd thiaj li yuav maj mam nkag mus rau hauv lawv cov ntshav thiab dhau los ua cov zaub mov uas lawv lub cev cheem tsum. Cov tib neeg uas caum qhov tseeb thiab muab qhov tseeb ntawd los ua lawv tus qauv, mas lawv tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab ua neej raws li qhov tseeb ntawd, thiab to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Txhua qhov txheej txheem uas ib txwm muaj nyob rau hauv qhov ua ib qib ib qib no mas yeej yuav muaj xwb; cov txheej txheem ntawd yog tej theem tseem ceeb uas txhua tus tib neeg uas caum qhov tseeb yuav tsum tau muab coj los siv rau hauv txoj kev caum txhua qhov tseeb ntawd. Ib txhia yuav hais tias, “Kuv tsis tas ua raws li tej theem thiab tej txheej txheem ntawd los caum qhov tseeb li. Kuv cia li nrhiav qhov tseeb ncaj qha ces tom qab ntawd muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua thiab ua kom muaj tseeb rau kuv xwb.” Qhov ntawd yog ib qho kev to taub yooj yooj yim xwb, tiam sis yog qhov ntawd tuaj yeem ua rau tau txiaj ntsim, ces qhov ntawd yeej yog ib txoj kev zoo dua. Qhov ntawd qhia hais tias koj twb muaj txoj kev paub thiab kev ua tau zoo thaum los paub koj tus moj yam qias vuab tsuab ntau heev lawm, yog li ntawd koj tuaj yeem ua tau raws li tej txheej txheem ntawm kev saib kom meej, kev paub, kev lees txais, kev lees txim hloov dua siab tshiab, thiab lwm yam, thiab ncaj qha mus rau txoj kev nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb xwb. Rau qhov yog ib tug tib neeg twg ncaj qha mus rau txoj kev nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, mas lawv yuav tsum muaj ib lub siab tshwj xeeb. Qhov muaj ib lub siab zoo li no txhais li cas? Txhais hais tias lawv muaj txoj kev paub txog lawv tus moj yam qias vuab tsuab tiag tiag, thiab tias thaum lawv tsis to taub qhov tseeb txog qee yam uas los raug rau lawv, mas lawv tsis tas yuav paub lawv tus kheej, los sis lees txim hloov dua siab tshiab, los sis hloov lawv txoj kev ntxiv li lawm. Yam uas lawv yuav tsum tau ua ces yog muaj ib txoj kev to taub ncaj qha txog tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, ces tom qab ntawd mus xyaum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb ntawd xwb. Li ntawd xwb txaus lawm. Qhov no tsis yog lub siab ntawm ib tug neeg dog dig. Ib tug tib neeg uas muaj lub siab zoo li no mas yeej tsis tshua raug Vajtswv txiav txim, rau txim, qhuab qhia, thiab sim kom hnyav hnyav li. Lawv twb zwm rau Nws thiab twb nyob rau hauv txoj kev uas yuav raug ua kom zoo tiav log lawm. Cov tib neeg zoo li no mas tsis tas ua raws li tej txheej txheem uas paub lawv txoj kev qias vuab tsuab, ces lees paub txoj kev qias vuab tsuab ntawd, ces lees txim hloov dua siab tshiab, thiab hloov pauv lawv tus kheej li. Yog li ntawd, nyob li ntawm nej ne? Nej feem coob puas yuav tsum pib los ntawm qhov paub nej tus kheej? Yog nej tsis paub nej tus kheej, ces koj yuav tsis ruaj siab, thiab yuav tsis yooj yim rau koj los lees txais qhov tseeb, thiab koj yuav tsis muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Yog koj tsis lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, koj puas yuav zwm tau rau qhov tseeb? Koj puas yuav zwm tau rau Vajtswv? Yeej tsis tau, thiab thaum zoo li ntawd lawm, koj tsis yog ib tug tib neeg uas yuav dim.

Tom qab qhov kev kawm no lawm, tam sim no nej puas muaj ib txoj hauv kev los caum qhov tseeb me ntsis? Nej puas muaj cuab kav caum qhov tseeb ntawd? (Muaj.) Qhov ko zoo heev; yog nej tsis muaj mas ntshe yuav txaus txhawj. Nej yuav muaj ib txhia xav phem tom qab zaj lus qhuab qhia lawm. “Aub, tsis yog—kuv tsis muaj peev xwm. Kuv mloog cov lus qhuab qhia ntawd lawm, tiam sis kuv tsis to taub ib qho li; kuv tsuas to taub txoj kev qhuab qhia ntawd me ntsis xwb. Zoo li kuv tsis tshua muaj kev to taub txog sab ntsujplig ntau. Kuv mloog zoo li tsis muaj qab hau txog txoj kev caum qhov tseeb li. Hais txog txoj kev ua kuv tes dej num mas, yam uas kuv ua tau ces yog ua hauj lwm me ntsis xwb. Kuv muaj ntau yam uas ua tsis tau zoo heev thiab kuv puv npo tej moj yam qias vuab tsuab xwb. Kuv xav hais tias ntshe qhov no yuav hloov tsis tau. Nws yeej yuav zoo li ntawd xwb. Ua ib tus neeg ua Vajtswv tes dej num xwb txaus rau kuv lawm.” Ib tug neeg uas muaj tej kev xav phem zoo li no puas tuaj yeem pib taug txoj kev caum qhov tseeb? Qhov ntawd mas zoo li phom sij me ntsis, vim tej kev xav phem no ua rau muaj ib qho teeb meem loj rau tib neeg txoj kev caum qhov tseeb. Yog tib neeg tsis daws tej kev xav phem ntawd, mas lawv yuav tsis muaj peev xwm pib taug txoj kev no, txawm txoj kev no yuav zoo npaum li cas los xij. Ib txhia tib neeg tau ua tsis tiav thiab ntog ntau zaus rau txoj kev uas caum qhov tseeb lawm, thiab thaum kawg lawv poob siab hais tias: “Tag li ntawd—kuv tsis tas yuav caum qhov tseeb ntxiv lawm. Kuv yeej tsis muaj hmoo tau koob hmoov. Vajtswv Tus Kheej tsis tau hais tias: ‘Koj puas muaj lub ntsej muag ntawm tus uas yuav tau txais koob hmoov mas?’ lod? Thaum saib iav ua rau kuv pom hais tias kuv lub ntsej muag tsuas zoo dog dig xwb, tsis muaj qhov muag siab thiab cev nqaij daim tawv tsis zoo, tsis muaj kev lim kom dawb huv ib qho me me li. Txawm nej yuav xav li cas los xij, kuv yeej tsis zoo li ib tug neeg uas tau txais koob hmoov. Yog Vajtswv tsis tau npaj tseg ua ntej kom zoo li ntawd, ces tib neeg yeej caum tau ntau npaum li lawv nyiam, yuav tsis muaj qhov tsis muaj txiaj ntsim!” Saib cov tib neeg no txoj kev xav ma: Muaj ntau yam tsis zoo nyob rau hauv lawv lub siab uas tseem tsis tau daws, lawv yuav ua li cas taug tau txoj kev caum qhov tseeb? Kev caum qhov tseeb yog ib qho uas loj heev nyob rau hauv lub neej txoj sia, thiab qhov phem tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua tau ces yog pheej xav kom tau txais koob hmoov xwb. Tib neeg yuav tsub xub daws lawv txoj kev npaj siab tias yuav tau txais koob hmoov tso. Tom qab ntawd, txoj kev caum qhov tseeb thiaj li yuav mus tau zoo me ntsis. Thaum hais txog txoj kev caum qhov tseeb mas, qhov tseem ceeb tshaj plaws tsis yog saib seb puas muaj tib neeg coob taug txoj kev no, thiab tsis raws cov tib neeg feem coob qab, tiam sis yog saib seb puas mob siab rau siv zog ua kom tau raws li Vajtswv tej kev cheem tsum li Petus xwb. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog pom lub neej tam sim no kom tseeb thiab ua neej raws li lub neej tam sim no, paub tias tus moj yam qias vuab tsuab uas nthuav tawm ntawm koj tuaj tam sim no ntawd yog dab tsi, thiab nrhiav qhov tseeb los daws tus moj yam qias vuab tsuab ntawd kiag tam sid, tshuaj xyuas tus moj yam qias vuab tsuab thiab paub tus moj yam qias vuab tsuab ntawd ua ntej kom zoo zoo tso, ces mam li lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv. Thaum koj lees txim hloov dua siab tshiab, muab qhov tseeb coj los xyaum ua mas yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws—qhov no xwb thiaj li yog tib txoj kev uas tau txais txiaj ntsim tiag tiag. Yog koj tsuas hais rau Vajtswv hais tias, “Vajtswv, kuv txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab. Kuv thov txim. Kuv ua tsis yog lawm. Thov zam txim rau kuv!” xwb thiab xav hais tias qhov no yog qhov uas koj yuav tsum tau ua kom Vajtswv thiaj li pom zoo xwb, ua li ntawd puas yuav tau hauj lwm? (Tsis tau.) Yog koj ib txwm txaus siab hlo hais rau Vajtswv hais tias, “Vajtswv, kuv thov txim. Kuv ua tsis yog lawm,” cia siab ntsoov tias Vajtswv yuav hais tias, “Tsis ua cas. Kav tsij ua txuas ntxiv”—yog koj ib txwm muaj tus yam ntxwv zoo li no, ces koj yuav tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb. Yog li ntawd, koj yuav tsum thov Vajtswv thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv li cas? Puas muaj ib txoj hauv kev li? Leej twg muaj kev paub txog qhov no tuaj yeem hais tau me ntsis txog qhov no. Tsis muaj leej twg li lod? Zoo li nej yeej ib txwm tsis thov Vajtswv lees txim hloov dua siab tshiab li, thiab nej tsis lees nej tej kev txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv li. Yog li ntawd, nej yuav tsum tso nej tus kheej tej kev ntshaw thiab tej kev npaj siab tseg li cas? Nej yuav tsum daws nej txoj kev qias vuab tsuab li cas? Nej puas muaj ib txoj kev xyaum ua? Piv txwv li hais tias, yog nej tsis muaj ib txoj hauv kev los daws tus moj yam khav theeb li, ces koj yuav tsum thov Vajtswv li no hais tias: “Vajtswv, kuv muaj ib tug moj yam khav theeb. Kuv xav hais tias kuv ua tau zoo dua lwm tus, zoo dua lwm tus, ntse dua lwm tus, thiab kuv xav kom lwm tus ua raws li kuv hais. Qhov no mas tsis muaj kev paub kiag li. Vim li cas kuv thiaj li tso tsis tau qhov no tseg, tab txawm kuv twb paub tias qhov no yog txoj kev khav theeb los xij? Kuv thov kom Koj qhuab qhia thiab cem kuv. Kuv txaus siab hlo tso kuv txoj kev khav theeb tseg thiab kuv tus kheej yuav los nrhiav Koj lub siab nyiam. Kuv txaus siab hlo mloog Koj cov lus, thiab lees txais cov lus ntawd los ua kuv lub neej txoj sia thiab tej hauv paus ntsiab lus uas kuv ua raws. Kuv txaus siab hlo los ua neej raws li Koj cov lus. Kuv thov kom Koj coj kuv kev, kuv thov kom Koj pab kuv thiab coj kuv mus.” Puas muaj ib tug cwj pwm uas zwm rau nyob rau hauv cov lus no? Puas muaj ib qho kev xav los zwm rau li? (Muaj.) Tej zaum ib txhia yuav hais tias, “Thov Vajtswv ib zaug xwb tsis tau hauj lwm. Thaum muaj ib yam dab tsi los raug rau kuv lawm, kuv tseem ua neej raws li kuv tus moj yam qias vuab tsuab, thiab kuv tseem xav ua tus saib xyuas.” Yog zoo li ntawd, mas yuav tau thov Vajtswv txuas ntxiv hais tias: “Vajtswv, kuv khav theeb heev, ntxeev siab loj heev! Kuv thov kom Koj qhuab qhia kuv, cheem kuv txoj kev ua phem, thiab tswj kuv tus moj yam khav theeb. Kuv thov kom Koj coj kuv kev thiab coj kuv mus, kom kuv thiaj li ua tau raws li Koj cov lus, thiab ua thiab xyaum ua raws li Koj cov lus thiab Koj tej kev cheem tsum.” Los thov Vajtswv thiab thov nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag kom ntau ntxiv thiab cia Nws ua hauj lwm. Koj cov lus yim ncaj ncees, ces koj lub siab yim ncaj ncees, koj txoj kev xav muab koj lub cev nqaij daim tawv thiab koj tus kheej tso tseg ntawd yim yuav muaj tseeb. Thaum qhov no kov yeej koj txoj kev xav los ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam lawm, ces koj lub siab yuav maj mam hloov pauv—thiab thaum qhov ntawd tshwm sim lawm, yuav muaj kev cia siab tias koj yuav los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb ntawd. Thaum koj thov Vajtswv, Vajtswv yuav tsis hais ib yam dab tsi rau koj, los sis qhia ib yam dab tsi rau koj, los sis cog lus ib yam dab tsi rau koj li, tiam sis Nws yuav saib koj lub siab thiab txoj kev npaj siab uas nyob tom qab koj cov lus ntawd kom meej; Nws yuav soj ntsuam seb qhov koj hais ntawd puas yog hais tiag tiag thiab muaj tseeb, thiab seb puas yog koj thov thiab thov Nws los ntawm ib lub siab ncaj ncees. Thaum Vajtswv pom hais tias koj lub siab ncaj ncees lawm, Nws yuav coj koj mus thiab coj koj kev, raws li koj tau thov thiab thov kom Nws ua ntawd, thiab Nws kuj yuav cem thiab qhuab qhia koj thiab. Thaum Vajtswv ua raws li qhov koj tau thov lawm, koj lub siab yuav kaj lug thiab hloov me ntsis. Tiam sis, yog koj cov lus thov thiab tej kev thov Vajtswv tsis yog thov tiag tiag, thiab koj tsis muaj lub siab xav los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, tiam sis tsuas yog lam thov kom Vajtswv txaus siab thiab hais lus dag Nws xwb, ces thaum Vajtswv saib koj lub siab meej lawm, Nws yuav tsis ua dab tsi rau koj, thiab Nws yuav ntxub thiab tsis kam txais yuav koj. Thaum zoo li no lawm, koj kuj yuav tsis hnov Vajtswv hais ib yam dab tsi, los sis ua ib yam dab tsi, los sis ua ib teg dej num dab tsi rau koj kiag li thiab, tiam sis Vajtswv yuav tsis ua ib qho hauj lwm nyob rau hauv koj, vim koj lub siab tsis ncaj ncees. Yog li ntawd thaum Vajtswv tsis ua hauj lwm lawm, yuav muaj dab tsi tshwm sim? Tsuas zoo ib yam li koj npaj siab xwb, koj lub siab yuav tsis muaj txoj kev xav los lees txim hloov dua siab tshiab, thiab yuav tsis hloov pauv kiag li. Yog li ntawd, thaum zoo li ntawd thiab thaum qhov xwm txheej ntawd los raug rau koj lawm, yam uas koj ua yeej tseem yog ua raws li noob neej lub siab nyiam thiab tej moj yam qias vuab tsuab xwb, tsis yog ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Koj yeej tseem yuav ua thiab xyaum ua raws li qhov koj xav tau thiab ntshaw xwb. Ces koj tej lus thov Vajtswv yuav zoo ib yam li tej lus thov yav dhau los xwb, yuav tsis muaj qhov txawv txav li. Koj yeej tseem yuav ua li koj nyiam, tsis hloov pauv koj tus kheej kiag li. Qhov no txhais hais tias, nyob rau hauv tus txheej txheem uas caum qhov tseeb ntawd mas, tib neeg lub zog yog qhov tseem ceeb, seb lawv puas to taub qhov tseeb xwb. Tib lub sij hawm ntawd, thaum tib neeg to taub qhov tseeb thiab xav xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd lawm, tiam sis pom tias ua nyuaj, mas lawv yuav tsum vam khom rau Vajtswv, thiab muab lawv lub siab thiab lawv tej lus thov Vajtswv tiag tiag ntawd fij rau Vajtswv. Qhov ntawd kuj tseem ceeb heev thiab; tej no yog tej uas tu ncua tsis tau. Yog yam uas koj ua tsuas yog thov Vajtswv ceev ceev, hais ntiav ntiav hais tias: “Vajtswv, kuv ua tsis yog lawm. Kuv thov txim,” thiab yog koj lam ua rau Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab li koj cov lus lam thov Vajtswv xwb, ces Vajtswv yuav tsis ua hauj lwm, thiab Nws yuav tsis cuab pob ntseg mloog koj hais. Yog koj hais tias, “Vajtswv, kuv thov txim. Kuv ua tsis yog lawm,” Vajtswv yeej yuav tsis hais tias: “Tsis ua cas” li. Vim cov lus uas koj tau hais ceev ceev thiab hais ntiav ntiav rau Nws, Vajtswv yuav nug koj hais tias: “Koj ua tsis yog qhov twg? Koj npaj siab ua dab tsi? Koj puas yuav lees txim hloov dua siab tshiab? Koj puas yuav tso koj txoj kev phem tseg es hloov pauv koj tus kheej? Koj puas yuav tso koj tus kheej lub siab nyiam, tej kev npaj siab, thiab tej kev ntshaw tseg, es maj nroos los hloov pauv koj tus kheej?” Koj puas kam txiav txim siab hloov pauv koj tus kheej? Tej zaum koj yuav tsis hnov Vajtswv nug koj ib yam dab tsi li no, tiam sis yog koj hais rau Vajtswv hais tias “Vajtswv, kuv thov txim. Kuv ua tsis yog lawm,” mas raws li Vajtswv txoj kev xav, thiab Nws tus cwj pwm yeej kawg zoo li qhov kuv nyuam qhuav hais xwb: Nws yuav muab cov lus no los nug koj. Nws yuav nug koj li cas? Nws yuav mus saib yam koj ua thiab tej kev uas koj xaiv tom qab qhov hais tias: “Vajtswv, kuv thov txim. Kuv ua tsis yog lawm.” Nws yuav saib seb koj puas muaj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag uas los ntawm txoj kev lees paub thiab kev ntxub koj tus kheej txoj kev qias vuab tsuab tiag tiag. Vajtswv yuav saib seb tus cwj pwm uas koj coj rau Nws ntawd zoo li cas, tus cwj pwm uas koj coj rau qhov tseeb ntawd zoo li cas, seb koj saib koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab li cas thiab koj xav li cas rau tus moj yam qias vuab tsuab ntawd, thiab seb koj puas npaj siab muab koj tej kev xam pom uas yuam kev thiab tej kev uas tsis yog lawm ntawd tso tseg; Nws yuav saib koj tej kev xaiv, seb koj puas xaiv los taug txoj kev caum qhov tseeb, seb koj yuav ua raws li tej hauv paus ntsiab lus uas koj tsim nyog txhawb mus rau yav tom ntej ntawd li cas, seb koj puas tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb thiab zwm rau Nws xwb. Vajtswv yuav soj ntsuam txhua qhov uas koj ua, koj txhua txoj kev npaj siab thiab txoj kev xaiv, thiab thaum Nws soj ntsuam ntawd, Nws yuav saib seb tej uas koj ua tom qab tej kev txiav txim siab ntawd lawm puas yog tej kev ua ntawm kev lees txim hloov dua siab tshiab thiab kev hloov pauv koj tus kheej tiag tiag. Qhov ntawd yog qhov teeb meem tseem ceeb.

Thaum tib neeg xaiv los lees txim hloov dua siab tshiab lawm, lawv yuav hloov pauv lawv tus kheej li cas? Hloov pauv los ntawm qhov tso koj tej kev xav tau, koj tej kev xav thiab tej kev xam pom, thiab koj tej kev ua txhua yam los xyaum ua raws li qhov tseeb li qub tseg, thiab hloov tiag tiag. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias hloov pauv koj tus kheej tiag tiag. Yog koj tsuas hais tias koj txaus siab hlo los hloov pauv koj tus kheej, tiam sis hauv lub siab, koj tseem tuav rawv koj tus kheej tej kev xav tau, muab qhov tseeb tso tseg, thiab tas zog ua raws li koj tej qub ke xwb, ces tsis yog koj hloov pauv koj tus kheej tiag tiag. Yog yam uas koj hais rau Vajtswv thaum koj thov Vajtswv ces yog “Vajtswv, kuv thov txim. Kuv ua tsis yog lawm” xwb, tiam sis txhua yam uas koj tus cwj pwm ua raws, koj yeej tseem txiav txim siab, ua, xyaum ua, thiab ua neej raws li koj tus kheej lub siab nyiam, tawm tsam qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam no xwb, ces raws li Vajtswv txoj kev xav mas, yuav qhia tias koj zoo li cas? Koj tsis tau hloov pauv koj tus kheej. Yam tsawg kawg, Nws yuav hais tias koj tsis xav hloov pauv koj tus kheej. Tej zaum koj yuav hais rau Vajtswv hais tias, “Vajtswv, kuv thov txim. Kuv ua tsis yog lawm,” tiam sis cov lus no tsuas yog cov lus hais ceev ceev xwb, cov lus no tsis yog lees txim hloov dua siab tshiab thiab lees txim tawm hauv koj nruab siab tuaj. Cov lus ntawd tsis ua rau pom txog ib tug cwj pwm uas lees tias koj ua txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab; cov lus ntawd tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb. Vajtswv tsis mloog tej uas koj hais—Nws saib tej uas koj tab tom xav, tab tom npaj, thiab tab tom npaj ua phem xwb. Thiab thaum Vajtswv pom hais tias lub hauv paus thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm koj tej kev ua tseem tsis yog ua raws li qhov tseeb thiab, ces Nws yuav txiav txim rau koj tiag tiag, kom muaj tseeb, thiab kom yog. Nws yuav hais tias, “Koj tseem tsis tau hloov pauv koj tus kheej, thiab koj tsis hloov pauv koj tus kheej.” Yog li ntawd thaum Vajtswv hais li no, thaum Vajtswv txiav txim li no rau koj lawm, Nws Tus Kheej yuav tsis txhawj txog koj ntxiv lawm. Thiab thaum Vajtswv Tus Kheej tsis txhawj txog koj lawm, ces koj lub siab yuav tsaus ntuj nti tom qab ntawd, thiab koj yuav tsis muaj kev tig ras to taub thiab kev to taub zoo txog txhua yam uas koj ua, thiab koj yuav tsis paub thaum koj nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm, thiab Vajtswv yuav tsis qhuab qhia koj txog tus moj yam qias vuab tsuab ntawd kiag li. Koj yuav tsis paub xav thiab ruam mus ntxiv, thiab koj yuav mloog zoo li khoob lug, thiab zoo li koj tsis muaj dab tsi los vam khom rau li. Qhov phem tshaj plaws yog, koj yuav ua raws li koj tus cwj pwm uas ua ywj siab, tsis xyuam xim txuas ntxiv, thiab koj yuav cia koj tus moj yam qias vuab tsuab o tuaj thiab loj tuaj yam tsis tshuaj xyuas txuas ntxiv xwb. Qhov ntawd yog qhov yuav tshwm sim. Lub txim kawg ntawm tus tib neeg uas ua li no yuav yog dab tsi? Thaum ib tug tib neeg twg tso qhov tseeb tseg lawm, lub txim uas lawv coj los rau lawv tus kheej ntawd yog qhov hais tias Vajtswv Tus Kheej yuav tsis txhawj txog lawv lawm. Txawm Vajtswv yuav tsis hais ib yam dab tsi los sis qhia ib yam dab tsi meej meej rau koj los xij, koj yeej paub lawm. Raws li koj tej kev xav thiab tej tswv yim, koj tus yam ntxwv tiag tiag, thiab tus cwj pwm uas koj coj rau qhov tseeb, mas pom tau tseeb hais tias tag nrho koj tus yam ntxwv yog ib tug uas tsis paub xav, ruam, tawv ncauj, thiab lwm qhov kev qhia kom pom tseeb uas zoo li no. Tej yam no yog tej uas pom nyob rau hauv tib neeg. Yog li ntawd, tom qab muab nej lub neej txoj sia tiag tiag thiab tej uas nej xyaum ua coj los piv rau qhov no lawm, tej zaum nej yuav xav los kawm los sis tshuaj xyuas cov hauv qab no xws li: Thaum koj tsis tau tig rov los cuag Vajtswv kiag li, tej zaum koj yuav hais tej lus zoo, lus qab zib ntau heev rau Nws, tiam sis thaum koj ua li ntawd koj muaj tus yam ntxwv thiab qhov xwm txheej dab tsi? Thiab thaum koj hloov pauv koj tus kheej tiag tiag lawm, txawm koj yuav tsis hais ib cov lus qab qab zib los sis zoo zoo los thov Vajtswv, es tsuas hais me ntsis tawm hauv koj lub siab tuaj xwb los xij, thaum ntawd koj muaj tus yam ntxwv thiab qhov xwm txheej dab tsi? Ob tug yam ntxwv ntawd sib txawv deb heev. Vajtswv yuav tsis qhia ib yam dab tsi kom meej meej rau tib neeg nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia txhua hnub los sis hais lus tseeb tseeb rau lawv, tiam sis tib neeg yuav tsum muaj peev xwm paub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab txhua yam uas Nws ua, thiab txhua lub siab nyiam uas Nws xav nthuav tawm, nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia txhua hnub. Raws li ib txwm mas, cov neeg soj ntsuam kuj tuaj yeem tshawb pom tej no thiab. Ib tug tib neeg uas tsis paub xav thiab ruam tej zaum yuav cia li ntse tuaj, los sis ib tug tib neeg uas ib txwm ntse tej zaum yuav cia li tsis paub xav, ruam, thiab siv tsis tau dab tsi li lawm. Ob qho xwm txheej los sis ob tug yam ntxwv no tuaj yeem tib txhij tshwm sim rau hauv ib tug tib neeg, los sis lwm tus tib neeg—qhov no yog ib yam uas tshwm sim tas li. Los ntawm qhov no, nej pom tau hais tias muaj ntau tus tib neeg mas, qhov tib neeg ntse los sis ruam ntawd tsis yog vim lawv lub hlwb, tej kev xav, los sis lub peev xwm; qhov ntawd yog Vajtswv yeej txiav txim siab kom zoo li ntawd lawm. Qhov ntawd puas meej? (Meej.) Koj yeej yuav tsis to taub tej no mus txog ntua thaum koj raug tej no lawm. Thaum koj raug tej no lawm, koj mam li paub—koj yim raug tej no tob, ces koj yim to taub zoo, thiab koj yim txaus siab rau tej no xwb. Vajtswv lub siab nyiam yog raws li Nws tej kev ua; Nws yuav tsis qhia ib qho txog tej kev ua ntawd kom koj pom tseeb tseeb, thiab Nws yuav tsis qhia koj txog tej kev ua ntawd los sis hais txog tej kev ua ntawd rau koj kom meej meej, tiam sis qhov no tsis tau txhais hais tias Nws tsis muaj kev muab koj nthuav tawm. Tsis tau txhais hais tias Vajtswv tsis muaj kev xam pom txog tej kev xav, tej tswv yim, tej yam ntxwv, los sis tej cwj pwm uas koj muaj ib qho li. Thaum ib tug tib neeg twg zais lawv tus kheej tej kev npaj siab thiab tej kev npaj uas muaj qee yam los raug rau lawv, thaum lawv nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm tuaj tseeb tseeb lawm—ces lub sij hawm no yog kiag lub sij hawm uas lawv yuav tsum tau thim xav txog lawv tus kheej thiab nrhiav qhov tseeb, thiab lub sij hawm no kuj yog lub sij hawm tseem ceeb uas Vajtswv saib tus tib neeg ntawd kom meej thiab. Yog li ntawd, txawm koj muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb, lees txais qhov tseeb, thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag los sis tsis muaj los xij—lub sij hawm no yog lub sij hawm uas feem ntau muab tus tib neeg ntawd nthuav tawm ntag. Nyob rau lub sij hawm zoo li no, koj yuav tsum lees hais tias koj muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab thiab txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Koj yuav tsum hais rau Vajtswv tiag tiag, tsis txhob hais dog hais dig rau Nws hais tias, “Vajtswv, kuv thov txim. Kuv ua tsis yog lawm.” Qhov Vajtswv xav tau los ntawm koj tsis yog qhov koj hais dog hais dig, tiam sis yog ib tug cwj pwm uas lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Yog koj muaj tej kev nyuaj, Vajtswv yuav pab koj, coj koj kev, thiab coj koj hloov pauv koj tus kheej ib kauj ruam zuj zus mus rau txoj kev lees txais qhov tseeb thiab kev caum qhov tseeb. Yog koj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tsuas yog lam hais lo lus xwb, los sis yog koj npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab thiab xav tso koj tej kev npaj siab thiab tej kev ntshaw ntawd tseg, tiam sis koj tsis ua tiag tiag txog tej ntawd thiab tsis muaj lub siab los ua li ntawd, Vajtswv yeej yuav tsis yuam koj. Nyob li ntawm Vajtswv mas, tsis muaj qhov hais tias “yuav tsum” nyob rau hauv tus cwj pwm uas Nws coj rau tib neeg li; Vajtswv muab kev ywj pheej rau koj thiab Vajtswv muab kev xaiv rau koj, ces Nws tos ntsoov xwb. Nws tos ntsoov dab tsi? Nws tos ntsoov saib seb thaum kawg koj xaiv qhov twg thiab seb koj puas npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab. Yog koj npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab no, thaum twg koj mam li ua li ntawd? Yuav ua li cas qhia kom pom tseeb txog koj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab? Yog koj npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab thiab txaus siab hlo ua li ntawd, tiam sis koj tseem ua txhua yam los tiv thaiv koj tus kheej tej kev ntshaw thaum koj ua, thiab koj tseem tsis xav poob koj lub meej mom thiab, ces qhov ntawd pom tau tseeb hais tias koj tsis lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, tias koj tsis ua qhov ntawd tiag tiag. Koj tsuas lam xav los lees txim hloov dua siab tshiab me ntsis xwb, tiam sis koj tsis lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Vajtswv puas yuav ua hauj lwm nyob rau hauv koj yog koj tsuas lam npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab xwb tiam sis tsis yog lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag? Nws yuav tsis ua. Nws yuav hais tias, “Yog li, thaum twg koj mam li npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab?” Koj yuav tsis paub. Vajtswv puas yuav nug koj dua? Tsis nug lawm—Nws yuav hais tias, “Yog li ntawd, ces koj yuav tsis lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Yog li, kuv mam li tos xwb.” Tej zaum koj tsis tau npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab, tej zaum koj tsis kam los lees txim hloov dua siab tshiab, los sis tso koj lub meej mom thiab koj tej kev ntshaw tseg. Yog li, tsis ua cas. Vajtswv muab kev ywj pheej rau koj, thiab koj tuaj yeem xaiv li koj nyiam. Vajtswv yuav tsis yuam koj. Tiam sis muaj ib qho uas muaj tseeb rau koj xav, zoo li cov neeg Nineves, yog koj tsis hloov pauv koj tus kheej thiab lees txim hloov dua siab tshiab, yuav muaj dab tsi tshwm sim? Koj yuav raug rhuav tshem. Yog tam sim no, koj tsuas lam npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab xwb, tiam sis tsis tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, ces Vajtswv Tus Kheej yuav tsis txhawj txog koj lawm. Vim li cas Nws Tus Kheej thiaj li yuav tsis txhawj txog koj? Vajtswv hais tias, “Koj tsis ua tiag tiag, koj tsis tshaj tawm hais tias koj sawv rau qhov twg, thiab koj lub siab tseem ua ywj fab ywj fwj.” Tom qab xav ib pliag lawm, tej zaum koj yuav hais tias koj txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab lawm, tiam sis qhov ntawd tsuas yog koj ib qho kev xav, ib lo lus hais uas tsis muaj qab hau dab tsi, tsis muaj ib qho kev ua los sis ib txoj kev npaj uas tseem ceeb li. Vim li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias, “Kuv yuav cia li tsis quav ntsej cov tib neeg uas zoo li koj ko xwb. Kuv tsis txhawj txog koj. Kav tsij ua li koj lub siab nyiam!” Muaj ib hnub, koj mam li ras dheev hais tias, “Auj tsis tau lawm, kuv yuav tsum tau lees txim hloov dua siab tshiab,” koj yuav ua li cas txog qhov lees txim hloov dua siab tshiab ntawd? Vajtswv yuav tsis raug koj cov lus ntawd dag es cia li mus ua hauj lwm yam dig muag ntsuav, hais tias, “Nws npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab lawm, yog li ntawd tam sim no Kuv yuav tsum tau foom koob hmoov rau nws, tsis yog lod?” Vajtswv yuav tsis ua li ntawd. Nws yuav ua li cas? Nws yuav saib koj kom meej. Koj npaj siab los lees txim hloov dua siab tshiab, koj xav los lees txim hloov dua siab tshiab, thiab qhov koj xav los lees txim hloov dua siab tshiab ntawd mas muaj zog dua li yav dhau los, tiam sis leej twg thiaj li yuav paub tias ntev npaum li cas koj mam li los ua li ntawd tiag tiag. Yog koj tsis tau muaj tej kauj ruam tseem ceeb los sis tsis muaj txoj kev npaj los xyaum lees txim hloov dua siab tshiab uas tseem ceeb, ces qhov ntawd tsis yog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Koj yuav tsum tau ua tiag tiag. Thaum koj tau ua tiag tiag lawm, Vajtswv tes hauj lwm yuav raws qab. Tsis muaj tej hauv paus ntsiab lus uas hais txog Vajtswv tes hauj lwm thiab Nws txoj kev coj rau tib neeg lod? Thaum Vajtswv mus ua hauj lwm, tib neeg muaj kev tig ras to taub, lawv ob lub qhov muag pom kev, lawv muaj peev xwm to taub qhov tseeb thiab to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd, thiab lawv tau txais pua pua txhiab txhiab npaug. Thaum qhov no tshwm sim lawm, koj yuav tau koob hmoov heev. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum tau ua raws li lub hauv paus dab tsi es thiaj li yuav tau tej no? (Lub peev xwm los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag.) Qhov ko yog lawm. Thaum tib neeg tso tej uas muaj txiaj ntsim rau lawv tus kheej thiab tej kev ntshaw tseg tiag tiag, thaum lawv lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv tiag tiag lawm—ces txhais hais tias lawv tso lawv txoj kev ua phem tseg lawm; thiab tso lawv txoj kev phem, lawv tej kev ntshaw thiab tej kev npaj siab tseg lawm; thiab lees txim rau Vajtswv lawm; thiab lees txais Vajtswv tej kev cheem tsum thiab Nws cov lus lawm—ces lawv yuav pib to taub txog qhov tseeb ntawm txoj kev hloov pauv lawv tus kheej. Tsuas yog ua li no xwb thiaj li yog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag.

Peb nyuam qhuav kawm txog tej teeb meem uas pheej pom nyob rau hauv tib neeg txoj kev caum qhov tseeb, thiab tej teeb meem uas cov caum qhov tseeb ntawd tuaj yeem lees paub thiab paub ntawd. Tej teeb meem ntawd yog tej teeb meem uas yuav tsum tau daws. Tej zaum yav dhau los peb tsis tau piav qhia los sis tshuaj xyuas tej teeb meem no ntau, tej zaum peb twb tsis muaj ib qho kev paub tseeb txog tej teeb meem no li, tiam sis raws li txhua theem uas tib neeg raug nyob rau hauv tus txheej txheem caum qhov tseeb, thiab tej cwj pwm thiab tej yam ntxwv sib txawv uas lawv muaj nyob rau hauv tus txheej txheem no mas, Vajtswv muaj cov lus thiab tes hauj lwm uas dhos rau tej no, thiab Nws muaj tej kev thiab tej tswv yim uas hais txog tej no thiab kev daws tej no. Tib neeg yeej paub thiab to taub me ntsis txog txhua yam no; lawv yuav tsum tsis txhob to taub Vajtswv yuam kev, los sis zais tej kev xav phem los sis tej kev xav hauv nruab siab txog Vajtswv uas tsis muaj tseeb ib qho li. Tshaj ntawd ntxiv, Vajtswv muab kev ywj pheej thiab kev ywj siab rau tib neeg los txiav txim siab txog txhua theem, txhua txoj kev ua, thiab txhua txoj kev xyaum ua uas ntsig txog txoj kev caum qhov tseeb ntawd txaus lawm—Nws tsis yuam tib neeg. Thiab txawm tau muab cov lus thiab tej kev cheem tsum no luam tawm ua ntawv thiab hais lus meej meej los xij, nws yeej tseem nyob rau ntawm txhua tus tib neeg nyias txiav txim siab nyias seb lawv yuav ua raws li qhov tseeb no li cas xwb. Vajtswv tsis yuam tib neeg. Yog koj txaus siab hlo los caum qhov tseeb, ces koj muaj kev cia siab tias yuav dim. Yog koj tsis kam los caum qhov tseeb, yog koj tsis quav ntsej txog qhov tseeb no thiab muab qhov tseeb no rho tawm, yog koj tsis nyiam tej kev uas xyaum caum qhov tseeb no kiag li—los qhov ntawd kuj tsis ua li cas thiab. Vajtswv yuav tsis yuam koj. Yog koj tsuas lam ua hauj lwm rau Vajtswv xwb los kuj tsis ua li cas thiab. Tsuav koj tsis ua txhaum tej hauv paus ntsiab lus xwb, ces Vajtswv lub tsev yuav cia koj xaiv koj. Txawm txoj kev caum qhov tseeb ntawd yog ib txoj kev uas mus tau txoj kev cawm dim thiab txuas rau txoj kev cawm dim ntawd yam zoo heev los xij, yeej tseem muaj cov tib neeg uas tsis nyiam caum qhov tseeb, cov uas tsis muaj kev xav txog txoj kev caum qhov tseeb ntawd los sis tsis muaj kev npaj siab los caum qhov tseeb ntawd, thiab tsis muaj ib txoj kev npaj los caum qhov tseeb ntawd li. Yog li, cov tib neeg no puas raug teem txim? Tsis raug. Yog cov tib neeg no ua tau raws li tej kev cheem tsum ntawm Vajtswv lub tsev nyob rau hauv lawv tej dej num, ces lawv ua lawv tej dej num txuas ntxiv nyob rau qhov ntawd los tau. Vajtswv lub tsev yuav tsis muab qhov koj muaj cai ua ib teg dej num ntawd tshem tawm mus vim koj tsis caum qhov tseeb. Tiam sis qhov ua yus tes dej num li no los txog rau niaj hnub no tau muab cais hais tias yog “kev ua zog” xwb. “Kev ua zog” yog ib lo lus zoo hais lawm, nws yog ib lo lus uas Vajtswv lub tsev siv, tiam sis tseeb tiag, kuj hu tau ua “kev ua ib txoj hauj lwm” thiab. Tej zaum nej ib txhia yuav hais tias, “Thaum koj ua ib txoj hauj lwm, mas koj tau txais nqi zog.” Yog lawm, koj yeej tau txais nqi zog rau qhov ua ib txoj hauj lwm ntawd. Yog li ntawd, koj tej nqi zog ntawd yog dab tsi? Tag nrho tej hmoov hlub uas Vajtswv tau muab rau koj lawm—tej ntawd yog koj tej nqi zog. Thiab hais txog txoj kev caum qhov tseeb ntawd mas, txawm koj npaj siab ua dab tsi, los sis npaj ua dab tsi, los sis xav ua dab tsi los xij, Kuv tuaj yeem qhia rau koj meej meej tam sim no hais tias koj ua li cas los tau. Koj caum qhov tseeb los tsis ua cas; yog koj tsis caum los yeej tsis ua cas li thiab. Tiam sis qhov kawg uas kuv yuav qhia nej mas yog qhov hais tias nej tsuas dim los ntawm txoj kev caum qhov tseeb xwb. Yog nej tsis caum qhov tseeb, ces nej tsis txhob cia siab tias yuav dim kiag li. Qhov ntawd yog qhov muaj tseeb uas kuv qhia rau nej. Yuav tsum tau qhia qhov muaj tseeb no rau nej, kom nej lub siab thiaj li yuav paub tseeb tshaj plaws—kom nej thiaj li paub meej meej hauv nej lub siab hais tias qhov kev cia siab tias yuav dim ntawd yog cia siab rau lub hauv paus dab tsi. Yog koj txaus siab los ua zog xwb, xav hais tias, “Tsuav kuv ua tau kuv tes dej num thiab tsis raug ntiab tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus xwb ces txhua yam tsis ua cas lawm; kuv tus kheej tsis tas yuav thab tej yam nyuaj nyuaj li txoj kev caum qhov tseeb ntawd li,” koj txoj kev xav no puas yuav yog? Txawm tam sim no koj tseem ntseeg Vajtswv, los sis ua ib teg dej num los xij, koj puas ruaj siab hais tias koj tuaj yeem raws Vajtswv qab kom mus txog thaum kawg? Txawm li cas los xij, txoj kev caum qhov tseeb mas yog ib qho loj nyob rau hauv lub neej, txoj kev caum qhov tseeb ntawd tseem ceeb dua li txoj kev sib yuav thiab kev muaj me tub me nyuam, dua li kev tu koj cov me tub me ntxhais kom loj hlob, dua li kev ua koj lub neej thiab kev muaj txiag nplua nuj. Txoj kev caum qhov tseeb ntawd haj yam tseem ceeb tshaj txoj kev ua ib teg dej num thiab kev caum ib lub neej yav tom ntej nyob rau hauv Vajtswv lub tsev lawm. Thaum ua tib zoo xav thiab ua txhua yam tag lawm, txoj kev caum qhov tseeb mas yog ib qho uas tseem ceeb tshaj plaws nyob rau ntawm tib neeg txoj kev ua neej. Yog nej tseem tsis tau nyiam txoj kev caum qhov tseeb los xij, tsis muaj leej twg yuav txiav txim rau nej thiab hais tias nej yuav tsis caum qhov tseeb nyob rau yav tom ntej. Kuv los kuj yuav tsis txiav txim rau nej thiab hais tias yog nej tsis caum qhov tseeb tam sim no, ces nej yeej yuav tsis caum nyob rau yav tom ntej ib yam nkaus thiab. Qhov ntawd tsis yog qhov yuav tshwm sim. Tsis muaj qhov zoo li no; qhov no tsis yog qhov muaj tseeb. Txawm li cas los xij, Kuv cia siab hais tias yav tom ntej, los sis nyob rau lub sij hawm no, nej tuaj yeem pib taug txoj kev caum qhov tseeb, thiab dhau los ua cov tib neeg uas caum qhov tseeb, thiab nyob rau hauv cov uas muaj kev cia siab tias yuav dim ntawd lawm.

Txoj kev caum qhov tseeb mas cuam tshuam ncaj qha rau txoj kev tau txais kev cawm dim, yog li ntawd txoj kev caum qhov tseeb thiaj li tsis yog ib qho me me. Txawm txoj kev caum qhov tseeb ntawd yuav yog ib lub ncauj lus dog dig xwb los xij, lub ncauj lus ntawd hais txog ntau qhov tseeb heev. Tseeb tiag, qhov no hais txog tej uas tib neeg nrhiav thiab tib neeg txoj hmoo ti heev, thiab txawm peb kawm txog qhov no tas li los xij, tib neeg yeej tseem paub tsis meej txog ntau qhov tseeb thiab tej teeb meem uas lawv yuav tsum to taub uas hais txog txoj kev caum qhov tseeb ntawd li. Tiam sis, xyov yog ua cas, lawv cia li saib tej cwj pwm thiab tej kev ua uas tib neeg pom hais tias zoo, nrog rau qee qhov kev xav thiab kev xam pom uas tib neeg pom hais tias muaj zog, ntsia ntsoov mus rau yav tom ntej, thiab zoo ntawd, cia li caum tej ntawd yam li qhov tseeb li lawm. Qhov no yog ib qho yuam kev loj heev. Muaj ntau yam uas tib neeg pom hais tias yog yam zoo, raug, thiab yog uas muab hais kom yog yog mas tsis yog qhov tseeb. Feem ntau tej ntawd ib txhia mus raws li qhov tseeb, tiam sis nej hais tsis tau hais tias tej ntawd yog qhov tseeb. Tib neeg feem coob muaj tej kev to taub yuam kev tob heev txog txoj kev caum qhov tseeb ntawd, thiab lawv muaj tej kev to taub yuam kev thiab tej kev tsis ncaj ncees rau txoj kev caum qhov tseeb ntawd ntau heev. Vim li ntawd peb thiaj li yuav tsum tau kawm txog qhov no kom meej meej, thiab ua kom tib neeg to taub qhov tseeb uas lawv tsim nyog to taub thiab tej teeb meem uas lawv tsim nyog daws. Nej puas muaj ib qho kev xav dab tsi txog lub ncauj lus tshwj xeeb uas hais txog txoj kev caum qhov tseeb uas peb nyuam qhuav kawm txog ntawd? Nej puas muaj ib qho kev npaj los sis kev npaj siab dab tsi li? Tam sim no peb tau cov lus txhais ncaj me ntsis txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas ntawd los ntawm peb txoj kev kawm lawm, muaj ntau tus tib nkag siab nyuaj me ntsis txog tej uas lawv txeev ua thiab nthuav tawm, nrog rau yam uas lawv npaj siab ua nyob rau yav tom ntej. Lawv chim siab, thiab ib txhia haj tseem xav hais tias lawv tsis muaj kev cia siab lawm, thiab xav tias lawv yuav raug muab ntiab tawm mus. Yog twb qhia txog qhov tseeb meej heev li lawm, tiam sis tib neeg tseem mloog zoo li tsis muaj qab hau thiab no, lawv coj tus yam ntxwv li ntawd puas yog? Ib txwm puas zoo li ntawd? (Tsis zoo, yeej ib txwm tsis zoo li ntawd.) Yog yav dhau los koj tau caum qhov tseeb thiab paub tseeb los ntawm qhov mloog tej lus qhia no lawm, koj yuav tsis muaj zog ntxiv lod? (Muaj xwb.) Yog li ntawd vim li cas tib neeg thiaj li mloog zoo li tsis muaj qab hau li? Qhov uas ua rau tsis muaj qab hau ntawd yog dab tsi? Yim qhia txog qhov tseeb kom tseeb tseeb thiab meej meej, mas tib neeg yim muaj ntau txoj kev—yog li ntawd vim li cas, yog tib neeg muaj ntau txoj kev no, lawv puas yuav mloog zoo li tsis muaj qab hau? Tsis muaj ib qho teeb meem nyob rau ntawm no lod? (Muaj.) Teeb meem dab tsi? (Yog ib tug tib neeg twg paub hais tias qhov los caum qhov tseeb ntawd mas zoo tiam sis tsis kam caum, ces yog vim lawv tsis nyiam qhov tseeb xwb.) Tib neeg tsis nyiam qhov tseeb los sis tsis npaj siab los caum qhov tseeb—vim li ntawd lawv thiaj li mloog zoo li tsis muaj qab hau. Thiab lawv tej kev ua dhau los ntawd yog dab tsi? (Lawv raug teem txim lawm.) “Teem txim” tsis tshua yog lo lus yog—muab hais kom yog yog mas, lawv tej kev ua dhau los ntawd Vajtswv lees paub li. Yog vim li cas Vajtswv thiaj li tsis lees paub yus tej kev ua? Muaj dab tsi tshwm sim es Vajtswv thiaj li tsis lees paub yus tej kev ua? Qhov ntawd txhais li cas? Qhov ntawd yooj yooj yim xwb—yog Vajtswv tsis lees paub tus tib neeg ntawd tej kev ua, ces qhov ntawd qhia hais tias lawv tsis caum qhov tseeb, thiab qhia hais tias lawv tab tom caum tej uas tib neeg pom hais tias yog thiab zoo, thiab qhia hais tias lawv tseem tab tom ua neej raws li lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb. Qhov no tsis yog qhov tab tom tshwm sim lod? (Yog.) Qhov ntawd yog qhov tab tom tshwm sim ntag. Thaum Vajtswv tsis lees paub tib neeg tej kev ua, mas lawv chim siab. Nyob rau tej lub sij hawm zoo li no lawv tsis muaj ib qho dab tsi zoo thiab ib txoj kev xyaum ua uas yog li lod? Qhov tib neeg xav phem, tso lawv tes dej num tseg, thiab lawv tus kheej yeem swb vim tsis muaj kev cia siab uas tsuas yog vim Vajtswv tsis lees paub lawv tej kev ua ntawd xwb puas yuav yog? Txoj kev xyaum ua li ntawd puas yog? (Tsis yog.) Txoj kev xyaum ua li ntawd mas tsis yog lawm. Thaum tej yam zoo li no raug rau tib neeg, thiab lawv pom lawv tus kheej tej teeb meem lawm, lawv yuav tsum hloov lawv txoj kev kiag tam sim ntawd. Yog koj pom los ntawm peb txoj kev kawm txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas ntawd hais tias koj tej kev ua thiab tej cwj pwm yav dhau los mas tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau txoj kev caum qhov tseeb kiag li, ces txawm qhov ntawd ua rau koj chim siab thiab tsis ua los xij, qhov xub thawj uas koj yuav tsum tau ua ces yog hloov koj tej qub ke thiab tej kev xyaum ua uas yuam kev, nrog rau txoj kev caum uas tsis yog lawm. Koj yuav tsum hloov tej ntawd kiag tam sid. Thaum lawv tej kev ua yav dhau los raug Vajtswv muab rho tawm thiab tsis lees paub lawm, thaum Vajtswv hais tias tej kev ua no tsuas yog kev ua zog xwb, thiab tias tej kev ua no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau txoj kev caum qhov tseeb li, mas ib txhia tib neeg yuav xav hais tias, “Au, peb uas yog noob neej yeej ruam thiab dig muag tiag tiag. Peb tsis to taub qhov tseeb thiab tsis pom tias tej ntawd zoo li cas tiag—yog li ntawd tav li no, peb thiaj li ntseeg hais tias peb tab tom xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tab tom caum qhov tseeb, thiab tab tom ua rau Vajtswv txaus siab lawm. Tsuas yog tam sim no xwb peb thiaj li mam kawm paub hais tias tej uas peb ua nyob rau hauv qhov peb hu ua 'txoj kev caum qhov tseeb' ntawd tsuas yog noob neej tej cwj pwm zoo xwb—tej ntawd tsuas yog tej uas tib neeg cia li ua raws li tej kev muaj peev xwm, lub peev xwm, thiab tej kev txawj ntawm lawv lub cev nqaij daim tawv xwb. Tej ntawd nyob deb ntawm lub ntsiab tseeb, cov lus txhais, thiab tej kev cheem tsum ntawm txoj kev caum qhov tseeb heev; tej ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau txoj kev caum qhov tseeb li. Peb yuav tsum ua li cas txog qhov no?” Qhov no yog ib qho teeb meem loj, thiab yuav tsum tau daws. Txoj kev los daws qhov no yog dab tsi? Twb muaj lo lus nug lawm: Tej cwj pwm thiab tej kev ua uas tib neeg pom hais tias zoo dhau los no tau raug muab rho tawm tib yam nkaus, thiab Vajtswv tsis nco tej ntawd, thiab Nws tsis suav hais tias tej ntawd yog txoj kev caum qhov tseeb lawm—yog li, txoj kev caum qhov tseeb ntawd yog dab tsi? Qhov los teb qhov no mas, tib neeg yuav tsum ua tib zoo thov Vajtswv thiab nyeem cov lus txhais ntawm txoj kev caum qhov tseeb ntawd, thiab nrhiav ib txoj kev los xyaum ua raws li cov lus txhais ntawd, thiab muab cov lus txhais ntawd hloov los ua qhov tseeb ntawm lawv lub neej txoj sia. Yav dhau los tib neeg tsis xyaum caum qhov tseeb, yog li ntawd txij no mus lawv yuav tsum muab cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb no los ua qhov txhawb lawv, thiab ua lub hauv paus ntawm lawv txoj kev coj kom zoo. Yog li ntawd, dab tsi thiaj li yog cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb? Cov lus txhais ntawd yog li no: Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yug tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv. Hais tsis tau meej thiab tseeb tshaj qhov no lawm. Tag nrho tib neeg tej kev ua thiab tej cwj pwm yav dhau los yog dab tsi? Tej ntawd puas yog ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua lawv tus qauv? Rov tig xav seb—tej ntawd puas yog? (Tsis yog.) Tej zaum hais tau hais tias tej kev ua thiab tej cwj pwm uas zoo li no mas yeej tsis tshua pom muaj li, tej ntawd yeej tsis pom nyob rau qhov twg li. Yog li ntawd, puas yog txawm twb ntseeg Vajtswv, thiab nyeem Nws cov lus thiab kawm txog Nws cov lus tau pes tsawg xyoo lawm los tib neeg yeej tsis tau dab tsi kiag li? Tib neeg tsis xyaum ua raws li Vajtswv cov lus ib qho li lod? Cov lus txhais uas hais tias, “Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yug tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv,” uas peb hais nyob rau ntawm no yog hais ncaj qha rau dab tsi? Qhov teeb meem uas yuav tau daws ntawd yog dab tsi? Tib neeg tej teeb meem twg thiab kis twg ntawm tib neeg tus moj yam lub ntsiab tseeb uas cov lus txhais no hais ncaj qha rau? Tej zaum tam sim no tib neeg yuav to taub cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb lawm, tiam sis thaum hais txog qhov hais tias vim li cas lawv tej kev ua yav dhau los ntawd Vajtswv tsis lees paub, thiab vim li cas thiaj li suav hais tias lawv yog cov uas tsis caum qhov tseeb ntawd, tej no lawv yeej tseem paub tsis meej, tsis nkag siab, thiab pom tsis tseeb li. Ib txhia yuav hais tias, “Peb tau tso tseg ntau heev txij li thaum peb lees txais Vajtswv lub npe lawm xws li: Peb tso peb tsev neeg thiab peb tes hauj lwm tseg, thiab peb tso peb tej kev cia siab tseg. Peb ib txhia tawm ntawm tej hauj lwm zoo; peb ib txhia tso tsev neeg uas muaj kev kaj siab tseg; peb ib txhia muaj tej hauj lwm khwv noj khwv haus loj uas luag them nyiaj zoo uas muaj kev cia siab tsis txawj tag, thiab tso txhua yam tseg. Tej no yog tej uas peb tau muab tso tseg lawm. Txij li thaum los ntseeg Vajtswv lawm, peb tau kawm paub kom txo hwj chim, ua siab ntev, thiab ua siab dav. Peb tsis nrog lwm tus sib cav thaum peb nrog lawv sib tham, peb ua kom zoo tshaj plaws los daws txhua qhov teeb meem uas tshwm tuaj nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab peb ua kom kawg peb lub peev xwm los pab peb cov kwv tij thiab cov muam thaum uas lawv muaj tej kev nyuaj. Peb tsis ua kom muaj kev puas tsuaj rau lwm tus thiab peb tsis ua kom muaj qhov rhuav tshem lwm tus tib neeg tej kev ntshaw kom ntau li ntau tau. Puas yog tej kev ua no yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau txoj kev caum qhov tseeb li?” Ua tib zoo xav seb, tam sim no: Tib neeg tej kev tso txhua yam tseg, kev siv txhua yam, tej kev tawm dag tawm zog, kev ua siab dav, kev ua siab ntev, thiab haj tseem raug txom nyeem ntawd yog hais txog dab tsi? Yog ua cas thiaj li ua tau tej no? Tej no ua raws li dab tsi? Yam dab tsi ua rau tib neeg muaj siab ua tej no? Thim xav txog qhov no seb. Tej no tsis tsim nyog xav kom tob lod? (Tsim nyog.) Yog li, yog tej no tsim nyog xav kom tob lawm, ces cia peb tshawb thiab tshuaj xyuas tej no hnub no; cia peb saib seb tej uas tib neeg ib txwm pom hais tias zoo, yog, thiab tsim nyog no puas muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau txoj kev caum qhov tseeb los tsis muaj.

Peb yuav pib los ntawm qhov saib tib neeg tej kev tso txhua yam tseg, tej kev tawm dag tawm zog, thiab tej kev txom nyem uas tib neeg tiv ntawd. Tsis hais lub ntsiab lus los sis qhov xwm txheej ntawm tej kev tso txhua yam tseg, tej kev tawm dag tawm zog, thiab tej kev txom nyem ntawd li, qhov tseem ceeb uas ua rau muaj siab ua tej no yog tawm qhov twg los? Raws li kuv pom mas, muaj ob qho chaw. Qhov ib yog thaum nyob rau hauv lawv tej tswv yim thiab tej kev xav phem mas tib neeg xav hais tias, “Yog koj ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum tso txhua yam tseg, es siv koj tus kheej rau Vajtswv, thiab tiv kev txom nyem rau Nws. Vajtswv nyiam thaum tib neeg ua li ntawd. Nws tsis nyiam thaum tib neeg ua raws li siab nyiam kom tau zoo thiab caum txhua yam ntawm lub ntiaj teb, los sis thaum lawv tsis mob siab rau ua lawv tus kheej lub neej txuas ntxiv tom qab lawv tau los lees txais Nws lub npe, thiab los ua cov raws Nws qab lawm. Vajtswv tsis nyiam thaum tib neeg ua li ntawd.” Hais txog tib neeg tus kheej lub siab nyiam mas, qhov kev xav no yog qhov muaj tseeb. Txawm qhov tib neeg lees txais Vajtswv thiab Nws tes hauj lwm tshiab ntawd yuav yog vim ib qho dab tsi los xij, lawv tus kheej lub siab nyiam yeej pom zoo ua li no, ntseeg hais tias Vajtswv tsuas nyiam thaum tib neeg ua li ntawd xwb, thiab ntseeg hais tias tsuas ua li no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav zoo siab thiab txaus siab rau lawv. Lawv xav hais tias tsuav tib neeg ua tib zoo tawm tsam thiab siv zog, thiab tawm dag zog yam tsis thov ib yam dab tsi rov qab, thiab tias tsuav tib neeg tsis quav ntsej txog qhov lawv tus kheej yuav tau zoo los sis txom nyem los tiv kev txom nyem, thiab tawm dag zog tas li, thiab tiv kev txom nyem, thiab siv lawv tus kheej thiab muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv xwb, ces Vajtswv yeej zoo siab lawm. Yog li ntawd, thaum ib tug tib neeg twg ntseeg li no lawm, lawv nyo hau yam tsis muaj qhov ua ob siab, thiab tsis hais lwm yam li, lawv tso txhua yam tseg li lawv tso tau, thiab muab txhua yam fij rau Vajtswv li lawv fij tau, thiab nyiaj tej kev txom nyem li lawv nyiaj tau. Tib neeg ua li no, tiam sis lawv puas muaj ib tug tsa lawv lub taub hau los nug Vajtswv hais tias, “Vajtswv, tej yam uas kuv tab tom ua no puas yog tej uas Koj tim tsum? Vajtswv, Koj puas lees paub kuv tej kev siv txhua yam, kuv tej kev tawm dag tawm zog, kuv txoj kev txom nyem, thiab tej kev txom nyem uas kuv tiv ntawd?” Tib neeg yeej tsis nug Vajtswv li no, thiab tsis paub hias tias Vajtswv xav li cas los sis Nws coj cwj pwm li cas li, lawv tas zog rau siab ntso tawm dag tawm zog, thiab muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thiab siv lawv tus kheej, ntseeg hais tias yog lawv raug txom nyem li no mas Vajtswv thiaj li yuav zoo siab thiab txaus siab xwb. Ib txhia tib neeg mas haj tseem tsis noj dasplees li lawm vim ntshai tsam Vajtswv yuav tsis zoo siab yog lawv noj. Tiam sis, lawv noj ncuav pob kws cub xwb vim ntseeg hais tias qhov noj dasplees mas yog ua raws li siab nyiam kom tau zoo xwb. Lawv tsuas kaj siab thaum lawv noj ncuav pob kws cub, ncuav, thiab zaub ntim hwj xwb, thiab thaum lawv kaj siab lawm, lawv xav hais tias Vajtswv yeej yuav tsum txaus siab xwb. Lawv xav yuam kev hais tias lawv tus kheej tej kev xav, lawv tus kheej txoj kev xyiv fab, kev tu siab, kev npau taws, thiab kev zoo siab ntawd yog Vajtswv tej kev xav, yog Nws txoj kev xyiv fab, kev tu siab, kev npau taws, thiab kev zoo siab lawm. Qhov ntawd tsis yog ruam lod? Ntau tus tib neeg saib tej uas tib neeg pom hais tias yog ntawd ua qhov tseeb, thiab lawv muab tej ntawd pov rau Vajtswv, hais tias tej ntawd yog tej uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg, vim qhov ntawd yog qhov uas txhua tus tib neeg ntseeg. Thiab tsuav tib neeg muaj ib txoj kev ntseeg zoo li no xwb, ces ntxim li tos nco xwb lawv yeej yuav paub tej lus thiab tej cwj pwm thiab tej kev ua ntawd tias yog qhov tseeb lawm. Thiab thaum tib neeg txiav txim siab hais tias tej ntawd yog qhov tseeb lawm, lawv yuav xav hais tias tej ntawd yuav tsum yog tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua uas tib neeg yuav tsum tau ua raws, thiab tias yog muaj qee tus xyaum ua thiab ua raws li tej ntawd li no lawm, ces yog lawv tab tom xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, tab tom caum qhov tseeb, thiab tab tom ua raws li Nws lub siab nyiam xwb. Thiab yog tib neeg twb “ua raws li Vajtswv lub siab nyiam” lawm, lawv tej kev txom nyem tsis tsim nyog lod? Tsis yog lawv tab tom tiv qhov kev txom nyem no yog lawm lod? Qhov no tsis yog ib yam uas Vajtswv txaus siab thiab nco ntsoov lod? Tib neeg yuav xav hais tias qhov ntawd yeej yog lawm. Qhov no yog qhov nrug deb thiab qhov txawv ntawm qhov tib neeg ntseeg hais tias yog “qhov tseeb” thiab yog Vajtswv cov lus. Tib neeg cais txhua yam uas nyob rau hauv lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, raws li noob neej tus cwj pwm coj ncaj ncees uas zoo, tsim nyog, thiab yog ntawd tias yog qhov tseeb yam tsis paub li, ces tom qab ntawd lawv mus ua thiab sim los xyaum ua raws li txoj kev ntawd, thiab quab yuam lawv tus kheej nruj heev. Lawv ntseeg hais tias lawv tab tom caum qhov tseeb, tias lawv yeej yog ib tug neeg uas caum qhov tseeb, thiab tias lawv kuj yog ib tug neeg uas yeej yuav dim thiab. Qhov muaj tseeb yog qhov hais tias Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tej uas tib neeg pom nyob rau hauv lawv tej kev xav phem hais tias zoo, yog, thiab yog qhov zoo ntawd kiag li. Tiam sis tab txawm thaum tib neeg nyeem thiab tuav Vajtswv cov lus nyob rau hauv lawv ob txhais tes los xij, lawv pom txhua yam uas tib neeg txhawb hais tias—zoo, yog, zoo nkauj, siab zoo, yog qhov zoo—uas nyob rau hauv lawv tej kev xav phem ntawd tias yog qhov tseeb, yog yam zoo, thiab lawv caum tej ntawd yam tsis paub nkees li, tsis yog tsuas tim tsum lawv tus kheej los caum kom tau tej ntawd xwb, tiam sis kuj tim tsum lwm tus los caum kom tau tej ntawd thiab. Tib neeg xav yuam kev txog tej uas tib neeg pom hais tias zoo rau qhov tseeb ntawd yam tsis paub nkees li, thiab tom qab ntawd lawv caum raws li tej qauv thiab txoj kev uas tej ntawd tim tsum, thiab ntseeg hais tias lawv twb tab tom caum qhov tseeb thiab ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Qhov no yog ib kis ntawm tej kev to taub yuam kev uas tib neeg muaj txog txoj kev caum qhov tseeb. Txoj kev to taub yuam kev no yog qhov tib neeg muab qhov lawv ntseeg—nyob rau hauv lawv tej kev xav phem—uas hais tias zoo, yog, thiab yog qhov zoo ntawd los ua lawv tej qauv, los hloov Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg, thiab tej kev tim tsum thiab tej qauv ntawm Nws cov lus. Tib neeg xav yuam kev txog tej uas lawv ntseeg hais tias yog thiab zoo nyob rau hauv lawv tej kev xav phem txog qhov tseeb lawm, thiab tsis yog li ntawd xwb—lawv kuj ua raws li tej ntawd thiab caum tej ntawd thiab. Qhov no tsis yog ib qho teeb meem lod? (Yog.) Nws yog ib qho teeb meem los ntawm tib neeg tej kev xav thiab tej kev xam pom. Dab tsi ua rau tib neeg muaj siab, thaum lawv ua tej no? Lub hauv paus uas ua rau lawv muaj tej tswv yim thiab tej kev to taub yuam kev no yog dab tsi? Lub hauv paus yog qhov tib neeg ntseeg hais tias Vajtswv nyiam tej no, yog li ntawd lawv thiaj li muab tej no pov rau Nws. Piv txwv li, kab lig kev cai qhia tib neeg kom nquag thiab txuag; kev nquag thiab kev txuag yog noob neej tej kev zoo. “Yuav kom muaj yeej mas koj yuav tsum nyiaj kev txom nyem loj,” yog dua ib txoj kev zoo, ib yam li qhov hais tias, “Ua li koj tus tswv txib, yog tsis li ntawd koj yuav tsis tau txais ib yam dab tsi los ntawm qhov koj siv zog ua siab ntev li,” thiab lwm yam tswv yim uas zoo li no. Nyob rau hauv txhua hais neeg thiab txhua pab pawg mas, tib neeg ntseeg hais tias txhua yam uas lawv pom hais tias zoo, yog, yog qhov zoo, muaj zog, thiab, nce zuj zus ntawd yog qhov tseeb, thiab lawv saib tej no yam li yog qhov tseeb, hloov tag nrho txhua qhov tseeb uas Vajtswv tau nthuav tawm lawm. Lawv xav yuam kev txog tej uas tib neeg ntseeg khov heev, uas yog Ntxwgnyoog li ntawd, tias yog qhov tseeb thiab yog tej qauv ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum. Lawv caum tej qauv, tej kev, thiab tej hom phiaj uas lawv xav hauv nruab siab thiab ntseeg hais tias yog lawm. Qhov no yog ib qho yuam kev loj heev. Tej uas los ntawm tib neeg tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab los no tsis mus raws li Vajtswv cov lus kiag li, thiab tej no puav leej tawm tsam qhov tseeb.

Kuv yuav muab ob peb qho piv txwv uas hais txog tib neeg tej kev xav yuam kev uas nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, lawv pom hais tias zoo thiab yog txog qhov tseeb lawm, kom lub tswv yim no thiaj li yuav tsis yog hais dav dav xwb, es nej thiaj li yuav muaj peev xwm to taub. Piv txwv li: Qee tus poj niam tsis pleev ntsej muag thiab tsis coj nyiaj coj kub tom qab los ntseeg Vajtswv lawm. Lawv tso lawv txoj kev pleev ntsej muag thiab coj nyiaj coj kub tseg, xav hais tias ntseeg Vajtswv lawm yuav tsum coj lawv tus kheej kom zoo, thiab xav hais tias tias lawv pleev ntsej muag los sis hnav khaub ncaws kom zoo zoo tsis tau lawm. Qee tus neeg muaj ntau lub tsheb tiam sis tsis tsav tej tsheb ntawd, lawv caij tsheb kauj vab xwb. Lawv xav hais tias qhov tsav tej tsheb ntawd yog ua raws li siab nyiam kom tau zoo lawm. Qee tus neeg yeej noj tau nqaij, tiam sis tsis noj lawm, lawv xav hais tias yog lawv pheej noj nqaij tas li, es muaj ib lub sij hawm los txog uas tej xwm txheej ntawd tsis pub lawv noj nqaij ntxiv lawm, mas lawv yuav ua tsis tau zoo thiab qaug zog, thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Yog li ntawd, lawv thiaj li xyaum yoo tsis noj tej nqaij ntawd. Lwm tus xav hais tias, ua ib tug ntseeg Vajtswv lawm, lawv yuav tsum coj kom zoo, yog li ntawd lawv thiaj li ntsuas tej uas lawv ua tsis tau zoo thiab tej cwj pwm tsis zoo, thiab lawv siv zog ua hauj lwm los hloov lawv txoj kev hais lus, lawv tswj lawv lub siab, thiab lawv ua kom zoo tshaj plaws los tsim kho lawv tus kheej kom zoo, thiab tsis hais lus phem. Lawv xav hais tias thaum ib tug tib neeg twg tau los ntseeg Vajtswv lawm, lawv yuav tsum txwv thiab tswj lawv tus kheej, kom lwm tus pom hais tias lawv yog ib tug neeg zoo thiab coj zoo. Lawv xav hais tias qhov ua li ntawd yog lawv tab tom tiv kev txom nyem, ua rau Vajtswv txaus siab, thiab xyaum ua raws li qhov tseeb lawm. Muaj qee zaus qee tus neeg hnav khaub ncaws kom zoo zoo tawm mus kav kiab kav khw, ces txawm xav hais tias lawv ua txhaum thaum lawv ua li ntawd. Lawv xav hais tias tam sim no lawv ntseeg Vajtswv lawm, lawv pleev ntsej muag thiab hnav khaub ncaws kom zoo zoo tsis tau lawm, thiab tias lawv hnav tsis tau tej ris tsho zoo zoo lawm. Lawv ntseeg hais tias yog lawv pleev ntsej muag, hnav khaub ncaws kom zoo zoo, thiab hnav tej ris tsho zoo zoo, mas Vajtswv yuav ntxub thiab tsis nyiam kiag li. Lawv ntseeg hais tias Vajtswv nyiam cov tib neeg ntiaj teb uas coj li puag thaum ub, tias Vajtswv tsis nyiam kev lag kev luam, los sis txoj kev tshawb fawb tiam tshiab, los sis ib txoj kev dab tsi li. Lawv xav hais tias yog lawv tso txoj kev caum tej no tseg mas thiaj li yog lawv caum qhov tseeb xwb. Qhov no tsis yog ib txoj kev nkag siab yuam kev lod? (Yog.) Cov tib neeg no puas tau ua tib zoo nyeem Vajtswv cov lus? Lawv puas tau muab Nws cov lus los ua qhov tseeb? (Tsis tau.) Yog li ntawd yog lawv twb tsis tau muab Vajtswv cov lus los ua qhov tseeb no, puas yog lawv tab tom caum qhov tseeb? (Tsis yog.) Vim li ntawd tej kev ua thiab tej kev qhia kom pom tseeb no yog tej uas tib neeg xav yuam kev uas lawv pom nyob rau hauv lawv tej kev xav phem hais tias yog thiab zoo rau qhov tseeb, thiab siv tej no los hloov qhov tseeb. Lawv rau siab ntso xyaum ua raws li tej no, tom qab uas lawv xav hais tias yog lawv tab tom caum qhov tseeb, thiab tias lawv yog cov tib neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Piv txwv li, muaj cov tib neeg uas tsis tau saib this vis, los sis saib xov xwm, los sis haj tseem tsis tau tawm mus kav kiab kav khw txij li thaum lawv los ntseeg Vajtswv li thiab. Lawv tau pw quav nyab ntau hmo thiab nyob ntawm tej tsev aub ib sab ntau hnub vim lawv tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua lawv tej dej num. Lawv mob plab ntau zaus vim noj zaub mov txias, lawv poob ceeb thawj thiab raug txom nyem ntau heev vim pw tsis txaus thiab noj tsis txaus. Lawv paub tag nrho tej no zoo heev, lawv suav tej no ib qho zuj zus. Vim li cas lawv thiaj teev tej no cia zoo ua luaj li? Vim lawv ntseeg hais tias tej cwj pwm thiab tej kev ua no yog tab tom xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tab tom ua rau Vajtswv txaus siab ntag, thiab ntseeg hais tias yog lawv ua tau tag nrho tej cwj pwm zoo no, mas Vajtswv yuav pom zoo rau lawv. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis yws, thiab lawv thiaj li xyaum ua raws li tej no yam tsis muaj qhov ua xyem xyav li. Lawv yeej tsis nkees txog qhov tham txog tej ntawd, thiab rov ua tej ntawd, thiab nco tej ntawd li, thiab lawv lub siab puv npo xwb. Tiam sis, thaum lawv raug Vajtswv tej kev sim siab, thaum qhov xwm txheej uas Nws npaj tsis yog li qhov lawv xav tau, thaum tej uas Nws cheem tsum ntawm lawv thiab Nws tej kev ua tsis mus raws li lawv tej kev xav phem, mas tej uas cov tib neeg no pom hais tias yog, nrog rau tej kev txom nyem uas lawv tiv thiab lawv tej kev xyaum ua ntawd, yuav siv tsis tau dab tsi li. Tej no yuav tsis pab lawv ib qho me me kom zwm rau Vajtswv los sis kom paub Nws nyob rau hauv tej xwm txheej uas lawv raug ntawd li. Tiam sis, tej no yuav dhau los ua cov thaiv thiab tej teeb meem rau lawv kom tsis txhob to taub txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus thiab zwm rau Vajtswv. Qhov no yog vim hais tias tib neeg yeej tsis tau kawm paub hais tias tej uas lawv ntseeg hais tias yog ntawd tsis yog qhov tseeb hlo li, thiab tias yam uas lawv xyaum ua ntawd tsis yog txoj kev caum qhov tseeb. Yog li, tib neeg tau txais dab tsi los ntawm tej no? Tsuas yog ib hom cwj pwm zoo xwb. Tib neeg yuav tsis tau txais qhov tseeb thiab txoj sia los ntawm tej ntawd. Tiam sis lawv ntseeg yam yuam kev ntsuav hais tias tej cwj pwm zoo no yog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab lawv haj yam txiav txim siab hais tias tej uas lawv pom hais tias yog nyob rau hauv lawv tej kev xav phem no mas yog qhov tseeb thiab yog yam zoo, yog li ntawd, qhov kev txiav txim siab ntawd thiaj li nyob ruaj khov rau hauv lawv lub siab lawm. Tib neeg yim pe hawm thiab ntseeg tej uas lawv pom nyob rau hauv lawv tej kev xav phem hais tias yog yam dig muag ntsuav, ces lawv yim tsis kav txais yuav qhov tseeb, thiab lawv yim nyob deb ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum thiab Nws cov lus lawm xwb. Thiab tib lub sij hawm ntawd, tib neeg yim tiv kev txom nyem, ces lawv yim xav hais tias lawv yuav tau txais txiaj ntsim, thiab lawv yim ntseeg hais tias lawv tsim nyog dim thiab tau txais Vajtswv cov lus cog tseg xwb. Qhov no tsis yog ib qhov kev ua mus mus los los uas lim hiam lod? (Yog.) Lub hauv paus ntawm qhov teeb meem no yog dab tsi? Leej twg yog tus ua txhaum? (Cov tib neeg uas xav yuam kev hais tias lawv tej kev xav phem yog yam zoo thiab muab tej ntawd los hloov Vajtswv cov lus.) Tib neeg muab lawv tus kheej tej kev xav phem los hloov Vajtswv cov lus, lawv muab Vajtswv cov lus tso tseg, thiab lawv yeej tsis quav ntsej cov lus ntawd li. Lwm lo lus mas hais tias, lawv tsis suav hais tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb kiag li. Yeej hais tau hais tias tom qab tib neeg los ntseeg Vajtswv lawm, tej zaum nyeem Vajtswv cov lus, tiam sis qhov lawv caum, xaiv, thiab xyaum ua ntawd yeej tseem yog ua raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb, thiab lawv tsis tau pib taug txoj kev ntseeg Vajtswv raws li Nws cov lus thiab tej kev cheem tsum li. Qhov teeb meem ntawm qhov tib neeg ntseeg Vajtswv raws li lawv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntawd yog tshwm sim qhov twg los? Tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntawd yog tshwm sim qhov twg los? Tej ntawd los qhov twg los? Tuaj yeem hais tau hais tias tej ntawd yog los ntawm kab lig kev cai los, thiab los ntawm tib neeg tej qub txeeg qub teg los, thiab los ntawm tej xwm txheej thiab tej kev haub ntxias ntawm lub ntiaj teb sab kev lis kev cai ntseeg los. Tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab mas cuam tshuam ncaj qha rau tej no.

Lwm yam uas tib neeg ntseeg nyob rau hauv lawv tej kev xav thiab tej kev xam pom hais tias zoo, yog, thiab yog qhov zoo ntawd yog dab tsi? Nej tuaj yeem hais ob peb qho ua piv txwv los tau. Tib neeg pheej hais tias, “Cov tib neeg zoo muaj lub neej kaj siab lug,” thiab “Cov tib neeg zoo yeej yuav yeej xwb”—tej no yog ob peb qho xwb puas yog? (Yog.) Thiab kuj muaj qhov hais tias: “Zoo pauj zoo, thiab phem pauj phem; txawm tsis yog hnub no los, yeej yuav muaj ib hnub xwb,” “Qhov pheej ua phem ntawd yog rhuav tshem yus tus kheej ntag,” “Tus uas Vajtswv yuav rhuav tshem ntawd, Nws twb xub npau taws ua ntej lawm,” “Yuav kom muaj yeej mas koj yuav tsum nyiaj kev txom nyem loj,” “Lwm txoj kev caum mas me, ntaub ntawv zoo tshaj tej ntawd huv si” thiab lwm yam. Tag nrho tej uas tsis muaj tseeb no mas txaus qhuav heev. Ua rau Kuv meem txom heev thaum kuv hnov tej lus zoo li no, tiam sis tib neeg hais tej lus no yam yooj yim heev. Vim li cas lawv thiaj li hais tau cov lus no yam yooj yim heev? Vim li cas thiaj li zoo li kuv hais tsis tau tej lus ntawd li? Kuv tsis nyiam cov lus no, tej lus hais no. Qhov tseeb uas nej twb paub paub tej lus ntawd, uas nej tus nplaig hais tau tej lus ntawd yooj yim heev, thiab qhov nej hais tej lus ntawd tau zoo heev ntawd ua tau pov thawj qhia hais tias nej yeej nyiam thiab pe hawm tej no. Nej pe hawm tej uas qhuav qhawv, tsis muaj tseeb, tsis muaj tiag no, thiab tib lub sij hawm ntawd, nej muab tej no los ua cov lus uas nej nyiam hais tshaj plaws, thiab los ua tej hauv paus ntsiab lus, ua qauv, thiab ua qhov txhawb nej tej kev ua. Thiab tom qab ntawd, nej haj tseem xav hais tias Vajtswv ntseeg tej no thiab, thiab xav hais tias Nws cov lus tsuas yog dua ib txoj kev los hais txog tib co tswv yim no xwb, thiab xav hais tias tej no yog lub ntsiab lus dav dav ntawm Nws cov lus uas yog: hu tib neeg kom los ua zoo xwb. Qhov kev xam pom no puas yog? Tej no puas yog lub ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb uas Nws nthuav tawm? Tsis yog kiag li; qhov Vajtswv hais ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tej no li. Yog li ntawd, tus cwj pwm uas tib neeg coj rau qhov tseeb ntawd yuav tsum tau hloov, thiab lawv txoj kev lees paub txog qhov tseeb ntawd yuav tsum tau muab kho kom yog—uas txhais tau hais tias tus qauv uas lawv pom qhov tseeb ntawd yuav tsum tau muab kho kom yog thiab hloov. Yog tsis li ntawd, yuav nyuaj rau lawv los lees txais qhov tseeb, thiab lawv yeej yuav tsis los pib taug txoj kev caum qhov tseeb li. Qhov tseeb yog dab tsi? Yog muab hais dav dav mas, tag nrho Vajtswv cov lus puav leej yog qhov tseeb. Yog li, muab hais kom tseeb zog seb—qhov tseeb yog dab tsi? Kuv twb qhia rau nej yav dhau los lawm. Kuv hais li cas? (“Qhov tseeb yog tus qauv rau tib neeg coj kom zoo, ua, thiab pe hawm Vajtswv.”) Qhov ko yog lawm. Qhov tseeb yog tus qauv rau tib neeg coj kom zoo, ua, thiab pe hawm Vajtswv. Yog li ntawd, qhov tseeb puas muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau tej uas tib neeg ntseeg nyob rau hauv lawv tej kev xav phem hais tias yog thiab zoo? (Tsis muaj li.) Tej uas yog noob neej li ntawd los qhov twg los? (Los ntawm Ntxwgnyoog lub tswv yim rau kev ua neej los, thiab los ntawm qee qhov kev xav uas txoj kab lig kev cai tau muab cog rau hauv tib neeg lawm los.) Qhov ko yog lawm. Muab hais kom meej meej mas, tej no yog tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog los xwb. Thiab leej twg yog cov tib neeg uas muaj koob muaj npe, nrov koob nrov npe uas muab tej no cog rau hauv tib neeg? Lawv tsis yog Ntxwgnyoog lod? (Yog.) Tag nrho nej cov thawj puav leej yog Ntxwgnyoog—lawv yog cov dab Ntxwgnyoog uas muaj sia thiab ua pa ntag. Cia li saib tej lus uas cov tib neeg Suav coj los siv xwb uas hais tias: “Cas yuav zoo siab ua luaj, thaum muaj ib tug phooj ywg tuaj kev deb tuaj,” “Koj twb tuaj txog lawm ces, so tso,” “Tsis txhob mus deb thaum koj niam koj txiv tseem nyob,” “Kev hlub niam hlub txiv mas yog ib txoj kev tsim txiaj tshaj txhua yam huv si,” “Kev tsis hlub niam tsis hlub txiv, tsis muaj tub txais qub txeeg qub teg mas yog qhov phem tshaj plaws,” “Hwm cov tuag,” “Thaum ib tug tib neeg twg yuav tuag mas, lawv cov lus muaj tseeb thiab zoo heev.” Ua tib zoo tshuaj xyuas tej lus no—tej lus no puas muaj ib lo yog qhov tseeb li? (Tsis muaj.) Tej lus no puav leej tsis muaj tseeb thiab yog tej kev nkag siab yuam kev xwb. Qhia Kuv seb, tib neeg ruam npaum li cas uas xav yuam kev hais tias tej kev nkag siab yuam kev thiab tsis muaj tseeb no yog qhov tseeb tom qab lawv tau lees txais Vajtswv tes hauj lwm lawm? Cov tib neeg no puas muaj peev xwm nkag siab txog qhov tseeb? (Tsis muaj.) Cov tib neeg zoo li no yog cov tib neeg ruam thiab lawv yeej tsis muaj peev xwm nkag siab txog qhov tseeb hlo li. Yog li ntawd tam sim no nej twb tau nyeem Vajtswv cov lus ntau heev li lawm, nej tsis muaj ib qho kev paub me ntsis txog qhov tseeb li lod? (Peb muaj lawm.) Qhov tseeb los qhov twg lod? (Qhov tseeb los ntawm Vajtswv los.) Qhov tseeb los ntawm Vajtswv los. Tsis txhob ntseeg ib lo lus uas tsis yog Vajtswv hais li. Tej tswv yim phem rau kev ua neej thiab tej tswv yim uas los ntawm kab lig kev cai los ntawd tsis yog qhov tseeb, yog li ntawd tib neeg yuav tsum tsis txhob xam pom tib neeg thiab txhua yam, los sis nplij lawv tus kheej siab thiab ua raws li tej tswv yim ntawd, los sis muab tej yam zoo li ntawd los ua lawv tus qauv, vim tej ntawd tsis yog los ntawm Vajtswv los. Tsuav yog yam ntawd los ntawm tib neeg los xwb ces, txawm yuav yog los ntawm kab lig kev cai los los sis los ntawm tus neeg nrov koob nrov npe los, los sis txawm yuav yog los ntawm ib txoj kev kawm, los sis zej zos, los sis ntawm caj cag dab tsi los sis haiv neeg dab tsi los los xij li—yam ntawd yeej tsis yog qhov tseeb. Tiam sis tej no yog tej uas tib neeg suav hais tias yog qhov tseeb, yog li ntawd lawv thiaj li caum thiab xyaum ua raws li tej no hloov qhov tseeb lawm. Thiab txhua lub sij hawm mas, lawv xav hais tias lawv tab tom xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tias lawv twb ua yuav tau raws li Vajtswv lub siab nyiam lawm, tiam sis tseeb tiag, lwm qhov thiaj li yog qhov tseeb: Thaum koj caum thiab xyaum ua raws li tej no lawm, ces koj txav deb ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum thiab qhov tseeb zuj zus lawm.

Qhov tib neeg muab tej uas tib neeg pom hais tias zoo thiab yog qhov zoo ntawd los ua qhov tseeb, thiab caum tej ntawd cuag nkaus li tej ntawd yog qhov tseeb yam yuam kev ntsuav ntawd mas yeej ib txwm muaj. Yog ua cas cov tib neeg uas twb lees txais Vajtswv tes hauj lwm thiab nyeem Nws cov lus ntau heev lawm tseem pheej muab tej uas tib neeg pom hais tias zoo ntawd los ua qhov tseeb, thiab caum tej ntawd ncuag nkaus li tej ntawd yog qhov tseeb yam yuam kev ntsuav? Qhov teeb meem nyob rau ntawm no yog dab tsi? Qhov no xwb qhia txaus lawm hais tias tib neeg tsis to taub tias qhov tseeb yog dab tsi, thiab tias lawv tsis muaj txoj kev paub txog qhov tseeb tiag tiag. Qhov no yog ib qho tseem ceeb ntawm lo lus nug uas kuv nyuam qhuav nug hais tias: “Tej no twb tsis yog qhov tseeb, yog ua cas tib neeg thiaj li pheej xyaum ua raws li tej no thiab xav hais tias lawv tab tom xyaum ua raws li qhov tseeb lawm?” Kuv yuav hais txog lwm qhov, qhov uas hais txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Tib neeg ntseeg hais tias tej uas lawv pom hais tias zoo, yog, thiab yog qhov zoo nyob rau hauv lawv tej kev xav phem ntawd mas yog qhov tseeb, yog li ntawd vim lub hauv paus no, lawv thiaj li muaj ib txoj kev npaj ua phem, ntseeg hais tias thaum lawv ua rau Vajtswv txaus siab thiab Vajtswv zoo siab lawm, ces Nws yuav foom tej koob hmoov uas Nws tau cog lus rau tib neeg lawm rau lawv. Txoj kev npaj ua phem no tsis yog ib txoj kev sim los nrog Vajtswv sib kom lod? (Yog.) Muaj ib kis mas yog, tib neeg txhawb thiab caum tej no thaum muaj ib txoj kev to taub uas tsis yog, thiab ruam, thiab tib lub sij hawm ntawd, lawv sim los nrog Vajtswv sib kom txog lawv tus kheej tej kev ntshaw thiab tej hom phiaj. Qhov ntawd tsis yog dua lwm qhov lod? (Yog.) Yav dhau los peb twb kawm txog qhov no tas li lawm, yog li ntawd tam sim no peb yuav tsis hais txog qhov no kom ntxaws ntxaws. Yog li ntawd, kuv nug nej hais tias: Thaum ib tug tib neeg twg uas ntseeg Vajtswv muab lawv tus kheej tso tseg, raug txom nyem, thiab siv lawv tus kheej, thiab tiv kev txom nyem rau Vajtswv lawm, lawv tsis muaj ib txoj kev npaj siab thiab hom phiaj rau qhov ua li ntawd lod? (Lawv muaj.) Puas muaj leej twg hais tias, “Kuv tsis ntshaw dab tsi thiab tsis thov dab tsi li. Kuv yuav tso kuv tus kheej tseg, thiab siv kuv tus kheej, thiab tiv kev txom nyem, txawm yuav muaj xwm txheej dab tsi los xij. Tsuas muaj li ntawd xwb. Kuv tus kheej tsis muaj ib qho kev ntshaw thiab lub hom phiaj dab tsi li. Tiam sis Vajtswv ua zoo rau kuv. Txawm Nws yuav muab nqi zog rau kuv thiab tsis muab los xij—kuv ua raws li Nws tej kev cheem tsum, kuv muab kuv tus kheej fij rau Nws, kuv tso txhua yam tseg, kuv tiv kev txom nyem thiab raug txom nyem”? Puas muaj cov tib neeg zoo li no? Tsis muaj.) Los txog niaj hnub no, tus tib neeg zoo li no tseem tsis tau los yug. Qee tus yuav hais tias, “Tus neeg zoo li ntawd mas ntshe yuav tau nyob ib leeg.” Tab txawm tus tib neeg ntawd nyob ib leeg xwb los xij, lawv yuav tsis zoo li no: Lawv yeej tseem yuav muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab thiab tej hom phiaj thiab tej kev ntshaw, thiab lawv yeej tseem yuav ua txhua yam los nrog Vajtswv sib kom. Yog li ntawd, qhov ob uas nyob rau hauv lo lus nug no yog qhov hais tias thaum tib neeg saib tej uas lawv ntseeg nyob rau hauv lawv tej kev xav phem hais tias yog ntawd yam li qhov tseeb lawm, ces yog lawv muaj ib txoj kev npaj ua phem ntag. Yog li ntawd txoj kev npaj ua phem ntawd yog dab tsi? Yog xyaum ua raws li tej no kom thiaj li muab tau tej no los pauv tej koob hmoov uas Vajtswv tau cog lus rau tib neeg lawm, thiab qhov chaw uas zoo nkauj. Lawv ntseeg hais tias tsuav tib neeg saib ib yam dab tsi hais tias yog qhov zoo xwb, ces yam ntawd yuav tsum yog, yog li ntawd lawv thiaj li ua thiab caum yam uas lawv ntseeg hais tias yog, thiab lawv xav hais tias qhov xyaum ua li no, mas Vajtswv yeej yuav foom koob hmoov rau lawv xwb. Qhov ntawd yog tib neeg txoj kev npaj ua phem. Qhov ob no yog hais tseeb tseeb txog qhov tib neeg sim ua kom tau raws li lawv tus kheej tej hom phiaj thiab tej kev ntshaw thiab qhov ua txhua yam los nrog Vajtswv sib kom ntag. Yog koj tsis ntseeg qhov no, koj sim txwv tsis pub tib neeg sib kom, thiab tsis pub lawv ua raws li lawv tej kev ntshaw thiab tej hom phiaj—kom lawv tso lawv tej kev ntshaw thiab tej hom phiaj tseg seb. Lawv yuav tsis muaj zog nyiaj kev txom nyem thiab tiv kev txom nyem kiag tam sim ntawd ntag. Vim li cas lawv thiaj li yuav tsis muaj zog ua tej no? Vim lawv yuav xav hais tias lawv twb plam tej uas lawv nrhiav thiab lawv txoj hmoo lawm, tias tsis muaj kev cia siab uas lawv yuav tau koob hmoov ntxiv lawm, thiab tias lawv yuav tsis tau txais dab tsi li lawm. Yam uas lawv xyaum ua ntawd tsis yog qhov tseeb, thiab yam uas lawv caum ntawd tsis yog qhov tseeb, tiam sis yog tej uas lawv xav hauv nruab siab hais tias yog qhov zoo xwb, txawm li ntawd los xij, thaum lawv tej kev ntshaw thiab tej hom phiaj raug rhuav tshem lawm, ces lawv yuav tsis kam tiv tej no mus ntxiv lawm. Qhia Kuv seb, tib neeg muaj dab tsi? Lawv puas muaj txoj kev ntseeg tseeb? (Lawv tsis muaj.) Muab hais kom deb zog ntxiv, tib neeg puas muaj lub siab ncaj ncees? Qee tus yuav hais tias, “Yam uas Vajtswv hais tam sim no, peb ua raws li Nws hais. Txawm Nws yuav hais dab tsi los xij, peb tsis xav phem los sis poob siab, thiab peb tsis thim rov qab, thiab peb haj yam tsis tso tseg li. Tab txawm yog Vajtswv tsis xav tau peb, thiab Nws hais tias peb yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num thiab cov neeg ua zog, tias peb tsis yog cov tib neeg uas caum qhov tseeb, thiab tias peb tsis muaj kev cia siab tias yuav tau dim los xij, peb yeej tseem yuav ua raws li Nws hais yam tsis muaj qhov ua xyem xyav thiab ua peb tej dej num mus li. Qhov ntawd tsis yog lub siab ncaj ncees lod? Qhov ntawd tsis yog qhov muaj kev ntseeg lod? Qhov muaj lub siab ncaj ncees thiab muaj kev ntseeg ntawd tsis zoo ib yam li txoj kev caum qhov tseeb lod? Qhov ntawd tsis txhais hais tias peb tab tom caum qhov tseeb mus txog rau ib qho qhib twg lawm lod?” Qhia Kuv seb, qhov ntawd puas yog kev caum qhov tseeb? (Tsis yog.) Qhov hais tias tsis yog kev caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias tag nrho tib neeg “tej kev txuas siav” tau raug kaw lawm, tias lawv twb tsis muaj ib qho quav hnab tuav li. Yog li yuav ua li cas? Puas muaj ib yam dab tsi uas yuav ua tau rau tej kev txuas siav ntawd? Txawm tias muaj ib yam dab tsi uas lawv ua tau rau tej kev txuas siav ntawd thiab tsis muaj los xij, tib neeg xav li cas tom qab hnov li no lawm? Lawv poob siab heev hais tias: “Puas yog qhov no txhais hais tias kuv yeej tsis muaj kev cia siab tias yuav tau koob hmoov li lawm? Yog muaj dab tsi tshwm sim?” Tib neeg yeej tiv tsis taus li lawm thaum raug tej xwm txheej no. Tam sim no uas Kuv cov lus tau muab nej “tej kev txuas siav” nthuav tawm tag nrho lawm, Kuv yuav saib seb txij no mus nej mus qhov twg. Qee tus hais tias, “Qhov ua zog, los sis sim sib kom, los sis kho tej kev to taub kom yog, los sis raug txom nyem thiab tiv kev txom nyem ntawd mas tsis yog lawm—yog li ntawd dab tsi thiaj li yog qhov zoo ua? Txawm Vajtswv yuav hais dab tsi los xij, peb yuav tsis tso Nws tseg. Peb yuav ua peb tej dej num mus li. Qhov ntawd tsis yog txoj kev caum qhov tseeb lod?” Yuav tsum to taub lo lus nug no kom meej. Vim tib neeg tsis to taub qhov tseeb thiab pheej zais tej kev to taub yuam kev txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas ntawd, lawv ntseeg hais tias kev tso tseg, kev siv txhua yam, kev raug txom nyem, thiab kev tiv tej kev txom nyem ntawd yog kev xyaum ua raws li qhov tseeb thiab yog kev zwm rau Vajtswv lawm. Qhov no yog ib qho yuam kev loj heev. Qhov los xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd yog los xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, tiam sis tib neeg yuav tsum xyaum ua raws li cov lus ntawd kom muaj hauv paus ntsiab lus—lawv yuav tsum tsis txhob ua raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab kiag li. Yam uas Vajtswv xav tau yog ib lub siab dawb paug, lub siab uas hlub Nws, lub siab uas ua rau Nws txaus siab. Tsuas yog xyaum ua raws li Vajtswv cov lus li no xwb mas thiaj li yog xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog tib neeg pheej xav nrog Vajtswv sib kom thaum lawv siv lawv tus kheej rau Nws, kom tau raws li lawv tus kheej tej hom phiaj thiab tej kev ntshaw xwb, ces yog lawv tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, lawv muab qhov tseeb coj los ua si thiab muab coj los tsuj xwb, thiab lawv yog ib tug neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus. Yog li ntawd, yog ib tug tib neeg twg muaj peev xwm lees txais Vajtswv cov lus txiav txim, thiab tsis tso Vajtswv tseg thiab pheej ua lawv tes dej num mus ntxiv txawm lawv tej kev npaj siab thiab tej kev ntshaw raug rhuav tshem lawm, thiab txawm tsis muaj dab tsi uas yuav cia siab rau thiab tsis muaj dab tsi txhawb lawv siab li lawm, qhov no puas yog txoj kev caum thiab kev xyaum ua raws li qhov tseeb? Raws li Kuv pom mas, yog peb ntsuas qhov no raws li cov lus txhais txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas ntawd xwb, ces qhov no yeej tseem tsis yog kev caum qhov tseeb, thiab yeej ua tsis tau raws li tus qauv ntawm txoj kev caum qhov tseeb kiag li. Tam sim no uas peb muaj cov lus txhais yog txog txoj kev caum qhov tseeb lawm, peb yuav tsum ua raws li cov lus txhais ntawd kom nruj thaum ntsuas tib neeg tej kev ua, kev coj, thiab tej kev qhia kom pom tseeb. Yuav ntsuas li cas es thiaj li raws li tib neeg lub peev xwm uas tseem ntseeg Vajtswv thiab pheej ua lawv tes dej num, txawm lawv twb tsis muaj kev cia siab tias yuav tau koob hmoov li lawm? Ntsuas tias cov tib neeg uas raug tsim tawm los ntawd, mas yug los muaj ob yam uas tsim nyog qhuas heev nyob rau hauv lawv txoj kev ua neej, thiab ntsuas tias yog koj tuaj yeem siv ob yam ntawd, mas thiaj li yuav paub tseeb hais tias—yam tsawg kawg—koj ua raws li Vajtswv hais. Nej puas paub ob yam ntawd yog dab tsi? (Lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog.) Yog lawm. Muaj ob yam uas muaj nqis tshaj plaws nyob rau hauv tib neeg txoj kev ua neej—thaum tib neeg tsis to taub qhov tseeb, thaum lawv muaj lub peev xwm tsis zoo, thiab lawv tsis muaj ib qho kev paub los sis kev to taub txog Vajtswv tej kev cheem tsum thiab qhov tseeb li, es lawv tseem tuaj yeem sawv khov kho nyob rau ntawm lawv qhov chaw ntawd, qhov uas yuav tau ua ua ntej kom thiaj li ua rau lawv ua tau li no yog dab tsi? Lawv yuav tsum muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej. Ces lo lus teb meej lawm. Vim tib neeg twb tsis caum qhov tseeb, thiab tsis muaj txoj kev ntshaw los sis lub hom phiaj kom tau txais koob hmoov, vim lawv txoj kev ntshaw kom tau koob hmoov ntawd twb raug muab nthuav tawm lawm, yog lawv tseem tuaj yeem ua raws li Vajtswv hais thiab ua tau lawv tej dej num tiav thiab no, vim dab tsi txhawb es lawv thiaj li ua li ntawd? Dab tsi ua rau lawv muaj siab? Tsis muaj qhov txhawb los sis qhov muaj siab txog lawv tej kev ua li—tsuav tib neeg muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej xwb, ces lawv yeej ua tau tej no lawm. Qhov no yog tej uas tam sim no zoo li no lawm xws li: Koj tsis to taub qhov tseeb, qhov ntawd yog ib qho muaj tseeb—thiab koj txoj kev to taub txog tej kev qhuab qhia ntawd siv tsis tau dab tsi li, qhov ntawd tsis txhais hais tias koj twb to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Koj paub hais tias qhov ua txhua yam los nrog Vajtswv sib kom kom thiaj li caum tau tej kev cia siab thiab txoj hmoo rau koj tus kheej ntawd mas tsis yog lawm, tiam sis qhov uas zoo heev yog qhov hais tias koj tseem zoo siab los ua raws li Vajtswv hais thiab ua koj tes dej num tom qab txoj kev caum tej kev cia siab thiab txoj hmoo, thiab txoj kev ntshaw tias yuav tau koob hmoov ntawd raug teem txim thiab raug muab tshem ntawm ntawm koj mus lawm. Yog koj muaj peev xwm raws Vajtswv qab yam tsis tau txais qhov tseeb no, qhov ntawd yuav yog nyob ntawm dab tsi xwb? Qhov ntawd yuav yog nyob ntawm koj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog xwb. Tib neeg lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd tuaj yeem txhawb lawv txoj kev ua neej nyob, txoj sia, thiab txoj kev coj rau tib neeg thiab txhua yam li ib txwm muaj. Yog li ntawd, qhov txawv ntawm txoj kev ua koj tes dej num raws li koj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog thiab txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd yog dab tsi? Txoj kev qhia kom pom tseeb txog tus tib neeg uas caum qhov tseeb ntawd mas yog qhov hais tias lawv saib tib neeg thiab txhua yam, thiab coj lawv tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua lawv tus qauv, hos cov uas tsuas ua raws li lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog xwb ces yuav tsis caum qhov tseeb, tiam sis lawv yeej tseem ua zog, ua lawv tej dej num, thiab nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, yam tsis muaj ib qho tsis zoo nyob rau hauv tej uas lawv ua li. Qhov ntawd nyob ntawm dab tsi? Lawv saib tib neeg thiab txhua yam, thiab lawv coj lawv tus kheej kom zoo thiab ua raws li tus qauv ntawm lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog xwb, tsis yog ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua lawv tus qauv. Yog li ntawd, thaum muaj tej ntawd nyob rau hauv siab lawm, yog koj tsuas ua koj tes dej num raws li koj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog xwb no, tsis muaj qhov txawv ntawm qhov ntawd thiab txoj kev caum qhov tseeb lod? (Muaj.) Qhov los ua ib teg dej num raws li yus lub siab uas txawv xav thiab qhov tsim nyog ntawd yog txaus siab los ua zog xwb; qhov ntawd yog muab tej ntawd los ua yus tej qauv xws li ua zog kom zoo, tsis ua rau muaj kev tab kaum los sis kev cuam tshuam, mloog lus thiab zwm rau, muaj tej cwj pwm zoo thiab muaj kev sib raug zoo nrog lwm tus tib neeg, thiab tsis muaj ib qho tsis zoo nyob rau hauv tej uas yus ua li. Qhov ntawd puas nce mus txog qib uas caum qhov tseeb? Tsis txog. Txawm tib neeg yuav muaj tej cwj pwm zoo ntau npaum li cas los xij, yog lawv tsis muaj ib qho kev paub txog lawv tej moj yam qias vuab tsuab, thiab tsis muaj ib qho kev paub txog lawv txoj kev ntxeev siab, tej kev xav phem, tej kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv, thiab lawv tej yam ntxwv xav phem kiag li; thiab yog lawv yeej daws tsis tau tej no; yog lawv yeej tsis to taub txog tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb; thiab yog yeej tseem daws tsis tau tej moj yam qias vuab tsuab uas lawv nthuav tawm ntawd ib qho li; thiab yog lawv tseem khav theeb thiab qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj, ua ywj siab thiab tsis xyuam xim, siab nkhaus thiab txawj dag, thiab haj tseem muaj qee lub sij hawm uas lawv xav phem thiab qaug zog thiab ua xyem xyav rau Vajtswv, thiab lwm yam thiab—yog tej no yeej tseem nyob rau hauv lawv no, lawv puas tuaj yeem zwm rau Vajtswv tiag tiag? Yog tseem muaj tej moj yam qias vuab tsuab no nyob rau hauv lawv, lawv puas yuav muaj peev xwm paub txog Vajtswv tes hauj lwm tiag tiag? Yog tib neeg tsuas muaj tej cwj pwm zoo xwb, qhov ntawd puas yog ib txoj kev qhia kom pom tseeb txog txoj kev caum qhov tseeb? (Tsis yog.) Tej uas zoo tshaj plaws nyob rau hauv tib neeg yog dab tsi? Tsuas yog tib neeg lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog xwb; tsuas muaj ob qho zoo xwb, uas thiaj li yog qhov tsim nyog qhuas nyob rau hauv tib neeg. Txawm li cas los xij, ob qho ntawd yeej tsis cuam tshuam rau qhov tseeb li; ob qho ntawd tsuas yog tej uas yuav tau ua ua ntej rau tib neeg txoj kev caum qhov tseeb xwb, uas txhais hais tias yog koj muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej li ib txwm muaj, thiab koj muaj peev xwm to taub qhov tseeb lawm, ces koj yuav muaj peev xwm txiav txim siab yog thaum muaj tej yam los raug rau koj. Lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog uas tib neeg muaj ntawd yog li no: Vajtswv yog tus Tswv tsim, hos koj yog ib tug neeg uas raug tsim tawm los xwb; Vajtswv tau xaiv koj lawm, yog li ntawd koj tus kheej yuav tsum mob siab rau thiab muab koj tus kheej fij rau Vajtswv xwb mas thiaj li yog, thiab koj mloog Nws cov lus nkaus xwb mas thiaj li yog. Qhov “xwb mas thiaj li yog” no yog txiav txim siab los ntawm koj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog—tiam sis koj puas tau mloog Vajtswv cov lus? Tej hauv paus ntsiab lus thiab tej tswv yim uas txhawb koj tej kev ua ntawd yog dab tsi? Koj muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab—koj puas tau muab tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tso tseg? Koj puas tau daws tus moj yam qias vuab tsuab ntawd? Tej yam zoo li no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau qhov “xwb mas thiaj li yog” li. Yog koj tsis mus kom deb tshaj lub hauv paus uas hais tias yuav ua dab tsi xwb thiaj li yog thiab yuav ua li cas xwb thiaj li yog no, thiab koj ua neej raws li qhov hais tias “xwb mas thiaj li yog,” qhov ntawd tsis yog ib qho kev cuam tshuam rau koj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog lod? (Yog.) Koj lub siab uas txawj xav qhia rau koj hais tias, “Vajtswv twb cawm kuv lawm, yog li ntawd kuv yuav tsum muab kuv tus kheej fij rau Nws. Vajtswv twb cawm kuv txoj sia thiab muab dua ib txoj sia rau kuv lawm, yog li ntawd kuv yuav tsum pauj Nws txoj kev hlub xwb mas thiaj li yog. Vajtswv yog tus Tswv tsim, hos kuv yog ib tug neeg uas raug tsim tawm los xwb, yog li ntawd kuv yuav tsum zwm rau Nws tej kev npaj.” Qhov no tsis yog ib qho cuam tshuam rau koj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog lod? (Yog.) Tej kev coj tus cwj pwm, tej kev xyaum ua, tej cwj pwm, thiab tej kev xam pom uas tshwm sim nyob rau hauv tib neeg vim lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd mas tsis mus tshaj qhov lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd muaj peev xwm mus tau li, yog li ntawd lawv thiaj li xyaum ua tsis tau raws li qhov tseeb. Tsis yog li ntawd lod? (Yog.) Piv txwv li, qee tus tib neeg hais tias, “Vajtswv lub tsev tau txhawb nqa kuv los ntawm qhov cia kuv ua ib teg dej num, thiab Vajtswv lub tsev pub kuv noj, muab khaub ncaws rau kuv hnav, thiab ua tsev rau kuv nyob. Vajtswv lub tsev saib xyuas txhua yam ntawm kuv lub neej. Kuv xyiv fab heev rau Vajtswv txoj hmoov hlub lawm, yog li ntawd kuv yuav tsum pauj Nws txoj kev hlub; kuv yuav tsum tsis txhob dag Vajtswv los ntawm qhov lam ua kuv tes dej num xwb, thiab kuv haj yam yuav tsum tsis txhob ua ib yam dab tsi uas tab kaum thiab cuam tshuam li. Kuv txaus siab hlo los zwm rau yam uas Vajtswv lub tsev npaj rau kuv. Yam uas Vajtswv lub tsev kom kuv ua, kuv yuav tsis yws.” Qhov kev hais li no yeej tsis ua cas; qhov ib tug neeg uas muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd los ua li no tsis yooj yim lod? (Yooj yim.) Qhov no puas tuaj yeem nce mus txog rau qib uas xyaum ua raws li qhov tseeb? (Tsis tuaj yeem.) Qhov no xyaum ua tsis tau raws li qhov tseeb. Yog li ntawd, txawm tib neeg yuav muaj lub siab uas txawj xav loj heev los sis qhov tsim nyog li ib txwm muaj npaum li cas, los sis txawm lawv muaj peev xwm ua txhua yam raws li txoj kev tswj hwm ntawm lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog, thiab txawm lawv tej kev ua yuav zoo thiab siab zoo npaum li cas, los sis lwm tus yuav qhuas tej kev ua no npaum li cas los xij, lawv yeej mus tsis tshaj qhov ua ib tug neeg uas coj cwj pwm zoo li. Tsuas muab lawv cais tau mus rau pab neeg uas coj cwj pwm zoo xwb; lawv yeej ua tsis tau tus neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb li. Thaum koj nrog lwm tus sib tham raws li qhov tsim nyog ntawm koj, koj yuav ua tus paub tab me ntsis thaum koj hais lus, thiab koj yuav tsis tawm tsam lwm tus, los sis npau taws, koj yuav tsis caij tsuj, los sis tswj kav, los sis thab, los sis nrhiav kev pauj lwm tus tib neeg, thiab lwm yam—tej no yog tej uas qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej tuaj yeem ua tau tiav—tiam sis tej no puas cuam tshuam rau txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb? Tsis cuam tshuam, tej no tsis cuam tshuam li. Tej no yog tej uas qhov tsim nyog ntawm tib neeg tuaj yeem ua tau tiav, thiab tseem muaj ib qho uas nrug deb ntawm tej no thiab qhov tseeb heev.

Vim li cas kuv thiaj li hais tias qhov ua raws li yus lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd mas tsis cuam tshuam rau txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb? Kuv mam li muab ib qho piv txwv. Muab hais tias muaj neeg tau ua siab zoo rau koj, thiab koj nrog lawv sib raug zoo, thiab lawv lees txais Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab tom qab ntawd tshaj tawm txoj moo zoo rau koj—uas zoo tib yam nkaus li Vajtswv siv lawv tshaj tawm txoj moo zoo rau koj ntag. Tom qab koj tau lees txais Vajtswv tes hauj lwm tshiab lawm, koj haj yam ua lawv tsaug, thiab pheej xav pauj lawv. Yog li ntawd, koj thiaj li muab kev ywj siab rau lawv me ntsis nyob rau hauv txhua yam uas koj ua, thiab txhua yam uas koj hais rau lawv, koj pheej hais lus zoo tas li xwb. Koj hwm lawv, muab lawv saib siab, thiab ua siab ntev rau lawv, thiab txawm lawv yuav ua dab tsi phem, lawv tus cwj pwm yuav zoo li cas los xij, koj ua siab ntev thiab pab lawv ntau heev txog ntua qhov uas thaum twg lawv thov txog koj kom pab thaum lawv ntsib kev nyuaj, mas koj pab lawv yam tsis ntaus nqi dab tsi li. Vim li cas koj thiaj ua li no? Dab tsi ua rau koj ua li no? (Kuv lub siab uas txawj xav.) Qhov ua li no yog vim koj lub siab uas txawj xav. Qhov koj lub siab uas txawj xav ua li no hu tsis tau tias yog qhov zoo los yog qhov phem; yam uas koj hais tau ces yog hais tias koj muaj ib lub siab uas txawj xav thiab muaj kev ua neej me ntsis xwb, thiab tias thaum ib tug tib neeg twg ua siab zoo rau koj, ces koj ua tsaug thiab pauj lawv xwb. Los ntawm qhov ntawd, koj yog ib tug neeg zoo. Tiam sis yog peb muab qhov tseeb coj los ntsuas qhov no, mas tej zaum peb yuav txiav txim siab txawv. Piv txwv li tias yog muaj ib hnub, tus tib neeg ntawd ua phem thiab lawv yuav raug pawg ntseeg muab nrog tawm, es koj tseem muab koj lub siab uas txawj xav los ntsuas lawv, thiab hais tias, “Lawv yog tus uas tshaj tawm txoj moo zoo rau kuv. Kuv yuav tsis hnov qab lawv lub siab zoo yog kuv tseem muaj txoj sia nyob; yog tsis vim lawv, ces ntshe kuv yuav tsis tau los txog rau qhov li tam sim no. Tab txawm hnub no lawv ua phem los xij, kuv muab lawv nthuav tawm tsis tau. Tab txawm kuv pom hias tias yam lawv ua ntawd tsis yog lawm los xij, kuv hais tsis tau, vim lawv tau pab kuv ntau heev li lawm. Kuv yuav pauj tsis tau lawv, tiam sis kuv tawm tsam lawv tsis tau. Yog lwm tus xav muab tus tib neeg ntawd qhia tawm, los lawv qhia lawv, tiam sis kuv yuav tsis qhia. Kuv muab ntsev coj los las tus tib neeg ntawd cov qhov txhab tsis tau—yog kuv muab, qhov ntawd yuav ua rau kuv yog hom neeg dab tsi? Qhov ntawd yuav tsis ua rau kuv yog ib tug neeg tsis muaj lub siab uas txawj xav lod? Ib tug neeg tsis muaj lub siab uas txawj xav tsis yog ib tug tsiaj nyaum xwb lod?” Nej xav li cas? Lub siab uas txawj xav ntawd ua rau muaj dab tsi nyob rau hauv tej xwm txheej zoo li ntawd? Tsis yog qhov lub siab uas txawj xav ntawd muaj yog ua txhaum qhov tseeb xwb lod? (Yog.) Peb pom tau los ntawm qhov no hais tias tej zaum mas, tej uas tib neeg lub siab uas txawj xav ua ntawd mas yog ua los ntawm lawv tej kev xav xwb, vim li ntawd, lawv tej kev txiav txim siab thiaj li tsis haum rau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Yog li ntawd, peb pom tau ib qho tseeb tseeb hais tias: Qhov uas tib neeg lub siab uas txawj xav ua ntawd mas me dua tus qauv ntawm qhov tseeb, thiab qee zaus tib neeg ua txhaum qhov tseeb thaum ua raws li lawv lub siab uas txawj xav ntawd. Yog koj ntseeg Vajtswv, tiam sis tsis ua neej raws li qhov tseeb, es ho ua raws li koj lub siab uas txawj xav xwb no, koj puas tuaj yeem ua phem thiab tawm tsam Vajtswv? Koj yeej yuav ua tau qee yam phem xwb xwb li—yeej hais tsis tau hais tias qhov ua raws li yus lub siab uas txawj xav ntawd mas yuav tsis yuam kev hlo li. Qhov no qhia hais tias yog yus xav ua kom Vajtswv txaus siab thiab mus raws li Nws lub siab nyiam, mas qhov tsuas ua raws li yus lub siab uas txawj xav ntawd xwb yeej tsis txaus kiag li. Yuav kom ua tau raws li Vajtswv tej kev tim tsum mas yus yuav tsum ua raws li qhov tseeb. Thaum koj saib koj lub siab uas txawj xav ntawd yam li qhov tseeb thiab saib lub siab uas txawj xav ntawd loj tshaj txhua yam lawm, yog li, koj muab qhov tseeb tso rau qhov twg? Koj muab koj lub siab uas txawj xav ntawd los hloov qhov tseeb lawm; qhov ntawd tsis yog tawm tsam qhov tseeb lod? Qhov ntawd tsis yog tsis ua raws li qhov tseeb lod? Yog koj ua neej raws li koj lub siab uas txawj xav xwb, koj yuav ua txhaum qhov tseeb, thiab qhov ua txhaum qhov tseeb ntawd yog tawm tsam Vajtswv ntag. Muaj ntau tus tib neeg uas muab lawv lub siab uas txawj xav ntawd coj los ua tej qauv rau lawv txoj kev hais lus thiab tej kev ua tom qab los ntseeg Vajtswv lawm, thiab coj lawv tus kheej kom zoo raws li lawv lub siab uas txawj xav ntawd thiab. Qhov ua raws li yus lub siab uas txawj xav ntawd puas yog xyaum ua raws li qhov tseeb, los tsis yog? Yus lub siab uas txawj xav ntawd puas puas sawv cev tau rau qhov tseeb? Qhov ua raws li yus lub siab uas txawj xav ntawd txawv ntawm qhov ua raws li qhov tseeb li cas kiag? Ib txhia tib neeg mas pheej ua raws li lawv lub siab uas txawj xav, thiab xav hais tias lawv yog ib tug tib neeg uas caum qhov tseeb lawm. Qhov xam pom li ntawd puas yog? (Tsis yog.) Tej kev xav ntawm tib neeg lub siab uas txawj xav ntawd puas tuaj yeem sawv cev tau rau qhov tseeb? (Tsis tau.) Cov tib neeg no ua dab tsi yuam kev? (Ua txhaum qhov tseeb, uas yog tawm tsam Vajtswv.) Qhov ko yog lawm. Lawv saib tej kev xav ntawm lawv lub siab uas txawj xav ntawd npaum nkaus li qhov tseeb, uas ua rau lawv ntxim yuav ua txhaum qhov tseeb. Hom neeg no ib txwm xam pom tib neeg thiab txhua yam, thiab nplij lawv tus kheej siab thiab ua raws li tus qauv ntawm lawv lub siab uas txawj xav, uas muaj lawv lub siab uas txawj xav ua lawv tus qauv xwb. Lawv raug lawv lub siab uas txawj xav ua rau paub tsis meej thiab tswj kav lawm, thiab tib lub sij hawm ntawd, lawv qhov tsim nyog kuj raug lub siab uas txawj xav ntawd tswj kav lawm thiab. Yog ib tug tib neeg twg raug lawv lub siab uas txawj xav tswj kav lawm, lawv puas tseem tuaj yeem nrhiav qhov tseeb thiab xyaum ua raws li qhov tseeb? Lawv tsis tuaj yeem. Yog li, lub siab uas txawj xav puas sawv cev tau rau qhov tseeb? Tsis tau. Ib txhia yuav nug hais tias, “Yog peb siv tsis tau lub siab uas txawj xav los ntsuas qhov peb coj rau lwm tus tib neeg, thiab peb muab tsis tau peb lub siab uas txawj xav ntawd los ua qhov tseeb no, qhov siv tej qauv ntawm peb lub siab uas txawj xav los ntsuas qhov peb coj rau Vajtswv ntawd puas yog?” Lo lus nug no tsim nyog ua tib zoo xav. Txawm li cas los xij, tib neeg lub siab uas txawj xav ntawd yeej sawv cev tsis tau rau qhov tseeb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb thiab koj mus cuag Vajtswv raws li koj lub siab uas txawj xav xwb, ces raws li noob neej tus qauv mas qhov ntawd tsis ua cas, tiam sis koj yuav tsis muaj peev xwm hlub los sis zwm rau Vajtswv los ntawm qhov vam khom rau tus qauv no—feem ntau, koj yuav tsis ua txhaum qhov tseeb los sis tawm tsam Vajtswv, uas yog qhov zoo heev lawm. Ib txhia yuav hais tias, “Koj tsis tas yuav siv koj lub siab uas txawj xav rau lwm tus tib neeg li, thiab koj tsis tas yuav siv koj lub siab uas txawj xav rau Vajtswv li thiab.” Qhov ntawd puas yog los tsis yog? Raws li pom ntawm tej kev qhuab qhia thiab kev xav mas, zoo li tsis yog lawm, puas yog? Tom qab ntawd, siv qhov tseeb los ntsuas—puas zoo li yog rau koj? Vajtswv puas tau qhia tib neeg kom siv lawv lub siab uas txawj xav los cuag Nws? Vajtswv cheem tsum dab tsi ntawm tib neeg? Nws cheem tsum tib neeg kom los cuag Nws li cas? Tej zaum koj muaj ib lub siab uas txawj xav, tiam sis koj puas muaj lub siab dawb paug? Yog koj muaj ib lub siab uas txawj xav tiam sis tsis muaj lub siab dawb paug, ces qhov ntawd yuav tsis tsim nyog. Yam uas Vajtswv cheem tsum yog qhov hais tias tib neeg los cuag Nws los ntawm lub siab dawb paug. Vajluskub tau sau tseg hais tias, “Thiab koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kom kawg koj lub siab lub ntsws, thiab kawg koj txoj kev xav, thiab kawg koj lub zog” (Malakaus 12:30). Vajtswv cheem tsum dab tsi? (Cov tib neeg uas hlub Vajtswv kom kawg lawv lub siab lub ntsws, thiab kawg lawv tej kev xav.) Vajtswv xav tau dab tsi los ntawm tib neeg? (Lawv lub siab dawb paug.) Yog lawm. Vajtswv puas tau hais tias, “Nej yuav tsum hlub Kuv los ntawm nej lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog, thiab nej tej kev xav”? Vajtswv puas tau hais li ntawd? (Tsis tau, Nws tsis tau hais.) Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis hais li ntawd? (Vim hais tias lub siab uas txawj xav ntawd tsis yog qhov tseeb.) Lub siab uas txawj xav ntawd yog dab tsi? (Tus qauv uas qis tshaj plaws ntawm txoj kev ua neej.) Qhov ko yog lawm, lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd yog tus qauv uas qis tshaj plaws thiab yooj yim tshaj plaws ntawm txoj kev ua neej. Koj yuav ua li cas qhia tau hais tias tus tib neeg ntawd puas zoo, thiab seb lawv puas muaj txoj kev ua neej? Koj yuav ntsuas qhov no li cas? Koj yuav muab dab tsi coj los ntsuas qhov no? Tus qauv uas qis tshaj plaws thiab yooj yim tshaj plaws uas seb tus tib neeg ntawd puas muaj ib lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog xwb. Qhov ntawd yog tus qauv uas koj tuaj yeem ntsuas seb tib neeg puas muaj kev ua neej. Yog li, tus qauv uas los ntsuas seb tib neeg puas caum qhov tseeb ntawd yog dab tsi? Koj tuaj yeem qhia tau tias tib neeg caum qhov tseeb thiab tsis caum raws li qhov seb lawv puas muaj ib lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog—tej lus no puas yog qhov tseeb? Tej lus no puas yog? (Tsis yog.) Yog li yam uas Vajtswv xav tau los ntawm tib neeg ntawd yog dab tsi? (Lub siab dawb paug.) Vajtswv xav tau tib neeg lub siab dawb paug. Lub siab dawb paug ntawd muaj dab tsi? Tib neeg yuav tsum ua li cas los qhia kom pom tseeb txog lub siab dawb paug? Yog tib neeg tsuas hais thaum lawv thov Vajtswv hais tias lawv muab lawv lub siab dawb paug fij rau Vajtswv xwb, tiam sis tom qab ntawd, lawv tsis muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv los ntawm lub siab dawb paug los sis tsis ua lawv tes dej num los ntawm lub siab ncaj ncees, qhov ntawd puas yog lub siab dawb paug? Qhov ntawd tsis yog lub siab dawb paug—qhov ntawd yog kev dag ntxias xwb. Yog li ntawd, tus cwj pwm dab tsi thiaj li yog ib txoj kev qhia kom pom tseeb txog lub siab dawb paug? Qhov kev xyaum ua ntawd yog dab tsi kiag? Nej puas paub? Tsis yog ib tug cwj pwm uas zwm rau Vajtswv lod? (Yog.) Tib neeg tsuas muaj lub siab dawb paug yog lawv muaj ib tug cwj pwm uas zwm rau xwb. Qhov no tsis loj tshaj lub siab uas txawj xav lod? Tib neeg lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd twb tsis npaum lub siab dawb paug li, ob qho no mas sib nrug deb heev. Tib neeg lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd yeej tsis tshaj tej yam ntxwv uas yooj yim tshaj plaws rau txoj kev tuav lawv txoj kev ua neej nyob, lawv lub neej li ib txwm muaj, thiab lawv tej kev sib raug zoo nrog lwm tus tib neeg li. Yog tib neeg tsis muaj lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog, ces tab txawm tias qib uas yooj yim tshaj plaws xwb los lawv yuav tsis muaj peev xwm ua neej nyob, los sis muaj lub neej li ib txwm muaj, los sis muaj tej kev sib raug zoo nrog lwm tus tib neeg li lawm. Cia li saib cov tib neeg uas tsis muaj lub siab uas txawj xav los sis qhov tsim nyog xwb, cov tib neeg phem ntawd—puas muaj leej twg hauv ib pab pawg kam los nrog lawv sib tham li? (Tsis muaj.) Tsis muaj leej twg kam los nrog lawv sib tham li. Tib neeg xav li cas thaum nrog lawv sib tham? Qias neeg, tsis nyiam—tib neeg haj tseem ntshai lawv, raug lawv quab yuam, thiab raug lawv khi thiab. Cov tib neeg zoo li no twb tsis muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej li ib txwm ua, thiab tsis muaj leej twg yuam kam nrog lawv sib tham li. Qhia rau Kuv seb, Vajtswv puas yuav cawm cov tib neeg no? (Tsis cawm.) Yog tus tib neeg phem teb rau tus uas tawm tsam nws hais tias: “Thov kom kuv tsis txhob ntsib koj xwb yog kuv ntsib, kuv yuav muab koj tua—kuv yuav rhuav tshem koj!” ces txawm xyov lawv puas muaj peev xwm ua tau tej ntawd los xij, qhov muaj tseeb uas lawv hais tau tej yam zoo li ntawd tsis ua rau lawv yog ib tug neeg phem lod? (Ua.) Yog li ntawd, lawv yog hom tib neeg twg, leej twg cov lus uas ua rau lwm tus ntshai? Lawv puas yog cov muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog? (Tsis yog.) Yog li ntawd cov uas tsis muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd puas muaj kev ua neej? (Tsis muaj.) Leej twg thiaj li yuav muaj cuab kav nrog hom tib neeg phem uas tsis muaj kev ua neej zoo li no sib tham? Cov tib neeg phem ntawd puas muaj tej kev sib raug zoo nrog lwm tus tib neeg li ib txwm muaj? (Lawv tsis muaj.) Tus yam ntxwv ntawm lawv tej kev sib raug zoo nrog lwm tus tib neeg ntawd zoo li cas? Txhua tus ntshai lawv, txhua tus raug lawv txwv thiab quab yuam—lawv xav thab txhua tus neeg uas lawv ntsib, thiab rau txim rau txhua tus. Cov tib neeg zoo li no puas muaj kev ua neej? Tsis muaj leej twg muaj cuab kav nrog hom tib neeg zoo li no, uas tsis muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog sib tham li. Lawv twb tsis tuaj yeem ua ib lub neej li ib txwm ua, yog li ntawd lawv yeej tsis txwv cov dab phem thiab cov tsiaj nyaum li. Nyob rau hauv tej pab pawg mas, lawv ib txwm nthe lwm tus, rau txim rau tus tas tus tuaj. Thaum kawg, txhua tus txav deb ntawm lawv, txhua tus zam lawv lawm. Lawv yuav ntshai npaum li cas! Lawv twb tsis muaj peev xwm txog noob neej tej kev sib raug zoo li ib txwm muaj thiab lawv tsis muaj ib qho chaw tiag taw nyob rau hauv ib pab pawg li--lawv yog dab tsi? Cov tib neeg zoo li no twb tsis muaj kev ua neej li—lawv caum puas tau qhov tseeb? (Tsis tau.) Hom tib neeg twg thiaj li tsis muaj kev ua neej? Cov tsiaj nyaum, cov dab phem xwb. Vajtswv muab qhov tseeb uas Nws nthuav tawm ntawd rau noob neej ntiaj teb, tsis yog muab rau cov tsiaj nyaum thiab cov dab phem. Tsuas yog cov uas muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog xwb mas thiaj li tsim nyog hu ua noob neej. Qhia rau Kuv dua seb: Qhov muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum tau ua rau txoj kev ua neej xwb lod? Tej zaum tib neeg yuav hais tias tseem tshuav ib qho thiab, vim tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab. Lawv yuav tsum caum qhov tseeb ua ntej tso mas lawv thiaj li yuav tso tau lawv tej moj yam qias vuab tsuab tseg es los ua neej li ib txwm ua. Ib txhia yuav hais tias, “Kuv muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog. Tsuav kuv paub tseeb tias kuv tsis ua phem xwb, ces kuv muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm.” Qhov ntawd puas yog? Yog ib tug tib neeg twg muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog, qhov ntawd tsis tau txhais hais tias lawv twb tab tom caum qhov tseeb—thiab tsis tau txhais hais tias lawv tab tom ua neej raws li lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog lawm. Yog li ntawd, lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd yog dab tsi kiag? Tib neeg lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd tsuas yog tej cim thiab qhov zoo uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm txoj kev ua neej uas tib neeg yuav tsum muaj los caum qhov tseeb xwb. Qhov ua neej raws li ob qho no tsis tau txhais hais tias tib neeg tab tom caum qhov tseeb lawm, thiab haj yam tsis tau txhais hais tias qhov ua neej raws li ob qho no twb pov thawj qhia hais tias lawv muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Los ntawm qhov piv txwv uas Kuv nyuam qhuav hais txog ntawd, tuaj yeem pom tau hais tias thaum tib neeg xam pom tib neeg thiab txhua yam, thiab nplij lawv tus kheej siab thiab ua raws li lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd lawm, mas ntxim li lawv yuav ua txhaum qhov tseeb thiab tej hauv paus ntsiab lus. Lawv ua tsis tau raws li tus qauv ntawm txoj kev ua tej ntawd raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua lawv tus qauv. Yog li ntawd, txawm koj yuav muaj lub siab uas txawj xav npaum li cas, thiab txawm qhov tsim nyog ntawm koj yuav zoo li ib txwm muaj npaum li cas los xij, yog koj tsis tuaj yeem saib tib neeg thiab txhua yam, thiab coj koj tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua koj tus qauv, ces tsis yog koj tab tom caum qhov tseeb. Tib yam nkaus li ntawd, txawm koj yuav raug txom nyem thiab ua zog raws li tej kev xav ntawm koj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntau npaum li cas los xij, qhov ntawd hais tsis tau hais tias koj tab tom caum qhov tseeb li.

Peb tsuas tshuaj xyuas peb yam xwb, uas tag nrho tej ntawd yog tej kev tsis ncaj ncees thiab tej kev to taub yuam kev uas tib neeg muaj txog txoj kev caum qhov tseeb. Qhia Kuv seb, peb yam ntawd yog dab tsi? (Yam ib yog yam uas tib neeg xav yuam kev hais tias tej uas lawv pom nyob rau hauv lawv tej kev xav phem hais tias zoo, yog, thiab yog qhov zoo ntawd mas yog qhov tseeb, thiab siv tej ntawd los ua lawv cov qauv—hloov Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg, thiab tej kev cheem tsum thiab tej qauv ntawm Nws cov lus—tom qab uas lawv caum thiab xyaum ua raws li tej ntawd lawm. Yam ob yog yam uas, raws li lub hauv paus ntawm qhov tib neeg ua raws li tej kev to taub yuam kev ntawd mas, lawv sim los nrog Vajtswv sib kom thaum muaj tej kev ntshaw thiab tej hom phiaj. Tib neeg ntseeg hais tias thaum lawv ua rau Vajtswv txaus siab es Vajtswv zoo siab lawm, ces Vajtswv yuav muab rau lawv raws li Nws tau cog lus tseg lawm. Yam peb yog yam uas tib neeg ntseeg hais tias qhov coj lawv tus kheej kom zoo thiab ua raws li lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd, ces twb yog lawv xyaum ua raws li qhov tseeb lawm.) Muab peb yam ntawd tso tseg, qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas kiag? Cia peb tig mus rau peb cov lus txhais txog txoj kev caum qhov tseeb uas hais tias: “Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yug tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv” tso. Cov lus no xwb txaus los ua rau tib neeg to taub qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas thiab yuav ua li cas lawm. Peb twb hais txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas ntau heev lawm. Yog li, tib neeg yuav caum qhov tseeb ntawd li cas? Peb twb kawm txog qhov ntawd ntau heev li lawm, tsis hais tam sim no thiab yav tas los: Txawm koj tab tom saib tib neeg thiab txhua yam, los sis coj koj tus kheej kom zoo thiab ua los xij, txoj kev caum qhov tseeb ntawd yuav tsum caum raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua koj tus qauv. Qhov ntawd yog txoj kev caum qhov tseeb. Lwm yam uas tsis cuam tshuam rau cov lus no ces tsis yog txoj kev caum qhov tseeb. Yeej muaj tseeb, yog, qhov “Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yug tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv” ntawd, tsis yog hais ncaj qha rau tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab, ces yog hais txog qee yam ntawm tib neeg tej kev xav, tej kev xam pom thiab tej kev xav phem xwb. Thiab yog cov lus txhais ntawd hais txog tej no, thiab yog los ua kom tau lub hom phiaj uas pab tib neeg xyaum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab zwm rau Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb, ces qhov ntawd yuav cia li yog qhov kawg lawm. Qhov “Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yug tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv” ntawd, mas hais meej thiab tseeb heev lawm. Txoj kev uas thaum kawg pab tib neeg muab lawv tej kev tsis ncaj ncees nyob rau hauv lawv tej kev xyaum ua ntawd tso tseg, thiab muab lawv tej kev ntshaw thiab tej hom phiaj tso tseg lawm. Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg yuav tsum tsis txhob ua neej nkaum nyob tom qab txoj kev ntseeg uas lawv loj tshaj, uas lawv muaj kev ua neej, thiab lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog, es siv qhov no los hloov lub hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum muab Vajtswv cov lus los ua yus lub hauv paus, thiab muab qhov tseeb los ua yus tus qauv. Txawm koj yuav muaj tej kev daws li ub li no, txawm koj yuav muaj tej uas ua tau zoo thiab qhov zoo dab tsi los xij, tej ntawd tsis txaus los hloov qhov saib tib neeg thiab txhua yam, thiab coj koj tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua koj tus qauv li. Qhov ntawd yog qhov muaj tseeb. Tiam sis, yog thaum pib ntawm qhov koj saib tib neeg thiab txhua yam, thiab qhov koj coj kom zoo thiab ua ntawd yog saib raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua koj tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua ntawd tag nrho lawm, ces yog koj tab tom xyaum ua raws li qhov tseeb lawm. Yog tsis li ntawd, ces tsis yog koj xyaum ua raws li qhov tseeb. Muab xaus lus hais tias, tib neeg ua neej raws li noob neej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, ua raws li txoj kev npaj siab los sib kom, los sis pheej muab txoj kev ntseeg uas lawv muaj txoj kev coj ncaj ncees heev ntawd los hloov txoj kev caum qhov tseeb thiab txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd xwb—ces tej kev ua zoo li no puav leej yog kev ruam. Tej ntawd tsis muaj ib qho qhia kom pom tseeb txog txoj kev caum qhov tseeb li, thiab thaum kawg, qhov txiaj ntsim ntawm tej kev ua ruam ruam no yuav yog qhov hais tias tib neeg tsis to taub qhov tseeb, tias lawv tsis muaj peev xwm nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, thiab tias lawv tsis muaj peev xwm pib taug txoj kev cawm dim li. Koj puas to taub? (To taub.) Dhau ntawm cov uas cawm tsis tau lawm—cov uas tsis caum qhov tseeb—yeej tseem muaj qee leej uas txaus siab hlo los ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas yuav ciaj sia thiab. Qhov no yog qhov zoo heev, tuaj yeem suav tau hais tias yog ib txoj kev xaiv zoo uas tsis los caum qhov tseeb. Txoj kev uas nej xaiv yog nyob ntawm nej xwb. Tej zaum ib txhia tib neeg yuav hais tias, “Tom qab tej lus qhia ntawd lawm, Koj tseem tsis tau qhia peb tias yuav saib tib neeg thiab txhua yam li cas, los sis yuav coj yus tus kheej kom zoo thiab ua li cas.” Kuv tsis tau qhia lod? (Koj qhia lawm.) Tib neeg yuav tsum saib tib neeg thiab txhua yam, thiab coj lawv tus kheej kom zoo thiab ua raws li dab tsi? (Raws li Vajtswv cov lus.) Thiab muaj dab tsi los ua yus tus qauv? (Muaj qhov tseeb ua yus tus qauv.) Yog li, Vajtswv cov lus yog dab tsi? Qhov tseeb nyob qhov twg? (Vajtswv cov lus yog qhov tseeb.) Vajtswv cov lus muaj ntau heev, cov lus ntawd qhia tib neeg txog txhua kis ntawm qhov yuav saib tib neeg thiab txhua yam li cas, thiab yuav coj lawv tus kheej kom zoo thiab ua li cas, yog li ntawd tam sim no peb yuav tsis hais kom ntxaws ntxaws txog tej no. Rov nyeem qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas ntawd dua ib zaug ntxiv. (Qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yug tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv.) Nej yuav tsum muab cov lus no sau rau hauv nej lub siab, thiab siv cov lus no ua cov lus hais ntawm nej lub neej. Muab cov lus no coj los siv tas li kom nej thiaj li yuav xav txog cov lus no thiab nco txog cov lus no; muab nej txoj kev coj tus cwj pwm, nej tus cwj pwm hauv lub neej, nej tej kev saib txhua yam, thiab nej tej kev npaj siab thiab tej hom phiaj coj los piv rau cov lus no. Tom qab ntawd koj yuav muaj peev xwm paub meej meej tias koj tus yam ntxwv tseeb yog zoo li cas, thiab lub ntsiab tseeb ntawm tej moj yam uas koj nthuav tawm ntawd zoo li cas. Muab tej uas koj coj ua ntawd coj los piv rau cov lus no, es muab cov lus no coj los ua tej hauv paus tshiab lus uas koj xyaum ua, thiab coj los ua txoj kev thiab txoj hauv kev rau koj xyaum ua. Thaum koj caum li no, thaum koj muaj peev xwm to taub thiab ua neej raws li cov lus no tiag tiag lawm, koj yuav to taub tias qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas. Raws li ib txwm mas, thaum koj to taub txog qhov muaj tiag ntawm cov lus no lawm, ces twb yog koj pib taug txoj kev caum qhov tseeb lawm. Thaum koj pib taug txoj kev caum qhov tseeb lawm, yuav muaj dab tsi tshwm sim? Txoj kev ntxhov siab uas tshwm sim los ntawm kev cuam tshuam, kev tswj kav, thiab kev txwv ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd yuav sib zuj zus lawm. Vim li cas ua li ntawd? Vim koj yuav xav hais tias koj muaj ib txoj hauv kev los daws koj tus moj yam qias vuab tsuab, thiab koj muaj kev cia siab tias yuav dim lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav xav hais tias lub neej uas ntseeg Vajtswv thiab noj thiab haus Nws cov lus tiag tiag ntawd mas tab tom yuav tiav yam thaj yeeb thiab xyiv fab heev. Tom qab ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo lawm, cov uas tsis nyiam qhov tseeb yeej tseem mloog zoo li lub neej tsis muaj qab hau dab tsi li, thiab mloog zoo li tsis muaj dab tsi rau lawv vam khom rau li. Lawv haj tseem pheej mloog zoo li mob siab heev uas ua neej muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, thiab txawm lawv xav muab tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tso pov tseg los lawv tso tsis tau. Lawv yeej tseem raug lawv tus moj yam qias vuab tsuab tswj kav, xauv, thiab khi mus ib txhis, uas ua rau lawv ntxhov siab heev, tiam sis lawv tsis muaj ib txoj hauv kev taug kiag li. Lawv lub sij hawm uas muaj kev iab siab no tsis muaj hnub kawg li. Yog lawv tuaj yeem lees txais qhov tseeb thiab tau txais kev cawm dim, ces lub sij hawm uas muaj kev iab siab no yuav dhau mus. Txawm li cas los xij, qhov yuav tshwm sim ntawm txhua yam no yog nyob ntawm nej txoj kev caum thiab kev to taub yav tom ntej xwb.

Lub Ib Hlis 29, 2022

Qhov Dhau Los: Qhov Los Caum Qhov Tseeb Yog Txhais Li Cas (1)

Ntxiv Mus: Vim Li Cas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Tsum Caum Qhov Tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No