Yuav Caum Qhov Tseeb Li Cas (5)

Nyob rau ntu no peb kawm txog thawj kis ntawm qhov yuav caum qhov tseeb li cas, uas yog hais txog qhov tso tseg. Feem ntau peb hais txog thawj ntu ntawm lub ncauj lus no xwb—uas yog qhov tso ntau yam kev xav tsis zoo tseg. Peb tau tham txog qhov tso ntau yam kev xav tsis zoo ntawd tseg pes tsawg zaus lawm? (Plaub zaug.) Nej puas muaj ib txoj kev txog qhov yuav tso tej kev xav tsis zoo ntawd tseg li cas li? Ntau yam kev xav tsis zoo uas peb kawm txog thiab tshuaj xyuas ntawd mas zoo li yog tej kev xav hauv siab los sis tej kev xav xwb, tiam sis tseeb tiag, nyob rau hauv lub hauv paus ntawm tej kev xav ntawd mas, tej kev xav ntawd tshwm sim los ntawm tib neeg tej kev pom yuam kev txog lub neej thiab tej kev coj ua uas muaj nuj nqis, thiab tib neeg tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tsis zoo. Tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab ua rau muaj ntau yam kev xav thiab kev xam pom uas yuam kev tshwm tuaj, es thiaj li ua rau muaj tej kev xav tsis zoo. Yog li ntawd, qhov ntau yam kev xav tsis zoo tshwm tuaj ntawd mas nws muaj nws lub hauv paus thiab nws muaj nws qhov ua rau tshwm sim tuaj. Tej kev xav tsis zoo uas peb tau tham ntawd tsis yog tej kev xav uas nyob ib ntus los sis tsis ua tib zoo xav, thiab tej kev xav tsis zoo ntawd tsis yog tej kev xav thiab tej kev xam pom uas to taub yooj yooj yim li cov lus no, los sis tej kev zoo siab uas zoo siab ib pliag. Tej kev xav no muaj peev xwm cuam tshuam rau tib neeg txoj kev ua neej, yam lawv xyaum ua, thiab lawv tej kev xav thiab tej kev xam pom, nrog rau tej kev pom thiab tej cwj pwm uas lawv saib tib neeg thiab txhua yam. Tej kev xav tsis zoo no zais tob rau hauv tib neeg lub siab thiab hauv lawv tej laj lim tswv yim, lawv pheej ua raws li tej kev xav tsis zoo no nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub xwb yog li ntawd thiaj li cuam tshuam rau tej kev pom thiab tej qauv uas lawv coj thaum saib tib neeg, xwm txheej, thiab txhua yam. Tej kev xav tsis zoo no muaj qhov cuam tshuam tsis zoo rau tib neeg lub neej, kev coj kom zoo, thiab txoj kev uas lawv xaiv hauv lub neej txhua hnub li. Lawv tsis pom tej tsis zoo uas tshwm sim rau tib neeg. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum maj mam to taub thiab daws tej kev xav tsis zoo no los ntawm qhov kev caum qhov tseeb, thiab maj mam tso tej kev xav tsis zoo no tseg. Qhov tso tej kev xav tsis zoo no tseg ntawd tsis zoo ib yam li qhov tso ib yam khoom ntawm lub cev pov tseg, es nej yuav tsis xav txog yam khoom ntawd ntxiv lawm, thiab yam khoom ntawd yuav tsis tswj kav nej tom qab ntawd lawm; nws tsis zoo ib yam li khaw ib yam dab tsi los es muab tso tseg mus yooj yooj yim li cov lus no. Yog li ntawd, qhov “tso tseg” nyob rau hauv lub ntsiab lus no yog txhais li cas? Feem ntau, qhov ntawd txhais hais tias nej yuav tsum nthuav tawm thiab tshuaj xyuas nej tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tsis yog thiab tej kev pom thiab tej cwj pwm uas tsis yog uas nej saib tib neeg thiab txhua yam kom txog rau thaum nej to taub qhov tseeb. Mas nej thiaj li yuav muaj peev xwm tso tau nej tej kev xav tsis zoo tseg tiag tiag. Txawm nej yuav muaj tej kev xav tsis zoo dab tsi los xij, nej yuav tsum kho tej kev xav tsis zoo ntawd los ntawm qhov nrhiav qhov tseeb uas hais txog tej kev xav tsis zoo ntawd kom txog rau thaum nej muaj tej hauv paus ntsiab lus thiab tej hauv kev rau txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas nej thiaj li yuav khiav dim ntawm txoj kev tsim txom, kev ua qhev, thiab kev cuam tshuam ntawm tej kev xav tsis zoo ntawd tiag tiag, thiab thaum kawg muaj peev xwm ua raws li qhov tseeb thiab ua raws li tej xwm txheej uas Vajtswv tau npaj tseg lawm, yog li ntawd yuav tsum tuav nej tej lus tim khawv kom khov kho. Nej yuav tsum saib tib neeg thiab txhua yam, coj nej tus kheej kom zoo thiab ua raws li Vajtswv cov lus, uas yog muab qhov tseeb los ua nej tus qauv. Tsuas yog ua li no xwb mas nej thiaj li yuav tso tau nej tej kev xav tsis zoo thiab tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tsis yog tseg tiag tiag. Vim li cas thiaj li tim tsum qhov txheej txheem uas nyuaj tag npaum li no los tso tej kev xav tsis zoo ntawd tseg? Vim hais tias tej kev xav tsis zoo no tsis yog tej uas kov tau. Tej kev xav tsis zoo no tsis yog tej kev xav uas muaj nyob ib pliag los sis ua rau tib neeg txom nyem siab ntsws. Tej kev xav tsis zoo no yog tej kev xav thiab tej kev xam pom uas muaj nyob rau hauv tib neeg uas nyob ruaj khov, nyob ua ntej, los sis haj tseem nyob tob heev thiab, thiab tej kev xav tsis zoo no txoj kev cuam tshuam rau tib neeg mas loj heev. Yog li ntawd, thiaj li tim tsum ntau txoj hauv kev thiab ntau kauj ruam los muab tej kev xav tsis zoo no tso tseg. Tus txheej txheem uas tso tseg no kuj yog tus txheej txheem uas caum qhov tseeb thiab, tsis yog lod? (Yog.) Tus txheej txheem uas tso tej kev xav tsis zoo no tseg yog tus txheej txheem uas caum qhov tseeb ntag. Yog li ntawd, tib txoj kev uas los fim tej kev xav tsis zoo ntawd ces yog los nrhiav qhov tseeb thiab kho tej kev xav tsis zoo ntawd raws li Vajtswv cov lus xwb. Nej puas to taub lub ntsiab lus ntawm nqe lus no? (To taub.)

Thaum peb xub pib kawm txog tej kev xav tsis zoo ntawd, mas ntau qhov tseeb uas peb tau tham txog yav dhau los ntawd feem ntau tseem tsis tau hais txog lub ncauj lus no, yog li ntawd nws thiaj li yog ib qho uas nej sawv daws paub tsis zoo. Tib neeg xav hais tias qhov muaj tej kev xav tsis zoo ntawd mas tsis ua cas, thiab lawv xav hais tias tej kev xav tsis zoo ntawd mas txawv ntawm tej moj yam qias vuab tsuab; lawv ntseeg hais tias tej kev xav tsis zoo ntawd tsis yog tej moj yam qias vuab tsuab, thiab ntseeg hais tias ob yam ntawd tsis muaj qhov sib cuam tshuam. Qhov no tsis yog. Ib txhia tib neeg ntseeg hais tias tej kev xav tsis zoo ntawd tsuas yog tej kev xav los sis tej tswv yim uas nyob ib ntus uas tsis muaj kev cuam tshuam rau tib neeg xwb, yog li ntawd, lawv thiaj li ntseeg hais tias qhov lawv tso thiab tsis tso tej ntawd tseg ntawd nws tsis tseem ceeb. Tam sim no, thaum kawm thiab tshuaj xyuas ntau zaus lawm, thiaj li ua tau pov thawj qhia hais tias tej kev xav tsis zoo ntawd yeej muaj qhov cuam tshuam rau tib neeg tiag tiag. Yav dhau los, peb pheej kawm txog kev to taub thiab kev soj ntsuam tej moj yam qias vuab tsuab, thiab peb tsuas hais txog tej kev xav tsis zoo me ntsis thaum nthuav tej moj yam qias vuab tsuab tawm xwb, tiam sis peb tsis tau kawm txog tej kev xav tsis zoo ntawd kom ntxaws ntxaws. Tam sim no, tom qab ntau qhov kev sib tham uas tseem ceeb lawm, Kuv cia siab hais tias nej yuav mob siab rau lub ncauj lus no thiab pib kawm los tshuaj xyuas kom to taub tej kev xav tsis zoo no uas nyob rau hauv nej lub neej txhua hnub. Thaum nej to taub tej kev xav tsis zoo ntawd lub ntsiab tseeb lawm, nej tuaj yeem tsis kam txais yuav thiab tig nej lub nraub qaum rau tej kev xav tsis zoo ntawd, thiab maj mam tso tej kev xav tsis zoo ntawd tseg. Tsuas yog tom qab tso tej kev xav tsis zoo no tseg lawm xwb mas nej thiaj li yuav taug tau txoj kev yog nyob rau hauv txoj kev caum qhov tseeb thiab pib taug txoj kev caum qhov tseeb. Tej no yog cov kauj ruam uas nej yuav tsum tau ua, puas meej? (Meej.) Txawm tej kev xav tsis zoo yuav tsis tuav thiab tswj kav tib neeg ib yam li tej moj yam qias vuab tsuab nyob rau hauv tib neeg lub neej, txoj kev ua neej nyob, thiab tej hauv kev uas lawv taug los xij, tib neeg kuj zam tsis dhau tej kev xav tsis zoo no li thiab. Nyob rau hauv tej qho xwm txheej thiab tej qho mas, tej yam tsis zoo uas tej kev xav tsis zoo ntawd muaj hais txog qhov khi tib neeg tej kev xav thiab qhov cuam tshuam rau lawv txoj kev lees txais qhov tseeb thiab qhov seb lawv puas taug txoj kev yog los tsis taug ntawd mas, yeej tseem ceeb ib yam nkaus li lawv tej moj yam qias vuab tsuab ntag. Nej mam li maj mam saib qhov no muaj nqis nyob rau hauv nej tej kev caum, txoj kev paub, thiab kev ua tiag tiag nyob rau yav tom ntej. Kiag tam sim no, vim nej nyuam qhuav ntsib lub ncauj lus no xwb, nej ib txhia yuav ras tsis txog los sis tsis paub txog lub ncauj lus no, thiab haj tseem saib lub ncauj lus no tsis tshua muaj nqis. Thaum koj raug qhov no nyob rau yav tom ntej lawm, koj mam li paub hais tias tej kev xav tsis zoo ntawd mas tsis yooj yim xav npaum li ntawd. Tej kev xav tsis zoo ntawd muaj ib qho chaw thiab ib thaj chaw uas tseem ceeb nyob rau hauv tib neeg tej kev xav, uas yog nyob rau hauv lawv nruab siab nruab ntsws, thiab haj tseem nyob rau hauv lawv tus ntsuj tus plig huv si thiab. Tuaj yeem hais tau hais tias tej kev xav tsis zoo no txhawb thiab ua rau tib neeg ua raws li lawv tej moj yam qias vuab tsuab mus txog rau qhov loj heev, thiab hais tau hais tias tej kev xav tsis zoo no txhawb thiab ua rau tej moj yam qias vuab tsuab ntawd muaj qhov tswj kav tib neeg thiab qhov muab tib neeg ua qhev. Tej kev xav tsis zoo ntawd ua rau tib neeg ua neej raws li lawv tej moj yam qias vuab tsuab yam tawv ncauj heev thaum hais txog qhov lawv saib tib neeg thiab txhua yam, thiab coj lawv tus kheej kom zoo thiab ua li cas ntawd, yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob lam saib tsis taus tej kev xav tsis zoo no. Tseeb tiag, ib qho mas, muaj ntau yam kev xav thiab kev xam pom uas tsis zoo zais nyob rau hauv tej kev xav tsis zoo ntawd, hos lwm qhov mas, tej kev xav tsis zoo uas txawv ntawd zais nyob rau hauv tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab txog rau ntau qib sib txawv. Muab hais kom luv luv ces yog, tej kev xav tsis zoo no tswj kav tib neeg lub siab, thiab tej kev xav tsis zoo no yog tib lub ntsiab tseeb ib yam li tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab ntag. Ob yam ntawd yog ob kis ntawm qhov tsis zoo, thiab ob yam ntawd yog tej uas tsis zoo. Nyob rau ntawm no “tej uas tsis zoo” yog txhais li cas? Tej uas tsis zoo ntawd hais txog dab tsi? Ib qho mas yog qhov hais tias tej kev xav tsis zoo no tsis muaj qhov zoo nyob rau hauv tib neeg txoj kev mus tau txoj sia. Tej kev xav tsis zoo ntawd coj tsis tau koj kev los sis pab tsis tau koj kom los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, kom rau siab ntso nrhiav Nws lub siab nyiam, thiab kom mloog Nws lus li. Thaum tej kev xav tsis zoo no nkaum nyob rau hauv tib neeg lawm, ces lawv lub siab nrug deb ntawm Vajtswv lawm, lawv tawm tsam Nws, thiab txav deb ntawm Nws, thiab lawv haj tseem ua xyem xyav, tsis lees paub, thiab txiav txim rau Vajtswv yam ntsiag to, yam tsis paub, thiab yam tsis npaj siab kiag li thiab. Los ntawm qhov no, tej kev xav tsis zoo no puas yog tej uas zoo? (Tsis yog, tej kev xav tsis zoo no tsis yog.) Qhov ntawd yog ib kis. Hos lwm kis yog, tej kev xav tsis zoo no tsis coj tib neeg los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los ua raws li qhov tseeb. Tej kev xav tsis zoo ntawd coj tib neeg taug tej kev uas mus rau tej hom phiaj thiab tej xub ke uas tawm tsam thiab cov nyom qhov tseeb xwb. Qhov no tsis muaj qhov ua xyem xyav li. Txoj hauj lwm uas tej kev xav tsis zoo no ua nyob rau hauv tib neeg ntawd yog ua kom lawv tiv thaiv lawv tus kheej, tsom kwm lawv lub cev nqaij daim tawv tej kev ntshaw, thiab tuav lawv txoj kev khav theeb khav txiv, thiab lub meej mom xwb. Tej kev xav tsis zoo ntawd tswj kav koj thiab khi koj tas li, thaiv tsis pub koj mloog Vajtswv cov lus, tsis pub ua ib tug neeg coj ncaj, thiab tsis pub xyaum ua raws li qhov tseeb. Tej kev xav tsis zoo ntawd ua rau koj ntseeg hais tias koj yuav swb yog koj xyaum ua raws li qhov tseeb, tias koj yuav poob ntsej muag thiab lub meej mom, tias koj yuav raug lwm tus txob thuam, thiab tias koj tus kheej tiag tiag yuav raug muab nthuav tawm rau lub ntiaj teb. Tej kev xav tsis zoo no tswj kav tib neeg, tswj lawv tej kev xav thiab ua rau lawv tsuas xav txog tej uas tsis zoo no nkaus xwb. Tam sim no, lub ntsiab tseeb ntawm tej uas tsis zoo no puas tawm tsam qhov tseeb? (Tawm tsam.) Yog li ntawd, thaum tej kev xav tsis zoo pheej ua kom koj nco txog tej no, mas tib lub sij hawm ntawd tej kev xav tsis zoo ntawd kuj pheej cuam tshuam koj tsis pub xyaum ua raws li qhov tseeb thiab caum qhov tseeb li thiab. Tej kev xav tsis zoo ntawd zoo li tej phab ntsa uas thaiv koj txoj kev caum qhov tseeb thiab zoo li tej chaw dawm taw uas nyob rau ntawm koj txoj kev uas nkag mus rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Thaum twg uas koj xav xyaum ua raws li qhov tseeb, xav hais lus kom ncaj ncaj, xav zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, xav ua raws li tej hauv paus ntsiab lus, los sis xav muab koj tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag, xav tiv ib txoj kev txom nyem, thiab qhia koj lub siab ncaj ncees rau Vajtswv, mas tej kev xav tsis zoo no tshwm tuaj kiag tam sim ntawd thiab thaiv koj tsis pub xyaum ua raws li qhov tseeb. Tej kev xav tsis zoo ntawd pheej tshwm tuaj rau hauv koj tej kev xav thiab koj lub siab xav kiag tej ntawd tam sid, qhia koj yam uas koj yuav plam los ntawm qhov ua li nawd, qhov kawg ntawm koj yuav zoo li cas, yam yuav tshwm sim los yog dab tsi, thiab koj yuav tau txais dab tsi. Tej kev xav tsis zoo ntawd pheej ua rau koj nco thiab ceeb toom rau koj tas li, thaiv koj tsis pub lees txais qhov tseeb thiab xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis pub zwm rau Vajtswv. Tiam sis, tej kev xav tsis zoo ntawd ua rau koj xav txog koj tus kheej, xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw, vim li ntawd, koj thiaj li tsis muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb los sis zwm tsis tau rau Vajtswv li. Tam sim ntawd, koj tej kev xav raug khi thiab raug tej kev xav tsis zoo no tswj kav lawm. Txawm thaum xub thawj koj xav xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab koj kam los zwm rau Vajtswv, thiab xav ua kom Nws txaus siab los xij, thaum tej kev xav tsis zoo ntawd tshwm tuaj rau hauv koj lawm, koj cia li ua raws li tej kev xav tsis zoo ntawd thiab raug tej kev xav tsis zoo ntawd tswj kav yam tsis tau npaj siab li. Tej kev xav tsis zoo ntawd kaw koj lub qhov ncauj, khi koj ob sab tes thiab ob sab ko taw, thiab thaiv koj tsis pub ua yam uas koj tsim nyog ua thiab tsis pub hais tej lus uas koj tsim nyog hais. Tiam sis, koj yuav cia li hais tej lus uas cuav, dag, thiab txiav txim, thiab raus tes rau tej kev ua uas txhaum qhov tseeb. Koj lub siab yuav tsaus nti tam sim ntawd thiab txom nyem siab ntsws heev. Koj tej tswv yim thiab tej kev npaj thaum xub thawj mas yeej zoo—koj xav xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab mob siab rau kom ua tau koj tes dej num zoo, thiab koj muaj qhov muaj siab, txoj kev ntshaw, thiab lub siab los xyaum ua raws li qhov tseeb. Tiam sis thaum lub sij hawm tseem ceeb, ces tej kev xav tsis zoo no tswj kav koj lawm. Koj tsis muaj peev xwm tig koj lub nraub qaum rau tej kev xav tsis zoo ntawd los sis tsis kam lees txais tej kev xav tsis zoo ntawd, yog li ntawd thaum kawg, koj tsuas kawg swb rau tej kev xav tsis zoo no xwb. Thaum tej kev xav tsis zoo tshwm sim rau hauv tib neeg thiab cuam tshuam tib neeg, thaum tej kev xav tsis zoo tswj kav tib neeg tej kev xav thiab thaiv lawv tsis pub xyaum ua raws li qhov tseeb lawm, ces zoo li tib neeg tsis muaj zog, tsis muaj kev pab, thiab txaus hlub heev. Thaum tsis muaj tej teeb meem loj tshwm sim thiab thaum tsis muaj tej hauv paus ntsiab lus cuam tshuam, mas tib neeg xav hais tias lawv muaj zog tas li li, tias lawv muaj zog txog kev txiav txim siab thiab kev ntseeg, thiab lawv xav hais tias lawv muaj kev kub siab heev. Lawv ntseeg hais tias lawv hlub Vajtswv tsis txaus, lawv xav hais tias lawv muaj lub siab uas ntshai Vajtswv, thiab tias tsis tuaj yeem ua yuam kev, tias lawv tsis muaj peev xwm ua rau muaj tej kev tab kaum los sis tej kev cuam tshuam, thiab tias lawv yeej tsis muaj peev xwm txhob txwm ua phem li. Tiam sis thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim, vim li cas lawv thiaj li tswj tsis tau qhov lawv xav li? Lawv tej kev ua yam tsis tau npaj siab no tsis yog npaj ua los sis ntshaw ua, tiam sis tej kev ua no tseem tshwm sim thiab dhau los ua qhov muaj tseeb, thiab tej kev ua no nyob deb ntawm qhov cov tib neeg ntawd xav ua heev. Yuav tsum yog hais tias qhov tej no tshwm sim thiab qhov zoo li no pheej tshwm sim tas li ntawd yog vim tej kev xav tsis zoo xwb. Meej lawm hais tias qhov tej kev xav tsis zoo cuam tshuam rau tib neeg, thiab qhov tej kev xav tsis zoo tswj kav tib neeg ntawd, tsis yooj yim li tib neeg xav, thiab tsis yooj yim kho, thiab haj yam tsis yooj yim muab tso tseg los sis muab tso pov tseg. Txawm tib neeg yuav qw lawv tej lus nrov npaum li cas, txawm lawv txoj kev txiav txim siab yuav muaj zog npaum li cas, los sis lawv tej kev ntshaw yuav siab npaum li cas, los sis lawv txoj kev hlub Vajtswv thiab txoj kev ntseeg Vajtswv yuav loj npaum li cas los xij, thaum ntsib qhov muaj tiag lawm, vim li cas txoj kev txiav txim siab thiab txoj kev ntseeg, thiab tej kev ntshaw thiab tej qauv ntawd ua tsis tau ib yam dab tsi li lawm? Ua li cas tej ntawd ho raug tej kev xav tsis zoo uas nyob ib ntus ntawd cuam tshuam thiab tab kaum? Los ntawm qhov no pom tau meej lawm hais tias tej kev xav tsis zoo ntawd nyob ruaj khov rau hauv tib neeg lub neej lawm; tej kev xav tsis zoo ntawd nrog tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab nyob ua ke thiab tej kev xav tsis zoo ntawd muaj lub peev xwm los cuam tshuam thiab tswj kav tib neeg tej kev xav thiab tej kev xam pom ib yam li tej moj yam qias vuab tsuab ntag. Tib lub sij hawm ntawd, thiab heev tshaj ntawd ntxiv mas, tej kev xav tsis zoo ntawd tswj kav tib neeg tej lus thiab tej kev ua, thiab tshaj qhov no ntxiv, tej kev xav tsis zoo ntawd tswj kav lawv txhua txoj kev xav thiab txhua lub tswv yim, thiab lawv txhua txoj kev ua thiab txhua tus cwj pwm nyob rau txhua qhov xwm txheej li. Yog li ntawd, qhov kho tej kev xav tsis zoo no tsis tseem ceeb heev lod? (Tseem ceeb.) Tej kev xav tsis zoo ntawd tsis yog yam zoo, qhov no tuaj yeem ua rau pom ob txoj kev xws li: Txoj ib, tej kev xav tsis zoo ntawd coj tsis tau tib neeg kom rau siab ntso los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag; txoj ob, tej kev xav tsis zoo ntawd pab tsis tau tib neeg kom xyaum ua raws li qhov tseeb tiag tiag, thiab to taub txog qhov tseeb li lawv xav tau. Tej kev xav tsis zoo ntawd yog tej chaw dawm taw nyob rau ntawm tib neeg txoj kev caum qhov tseeb xwb, tej kev xav tsis zoo ntawd thaiv tsis pub tib neeg nrhiav qhov tseeb thiab xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog li ntawd, yuav tsum tau kho tej kev xav tsis zoo ntawd. Thaum saib qhov tej kev xav tsis zoo ntawd ua thiab lub ntsiab tseeb lawm, yus tuaj yeem pom hais tias tej kev xav tsis zoo ntawd tsis yog yam zoo. Tsis tas li ntawd xwb, tuaj yeem hais tau hais tias nyob rau hauv tej kev xav tsis zoo ntawd lub ntsiab tseeb mas tej kev xav tsis zoo ntawd muaj ib lub peev xwm uas loj dua tej moj yam qias vuab tsuab los txwv thiab tswj kav tib neeg mus rau ib qib lawm. Yog li ntawd, nej puas yuav hais tias qhov muaj tej kev xav tsis zoo no yog ib qho teeb meem loj? (Hais.) Yog tsis kho tej kev xav tsis zoo no, yuav muaj dab tsi tshwm sim los? Koj tuaj yeem paub tseeb hais tias tej kev xav no yuav ua rau tib neeg ua neej tsis zoo ntev heev, thiab tej kev xav tsis zoo no haj tseem muaj ib lub peev xwm uas muaj zog tshaj los txwv thiab khi tib neeg, thaiv lawv tsis pub caum qhov tseeb thiab. Puas tsim nyog daws ib qho teeb meem uas loj npaum li no? Tsim nyog daws. Thaum lub sij hawm kho lawv tej moj yam qias vuab tsuab ntawd, tib neeg kuj yuav tsum kho lawv tej kev xav tsis zoo thiab. Yog tib neeg kho lawv tej kev xav tsis zoo thiab tej moj yam qias vuab tsuab lawm, lawv txoj kev caum qhov tseeb yuav mus tau zoo dua tuaj, thiab yuav tsis muaj tej teeb meem loj rau txoj kev caum qhov tseeb ntawd.

Tej moj yam qias vuab tsuab mas zais nyob rau hauv qee yam ntawm tib neeg tej kev nthuav tawm tuaj thiab tej kev ua uas ntiav ntiav, thiab nyob rau hauv qee tus yam ntxwv, yog li ntawd koj yuav ua li cas thoob tsib to nrog txog tej kev xav tsis zoo ntawd? Koj yuav cais qhov sib txawv ntawm tej kev xav tsis zoo thiab tej moj yam qias vuab tsuab ntawd li cas? Nej puas tau xav txog qhov no dua li? (Tsis tau.) Tus moj yam thiab kev xav yog ob yam uas sib txawv. Yog peb tsuas tham txog tus moj yam thiab kev xav xwb no, qhov los cais qhov sib txawv ntawm ob yam ntawd lub ntsiab lus ncaj ncaj puas yooj yim? Tus moj yam yog hais txog tej uas tawm ntawm tib neeg lub ntsiab tseeb tus yeeb yam tuaj, hos kev xav yog ib hom kev xav ntawm siab ntsws uas tib neeg muaj thaum ua ib yam dab tsi. Txawm peb yuav txhais ob yam no ncaj ncaj li cas los xij, tib neeg tej kev xav—tshwj xeeb yog lawv tej kev xav tsis zoo—mas muaj ntau yam kev xav tsis zoo. Thaum ib tug tib neeg twg muaj tej kev xav tsis zoo no lawm, ces qhov no tuaj yeem ua rau lawv muaj tus yam ntxwv tsis zoo thiab muaj ntau yam kev xav thiab kev xam pom uas tsis yog, puas yog? (Yog.) Tej kev xav tsis zoo no tuaj yeem nyob zais ntshis rau hauv tib neeg lub siab ntev heev, thiab yog tib neeg tsis to taub qhov tseeb, ces lawv yeej yuav tsis paub txog tej kev xav no los sis paub tias tej kev xav no nrog lawv nyob li; tej kev xav no nrog tib neeg nyob txhua lub sij hawm, ib yam li lawv tej moj yam qias vuab tsuab ntag. Muaj ntau zaus, tej kev xav tsis zoo no zais nyob rau hauv tib neeg ntau txoj kev xav thiab tej kev xam pom uas tsis yog, yog li ntawd tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tsis yog no thiaj li ua rau tib neeg ua xyem xyav rau Vajtswv, ua rau lawv poob lawv txoj kev ntseeg tiag tiag, thiab haj tseem ua rau muaj txhua hom kev tim tsum ntawm Vajtswv yam tsis tsim nyog, thiab plam qhov lawv tsim nyog lawm thiab. Nyob rau hauv tej uas tsim nyog, tej kev xav, thiab tej kev xam pom mas, tej kev xav tsis zoo no nkaum nyob rau hauv tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab thiab nyob rau hauv lawv ntau txoj kev xav thiab kev xam pom uas tsis yog ntawd, sawv cev rau tus tib neeg ntawd lub ntsiab tseeb tag nrho li. Tej moj yam qias vuab tsuab ntawd qhia tej moj yam qias vuab tsuab tus kheej nyob rau hauv ntau tus yam ntxwv uas nthuav tawm los ntawm tib neeg txoj kev coj kom zoo thiab tej kev ua—tej yam ntxwv uas sib txawv no muaj tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab. Txawm tej kev xav tsis zoo thiab tej moj yam qias vuab tsuab ntawd sib txawv los xij, muaj ib qho uas muab ob yam ntawd sib txuas ua ke, thiab ob yam ntawd haj tseem tuaj yeem nyob ua ke thiab muab sib cais tsis tau li thiab. Nyob rau hauv tej kis mas, ob yam ntawd sib txhawb, sib pab, thiab ob yam ntawd sib vam khom thiab nyob ua ke. Piv txwv li, txoj kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab uas peb kawm txog yav tas los ntawd yog ib hom kev xav tsis zoo. Nws yog hom kev xav tsis zoo no uas ua rau tib neeg muaj kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab ntag. Thaum tib neeg daig nyob rau hauv tej kev xav no lawm, lawv yuav cia li muaj tej kev xav thiab tej kev xam pom uas ua rau lawv ua xyem xyav, kwv yees, tawm tsam, to taub yuam kev, thiab haj tseem txiav txim rau Vajtswv thiab tawm tsam Vajtswv thiab, thiab tej zaum lawv kuj tseem tim tsum ntawm Vajtswv yam tsis tsim nyog thiab sib pauv thiab. Nyob rau ntu no, tej kev xav tsis zoo no twb nce mus rau tus moj yam qias vuab tsuab lawm. Yog li ntawd, nej to taub dab tsi los ntawm qhov piv txwv no? Nej cais puas tau qhov sib txawv ntawm tej kev xav tsis zoo thiab tej moj yam qias vuab tsuab? Qhia Kuv seb. (Tej kev xav tsis zoo ua rau muaj tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tsis yog, hos tej moj yam qias vuab tsuab mas tob tshaj ntawd, thiab ua rau tib neeg to taub Vajtswv yuam kev thiab ua rau lawv tus kheej tawm tsam Vajtswv.) Kuv mam li muab ib qho piv txwv. Muab tej kev xav tsis zoo ntawm txoj kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab los ua qhov piv txwv. Muab hais tias muaj ib tug neeg muaj mob, es nws xav txog nws tus mob thiab raug kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab vim tus mob ntawd. Tej no tswj kav nws lub siab, ua rau nws ntshai tsam nws tus mob loj tuaj thiab ntshai tsam muaj ntau yam uas ua rau nws tuag. Ces tom qab ntawd nws pib ntshai tuag, tsis kam tuag, thiab xav khiav kom dim txoj kev tuag ntawd. Tej kev xav thiab tej tswv yim no tshwm tuaj vim lawv tus mob. Nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm tus mob no mas, tus neeg no muaj ntau yam kev xav zoo. Lub hauv paus ntawm tej kev xav zoo no yog xav raws li lawv lub cev nqaij daim tawv tej kev ntshaw xwb, yeej tsis yog xav raws li qhov muaj tseeb tias Vajtswv kav tag nrho ib puas tsav yam, los sis xav raws li qhov tseeb li. Vim li ntawd peb thiaj li suav tej no ua tej kev xav tsis zoo. Tus neeg ntawd tsis kaj siab vim nws tus mob, tiam sis tus mob ntawd twb nyob rau hauv nws lawm, thiab nws yuav tsum tau fim tus mob ntawd—nws tsis tuaj yeem khiav kom dim tus mob ntawd, yog li ntawd nws thiaj li xav hais tias, “Auj yau, kuv yuav ua li cas fim tus mob no? Puas tsim nyog kuv kho tus mob no los tsis tsim nyog? Yog kuv tsis kho no yuav zoo li cas? Yog kuv kho no yuav zoo li cas?” Thaum nws pheej xav ntawd, ua rau nws nyuaj siab. Tej kev xav thiab tej kev xam pom ntau yam uas lawv muaj txog lawv tus mob ntawd ua rau lawv nyuaj siab, txhawj xeeb, thiab ntxhov siab. Yog li tsis yog txoj kev xav tsis zoo no twb pib ua hauj lwm lawm lod? (Yog.) Thaum nws xub pib muaj nws tus mob ntawd, nws npaj siab los kho tus mob ntawd, tiam sis tom qab ntawd nws xav hais tias ua li ntawd mas tsis tsim nyog lawm, yog li ntawd nws thiaj li npaj los ua neej raws li nws txoj kev ntseeg lawm xwb, ua nws tes dej num kom tiav li qub, tiam sis yeej tseem txhawj tsam tus mob ntawd mob loj tuaj. Txoj kev twg thiaj li tsim nyog ua rau qhov no? Nws tsis muaj hauv kev. Raws li nws tej kev xav tsis zoo mas, nws pheej nyuaj siab, txhawj xeeb, thiab ntxhov siab txog tus mob no tas li xwb, yog li ntawd thaum txoj kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab tshwm tuaj rau hauv nws lawm, ces nws tso tsis tau tej ntawd tseg li. Nws mloog zoo li nws raug nws tus mob tsim txom—nws tsim nyog ua li cas rau tus mob ntawd? Nws pib xav hais tias, “Tsis ua li cas, kuv ntseeg Vajtswv. Vajtswv yuav kho kuv. Kuv muaj kev ntseeg.” Txawm li cas los xij, tom qab ib ntus lawm, tus mob ntawd tsis zoo, thiab Vajtswv tsis kho nws. Tus neeg ntawd tseem yuav nyuaj siab, txhawj xeeb, thiab ntxhov siab txog tus mob ntawd txuas ntxiv, hais tias, “Vajtswv puas yuav kho kuv los tsis kho? Kuv tsuas yog yuav tsum tau tos xwb, Vajtswv mam li kho kuv. Kuv muaj kev ntseeg.” Nws hais tias nws muaj kev ntseeg, tiam sis tseeb tiag hauv nruab siab mas, nws ua neej raws li nws tej kev xav tsis zoo xwb, uas xav hais tias, “Yog hais tias Vajtswv tsis kho kuv, es kuv mob loj thiab tuag lawm ne? Kuv tau ua kuv tes dej num yam tsis muaj qab hau dab tsi li lod? Kuv yuav tsis tau txais ib qho koob hmoov li lod? Kuv yuav tsum thov Vajtswv kom kho kuv.” Yog li ntawd, nws thiaj li thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, kuv twb ua kuv tes dej num tiav tau ntau xyoo lawm, thov Koj muab kuv tus mob tshem tawm mus puas tau?” Thaum xav mus deb ntxiv, nws mam li paub hais tias, “Qhov kuv thov Vajtswv li ntawd mas tsis yog lawm. Kuv tsis tsim nyog thov Vajtswv tshaj tag npaum li no. Kuv yuav tsum muaj kev ntseeg.” Thaum nws muaj kev ntseeg lawm, nws mloog zoo li nws tus mob zoo me ntsis, tiam sis tom qab ntawd ib ntus, nws xav hais tias, “Kuv mloog zoo li kuv tus mob yeej tsis zoo tuaj tiag tiag li. Tseeb tiag, zoo li haj yam mob zuj zus tuaj xwb. Kuv yuav ua li cas? Kuv mam li mob siab rau thiab siv dag zog ua kuv tes dej num ntxiv, kuv mam li nyiaj kev txom nyem, tiv kev txom nyem ntxiv, thiab siv zog ua kom Vajtswv kho kuv. Kuv mam li qhia kuv lub siab ncaj ncees thiab kuv txoj kev ntseeg rau Vajtswv, thiab qhia Nws hais tias kuv tuaj yeem lees txais qhov kev sim siab no.” Tom qab ib lub sij hawm lawm, tsis yog tias nws tus mob tsis zoo xwb, tiam sis tus mob ntawd haj yam mob tuaj, thiab nws haj yam tu siab zuj zus, thiab xav hais tias: “Vajtswv tsis tau kho kuv. Kuv yuav ua li cas? Vajtswv puas yuav kho kuv los tsis kho?” Nws nyuaj siab, txhawj xeeb, thiab ntxhov siab zuj zus tuaj. Nyob rau qhov xwm txheej no, nws yeej tseem ua neej raws li tej kev xav tsis zoo xws li kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab txuas ntxiv vim nws tus mob. Qee zaus, nws muaj qee qhov “kev ntseeg” Vajtswv thiab nws muaj lub siab ncaj ncees me ntsis thiab muaj kev txiav txim siab nyob rau qee lub sij hawm. Txawm nws yuav ua dab tsi los sis nws yuav ua li cas los xij, nws pheej muaj tej kev xav uas nyuaj siab, txhawj xeeb, thiab ntxhov siab ntawd tas li li. Nws raug nws tus mob khi khov heev, thiab txhua yam uas nws ua yog ua los txhawb thiab kho nws tus mob, thiab nrhiav kev kom dim ntawm tus mob ntawd xwb. Thaum ib tug tib neeg twg muaj tej kev xav tsis zoo zoo li no lawm, mas lawv tsis yog tsuas xav txog lawv tus mob tsuag tsuag xwb; tiam sis, thaum raug tej kev xav tsis zoo ntawd tswj lawm, mas lawv ua tib zoo xav heev. Thaum tej kev ua tib zoo xav no ua tsis tau dab tsi los sis thaum qhov muaj tiag tsis mus raws li qhov lawv xav tau, mas qee zaus, muaj ntau lub tswv yim los sis tej kev ua tawm ntawm lawv lub siab tuaj tawm tsam lawv lub siab nyiam. Lawv hais tias, “Yog Vajtswv tsis kho kuv, kuv yeej tseem yuav ua kuv tes dej num kom tiav, tiam sis yog Vajtswv yeej tsis kho kuv tiag tiag li, ces kuv txoj kev ntseeg Nws siv tsis tau dab tsi li, thiab kuv yuav tau kho tus mob ntawd los ntawm kuv tus kheej.” Koj pom hais tias, lawv xav hauv lawv tus kheej hais tias, “Yog Vajtswv tsis kho kuv, los kuv yeej tseem yuav ua kuv tes dej num kom zoo—qhov no yog Vajtswv sim kuv siab xwb,” tiam sis tib lub sij hawm ntawd, lawv kuj xav hais tias, “Yog Vajtswv yeej tsis kho kuv tiag tiag li, ces kuv yuav tau kho kuv. Yog kuv kho kuv, ces kuv yuav tsis ua kuv tes dej num kom tiav. Yog kuv txoj kev ntseeg Vajtswv twb kho tsis tau kuv tus mob no, ntseeg Vajtswv ua dab tsi? Vim li cas Vajtswv thiaj li kho lwm tus es tsis kho kuv?” Lawv pheej raug lawv tej kev xav tsis zoo cuam tshuam tas mus li li, thiab tsis yog lawv tsis muaj peev xwm tig rov qab los sis hloov pauv lawv tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tsis yog xwb, tiam sis tej kev xav tsis zoo no kuj ua rau lawv maj mam to taub Vajtswv yuam kev, yws txog Vajtswv, thiab ua xyem xyav rau Vajtswv thaum lawv muaj mob thiab. Qhov txheej txheem no yog qhov kev maj mam hloov pauv ntawm lawv tej kev xav tsis zoo, thiab yog qhov lawv nkag mus ua li lawv tus moj yam qias vuab tsuab. Thaum tus moj yam qias vuab tsuab tswj ib tug tib neeg twg tej kev ua lawm, ces tus tib neeg ntawd yuav tsis yog tsuas muaj tej kev xav tsis zoo lawm xwb--tej kev xav thiab tej kev xam pom, los sis tej kev txiav txim thiab tej kev txiav txim siab ntawd yuav tshwm tuaj rau hauv lawv, ces lawv yuav ua tej yam tsis zoo. Thaum ib qho kev xav hloov mus ua ib tug yam ntxwv lawm, ces qhov kev xav ntawd tsis yog tej kev xav tsis zoo, uas xav txog qee yam los sis nyob rau hauv ib qho xwm txheej twg ntxiv lawm, nws yog vim qhov xwm txheej no es thiaj li ua rau muaj tej kev xav, tej kev xam pom, thiab tej kev txiav txim siab, uas ua rau muaj qhov txav thiab tej kev ua. Yog li ntawd, dab tsi tswj kav tej kev xav, tej kev xam pom, tej kev txav, thiab tej kev ua no? Qhov tswj kav tej ntawd yog tus moj yam qias vuab tsuab. Tam sim no qhov txheej txheem ntawm txoj kev hloov pauv no tsis meej tuaj lod? (Meej tuaj lawm.) Thaum xub thawj, tib neeg muaj tej kev xav tsis zoo nyob rau hauv ib qho xwm txheej, thiab tej kev xav tsis zoo no tsuas yog ob peb qho kev xav, kev xam pom, thiab tswv yim uas dog dig xwb, tiam sis tej tswv yim no puav leej tsis zoo. Tej tswv yim tsis zoo no daig nyob rau hauv tib neeg tej kev xav thiab mus ua rau lawv muaj ntau tus yam ntxwv uas tsis yog. Thaum tib neeg muaj tej yam ntxwv uas tsis yog, thiab txoj kev txiav txim siab tias yuav ua dab tsi, yuav ua li cas, thiab yuav ua txoj kev twg, mas tej kev xam pom thiab tej kev xav yuam kev uas nyob rau hauv lawv, thiab qhov no cuam tshuam rau lawv tus moj yam qias vuab tsuab ntag. Yooj yim npaum li ntawd xwb. Tam sim no qhov no puas meej? (Meej, qhov no meej lawm.) Yog li ntawd, qhia Kuv seb. (Nyob rau hauv tej qho xwm txheej mas, tib neeg muaj qee qhov kev xav tsis zoo. Thaum xub thawj mas tej kev xav tsis zoo no tsis mus deb tshaj li ob peb lub tswv yim tsis zoo xwb. Thaum tej tswv yim tsis zoo no mus ua rau muaj ntau tus yam ntxwv uas tsis yog thiab tib neeg pib txiav txim siab tias yuav ua li cas thiab yuav ua txoj kev twg lawm, ces lawv twb raug qee qhov kev xav thiab qee lub tswv yim tswj kav lawm. Yog li, qhov no cuam tshuam rau lawv tus moj yam qias vuab tsuab.) Xav txog qhov no thiab saib seb nej puas to taub. Tsis yooj yim lod? (Yooj yim.) Mloog zoo li yooj yim, tiam sis nej cais puas tau qhov sib txawv ntawm tej kev xav tsis zoo thiab tej moj yam qias vuab tsuab? Txawm ob yam ntawd yooj yim cais raws li txoj kev xav thiab tsis yooj yim los xij, nej puas to taub qhov txawv ntawm tej kev xav tsis zoo thiab tej moj yam qias vuab tsuab ntawd? (To taub.)

Yog tej kev xav tsis zoo uas peb kawm ntawd muaj nyob rau hauv nej tus kheej lub siab no, nej puas paub thiab soj ntsuam tau tej ntawd? (Peb tuaj yeem paub tej ntawd kawg.) Yog nej muaj tej kev xav tsis zoo ntawd, nej yuav tsum paub tej kev xav tsis zoo ntawd. Lub hom phiaj ntawm qhov kev paub tej kev xav tsis zoo ntawd tsis yog tsuas muaj ib txoj kev to taub dav dav txog tej kev xav tsis zoo ntawd los sis to taub tej kev xav tsis zoo ntawd lub ntsiab ces tag li ntawd xwb. Nws yog los khiav kom dim ntawm tej kev xav tsis zoo ntawd txoj kev tsim txom tom qab muaj kev paub tej kev xav tsis zoo ntawd zoo zoo lawm, thiab tso tej kev xav tsis zoo uas tsis tsim nyog muaj nyob rau hauv tib neeg no tseg, xws li tej kev xav tsis zoo uas peb tau kawm txog ua ntej ntawd. Tam sim no, raws li qhov sib txawv ntawm tej kev xav tsis zoo thiab tej moj yam qias vuab tsuab uas peb nyuam qhuav kawm txog ntawd, peb hais puas tau hais tias tej kev xav tsis zoo ntawd yog lub hauv paus los sis yog qhov xwm txheej uas ua rau tib neeg nthuav lawv tej moj yam qias vuab tsuab tawm? Piv txwv li, qhov hais txog tus mob ntawd, yog koj tsis muaj tej kev xav tsis zoo xws li kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab vim tus mob ntawd, ces qhov ntawd ua tau pov thawj qhia hais tias koj muaj kev paub thiab tau ntsib tau pom qhov zoo li ntawd lawm, tias koj muaj tej kev xav thiab tej kev xam pom uas yog, thiab muaj txoj kev mloog lus tiag tiag lawm. Yog li ntawd, tej zaum koj tej kev xav thiab tej kev ua txog qhov ntawd mus raws li qhov tseeb lawm. Yog li ntawd, yog koj pheej muaj tej kev xav tsis zoo txog ib yam dab tsi, thiab pheej muaj tej kev xav tsis zoo vim yam ntawd, ces koj yeej yuav muaj ntau tus yam ntxwv uas tsis zoo xwb vim tej kev xav tsis zoo no. Tej yam ntxwv tsis zoo no yuav ua rau koj cia li nthuav koj tus moj yam qias vuab tsuab tawm thaum koj muaj tej yam ntxwv uas tsis yog ntawd. Ces, koj yuav ua raws li tej tswv yim phem, ua txhaum qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam, thiab ua neej raws li koj tus moj yam qias vuab tsuab xwb. Yog li ntawd, txawm peb yuav cais qhov sib txawv ntawm tej kev xav tsis zoo thiab tej moj yam qias vuab tsuab li cas los xij, muab xaus lus hais tias, ob yam no nyob ua ke, thiab muab ob yam no sib cais tsis tau li. Tshwj xeeb yog, ob yam no muaj tib lub ntsiab tseeb xwb uas yog tej kev xav tsis zoo thiab tej moj yam qias vuab tsuab ntawd puav leej yog yam tsis zoo—ob yam ntawd muaj tib lub ntsiab tseeb thiab muaj tib co kev xav thiab tib co kev xam pom xwb. Tej kev xav thiab tej kev xam pom uas ua rau muaj tej kev xav tsis zoo ntawd puav leej tsis zoo, tej ntawd puav leej yog tej tswv yim phem xwb, thiab tej tsis zoo no ua rau tib neeg nthuav lawv tej moj yam qias vuab tsuab tawm thiab coj lawv tus kheej kom zoo thiab ua raws li lawv tej moj yam qias vuab tsuab ntawd. Tsis yog li no lod? (Yog.)

Zaum tas los, peb kawm txog tej kev xav tsis zoo xws li kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab. Tam sim no, peb yuav mus kawm txog lwm kis ntawm tej kev xav tsis zoo ntawd, uas yuav luag yog tib lub ntsiab tseeb li kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab ntag tiam sis haj yam tsis zoo nyob rau hauv tus yeeb yam. Qhov kev xav no yog dab tsi? Nws yog lub siab xav uas tib neeg muaj ntau tshaj plaws nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub--uas yog kev meem txom. Nej puas tau hnov txog lo lus uas hais tias “kev meem txom” li? (Hnov, peb hnov lawm.) Yog li thov sau ib kab lus los sis hais ib qho piv txwv uas siv los lus “kev meem txom” no soj. Kuv mam li pib ib qho. Ib txhia tib neeg hais tias, “Au, kuv mas meem txom tas li xwb thaum tab tom ua kuv tes dej num ntawd, thiab kuv tus kheej khiav tsis dim ntawm qhov ntawd li.” Kab lus no puas yog? (Yog lawm.) Tam sim no, yog nej zeeg lawm. (Kuv pheej nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm thaum muaj ib yam dab tsi los raug rau kuv, thiab kuv yuav tsum tau thim xav thiab ua txhua yam kom paub kuv tus kheej tas li, yog li ntawd kuv thiaj li hnov meem txom.) Koj hnov meem txom vim koj ua txhua yam kom paub koj tus kheej ntau dhau lawm. Lub ntsiab ntawm qhov kev meem txom no yog dab tsi? Dab tsi ua rau muaj qhov kev meem txom ntawd? Qhov ntawd yog vim koj paub hais tias koj tsis muaj nqis kiag li, thiab zoo li koj tsis muaj lub hwv tsam los sis lub hom phiaj tos ntsoov koj, thiab koj tsis muaj kev cia siab tias yuav dim, yog li ntawd koj thiaj li meem txom. Leej twg xav qhia thiab? (Nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws mas, kev ntseeg Vajtswv ua rau tib neeg meem txom.) Qhov meem txom no yog vim tus tib neeg ntawd cheeb tsam. (Qhov kuv tus thawj coj pheej saib xyuas kuv thaum kuv tab tom ua kuv tes dej num mas ua rau kuv meem txom.) Hais tau zoo heev, qhov ko qhia txog txoj kev xav ntawm txoj kev meem txom tau zoo heev. (Kuv pheej ua tsis tiav thiab ua tsis tau zoo thaum ua kuv tes dej num, qhov no ua rau kuv meem txom.) Tej uas ua tsis tau zoo thiab tej uas ua tsis tiav ntawd ua rau nej meem txom, cuag nkaus li tsis muaj hauv kev mus rau tom ntej li lawm. Thaum nej tes hauj lwm nce qib qeeb qeeb, nej puas meem txom? (Meem txom.) Qhov ko muaj ib qho ntsiab lus zoo. Qhia Kuv ntxiv seb. (Kuv meem txom thaum pheej qhuab ntuas thiab qhuab qhia kuv thaum kuv tab tom ua kuv tes dej num.) Qhov ko yeej muaj tiag, tsis yog lod? (Kuv meem txom thaum kuv tsis tau txais txiaj ntsim zoo nyob rau hauv kuv tes dej num.) Dab tsi ua rau muaj qhov kev meem txom no? Puas yog vim nej yeej tsis tau txais txiaj ntsim zoo tiag tiag? Nej tsis ntshai tsam nej tes dej num yuav raug muab hloov los sis tsam nej yuav raug muab ntiab tawm mus lod? (Ntshai.) Tej no yog tej uas ua rau nej meem txom ntag. Puas muaj lwm yam kev meem txom lawm? Qhia Kuv seb. (Txhua tus uas nrog kuv ua hauj lwm ua ke puav leej ua tau zoo dau kuv, yog li ntawd thiaj li ua rau kuv meem txom.) Qhov ko yog qhov teeb meem los ntawm kev khib—kev meem txom. Puas muaj lwm yam teeb meem ntawm qhov kev meem txom lawm? (Kuv meem txom vim kuv tes hauj lwm tsis nce qib ntev heev.) Qhov no yog kev nyuaj siab los yog kev meem txom? Nws yog kev nyuaj siab me ntsis. Yog li, qhov muaj txoj kev nyuaj siab no yog ib qho zoo. Tsis yog nej cia li muab qhov kev nyuaj siab no tig los ua kev txhawb siab xwb lod? Thaum tej tswv cuab ntawm txhua pab pawg tej dej num pheej raug muab hloov ntawd, nej tsis meem txom lod? (Meem txom.) Thaum ntawd nej kuj meem txom thiab. Los ntawm tej kab lus uas nej tau hais ntawd, zoo li nej txhua tus puav leej muaj txoj kev xav ntawm txoj kev meem txom ntawd. Zoo li tias tib neeg lub siab tsis kaj siab hlo li, pheej ua ywj fab ywj fwj, thiab muaj ib hom kev nyuaj siab uas ntsia tsis pom, vim li ntawd txoj kev xav ntawm txoj kev meem txom thiaj li tshwm nyob rau hauv lawv, thiab tom qab ntawd lawv thiaj li ua neej raws li txoj kev xav tsis zoo ntawm txoj kev meem txom no. Qhov no puas yog ib qho zoo? (Tsis yog, nws tsis yog.) Nws tsis yog ib qho zoo. Yog li, tsis tsim nyog kho qhov ntawd lod? Yog qhov ntawd yog ib qho tsis zoo, mas yuav tsum tau kho. Thaum tib neeg pheej muaj ib txoj kev xav tsis zoo, mas txawm yuav yog txoj kev xav twg los xij, nyob rau qib qis me ntsis mas txoj kev xav tsis zoo ntawd tuaj yeem muaj tej uas tsis zoo rau lawv lub cev thiab lub siab, thaiv lawv tsis pub ua neej kom zoo thiab tsis pub kom loj hlob tuaj khov kho. Nyob rau qib siab me ntsis mas, qhov kev cuam tshuam ntawm tej kev xav tsis zoo uas sib txawv ntawm tib neeg ntawd tsis muaj qhov kawg txog tej kev tim tsum uas lawv muaj nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub li, xws li zaub mov, khaub ncaws, chaw nyob, thiab kev thauj mus los. Qhov tseem ceeb tshaj yog, nws cuam tshuam rau qhov lawv saib tib neeg thiab txhua yam, nrog rau tib neeg txoj kev coj kom zoo thiab tej kev ua. Tshwj xeeb tshaj yog, nws cuam tshuam rau lawv txoj kev nce qib zoo, thiab txoj kev ua tau lawv tej dej num xoo. Qhov tseem ceeb tshaj yog nws cuam tshuam rau yam uas lawv tau txais los ntawm txoj kev ua lawv tej dej num thiab tej txiaj ntsim uas tib neeg tsim nyog tau txais los ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Tib neeg lub siab pheej raug tej kev xav tsis zoo no tsim txom thiab khi, lawv lub siab pheej raug cuam tshuam, thiab feem ntau lawv muaj tej kev xav xws li kev ntxhov siab, kev tsis kaj siab, thiab siab kub. Thaum tib neeg muaj tej kev xav no lawm, lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog uas ib txawm muaj, nrog rau lawv lub neej uas ib txwm muaj thiab lawv txoj kev ua lawv tej dej num uas ib txwm ua ntawd raug tab kaum, raug cuam tshuam, thiab raug rhuav tshem lawm. Yog li ntawd, nej yuav tsum kho tej kev xav tsis zoo no kiag tam sim ntawd thiab thaiv tsis pub tej kev xav tsis zoo no cuam tshuam rau nej lub neej thiab tes hauj lwm uas ib txwm muaj ntawd ntxiv. Qhov kev meem txom uas peb tham txog hnub no ntawd yog tib lub ntsiab tseeb ib yam li tej kev xav tsis zoo uas peb tau tham txog ua ntej ntawd lawm. Tib neeg pheej txhawj xeeb thiab muaj kev tsis tso siab txog ntau yam, los sis muaj kev tsis kaj siab ntau heev nyob rau hauv lawv nruab siab, yog li ntawd lawv thiaj li meem txom. Yog tseem kho tsis tau txoj kev xav ntawm txoj kev meem txom no ntev ntxiv, ces tib neeg yuav haj yam tsis kaj siab thiab ntxhov siab nyob rau hauv lawv nruab siab. Nyob rau hauv tej qho cheeb tsam thiab tej qho xwm txheej mas, tej zaum tib neeg haj tseem khiav dim ntawm tib neeg lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog txoj kev tswj kav thiab, muaj tej kev ua uas zoo heev kom kov yeej lawv tej xwm txheej ntawd. Qhov no yog vim tib neeg lub cev tsis muaj peev xwm tiv thaiv qee qhov kev xav tsis zoo. Thaum tib neeg muaj peev xwm lawm, tib neeg yuav khiav dim ntawm tib neeg tej kev txwv uas tsim nyog thiab ua tau qee qhov kev ua uas zoo los tso lawv tej kev xav ntawd tseg, thiab tso txhua yam tswv yim uas tsis muaj qab hau uas nyob rau hauv lawv nruav lub siab ntawd tseg.

Nej nyuam qhuav qhia qee qhov sib txawv uas tib neeg meem txom los ntawm cov lus uas nej hais ntawd. Hnub no peb yuav kawm txog peb qho uas ua rau muaj tej ntawd thiab qhov tias vim li cas txoj kev xav tsis zoo ntawm txoj kev meem txom no thiaj li tshwm tuaj nyob rau hauv tib neeg. Qhov xub thawj yog qhov hais tias, txawm nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub los sis nyob rau hauv qhov uas ua lawv tej dej num los xij, ntau tus tib neeg xav hais tias lawv ua tsis tau li lawv nyiam. Qhov no yog thawj qhov uas yog: qhov ua tsis tau li yus nyiam. Qhov ua tsis tau li yus nyiam ntawd txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias ua tsis tau li txhua txoj kev ntshaw uas muaj nyob rau hauv yus lub siab. Qhov ua tau yam lawv xav tau, thaum lawv xav tau, thiab qhov lawv xav tau li cas ntawd yog ib qho kev tim tsum uas cov tib neeg no muaj nyob rau hauv lawv tes hauj lwm thiab lub neej. Txawm li cas los xij, vim muaj ntau yam, nrog rau tej kev cai, tej chaw nyob, los sis tej kev cai tswj, tej kev coj ua, tej kev cai teeb tseg, thiab tej kev qhuab qhia ntawm ib pab pawg, thiab lwm yam, tib neeg thiaj li ua tsis tau raws li lawv tus kheej tej kev xav tau thiab tej kev xav hauv nruab siab. Yog li ntawd, lawv thiaj li meem txom nyob rau hauv lawv nruab siab. Muab hais ncaj ncaj hais tias, qhov kev meem txom no tshwm sim vim tib neeg npau taws—ib txhia tib neeg haj tseem mloog zoo li tsis yog lawm thiab. Qhov ua tsis tau li yus nyiam ntawd, muab hais ncaj ncaj ces, txhais hais tias ua tsis tau li yus tus kheej lub siab nyiam—nws txhais hais tias yus ua tsis tau li yus lub siab nyiam yam ywj siab ywj ntsws vim muaj ntau yam thiab ntau txoj kev txwv ntawm ntau cheeb tsam thiab ntau qhov xwm txheej. Piv txwv li, ib txhia tib neeg pheej lam taus lam ua thiab tsis rau siab ua thaum ua lawv tej dej num. Qee zaus, pawg ntseeg tes hauj lwm tim tsum ua kom sai, tiam sis lawv tsuas xav ua li lawv nyiam xwb. Yog lawv lub cev mloog zoo li tsis xis neej, los sis tsis kaj siab thiab ntshaus siab tau li ob peb hnub lawm, ces lawv yuav tsis kam nyiaj kev txom nyem thiab tiv kev txom nyem los ua pawg ntseeg tes hauj lwm. Lawv tub nkeeg thiab ntshaw kev tau zoo xwb. Thaum lawv tsis muaj siab lawm, ces lawv lub cev yuav ua qeeb qeeb, thiab lawv yuav tsis kam txav li, tiam sis lawv ntshai tsam raug cov thawj coj qhuab ntuas thiab tsam lawv cov kwv tij thiab cov muam hu lawv tias tub nkeeg, yog li ntawd lawv thiaj li lam ua hauj lwm nrog sawv daws xwb. Txawm li ntawd los xij, lawv yeej tsis kam, tsis zoo siab, thiab tsis txaus siab txog qhov no. Lawv yuav mloog zoo li tsis yog, npau taws, ntxhov siab, thiab qaug zog. Lawv xav ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam, tiam sis lawv tsis muaj cuab kav ua txhaum los sis tawm tsam tej kev tim tsum thiab tej kev cai teeb tseg ntawm Vajtswv lub tsev. Vim li ntawd, thiaj li muaj ib txoj kev xav pib tshwm tuaj nyob rau hauv lawv tas li—uas yog kev meem txom. Thaum txoj kev xav uas meem txom no nyob ruaj khov rau hauv lawv lawm, lawv yuav maj mam pib zoo li tsis muaj zog thiab qaug zog. Zoo li ib lub tshuab, uas lawv yuav to taub tsis meej txog yam lawv tab tom ua lawm, tiam sis lawv yeej tseem yuav ua li qhov kom lawv ua txhua hnub, raws li qhov kom lawv ua. Txawm nyob rau saum daim tawv lawv yuav ua lawv tej hauj lwm txuas ntxiv yam tsis tsum, tsis nres, tsis tawm ntawm qhov chaw uas ua lawv tej dej num ntawd mus li los xij, tiam sis hauv lawv lub siab lawv meem txom, thiab xav hais tias lawv lub neej mas sab thiab puv npo tej kev tsis txaus siab xwb. Lawv txoj kev ntshaw uas loj tshaj plaws tam sim no yog kom muaj ib hnub es tsis txhob raug lwm tus tswj kav ntxiv lawm, kom tsis txhob raug tej kev cai teeb tseg ntawm Vajtswv lub tsev txwv ntxiv lawm, thiab kom dim ntawm Vajtswv lub tsev tej kev npaj. Lawv xav ua txhua yam li lawv xav tau, thaum uas lawv xav tau, ua hauj lwm me ntsis yog lawv zoo siab, thiab tsis ua hauj lwm yog lawv tsis zoo siab. Lawv xav kom txhob muaj leej twg thuam, txhob muaj leeg twg qhuab ntuas, thiab txhob muaj leej twg saib xyuas, soj ntsuam, los sis tswj hwm lawv li. Lawv xav hais tias thaum hnub ntawd los txog lawm, nws yuav yog ib hnub uas zoo heev, thiab tias lawv yuav muaj kev ywj siab thiab kev ywj pheej heev. Txawm li cas los xij, lawv yeej tseem tsis kam tawm mus los sis tso tseg li; lawv ntshai tias yog lawv tsis ua lawv tej dej num kom tiav, yog lawv yeej ua txhua yam li lawv nyiam tiag tiag thiab muaj kev ywj siab thiab kev ywj pheej ib hnub twg lawm, ces lawv yuav cia li ncaim ntawm Vajtswv mus lawm, thiab lawv ntshai tias yog Vajtswv tsis xav tau lawv ntxiv lawm, ces lawv yuav tsis tau txais ib qho koob hmoov li. Ib txhia tib neeg mas pom hais tias lawv tus kheej muaj ib qho teeb meem xws li: yog lawv xav hais ub hais no rau lawv cov kwv tij thiab cov muam, mas lawv hais nyuaj heev. Yog lawv tig los thov Vajtswv, mas lawv rua tsis tau lawv lub qhov ncauj li. Yog lawv yws, mas lawv yuav xav hais tias lawv tus kheej ua txhaum. Yog lawv tsis yws, ces lawv yuav tsis kaj siab. Lawv xav paub hais tias vim li cas lawv lub neej thiaj li puv npo tej kev tsis txaus siab xwb, tawm tsam lawv tus kheej lub siab nyiam heev, thiab sab heev. Lawv tsis xav ua neej li ntawd, lawv tsis xav koom nrog sawv daws, lawv xav ua txhua yam li lawv xav tau, li qhov lawv xav tau, thiab lawv xav paub hais tias vim li cas lawv thiaj li ua tsis tau li no. Lawv txeev paub hais tias lawv tsuas sab lub cev nqaij daim tawv xwb, tiam sis tam sim no lawv lub siab los kuj sab lawm thiab. Lawv tsis to taub yam uas tab tom tshwm sim rau lawv. Qhia Kuv seb, qhov no tsis yog vim tej kev xav uas meem txom lod? (Yog.)

Ib txhia tib neeg hais tias, “Txhua tus hais tias cov ntseeg muaj kev ywj siab thiab muaj kev ywj pheej, tias cov ntseeg muaj kev kaj siab, kev thaj yeeb, thiab kev xyiv fab heev. Vim li cas kuv thiaj li ua tsis tau neej kom kaj siab lug thiab thaj yeeb li lwm tus? Vim li cas kuv thiaj li tsis muaj kev xyiv fab li? Vim li cas kuv thiaj li meem txom thiab sab ua luaj li? Vim li cas lwm tus thiaj li ua neej kaj siab ua luaj? Vim li cas kuv lub neej thiaj li nyuaj siab ua luaj?” Qhia Kuv seb, dab tsi ua rau muaj tej no? Dab tsi ua rau lawv meem txom? (Lawv lub cev tsis txaus siab thiab lawv cev nqaij daim tawv raug txom nyem.) Thaum tib neeg lub cev raug txom nyem es lawv xav hais tias muaj ib qho tsis yog txog qhov ntawd lawm, yog lawv tuaj yeem lees txais qhov ntawd nyob rau hauv lawv lub siab lub ntsws no, lawv yuav tsis xav hais tias qhov lawv lub cev raug kev txom nyem ntawd yuav tsis loj ntxiv lawm lod? Yog lawv muaj kev tau zoo, kev thaj yeeb, thiab kev xyiv fab nyob rau hauv lawv lub siab lub ntsws no, lawv puas tseem yuav meem txom? (Tsis meem txom lawm.) Yog li ntawd, qhov hais tias txoj kev meem txom ntawd yog vim lub cev raug kev txom nyem no mas tsis yog lawm. Yog txoj kev meem txom ntawd tshwm sim vim lub cev raug kev txom nyem dhau lawm no, tsis yog nej raug kev txom nyem lod? Nej puas meem txom vim nej ua tsis tau li nej nyiam? Nej puas daig nyob rau hauv tej kev xav uas meem txom vim nej ua tsis tau li nej nyiam? (Tsis daig.) Nej puas khwv txog nej tes hauj lwm txhua hnub? (Khwv me ntsis.) Nej txhua tus puav leej khwv heev, ua hauj lwm thaum sawv ntxov ti nkaus thaum tsaus ntuj. Dhau ntawm qhov kev pw thiab kev noj haus lawm, nej siv yuav luag tag nrho ib hnub nyob rau ntawm lub qhoos phis tawj, ua rau nej ob lub qhov muag thiab lub hlwb sab heev, thiab ua rau nej lub cev sab heev, tiam sis koj puas meem txom? Qhov kev sab no puas ua rau koj meem txom? (Tsis ua.) Dab tsi ua rau tib neeg meem txom? Nws yeej tsis yog vim qhov lub cev sab li, yog li ntawd dab tsi ua rau meem txom? Yog tib neeg pheej nrhiav qhov kev tau zoo thiab kev kaj siab ntawm lub cev, yog lawv pheej caum kev kaj siab thiab kev tau zoo ntawm lub cev, thiab tsis xav raug txom nyem, ces tab txawm yog raug kev txom nyem me ntsis ntawm lub cev, raug kev txom nyem tshaj lwm tus me ntsis, los sis mloog zoo li hauj lwm ntau dua li niaj zaus xwb los xij, yuav ua rau lawv meem txom. Qhov no yog ib qho uas ua rau muaj kev meem txom. Yog tib neeg tsis suav qhov raug kev txom nyem me me ntawm lub cev ua ib qho loj, thiab lawv tsis caum qhov kev tau zoo ntawm lub cev, tiam sis caum qhov tseeb thiab nrhiav kev ua lawv tej dej num kom tiav kom Vajtswv txaus siab, ces feem ntau lawv yuav tsis hnov lub cev raug kev txom nyem. Tab txawm yog qee zaus lawv mloog zoo li khwv me ntsis, sab, los sis sab heev los xij, tom qab lawv mus pw lawm lawv yuav zoo tuaj thaum sawv los, thiab tom qab ntawd lawv yuav ua lawv tes hauj lwm txuas ntxiv. Qhov lawv mob siab rau ces yog lawv tej dej num thiab lawv tes hauj lwm lawm xwb; lawv yuav tsis suav qhov lub cev sab me ntsis ntawd ua ib qho teeb meem tseem ceeb lawm. Txawm li cas los xij, thaum muaj ib qho teeb meem tshwm tuaj rau hauv tib neeg txoj kev xav thiab lawv pheej caum qhov kev tau zoo ntawm lub cev lawm, ces thaum lub sij hawm uas muaj ib yam dab tsi yuam kev rau lawv lub cev los sis nrhiav tsis tau qhov kev txaus siab lawm, mas tej kev xav tsis zoo yeej yuav tshwm tuaj nyob rau hauv lawv xwb xwb li. Yog li ntawd, vim li cas hom tib neeg uas pheej xav ua li lawv nyiam thiab ua li lawv lub cev nyiam thiab xyiv fab rau lub neej no, thiaj li pheej pom hais tias lawv tus kheej daig nyob rau hauv txoj kev xav tsis zoo ntawm txoj kev meem txom no thaum lawv tsis txaus siab? (Nws yog vim lawv caum kev tau zoo thiab kev xyiv fab ntawm lub cev xwb.) Qhov ntawd yeej muaj tseeb txog qee tus tib neeg. Muaj lwm pab tib neeg uas tsis caum qhov kev tau zoo ntawm lub cev. Lawv nrhiav kev ua txhua yam raws li lawv tus kheej tej kev ntshaw thiab ua raws li lawv tus kheej lub siab xwb. Thaum lawv zoo siab, mas lawv muaj peev xwm nyiaj kev txom nyem ntxiv, lawv tuaj yeem ua hauj lwm tag hnub li, thiab yog koj nug lawv tias lawv puas sab no mas, lawv yuav hais tias, “Kuv tsis sab, qhov ua kuv tes dej num kom tiav ntawd ua rau kuv sab tau li cas!” Tiam sis yog muaj ib hnub twg lawv tsis kaj siab, mas tab txawm yog koj tsuas hais kom lawv siv sij hawm ib feeb ntxiv rau qee yam xwb los lawv yuav tsis txaus siab li, thiab yog koj cem lawv me ntsis xwb mas, lawv yuav hais tias, “Tsis txhob hais hais lus! Kuv meem txom heev. Yog koj pheej hais lus, es kuv ua tsis tau kuv tes dej num tiav, ces yog tim koj xwb. Yog yav tom ntej kuv tsis tau txais koob hmoov ces yog tim koj xwb, mas koj yuav tau ris qhov ntawd!” Tib neeg hloov pauv sai heev thaum lawv muaj tus yam ntxwv tsis zoo li qub lawm. Qee zaum lawv muaj peev xwm raug kev txom nyem thiab tiv kev txom nyem, tiam sis qee zaus txawm ib qho kev txom nyem me me xwb los lawv yuav yws txog, thiab tab txawm ib qho teeb meem me me xwb los ua rau lawv chim siab lawm. Thaum lawv tsis kaj siab, lawv yuav tsis xav ua lawv tej dej num kom tiav, tsis xav nyeem Vajtswv cov lus, tsis xav hu nkauj qhuas Vajtswv, los sis tsis xav koom tej kev sib txoos ua ke thiab tsis xav mloog lus qhuab qhia ntxiv li lawm. Lawv tsuas xav nyob ib leeg li ib pliag lawm xwb, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav pab tau los sis txhawb tau lawv li. Tom qab ob peb hnub lawm, lawv mam li kaj siab thiab zoo siab tuaj. Txhua yam uas ua rau lawv tsis txaus siab mas ua rau lawv meem txom. Hom tib neeg no tsis yog txhob txwm lod? (Yog.) Yeej yog lawv txhob txwm. Piv txwv li, yog lawv xav mus pw kiag tam sim ntawd, mas lawv yeej yuav ua li ntawd. Lawv yuav hais tias, “Kuv sab lawm, thiab kuv xav mus pw tam sim no. Thaum kuv tsis muaj ib lub zog li lawm kuv yuav tsum tau pw!” Yog ib tug tib neeg twg hais tias, “Koj tos tsis taus li kaum feeb ntxiv li lod? Txoj hauj lwm no twb yuav tiav sai sai, ces tom qab ntawd peb sawv daws mam li so, ua li ntawd yom?” lawv yuav teb hais tias, “Tsis tau, kuv yuav tsum tau mus pw tam sim no!” Yog ib tug tib neeg twg yaum lawv, mas lawv yuav ua tiag ua li ib pliag ntxiv yam tsis txaus siab li, tiam sis lawv yuav meem txom thiab ntxhov siab heev. Lawv pheej meem txom txog tej no thiab tsis kam kom lawv cov kwv tij thiab cov muam pab los sis kom cov thawj coj saib xyuas li. Yog lawv ua ib qho yuam kev, mas lawv tsis kam kom lwm tus qhuab ntuas los sis qhuab qhia lawv li. Lawv tsis xav kom raug txwv ib qho li. Lawv xav hais tias, “Kuv ntseeg Vajtswv kom kuv thiaj li muaj kev kaj siab, yog li ntawd vim li cas kuv thiaj li ua kom txhua yam nyuaj rau kuv? Vim li cas kuv lub neej thiaj li yuav tsum tau sab heev? Tib neeg yuav tsum nyob kaj siab lug. Lawv yuav tsum tsis txhob cuab pob ntseg mloog tej kev cai no thiab tej kev coj ua ntawd heev dhau lawm. Qhov pheej ua raws li tej ntawd muaj nuj nqis dab tsi? Tam sim no, lub sij hawm no, kuv yuav ua txhua yam li kuv xav tau. Nej txhua tus tsis tsim nyog hais ib yam dab tsi txog qhov ntawd li.” Hom tib neeg zoo li no mas yog txhob txwm thiab siab phem xwb xws li: Lawv tsis pub kom lawv tus kheej raug ib qho kev txwv, thiab lawv tsis xav kom raug txwv nyob rau ib qho chaw ua hauj lwm twg li. Lawv tsis xav ua raws li tej kev cai thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv lub tsev, lawv tsis kam txais yuav tej hauv paus ntsiab lus uas tib neeg tsim nyog ua nyob rau hauv lawv txoj kev coj kom zoo, thiab lawv haj tseem tsis xav ua raws li qhov lub siab uas txawj xav thiab qhov uas tsim nyog hais kom lawv yuav tsum ua li thiab. Lawv xav ua li lawv nyiam, ua txhua yam uas ua rau lawv zoo siab, txhua yam uas yuav muaj txiaj ntsim rau lawv thiab ua rau lawv tau zoo. Lawv ntseeg hais tias thaum raug tej kev no txwv lawm ces yuav ua tsis tau li lawv lub siab nyiam, tias nws yuav yog ib qho kev ua phem rau yus tus kheej, tias nws yuav nyuaj heev rau lawv tus kheej, thiab tias tib neeg tsis tsim nyog nyob zoo li ntawd. Lawv xav hais tias tib neeg tsim nyog nyob ywj siab thiab nyob ywj pheej, ua raws li lawv lub cev lub siab nyiam thiab tej kev ntshaw yam tsis muaj dab tsi, nrog rau lawv tej qauv thiab tej kev xav tau. Lawv xav hais tias lawv yuav tsum ua raws li lawv txhua lub tswv yim, hais li lawv xav hais, ua li lawv xav ua, thiab mus qhov lawv xav mus, yam tsis tas yuav xav txog tej uas yuav tshwm sim los los sis xav txog lwm tus tib neeg tej kev xav li, thiab tshwm xeeb yog tsis tas yuav xav txog lawv tus kheej tej luag hauj lwm thiab tej hauj lwm, los sis tej dej num uas cov ntseeg yuav tsum tau ua, los sis qhov tseeb qhov muaj tiag uas lawv yuav tsum tau txhawb thiab ua neej raws, los sis txoj kev ua neej uas lawv yuav tsum tau ua raws ntawd li. Cov tib neeg no ib txwm xav ua li lawv nyiam nyob rau hauv zej zos thiab nyob rau ntawm lwm tus tib neeg, tiam sis txawm lawv yuav mus qhov twg los xij, lawv yeej ua tsis tau li ntawd li. Lawv ntseeg hais tias Vajtswv lub tsev mob siab rau qhov tib neeg muaj cai ib yam, cia tib neeg muaj kev ywj pheej tiag tiag, thiab ntseeg tias Vajtswv lub tsev mob siab rau tib neeg, thiab mob siab rau txoj kev ua siab loj siab dav rau tib neeg. Lawv xav hais tias tom qab lawv los rau hauv Vajtswv lub tsev lawm lawv yuav tsum muaj peev xwm ua tau raws li lawv lub cev lub siab nyiam thiab tej kev ntshaw yam ywj siab, tiam sis vim Vajtswv lub tsev muaj tej kev cai tswj fwm thiab tej kev cai tswj kav, lawv thiaj li tseem ua tsis tau li lawv nyiam. Yog li ntawd, tab txawm tom qab lawv twb koom Vajtswv lub tsev lawm los thiaj li kho tsis tau lawv txoj kev xav tsis zoo uas meem txom no. Lawv tsis nyob los ua ib lub luag hauj lwm dab tsi kom tiav los sis ua ib txoj num twg kom tiav, los sis ua ib tug neeg tiag tiag li. Lawv txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yog los ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los kom tiav, ua lawv txoj num kom tiav kom tau txais kev cawm dim. Txawm lawv yuav nrog cov tib neeg twg nyob, nyob rau qhov chaw twg, los sis txoj hauj lwm uas lawv ua ntawd yuav yog dab tsi los xij, lawv lub hom phiaj kawg ces yog los nrhiav lawv tus kheej thiab ua kom lawv tus kheej txaus siab xwb. Lub hom phiaj ntawm txhua yam uas lawv ua puav leej cuam tshuam rau qhov no, thiab txoj kev ua kom yus tus kheej txaus siab ntawd yog qhov uas lawv ntshaw tshaj plaws thiab yog lub hom phiaj uas lawv caum ntag.

Nej ib txhia ua cov txais tos cov kwv tij thiab cov muam thiab ua zaub ua mov rau lawv noj, yog li ntawd hais txog qhov ntawd koj yuav tsum tau nug cov kwv tij thiab cov muam seb lawv nyiam noj dab tsi, nug koj tus kheej seb tej hauv paus ntsiab lus thiab tej kev tim tsum ntawm Vajtswv lub tsev ntawd yog dab tsi, ces tom qab ntawd txais tos lawv raws li ob hom hauv paus ntsiab lus no. Yog koj txais tos cov tib neeg uas tuaj ntawm Teb Chaws Suav Yav Qaum Teb tuaj, ces koj yuav tau ua cov mov mos xws li ncuav cub, ncuav kauv cub, thiab cov ncuav muaj khoom nyob rau hauv plawv. Qee zaus, koj ua mov los sis ua cov mov fawm uas cov tib neeg tuaj ntawm Teb Chaws Suav Yav Qab Teb tuaj ntawd nyiam noj los kuj tau thiab. Txhua yam no puav leej siv tau. Piv txwv tias cov tib neeg uas koj txais tos ntawd feem coob yog tuaj ntawm Teb Chaws Suav Yav Qab Teb tuaj. Lawv tsis nyiam cov mov mos, lawv nyiam mov nplej xwb, thiab lawv mloog zoo li lawv tsis tau noj mov yog lawv tsis tau noj ib qho mov nplej li. Yog li ntawd, yog koj txais tos lawv, koj yuav tsum tau ua mov nplej tas li thiab ua kom koj cov zaub mov qab haum rau cov tib neeg uas tuaj ntawm Teb Chaws Suav Yav Qab Teb tuaj ntawd. Yog koj txais tos cov tib neeg uas tuaj ntawm Teb Chaws Suav Yav Qab Teb tuaj thiab Yav Qaum Teb tuaj, ces koj yuav tau ua ob hom zaub mov es mam li cia cov tib neeg ntawd xaiv yam lawv nyiam noj, cia lawv xaiv noj yam twg los tau. Qhov txais tos cov kwv tij thiab cov muam li no mas thiaj li yog mus raws li tej hauv paus ntsiab lus—nws yog ib qho uas to taub yooj yim. Tsuav yog cov tib neeg feem coob txaus siab lawm xwb, ces txaus lawm. Koj tsis tas yuav txhawj txog ob peb tug tib neeg uas tsis txaus siab ntawd li. Txawm li cas los xij, yog tus tib neeg uas txais tos qhua ntawd tsis to taub qhov tseeb thiab tsis paub tias yuav saib xyuas qhov txais tos qhuas ntawd kom raws li tej hauv paus ntsiab lus li cas, es pheej ua raws li qhov lawv tus kheej nyiam xwb, ua tej zaub mov uas lawv xav ua yam tsis xav tias xyov cov tib neeg ntawd puas zoo siab noj li—hom teeb meem ntawd yog teeb meem dab tsi? Nws yog ib txoj kev txhob txwm thiab kev qia dub xwb. Ib txhia tib neeg tuaj ntawm Teb Chaws Suav Sab Qab Teb tuaj, hos cov tib neeg feem coob uas lawv txais tos ntawd yog tuaj Sab Qaum Teb tuaj. Lawv ua mov nplej txhua hnub yam tsis xav txog tias xyov cov kwv tij thiab cov muam ntawd puas swm cov mov nplej ntawd li, thiab thaum koj qhuab ntuas lawv thiab qhia lawv qee yam, mas ua rau lawv muaj qee yam kev xav, thiab lawv lub siab tawm tsam, tsis mloog lus, thiab chim siab heev, thiab lawv hais tias, “Qhov ua zaub mov nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas tsis yooj yim. Qhov tiam cov tib neeg no mas nyuaj heev. Kuv siv zog ua hauj lwm thaum sawv ntxov ti nkaus thaum tsaus ntuj ua zaub mov rau nej noj, tiam sis nej tseem xaiv heev thiab. Qhov noj mov nplej ntawd txhaum dab tsi? Peb cov neeg uas nyob rau Sab Qab Teb no tsis noj mov nplej ib hnub peb pluas lod? Qhov ua neej li ntawd tsis zoo lod? Peb khov tshaj nej thiab peb muaj zog tshaj. Qhov pheej noj fawm thiab ncuav cub ntawd ho zoo dab tsi ua luaj? Nej noj tej ntawd puas tsau? Vim li cas kuv tsis hnov fawm qab li? Vim li cas kuv noj cov fawm ntawd es kuv tsis hnov tsau li? Yog li ntawd, kuv pab tsis tau. Kuv xav hais tias qhov ua kuv tes dej num uas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev kom tiav ntawd mas kuv yuav tau tiv thiab tswj kuv tus kheej. Yog kuv tsis tswj kuv tus kheej, ces tej zaum kuv yuav raug muab hloov los sis muab ntiab tawm mus. Yog li, kuv kawg yuav tau ua fawm thiab ua ncuav cub xwb!” Lawv ua raws li qhov no txhua hnub yam tsis txaus siab li, xav hais tias, “Yog tsis muaj mov nplej mas kuv twb noj tsis tau ib pluas mov li. Kuv tsuas xav noj mov nplej txhua txhua pluas xwb. Yog tsis muaj mov nplej, kuv nyob tsis tau. Kuv xav noj mov nplej xwb!” Txawm lawv ua fawm thiab ua ncuav cub txhua hnub yam tsis txaus siab li los, lawv lub siab yeej tsis kaj li. Vim li cas lawv thiaj li tsis kaj siab li? Vim lawv meem txom. Lawv xav hais tias, “Kuv yuav tsum tau tiam nej thiab ua cov zaub mov uas nej nyiam noj, tsis yog yam uas kuv xav noj. Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum tau ua kom nej txaus siab es tsis yog ua kom kuv tus kheej txaus siab?” Lawv npau taws, meem txom, thiab xav hais tias lawv lub neej mas sab heev. Lawv tsis kam ua ib qho hauj lwm ntxiv li, tiam sis thaum lawv ua mas, lawv lam taus lam ua xwb; lawv ntshai tsam raug muab hloov los sis raug muab ntiab tawm mus yog lawv tsis ua hauj lwm. Yog li ntawd, tib qho uas lawv ua tau ces yog coj thiab ua lawv tes dej num li no yam tsis txaus siab thiab tsis kam xwb, tsis muaj ib lub sij hawm uas zoo siab, ywj siab, los sis ywj pheej li. Tib neeg nug lawv hais tias, “Koj xav li cas txog qhov txais tos cov kwv tij thiab cov muam thiab qhov ua zaub ua mov?” Mas lawv teb hais tias, “Tseeb tiag tsis sab npaum li ntawd, tiam sis kuv meem txom xwb.” Tib neeg hias tias, “Vim li cas koj thiaj li meem txom? Koj muaj mov nplej, hmoov nplej, thiab zaub—koj muaj txhua yam. Koj tsis tas siv koj li nyiaj los yuav tej no li. Koj tsuas yog yuav tsum tau ua kom koj tus kheej sab thiab qee zaus ua hauj lwm kom tshaj lwm tus me ntsis ntxiv xwb. Qhov ntawd tsis yog qhov koj yuav tsum tau ua lod? Txoj kev ntseeg Vajtswv thiab txoj kev ua yus tes dej num kom tiav ntawd mas yog yam zoo heev. Lawv yeem yeem ua xwb. Yog li ntawd vim li cas koj thiaj li meem txom?” Lawv teb hais tias, “Txawm kuv yeem yeem ua tej no los xij, kuv noj mov nplej tas li tsis tau thiab kuv ua tsis tau li kuv nyiam, noj tsis tau yam kuv nyiam thiab yam uas kuv pom hais tias qab. Kuv ntshai tsam raug thuam yog zoo li kuv ua qee yam qab qab rau kuv tus kheej noj xwb, yog li ntawd kuv thiaj li meem txom, thiab kuv yeej tsis zoo siab li.” Cov tib neeg uas zoo li no muaj tej kev xav uas meem txom heev vim lawv yeej tsis txaus siab rau lawv txoj kev ntshaw noj zaub mov li.

Ib txhia tib neeg cog zaub rau hauv pawg ntseeg tej liaj teb. Yog li ntawd lawv yuav tsum pib ua qhov no li cas? Lawv yuav tsum cog tej zaub uas tsim nyog raws li tej caij nyoog, huab cua, qhov kub qhov txias, thiab seb cov tib neeg uas lawv yuav tsum tau pub ntawd muaj pes tsawg leej. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev muaj tej kev cai uas hais txog kev cog ntau yam zaub, uas tej zaum yuav nyuaj rau ntau tus tib neeg. Muaj ib co zaub uas tib neeg nyiam noj txhua hnub, thiab muaj ib co uas tib neeg tsis nyiam noj. Ib co mas muaj qhov ntsuas tias yuav tau siv npaum li cas, hos ib co mas noj raws caij nyoog xwb. Ua li no, mas muaj qhov txwv qhov tib neeg noj ntau npaum li cas ntawd. Ib txhia tib neeg xav hais tias, “Au, peb yeej noj cov zaub no tsis tau txaus siab li. Peb noj me ntsis xwb, twb tag lawm. Cov zaub ntawd tsis txaus noj li! Zoo li cov txiv lws suav me, uas ib zaug twg peb tsuas tau ib phoov tes me me xwb, peb twb tsis tau hnov qab txawm siv tag lawm. Yog peb tau noj ib taig puv nkaus mas ntshe yuav zoo heev!” Yog li ntawd, nyob rau hauv ib qho chaw uas kaum tawm leej tib neeg nyob, mas lawv thiaj li cog ob puas tsob txiv lws suav me. Lawv pib noj cov txiv lws suav me ntawd ib taig puv nkaus kiag thaum lawv sawv thaum sawv ntxov los thiab noj cov txiv lws suav me ntawd mus txog ntua thaum lawv mus pw thaum tsaus ntuj lawm. Qhov noj cov txiv lws suav me thiab cov txiv lws suav loj ib taig puv nkaus, thiab qhov noj dib ib tawb ntawd mas ua rau lawv zoo siab heev. Lawv mloog zoo li lub sij hawm ntawd yog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, mloog zoo li lawv muaj kev xyiv fab heev. Cov tib neeg zoo li no ua tsis tau raws li tej kev cai teeb tseg ntawm Vajtswv lub tsev nyob rau hauv lawv tej kev ua, thiab lawv ua tsis tau raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm kev tshawb fawb. Lawv tsis kam mloog leej twg hais li, saib lawv tus kheej tej kev ntshaw ua qhov tseem ceeb, tsuas xav txog lawv tus kheej nyob rau hauv txhua yam, thiab ua li lawv nyiam xwb. Vim li ntawd, raws li Vajtswv lub tsev txoj kev tswj kav, kev saib xyuas, thiab kev tswj hwm lawm, thiaj li txwv cov tib neeg uas xav noj txiv hmab txiv ntoo kom puv qhov ncauj no, thiab ib txhia thiaj li raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas. Qhia Kuv seb, nej xav tias lawv xav li cas tam sim no? Lawv tsis mloog zoo li tag kev cia siab heev lod? Lawv tsis xav tias lub ntiaj teb mas tsis muaj kev cia siab, thiab tias tsis muaj kev hlub los sis kev sov siab nyob rau hauv Vajtswv lub tsev li no lod? Lawv tsis hnov meem txom heev lod? (Hnov.) Lawv pheej xav hais tias, “Qhov ua li kuv nyiam ntawd txhaum dab tsi? Kuv noj qee yam zaub yam xyiv fab hlo tsis tau lod? Lawv twb tsis kam kuv noj txiv lws suav me ib taig puv nkaus li. Cuaj khaum ua luaj! Vajtswv lub tsev tsis pub tib neeg muaj kev ywj pheej li. Yog peb xav noj cov txiv lws suav me, mas lawv kom peb cog cov txiv lws suav me ntawd kom txaus cov tib neeg uas yuav noj. Qhov cog ob peb puas tsob txiv lws suav me ntawd hos muaj teeb meem dab tsi rau kuv? Yog peb noj tsis tag, ces peb tsuas muab pub rau tsiaj noj xwb.” Qhov koj noj ib taig puv nkaus ntawd puas tsim nyog? Tsis tsim nyog muaj qhov ncaj nruab nrab thiab qhov txwv yam koj noj lod? Feem uas tib neeg noj ntawm tej zaub mov uas Vajtswv tsim ntawd yuav tsum noj raws li qhov cog tau cov zaub ntawd thiab raws li caij nyoog. Cov zaub mov tseem ceeb yuav tsum yog cov uas muaj ntau, hos cov uas muaj tsawg, lub caij luv luv, lub sij hawm loj hlob luv luv, los sis txwv tsis pub noj kom ntau—mas nyob rau qee qhov chaw, tib neeg twb tsis noj tej zaub mov ntawd kiag li, los lawv twb tsis pluag ib yam dab tsi. Qhov no yog qhov tsim nyog. Tib neeg yeej ib txwm muaj tej kev ntshaw, thiab pheej xav ua raws li qhov lawv qab los xwb. Qhov no puas tsim nyog? Qhov pheej muaj tej kev ntshaw thiab qhov qab los ntawd mas tsis tsim nyog. Vajtswv lub tsev nws muaj nws txoj cai. Muaj tej kev cai tswj kav, kev tswj hwm, thiab tej kev coj ua uas tsim nyog txog txhua kis ntawm tes hauj lwm uas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Yog koj xav ua ib tug tswv cuab nyob rau ntawm Vajtswv lub tsev, mas koj yuav tsum ua raws li Vajtswv lub tsev tej kev cai tswj kav yam nruj heev. Koj yuav tsum tsis txhob khav theeb, tiam sis xyaum yoog thiab ua raws li qhov uas txhua tus txaus siab. Qhov no mus raws li cov qauv ntawm lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog. Tej kev cai tswj kav ntawm Vajtswv lub tsev tsis muaj ib txoj uas tsim los kom muaj txiaj ntsim rau ib tug tib neeg twg li, tej kev cai tswj kav ntawd yog tsim los txhawm rau txhua tus uas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev xwb. Tej kev cai tswj kav ntawd yog tsim los tsom kwm tes hauj lwm thiab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev ntag. Tej kev cai tswj kav thiab tej kev coj ua no yeej tsim nyog thiab yog tib neeg muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog lawv yuav tsum ua raws li tej kev cai tswj kav ntawd. Yog li ntawd, txawm koj yuav ua dab tsi los xij, muaj ib qho yog, koj yuav tsum ua yam ntawd raws li tej kev cai tswj kav thiab tej kev coj ua ntawm Vajtswv lub tsev, hos lwm qhov yog, koj kuj muaj lub luag hauj lwm thiab txoj hauj lwm los txhawb txhua yam no thiab, tsis yog pheej ua raws li koj tus kheej tej kev ntshaw thiab qhov kev pom xwb. Tsis yog li ntawd lod? (Yog.) Yog koj hnov hais tias qhov ua neej thiab ua hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd mas meem txom heev, ces tsis yog vim qhov teeb meem ntawm tej kev cai tswj kav, tej kev coj ua, los sis tej kev tswj hwm ntawm Vajtswv lub tsev, tiam sis yog vim qhov teeb meem ntawm koj tus kheej xwb. Piv txwv hais tias koj pheej xav nrhiav kev kom koj tus kheej txaus siab thiab ua kom tau raws li koj tus kheej tej kev ntshaw nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab pheej meem txom heev, tsis muaj kev ywj siab, thiab kev ywj pheej, tsis muaj ib qho kev thaj yeeb los sis kev xyiv fab li. Muab hais tias koj pheej hnov meem txom thiab mloog zoo li lawv ua tsis yog lawm, tias koj ua tsis tau li koj nyiam txog ib yam dab tsi li, tias koj noj tsis tau los sis hnav tsis tau li koj nyiam, tias tsis pub koj hnav khaub ncaws zoo zoo los sis hnav li koj lub siab nyiam, thiab txhua hnub koj nyuaj siab thiab tsis kaj siab vim tej no. Piv txwv li koj pheej pom hais tias qhov nrog koj cov kwv tij thiab cov muam sib tham ntawd mas meem txom heev, thiab xav hais tias, “Cov tib neeg no mas pheej qhia txog qhov tseeb rau kuv, nws meem txom dhau lawm! Kuv tsis xav kom kuv tus kheej zoo li no. Kuv tsuas xav nyob yam kaj siab lug, yam txaus siab hlo, thiab ywj siab xwb. Kuv mloog zoo li kuv tsis zoo siab thiab tsis tau ywj siab li kuv xav hauv nruab siab yog kuv ntseeg Vajtswv. Kuv tsis xav kom leej twg txwv kuv. Qhov pheej muaj tib neeg tswj hwm kuv thiab txwv kuv ntawd mas, ua rau kuv meem txom heev.” Cov tib neeg zoo li no tsis nyiam hom kev ua neej zoo li no thiab ntxub txoj kev ua neej zoo li no. Txawm li cas los xij, vim yog txhawm rau kom tau txais koob hmoov, es lawv thiaj li lam ua lawm xwb. Lawv tsis muaj chaw tso lawv tej kev meem txom tawm li, lawv tsis muaj cuab kav quaj, yog li ntawd lawv thiaj li pheej meem txom. Tib txoj kev daws uas zoo tshaj plaws txog qhov saib xyuas cov tib neeg zoo li no ces yog qhia lawv hais tias: “Koj tawm mus los tau. Mus noj yam uas koj xav noj, hnav cov khaub ncaws uas koj xav hnav, ua lub neej uas koj xav ua, ua tej uas koj xav ua, muaj txoj hauj lwm uas koj xav muaj, thiab caum tej hom phiaj thiab txoj hauv kev uas koj xav caum. Vajtswv lub tsev yuav tsis muab koj tuav cia. Koj ob txhais tes thiab ob txhais ko taw dim plaws thiab muaj kev ywj siab lawm, koj lub siab los ib yam nkaus. Tsis muaj leej twg khi koj lawm. Tshwj yog koj muab koj tus kheej fij rau Vajtswv lub tsev kom ua tau ib lub hom phiaj xwb, tsis muaj leej twg muab tej kev cai tswj kav no rau koj coj, hais tias koj yuav tsum tau nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, yog tsis li ntawd Vajtswv lub tsev yuav ua ib yam dab tsi rau koj no lawm.” Kuv qhia qhov tseeb rau koj hais tias, Vajtswv lub tsev yuav tsis ua ib yam dab tsi rau koj. Yog koj xav tawm mus, koj tuaj yeem tawm lub sij hawm twg los tau. Tsuas yog muab cov phau ntawv uas hais txog Vajtswv cov lus ntawd rov qab rau pawg ntseeg thiab muab tej hauj lwm uas koj tab tom ua ntawd rov qab los xwb. Koj tuaj yeem tawm thaum twg koj los tau. Vajtswv lub tsev tsis txwv koj, Vajtswv lub tsev tsis yog lub tsev kaw koj, thiab tsis yog ib lub tsev loj cuj. Vajtswv lub tsev yog qhov chaw ywj siab, thiab Vajtswv lub tsev lub qhov rooj qhib dav fo. Yog koj meem txom, vim koj ua tsis tau li koj nyiam, ces qhov ntawd txhais hais tias qhov chaw no tsis haum rau koj. Nws tsis yog lub tsev zoo siab uas koj xav nrhiav, thiab tsis yog qhov chaw uas koj tsim nyog nyob. Yog koj nyob rau hauv ib txoj kev uas tawm tsam qhov koj lub siab nyiam dhau lawm, ces koj yuav tsum tawm mus. Koj puas to taub? Vajtswv lub tsev yeej tsis yuam cov tsis ntseeg los sis cov uas tsis caum qhov tseeb li. Yog koj xav ua lag luam, kom nplua nuj, muaj ib txoj hauj lwm khwv noj khwv haus, los sis tawm mus rau hauv lub ntiaj teb thiab ua kom koj tus kheej muaj koob muaj npe, ces qhov ntawd yog qhov koj tus kheej caum, yog li ntawd koj yuav tsum tig rov qab mus rau lub ntiaj teb. Vajtswv lub tsev yeej tsis txwv tib neeg txoj kev ywj pheej li. Vajtswv lub tsev lub qhov rooj qhib dav fo. Cov tsis ntseeg thiab cov uas tsis caum qhov tseeb ntawd tuaj yeem tawm mus thiab tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus lub sij hawm twg los tau.

Ib txhia tib neeg mas yeej tsis kam ua lawv tej dej num kom tiav thiab tsis kam kawm txog qhov tseeb li. Lawv tsis tau hloov mus rau lub neej ntawm pawg ntseeg, lawv tsis muaj peev xwm hloov mus rau lub neej ntawm pawg ntseeg, thiab lawv pheej nyuaj siab thiab tsis muaj kev pab li. Zoo lawm, Kuv yuav hais rau cov tib neeg ntawd hais tias: Koj yuav tsum maj nroos thiab tawm mus. Mus rau hauv lub ntiaj teb mus nrhiav koj tus kheej tej hom phiaj thiab txoj hauv kev, thiab ua lub neej uas koj xav ua. Vajtswv lub tsev yeej tsis yuam ib tug tib neeg twg li. Tej kev cai tswj kav, tej kev coj ua, los sis tej kev cai tswj fwm ntawm pawg ntseeg yeej tsis muaj ib qho hais ncaj qha rau koj ib leeg li. Yog koj pom hais tias tej ntawd nyuaj, ua tsis tau li tej ntawd, thiab nyuaj siab thiab meem txom, ces koj xaiv tawm mus los tau. Cov uas muaj peev xwm txais yuav qhov tseeb thiab ua raws li tej hauv paus ntsiab lus yog cov uas tsim nyog nyob rau hauv pawg ntseeg. Yog koj xav hais tias koj tsis tsim nyog nyob rau hauv Vajtswv lub tsev no, puas yuav muaj lwm qhov chaw uas tsim nyog rau koj nyob lawm? Yeej muaj xwb, vim lub ntiaj teb loj heev, thiab yeej yuav muaj ib qho chaw uas tsim nyog rau koj nyob xwb. Muab hais kom luv luv ces hais tias, yog koj hnov meem txom nyob rau ntawm no, yog koj tsis muaj kev kaj siab, yog koj pheej xav qhia tawm thiab pheej muaj qhov nthuav koj tus yeeb yam tawm, ces koj nyob rau qhov kev phom sij lawm thiab tsis tsim nyog nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Lub ntiaj teb loj heev, yog li ntawd yeej yuav muaj ib qho chaw uas tsim nyog rau koj nyob xwb. Koj mam li siv koj lub sij hawm nrhiav qhov chaw ntawd. Qhov no tsis yog ib txoj kev uas tsim nyog daws qhov teeb meem no lod? Tsis tsim nyog lod? (Tsim nyog lawm.) Yog cov tib neeg no hnov meem txom heev, es koj tseem xav cia lawv nyob rau ntawm no thiab no, tsis yog koj ruam lawm lod? Kav tsij cia lawv tawm mus thiab thov kom lawv mus tau zoo raws li lawv tej kev npau suav xwb, puas yog? Lawv tej kev npau suav yog dab tsi? (Yog noj cov txiv lws suav me ntawd ib taig puv nkaus xwb.) Lawv kuj xav noj mov nplej thiab ntses txhua pluas, thiab txhua xyoo li thiab. Lwm yam kev npau suav uas lawv muaj yog dab tsi? Yog kom sawv los txhua hnub yam kaj siab lug, kom ua hauj lwm thaum lawv xav ua, thiab kom txhob muaj leej twg tswj hwm los sis saib xyuas lawv thaum lawv tsis xav ua hauj lwm. Qhov no tsis yog lawv txoj kev npau suav lod? (Yog.) Cas yuav yog ib txoj kev npau suav uas loj ua luaj! Cas yuav yog ib txoj kev npau suav uas siab ua luaj! Qhia Kuv seb, cov tib neeg zoo li no puas muaj tej kev cia siab zoo? Lawv puas rau siab ua lawv tes hauj lwm kom zoo? (Tsis rau.) Muab xaus lus hais tias, cov tib neeg zoo li no mas hnov meem txom tas li xwb. Muab hais kom meej meej hais tias, lawv txoj kev xav ces yog ua raws li lawv lub cev nqaij daim tawv lub siab nyiam thiab ua kom tau raws li lawv tej kev ntshaw xwb. Lawv siab twm xeeb dhau lawm, lawv xav ua txhua yam raws li lawv tus kheej lub siab nyiam thiab li lawv nyiam xwb, tsis quav ntsej tej kev cai thiab tsis daws teeb meem raws li tej hauv paus ntsiab lus li, tsuas ua txhua yam raws li lawv tus kheej tej kev xav, tej kev nyiam thiab tej kev ntshaw, thiab ua raws li lawv tus kheej tej kev txaus siab xwb. Lawv tsis muaj txoj kev ua neej thiab cov tib neeg zoo li no tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo li. Cov tib neeg uas tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo ntawd mas hnov meem txom txog txhua yam uas lawv ua, thiab txhua qhov chaw uas lawv mus li. Tab txawm yog lawv nyob ib leeg xwb los, lawv yeej hnov meem txom. Muab hais kom zoo ces hais tias, cov tib neeg no tsis yog cov tib neeg uas cog lus thiab lawv tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo. Muab hais kom meej zog ces hais tias, lawv txoj kev ua neej tsis zoo li qub lawm, thiab lawv me ntsis ruam lawm. Cov tib neeg uas mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo ntawd yog cov zoo li cas? Lawv yog cov tib neeg uas saib lawv tej kev tim tsum uas tseem ceeb zoo li zaub mov, khaub ncaws, chaw nyob, thiab kev thauj mus los yam yooj yooj yim xwb. Tsuav tej no mus txog rau tus qauv li ib txwm muaj lawm xwb, ces qhov ntawd txaus rau lawv lawm. Lawv txhawb txog lawv txoj kev nyob rau hauv lub neej, lawv txoj num yam li tib neeg, lawv txoj kev pom txog lub neej thiab tej uas muaj nuj nqis ntau dua. Cov tib neeg uas tsis cog lus ntawd xav txog dab tsi tag hnub? Lawv xav txog qhov yuav tsis rau siab ua li cas, yuav siv tej tswv yim dag li cas kom lawv thiaj li tso tau lub luag hauj lwm tseg, yuav noj li cas thiaj li zoo thiab thiaj li lom zem, yuav ua neej li cas kom lub cev kaj siab thiab tau zoo tas li xwb, yeej tsis xav txog tej uas tsim nyog li. Yog li ntawd, lawv thiaj li hnov meem txom nyob rau hauv qhov chaw lawv nyob thiab cheeb tsam uas ua lawv tej dej num kom tiav hauv Vajtswv lub tsev. Vajtswv lub tsev tim tsum kom tib neeg kawm tej yam thiab txoj kev paub qib siab uas ntsig txog lawv tej dej num, kom lawv thiaj li ua tau tej dej num ntawd zoo tuaj. Vajtswv lub tsev tim tsum kom tib neeg noj thiab haus Vajtswv cov lus tas li kom lawv thiaj li muaj ib txoj kev to taub zoo txog qhov tseeb, nkag mus rau qhov tseeb qhov muaj tiag, thiab paub tias tej hauv paus ntsiab lus rau txhua txoj kev ua ntawd yog dab tsi. Tag nrho tej uas Vajtswv lub tsev qhia txog thiab hais txog no puav leej ntsig txog ntau lub ncauj lus, tej uas muaj qab hau, thiab lwm yam, uas poob los rau hauv tib neeg lub neej thiab txoj kev ua lawv tej dej num kom tiav, thiab yog los pab tib neeg kom mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo thiab taug txoj kev yog xwb. Cov tib neeg uas tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo thiab cov uas ua li lawv nyiam no tsis xav ua tej uas zoo no li. Lub hom phiaj kawg uas lawv xav ua kom tiav los ntawm qhov ua txhua yam li lawv xav tau ntawd ces yog kom lub cev tau zoo, zoo siab, thiab kaj siab, thiab tsis txhob raug txwv los sis yuam kev rau ib txoj kev twg li xwb. Nws yog kom tau noj txhua yam uas lawv xav noj kom txaus, thiab ua li lawv nyiam xwb. Qhov lawv pheej hnov meem txom ntawd yog vim lawv txoj kev ua neej thiab lawv tej kev caum hauv siab xwb. Txawm koj yuav qhia txog qhov tseeb rau lawv npaum li cas los xij, lawv yuav tsis hloov li, yuav daws tsis tau lawv txoj kev meem txom li. Lawv yeej yog hom tib neeg zoo li ntawd; lawv tsuas yog tej uas tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo li xwb. Txawm nyob rau saum daim tawv zoo li lawv tsis tau ua ib qho kev phem loj los sis zoo li tsis yog cov tib neeg phem li los xij, thiab txawm zoo li lawv tsuas ua tsis tau raws li tej hauv paus ntsiab lus thiab tej kev cai tswj kav xwb los xij, tseeb tiag, lawv tus yam ntxwv lub ntsiab tseeb yog qhov hais tias lawv tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo los sis tsis taug txoj kev yog li. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej li, thiab lawv yuav tsis muaj txoj kev txawj ntse ntawm txoj kev ua neej li. Lawv tsis xav txog, tsis xav paub xav pom txog, los sis caum tej hom phiaj uas cov tib neeg muaj kev ua neej ntawd caum, los sis tej cwj pwm ntawm lub neej thiab tej kev ua neej nyob uas cov tib neeg muaj kev ua neej ntawd yuav tsum tau ua li. Lawv lub siab puv npo tej kev xav uas hais tias yuav nrhiav kom lub cev kaj siab thiab zoo siab li cas txhua hnub xwb. Txawm li cas los xij, hais txog txoj kev ua neej nyob rau hauv pawg ntseeg mas, lawv yeej tsis txaus siab rau tej uas lawv lub cev nyiam li yog li ntawd lawv thiaj li hnov tsis xis nyob thiab meem txom. Vim li ntawd lawv tej kev xav no thiaj li tshwm tuaj. Qhia Kuv seb, cov tib neeg zoo li no tsis muaj lub neej uas sab heev lod? (Muaj.) Lawv lub neej puas ntxim hlub? (Tsis ntxim, tsis ntxim hlub lawv li.) Qhov ko yog lawm, tsis ntxim hlub lawv. Muab hais dog dig ces hais tias, cov tib neeg no yog cov uas tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo. Nyob rau hauv zej zos, leej twg yog cov tib neeg uas tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo? Cov tib neeg zoo li ntawd yog cov tib neeg tub nkeeg, cov tib neeg ruam, cov tib neeg khiav nkaum hauj lwm, cov tib neeg tsim teeb meem, cov tib neeg ua laib, thiab cov tib neeg tsis ua hauj lwm. Lawv tsis xav kawm tej kev txawj los sis tej peev xwm tshiab ib qho li, thiab lawv tsis xav caum tej hauj lwm khwv noj khwv haus tiag tiag los sis nrhiav ib txoj hauj lwm kom lawv thiaj li nyob tau. Lawv yog cov tib neeg tub nkeeg thiab cov tib neeg tsis ua hauj lwm nyob rau ntawm zej zos. Lawv nkag mus rau hauv pawg ntseeg, ces tom qab ntawd lawv xav tau qee yam dawb dawb xwb, thiab xav kom tau lawv cov koob hmoov. Lawv yog cov tib neeg uas dej hlob ces dov cav xwb. Cov tib neeg uas dej hlob ces dov cav no yeej tsis kam ua lawv tej dej num kom tiav li. Yog txhua yam tsis mus li lawv txoj kev xav, ces tab txawm me me xwb los, lawv hnov meem txom lawm. Lawv ib txwm xav nyob ywj siab, lawv tsis xav ua ib yam hauj lwm dab tsi li, tiam sis lawv tseem xav noj cov zaub mov qab qab thiab hnav cov khaub ncaws zoo zoo, thiab noj txhua yam uas lawv xav noj thiab pw thaum lawv xav pw thiab. Lawv xav hais tias thaum hnub uas zoo li no los txog lawm, mas ntshe yuav zoo heev. Lawv twb tsis xav nyiaj ib qho kev txom nyem me me li thiab lawv xav tau ib lub neej raws li lawv lub siab nyiam xwb. Cov tib neeg no haj tseem pom hais tias kev ua neej nyob mas sab heev thiab; lawv raug tej kev xav tsis zoo khi lawm. Lawv hnov sab tas li thiab tsis meej pem vim lawv ua tsis tau li lawv nyiam. Lawv tsis xav mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo los sis saib xyuas lawv tej hauj lwm kom zoo. Lawv tsis xav ua ib txoj hauj lwm nkaus xwb es pheej ua txoj hauj lwm ntawd thaum pib mus kom tag, tsis xav saib saib txoj hauj lwm ntawd yam li lawv tus kheej txoj hauj lwm loj thiab tes dej num, yam li lawv txoj hauj lwm thiab lub luag hauj lwm; lawv tsis xav ua txoj hauj lwm ntawd kom tag kom tau txiaj ntsim, los sis ua kom tau raws li tus qauv kom zoo tshaj plaws li ua tau. Lawv yeej tsis xav li ntawd li. Lawv tsuas yog xav qhov lam taus lam ua thiab siv lawv tes dej num ua ib qho uas tsim nyog ua neej xwb. Thaum lawv ntsib kev nyuaj siab me ntsis los sis raug tswj kav, los sis thaum lawv ua tau raws li tus qauv siab me ntsis, los sis xuas xub pwg ris lub luag hauj lwm me ntsis, mas lawv hnov zoo li tsis xis nyob thiab meem txom. Lawv muaj tej kev xav tsis zoo no, lawv mloog zoo li kev ua neej mas sab heev, thiab lawv nyuaj siab. Ib qho uas lawv mloog zoo li txoj kev ua neej mas sab heev ntawd yog qhov hais tias cov tib neeg zoo li no tsis muaj qhov tsim nyog. Qhov lawv tsim nyog ntawd puas tsuaj lawm, lawv siv sij hawm tag hnub ua raws li lawv tej kev xav, ua raws li txoj kev npau suav, xav tej uas tsis muaj tseeb, pheej xav txog tej yam phem tshaj plaws tas li xwb. Vim li ntawd thiaj li daws lawv txoj kev meem txom nyuaj heev. Lawv tsis nyiam qhov tseeb, lawv yog cov tsis ntseeg. Tib qho uas peb ua tau ces yog hais kom lawv tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus, rov qab mus rau ntawm lub ntiaj teb thiab nrhiav lawv tus kheej qhov chaw kaj siab thiab chaw tau zoo xwb.

Cov uas ntseeg Vajtswv tiag tiag yog cov uas mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo, lawv txhua tus puav leej txaus siab hlo ua lawv tej dej num kom tiav, muaj peev xwm ris ib qho hauj lwm thiab ua qhov hauj lwm ntawd kom zoo raws li lawv lub peev xwm thiab tej kev cai tswj kav ntawm Vajtswv lub tsev. Qhov hloov los ua li lub neej no mas tej zaum thaum xub thawj yuav nyuaj. Tej zaum koj yuav hnov sab lub cev thiab nyuaj siab nyuaj ntsws. Txawm li cas los xij, yog koj muaj qhov kev txiav txim siab los koom tes thiab txaus siab hlo ua ib tug tib neeg dog dig thiab ib tug tib neeg zoo, thiab kom tau txais txoj kev cawm dim tiag tiag, mas koj yuav tsum tiv kev txom nyem me ntsis thiab cia Vajtswv qhuab qhia koj. Thaum koj muaj qhov txhob txwm ua lawm, koj yuav tsum tig koj lub nraub qaum rau qhov txhob txwm ua ntawd thiab tso qhov ntawd tseg, maj mam txo koj txoj kev txhob txwm ua thiab tej kev ntshaw uas twm xeeb ntawd. Koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev pab txog tej yam tseem ceeb, nyob rau lub sij hawm tseem ceeb, thiab tej hauj lwm tseem ceeb. Yog koj muaj kev txiav txim siab, mas koj yuav tsum thov Vajtswv rau txim rau koj thiab qhuab qhia koj, thiab qhia koj kom koj thiaj li to taub qhov tseeb, ua li ntawd koj thiaj li yuav ua tau zoo tuaj. Yog koj txiav txim siab tiag tiag, thiab koj thov Vajtswv nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab thov Nws, mas Vajtswv yeej yuav ua hauj lwm xwb. Nws yuav hloov koj tus yam ntxwv thiab koj tej kev xav. Yog Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm me ntsis, txhawb koj lub siab me ntsis, thiab qhia koj me ntsis, mas koj lub siab yuav hloov, thiab koj tus yam ntxwv yuav hloov pauv. Thaum qhov kev hloov pauv no tshwm sim lawm, koj yuav paub hais tias qhov kev ua neej li no mas tsis meem txom. Koj tus yam ntxwv thiab tej kev xav uas meem txom ntawd yuav hloov pauv thiab tsawg lawm, thiab tej ntawd yuav txawv yav dhau los lawm. Koj yuav paub hais tias qhov kev ua neej zoo li no mas tsis sab li. Koj yuav pom hais tias qhov ua koj tes dej num tiav nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd mas muaj kev xyiv fab heev. Koj yuav paub hais tias qhov coj koj tus kheej kom zoo, thiab ua koj tes dej num kom tiav li no, nyiaj tej kev txom nyem thiab tiv kev txom nyem, ua raws li tej kev cai, thiab ua txhua yam raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawd mas yog txoj kev ua neej uas zoo. Koj yuav paub hais tias qhov no yog lub neej uas cov tib neeg dog dig tsim nyog muaj. Thaum koj ua neej raws li qhov tseeb thiab ua koj tes dej num zoo lawm, koj yuav paub hais tias koj lub siab nyob ruaj khov thiab kaj siab lug, thiab paub tias koj lub neej muaj nuj nqis. Koj yuav xav hais tias: “Vim li cas kuv thiaj li tsis paub qhov no ua ntej? Vim li cas kuv thiaj li tawv ncauj ua luaj li? Yav dhau los, kuv ua neej raws li Ntxwgnyoog tej tswv yim thiab tus moj yam, ua neej tsis tsheej neeg thiab tsis tsheej dab li, kuv yim ua neej nyob, ces kuv yim hnov mob siab xwb. Tam sim no kuv to taub qhov tseeb lawm, kuv tuaj yeem tso kuv tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg me ntsis, thiab kuv tuaj yeem hnov qhov kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab tiag tiag ntawm lub neej uas ua kuv tes dej num kom tiav thiab xyaum ua raws li qhov tseeb lawm!” Thaum ntawd koj lub siab yuav tsis hloov lod? (Hloov.) Thaum koj paub hais tias vim li cas koj lub neej thiaj li meem txom thiab nyuaj siab yav dhau los lawm, thaum koj nrhiav tau lub hauv paus uas ua rau koj raug kev txom nyem, thiab daws tau qhov qhov teeb meem ntawd lawm, koj yuav muaj kev cia siab txog txoj kev hloov. Tsuav koj siv zog rau qhov tseeb, siv zog rau Vajtswv cov lus ntxiv, kawm txog qhov tseeb ntxiv, thiab kuj mloog koj cov kwv tij thiab cov muam tej lus tim khawv uas hais txog kev paub thiab, ces koj yuav muaj ib txoj kev uas meej tuaj, thiab koj tus yam ntxwv yuav tsis zoo tuaj lod? Yog koj tus yam ntxwv zoo tuaj lawm, koj tej kev xav uas meem txom yuav maj mam kaj siab tuaj, thiab tsis cuam tshuam koj ntxiv lawm. Txawm li ntawd los, nyob rau hauv tej qho xwm txheej los sis tej qho uas tshwj xeeb mas, tej zaum tej kev xav ntawm txoj kev meem txom thiab kev mob siab ntawd yuav tshwm tuaj thiab, tiam sis tsuav koj nrhiav qhov tseeb los kho tej ntawd xwb, ces tej kev xav uas meem txom no yuav ploj mus lawm. Koj yuav muaj peev xwm ua los ntawm koj lub siab dawb paug, tag nrho lub zog, thiab txoj kev mob siab rau thaum ua koj tes dej num, thiab koj yuav muaj kev cai siab txog txoj kev cawm dim. Yog koj muaj peev xwm hloov pauv zoo li no, ces koj tsis tas yuav tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus li. Qhov koj muaj peev xwm hloov pauv li no yuav ua tau pov thawj qhia hais tias tseem muaj kev cia siab rau koj—kev cia siab tias yuav hloov, thiab kev cia siab tias yuav dim. Qhov no yuav ua pov thawj qhia hais tias koj tseem yog ib tug tswv cuab nyob rau ntawm Vajtswv lub tsev, tiam sis koj raug cuam tshuam ntev dhau lawm thiab muaj tej kev xav uas twm xeeb thiab tej kev xav ntawm koj tus kheej tob dhau lawm, los sis muaj tej cwj pwm thiab tej tswv yim tsis zoo ntau dhau lawm, es thiaj li ua rau koj lub siab uas txawj xav tsis paub xav thiab tsis muaj kev xav, ua rau qhov koj tsim nyog ntawd puas tsuaj, thiab ua rau koj tsis paub txaj muag lawm. Yog koj tuaj yeem hloov pauv zoo li no, mas Vajtswv lub tsev yuav txais tos koj los nyob, los ua koj tes dej num kom tiav, los ua koj txoj num kom tiav, thiab los ua tes hauj lwm uas koj tab tom ua ntawd kom tag tiag tiag. Txawm li ntawd los, tsuas pab tau cov tib neeg uas muaj tej kev xav tsis zoo no los ntawm lub siab hlub xwb. Yog txawm twb ntuas tus tib neeg ntawd tas li los pheej tsis kam lees txais qhov tseeb thiab tsis lees txim hloov dua siab tshiab li, ces peb yuav tau hais sib ntsib dua rau lawv. Tiam sis yog ib tug tib neeg twg yeej kam hloov tiag tiag, hloov pauv lawv tus kheej, hloov lawv txoj kev, ces peb zoo siab hlo txais tos lawv los nyob. Tsuav lawv yeej kam los nyob tiag tiag thiab hloov lawv tej kev ua thiab tej kev ua neej yav dhau los, thiab lawv muaj peev xwm maj mam hloov pauv thaum ua lawv tes dej num, thiab lawv yim ua lawv tes dej num ntev mas lawv yim ua tau tes dej num ntawd zoo xwb, ces peb txais tos cov tib neeg zoo li no los nyob thiab cia siab hais tias lawv yuav ua kom zoo mus ntxiv. Peb kuj xav kom lawv ua tau zoo heev thiab xws li: Peb xav kom lawv tawm ntawm lawv tej kev xav tsis zoo los, kom lawv tsis raug tej kev xav tsis zoo ntawd cuam tshuam los sis tsis raug tej kev xav tsis zoo ntawd tus duab ntxoov ntxoo roos ntxiv lawm, thiab kom lawv mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo thiab taug txoj kev yog, coj thiab ua neej li cov tib neeg dog dig ua raws li Vajtswv tej kev tim tsum, thiab ua lawv tej dej num hauv Vajtswv lub tsev kom tiav yam khov kho raws li Nws tej kev tim tsum, tsis lam taus lam ua neej ntxiv lawm. Peb xav kom lawv ua tau zoo rau yav tom ntej, thiab kom lawv yuav tsis ua txhua yam li lawv nyiam ntxiv lawm, los sis tsuas yog txhawj txog lawv tus kheej los ntawm txoj kev nrhiav kev zoo siab thiab kev xyiv fab ntawm lub cev xwb, tiam sis yog xav txog tej teeb meem uas ntsig txog txoj kev ua lawv tej dej num kom tiav, xav txog txoj kev ua lawv taug nyob rau hauv lub neej, thiab txoj kev ua neej li ib txwm ua kom ntau ntxiv. Peb xav kom lawv yuav ua neej nyob rau hauv Vajtswv lub tsev yam kaj siab lug, muaj kev ywj siab, thiab kev ywj pheej, muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab txhua hnub, thiab muaj kev sov siab thiab kev xyiv fab nyob rau hauv lawv lub neej uas nyob rau ntawm no. Qhov no tsis yog qhov kev xav kom lawv ua tau uas loj tshaj plaws lod? (Yog.) Kuv twb hais qhov Kuv xav kom lawv ua tau tag lawm, yog li ntawd Kuv caw nej txhua tus hais qhov nej lub siab xav kom lawv ua tau. (Qhov peb lub siab xav kom lawv ua tau ces yog qhov kom lawv yuav ua neej yam kaj siab lug, muaj kev ywj siab, thiab kev ywj pheej nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab txhua hnub, thiab muaj kev sov siab thiab kev xyiv fab nyob rau hauv lawv lub neej uas nyob rau ntawm no.) Dab tsi ntxiv thiab? Qhov xav kom lawv tsis txhob ua neej nyob rau hauv qhov tej kev xav uas meem txom ntawd khi yam tag nrho siab ne? (Yog lawm.) Qhov ko yog qhov Kuv xav kom lawv ua tau ntag. Nej puas muaj lwm yam kev xav kom lawv ua tau lawm? (Qhov kuv lub siab xav kom lawv ua tau ces yog qhov hais tias lawv yuav muaj peev xwm mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo, thiab ua lawv tej dej num kom zoo txuas ntxiv.) Qhov no puas yog ib qho kev xav kom lawv ua tau uas zoo? (Yog.) Puas muaj lwm qhov kev xav kom lawv ua tau lawm? (Qhov kuv lub siab xav kom lawv ua tau ces yog qhov hais tias lawv yuav tuaj yeem pib ua lub neej li ib txwm ua kom sai.) Qhov kev xav kom lawv ua tau no tej zaum yuav tsis siab, tiam sis kuv xav hais tias nws muaj qab hau. Tib neeg yuav tsum ua neej li ib txwm ua thiab tsis txhob xav tias meem txom. Vim li cas peb thiaj li nyiaj tsis taus tej kev txom nyem uas lwm tus nyiaj taus? Yog ib tug tib neeg twg muaj lub siab uas txawj xav, qhov tsim nyog, thiab paub txaj muag txog txoj kev ua neej, nrog rau tej kev caum, tej kev ua neej nyob, thiab tej hom phiaj zoo uas nyob rau hauv lawv txoj kev caum uas cov tib neeg dog dig yuav tsum muaj ntawd, ces lawv yuav tsis hnov meem txom. Qhov no tsis yog ib qho kev xav kom lawv ua tau uas zoo heev lod? (Yog.) Dab tsi ntxiv thiab? (Qhov kuv lub siab xav kom lawv ua tau ces yog kom lawv koom tes nrog lawv cov kwv tij thiab cov muam yam sib haum xeeb, kom paub Vajtswv txoj kev hlub nyob rau hauv Nws lub tsev, thiab kom ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv lub tsev.) Qhov kev tim tsum no puas siab? (Tsis siab.) Yog tsis siab no, puas yooj yim ua tau? Qhov paub txoj kev hlub ntawm Vajtswv lub tsev ntawd mas yog mus raws li qhov muaj tiag—nws yog yam uas cov tib neeg no tim tsum, tsis yog lod? (Yog.) Tej kev tim tsum ntawm tib neeg uas zoo li no mas tsis siab. Qhov ua ntej thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog, lawv yuav tsum muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej. Lawv yuav tsum tsis txhob tub nkeeg los sis lam taus lam ua neej xwb; lawv yuav tsum xyaum ua neej, mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo, ris lawv tej luag hauj lwm thiab lawv tej dej num. Tom qab ntawd lawv yuav tsum kawm tias yuav ua neej li cas, yuav ua neej li ib txwm ua li cas, thiab yuav ua lawv tej luag hauj lwm thiab tej dej num kom zoo li cas. Qhov ua li ntawd, lawv yuav hnov tau zoo, thaj yeeb, thiab xyiv fab nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab lawv yuav txaus siab hlo ua neej thiab ua lawv tej dej num kom tiav nyob rau ntawm no. Tom qab dim ntawm lawv tej kev xav tsis zoo uas meem txom lawm, lawv yuav muaj peev xwm caum qhov tseeb zuj zus thiab koom tes nrog lwm tus yam sib haum xeeb. Tej no yog tej kev tim tsum ntawm cov tib neeg zoo li no. Txawm lawv yuav muaj hnub nyoog li cas los xij, peb tsis muaj tej kev xav kom lawv ua tau loj los sis tsis muaj tej kev tim tsum ntawm lawv uas siab, tsuas muaj tej uas peb hais txog no xwb. Ua ntej tshaj plaws, lawv yuav tsum xyaum mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo, ris tej luag hauj lwm thiab tej hauj lwm ntawm ib tug neeg loj thiab ib tug neeg dog dig, thiab tom qab ntawd xyaum ua raws li tej kev cai, thiab lees txais txoj kev tswj hwm, kev saib xyuas, thiab kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv lub tsev, thiab ua lawv tej dej num kom zoo. Qhov no yog tus cwj pwm zoo uas tus tib neeg muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog yuav tsum coj. Qhov ob yog, lawv yuav tsum muaj txoj kev to taub thiab kev paub txog tej luag hauj lwm, tej hauj lwm, thiab tej kev xav thiab tej kev xam pom uas yog uas ntsig txog lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej. Koj yuav tsum muab koj tej kev xav tsis zoo thiab txoj kev meem txom tshem tawm mus, thiab fim ntau yam kev nyuaj uas tshwm sim nyob rau hauv koj lub neej kom yog. Nyob li ntawm koj mas, tej no tsis yog tej yam, los sis tej nra, los sis tej kev khi ntxiv, tiam sis yog yam uas koj uas yog ib tug neeg loj lawm yuav tau ris. Qhov no txhais hais tias txhua tus neeg loj, txawm koj yuav yog noj niam los txiv neej, txawm koj yuav muaj lub peev xwm zoo li cas, muaj peev xwm npaum li cas, los sis koj muaj tej kev txawj dab tsi los xij, koj yuav tsum ris txhua yam uas cov neeg loj tsim nyog ris ntawd, nrog rau: tej chaw ua neej uas cov neeg loj yuav tsum tau yoog raws, tej luag hauj lwm, tej hauj lwm, thiab tej num uas koj yuav tsum tau ua, thiab tes hauj lwm uas koj yuav tsum tau ris. Qhov ib, koj yuav tsum lees txais tej no yam kub siab lug es tsis txhob cia siab tias lwm tus yuav muab khaub ncaws rau koj hnav thiab pub zaub mov rau koj noj, los sis vam khom rau tej txiaj ntsim ntawm lwm tus lub zog kom nyob taus. Tsis tas li ntawd xwb, koj yuav tsum xyaum ua thiab lees txais ntau yam kev cai, tej kev cai tswj kav, thiab txoj kev tswj hwm, koj yuav tsum lees txais tej kev cai tswj fwm ntawm Vajtswv lub tsev, thiab xyaum coj raws li txoj kev ua neej nyob thiab lub neej ntawm lwm tus tib neeg. Koj yuav tsum muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej, mus ntsib tib neeg, tej xwm txheej, thiab txhua yam uas nyob ib puag ncig koj kom yog, thiab saib xyuas thiab daws tej teeb meem uas koj raug ntawd kom yog. Tej no yog tej uas ib tug neeg uas muaj kev ua neej yuav tsum tau ua, kuj tuaj yeem hais tau hais tias qhov no yog lub neej thiab yog qhov chaw ua neej uas ib tug neeg loj yuav tsum tau ntsib thiab. Piv txwv li, ua ib tug neeg loj lawm, koj yuav tsum vam khom rau koj tus kheej tej peev xwm los txhawb thiab khwv rau koj tsev neeg noj, txawm koj lub neej yuav nyuaj npaum li cas los xij. Qhov no yog txoj kev txom nyem uas koj yuav tsum tau nyiaj, yog lub luag hauj lwm uas koj yuav tsum tau ua kom tiav, thiab yog txoj hauj lwm uas koj yuav tsum tau ua kom tiav. Koj yuav tsum ris lub luag hauj lwm uas ib tug neeg loj tsim nyog ris. Txawm koj yuav nyiaj kev txom nyem ntau npaum li cas los sis koj tiv kev txom nyem npaum li cas, txawm koj yuav tu siab npaum li cas los xij, koj yuav tsum nqos koj tej kev tsis txaus siab thiab koj yuav tsum tsis txhob muaj tej kev xav tsis zoo ib qho los sis yws ib tug tib neeg twg ib los li, vim qhov no yog yam uas cov tib neeg loj tsim nyog ris. Ua ib tug neeg loj lawm, koj yuav tsum ris tej no—tsis txhob yws los sis tawm tsam li, thiab tshwj xeeb yog tsis txhob khiav tawm ntawm tej ntawd los sis tsis kam txais yuav tej ntawd. Qhov lam taus lam ua neej, tub nkeeg, ua txhua yam li koj nyiam, tawv ncauj los sis hloov hloov siab, ua yam uas koj xav ua thiab tsis ua yam uas koj tsis xav ua ntawd—mas qhov no tsis yog tus cwj pwm nyob rau hauv lub neej uas ib tug neeg loj tsim nyog coj. Txhua tus neeg loj yuav tsum ris tus neeg loj tej luag hauj lwm, txawm lawv yuav ntsib kev nyuaj siab npaum li cas los xij, xws li tej kev txom nyem, kev mob nkeeg, thiab ntau yam kev nyuaj—tej no yog tej uas txhua tus yuav tsum raug thiab ris. Tej ntawd yog ib feem ntawm tib neeg lub neej. Yog koj ris tsis taus txoj kev nyuaj siab los sis nyiaj tsis taus txoj kev txom nyem, ces qhov ntawd txhais hais tias koj siab muag heev thiab siv tsis tau dab tsi li. Txhua tus uas ua neej nyob yuav tsum ris qhov kev txom nyem no, thiab yeej tsis muaj leej twg zam dhau li. Tsis hais nyob rau hauv zej zos los sis hauv Vajtswv lub tsev li, nws yeej zoo ib yam rau txhua tus. Qhov no yog lub luag hauj lwm uas koj yuav tsum ris, yog lub nra hnyav uas tus neeg loj yuav tsum ev, yog yam uas lawv yuav tsum kwv saum xub pwg, yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob khiav tawm ntawm lub luag hauj lwm ntawd. Yog koj pheej sim khiav tawm los sis muab txhua yam no tso pov tseg, ces koj tej kev xav uas meem txom yuav tawm tuaj, thiab koj yuav raug tej kev xav uas meem txom ntawd cuam tshuam tas li. Txawm li cas los xij, yog koj nkag siab zoo thiab lees txais txhua yam no, thiab saib txhua yam no yam li yog ib qho uas tim tsum ntawm koj lub neej thiab txoj kev ua neej nyob, ces tej teeb meem no yuav tsum tsis yog qhov uas ua rau koj muaj tej kev xav tsis zoo. Ib qho yog, koj yuav tsum xyaum ris tej luag hauj lwm thiab tej hauj lwm uas cov tib neeg loj tsim nyog ris thiab ua. Hos lwm qhov yog, koj yuav tsum xyaum nrog lwm tus nyob ua ke kom sib haum xeeb nyob rau hauv koj qhov chaw nyob thiab qhov chaw ua hauj lwm kom zoo. Tsis txhob cia li ua li koj nyiam. Lub hom phiaj ntawm txoj kev nyob ua ke kom sib haum xeeb ntawd yog dab tsi? Nws yog kom ua tau tes hauj lwm thiab tej hauj lwm thiab tej luag hauj lwm zoo tuaj uas koj, uas yog ib tug neeg loj lawm tsim nyog ua thiab ua kom tiav, kom txo tau tej kev puas tsuaj uas tej teeb meem uas koj ntsib nyob rau hauv koj tes hauj lwm ntawd ua rau puas tsuaj, thiab kom ua rau koj tes hauj lwm tau txiaj ntsim tuaj thiab ua tau zoo tshaj plaws. Qhov no yog qhov uas koj yuav tsum ua kom tau. Yog koj muaj txoj kev ua neej, koj yuav tsum ua tiav qhov no thaum nrog tib neeg ua hauj lwm. Hais txog qhov kev nyuaj siab rau hauj lwm ntawd, txawm qhov hauj lwm ntawd yog los ntawm tus Nyob Saud los los sis los ntawm Vajtswv lub tsev los, los sis yog hais tias qhov hauj lwm ntawd yog ib qho kev nyuaj siab uas koj cov kwv tij thiab cov muam ua rau koj los xij, nws yog ib yam uas koj yuav tsum tau ris. Koj hais tsis tau hais tias, “Qhov no nyuaj siab dhau lawm, yog li ntawd kuv yuav tsis ua. Kuv tsuas yog nrhiav kev lom zem, kev kaj siab, kev zoo siab, thiab kev tau zoo nyob rau hauv txoj kev ua kuv tes dej num thiab kev ua hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv lub tsev xwb.” Qhov no yuav siv tsis tau; qhov no tsis yog ib qho kev xav uas ib tug neeg loj tsim nyog muaj, thiab Vajtswv lub tsev tsis yog ib qho chaw rau koj ua raws li siab nyiam kom tau zoo. Txhua tus tib neeg puav leej muaj ib qho kev nyuaj siab thiab kev phom sij nyob rau hauv lawv lub neej thiab tes hauj lwm. Nyob rau hauv txhua txoj hauj lwm, tshwj xeeb yog txoj uas ua koj tes dej num kom tiav nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd, mas koj yuav tsum siv zog kom tau txais txiaj ntsig zoo. Nyob rau qib siab dua mas, qhov no yog Vajtswv txoj kev qhia thiab kev tim tsum. Hos nyob rau qib qis dua ces, nws yog tus cwj pwm, kev xam pom, tus qauv, thiab lub hauv paus ntsiab lus uas txhua tus yuav tsum tau ua nyob rau hauv lawv txoj kev coj kom zoo thiab tej kev ua. Thaum koj ua ib teg dej num tiav nyob rau hauv Vajtswv lub tsev lawm, koj yuav tsum xyaum ua raws li tej kev cai tswj kav thiab tej kev coj ua ntawm Vajtswv lub tsev, koj yuav tsum xyaum ua raws, xyaum tej kev cai, thiab coj koj tus kheej kom muaj tus xeeb ceem zoo. Qhov no yog ib qho tseem ceeb ntawm yus txoj kev coj kom zoo. Koj yuav tsum tsis txhob siv tag nrho koj lub sij hawm los ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam es tsis ua hauj lwm, tsis ua tib zoo xav txog ib yam dab tsi, thiab siv koj lub sij hawm nyob dawb, los sis mus ua tej kev phem, thiab ua raws li koj tus kheej txoj kev ua neej, zoo li cov tsis ntseeg ua. Tsis txhob ua rau lwm tus saib tsis taus koj, tsis txhob ua ib tug ntsia hlau nyob rau hauv lawv lub qhov muag los sis ua ib tug pos chob lawv, tsis txhob ua rau txhua tus ntxub koj los sis tsis kam txais yuav koj, thiab tsis txhob ua ib qho teeb meem los sis ib qho chaw dawm taw rau ib qho hauj lwm twg li. Qhov no yog lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog uas ib tug neeg loj yuav tsum muaj, thiab nws kuj yog lub luag hauj lwm uas txhua tus neeg loj yuav tsum ris thiab. Tej no yog ib feem ntawm tej ntawd uas koj yuav tsum tau ua kom thiaj li ris tau lub luag hauj lwm no. Koj puas to taub? (To taub.)

Yog hais tias koj yog ib tug neeg uas muaj kev txiav txim siab, yog koj tuaj yeem saib tej luag hauj lwm, thiab tej hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ris, tej uas cov tib neeg muaj kev ua neej ntawd yuav tsum ua kom tiav, thiab tej uas cov tib neeg loj yuav tsum ua kom tiav yam li tej kev npaj siab thiab tej hom phiaj ntawm koj txoj kev caum, thiab yog koj tuaj yeem ris koj tej luag hauj lwm, ces txawm koj yuav tiv txoj kev txom nyem dab tsi thiab koj yuav nyiaj txoj kev mob siab dab tsi los xij, koj yuav tsis yws, thiab tsuav koj saib qhov ntawd yam li yog Vajtswv tej kev tim tsum thiab lub siab nyiam xwb, ces koj yuav muaj peev xwm nyiaj txhua txoj kev txom nyem thiab ua tau koj tes dej num zoo. Lub sij hawm ntawd, koj lub siab yuav zoo li cas? Nws yuav txawv lawm; koj yuav hnov muaj kev thaj yeeb thiab kev ruaj khov nyob rau hauv koj lub siab, thiab koj yuav muaj kev xyiv fab. Tsuas nrhiav txoj kev ua neej li ib txwm ua, thiab txoj kev caum tej luag hauj lwm, tej hauj lwm, thiab txoj num uas cov tib neeg muaj kev ua neej yuav tsum ris thiab ua ntawd xwb, mas koj thiaj li pom tib neeg muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab nyob rau hauv lawv lub siab, thiab lawv muaj kev lom zem. Lawv twb tseem tsis tau mus txog qib uas lawv ua hauj lwm raws li tej hauv paus ntsiab lus thiab tau txais qhov tseeb, tiam sis lawv twb hloov qee yam lawm. Cov tib neeg zoo li no yog cov uas muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog; lawv yog cov tib neeg ncaj ncees uas tuaj yeem kov yeej txhua txoj kev nyuaj thiab ua tau txhua yam hauj lwm. Lawv yog Khetos cov tub rog uas zoo, lawv twb raug cob qhia lawm, thiab tsis muaj ib qho kev nyuaj yuav kov yeej lawv li. Qhia Kuv seb, nej xav li cas txog txoj kev coj kom zoo uas zoo li no? Cov tib neeg no tsis muaj kev ua siab ntev lod? (Lawv muaj.) Lawv muaj kev ua siab ntev, thiab tib neeg qhuas lawv. Cov tib neeg zoo li no puas tseem hnov meem txom? (Tsis hnov.) Yog li lawv hloov tej kev xav uas meem txom no li cas? Vim li cas tej kev xav uas meem txom no thiaj li yuav tsis ua teeb meem rau lawv los sis nrhiav tau lawv lawm? (Nws yog vim lawv nyiam yam zoo thiab ris lub nra uas nyob rau hauv lawv tej dej num.) Qhov ko yog lawm, nws yog vim txoj kev mob siab rau ua yus tes hauj lwm kom zoo xwb. Thaum tib neeg mob siab rau ua tej yam kom zoo, thiab thaum lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej, thiab txoj kev paub txog lub luag hauj lwm thiab txoj kev paub txog txoj num uas lawv muaj ntawd muab tag nrho coj los siv lawm, ces lawv yuav ua tau zoo txawm yuav muab lawv tso rau qhov twg los xij. Lawv tuaj yeem ua tau txhua txoj hauj lwm tiav, yam tsis muaj kev meem txom, kev nyuaj siab, los sis kev ntxhov siab li. Koj puas xav hais tias Vajtswv foom koob hmoov rau cov tib neeg zoo li no? Cov tib neeg uas muaj ib lub siab uas txawj xav, qhov tsim nyog, thiab txoj kev ua neej uas zoo li no puas yuav ntsib tej kev nyuaj nyob rau hauv txoj kev caum qhov tseeb? (Tsis ntsib.) Raws li tej kev caum, tej kev xam pom, thiab tej kev ua neej nyob ntawm txoj kev ua neej ntawd, mas txoj kev caum qhov tseeb yuav tsis nyuaj rau lawv li. Thaum tib neeg mus txog rau qib no lawm, lawv yuav nyob tsis deb ntawm txoj kev to taub txog qhov tseeb, txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb, txoj kev ua raws li qhov tseeb tej hauv paus ntsiab lus, thiab txoj kev nkag mus rau hauv qhov tseeb qhov muaj tiag lawm. Qhov hais tias “tsis deb” txhais li cas nyob rau ntawm no? Nws txhais hais tias lawv qhov kev xam pom txog lawv txoj kev coj kom zoo, thiab txoj kev ua neej nyob uas lawv tau xaiv ntawd mas yog qhov zoo thiab muaj txiaj ntsig nkaus xwb, thiab mus raws li txoj kev ua neej uas Vajtswv tim tsum. Nws txhais hais tias lawv twb mus txog tej qauv uas Vajtswv teeb tseg lawm. Thaum lawv ua tau raws li cov qauv no lawm, ces cov tib neeg zoo li no tuaj yeem to taub qhov tseeb thaum lawv hnov txog qhov tseeb ntawd, thiab qhov lawv los xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd mas tsis nyuaj li. Qhov lawv nkag mus rau hauv qhov tseeb qhov muaj tiag thiab ua raws li qhov tseeb tej hauv paus ntsiab lus ntawd mas yuav yooj yim heev. Tag nrho yog, muaj pes tsawg kis uas cov tib neeg muaj txoj kev ua neej yuav tsum tau ua? Muaj kwv yees li peb kis. Peb kis ntawd yog dab tsi? Qhia Kuv seb. (Kis ib yog hais txog kev xyaum ris tej luag hauj lwm thiab tej hauj lwm uas ib tug neeg loj yuav tsum tau muaj thiab ris. Kis ob yog hais txog kev xyaum nrog lwm tus nyob ua ke kom sib haum xeeb nyob rau hauv yus qhov chaw nyob thiab qhov chaw ua hauj lwm uas muaj kev ua neej, thiab tsis txhob ua txhua yam li yus nyiam. Thiab kis peb yog hais txog kev xyaum ua raws li Vajtswv tej lus qhia raws li qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej, thiab ua raws li tej cwj pwm, tej kev xam pom, tej qauv, thiab tej hauv paus ntsiab lus uas tib neeg yuav tsum muaj nyob rau hauv lawv txoj kev coj kom zoo, uas txhais hais tias ua raws li tej kev cai.) Peb kis no yog yam uas cov tib neeg muaj txoj kev ua neej yuav tsum muaj. Yog tib neeg pib xav thiab mob siab rau peb kis no, thiab siv zog rau peb kis no, mas lawv yuav pib mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo—yog li lawv puas tseem muaj tej kev xav tsis zoo lawm? Lawv puas tseem hnov meem txom lawm? Thaum koj mob siab rau ua koj tes hauj lwm kom zoo thiab saib xyuas koj tej hauj lwm kom zoo, thiab ris tej luag hauj lwm thiab tej hauj lwm uas cov neeg loj yuav tsum ris lawm, ces koj yuav muaj ntau yam ua heev thiab xav hais tias koj khwv heev. Tshwj xeeb yog cov uas tab tom ua lawv tej dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev tam sim no, puas muaj ib lub sij hawm rau lawv los meem txom li? Tsis muaj sij hawm li. Yog li ntawd, qhov teeb meem ntawm cov uas hnov meem txom, tsis kaj siab, thiab tu siab los sis nyuaj siab thaum lawv ntsib ib yam dab tsi uas tsis zoo siab me ntsis ntawd yog dab tsi? Qhov teeb meem ntawd yog qhov hais tias lawv tsis tswj kav lawv tus kheej los ntawm yam yog thiab lawv tub nkeeg. Qhov teeb meem ntawd yog qhov hais tias lawv tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo, thiab lawv tsis pom tej uas lawv yuav tsum tau ua, yog li ntawd lawv lub siab thiaj li tub nkeeg thiab lawv tej kev xav thiab li xav ywj siab. Lawv xav thiab xav, yam tsis muaj ib txoj hauv kev taug li, yog li ntawd lawv thiaj li hnov meem txom. Lawv yim xav ces lawv yim npau taws thiab yim mloog zoo li tsis muaj kev pab, thiab lawv yim tsis muaj hauv kev xwb; lawv yim xav ces lawv yim mloog zoo li lawv lub neej tsis tsim nyog, thiab yim mloog zoo li lawv nyuaj siab thiab tu siab tuaj xwb. Lawv tsis muaj zog khiav kom dim, yog li ntawd thaum kawg, lawv thiaj li muaj tej kev xav uas meem txom no lawm. Tsis yog li ntawd lod? (Yog.) Tseeb tiag, qhov teeb meem no mas daws yooj yim heev vim muaj ntau yam uas koj yuav tsum tau ua, ntau yam zoo uas koj yuav tsum tau xav txog thiab xav hais tias koj yuav tsis muaj lub sij hawm los xav txog tej uas siv tsis tau dab tsi ntawd, uas yog txoj kev nrhiav kev zoo siab ntawd. Cov tib neeg uas lawv lub siab tub nkeeg xav txog tej yam zoo li no mas nyiam so dua li ua hauj lwm, lawv yog cov tib neeg tsis ua hauj lwm uas hu loj, thiab lawv tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo li. Cov uas tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo ntawd mas pheej pom hais tias lawv tus kheej mas muaj tej kev xav uas meem txom tas li xwb. Cov tib neeg no tsis tswj kav lawv tus kheej los ntawm tej uas yog thaum muaj ntau qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau mob siab rau ua, thiab lawv tsis xav txog los sis tsis ua raws li tej uas tseem ceeb ntawd li. Tiam sis, lawv nrhiav sij hawm cia lawv lub siab ua ywj fab ywj fwm, yws thiab quaj txog lawv lub cev, txhawj txog lawv lub neej yav tom ntej, thiab ntxhov siab txog txoj kev mob siab uas lawv tau nyiaj thiab tej kev txom nyem uas lawv tau tiv. Thaum lawv daws tsis tau tag nrho tej no, ris tsis tau, los sis nrhiav ib txoj kev tso tej kev ntxhov siab no tawm mus, mas lawv hnov meem txom heev. Lawv ntshai tsam tsis tau koob hmoov thaum lawv xav txog qhov tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus lawm, lawv ntshai poob mus rau hauv ntuj tawg yog lawv ua phem, thiab lawv kuj tsis kam caum qhov tseeb los sis ua lawv tej dej num kom zoo li thiab. Vim li ntawd lawv thiaj li hnov meem txom. Tsis yog li no lod? (Yog.) Yog lawm. Yog ib tug tib neeg twg mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo thiab taug txoj kev yog, ces yuav tsis muaj tej kev xav no tshwm tuaj. Tab txawm yog qee zaus lawv muaj tej kev xav uas meem txom vim tej qho xwm txheej tshwj xeeb uas nyob ib ntus los xij, lawv tsuas ua raws li lub siab xwb, vim cov tib neeg muaj txoj kev ua neej uas yog thiab qhov kev xam pom txog txoj kev ua neej nyob uas yog ntawd yuav kov yeej tej kev xav tsis zoo no. Vim li ntawd, koj thiaj li yuav tsis pom hais tias koj tus kheej muaj tej kev xav uas meem txom tas li. Qhov no txhais hais tias tej kev xav uas meem txom zoo li no yuav tsis thab koj lawm. Tej zaum koj yuav tsis kaj siab li ib ntus, tiam sis koj yuav tsis muaj qhov ntawd tas mus li. Qhov no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev caum qhov tseeb. Yog koj mob siab rau ua koj tes hauj lwm kom zoo, yog koj ris tej luag hauj lwm uas cov neeg loj yuav tsum ris, thiab nrhiav kev kom muaj ib txoj kev ua neej nyob li ib txwm ua, uas zoo, mus rau sab zoo, thiab muaj txiaj ntsig zoo, ces koj yuav tsis muaj tej kev xav tsis zoo no lawm. Tej kev xav uas meem txom no yuav nrhiav tsis tau koj los sis tuav rawv koj lawm.

Yog li ntawd, peb twb kawm txog qhov teeb meem thiab qhov kev nyuaj uas daws txoj kev meem txom, uas muaj peb kis li tau hais ua ntej ntawd tag lawm. Peb xav kom cov uas raug tej kev xav uas meem txom cuam tshuam, thiab cov uas muaj tej kev xav uas meem txom tiam sis ntshaw kom dim ntawm tej kev xav uas meem txom ntawd, yuav tsis raug tej kev xav no tswj kav tag nrho siab ntxiv lawm. Peb cia siab hais tias lawv yuav tawm tau ntawm tej kev xav tsis zoo uas meem txom ntawd los kom sai thiab ua neej zoo li ib tug neeg dog dig, ua raws li txoj kev ua neej nyob uas ib txwm ua. Qhov no puas yog ib qho kev xav kom lawv ua tau uas zoo? (Yog.) Yog li, nej yuav tsum thov kom lawv ua tau zoo thiab. (Peb thov kom cov uas raug tej kev xav uas meem txom cuam tshuam, thiab cov uas muaj tej kev xav uas meem txom tiam sis ntshaw kom dim ntawm tej kev xav uas meem txom ntawd, yuav tsis raug tej kev xav no tswj kav ntxiv lawm. Peb cia siab hais tias lawv yuav tawm tau ntawm tej kev xav tsis zoo uas meem txom ntawd los kom sai thiab ua neej zoo li ib tug neeg dog dig, ua raws li txoj kev ua neej nyob uas ib txwm ua.) Qhov kev thov no muaj tseeb. Tam sim no peb twb hais peb tej lus thov tag lawm, ces qhov seb cov tib neeg no puas yuav dim ntawm tej kev xav uas meem txom ntawd yog nyob ntawm lawv tus kheej tej kev xaiv lawm xwb—qhov no tsim nyog yog ib qho yooj yim. Tseeb tiag, nws yog ib yam uas cov tib neeg muaj txoj kev ua neej yuav tsum muaj. Yog ib tug tib neeg twg muaj ib txoj kev txiav txim siab thiab kev txaus siab hlo uas tawv txaus los caum qhov tseeb thiab yam zoo, ces nws yuav yooj yim rau lawv dim ntawm tej kev xav uas meem txom ntawd. Nws yuav tsis yog ib qho hauj lwm nyuaj. Yog leej twg tsis xyiv fab rau txoj kev caum qhov tseeb thiab yam zoo, thiab tsis nyiam yam zoo, ces cia lawv nyob lawv rau hauv tej kev xav uas meem txom ntawd. Cia lawv xav lawv. Peb tsis tas yuav thov kom lawv ua tau zoo lawm, puas yog? (Yog.) Qhov no yog lwm txoj kev los daws qhov xwm txheej ntawd. Txhua qhov teeb meem yeej muaj qhov daws tau, thiab tuaj yeem hais tau thiab daws tau txhua yam raws li qhov tseeb tej hauv paus ntsiab lus thiab tib neeg tej xwm txheej tiag tiag. Peb twb hais peb tej lus thov tag rau hnub no lawm, thiab peb twb kawm ntxaws heev txog ntau qhov xwm txheej uas sib txawv lawm. Peb twb hais txhua yam uas yuav tsum tau hais txog hom tib neeg zoo li no lawm, yog li ntawd cia peb xauv qhov kev sib tham no rau ntawm no.

Lub Kaum Ib Hlis Hnub Tim 12, Xyoo 2022

Qhov Dhau Los: Vim Li Cas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Tsum Caum Qhov Tseeb

Ntxiv Mus: Yuav Caum Qhov Tseeb Li Cas (6)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No