Vim Li Cas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Tsum Caum Qhov Tseeb

Tsis ntev los no, peb tau kawm txog qee cov ntsiab lus uas hais txog tus cwj pwm zoo raws li lub hauv paus ntsiab lus lawm. Ib tug zuj zus, peb tau muab cov ntsiab lus hais txog txhua kis ntawm tus cwj pwm zoo uas tau muab coj los siv rau hauv txoj kab lis kev cai qub ntawd ntsuam xyuas, cais, thiab nthuav tawm lawm. Qhov no tau ua rau cov tib neeg uas paub txog ntau lub ntsiab lus hais txog tus cwj pwm zoo ntawd xav tias yog tej yam zoo nyob rau hauv txoj kab lis kev cai qub, thiab pom tshab plaws cov ntsiab lus ntawd lub ntsiab tseeb. Thaum ib tug tib neeg to taub meej meej txog cov ntsiab lus no lawm, ces lawv yuav pib dhuav cov ntsiab lus ntawd, thiab muaj peev xwm tsis lees txais cov ntsiab lus ntawd. Tom qab ntawd, lawv tuaj yeem maj mam muab tej no tso tseg. Yog muab lawv txoj kev ua raws li txoj kev ntseeg uas tsis muaj tseeb, thiab qhov ua raws li txoj kab lis kev cai qub ntawd tso tseg lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm lees txais Vajtswv cov lus, thiab lees txais Nws tej kev tim tsum thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb uas ib tug tib neeg tsim nyog muaj ntawd los rau hauv lawv lub siab, kom lawv thiaj li hloov tau txoj kab lis kev cai qub ntawd. Qhov ua li no, tus tib neeg ntawd thiaj li yuav muaj peev xwm ua lub neej zoo li tib neeg, thiab tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Muab hais kom luv luv ces, lub hom phiaj ntawm qhov muab ntau lub ntsiab lus hais txog tus cwj pwm zoo uas tib neeg ntiaj teb txoj kab lis kev cai qub txhawb ntawd yog los muab txoj kev thoob tsib to nrog thiab txoj kev paub txog lub tsiab tseeb uas txhawb cov ntsiab lus hais txog tus cwj pwm zoo no rau tib neeg, thiab seb Ntxwgnyoog siv cov ntsiab lus no los ua kom tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab li cas, los dag tib neeg ntiaj teb li cas, thiab los tswj kav tib neeg ntiaj teb li cas. Yog li ntawd tib neeg yuav muaj peev xwm paub tias qhov tseeb yog dab tsi kiag thiab yam zoo yog dab tsi. Yog muab hais kiag ces, tom qab pom meej meej dhau cov ntsiab lus uas hais txog tus cwj pom zoo no mus rau cov ntsiab lus ntawd lub ntsiab tseeb, tus yeeb yam tseeb, thiab Ntxwgnyoog txoj kev dag lawm, ces tib neeg yuav tsum muaj peev xwm paub tias qhov tseeb yog dab tsi kiag lawm. Tsis txhob muab txoj kab lis kev cai qub thiab cov ntsiab lus uas hais txog tus cwj pwm zoo ntawd coj los tso ua ke es hais tias yog qhov tseeb uas muab cog rau hauv tib neeg. Tej no tsis yog qhov tseeb, tej no hloov tsis tau qhov tseeb chaw, thiab tej no yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau qhov tseeb kiag li. Txoj kab lis kev cai qub, txawm txoj kab lis kev cai qub no yuav hais txog dab tsi, thiab txawm nws yuav muaj cov ntsiab lus los sis tej kev cheem tsum dab tsi los xij li, qhov ntawd tsuas sawv cev rau Ntxwgnyoob txoj kev qhia, kev qhuab qhia, kev dag, thiab kev ntxuav tib neeg ntiaj teb lub hlwb xwb. Qhov ntawd sawv cev rau Ntxwgnyoog txoj kev dag, thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb xwb. Qhov ntawd tsis muaj feem cuam tshuam rau qhov tseeb thiab Vajtswv tej kev tim tsum li. Yog li ntawd, hais txog tus cwj pwm zoo ntawd, txawm koj txoj kev xyaum ua, los sis koj txoj kev ua, los sis koj txoj kev to taub yuav zoo npaum li cas los xij, qhov ntawd tsis txhais hais tias koj xyaum ua raws li qhov tseeb, los sis hais tias koj yog ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab muaj kev to taub, thiab qhov ntawd tsis txhais hais tias koj muaj peev xwm ua tau zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tsis muaj lub ntsiab lus twg los sis txoj kev cheem tsum twg uas hais txog tus cwj pwm zoo ntawd—txawm yog hais txog hom tib neeg los sis tus cwj pwm dab tsi los xij—muaj feem xyuam txog Vajtswv tej kev tim tsum ntawm tib neeg li. Ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau qhov tseeb uas Vajtswv hais kom tib neeg yuav tsum tau xyaum ua li, los sis tej hauv paus ntsiab lus uas tib neeg yuav tsum ua raws li. Nej puas tau ua tib zoo xav txog lo lus nug no? Tam sim no nej pom meej meej lawm lod? (Pom lawm.)

Yog tsis qhia kom ntxaws ntxaws txog thiab tsis muab ntau lub ntsiab lus ntawm txoj kab lis kev cai qub no cais kom meej, ces tib neeg tsis tuaj yeem pom tias cov ntsiab lus uas txoj kab lis kev cai qub ntawd hais mas yog cuav, dag, thiab tsis yog lawm. Thaum kawg ces, nyob tob tob hauv tib neeg lub siab, tib neeg tseem pom hais tias ntau lub ntsiab lus ntawm txoj kab lis kev cai qub ntawd yog ib feem ntawm txoj kev ntseeg los sis tej kev cai uas lawv yuam tsum ua raws tias lawv yuav ua li cas thiab yuav nplij lawv tus kheej li cas. Lawv tseem saib tias cov cwj pwm thiab tus cwj pwm zoo ntawd yog qhov zoo nyob rau hauv txoj kab lis kev cai qub ib yam li yog qhov tseeb thiab tseem ua raws li tej ntawd thiab, haj tseem muab cov cwj pwm thiab tus cwj pwm zoo ntawd los lo nrog rau qhov tseeb thiab. Tseem phem tshaj ntawd, tib neeg tshaj tawm thiab txhawb ob qhov ntawd cuag nkaus li ob qho ntawd yog qhov yog, cuag nkaus li ob qho ntawd yog tej uas zoo, thiab haj tseem cuag nkaus li ob qho ntawd yog qhov tseeb thiab; tib neeg dag tib neeg, cuam tshuam tib neeg, thiab tib neeg ua kom tib neeg txhob los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los lees txais qhov tseeb. Qhov no yog ib qho teeb meem tseeb tshaj plaws uas txhua tus yeej pom tib si. Tib neeg pheej muab cov ntsiab lus hais txog tus cwj pwm zoo uas tib neeg paub tias yog qhov zoo thiab yog yam zoo ntawd xam hais tias yog qhov tseeb. Lawv haj tseem yuav muab cov ntsiab lus ntawd thiab cov lus ntawm txoj kab lis kev cai qub los qhia thiab tshaj tawm thaum lawv nyob rau hauv tej kev sib txoos ua ke thiab kev qhia txog Vajtswv cov lus thiab. Qhov no yog ib qho teeb meem loj heev li. Hom teeb meem los sis xwm txheej no tsis tsim nyog muaj tshwm sim nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, tab sis nws pheej tshwm sim—nws yog ib qho teeb meem uas pheej nquag nquag muaj. Qhov no qhia txog lwm qhov teeb meem thiab tias: Thaum tib neeg tsis to taub lub ntsiab tseeb tiag ntawm txoj kab lis kev cai qub thiab cov ntsiab lus txog txoj kev zoo lawm, ces lawv pheej saib tias txoj kab lis kev cai qub ntawd cov ntsiab lus uas hais txog tus cwj pwm zoo ntawd tias yog tej uas zoo uas hloov los sis muab qhov tseeb hloov lawm. Qhov no puas yog ib qho uas pheej nquag nquag tshwm sim? (Yog.) Piv txwv li, cov ntsiab lus hauv txoj kab lis kev cai qub uas hais tias, “Ua zoo rau lwm tus,” “Kev sib haum xeeb mas yog ib qho muaj nqis heev; kev ua siab ntev mas yog qhov zoo,” “Yog koj ntaus lwm tus, txhob ntaus lawv lub ntsej muag; yog koj hais lwm tus, txhob hais txog qhov lawv ua tsis zoo,” “Txoj kev ua mas yuav raug rau txim; ua qhov zoo thaum ua tau,” “Yuav tsum them kom ntau rau txoj kev ua zoo me me ntawd,” thiab haj tseem muaj ntau lub ntsiab lus uas muaj koob nrov npe xws li, “Kuv yuav tiv thaiv ib tug phooj ywg;” thiab “Ib tug neeg ncaj ncees ua tsis tau dej num rau ob tug vajntxwv, ib tug poj niam zoo yuav tsis tau ob tug txiv,” cov ntsiab lus no twb dhau los ua txoj kev ntseeg uas tib neeg siv los nplij lawv tus kheej lawm, thiab yog qhov txheej txheem thiab tus qauv uas siv los txiav txim rau ib tug tib neeg twg. Yog li ntawd, txawm tab tom twb tau hnov txog Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb lawm los xij, tib neeg yeej tseem siv cov ntsiab lus thiab cov tswv yim ntawm txoj kab lis kev cai qub no los ua cov qauv los ntsuas lwm tus thiab los saib ntau yam. Qhov teeb meem ntawm no yog dab tsi? Qhov no qhia txog ib qho teeb meem loj heev li, uas yog qhov tias txoj kab lis kev cai qub tswj txhua qhov chaw ua tseem ceeb nyob rau hauv tib neeg nruab siab lawm. Qhov ntawd tsis qhia txog qhov no lod? (Qhia txog.) Txhua lub tswv yim uas Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv tib neeg lawm ntawd tau nrhau cag mus rau hauv tib neeg lub siab lawm. Tej tswv yim ntawd tau nthuav tawm thiab dhau los ua qhov tseem ceeb nyob rau hauv tib neeg ntiaj teb lub neej, tej xwm txheej, thiab lub zej zog lawm. Yog li ntawd, txoj kab lis kev cai qub ntawd tsis yog tsuas tswj ib qho tseem ceeb nyob rau hauv tib neeg nruab siab xwb, tab sis kuj tab meeg hlo huab ntxias thiab tswj kav tej hauv paus ntsiab lus thiab tej yam ntxwv, thiab tej kev xam pom thiab tej tswv yim, uas yog yam tib neeg saib thiab ntau yam, yam uas tib neeg nplij lawv tus kheej thiab ua. Txawm yog tom qab tib neeg lees txais qhov Vajtswv cov lus txeeb tau, nrog rau qhov kev muab lawv nthuav tawm, kev txiav txim rau lawv, thiab kev rau txim rau lawv lawm los xij, tej tswv yim ntawm txoj kab lis kev cai qub no yeej tseem tswj ib qho chaw tseem ceeb nyob rau hauv tib neeg ntawm sab yeeb ceeb thiab nyob rau hauv lawv nruab siab. Qhov no txhais hais tias tej tswv yim ntawm txoj kab lis kev cai qub ntawd tswj kav tib neeg tej xub ke, tej hom phiaj, tej ntsiab lus, tej yam ntxwv, thiab tej kev xav uas qhia tias tej tswv yim ntawd saib tib neeg thiab ntau yam zoo li cas, seb tib neeg nplij lawv tus kheej thiab ua li cas. Qhov no tsis txhais hais tias tib neeg twb raug Ntxwgnyoog muab khi tag nrho lawm lod? Qhov no tsis yog ib qho uas muaj tseeb lod? (Yog.) Yeej yog ib qho uas muaj tseeb. Qhov uas tib neeg ua neej thiab lawv tej hom phiaj hauv lub neej, tej kev xam pom thiab tej yam ntxwv uas lawv coj rau txhua yam ntawd puav leej yog mus raws li txoj kab lis kev cai qub xwb, uas yog Ntxwgnyoog txhawb thiab muab cog rau hauv lawv lawm. Txoj kab lis kev cai qub tswj qhov chaw ruaj khov uas nyob hauv tib neeg lub neej. Yeej hais tau tias tom qab los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab hnov Nws cov lus lawm, thiab haj tseem yog tom qab lees txais qee cov ntsiab lus thiab kev xam pom uas yog los ntawm Nws los lawm, los ntau qhov kev xav uas los ntawm txoj kab lis kev cai qub los ntawd tseem tswj ib qho chaw ruaj khov thiab tseem ceeb nyob rau hauv tib neeg sab yeeb ceeb thiab nyob hauv lawv nruab siab. Vim tej kev xav no, tib neeg thiaj li siv txoj kab lis kev cai qub ntawd tej tswv yim, tej kev xam pom, thiab yam ntxwv los saib Vajtswv thiab Nws cov lus thiab tes hauj lwm xwb. Lawv haj tseem yuav txiav txim, ntsuam xyuas, thiab kawm Vajtswv cov lus, tes hauj lwm, qhov Nws yog leej twg tiag tiag, thiab lub ntsiab tseeb raws li tej ntawd xwb. Tsis muaj li ntawd lod? (Muaj.) Qhov ntawd yog ib qho muaj tseeb uas cam tsis tau li. Tab txawm yog thaum Vajtswv cov lus thiab tes hauj lwm, Nws tej kev ua, lub ntsiab ntseeb, lub hwj chim thiab txoj kev ntse twb kov yeej tib neeg lawm los xij, txoj kab lis kev cai qub ntawd yeej tseem tswj ib qho chaw tseem ceeb nyob rau hauv tib neeg nruab siab, tswj heev kawg li kom thiaj li tsis muaj dab tsi hloov tau li. Raws li ib txwm ces, qhov ntawd los kuj yog muaj tseeb rau Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb thiab. Tab txawm yog thaum tib neeg twb raug Vajtswv txeeb tau lawm los xij, Nws cov lus thiab qhov tseeb yeej hloov tsis tau txoj kab lis kev cai qub uas nyob rau hauv lawv lub siab li. Qhov no mas tu siab thiab txaus ntshai kawg li. Tib neeg tuav rawv rau txoj kab lis kev cai qub thaum caum Vajtswv qab, thaum mloog Nws cov lus, thaum lees txais qhov tseeb thiab ntau lub tswv yim los ntawm Nws los. Tuaj sab nraud saib mas, cov tib neeg no zoo li caum Vajtswv qab, tab sis ntau lub tswv yim, tej kev xam pom, thiab tej kev xav ua txoj kab lis kev cai qub thiab Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv lawv lawm ntawd yeej muaj ib qho chaw uas ruaj khov thiab hloov tsis tau li nyob rau hauv lawv lub siab. Txawm tej zaum tib neeg yuav noj thiab haus Vajtswv cov lus txhua hnub thiab nyeem Vajluskub thov Vajtswv thiab nquag ua tib zoo saib tej lus ntawd los xij li, tej kev xam pom, tej hauv paus ntsiab lus, thiab tej tswv yim uas seb lawv saib tib neeg thiab ntau yam zoo li cas, nrog rau qhov seb lawv nplij lawv tus kheej thiab ua li cas ntawd tseem yog mus raws li txoj kab lis kev cai qub xwb. Yog li ntawd, txoj kab lis kev cai qub ntawd cuam tshuam rau tib neeg los ntawm qhov muab lawv cob rau txoj kab lis kev cai qub ntawd txoj kev tswj, txoj kev coj kev qhia, thiab kev tswj kav lawv lub neej txhua txhua hnub. Txoj kab lis kev cai qub ntawd yog ib qho ruaj khov thiab khiav tsis dim lawm vim nws yog tib neeg tus kheej tus duab ntxoo lawm. Vim li cas thiaj li muaj li no? Vim tias tib neeg muab tsis tau ntau lub tswv yim thiab tej kev xam pom uas txoj kab lis kev cai qub thiab Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv lawv lawm ntawd nthuav tawm, cais, los sis muab qhia tshwm tawm hauv lawv nruab siab tuaj; lawv tsis tuaj yeem paub, tsis tuaj yeem pom tshab, tsis tuaj yeem ntxeev siab rau, los sis tsis tuaj yeem tso tej no tseg li; lawv saib tsis taus tib neeg thiab ntau yam, tsis tuaj yeem plij lawv tus kheej, los sis ua li qhov Vajtswv qhia kom lawv ua, los sis li qhov Vajtswv qhuab qhia thiab coj qhia. Tib neeg feem ntau tseem muaj hom kev nyuaj dab tsi vim yog qhov no? Yog qhov uas lawv muaj ib qho kev ntshaw nyob tob tob rau hauv lawv lub siab los saib tib neeg thiab ntau yam, los nplig lawv tus kheej thiab ua raws li Vajtswv cov lus, es tsis ua txhaum Vajtswv lub siab nyiam los sis tsis tawm tsam qhov tseeb, tab sis, lawv tseem nrog tib neeg txuas lus, coj lawv tus kheej, thiab daws ntau qhov teeb meem raws li tej tswv yim uas Ntxwgnyoog qhuab qhia txuas ntxiv yam tiv thaiv tsis tau thiab tsis txaus siab li. Nyob rau hauv siab mas, tib neeg xav tau qhov tseeb thiab xav kom muaj ib qho kev ntshaw Vajtswv loj heev, kom saib taus tib neeg thiab ntau yam, los nplig lawv tus kheej thiab ua raws li Vajtswv cov lus, es kom txhob ua txhaum rau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, tab sis txhua yam pheej tsis mus raws li qhov lawv xav li. Tab txawm yog tom qab lawv twb sib zog kawg lawm los, qhov txiaj ntsim uas lawv tau los ntawd tseem tsis yog yam lawv ntshaw thiab. Txawm tib neeg phoom npaum li cas, txawm lawv siv zog npaum li cas, txawm lawv txiav txim siab thiab ntshaw kom muaj qhov nyiam tej yam zoo npaum li cas los, thaum kawg, qhov tseeb uas lawv muaj peev xwm xyaum ua raws thiab tej hauv puas ntsiab lus ntawm qhov tseeb uas lawv muaj peev xwm tuav nyob rau hauv lub neej ntawd mas tsawg thiab nyob deb heev. Qhov no yog qhov ua rau tib neeg nyuaj tuaj nruab siab tshaj plaws. Vim li cas thiaj li muaj li no? Ib qho ces yog qhov tias ntau lub tswv yim thiab tej kev xam pom uas txoj kab lis kev cai qub qhuab qhia tib neeg ntawd tseem tswj lawv lub siab, thiab tswj kav lawv tej lus, tej kev ua, tej tswv yim, nrog rau tej tswv yim thiab tej kev uas lawv nplig lawv tus kheej thiab ua. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum raug ib qho txheej txheem mas thiaj li paub txoj kab lis kev cai qub ntawd, thiaj li muab cais tau thiab nthuav tawm tau, thiaj li paub thiab pom tshab, thiab thaum kawg, thiaj li muab txoj kab lis kev cai qub ntawd tso tseg tau mus ib txhis. Qhov ua li no mas tseem ceeb heev li, tsis yog qee yam uas tsis ua los tau. Qhov no yog vim tias txoj kab lis kev cai qub ntawd twb tswj hauv tib neeg nruab siab lawm—nws haj tseem tswj tag nrho lawv tus kheej lawm thiab. Qhov no txhais tias nyob rau hauv lawv lub neej, tib neeg cheem tsis tau lawv tus kheej kom txhob ua txhaum rau qhov tseeb rau hauv qhov lawv coj lawv tus kheej, thiab qhov lawv daws teeb meem, thiab lawv raug tswj kav thiab haub ntxias los ntawm txoj kab lis kev cai qub, ib yam li lawv twb raug los txog ntua rau niaj hnub no lawm.

Yog ib tug tib neeg twg xav los lees txais qhov tseeb tag nrho nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, los xyaum ua raws thiab kom tau txais qhov tseeb ntawd tiag tiag mas, lawv yuav tsum pib khawb, nthuav tawm, thiab paub ntau lub tswv yim thiab tej kev xam pom txog txoj kab lis kev cai qub ntawd kom tob thiab zoo. Tseeb tiag, txoj kab lis kev cai qub tej tswv yim no tswj ib qho chaw tseem ceeb nyob rau hauv txhua tus tib neeg lub siab lawm, tab sis cov tib neeg uas tsis zoo ib yam yeej tuav rawv rau ntau kis uas sib txawv ntawm txoj kab lis kev cai qub ntawd txoj kev qhuab qhia; txhua tus tib neeg yeej tsom ntsoov rau ib feem txawv ntawm txoj kev qhuab qhia ntawd. Tshwj xeeb mas ib txhia tib neeg yeej tshaj tawm lub ntsiab lus uas hais tias: “Kuv yuav tiv thaiv ib tug phooj ywg.” Lawv yeej ua siab ncaj ncees rau lawv tej phooj ywg heev li, thiab txoj kev ua siab ncaj ncees ntawd mas tseem ceeb rau lawv tshaj li lwm yam lawm. Txoj kev ua siab ncaj ncees ntawd yog lawv lub neej. Txij hnub lawv yug los, lawv ua neej rau txoj kev ua siab ncaj ncees. Ib txhia tib neeg mas saib txoj kev ua siab zoo muaj nqis tiag tiag li. Yog lawv tau txais ib qho kev ua siab zoo los ntawm qee tus los mas, txawm yog qhov kev ua siab zoo ntawd loj los sis me los xij li, lawv muab qhov ntawd khaws rau hauv siab, thiab qhov pauj rov qab ntawd dhau los ua qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv lawv lub neej—qhov pauj rov qab ntawd dhau los ua lawv txoj num nyob rau hauv lub neej lawm. Ib txhia tib neeg mas saib qhov ua kom lwm tus qhuas ntawd muaj nqis; lawv tsom ntsoov rau qhov ua kom tau los ua hom tib neeg uas ntxim hwm, ntse, zoo, thiab lwm tus hwm thiab xav tias lawv tseem ceeb. Lawv xav kom lwm tus hais lus zoo txog lawv, lawv xav kom muaj ib lub koob npe zoo, lawv xav kom luag qhuas, lawv xav kom txhua tus qhuas. Txhua tus tib neeg yeej muaj ib qho tsom ntsoov uas sib txawv rau lawv txoj kev caum ntau lub ntsiab lus ntawm txoj kab lis kev cai qub thiab txoj kev zoo. Ib txhia saib lub koob meej thiab kev nplua nuj muaj nqis, ib txhia saib kev ncaj ncees muaj nqis, ib txhia saib kev dawb huv muaj nqis, hos lwm cov saib kev pauj kev ua siab zoo rov qab muaj nqis. Ib txhia tib neeg saib txoj kev ua siab ncaj ncees muaj nqis, hos lwm cov saib kev ua siab zoo muaj nqis, thiab ib txhia saib tus qauv muaj nqis—lawv hwm thiab coj zoo rau txhua tus, lawv yeej ib txwm muab lawv tus saib tseem ceeb—thiab ntau yam ntxiv. Txhua tus nyias yeej muaj nyias qhov tsom ntsoov uas tsis zoo ib yam. Yog li ntawd, yog koj xav kom to taub tias txoj kab lis kev cai qub tau cuam tshuam koj thiab tswj kav koj li cas, yog koj xav paub tias nws hnyav npaum li cas nyob rau hauv koj nruab siab, ces koj yuav tsum tshuaj xyuas seb koj yog hom neeg dab tsi, thiab seb koj saib dab tsi muaj nqis. Koj puas quav ntsej txog “tus qauv” los sis “kev ua siab zoo”? Koj puas saib “kev tso siab tau” los sis “kev ua siab ntev” muaj nqis? Saib los ntawm ntau qhov kev xav uas sib txawv thiab rau ntawm koj tus cwj pwm tiag tiag kom thiaj li cais tau tias kis twg ntawm txoj kab lis kev cai qub ntawd es tau muaj kev haub ntxias koj heev tshaj plaws, thiab vim li cas koj thiaj li caum txoj kab lis kev cai qub ntawd. Txawm koj caum lub ntsiab tseeb twg ntawm txoj kab lis kev cai qub los xij, koj yog hom tib neeg ntawd. Txawm koj yog hom tib neeg twg los xij, qhov ntawd yog qhov uas tswj koj lub neej—thiab txawm dab tsi tswj koj lub neej los xij, qhov ntawd yog yam uas koj yuav tsum tau paub, muab cais, pom kom tshab, ntxeev siab rau, thiab muab tso tseg. Tom qab koj tau muab nthuav thiab tau txais ib qho kev to taub txog qhov ntawd lawm, mas koj thiaj li yuav maj mam muab koj tus kheej txiav tawm tau ntawm txoj kab lis kev cai qub ntawd, muab nws tso tseg tau tiag tiag, thiab thaum kawg, thiaj li khiav dim thiab muab rho tau tawm hauv koj nruab siab mus. Tom qab ntawd koj yuav muaj peev xwm muab txoj kab lis kev cai qub ntawd tso tseg thiab muab rhuav tshem tag nrho mus. Thaum koj ua qhov no tiav lawm, ces txoj kab lis kev cai qub yuav tsis yog qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv koj lub neej lawm; tab sis, Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb yuav maj mam coj nyob rau hauv koj nruab siab thiab dhau los ua koj lub neej. Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb yuav maj mam tswj ib qho chaw tseem tseeb nyob rau hauv, thiab Vajtswv cov lus thiab Vajtswv yuav zaum saum lub zwm txwv nyob hauv koj lub siab es ua koj tus Vajntxwv kav. Vajtswv cov lus thiab Vajtswv yuav tswj txhua feem ntawm koj. Thaum ntawd txoj kev nyuaj siab ntawm txoj kev ua neej yuav tsis mloog zoo li me dua lod? Koj lub neej yuav tsis nyuaj siab tsawg zuj zus lod? (Koj lub neej yeej yuav nyuaj siab tsawg zuj zus.) Qhov ntawd yuav tsis yooj yim dua rau koj los saib tib neeg thiab ntau yam, los nplij koj tus kheej thiab ua raws li Vajtswv cov lus tag nrho, vim siv qhov tseeb ua koj tus qauv lod? (Yooj yim.) Qhov ntawd yuav yooj dua. Koj pom tau hais tias nej txhua tus puav leej khwv heev rau nej tej dej num txhua hnub. Dhau ntawm qhov nyeem Vajtswv cov lus lawm, nej kuj yuav tsum tau kawm qhov tseeb txhua hnub, nyeem, mloog, muab cim cia, thiab muab sau cia thiab. Nej siv sij hawm thiab dag zog ntau heev, nej tiv kev txom nyem, nej txom nyeem heev li, thiab tej zaum nej to taub ntau heev txog txoj kev qhuab qhia. Txawm li cas los xij, thaum hais txog qhov ua nej tes dej num, nws yog ib qho phem heev uas neej tsis xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tsis to taub cov hauv paus ntsiab lus. Nej twb mloog thiab kawm txog ntawm kis ntawm qhov tseeb ntau zaus heev lawm, tab sis thaum muaj qee yam los raug nej, nej tsis paub tias yuav ua, xyaum, los sis siv Vajtswv cov lus li cas. Nej tsis paub tias yuav xyaum ua raws li qhov tseeb li cas; nej tseem yuav tsum tau nrog lwm tus nrhiav thiab tham txog qhov ntawd. Vim li cas thiaj li siv sij hawm ntev heev rau Vajtswv cov lus nrhau cag rau hauv ib tub neeg lub siab? Vim li cas qhov to taub qhov tseeb thiab ua raws li cov hauv paus ntsiab lus los ntawm Nws cov lus ntawd thiaj li nyuaj ua luaj li? Ib tug tib neeg twg yeej muab hais tau ua ib qho tseem ceeb tias qhov kev haub ntxias loj uas txoj kab lis kev cai qub ua rau tib neeg ntawd yog qhov tsim qhov no. Txoj kab lis kev cai qub ntawd tau tswj ib qho chaw tseem ceeb nyob rau hauv tib neeg lub siab los tau ib lub sij hawm ntev heev lawm, thiab nws tswj kav tib neeg tej kev xav thiab lub siab lawm. Txoj kab lis kev cai qub cia tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab ua ywj siab; lawv hnov kaj siab lug thaum xav txog tej ntawd, zoo ib yam li ib tug neeg txhoov nqaij xav txog ib rab riam, zoo ib yam li ib tug ntses xav txog dej. Qhov no tsis muaj li ntawd lod? (Muaj.) Txoj kab lis kev cai qub muaj feem xyuam txuas rau tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab. Ob yam no ua hauj lwm ua ke thiab ib qho txhawb ib qho. Thaum tej moj yam qias vuab tsuab ntsib txoj kab lis kev cai qub, zoo ib yam tus ntses rau dej, ces ob yam no khav theeb txog tej uas nkawv muaj peev xwm puv npo. Tej moj yam qias vuab tsuab nyiam thiab tim tsum txoj kab lis kev cai qub. Yog li ntawd, vim tau nyob rau hauv ntau txhiab xyoo ntawm txoj kab lis kev cai qub ntawd tus yam ntxwv lawm, tib neeg thiaj li raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab ntau heev li lawm, thiab tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab thiaj li phem heev thiab loj zuj zus tuaj lawm. Vim nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev coj thiab nyob rau hauv nws txoj kev kav, cov moj yam no thiaj li tsis yog phem zuj zus xwb, tab sis kuj yog dag zuj zus lawm thiab. Cov moj yam xws li khav theeb, khav txiv, lim hiam, tsis kam hloov mus rau qhov zoo, thiab dhuav qhov tseeb ntawd muaj ntau zuj zus tuaj—muaj tej no nyob rau hav tej kev dag, ua rau tib neeg paub nyuaj heev. Yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kab lis kev cai qub txoj kev cob, kev coj, kev dag, thiab kev tswj kav, tib neeg ntiaj teb lub ntiaj teb tau maj mam dhau los ua dab tsi lawm? Lub ntiaj teb tau dhau los ua ib lub ntiaj teb rau cov dab lawm xwb. Tib neeg tsis nyob zoo li tib neeg lawm; lawv tsis muaj qhov zoo li tib neeg los sis tsis muaj kev ua neej lawm. Tab sis, cov tib neeg uas tuav rawv rau txoj kab lis kev cai qub, cov uas raug txoj kab lis kev cai qub ntawd qhuab qhia, ntxias, thiab nkag rau lawm, tau ntseeg txog lawv tus kheej txoj kev zoo, kev ntse, thiab kev tseeb ceeb lawm. Lawv khav txog lawv heev; lawv tsis muaj leej twg xav tias lawv tsis tseem ceeb, tas lawv tsis muaj nqis, tias lawv tsuas yog ib niag raug tsim tawm los uas me me xwb. Lawv tsis muaj leej twg kam los ua ib tug neeg dog dig li; lawv txhua tus puav leej xav kom nrov koob nrov npe, kom tseem ceeb, kom ntse xwb. Nyob rau hauv txoj kab lis kev cai qub txoj kev cob, tib neeg tsis yog xav kom siab tshaj lawv tus kheej xwb—lawv xav kom siab tshaj tag nrho lub ntiaj teb thiab txhua tus tib neeg. Koj twb hnov zaj nkauj uas cov tsis ntseeg hu hais tias, “Kuv xav ya kom siab tshaj, siab tshaj,” thiab zaj uas hais tias, “Kuv tsuas yog ib tug me nyuam noog xwb, kuv xav ya, tab sis kuv ya tsis tau siab.” Puas yog cov lus no tsis muaj qab hau, thiab tsis muaj kev ua neej thiab kev paub li? Cov lus no tsis yog Ntxwgnyoog lub suab ntse xwb lod? (Yog.) Cov lus no yog Ntxwgnyoog lub suab uas chim chim siab xwb. Yog li ntawd, txawm ib tug tib neeg twg yuav saib tej ntawd zoo li cas los xij, txoj kab lis kev cai qub qhov kuab lom twb tau nkag mus rau hauv tib neeg lub siab los ntev lawm, thiab qhov ntawd tsis yog qee yam uas ib hmo xwb es yuav muab tshem tawm tau. Tsis yoog yim npaum li qhov tshem yus tus kheej ib qho kev tsis zoo los sis tug cwj pwm tsis zoo tawm—koj yuav tsum txhob npog koj tej kev xav, tej kev xam pom, thiab tus moj yam qias vuab tsuab, es muab txoj kab lis kev cai qub ntawd txoj kev iab kev daw rho tawm ntawm koj lub neej mus raws li qhov tseeb. Ces tom qab ntawd, koj yuav tsum saib tib neeg thiab ntau yam, nplij koj tus kheej thiab ua raws li Vajtswv cov lus thiab tej kev cheem tsum, thiab muab qhov tseeb ntawm Nws cov lus los ua koj lub neej. Tsuas yog ua li no xwb mas koj thiaj li yuav taug tau txoj kev yog mus rau txoj kev caum Vajtswv qab thiab ntseeg Nws tiag tiag.

Peb twb ua ntau yam los cais thiab nthuav lub ncauj lug txog txoj kab lis kev cai qub tawm lawm, thiab peb twb kawm txog txoj kab lis kev cai qub ntawd los tau ntev heev lawm. Txawm peb twb kawm txog txoj kab lis kev cai qub ntawd ntau npaum li cas, los sis peb twb kawm los tau ntev npaum li cas lawm los xij, lub hom phiaj tseem yog qhov los daws ntau qhov kev nyuaj thiab ntau qhov teeb meem uas tshwm sim tuaj thaum tib neeg caum qhov tseeb, los sis muaj nyob hauv lawv txoj kev to taub lub neej txoj sia. Lub hom phiaj ces yog los tshem tej teeb meem, tej kev cov nyom thiab tej kev nyuaj tawm mus—nrog rau tej ntawd mas ntau lub ntsiab lus, tej tswv yim thiab tej kev xam pom txog txoj kab lis kev cai qub ntawd yog cov uas tseem ceeb tshaj—uas tav tib neeg txoj kev caum qhov tseeb lawm. Hnub no, peb tau kawm tiav tag nrho peb txoj kev kawm txog lub ncauj lug ntawm txoj kab lis kev cai qub lawm. Yog li ntawd, peb puas tau kawm tag txog cov ncauj lug uas muaj feem xyuam txog txoj kev caum qhov tseeb thiab? (Tsis tau.) Peb txoj kev kawm thiab kev cais txog txoj kab lis kev cai qub ntawd puas muaj feem xyuam txog txoj kev caum qhov tseeb? (Muaj.) Nws muaj feem xyuam txog txoj kev caum qhov tseeb. Txoj kab lis kev cai qub yog txoj kev nyuaj tshaj plaws uas tib neeg ntsib rau ntawm txoj kev caum qhov tseeb. Tam sim no peb kawm tiav txog txoj kab lis kev cai qub lawm—qhov teeb meem loj tshaj plaws uas tav tib neej txoj kev caum qhov tseeb—hnub no thiaj li yuav kawm txog lo lus nug tias, “Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb?” Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb? Peb puas tau kawm txog lo lus nug dua li? Vim li cas thiaj li yuav tsum kawm txog lo lus nug no? Lo lus nug no puas yog ib lo lus nug uas tseem ceeb? (Yog.) Vim li cas lo lus nug no thiaj li tseem ceeb? Qhia nej tej kev xav seb. (Qhov kuv to taub mas yog qhov tias txoj kev caum qhov tseeb ntawd muaj feem xyuam ncaj nraim rau tib neeg txoj kev cawm dim. Vim peb txhua tus puav leej muaj tej moj yam qias vuab tsuab heev, thiab raug txoj kab lis kev cai qub qhuab qhia thiab raug lom txij thaum tseem hluas los lawm, ces peb thiaj li yuav tsum tau caum qhov tseeb, yog tsis li ntawd ces peb yuav tsis muaj peev xwm paub txog tej yam phem uas los ntawm Ntxwgnyoog los. Peb kuj yuav tsis muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb thiab, thiab peb yuav tsis paub tias yuav ua kom zoo thiab raws li Vajtswv lub siab nyiam li cas. Peb yuav tsis muaj kev xaiv li tab sis ua thiab nplij peb tus kheej raws li peb tej moj yam qias vuab tsuab xwb. Yog qhov no yog qhov ib tug neeg twg ntseeg Vajtswv no ces, thaum kawg, lawv tseem yuav yog ib tug Ntxwgnyoog uas muaj sia nyob, tsis yog ib tug uas Vajtswv yuav cawm. Yog li ntawd, txoj kev caum qhov tseeb mas tseem ceeb heev li. Tshaj ntawd ntxiv, tsuas yaug tau peb tej moj yam qias vuab tsuab tsuab kom dawb hu los ntawm txoj kev caum qhov tseeb xwb; qhov ntawd kuj yog tib txoj kev los kho peb tej tswv yim yuam kev txog qhov peb tsim nyog saib tib neeg thiab txhua yam, thiab nplij peb tus kheej thiab ua li cas. Tsuas yog tom qab ib tug tib neeg tau to taub thiab tau txais qhov tseeb lawm xwb mas lawv thiaj li ua tau lawv tes dej num thiab dhau los ua tau ib tug neeg zoo rau Vajtswv tiag tiag. Tsis li ntawd ces, lawv yuav cia li caum lawv tej moj yam qias vuab tsuab mus ua tej yam nyob hauv lawv tej dej num uas tab kaum thiab cuam tshuam pawg ntseeg tes hauj lwm.) Koj hais tau ob lub ntsiab lawm. Kuv lo lus nug yog dab tsi? (Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb?) Qhov ntawd puas yog ib lo lus nug uas yooj yim? Zoo li yog ib lo lus nug uas tsim nyog kawg li. Nej txhua tus puas xav tias txoj kev caum qhov tseeb ntawd muaj feem xyuam rau txoj kev cawm ib tug neeg, es kom txhob tsim kev tab kaum los sis kev cuam tshuam? (Xav.) Thaum koj muab hais zoo li ntawd lawm, ces lo lus nug ntawd zoo li tsis yooj yim lawm. Lo lus ntawd puas yooj yim tiag tiag mas? Sim qhia nej tej kev xav los seb. (Kuv xav hais tias lo lus nug tias “Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb?” ntawd mas yooj yim teb los ntawm ib txoj kev xav uas siv tswv yim dua, tab sis thaum hais txog qhov xyaum ua tiag tiag thiab qhov to taub qhov muaj tiag ntawm lo lus nug ntawd mas tsis yooj yim.) “Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb?”—lo lus nug no muaj pes tsawg lo lus nug nyob rau hauv? Nws muaj tej lus nug xws li qhov tseem ceeb ntawm txoj kev caum qhov tseeb yog dab tsi, tej laj thawj rau lo lus nug no yog dab tsi—muaj dab tsi ntxiv thiab? (Qhov tseem ceeb ntawm txoj kev caum qhov tseeb.) Qhov ko yog lawm: Nws kuj muaj qhov tseem ceeb ntawm txoj kev caum qhov tseeb nyob rau hauv thiab; nws muaj tej lus nug no nyob rau hauv. Muab tej no coj los hais tib si, ces lo lus nug tias, “Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb?” ntawd puas yooj yim? (Tsis yooj yim.) Ua tib zoo xav txog lo lus nug tias “Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb?” ntawd dua, los ntawm tej ntawd los seb. Tig saib rov qab ua ntej tso—txoj kev caum qhov tseeb yog dab tsi? Yuav muab qhov ntawd txhais li cas? (Los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yus tus kheej kom zoo thiab ua, kom raws li Vajtswv cov lus tag nrho, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv.) Qhov ko puas yog? Koj hla lo lus uas hais tias “tag nrho” lawm. Rov qab nyeem dua. (“Los siab tib neeg thiab txhua yam, thiab los coj yus tus kheej kom zoo thiab ua, kom raws li Vajtswv cov lus tag nrho, uas muaj qhov tseeb ua yus tus qauv.”) Lo lus nug tias “Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum cawm qhov tseeb?” ntawd muaj feem xyuam rau tib neeg txoj kev xam pom txog tib neeg thiab txhua yam, thiab rau lawv tus cwj pwm thiab tej kev ua. Lo lus nug ntawd hais txog qhov tib neeg tsim nyog saib txhua yam thiab tib neeg li cas, lawv tsim nyog nplij lawv tus kheej thiab ua li cas; thiab vim li cas lawv thiaj li tsim nyog saib taus txhua yam thiab tib neeg, nrog rau qhov nplij lawv tus kheej thiab ua, kom raws li Vajtswv cov lus thiab muaj qhov tseeb uas lawv tus qauv. Vim li cas lawv tsim nyog ua li no thaum ua txhua yam—qhov no tsis yog lub hauv paus ntawm lo lus nug no lod? Lo lus nug no tsis tseem ceeb lod? (Tseem ceeb.) Tam sim no nej to taub lub ntsiab tseem ceeb ntawm lo lus nug no lawm. Cia peb rov qab mus rau lo lus nug uas hais tias, “Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb?” Lo lus nug no mas tsis yooj yim. Nws muaj qhov tseem ceeb thiab qhov muaj nqis ntawm txoj kev caum qhov tseeb, thiab muaj lwm yam nyob rau hauv lo lus nug no uas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws: Raws li tib neeg ntiaj teb lub ntsiab tseeb thiab tej yam ntxwv mas, lawv tim tsum qhov tseeb ua lawv txoj sia, yog li ntawd, lawv thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb. Raws li qhov ib txwm muaj mas, qhov no kuj muaj feem xyuam rau tib neeg ntiaj teb lub neej tom ntej thiab qhov ciaj sia nyob thiab. Muab hais kom yooj yooj yim ces, txoj kev caum qhov tseeb ntawd muaj feem xyuam rau tib neeg txoj kev cawm dim thiab rau qhov kev hloov lawv tej moj yam qias vuab tsuab. Raws li qhov ib txwm muaj mas, qhov ntawd kuj muaj feem xyuam rau ntau yam sib txawv uas tib neeg ua neej raws, lawv tej kev nthuav tawm, thiab lawv tej cwj pwm hauv lawv lub neej txhua txhua hnub thiab. Yog tias tib neeg tsis caum qhov tseeb, ces yeej hais tau meej meej tias lawv tsis muaj lub hwv tsam yuav raug cawm dim li. Yog tias tib neeg tsis caum qhov tseeb, ces yeej yog lawv tawm tsam Vajtswv, ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tsis lees txais Vajtswv ib puas feem pua. Lawv tuaj yeem tawm tsam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Vajtswv lub sij hawm twg thiab qhov twg los tau li, thiab raws li qhov ib txwm muaj mas tej zaum lawv yuav cuam tshuam pawg ntseeg tes hauj lwm thiab Vajtswv lub tsev, los sis ua qee yam kom muaj kev cuam tshuam los sis kev tab kaum rau lub sij hawm twg thiab qhov twg los tau li thiab. Tej no yog qee yam ntawm tej laj thawj uas yooj yim tshaj plaws thiab tsis nyuaj kiag li uas vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb uas tuaj yeem pom thiab to taub nyob rau hauv lawv lub neej txhua txhua hnub. Tab sis hnub no, peb tsuas kawm txog qee feem uas tseem ceeb ntawm lo lus nug tias, “Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb?” xwb. Peb twb kawm txog kis tseem ceeb tshaj plaws ntawm lo lus nug no lawm, uas yog qhov tib neeg twb to taub thiab paub tias yog ib qho kev qhuab qhia lawm, yog li ntawd hnub no peb tsis kawm txog cov lus nug uas yooj yim thiab tsis nyuaj ntawd lawm. Yeej txaus rau peb los kawm txog ntau yam uas tseem ceeb lawm. Vim li cas peb thiaj li kawm txog lub ncauj lug ntawm txoj kev caum qhov tseeb? Tseeb tiag, yeej muaj ntau lo lus nug nyob rau hauv txoj kev caum qhov tseeb ntawd, uas yog tej lus nug uas tib neeg pom tsis tshab, thiab tsis paub txog, thiab tsis nkag siab, tab sis ho cheem tsum kom lawv nkag siab thiab to taub.

Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb? Peb yuav tsis pib tej kis uas yooj yooj yim ntawm qhov no uas hais tias tib neeg twb nkag siab thiab to taub lawm, los sis los ntawm txoj kev qhuab qhia uas tib neeg twb paub lawm. Yog li ntawd, peb yuav pib qhov twg? Peb yuav tsum pib ntawm lub hauv paus ntawm lo lus nug no, uas yog Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab Vajtswv lub siab nyiam. Qhov pib ntawm lub hauv paus ntawm lo lus nug ntawd txhais li cas? Qhov ntawd txhais tias peb yuav pib ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab Vajtswv txoj kev tsim tib neeg ntiaj teb. Txij puag thaum muaj tib neeg los, txij puag thaum muaj ib tug uas raug tsim tawm los—cov tib neeg ntiaj teb uas raug tsim tawm los—tau txais Vajtswv txoj pa, Vajtswv twb npaj los muab ib pab los ntawm cov ntawd lawm. Pab no yuav muaj peev xwm nkag siab, to taub, thiab ua raws li Nws cov lus. Lawv yuav muaj peev xwm coj zoo rau txhua yam, rau cov coob coob ntawm cov uas Vajtswv tsim los, rau tej nroj tsuag, tej tsiaj, tej hav zoov, tej dej hiav txwv, tej dej ntws, tej pas dej tauv, tej roob, tej me nyuam dej ntws, tej tiaj nrag, thiab ntau yam ntxiv, raws li Nws cov lus. Tom qab Vajtswv tsim tau txoj kev npaj no lawm, Nws txawm pib muab Nws tej kev cia siab tso rau tib neeg ntiaj teb raws li muaj lawm. Nws cia siab tias muaj ib hnub tib neeg yuav muaj peev xwm coj zoo rau cov tib neeg ntiaj teb no, rau txhua yam uas muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab rau tej tsiaj sib txawv uas nrog lawv nyob ua ke, thiab tias tib neeg yeej ua tau li ntawd yam raws qib raws duas, raws li tej kab ke, tej kev tswj hwm, thiab tej kev cai uas Nws tau npaj lawm. Txawm tias Vajtswv twb tsim muaj txoj kev npaj thiab tej kev cia siab no lawm los xij, Nws lub hom phiaj kawg mas yuav siv sij hawm ntev heev thiaj li ua tiav. Tsis yog qee yam uas ua tau kom tiav rau kaum los sis nees nkaum xyoo, los sis ib puas los sis ob puas xyoo xwb, thiab yeej yuav tsis yog ib los sis ob txhiab xyoo kiag li. Yuav siv rau txhiab xyoo. Nyob rau qhov txheej txheem no, tib neeg ntiaj teb yuav tsum tau paub ntau lub caij nyoog, ntau tiam, ntau ntu, thiab ntau theem uas sib txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv yuav tsum paub tej hnub qub uas txav mus los nyob rau saum nruab ntug, tej dej hiav txwv uas qhuav zuj zus thiab tej pob zeb uas tawg ua tej dwb daim, lawv yuav tsum tau paub qhov uas hloov kiag tam sid. Txij thaum xub thawj thiab thaum muaj tib neeg tsawg tshaj plaws los, tib neeg ntiaj teb twb paub txog qhov siab thiab qis, thiab qhov pauv thiab hloov ntawm lub ntiaj teb no lawm, uas yog tom qab qhov uas tib neeg tau maj mam huaj vam thiab maj mam paub tuaj, thiab tib neeg ntiaj teb txoj kev ua liaj ua teb, kev lag kev luam, thiab kev ua neej thiab kev ciaj sia nyob ntawd tau hloov thiab loj hlob mus rau tej tswv yim tshiab lawm. Tsuas yog thaum mus txog rau ib lub caij nyoog twg thiab ib tiam twg lawm xwb mas tib neeg thiaj li mus txog theem uas Vajtswv yuav txiav txim rau lawv thiab rau txim rau lawv thiab txeeb tau lawv, thiab thiaj li nyob rau qhov uas Vajtswv yuav nthuav qhov tseeb, Nws cov lus, thiab Nws lub siab nyiam rau lawv. Yuav kom mus txog rau theem no mas, tib neeg ntiaj teb yuav tsum tau raug kev kub ntxhov, ib yam li txhua yam hauv lub ntiaj teb no raug thiab. Raws li qhov ib txwm muaj mas, qhov uas hloov kiag tam sid twb tau muaj nyob rau saum nruab ntug thiab lub qab ntuj uas loj kawg nkaus lawm. Qhov xwm txheej ntawm tej kev hloov no twb tau tshwm sim thiab maj mam tshwm los nrog rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg lawm. Qhov ntawd mas siv sij hawm ntev rau tib neeg thiaj li mus txog qhov uas lawv los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los lees txais Nws txoj kev kov yeej, kev txiav txim, thiab kev rau txim, thiab txoj kev pab ntawm Nws cov lus. Tab sis tsis ua li cas; Vajtswv yeej tos taus, vim qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev npaj, thiab qhov ntawd yog qhov Nws xav tau. Vajtswv yuav tsum tos ntev vim Nws txoj kev npaj thiab qhov Nws xav tau. Nws twb tos los txog tav no rau qhov uas tos ntev ntev ntawd lawm.

Tom qab tib neeg ntiaj teb mus dhau lawv txoj kev tsis paub dab tsi, txoj kev ntseeg cuav, thiab kev tsis paub tseeb lawm, ces Vajtswv mam li coj lawv mus rau Tiam Muaj Kev Cai. Txawm tias tib neeg ntiaj teb tau nkag mus rau ib tiam tshiab, ib tiam uas nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, txawm tias tib neeg tsis ua lub neej nyob tsis muaj kev txwv, tsis muaj kev qhuab ntuas zoo li pab yaj lawm, txawm tias lawv tau nkag mus rau ib qho chaw rau lawv lub neej uas muaj kev coj qhia, kev qhia, thiab kev qhia txog txoj kev cai lawm los xij, tib neeg tsuas paub ob peb yam yooj yoog yim uas txoj kev cai twb qhuab qhia, hais, los sis qhia rau lawv, los sis twb paub nyob rau hauv tib neeg lub neej lawm xwb uas yog: Piv txwv li, tub sab yog dab tsi, los sis kev deev luag poj luag txiv yog dab tsi, kev tua neeg yog dab tsi, tib neeg yuav raug ris txoj kev tua neeg li cas, yuav nrog yus tej neeg zej zog sib txuas lus li cas, tib neeg yuav raug ris qhov ua li no los sis ua li tod li cas. Tib neeg ntiaj teb twb los ntawm lawv tej xwm txheej uas muaj tiag tiag los lawm, uas yog qhov lawv tsis paub dab tsi thiab tsis to taub dab tsi li los lawm, los kawm qee cov kev cai uas yooj yim thiab tseem ceeb txog tib neeg tus cwj pwm uas Vajtswv qhia rau lawv lawm. Tom qab Vajtswv tau tshaj tawm cov kev cai no lawm, cov tib neeg uas ua raws li txoj kev cai ntawd paub los ua raws li tej kev tswj hwm thiab ua raws li txoj kev cai ntawd lawm, thiab nyob rau hauv lawv lub siab thiab lub ntiaj teb hauv lub siab mas, txoj kev cai ntawd yog ib qho kev txwv thiab ib txoj kev coj rau lawv tus cwj pwm, ces tib neeg ntiaj teb thiaj li muaj ib qho zoo li tib neeg lawm tiag tiag. Cov tib neeg no to taub tias lawv yuav tsum ua raws li ib co kev tswj hwm thiab ua raws li ib co kev cai. Txawm lawv yuav ua raws li tej kev tswj hwm thiab kev cai ntawd zoo npaum li cas thiab lawv yuav ua raws li tej ntawd nruj npaum li cas los xij li, nyob rau hauv txhua qhov, cov tib neeg no muaj ntau qhov kev zoo li tib neeg dua li cov uas muaj nyob ua ntej txoj kev cai lawm. Hais txog lawv tus cwj pwm thiab lawv lub neej mas, lawv coj thiab ua neej raws li qee tus qauv thiab raws li qee qhov kev txwv. Lawv tsis ruam thiab tsis paub li qhov lawv txeev ua mus ntxiv lawm, thiab tsis muaj qhov tsis muaj hom phiaj hauv lub neej mus ntxiv lawm. Vajtswv tej kev cai, thiab txhua lub ntsiab lus uas Vajtswv tau tshaj tawm rau lawv lawm ntawd, tuaj cag rau hauv lawv lub siab thiab tswj ib qho chaw nyob rau hauv lawm. Tib neeg ntiaj teb tsis muaj qhov tsis paub yuav ua dab tsi mus ntxiv lawm; lawv tsis ua neej nyob tsis muaj hom phiaj, tsis muaj xub ke, los sis tsis muaj kev txwv mus ntxiv lawm. Txawm li cas los xij, lawv tseem nyob deb ntawm cov tib neeg uas Vajtswv npaj thiab xav tau. Lawv tseem nyob deb ntawm qhov muaj peev xwm ua cov tswv kav txhua yam. Vajtswv tseem yuav tsum tau tos thiab ua siab ntev. Txawm tias cov tib neeg uas ua neej raws li txoj kev cai ntawd yeej paub los pe hawm Vajtswv lawm los xij, lawv tsuas ua tau li ntawd ntawm lub cev xwb. Vajtswv qhov chaw thiab tus yam ntxwv uas nyob rau hauv lawv nruab siab ntawd tseem txawv ntawm qhov uas Vajtswv yog leej twg tiag tiag thiab lub ntsiab tseeb ntawd. Yog li ntawd, lawv tseem tsis tau yog cov tib neeg raug tsim tawm los uas Vajtswv xav tau, thiab lawv tseem tsis tau yog cov tib neeg uas Vajtswv xav tau nyob rau yav tom ntej, cov uas muaj peev xwm ua cov neeg zoo rau txhua yam. Nyob tob tob hauv lawv nruab siab mas, Vajtswv lub ntsiab tseeb, qhov Nws yog leej twg tiag tiag, thiab lub meej mom ntawd tsuas lam yog tej ntawm tib neeg ntiaj teb tus Tswj Kav, thiab tib neeg tsuas yog cov khoom los sis cov uas tau txais txiaj ntsim ntawm tus Tswj Kav ntawd xwb, tsis muaj dab tsi tshaj li. Yog li ntawd, Vajtswv tseem yuav tsum tau coj cov tib neeg no kev, cov uas ua neej raws li txoj kev cai thiab tsuas paub txoj kev cai ntawd xwb, es tsuas yog mus tas zog rau yav tom ntej xwb. Cov tib neeg no mas tsis to taub ib yam dab tsi li tsuas yog to taub txoj kev cai xwb; lawv tsis paub coj zoo rau txhua yam; lawv tsis paub tias Vajtswv yog leej twg; thiab lawv tsis paub txoj ua neej uas yog li. Lawv tsis paub tias yuav nplij lawv tus kheej thiab ua neej kom raws li Vajtswv tej kev tim tsum li cas, los sis lawv tsis paub yuav ua neej li cas kom tseem ceeb tshaj li qhov lawv ua neej dhau los lawm, los sis qhov uas tib neeg yuav tsum caum nyob hauv lawv lub neej ntawd yog dab tsi, thiab ntau yam ntxiv. Cov tib neeg uas ua neej raws li txoj kev cai ntawd tsis paub txog tej no kiag li. Dhau ntawm txoj kev cai lawm, cov tib neeg no tsis paub dab tsi txog Vajtswv tej kev cheem tsum, txog qhov tseeb, los sis txog Vajtswv cov lus li lawm. Vim muaj li no, es Vajtswj thiaj li pheej zam txim rau tib neeg ntiaj teb raws li qhov muaj lawv nyob rau hauv txoj kev cai xwb. Cov tib neeg no yog ib kauj ruam zoo zog li cov uas nyob ua ntej lawv lawm—yam tsawg kawg mas lawv twb to taub tias kev txhaum yog dab tsi, thiab tias lawv yuav tsum ua raws thiab ua kom raws li txoj kev cai, thiab ua neej raws li txoj hauj lwm ntawm txoj kev cai—tab sis lawv tseem nyob deb ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum. Txawm li ntawd los xij, Vajtswv tseem kub siab lug cia siab thiab tos ntsoov.

Vim txoj kev tsim kho ntawm ntau tiam, vim txoj kev tsim kho ntawm tib neeg ntiaj teb, vim txoj kev ua txhua yam, thiab vim tej kev npaj ntawm Vajtswv ob txhais tes thiab Nws txoj kev muaj cai kav, kev coj qhia, thiab kev ua thawj coj ntawd, es tib neeg ntiaj teb, txhua yam, thiab txhua yam hauv qab ntuj khwb no thiaj li txav zuj zus mus lawm tom ntej xwb. Cov tib neeg ntiaj teb uas ua raws li txoj kev cai, tom qab raug txoj kev cai txwv los tau ntau ntxhiab xyoo lawm, tsis muaj peev xwm ua raws li txoj kev cai mus ntxiv lawm ces thiaj li ua raws li Vajtswv tes hauj lwm mus rau tiam tshiab, uas yog Vajtswv tsim—Tiam Hmoov Hlub. Thaum Tiam Hmoov Hlub los txog lawm, ces Vajtswv txawm pib Nws tes hauj lwm uas cog lus txog qhov muaj tseeb lawm tias Nws twb txib cov neeg cev lus los qhia ua ntej lawm. Theem ntawm tes hauj lwm no mas tsis yooj yim los sis tsis xav tau npaum li qhov tib neeg xav hauv nruab siab raws li lawv tej kev xav phem, los sis tsis zoo npaum li qhov lawv tau xav lawm; tab sis, saib sab nraud tuaj mas, txhua yam yeej txawv ntawm lo lus faj lwm lawm. Thaum tej xwm txheej no los ua ib qho muaj tseeb uas tib neeg yeej tsis tau keev kwv yees txog dua rau ntawm qhov tias: qhov muaj tseeb ntawm lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tau yug los ua neeg—Tswv Yexus—raug muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Txhua yam no puav leej dhau ntawm qhov tib neeg kwv yees lawm. Tuaj sab nraud saib mas, txhua yam no zoo li yog ib qho xwm txheej phem, txia ntshav txev, saib mas txhaus ntshai, tab sis qhov no yog qhov pib ntawm qhov Vajtswv muab Tiam Muaj Kev Cai xaus es pib ib tiam tshiab. Tiam tshiab no yog Tiam Hmoov Hlub uas tam sim no nej txhua tus puav leej paub lawm. Tiam Hmoov Hlub no zoo li yog los tawm tsam Vajtswv cov lus faj lem nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Tseeb tiag, nws kuj los muaj tus yeeb yam ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg es raug ntsia rau saum tus ntoo khaub liglawm. Tag nrho tej xwm txheej no tshwm sim sai heev thiab nyob nyob cia li tshwm sim xwb, raws li tus yam ntxwv uas yeej yog rau tej xwm txheej ntawd lawm. Tej xwm txheej zoo li ntawd yog tej uas Vajtswv siv los xaus tiam qub es mus rau ib tiam tshiab—es coj ib tiam tshiab los. Txawm tias txhua yam uas tshwm sim nyob rau qhov pib kiag ntawm tiam no es phem heev thiab txia ntshav txev, thiab xav tsis txog, thiab cia los txog kiag tam sid xwb, thiab tsis muaj dab tsi zoo los sis yooj yim npaum li tib neeg tau xav hauv nruab siab lawm los xij—txawm tias qhov qhib ntawm Tiam Hmoov Hlub ntawd saib mas txhaus ntshai thiab nyuaj siab los xij, ib yam uas tsim nyog zoo siab yog dab tsi? Qhov xaus ntawm Tiam Muaj Kev Cai ntawd txhais tias Vajtswv tsis tas ua raws li tib neeg ntiaj teb tej cwj pwm uas ua raws li txoj kev cai lawm; qhov ntawd txhais tias tib neeg ntiaj teb twb rhais ruam mus rau tom ntej lawm, uas yog ua raws li Vajtswv tes hauj lwm thiab Nws txoj kev npaj mus rau ib tiam tshiab lawm. Muaj tseeb tiag, qhov ntawd kuj txhais tias cov sij hawm uas Vajtswv tos ntsoov ntawd twb tsawg lawm. Tib neeg ntiaj teb nkag mus rau ib tiam tshiab, uas yog ib ntu tshiab, uas txhais tias Vajtswv tes hauj lwm twb rhais ib kauj ruam mus tom ntej lawm, thiab tias Nws txoj kev ntshaw yuav maj mam pom tseeb tuaj thaum Nws tes hauj lwm txav mus rau tom ntej. Thaum pib mas qhov Tiam Hmoov Hlub los txog ntawd tsis tshua ntxim nyiam ua luaj twg, tab sis raws li Vajtswv pom mas, cov tib neeg ntiaj teb uas tsis ntev no yuav los txog, uas yog cov tib neeg ntiaj teb uas Nws xav tau ntawd, ua tau zuj zus raws li Nws tej kev cheem tsum thiab tej hom phiaj lawm. Qhov no yog ib qho uas zoo siab thiab tsim nyog qhuas heev, yog qee yam uas tsim nyog zoo siab. Txawm tib neeg ntiaj teb muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, uas rau tib neeg mas yog ib yam uas saib tu siab heev los xij, kiag thaum lub sij hawm uas Khetos raug muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ntawd txhais tias Vajtswv tiam tom ntej—Tiam Hmoov Hlub—twb los txog lawm, thiab, muaj tseeb tiag, tias Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam ntawd twb los txog rau qhov pib lawm. Tshaj ntawd ntxiv, qhov ntawd txhais tias tes hauj lwm loj ntawm qhov Vajtswv yug los ua neeg ntawd twb muaj tiav lawm. Vajtswv yuav ntsib cov tib neeg hauv lub ntiaj teb yam li yog ib tug kov yeej, uas muaj ib lub npe thiab tus yam ntxwv tshiab, thiab lub ntsiab ntawm Nws tes hauj lwm tshiab yuav raug muab qhib thiab nthuav rau tib neeg ntiaj teb. Thiab nyob rau tib lub sij hawm no, rau tib neeg ntiaj teb feem, lawv yuav tsis ntxhov siab vim pheej ua txhaum rau txoj kev cai mus ntxiv lawm, los sis lawv yuav tsis raug rau txim vim qhov tau ua txhaum txoj kev cai mus ntxiv lawm. Qhov Tiam Hmoov Hlub los txog ntawd tso cai rau tib neeg ntiaj teb tawm ntawm Vajtswv tes hauj lwm yav tag los es nkag mus rau ib qho chaw ua hauj lwm uas tshiab tshaj plaws, uas muaj ntau kauj ruam tshiab rau tes hauj lwm thiab ib lub tswv yim tshiab ntawm tes hauj lwm. Qhov ntawd tso cai rau tib neeg ntiaj teb muaj ib txoj kev to taub thiab ib lub neej tshiab, thiab tseeb tiag, qhov ntawd tso cai kom muaj ib txoj kev sib raug zoo rau ntawm Vajtswv thiab tib neeg uas ib kauj ruam zoo dua lawm. Vim qhov Vajtswv yug los ua neeg, es tib neeg thiaj li los cuag tau Vajtswv tim ntsej tim muag. Tib neeg hnov Vajtswv lub suab thiab cov lus uas muaj tseeb thiaj muaj tiag lawm; tib neeg pom tus xeeb ceem ntawm Nws tes hauj lwm thiab Nws tus moj yam thiab ntau yam lawm. Tib neeg hnov qhov no los ntawm lawv tus kheej ob lub pob ntseg kiag thiab pom qhov no los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag lawm, uas yog pom txhua yam lawm; lawv paub tseeb tias Vajtswv twb los nrog tib neeg nyob ua ke tiag tiag thiab tseeb tseeb lawm, tias Vajtswv twb ntsib tib neeg tim ntsej tim muag tiag tiag thiab tseeb tseeb lawm, tias Vajtswv twb los nrog tib neeg ntiaj teb nyob ua ke tiag tiag thiab tseeb tseeb lawm. Txawm tias lub sij hawm ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas nyob hauv qhov kev yug los ua neeg ntawd tsis ntev los xij, nws muab ib txoj kev paub uas ruaj khov txog qhov tib neeg nyob nrog Vajtswv ua ke zoo li cas ntawd rau tib neeg ntiaj teb. Thiab txawm tias cov uas paub tej zoo li ntawd tsis ua li ntawd los tau ib lub sij hawm ntev lawm los xij, Vajtswv twb hais ntau lo lus txog qhov Nws yuav los ua neeg lawm, thiab cov lus ntawd yeej meej heev li lawm. Nws ua hauj lwm ntau heev lawm thiab, thiab twb muaj coob tus tib neeg uas caum Nws qab lawm. Tib neeg ntiaj teb ces yeej kawg muab lawv lub neej uas ua raws txoj kev cai ntawm tiam qub ntawd xaus es los kom tag mus rau ib tiam tshiab: Tiam Hmoov Hlub.

Thaum nkag mus rau tiam tshiab lawm, ces tib neeg ntiaj teb tsis nyob rau hauv tej kev txwv ntawm txoj kev cai lawm, tab sis nyob rau hauv tej kev cheem tsum tshiab thiab Vajtswv tej lus tshiab lawm. Vim Vajtswv tej lus tshiab thiab tej kev cheem tsum tshiab ntawd, tib neeg ntiaj teb thiaj li tsim kho tau ib lub neej tshiab uas muaj tus yam ntxwv txawv, ib lub neej uas ntseeg Vajtswv uas muaj tus yam ntxwv thiab lub ntsiab txawv lawm. Lub neej no tau los ib kauj ruam ze zog los ua raws li tej qauv ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg dua li lub neej uas nyob rau hauv txoj kev cai lawm. Vajtswv nthuav tej kev cai tshiab tawm rau tib neeg ntiaj teb, thiab Nws nthuav tej qauv ntawm tus cwj pwm tshiab uas yog dua thiab meej dua tawm rau tib neeg ntiaj teb, nrog rau tus qauv thiab tej hauv paus ntsiab lus rau tib neeg tej kev xam pom txog tib neeg thiab txhua yam, thiab rau lawv tej cwm pwm coj thiab tej kev ua. Cov lus uas Nws hais nyob rau yav tas los ntawd mas tsis tshwj xeeb npaum li cov tam sim no, los sis cov lus yav tas los ntawd tsis muaj kuab npaum li cov tam sim no, tab sis rau cov tib neeg uas yog cov nyuam qhuav tawm hauv txoj kev cai los mas, cov lus thiab tej kev cheem tsum ntawd yeej txaus lawm. Hais txog tib neeg lub siab ntawm lub sij hawm ntawd thiab yam uas lawv npaj ntawd, ces cov lus ntawd tsuas yog tej uas lawv ua tau thiab muaj xwb. Piv txwv li, Vajtswv hais kom tib neeg yuav tsum txo hwj chim, ua siab ntev, zam txim, kwv tus khaub lig ntoo, thiab ntau yam ntxiv; cov no yog tag nrho tej kev cheem tsum uas Vajtswv kom tib neeg ua raws nyob rau hauv txoj kev cai, yog tej uas hais txog tias noob neej yuav tsum ua neej li cas. Tshaj qhov ntawd, tib neeg, cov uas tau ua neej nyob rau hauv txoj kev cai lawm ntawd, tau xyiv fab rau txoj hmoov hlub, tej koob hmoov, thiab lwm yam zoo li ntawd uas muaj ntau heev thiab muaj phwj yos los ntawm Vajtswv los vim hais tias Tiam Hmoov Hlub los txog lawm. Cov tib neeg ntiaj teb uas nyob rau tiam ntawd mas ua ib lub neej uas kaj siab kawg li. Txhua tus puav leej zoo siab, thiab txhua tus puav leej yog cov uas Vajtswv hlub, uas yog ib tug me nyuam mos nyob rau hauv Nws xib teg. Lawv yuav tsum ua raws li cov kev cai, thiab muaj ob peb tug cwj pwm zoo, cov cwj pwm uas ua raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, tab sis rau tib neeg ntiaj teb mas, txoj kev xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub ntawd yog qhov muaj nqis dua. Piv txwv li, kho tau tib neeg tej kab mob uas raug dab nkag ntawd zoo, thiab cov dab thiab cov ntsujplig lim hiam uas nyob rau hauv lawv ntawd raug ntiab tawm mus lawm. Thaum tib neeg raug teeb meem los sis muaj kev tim tsum, Vajtswv yuav zam rau lawv thiab ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, kom lawv thiaj li yuav zoo ntawm lawv tej kev mob nkeeg, thiab lawv cev nqaij daim tawv thiaj li yuav txaus siab, thiab lawv thiaj li yuav tau noj tau hnav. Muaj hmoov hlub ntau heev thiab muaj koob hmoov ntau heev rau tib neeg nyob rau tiam ntawd. Dhau ntawm qhov ntsuas ua raws li tej kev cai xwb, tib neeg ntiaj teb, yam tsawg kawg, yuav tsum ua siab ntev, zam txim, hlub, thiab ntau yam ntxiv. Tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi uas muaj feem xyuam rau qhov tseeb los sis Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg kiag li. Vim tib neeg xav txog qhov xyiv fab rau txoj hmoov hlub thiab Vajtswv tej koob hmoov xwb, thiab vim Tswv Yexus lo lus cog tseg txog lub sij hawm rau tib neeg xwb, ces tib neeg thiaj li pib muaj tus yam ntxwv xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, yam tsis muaj qhov xaus li. Tib neeg ntiaj teb xav tias yog lawv ntseeg Vajtswv, ces lawv yuav tsum xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, tias qhov ntawd yog qhov lawv muaj cai koom. Txawm li ntawd los lawv tsis paub pe hawm tus Tswv tsim txhua yam, los sis tuav lub meej mom ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, es los ua ib tug uas raug tsim tawm los tes dej num, thiab los ua ib tug uas raug tsim tawm los uas zoo. Los sis lawv tsis paub tias yuav zwm rau Vajtswv li cas, los sis yuav ua siab ncaj rau Nws li cas, los sis tsis paub tias yuav lees txais Nws cov lus thiab siv cov lus ntawd los ua lawv lub hauv paus los saib tib neeg thiab txhua yam, thiab saib lawv tej yam ntxwv thiab tej kev ua li cas li. Tib neeg tsis paub txog tej zoo li no ib qho li. Thiab ntxiv rau qhov kev xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub uas yog ib lub hauv paus ntawd, tib neeg xav nkag mus rau ntuj ceeb tsheej tom qab tuag lawm, uas yog ib lub hauv paus, thiab xyiv fab rau tej koob hmoov zoo nrog tus Tswv ua ke. Ntxiv ntawd, cov tib neeg ntiaj teb uas nyob rau Tiam Hmoov Hlub, uas yog nyob rau hauv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov ntawd, ntseeg yuam kev tias Vajtswv tsuas yog ib tug Vajtswv uas hlub tshua thiab muaj kev hlub xwb, tias Nws lub ntsiab tseeb ces yog txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo xwb, tsis muaj dab tsi ntxiv lawm. Rau lawv ces, txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo ntawd yog tej yam ntxwv uas qhia txog tias Vajtswv yog leej twg tiag tiag, lub meej mom, thiab lub ntsiab tseeb xwb; yam uas qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia muaj nqis rau lawv ces yog Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov xwb, los sis tej zaum yog ib txoj kev uas lam kwv tus khaub lig ntoo thiab taug txoj kev ntawm tus khaub lig ntoo ntawd xwb. Qhov no yog txhua yam nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub uas tib neeg paub txog Vajtswv thiab xav txog Nws, nrog rau lawv txoj kev xav thiab kev paub txog tib neeg ntiaj teb thiab tib neeg tus kheej. Yog li ntawd, yuav kom paub qhov teeb meem thiab paub tus cag uas hais tias: Qhov uas ua kom muaj tej xwm txheej no yog dab tsi kiag? Tsis liam rau leej twg li. Koj liam tsis tau rau Vajtswv vim qhov tsis ua hauj lwm los sis tsis hais lus kom khov ntxiv los sis kom zoo ntxiv, thiab koj muab tsis tau lub luag hauj lwm ntawd thawb mus rau tib neeg thiab. Vim li cas? Vim tib neeg tsuas yog cov tib neeg ntiaj teb uas raug tsim tawm los xwb. Lawv tawm hauv txoj kev cai los thiab los rau Tiam Hmoov Hlub xwb. Txawm tib neeg yuav paub txog Vajtswv tes hauj lwm thaum tes hauj lwm ntawd nce qib, uas yog Vajtswv muab rau tib neeg, uas yog Nws ua, los tau pes tsawg xyoo lawm los xij, qhov ntawd yog qhov tib neeg tau txais thiab yog qhov lawv paub. Tab sis dhau ntawm qhov ntawd lawm, yam uas Vajtswv tsis tau ua, yam uas Nws tsis tau hais, thiab yam uas Nws tsis tau muab nthuav tawm ntawd, tib neeg ntiaj teb tsis muaj peev xwm to taub los sis tsis paub txog yam ntawd li. Tab sis saib rau tej xwm tsheej tseeb thiab lub ntsiab tseeb mas, thaum tib neeg ntiaj teb, uas yog tau nce qib los tau ntau txhiab xyoo lawm, tau los rau Tiam Hmoov Hlub ntawd, lawv tsuas to taub txog qhov ntawd xwb, thiab Vajtswv tsuas ua tau tes hauj lwm uas Nws tab tom ua ntawd xwb. Qhov no yog vim hais tias yam tib neeg ntiaj teb, uas yog tawm hauv Tiam Muaj Kev Cai los, cheem tsum ntawd tsis yog qhov raug rau txim los sis raug txiav txim, los sis tsis yog qhov kom raug txeeb tau, haj yam tsis yog qhov kom raug ua kom zoo tiav log. Tsuas muaj ib yam uas tib neeg ntiaj teb cheem tsum rau lub sij hawm ntawd xwb. Yam ntawd yog dab tsi? Yog ib txoj kev theej txhoj, uas yog Vajtswv cov ntshav uas muaj nqis tshaj xwb. Vajtswv cov ntshav uas muaj nqis tshaj—txoj kev theej txhoj ntawd tsuas yog tib yam uas tib neeg ntiaj teb cheem tsum thaum lawv tawm hauv Tiam Muaj Kev Cai los xwb. Yog li ntawd, nyob rau tiam ntawd, vim tib neeg ntiaj teb txoj kev cheem tsum thiab tej xwm txheej uas muaj tiag, ces thaum ntawd tes hauj lwm uas Vajtswv ua ntawd yog los muab Nws tus kheej cov ntshav uas muaj nqis tshaj ntawm qhov kev yug los ua neeg ntawd los ua ib qho kev theej txhoj. Qhov ntawd tsuas yog tib txoj kev los txhiv kom tib neeg ntiaj teb dim ntawm Tiam Muaj Kev Cai xwb. Vim muab Nws cov ntshav uas muaj nqis tshaj los ua tus nqi thiab ua kev theej txhooj, Vajtswv thiaj li tshem tib neeg ntiaj teb txoj kev txhaum tawm lawm. Thiab los txog ntua rau thaum lawv txoj kev txhaum raug tshem tawm mus lawm ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag yam tsis muaj kev txhaum, es los lees txais Nws txoj hmoov hlub thiab Nws txoj kev coj qhia txuas ntxiv mus. Vajtswv cov ntshav uas muaj nqis tshaj ntawd yog muab rau tib neeg ntiaj teb, thiab yog muab theej tib neeg ntiaj teb txhoj, kom thiaj li txhiv tau tib neeg ntiaj teb dim. Tib neeg ntiaj teb, cov uas nyuam qhuav raug txhiv dim ntawd, to taub dab tsi? Tib neeg ntiaj teb, cov uas nyuam qhuav raug txhiv dim ntawd, cheem tsum dab tsi? Tib neeg ntiaj teb yuav tsis muaj peev xwm lees txais qhov ntawd yog lawv nyuam qhuav raug txeeb tau, raug txiav txim, thiab raug rau txim xwb. Lawv tsis muaj qhov peev xwm zoo li ntawd los lees txais, los sis lawv tej yam ntxwv zoo li ntawd xwb lawv yuav tsis to taub txhua yam no. Yog li ntawd, ntxiv rau Vajtswv txoj kev theej txhoj, nrog rau Nws txoj hmoov hlub, tej koob hmoov, kev zam txim, kev ua siab ntev, kev hlub tshua, thiab kev ua siab zoo, tib neeg ntiaj teb, thaum lawv nyob rau lub sij hawm ntawd, tsis tuaj yeem lees txais ntau tshaj li ob peb qhov kev cheem tsum uas Vajtswv muaj rau tib neeg tus cwj pwm. Li ntawd xwb, tsis muaj dab tsi ntxiv lawm. Thiab hais txog txhua qhov tseeb uas tham txog tib neeg txoj kev cawm dim ntawd—uas yog tej tswv yim thiab kev xam pom yuam kev uas tib neeg ntiaj teb muaj; tej moj yam qias vuab tsuab uas lawv muaj; tej ntsiab tseeb ntawm txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv uas lawv muaj; lub ntsiab tseeb uas yog hais txog txoj kab lis kev cai qub uas tib neeg ntiaj teb tuav, uas peb nyuam qhuav kawm txog ntawd—cov tib neeg ntiaj teb uas nyob rau lub sij hawm ntawd yeej tsis to taub ib yam dab tsi kiag li. Nyob rau tej xwm txheej zoo li tej ntawd mas, Vajtswv tsuas ceeb toom thiab tsim tej kev cheem tsum uas yooj yim tshaj plaws, ncaj tshaj plaws, nrog rau tej kev cheem tsum uas muaj nrog tej ntawd rau tib neeg ntiaj teb xwb. Yog li ntawd, cov tib neeg ntiaj teb uas nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd tsuas yog xyiv fab rau txoj hmoov hlub thiab xyiv fab yam tsis muaj kev txwv rau cov ntshav uas muaj nqis tshaj ntawm Vajtswv txoj kev theej txhoj xwb. Txawm li cas los xij, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, twb tau yam uas zoo tshaj plaws lawm. Es qhov ntawd yog dab tsi? Nws yog qhov tias tib neeg ntiaj teb, uas yog cov Vajtswv cawm, lawv txoj kev txhaum twb raug zam los ntawm Vajtswv cov ntshav uas muaj nqis lawm. Qhov no yog ib yam uas tsim nyog zoo siab; nws yog yam zoo tshaj plaws uas Vajtswv ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Txawm tias tib neeg txoj kev txhaum twb raug zam, thiab tib neeg yuav tsis los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag li ib tug muaj kev txhaum los sis li ib tug neeg txhaum, vim lawv txoj kev txhaum twb raug zam los ntawm txoj kev theej txhoj thiab tam sim no twb tsim nyog los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm los xij, tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ntawd tseem tsis tau mus txog qhov uas ib tug raug tsim tawm los muaj nrog tus Tswv Tsim. Tseem tsis tau yog qhov ntawm cov tib neeg ntiaj teb uas raug tsim tawm los ntawd muaj nrog tus Tswv Tsim. Cov tib neeg ntiaj teb uas nyob rau hauv txoj hmoov hlub ntawd tseem nyob deb deb ntawm lub luag hauj lwm uas Vajtswv cheem tsum ntawm lawv, uas yog ua tus tswv thiab ua zoo rau txhua yam. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li yuav tsum tau tos; Nws yuav tsum tau ua siab ntev. Qhov Vajtswv tos ntawd txhais li cas? Qhov ntawd txhais tias thaum ntawd tib neeg ntiaj teb yuav ua neej nyob rau hauv Vajtswv txoj hmoov hlub, rau hauv Vajtswv txoj kev ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Vajtswv xav cawm tib neeg ntiaj teb kom coob tshaj li ib khawm tes, los sis kom coob tshaj li ib haiv neeg; Nws txoj kev cawm dim mas tsis yog kawg rau ib haiv neeg los sis cov uas nyob rau hauv ib pab pawg twg xwb. Yog li ntawd, thiaj li muaj Tiam Hmoov Hlub mus kom txog ntau txhiab xyoo, ib yam li Tiam Muaj Kev Cai thiab. Tib neeg ntiaj teb yuav tsum ua neej mus nyob rau hauv tiam tshiab uas Vajtswv coj, ib xyoos tag ib xyoos tuaj, ib tiam tag ib tiam tuaj. Tib neeg yuav tsum ua neej li no mus kom txog pes tsawg tiam—pes tsawg ncig saum tej hnub qub, pes tsawg lub hiav txwv qhuav thiab nkim pes tsawg lub pob zeb, pes tsawg lub hiav txwv ua rau muaj av zoo tuaj, thiab tej no yuav hloov tib neeg ntiaj teb nyob rau ntau lub caij nyoog li cas, thiab muaj ntau yam hloov uas sib txawv nyob rau hauv txhua yam hauv lub ntiaj teb li cas. Thiab thaum lawv raug txhua yam no lawm, ces Vajtswv cov lus, Nws tes hauj lwm, thiab qhov muaj tseeb ntawm Tswv Yexus txoj kev txhiv tib neeg ntiaj teb dim nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd yuav nthuav mus txog qab ntuj kawg, thoob plaws mus rau ntawm tej kev, tej kem tsev, txhua ceg kawm, mus kom txog ntua thaum txhua lub tsev paub tej no tag lawm. Ces thaum ntawd yog thaum tiam—Tiam Hmoov Hlub—los rau qhov xaus. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau lub caij nyoog no tsis yog lam tos ntsiag to xwb; thaum Nws tos, Nws yeej ua hauj lwm ntau yam rau tib neeg ntiaj teb nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Nws ua Nws tes hauj lwm uas muaj hmoov hlub, muab hmoov hlub thiab koob hmoov rau tib neeg ntiaj teb nyob rau tiam no, kom Nws tej kev ua, Nws tes hauj lwm, Nws txoj kev hais lus, thiab qhov muaj tseeb uas Nws ua hauj lwm thiab Nws lub siab nyiam nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd thiaj li mus txog rau txhua tus uas Nws yuav xaiv ntawd lub pob ntseg. Nws pab txhua tus tib neeg uas Nws yuav xaiv ntawd los txais Nws txoj kev theej txhoj, kom lawv thiaj li yuav tsis los rau ntawm Nws lub xub ntiag li muaj kev txhaum, li ib co neeg txhaum. Thiab txawm tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tsis yog txoj uas tsis tau pom Nws dua mus ntxiv lawm los, ib yam li nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, tab sis ib kauj ruam dhau qhov ntawd, li ib txoj kev sib raug zoo ntawm cov ntseeg thiab tus Tswv, ntawm cov ntseeg Vajtswv thiab Khetos, ib txoj kev sib raug zoo zoo li ntawd tseem tsis yog txoj kev sib raug zoo uas thaum kawg Vajtswv xav tau rau ntawm tib neeg ntiaj teb thiab Vajtswv, ntawm cov raug tsim tawm los thiab tus Tswv tsim txhua yam. Lawv txoj kev sib raug zoo ntawd pom meej tias tseem nyob deb ntawm txoj kev sib raug zoo ntawm cov raug tsim tawm los thiab tus Tswv tsim txhua yam, tab sis muab piv rau txoj kev sib raug zoo ntawm tib neeg ntiaj teb thiab Vajtswv nyob rau Tiam Muaj Kev Cai mas, nws yeej zoo dua lawm. Qhov no yog ua kom muaj kev xyiv thiab kev zoo siab. Tab sis yuav kom muaj qhov no mas, Vajtswv tseem yuav tsum tau coj tib neeg ntiaj teb kev; Nws yuav tsum tau coj tib neeg ntiaj teb, uas yog cov uas hauv nruab siab tseem muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, kev xav hauv nruab siab, thiab kev taij thov, thiab kev tim tsum, thiab kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, kev mus rau tom ntej. Vim li cas? Vim tias tej zaum cov tib neeg ntiaj teb zoo li ntawd twb paub txog txoj kev xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab tej zaum lawv twb paub tias Vajtswv mas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub lawm, tab sis dhau ntawd lawm, lawv tsis paub thawj yam txog qhov tias Vajtswv yog leej twg tiag tiag, lub meej mom, thiab lub ntsiab tseeb. Vim tias cov tib neeg ntiaj teb zoo li ntawd twb raug Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab lawm, txawm tias lawv xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub los xij, lawv lub ntsiab tseeb thiab ntau qhov kev xav phem thiab tej kev xav nyob hauv lawv nruab siab ntawd tseem tawm tsam Vajtswv thiab nyob rau qhov uas tawm tsam Nws. Tib neeg tsis paub xyov yuav zwm rau Vajtswv li cas los sis yuav ua ib tug raug tsim tawm los tes dej num li cas, haj yam tsis paub xyov yuav ua ib tug raug tsim tawm los kom tsim nyog li cas thiab. Tseeb tiag, haj tseem tsis muaj ib tug twg paub tias yuav pe hawm tus Tswv tsim txhua yam li cas thiab. Puas yog txhua yam hauv lub ntiaj teb uas muab cob rau cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab lawm es cia li qias vuab tsuab li lawv lawm thiab, ces kuj zoo ib yam li muab tej ntawd cob rau Ntxwgnyoog lawm thiab xwb. Qhov tshwm sim ces puav leej zoo ib yam xwb, tsis muaj ib yam dab tsi qhia tau qhov txawv li. Yog li ntawd, Vajtswv tseem yuav tsum tau ua Nws tes hauj lwm txuas ntxiv mus, uas yog coj tib neeg ntiaj teb kev mus rau theem tshiab ntawm tes hauj lwm uas Nws yuav ua. Theem ntawd yog yam uas Vajtswv tos ntsoov los tau ntev lawm, yog yam uas Nws saib ntsoov los tau ntev lawm, thiab yog yam uas Nws ua siab ntev tos los tau ntev lawm.

Thaum kawg no, tib neeg ntiaj teb tau xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub uas muaj txaus nkaus thiab muaj nplua mias lawm, ces lub ntiaj teb thiab cov tib neeg ntiaj teb no, li uas pom los ntawm txhua ceg kaum, tau los txog rau ib theem uas Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm tiag tiag los cawm tib neeg ntiaj teb lawm. Lawv los txog rau lub sij hawm uas Vajtswv yuav txeeb kom tau thiab yuav rau txim thiab txiav txim rau tib neeg ntiaj teb lawm, uas yog thaum Nws yuav nthuav ntau qhov tseeb tawm los ua kom tib neeg ntiaj teb zoo tiav log, thiab los muab kom tau ib pab los ntawm cov tib neeg ntiaj teb uas tuaj yeem ua zoo rau txhua yam nyob rau hauv tej ntawd. Lub sij hawm no twb los txog lawm, ces Vajtswv tsis tas yuav ua siab ntev mus ntxiv lawm, thiab tsis tas coj tib neeg ntiaj teb kev ntawm Tiam Hmoov Hlub mus nyob rau hauv txoj hmoov hlub ntxiv lawm. Nws tsis tas pheej yuav muab pub rau tib neeg ntiaj teb ntawm Tiam Hmoov Hlub, los sis saib xyuas lawv, los sis ntsia ntsoov lawv, los sis tsom kwm lawv mus ntxiv lawm; Nws tsis tas muab txoj hmoov hlub thiab koob hmoov pub rau tib neeg ntiaj teb yam tsis dhuav thiab txaus siab hlo mus ntxiv lawm; thaum tib neeg ntiaj teb thov Nws txoj hmoov hlub yam ua siab twm xeeb thiab tsis paub txaj muag es tsis pe hawm Nws kiag li ntawd, Nws tsis tas ua siab ntev yam txaus siab hlo rau tib neeg ntiaj teb nyob rau hauv txoj hmoov hlub mus ntxiv lawm. Qhov Vajtswv yuav ua ces yog nthuav Nws lub siab nyiam, Nws tus moj yam, lub suab tiag tiag ntawm Nws lub siab, thiab Nws lub ntsiab tseeb tawm xwb. Nyob rau lub sij hawm no, thaum tab tom muab ntau qhov tseeb thiab ntau lo lus uas tib neeg ntiaj teb cheem tsum rau tib neeg ntiaj teb, Vajtswv kuj qhia thiab nthuav tawm Nws tus moj yam tiag tiag—ib tug moj yam ncaj ncees. Thiab thaum nthuav Nws tus moj yam ncaj ncees tawm ntawd, Nws tsis yog hais ob peb kab lus txog txoj kev txiav txim thiab kev teem txim xwb ces cia li tag li ntawd lawm xwb; tab sis, Nws siv ntau qhov uas muaj tseeb los nthuav tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab, lawv lub ntsiab tseeb, thiab lawv txoj kev phem tshaj plaws tawm. Nws muab tib neeg ntiaj teb txoj kev ntxeev siab, kev tawm tsam, thiab kev tsis lees txais Nws, nrog rau lawv ntau txoj kev xav phem txog Nws thiab kev ntxeev siab rau Nws ntawd nthuav tawm. Nyob rau lub caij nyoog no, feem ntau ntawm qhov Nws nthuav tawm ntawd mas tsis yog txoj kev hlub tshua thiab txoj kev ua siab zoo uas Nws muab rau tib neeg ntiaj teb lawm: Nws muaj txoj kev ntxub, kev qias, kev tsis nyiam, thiab kev teem txim rau tib neeg ntiaj teb xwb. Qhov tig kiag ib ncig tam sid los sis qhov hloov Vajtswv tus moj yam thiab tus yam ntxwv ntawd txhom tau tias tib neeg ntiaj teb mas tsis npaj li thiab ua rau lawv tsis muaj peev xwm los lees txais. Vajtswv nthuav Nws tus moj yam thiab Nws cov lus tawm los ntawm lub zog uas cia li tshwm sim kiag tam sid xwb. Tseeb tiag, Nws kuj muab txhua yam uas tib neeg ntiaj teb cheem tsum rau tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev ua siab ntev thiab zam txim thiab. Vajtswv hais lus thiab nthuav Nws tus moj yam tawm rau tib neeg ntiaj teb nyob rau hauv ntau txoj kev thiab ntau ceg kaum uas sib txawv uas tsim nyog, zoo, khov, thiab ncaj qha rau cov uas raug tsim tawm los, uas yog hais los ntawm txoj kev xav uas tam li Nws yog tus Tswv Tsim ntag. Tej zoo li ntawd yog txoj kev, txoj kev hais lus thiab tes hauj lwm los zoo ib yam nkaus, rau yam uas Vajtswv twb tos ntsoov los tau rau txhiab xyoo lawm. Tos ntsoov los tau rau txhiab xyoo; tos tau rau txhiab xyoo—tej no yog hais txog Vajtswv txoj kev ua siab ntev los tau rau txhiab xyoo, uas muaj Nws txoj kev npaj los tau rau txhiab xyoo lawm. Tib neeg ntiaj teb tseem yog cov tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv tsim, tab sis tau hloov tawm hauv rau txhiab xyoo los yam tsis nres li lawm, ces lawv thiaj li tsis yog cov tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv tsim nyob rau thaum chiv keeb lawm, tab sis lub ntsiab tseeb tseem yog lub qub. Yog li ntawd, thaum Vajtswv pib ua hauj lwm nyob rau hnub no, cov tib neeg ntiaj teb uas Nws pom ntawd, tab txawm yam uas Nws xav tau ntawd kuj yog yam Nws ntxub tshaj plaws thiab, thiab, tseeb tiag, yog yam uas Nws saib mas tu siab tshaj plaws los xij li. Kuv hais txog peb yam nyob rau ntawm no; nej puas nco qab peb yam no lawm? Cov tib neeg ntiaj teb zoo li ntawd, txawm lawv yog yam Vajtswv xav tau, los kuj yog yam Nws ntxub tshaj plaws li thiab. Lwm yam yog dab tsi? (Lawv yog cov uas Vajtswv saib mas tu siab tshaj plaws li.) Lawv kuj yog cov uas Vajtswv saib mas tu siab tshaj plaws li thiab. Nyob rau tib lub sij hawm no, peb yam no puav leej muaj nyob rau hauv tib neeg. Yam Vajtswv xav tau yog dab tsi? Yog qhov tias cov tib neeg ntiaj teb zoo li ntawd, tom qab tau paub txog txoj kev cai thiab tom qab ntawd tau txais txoj kev txhiv dim lawm, thaum kawg yuav taug kev los mus rau hnub no, los kom muaj ib lub hauv paus ntawm txoj kev to taub txog qee txoj kev cai thiab tej lus sam hwm tseem ceeb uas tib neeg yuav tsum ua raws, thiab yuav tsis yog cov tib neeg ntiaj teb uas tsis paub dab tsi nyob hauv lawv nruab siab li Adas thiab Evas lawm. Tab sis, lawv yuav muaj ib txoj kev ntsuas txog tej uas tshiab tshiab nyob rau hauv lawv lub siab. Tej ntawd yog tej uas Vajtswv xav tias tib neeg ntiaj teb yuav muaj. Tab sis, thaum ntawd, tib neeg ntiaj teb tseem yog cov tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv ntxub tshaj plaws li thiab. Yog li ntawd ces, yam uas Vajtswv ntxub tshaj plaws ntawd yog dab tsi? Nej txhua tus puav leej tsis paub lod? (Yog tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam.) Tib neeg ntiaj teb muaj Ntxwgnyoog tus moj yam puv npo, ua ib lub neej txaus ntshai heev, tsis zoo li tib neeg los sis tsis zoo li dab li. Tib neeg ntiaj teb cia li tsis muaj peev xwm tawm tsam tus nab txwj nab laug txoj kev huab ntxias li lawm. Txawm tias tib neeg ntiaj teb lawv yeej muaj lawv tej kev xav thiab kev xam pom, lawv tej tswv yim ntau tsis paub kawg, thiab lawv tej kev xav txog ntau qhov xwm txheej thiab ntau yam los xij, tsis muaj ib yam dab tsi kiag li uas yog yam Vajtswv xav tau nyob rau hauv tib neeg ntiaj teb tej kev xam pom txog tib neeg thiab txhua yam, los sis lawv tej yam ntxwv thiab tej kev ua li. Tib neeg ntiaj teb tuaj yeem xav thiab muaj kev xam pom, thiab lawv muaj lawv chaw, ntsiab, thiab tus yam ntxwv rau lawv tej kev ua, tab sis txhua yam uas lawv muaj no yeej muaj lub hauv paus nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab. Txhua yam no yog mus raws li Ntxwgnyoog tej kev xam pom thiab tej tswv yim xwb. Thaum tib neeg los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, yeej tsis muaj ib qho kev zwm nyob hauv lawv lub siab rau Vajtswv li, thiab tsis muaj lub siab dawb paug li. Tib neeg rau Ntxwgnyoog tej kuab lom lawm thiab muaj nws txoj kev kawm thiab tej kev xav, thiab nws tus moj yam qias vuab tsuab puv npo lawm. Qhov no qhia txog dab tsi? Vajtswv yuav tsum hais ntau lo lus thiab ua hauj lwm kom ntau rau tib neeg kom thiaj li hloov tau lawv txoj kev xav txog qhov muaj lawv thiab tus cwj pwm uas lawv coj rau Vajtswv—thiab tshwj xeeb tshaj ntawd, tseeb tiag, kom thiaj li hloov tau lawv txoj hau kev thiab tus qauv uas lawv xam pom txog tib neeg thiab txhua yam, thiab lawv tus yam ntxwv thiab tej kev ua. Ua ntej muaj txhua yam no tshwm sim mas, raws li Vajtswv pom ces tib neeg ntiaj teb yog ib yam khoom uas ntxim ntxub tshaj plaws xwb. Yam uas Vajtswv cheem tsum thaum Nws cawm ib yam khoom uas Nws ntxub tshaj plaws ntawd yog dab tsi? Puas muaj kev xyiv fab nyob hauv Nws lub siab li? Puas muaj kev zoo siab li? Puas muaj kev nplij siab li? (Tsis muaj li.) Tsis muaj kev nplij siab kiag li, los sis tsis muaj ib qho kev zoo siab li. Nws lub siab mas muaj kev tsis nyiam kiag li puv npo xwb. Tib yam uas Vajtswv yuav ua nyob rau tej xwm txheej zoo li ntawd ces, dhau ntawm txoj kev hais lus, txoj kev hais lus yam uas tsis dhuav li lawm, yog ua siab ntev xwb. Qhov no yog tus yam ntxwv ob uas Vajtswv muaj rau cov tib neeg ntiaj teb zoo li ntawd uas pom muaj nyob hauv Nws ob lub qhov muag—txoj kev ntxub tshaj plaws. Tus yam ntxwv peb ces qhov tias saib lawv mas tu siab tshaj plaws li. Nyob rau hauv lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev npaj tsim tib neeg ntiaj teb thaum chiv thawj mas, Vajtswv txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg ntawd zoo ib yam li leej niam leej txiv thiab tus me nyuam ntawm ib tse neeg. Lub ntsiab ntawm txoj kev sib raug zoo no tej zaum yuav tsis zoo li tib neeg ntiaj teb txoj kev sib raug zoo uas koom roj koom ntshav, tab sis rau Vajtswv mas, txoj kev sib raug zoo no tseem ceeb tshaj li tib neeg ntiaj teb txoj kev sib raug zoo uas koom roj koom ntshav ntawm sab cev nqaij daim tawv lawm. Cov tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv tsim thaum chiv thawj ntawd yeej txawv tsis zoo li cov tib neeg ntiaj teb uas Nws pom nyob rau tiam kawg. Nyob rau thaum chiv keeb mas, tib neeg zoo li yooj yim thiab zoo li cov hluas xwb, thiab txawm lawv tsis paub dab tsi li los, lawv lub siab yeej dawb huv. Yus yeej pom qhov tseeb tseeb nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag thiab pom tshab plaws mus rau hauv lawv nruab siab. Lawv yeej tsis muaj tej moj yam qias vuab tsuab uas tam sim no tib neeg muaj li; lawv tsis muaj qhov kev tsis kam hloov, kev khav theeb, kev lim hiam, los sis kev dag ntxias li, thiab lawv yeej tsis muaj tus moj yam uas dhuav qhov tseeb li. Los ntawm tib neeg txoj kev hais lus thiab tej kev ua, los ntawm lawv ob lub qhov muag, los ntawm lawv lub ntsej muag, ces yus yeej pom tau tias cov tib neeg ntiaj teb ntawd yog cov uas Vajtswv tsim nyob rau thaum chiv keeb thiab yog cov uas Nws nyiam. Tab sis nyob rau thaum kawg, thaum Vajtswv rov qab hais txog tib neeg ntiaj teb, tib neeg lub siab tsis meej pem li lawm, thiab lawv ob lub qhov muag tsis pom meej lawm. Tib neeg lub siab muaj Ntxwgnyoog tus moj yam qias vuab tsuab puv nkaus xwb, ces thaum lawv ntsib Vajtswv, lawv lub ntsej muag, txoj kev hais lus, thiab tej kev ua ntawd mas ntxim ntxub heev rau Nws. Txawm li cas los xij, muaj ib qho muaj tseeb uas tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees paub tau li, thiab yog vim qhov muaj tseeb no es Vajtswv thiaj li hais tias cov tib neeg ntiaj teb zoo li ntawd mas thaum tsa Nws ob lub qhov muag saib mas tu siab tshaj plaws li. Qhov muaj tseeb ntawd yog dab tsi? Yog li no, uas tsis muaj leej tuaj yeem tsis lees paub tau li tias: Vajtswv siv Nws tus kheej txhais tes tsim cov tib neeg ntiaj teb no, uas keev los rau ntawm Nws lub xub ntiag, tab sis lawv tsis yog cov tib neeg ntiaj teb li uas lawv yog nyob rau thaum chiv keeb lawm. Txij ntawm tib neeg ob lub qhov muag mus rau lawv tej kev xav, thiab mus rau hauv lawv nruab siab mas, lawv muaj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab rau Vajtswv nkaus xwb; txij ntawm tib neeg ob lub qhov muag mus rau lawv tej kev xav, thiab mus rau hauv lawv nruab siab mas, tsis muaj ib yam dab tsi tshaj li Ntxwgnyoog tus moj yam tawm hauv lawv los li. Tib neeg tej moj yam phem uas tsis kam hloov, khav theeb, dag ntxias, lim hiam, thiab dhuav qhov tseeb tawm tuaj xwb, cia li tawm hauv lawv txoj kev xav thiab hauv lawv tej qhia tuaj yam tsis ras txog li. Tab txawm yog thaum nyeem Vajtswv cov lus los sis ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag kiag los, tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, phem, thiab lawv lub ntsiab tseeb, uas raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab lawm, yeej tawm tuaj li no yam tsis ras txog li. Tsuas muaj tib kab lus thiaj li txhom tau qhov teeb meem ntawm qhov muaj tseeb no tias Vajtswv xav li cas rau xwb, thiab qhov ntawd yog “saib mas tu siab tshaj plaws li.” Cov tib neeg ntiaj teb uas tau los txog rau niaj hnub no thiab los txog rau tiam no ntawd twb ua tau raws li Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm theem peb uas yog theem kawg ntawm Nws tes hauj lwm, uas yog txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb lawm, ces tib neeg thiaj li paub qhov xwm txheej ntawm txhua kis uas hais txog txhua qhov xwm txheej thiab tej yam ntxwv uas tib neeg paub lawv tus kheej li cas lawm—tab sis txawm Vajtswv twb npaj txhua yam rau cov tib neeg ntiaj teb no lawm los xij, Nws kuj muaj kev ntxub lawv heev li thiab. Tseeb tiag, Vajtswv tseem xav tias thaum saib lawv mas tu siab tshaj plaws li vim Nws pom tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab ib qho tag ib qho tuaj. Tab sis qhov uas tsim nyog zoo siab ces yog qhov tias Vajtswv tsis tas sawv tib neeg cev es ua siab ntev thiab tos yam tsis muaj qab hau lawm. Yam Nws yuav tsum tau ua ces yog tes hauj lwm uas Nws tau tos los ntau rau txhiab xyoo lawm, uas Nws tau npaj los tau rau txhiab xyoo lawm, thiab Nws tau tos ntsoov los tau rau txhiab xyoo lawm xwb: uas yog qhov nthuav Nws cov lus, Nws tus moj yam, thiab txhua qhov tseeb tawm. Tseeb tiag, qhov no kuj txhais tau tias nyob rau ntawm cov tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv tau xaiv no, yuav muaj ib pab ntawm cov tib neeg uas Vajtswv tau tos los lawm ntev ntawd tshwm tuaj, uas yog cov uas yuav ua zoo rau txhua yam thiab rais los ua cov tswv ntawm txhua yam. Yog saib raws li txhua qhov xwm txheej mas, txhua yam tau txav deb ntawm yam uas xav tau lawm; txhua yam mas yeej yog mob siab thiab tu siab heev li. Tab sis qhov uas ua rau Vajtswv zoo siab tshaj mas yog qhov tias vim yog lub sij hawm thiab yog tiam uas txawv lawm, ces lub sij hawm uas tib neeg ntiaj teb zwm rau Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab ntawd twb dhau lawm. Tib neeg ntiaj teb twb ua kev cai raus dej ntawm txoj kev cai thiab Vajtswv txoj kev txhiv dim lawm; thaum kawg, lawv thiaj li tau los rau ntawm kauj ruam kawg ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua lawm uas yog: theem uas tib neeg ntiaj teb raug cawm dim vim lawv txoj kev lees txais Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim thiab Nws txoj kev kov yeej. Rau tib neeg ntiaj teb mas, qhov no yog ib txoj xov uas zoo tshaj plaws li, thiab rau Vajtswv mas, qhov no yog ib qho uas twb los tau ntev heev lawm. Raws li saib txhua ceg kaum tuaj ces, qhov jp yog qhov xwm txheej zoo tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb tiam. Raws li saib txhua ceg kaum tuaj ces, dhau ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab, los sis txoj kev ua raws li lub ntiaj teb, los sis txoj kev coj noj coj ua, los sis tib neeg ntiaj teb txoj kev nom kev tswv, los sis txoj kev puas tshuaj tam sim no lawm, ces tib neeg ntiaj teb qhov txiaj ntsim twb nyob ze lawm—cov tib neeg ntiaj teb no twb los txog rau ntawm txoj kab kawg lawm. Qhov no yog lub sij hawm uas zoo siab tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, lub sij hawm uas tib neeg nco ntsoov thiab zoo siab, thiab tseeb tiag, nws kuj yog qhov xwm txheej ntawm lub sij hawm uas tseem ceeb thiab muaj nqis tshaj plaws, uas yog lub sij hawm uas txiav txim siab rau tib neeg ntiaj teb txoj hmoo nyob rau hauv rau txhiab xyoo ntawm Vajtswv tes hauj lwm hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Yog li ntawd, txawm muaj dab tsi tshwm sim rau tib neeg ntiaj teb, thiab txawm Vajtswv tau tos thiab ua siab ntev npaum li cas lawm los xij, txhua yam yeej tsim nyog lawm.

Cia peb rov qab tig mus rau lub ncauj lug uas peb npaj sib tham uas hu ua, “Vim Li Cas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Tsum Caum Qhov Tseeb.” Muab Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg faib ua peb theem ntawm tes hauj lwm uas nyob rau hauv tib neeg ntiaj teb. Nws twb ua ob theem dhau los no tag lawm. Yuav kom saib pom ob theem ntawd los txog ntua rau tam sim no, seb ob theem ntawd yog txoj kev cai los sis yog tej lus sam hwm, mas ob theem ntawd qhov txiaj ntsim ces yeej tsis muaj dab tsi tshaj li qhov kom tib neeg ntiaj teb tuav rawv txoj kev cai, tej lus sam hwm, Vajtswv lub npe, txoj kev ntseeg uas nyob hauv lawv lub siab, ob peb tug cwm pwm zoo, thiab ob peb lub hauv paus ntsiab lus zoo. Tib neeg ua tsis tau raws li tus qauv ntawm Vajtswv txoj kev cheem tsum kiag li, uas yog ua zoo rau txhua yam kom tau los ua tus tswv rau txhua yam. Tsis muaj li ntawd lod? Lawv ua tsis tau raws li ntawd kiag li. Yog tsim tib neeg, uas yog cov uas twb tawm ntawm txoj kev cai thiab Tiam Hmoov Hlub los lawm, los ua yam uas Vajtswv cheem tsum kom lawv ua, ces lawv tsuas yuav muaj peev xwm koom nrog txhua yam raws li txoj kev cai los sis txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov uas muab rau lawv nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub xwb. Qhov no mas ua tsis tau raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum uas tib neeg tsim nyog ua kom zoo rau txhua yam, thiab tib neeg ntiaj teb ua tsis tau tej uas Vajtswv cheem tsum kom lawv ua thiab lub luag hauj lwm thiab tes dej num uas Nws cheem tsum kom lawv ua kom tiav. Tib neeg yeej ua tsis tau los sis ua tsis tau raws li tus qauv ntawm Vajtswv txoj kev cheem tsum uas lawv tsim nyog ua cov tswv rau txhua yam thiab cov tswv rau tiam tom ntej li. Yog li ntawd, nyob rau tiam kawg ntawm Nws tes hauj lwm ntawd, Vajtswv nthuav txhua qhov tseeb tawm rau tib neeg thiab qhia txhua qhov tseeb uas tib neeg ntiaj teb tim tsum thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua raws uas lawv tim tsum rau lawv nyob rau hauv txhua kis, kom tib neeg thiaj li paub tias tej qauv ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum yog dab tsi, lawv tsim nyog koom nrog txhua yam li cas, lawv tsim nyog xav txog txhua yam li cas, lawv tsim nyog ua zoo rau txhua yam li cas, qhov tseem ceeb ntawm qhov muaj lawv nyob ntawd yuav yog dab tsi, thiab lawv tsim nyog muaj tus xeeb ceem zoo li cas rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, kom thiaj li tsim nyog ua cov neeg ua raug tsim tawm los nyob rau hauv tus Tswv Tsim lub qab hwj chim. Thaum tib neeg to taub tej no lawm, ces lawv kuj yuav paub tias Vajtswv tej kev cheem tsum rau lawv ntawd yog dab tsi thiab; thaum lawv ua tau tej no tiav lawm, ces lawv kuj yuav ua tau raws li cov qauv ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm lawv lawm thiab. Txoj kev cai, tej lus sam hwm, tus qauv rau tus cwj pwm ntawd mas hloov tsis tau qhov tseeb li, Vajtswv thiaj li nthuav ntau cov lus thiab ntau qhov tseeb tawm heev nyob rau tiam kawg uas muaj feem cuam tshuam rau tib neeg txoj kev xyaum ua, lawv tej cwj pwm thiab tej kev ua, thiab lawv tej kev xam pom txog tib neeg thiab txhua yam. Vajtswv qhia tib neeg tias yuav saib tib neeg thiab txhua yam li cas, thiab yuav nplij lawv tus kheej thiab yuav ua li cas. Qhov Vajtswv qhia tib neeg txog txhua yam no yog txhais li cas? Qhov ntawd txhais tias Vajtswv cheem tsum kom koj xam pom tib neeg thiab txhua yam, thiab nplij koj tus kheej thiab ua raws li txhua qhov tseeb no, es thiaj li ua tau lub neej nyob rau hauv lub ntiaj teb. Txawm koj yuav ua hom dej num twg thiab txawm koj txais cov lus txib twg ntawm Vajtswv los los xij, Nws tej kev cheem tsum ntawm koj yeej tsis hloov li. Thaum koj to taub Vajtswv tej kev cheem tsum lawm, ces koj yuav tau xyaum ua raws, ua koj tes dej num, thiab ua kom tiav Vajtswv cov lus txib koj kom raws li Nws tej kev cheem tsum li koj to taub txog tej kev cheem tsum ntawd, tsis hais txog qhov seb Nws nyob ntawm koj ib sab los sis tab tom saib koj kom meej li. Tsuas yog ua li no xwb mas koj thiaj li los ua tau ib tug tswv ntawm txhua yam uas yog tus Vajtswv paub tseeb, thiab tus uas tsim nyog, thiab tus uas tsim nyog Nws txib. Qhov no tsis hais txog lub ncauj lug ntawm qhov vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb lod? (Hais txog mas.) Tam sim no nej puas to taub? Tej no yog tej muaj tseeb uas Vajtswv yuav coj los. Yog li ntawd, qhov caum qhov tseeb ntawd tsis yog hais txog qhov muab yus tus moj yam qias vuab tsuab tshem tawm es txhob tawm tsam Vajtswv lawm. Muaj ib qho tseem ceeb tshaj thiab muaj ib qho muaj nuj nqis tshaj nyob rau hauv txoj kev caum qhov tseeb uas peb hais txog ntawd. Tseeb tiag, qhov ntawd muaj feem cuam tshuam rau tib neeg txoj hau kev kawg thiab lawv txoj hmoo. Nej puas to taub? (To.) Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb? Nyob rau hauv ib qho kev xav me me mas, qhov no yog cov kev qhuab qhia uas tseem ceeb tshaj plaws hais es tib neeg thiaj li to taub. Nyon rau hauv ib qho kev xav uas zoo mas, lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ces yog qhov hais tias, rau Vajtswv mas, qhov caum qhov tseeb ntawd muaj feem cuam tshuam rau Nws txoj kev cawm tib neeg, Nws tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab tej kev cia siab uas Nws muab tso rau tib neeg ntiaj teb lawm. Qhov no yog ib feem ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Yeej pom tau nyob rau qhov no tias txawm koj yog leej twg thiab txawm koj tau ntseeg Vajtswv los tau ntev npaum li cas lawm los xij li, yog koj tsis caum qhov tseeb los sis tsis nyiam qhov tseeb ntawd, ces koj yeej yuav kawg yog ib tug uas raug muab ntiab tawm mus xwb. Qhov no mas pom meej ib yam li nruab hnub. Vajtswv ua peb theem ntawm tes hauj lwm; Nws twb muaj ib qho kev npaj cawm tib neeg txij thaum Nws tsim tib neeg ntiaj teb los lawm, thiab Nws tau mus xyuas txhua qhov ntawm txhua theem, ib theem zuj zus, los txog rau tam sim no lawm. Txoj kev mob siab thiab txoj kev tiv kev txom nyem ntawd mas loj heev, thiab Nws tau tiv los ntev heev lawm rau lub hom phiaj loj ntawm qhov ua hauj lwm rau qhov tseeb uas Nws nthuav tawm thiab txhua qhov tseem ceeb txog tus qauv ntawm Nws tej kev cheem tsum, uas Nws qhia rau tib neeg ntiaj teb txog tib neeg, muab tej no tig mus ua tib neeg lub neej thiab qhov muaj tiag. Raws li Vajtswv pom mas, qhov no yog ib qho uas tseem ceeb heev li. Vajtswv thiaj li saib qhov ntawd tseem ceeb heev li. Vajtswv tau nthuav ntawm ntau lo lus tawm lawm, thiab ua ntej Nws nthuav tawm, Nws twb npaj ib teg hauj lwm uas loj heev lawm. Yog tias nyob rau thaum kawg es koj tsis caum los sis tsis to taub cov lus uas tam sim Nws nthuav tawm ntawd, Vajtswv yuav saib koj zoo li cas? Vajtswv yuav muab hom cim dab tsi rau koj? Qhov no mas pom meej ib yam li nruab hnub. Yog li ntawd, txhua tus tib neeg, txawm koj lub peev xwm, los sis lub hnub nyoog yuav zoo li cas, los sis koj twb ntseeg Vajtswv los tau pes tsawg xyoo lawm los xij li, yuav tsum muab koj tej dag zog tso rau txoj kev caum qhov tseeb. Koj yuav tsum tsis txhob xav txog tej uas tsis muaj qab hau; koj yuav tsum caum qhov tseeb yam txaus siab hlo. Txhob pub koj tej sij hawm dhau mus. Yog koj nrhiav thiab muab koj tej dag zog tso rau txoj kev caum qhov tseeb li uas yog qhov zoo tshaj ntawm koj lub neej xwb, ces tej zaum qhov tseeb uas koj tau txais thiab ncav cuag ntawm koj txoj kev caum ntawd yuav tsis yog yam uas koj xav tau. Tab sis yog Vajtswv hais tias Nws muab ib lub hom phiaj rau koj raws li koj tus cwj pwm coj nyob rau ntawm txoj kev caum thiab qhov koj ua siab dawb paug ntawd, ces qhov ntawd yuav yog qhov zoo tshaj plaws li! Tsis txhob mob siab tias seb koj lub hom phiaj thiab qhov yuav tau los ntawd yog dab tsi rau tam sim no. Yuav muaj dab tsi tshwm sim thiab yav tom ntej yuav muaj dab tsi los, seb koj puas yuav muaj peev xwm zam dhau txoj kev puas tshuaj es kom txhob tuag—txhob xav txog tej no los sis txhob thov tej no li. Tsuas tsom ntsoov rau txoj kev caum qhov tseeb rau hauv Vajtswv cov lus thiab Nws tej kev cheem tsum, rau txoj kev ua koj tes dej num kom zoo, rau txoj kev ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam xwb, tsis txhob tsom ntsoov rau txoj kev ua pov thawj tsis tsim nyog txog qhov Vajtswv tos ntsoov los tau rau txhiab xyoo, Nws txoj kev npaj los tau rau txhiab xyoo lawm. Muab qee qhov kev kaj siab rau Vajtswv thiab; cia kom Nws pom qee qhov kev cia siab uas nyob rau hauv koj, thiab cia kom Nws paub tej kev xav tau nyob rau hauv koj thiab. Qhia Kuv seb, Vajtswv puas yuav saib tsis taus koj yog tias koj ua li ntawd? Yeej tsis muaj qhov saib tsis tau kiag li! Thiab txawm yog tias tej uas tau los thaum kawg ntawd tsis yog li qhov ib tug tib neeg xav los, lawv uas yog ib tug raug tsim tawm los ntawd tsim nyog saib qhov muaj tseeb ntawd li cas? Lawv yuav tsum ua txhua yam kom raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, es txhob ua raws li yus tus kheej xav xwb. Qhov no tsis yog txoj kev xav uas cov tib neeg raug tsim tawm los tsim nyog muaj lod? (Yog mas.) Qhov ntawd thiaj li yog lub siab uas yog. Peb yuav muab peb txoj kev sib qhia txog qhov tseem ceeb ntawm qhov vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb ntawd xaus li no.

Tam sim no peb txoj kev sib qhia yog saib rau ntawm qhov vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, uas yog los ntawm Vajtswv txoj kev xav los. Tuaj lwm sab saib tuaj mas, zoo li yooj yim kawg. Hais txog tib neeg tus kheej uas yog los ntawm tib neeg txoj kev xav los ne, vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb? Qhov yooj yim tshaj plaws mas, yog tib neeg txoj kev caum, yog lawv ua neej nyob rau hauv txoj kev cai thiab tsis to taub qhov tseeb, tsis tshaj li qhov ua raws li txoj kev cai, es thaum kawg yuav tau dab si? Tib qho uas tau los thaum kawg ces tej zaum yuav yog qhov tib neeg raug txoj kev cai teem txim xwb, vim lawv tsis muaj peev xwm ua raws li txoj kev cai ntawd. Ces txij ntawd los mus rau Tiam Hmoov Hlub: Nyob rau tiam ntawd, tib neeg thiaj li to taub ntau lawm, thiab lawv tau txais ntau yam ntaub ntawv tshiab los ntawm Vajtswv los uas hais txog tib neeg—txoj kev coj qhia thiab tej lus sam hwm rau tib neeg tus cwj pwm. Tib neeg thiaj li tau txiaj ntsim zoo heev, hais txog txoj kev qhuab qhia. Txawm li ntawd los xij, tib neeg tseem tsis tau cia siab tias lawv yuav tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv, kev nyiam, tej koob hmoov, thiab txoj hmoov hlub kom ntau ntxiv es tsis to taub qhov tseeb los xij; tib neeg txoj kev xam pom mas tseem yog ib txoj kev thov Vajtswv xwb, thiab thaum lawv thov ntawd, los lawv txoj kev caum tseem yog tsi ntsees rau thiab taw rau lub neej ntawm sab cev nqaij daim tawv thiab txoj kev tau zoo ntawm sab cev nqaij daim tawv thiab txoj kev ua neej zoo ntawm sab cev nqaij daim tawv xwb. Lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev caum ntawd tseem muaj kev cov nyom rau qhov tseeb thiab tawm tsam qhov tseeb. Tib neeg tseem tsis tau muaj peev xwm caum qhov tseeb, thiab lawv tsis to taub ib lub neej tiag tiag uas muaj qhov tseeb es thiaj li muaj yus. Tej no yog tej uas muaj tiag ntawm tib neeg lub neej, thaum ua neej nyob rau ib qho uas to taub txhua txoj kev cai los sis txhua lo lus sam hwm thiab tej kev txwv ntawm Tiam Hmoov Hlub, uas yog ib qho tseem tsis tau tau to taub qhov tseeb. Thaum tej no yog tej muaj tiag ntawm tib neeg lub neej lawm, ces lawv yeej yuav plam lawv txoj xub ke yam tsis paub txog. Zoo ib yam li tib neeg hais tias: “Kuv paub tsis meej thiab tsis paub ib qho dab tsi li.” Thaum muaj tej yam ntxwv uas paub tsis meej zoo li no lawm, ces tib neeg poob mus rau ib qho uas tsis ua raws li txoj kev cai lawm, lawv qhov teeb meem thaum kawg ces yog qhov tsis paub tias vim li cas thiaj li muaj tib neeg thiab lub neej tom ntej yuav zoo li cas, haj yam tsis paub tias lawv yuav fim tau ntau hom tib neeg, xwm txheej, thiab txhua yam ntawm lub neej tiag tiag uas lawv muaj ntawd li cas, los sis tus cwj pwm yog uas lawv coj rau tej ntawd yog dab tsi. Txawm lawv ua raws li cov lus sam hwm thiab xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov uas zoo los xij, haj tseem muaj coob tus uas caum Vajtswv qab, uas yog cov ntseeg uas caum lub meej mom, kev muaj txiag nplua nuj, ib lub neej zoo uas txawv ntawm lawv cov npoj yaig, tej kev sib yuav uas zoo zoo, tej kev txaus siab thiab txoj hmoo—thiab nyob rau lub zej zog niaj hnub no los, lawv caum txoj kev xyiv fab ntawm sab cev nqaij daim tawv, lub neej, thiab kev kaj siab xwb; lawv caum lub neej tau zoo thiab tshiab; lawv caum txoj kev mus ntoj ncig hauv lub ntiaj teb, uas yog tshawb tej uas to taub nyuaj txog tib neeg ntiaj teb thiab tib neeg ntiaj teb lub neej tom ntej xwb. Thaum lawv txais yuav tej kev cai tswj thiab tej kev txwv ntawm tej kev cai thiab tus qauv ntawm tus cwj pwm lawm, los tib neeg ntiaj teb tseem tsis muaj peev xwm muab lawv tus cwj pwm uas saib rau yav tom ntej, thiab tib neeg ntiaj teb tej kev to taub nyuaj, thiab txhua yam uas dhau ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev paub ntawd tshem tawm mus li thiab. Thiab thaum lawv ua tsis tau li ntawd, ces lawv thiaj li hnov khoob lug, nyuaj siab, chim siab, xeeb txhob, nyob tsis tus, thiab ntshai heev es thaum muaj ntau yam los raug rau lawv lawm, lawv thiaj li sib zog tswj lawv txoj kev tawv ncauj thiab tej kev xav. Muaj ib txhia tib neeg mas poob siab, nyuaj siab, thim rov qab, thiab ntau yam ntxiv, thaum lawv ntsib tej xwm txheej phem, xws li tej xwm txheej phem nyob tom chaw ua hauj lwm, los sis tej kev sib tawg, tej kev chim siab, tej kev chim siab ntawm txoj kev sib yuav, los sis txoj kev ntxub ntxaug hauv lub zej zog. Haj tseem muaj ib txhia tib neeg poob mus rau tej kev xav phem lawm thiab; haj tseem muaj ib txhia uas xaiv muab lawv tus kheej txoj sia xaus vim tej kev phem thiab. Tseeb tiag, yeej muaj lwm cov uas xaiv qhov thim rov qab thiab xaiv txoj kev nyob kho siab khuav. Es muaj dab tsi ua kom muaj qhov no tshwm tuaj nyob rau hauv lub zej zog? Cov neeg twm zeej, txiv neej thiab poj niam; kev nyuaj siab; thiab ntau yam ntxiv. Cov ntseeg Vajtswv los yeej muaj tej xwm txheej no nyob rau hauv lub neej thiab; yeej nquag muaj teb no. Thaum muab txhua yam coj los ua tib zoo xav lawm, qhov tsim qhov no, lub hauv paus, ces yog qhov tias tib neeg ntiaj teb tsis to taub tias qhov tseeb yog dab tsi, thiab tsis to taub tias tib neeg los qhov twg los thiab lawv yuav mus rau qhov twg, thiab vim li cas tib neeg thiaj li thiaj li muaj sia nyob thiab lawv yuav tsum ua neej li cas. Thaum ntsib ntau hom tib neeg, xwm txheej, thiab txhua yam no, lawv tsis paub xyov yuav ua li cas, yuav txiav txim siab li cas, yuav muab tshem tawm li cas, los sis yuav saib mus rau tej no li cas es lawv thiaj li ua tau lub neej zoo siab thiab kaj siab nyob rau hauv tus Tswm Tsim lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Tib neeg ntiaj teb tsis muaj lub peev xwm no. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev nthuav qhov tseeb tawm, thiab tsis muaj qhov Nws qhia rau tib neeg tias lawv yuav tsum saib tib neeg thiab txhua yam, thiab nplij lawv tus kheej thiab ua li cas, ces tib neeg tsuas vam khom rau lawv tus kheej tej dag zog, txoj kev paub uas lawv tau kawm los, thiab tej kev txawj ntawm lub neej uas lawv to taub, thiab tej kev cai uas lawv to taub, nrog rau tej kev cai tswj tus cwj pwm los sis tej tswv yim ua neej xwb. Lawv vam khom rau lawv txoj kev paub txog tib neeg lub neej thiab qhov lawv paub txog lub neej ntawd xwb, thiab haj tseem vam khom rau tej uas lawv tau kawm hauv tej phau ntawv los xwb—tab sis thaum ntsib txhua yam kev nyuaj siab ntawm lub neej uas raug rau lawv ntawd, mas lawv tsis muaj peev xwm li lawm. Rau cov uas ua neej rau hauv tej xwm txheej zoo li ntawd mas, qhov nyeem Vajluskub ntawd yeej tsis muaj kev cia siab li. Txawm yog qhov thov Tswv Yexus los yeej tsis muaj kev cia siab li, qhov thov Yehauvas mas haj yam tsis muaj kev cia siab li thiab. Qhov nyeem tej uas cov xib fwb cev lus thaum ub qhia ua ntej lawm ntawd yeej daws tsis tau lawv tej teeb meem li thiab. Yog li ntawd, ib txhia tib neej thiaj li mus ntoj ncig lub ntiaj teb; lawv mus saum hli thiab saum Moj, los sis lawv nrhiav cov xib fwb cev lus uas qhia txog yav tom ntej es muab tej ntawd hloov rov qab. Tab sis tib neeg lub siab mas yeej nyob tsis tswm, tsis muaj kev xyiv fab, thiab tsis muaj kev nplig siab thaum lawv tau ua tej no lawm. Txoj xub ke thiab lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev ua zoo ntawd mas tseem nyuaj heev rau lawv thiab khoob lug xwb. Muab hais kom tag tag ces, tib neeg ntiaj teb lub neej mas tseem khoob lug xwb. Vim tias qhov zoo li ntawd yeej yog qhov ib txwm muaj ntawm tib neeg ntiaj teb lub neej, lawv thiaj li nrhiav ntau txoj kev los ua kom lawv lom zem: piv txwv li, tua cov nkees tshiab niaj hnub no, thiab dhiav tej chaw suam suam yaj, thiab caij tej nthwv dej, nces tej roob siab siab, thiab dhia kaus uas yog qhov Cov Neeg Sab Hnub Poob nyiam, thiab ntau yam yeeb yam, tej nkauj, thiab tej kev seev cev uas cov neeg Suav nyiam, thiab tej kev ua yeeb yam ntawm cov poj niam txias ua txiv neej nyob rau sab Axias Qab Teb Hnub Tuaj. Tib neeg haj tseem saib tej uas txaus siab rau lawv lub ntiaj teb ntawm sab kev ntseeg thiab tej kev plees kev yi. Tab sis txawm lawv tej kev lom zem yuav yog dab tsi los xij, txawm lawv saib dab tsi los xij, hauv tib neeg lub siab tseem paub tsis meej txog yav tom ntej. Txawm ib tug tib neeg twg twb los rau hauv lub ntiaj teb tau pes tsawg zaus lawm los xij, los sis tab txawm yog lawv twb tau mus rau saum hli thiab Moj lawm los xij, thaum lawv rov qab los thiab nyob los tau ib ntus lawm, ces lawv tsis muaj zog tag li lawm, nyob ntsiag to li yav tag lawm xwb. Yog muaj ib yam dab tsi mas, lawv haj yam tu siab dua thiab haj yam nyob tsis tus vim twb tau mus lawm dua li tsis tau mus. Tib neeg ntiaj teb xav tias qhov uas lawv nyob khoob lug, tsis muaj zog kiag li, thiab paub tsis meej thiab ua zog koog, tias lawv ntshaw txoj kev tshawb seb dab tsi yuav los es tsis paub, qhov ntawd yog qhov tias tib neeg tsis paub xyov yuav ua li cas kom lawv thiaj li lom zem, tias lawv tsis paub xyov yuav ua neej li cas. Lawv xav tias qhov ntawd yog vim tib neeg tsis paub xyov yuav xyiv fab li cas los sis yuav xyiv fab rau lub sij hawm thaum ntawd li cas; lawv tej kev ntshaw thiab tej kev lom zem mas yooj yim heev li, lawv thiaj li xav tias—tsis tau dav txaus. Tab sis txawm tib neeg txhawb pes tsawg yam kev ntshaw, lawv tau koom pes tsawg yam kev lom zem, tau mus pes tsawg qhov chaw hauv lub ntiaj teb lawm los xij, tib neeg ntiaj teb tseem xav tias qhov lawv ua neej li cas thiab txoj xub ke thiab lub hom phiaj ntawm qhov muaj lawv nyob ntawd tsis mus raws li qhov lawv xav tau. Muab hais kom luv luv ces, qhov tib neeg xav ntawd mas khoob lug thiab dhuav neeg heev li. Ib txhia tib neeg mas xav saj tag nrho lub ntiaj teb tej khoom qab qab vim ntawm qhov khoob lug thiab dhuav neeg no; txawm lawv yuav mus qhov twg los, lawv yeej npaj tos noj xwb. Hos lwm cov ces xav kom muaj kev lom zem txawm lawv mus qhov twg los xij li, kom lawv muaj lawv tej kev lom zem, thiab noj, es lom zem rau lawv tus kheej xwb, kom txaus lawv lub siab kiag—tab sis thaum lawv tau noj tau haus thiab tau zoo lawm, mas lawv haj yam nyob khoob lug dua li yav tas lawm. Yuav ua li cas txog qhov no? Vim li cas txoj kev xav no thiaj li tsis muaj hnub muab tso tseg tau li? Thaum tib neeg nyob rau qhov tsis nce qib li no lawm, ces lawv ib txhia txawm pib siv yeeb siv tshuaj, noj tshuaj, thiab txhawb lawv tus kheej kom muaj txhua hom khoom. Ces muaj dab tsi tshwm sim? Puas muaj ib qho ntawm tej no es muaj txiaj ntsim thaum hais txog txoj kev daws tib neeg txoj kev nyob khoob lug li? Puas muaj ib qho ntawm tej no es daws tau lub hauv paus teeb meem li? (Tsis muaj li.) Vim li cas tej ntawd thiaj li daws tsis tau? Vim tias tib neeg ua neej raws li lawv tej kev xav xwb. Lawv tsis to taub qhov tseeb los sis tsis paub tias muaj dab tsi ua rau tib neeg tej teeb meem ntawm txoj kev nyob khoob lug, kev tsis kaj siab, kev paub tsis meej, thiab ntau yam tshwm tuaj, thiab lawv tsis paub tias yuav daws tej teeb meem ntawd li cas. Lawv xav tias yog saib xyuas txoj kev zoo siab ntawm sab cev nqaij daim tawv lawm thiab lub ntiaj teb ntawm lawv tus ntsujplig ntawm sab cev nqaij daim tawv ntawd txaus siab thiab muaj txaus lawm, ces txoj kev xav uas khoob lub hauv lawv lub siab ntawd yuav tsis muaj lawm. Puas muaj li ntawd? Qhov muaj tseeb ces tsis yog li ntawd. Yog koj los ntawm tej lus qhuab qhia no los es tau lees txais tej lus qhuab qhia no los ua kev qhuab qhia lawm, tab sis tsis caum los sis tsis xyaum ua raws li tej ntawd kiag li, thiab yog koj tsis muab Vajtswv cov lus no los ua lub hauv paus thiab tus qauv rau koj tej kev xam pom txog tib neeg thiab txhua yam, thiab rau koj tus cwj pwm thiab tej kev ua, ces qhov tseem ceeb ntawm qhov muaj koj thiab txoj kev xam pom txog lub neej ntawd yuav tsis hloov li. Thiab yog tej no tsis hloov li, ces qhov ntawd txhais tias koj lub neej, hom kev ua neej, thiab qhov muaj nqis ntawm qhov muaj lub neej ntawd yuav tsis muaj hnub hloov li thiab. Thiab qhov ntawd txhais li cas yog tias hom kev ua neej thiab qhov muaj nqis ntawm qhov muaj koj lub neej ntawd tsis muaj hnub hloov li nas? Qhov ntawd txhais tias muaj ib hnub, tsis ntev no, tej kev qhuab qhia uas koj to taub ntawd yuav zoo li tej ncej tse uas txhawb tus ntsujplig rau koj; tsis ntev no, tej ntawd yuav yog tej kab lus thiab tej tswv yim rau koj, uas yog tej uas ua rau koj muaj txoj kev xav txog qhov khoob lug nyob rau hauv koj nruab siab rau thaum zoo sij hawm. Yog txoj xub ke thiab lub hom phiaj ntawm koj txoj kev caum tsis hloov, ces koj yuav zoo ib yam li cov tib neeg uas tsis tau hnov txog Vajtswv cov lus ib los li. Txoj xub ke thiab lub hom phiaj ntawm koj txoj kev caum ntawd yeej tseem yuav yog ib txoj kev nrhiav kev lom zem xwb, uas yog txhawm rau txoj kev nplij siab rau thaum muaj kev nyuaj siab ntawm sab cev nqaij daim tawv xwb. Koj yuav sim los daws koj txoj kev nyob khoob lug thiab paub tsis meej es mus ntoj ncig lub ntiaj teb thiab tshawb mus rau tej uas to taub nyuaj. Yeej paub tseeb tias thaum ntawd koj yuav taug tib txoj kev li cov tib neeg ntawd. Lawv hnov khoob lug tom qab lawv tau saj lub ntiaj teb tej khoom qab qab thiab xyiv fab rau tej kev tau zoo ntawm lub ntiaj teb lawm, yog li ntawd ces koj los yuav ua li ntawd thiab. Tej zaum koj yuav tuav rau txoj kev tseeb thiab rau Vajtswv cov lus, tab sis yog koj tsis caum los sis tsis xyaum ua raws li txoj kev tseeb thiab cov lus ntawd, ces koj los yeej kawg ua li lawv ua thiab xwb, uas yog nquag hnov khoob lug, ua zog koog, tu siab, thiab nyuaj siab, tsis muaj txoj kev zoo siab tiag tiag, tsis muaj txoj kev xyiv fab tiag tiag, tsis muaj txoj kev ywj pheej tiag tiag, thiab ntau yam ntxiv, tsis muaj txoj kev nyab xeeb tiag tiag li. Ces thaum ntawd, uas yog thaum kawg, qhov koj tau los ntawd yuav zoo ib yam li lawv qhov thiab xwb.

Thaum hais txog qhov tib neeg tau los ntawd, Vajtswv saib rau yam twg? Nws tsis saib rau qhov seb koj tau nyeem Nws cov lus ntau npaum li cas lawm los sis koj tau mloog lus qhuab qhia ntau npaum li cas lawm. Vajtswv tsis saib rau tej no li. Nws saib seb koj tau txhais qhov tseeb ntau npaum li cas nyob rau hauv koj txoj kev caum, saib seb koj xyaum ua tau raws li qhov tseeb ntau npaum li cas lawm xwb; Nws saib seb koj puas muab Nws cov lus los ua lub hauv paus kev ntseeg thiab muab qhov tseeb los ua tus qauv rau koj txoj kev xam pom txog tib neeg thiab txhua yam, thiab rau koj tus cwj pwm thiab tej kev ua hauv koj lub neej xwb—seb koj puas muaj txoj kev paub thiab cov lus tim khawv zoo li ntawd. Yog tsis muaj cov lus tim khawv zoo li ntawd nyob rau hauv koj lub neej txhua hnub thiab nyob rau hauv koj txoj kev caum Vajtswv qab, thiab tsis muaj ib qho ntawm tej no uas yog qhov txhawb li, ces Vajtswv yuav saib koj zoo ib yam li Nws saib cov tsis ntseeg. Qhov Nws saib zoo li ntawd yog qhov kawg ntawm zaj lus lawm lod? Tsis yog; qhov Vajtswv yuav saib koj zoo li ntawd es cia li muab tso tseg li ntawd lawm xwb mas tseem nyog deb heev. Tab sis, thaum ntawd Nws mam li txiav txim siab rau qhov koj tau los ntawd. Vajtswv txiav txim siab rau qhov koj tau los ntawd raws li lub ntsiab ntawm txoj kev uas koj taug; Nws txiav txim siab rau qhov koj tau los ntawd raws li qhov seb koj ua tau zoo li cas nyob rau hauv koj txoj kev caum thiab lub hom phiaj, seb koj coj tus cwj pwm zoo li cas rau qhov tseeb, thiab seb koj puas taug txoj kev uas caum qhov tseeb. Vim li cas Nws thiaj li txiav txim siab li ntawd? Thaum ib tug tib neeg twg uas cia li tsis caum qhov tseeb es tau nyeem Vajtswv cov lus thiab tau hnov cov lus ntawd ntau heev lawm, tab sis tseem tsis muab Nws cov lus los ua tus qauv rau lawv txoj kev xam pom txog tib neeg thiab txhua yam, thiab tsis muab los ua lawv tus cwj pwm thiab tej kev ua, ces tus tib neeg ntawd yuav tsis dim nyob rau thaum kawg. Ntawm no yog yam uas tseem ceeb tshaj plaws li: Ib tug tib neeg zoo li ntawd yuav dhau los ua tau dab tsi yog tias lawv tseem nyob? Lawv puas dhau los ua tau ib tug tswv ntawm txhua yam? Lawv puas ua tau ib tug uas coj zoo rau txhua yam sawv rau Vajtswv qhov chaw? Lawv puas tsim nyog rau cov lus txib? Puas tso siab tau rau? Yog Vajtswv muab txhua yam cob rau koj no, koj puas ua li tib neeg ntiaj teb ua niaj hnub no, uas yog cia li tua cov tib neeg uas Vajtswv tsim, cia li ua kom txhua yam uas Vajtswv tsim ntawd yaj ntshis mus, cia li ua kom txhua yam uas Vajtswv tau muab rau tib neeg ntiaj teb lawm ntawd qias neeg? Tseeb tiag koj yeej yuav ua! Yog li ntawd, yog Vajtswv muab lub ntiaj teb no thiab txhua yam cob kiag rau koj no, thaum kawg txhua yam yuav ntsib dab tsi? Txhua yam ntawd yuav tsis muaj ib tug neeg saib xyuas uas zoo; tej ntawd yuav raug cov tib neeg ntiaj teb uas Ntxwgnyob ua qias vuab tsuab ntawd muab ua kom qias neeg thiab yaj ntshis mus. Thaum kawg, txhua yam, cov uas muaj sia nyob rau hauv txhua yam, thiab cov tib neeg ntiaj teb uas Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab rau ntawd yuav pom tib txoj hmoo xwb: Lawv yuav raug Vajtswv rhuav tshem. Qhov no yog qee yam uas Vajtswv tsis xav pom. Yog li ntawd, yog ib tug tib neeg zoo li ntawd tau hnov Vajtswv cov lus ntau lo lawm es tsuas to taub ntau qhov kev qhuab qhia nyob rau hauv Nws cov lus xwb, tab sis tseem tsis muaj peev xwm ua tau ib tug tswv ntawm txhua yam tes dej num los sis xam pom txog tib neeg thiab txhua yam, thiab nplij lawv tus kheej thiab ua raws li Vajtswv cov lus li, ces Vajtswv yeej yuav tsis muab ib txoj hauj lwm twg tso rau lawv ua li, vim tias lawv tsis phim ua. Vajtswv tsis xav pom kom txhua yam no, uas yog tej uas Nws tau mob siab tsim, raug cov tib neeg ntiaj teb uas Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab ntawd muab ua yaj ntshis mus thiab ua kom qias neeg rau zaum ob, thiab Nws tsis xav pom cov tib neeg ntiaj teb uas Nws tau tsim kho los tau rau txhiab xyoo lawm ntawd raug rhuav tshem los ntawm cov tib neeg zoo li ntawd ob txhais tes. Ib yam uas Nws xav pom ces yog qhov kom muaj txhua yam uas Nws mob siab tsim nyob rau hauv txoj kev coj ntawm pab pawg tib neeg uas tau txais Nws coj kev cawm dim, nyob rau hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev coj, uas yog ua neej muaj qib muaj duas raws li txhua yam thiab raws li tej kev cai uas Vajtswv sam hwm xwb. Yog li ntawd, lawv yog hom tib neeg dab tsi es thiaj li ua tau ib teg dej num hnyav zoo li ntawd? Tsuas muaj ib hom xwb, thiab hom ntawd yog cov uas Kuv hais txog, cov uas caum qhov tseeb, cov uas yog hom tib neeg uas saib taus tib neeg thiab txhua yam, thiab nplij tau lawv tus kheej thiab ua tau, uas yog ua tau raws li Vajtswv cov lus thiab raws li qhov tseeb uas yog lawv tus qauv. Cov tib neeg zoo li ntawd mas thiaj li tso siab tau rau. Qhov tseem ceeb ntawm qhov muaj lawv ntawd yog hloov los ntawm qhov tseem ceeb ntawm cov tib neeg ntiaj teb uas Ntxwgnyoog tau muab ua qias vuab ntsuab lawm ntawd los; nyob hauv lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm lawv txoj kev caum, hauv lawv txoj kev xam pom txog tib neeg thiab txhua yam, thiab hauv lawv tus cwj pwm thiab tej kev ua ntawd, lawv muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov lus tag nrho, thiab muaj peev xwm muab qhov tseeb los ua lawv tus qauv tag nrho. Cov tib neeg zoo li ntawd thiaj li yog cov uas phim ua neej nyob mus ntxiv tiag tiag li, thiab yog cov uas phim rau Vajtswv muab txhua yam tso rau hauv lawv ob txhais tes. Cov tib neeg no thiaj li yog cov uas ris tau ib teg dej num uas hnyav hnyav uas yog Vajtswv cov lus txib. Vajtswv yuav tsis muab txhua yam cob rau hom tib neeg uas tsis caum qhov tseeb kiag li. Tseeb tiag, Nws yuav tsis muab txhua yam cob rau cov tib neeg uas tsis mloog Nws cov lus, thiab Nws tsis muab ib teg hauj lwm twg tso rau cov tib neeg zoo li ntawd ua kiag li. Cov tib neeg ntawd haj tseem ua tsis tau lawv tus kheej tej dej num kom zoo li thiab, haj yam ua tsis tau Vajtswv cov lus txib kom zoo. Yog Vajtswv muab txhua yam tso rau lawv ua, ces lawv yuav tsis muaj lub siab ncaj ncees kiag li, thiab lawv yuav tsis ua raws li Nws cov lus. Lawv tsuas ua me ntsis thaum lawv zoo siab xwb, thiab thaum lawv tsis zoo siab, lawv yuav tawm mus noj mus haus thiab mus nrhiav kev zoo siab. Feem ntau mas, lawv yuav nyob khoob lug thiab tsis kaj siab thiab poob siab rau thaum kawg, uas yog tsis muaj kev ua siab ncaj ncees rau Vajtswv cov lus txib. Cov tib neeg zoo li ntawd tsis yog cov uas Vajtswv xav tau kiag li. Yog li ntawd, yog koj to taub Vajtswv lub siab nyiam, thiab paub qhov tsis muaj txaus ntawm cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab, thiab hom kev twg uas cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab ntawd tsim nyog taug, ces koj yuav tsum pib caum qhov tseeb. Mloog Vajtswv cov lus, thiab pib taug txoj xub ke uas saib taus tib neeg thiab txhua yam, thiab coj koj tus kheej thiab ua kom raws li Vajtswv cov lus tag nrho, raws li qhov tseeb uas yog koj tus qauv. Tig koj tus kheej mus rau lub hom phiaj no, mus rau txoj xub ke no, thiab hnub ntawd yuav los txog tsis ntev no, uas yog hnub Vajtswv nco ntsoov thiab lees txais tej uas koj tau siv thiab tau them lawm. Thaum ntawd, yuav muaj nqis nyob rau hauv qhov koj ciaj sia nyob; Vajtswv yuav pom zoo rau koj, thiab koj yuav tsis yog ib tug tib neeg dog dig mus ntxiv lawm. Yuav tsis hais kom koj ua siab ntev tiv li thaum Nau-a txua lub nkoj lawm, tab sis yam tsawg kawg mas koj yuav tsum tau ua siab ntev tiv rau zaum no. Koj puas yuav ua neej nyob kom txog ib puas thiab nees nkaum xyoo? Tsis muaj ib tug twg paub li, tab sis yeej txaus muab hais li no tias, qhov ntawd tsis yog qhov cov tib neeg ntiaj teb niaj hnub no nyob ntev npaum li cas. Tam sim no mas qhov caum qhov tseeb ntawd yooj yim dua li qhov txua lub nkoj lawm. Qhov txua lub nkoj ntawd nyuaj npaum li cas, thiab thaum ntawd twb tsis muaj tej twj niaj hnub no—lub nkoj ntawd yog txua tag nrho los ntawm tib neeg lub zog xwb, uas nyob rau hauv ib qho chaw uas tsis zoo li kiag li. Siv sij hawm ntev heev, vim tsis muaj kev pab ntau. Tam sim no mas yooj yim rau nej los caum qhov tseeb dua li qhov txua lub nkoj ntawd lawm. Nej qhov chaw loj dav thiab qhov muaj tej xwm txheej tsawg hauv nej lub neej ntawd yuav ua rau nej muaj lub cib fim zoo dua thiab ua yooj yim rau nej, thaum hais txog qhov caum qhov tseeb.

Txoj kev sib qhia hnub no uas hais txog qhov “Vim Li Cas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Tsum Caum Qhov Tseeb” ntawd tau hais txog ob kis ntawm lub ncauj lug. Ib kis ces tsuas yog qhia los ntawm Vajtswv txoj kev xav los xwb, uas yog hais txog Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, Nws tej kev xav tau, thiab Nws txoj kev ntshaw; hos lwm kis ces yog ib qho kev ntsuam xyuas txog tej teeb meem hauv tib neeg tus kheej los ntawm lawv tus kheej txoj kev xav los, uas yog siv los piav qhia txog txoj kev tim tsum thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov caum qhov tseeb. Tsis hais ces kaum twg li, qhov caum qhov tseeb mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau tib neeg, thiab yog qhov kub tshaj plaws. Txoj kev caum qhov tseeb, raws li pom tseeb tseeb mas, yog txoj kev thiab lub hom phiaj hauv lub neej uas txhua tus uas caum Vajtswv qab, txhua tus uas tau hnov Nws cov lus lawm, yuav tsum xaiv. Txoj kev caum qhov tseeb ntawd yuav tsum tsis txhob muab saib li yog ib hom tswv yim los sis kev xav tau xwb, thiab tej ntsiab lus hais txog txoj kev caum qhov tseeb ntawd yuav tsum txhob muab saib li yog ib hom ntawm txoj kev nplij siab ntawm sab ntsujplig; tab sis, ib tug tib neeg yuav tsum muab cov lus uas Vajtswv hais thiab Nws tej kev cheem tsum rau tib neeg ntawd tig mus ua tej hauv paus ntsiab lus thiab ua lub hauv paus rau lawv txoj kev xyaum ua rau hauv lub neej tiag tiag kom muaj qab hau, kom lub hom phiaj ntawm lawv lub neej thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov muaj lawv nyob ntawd thiaj li yuav hloov, uas tseeb tiag, qhov ntawd kuj yuav ua kom ib tug tib neeg lub neej tsim nyog mus ntxiv. Qhov ua li no, thaum koj caum qhov tseeb, txoj kev uas koj taug thiab koj txoj kev xaiv ntawd thiaj li yuav yog, thaum hais txog qhov me me—hos thaum hais txog qhov loj loj, mas thaum kawg koj yuav muab tau koj tus moj yam qias vuab tsuab tso tseg vim koj caum qhov tseeb, ces koj yuav dim. Cov uas yuav dim ntawd, raws li Vajtswv pom mas, tsis lam yog cov Nws hlub los sis cov uas muaj nqis tshaj nyob rau hauv Nws txhais tes xwb, thiab haj yam tseem tsis yog cov lam nyob rau ntawm Nws lub nceeg vaj xwb. Txoj koob moov los rau koj, uas yog ib tug ntawm cov noob neej nyob rau yav tom ntej, ntawd mas loj heev, uas yog ib hom uas tsis tau pom dua thiab yuav tsis muaj hnub pom dua lawm; ntau yam zoo yuav los rau koj, ib qho zuj zus, raws li qhov uas koj lub siab paub tsis tau li. Txawm li cas los xij, tam sim no yam uas yuav tsum tau xub ua ces yog tsim tsa lub hom phiaj ntawm qhov caum qhov tseeb tso. Qhov tsim tsa lub hom phiaj no tsis yog los daws txoj kev nyob khoob lug ntawm koj lub ntiaj teb ntawm sab ntsujplig, thiab nws tsis yog los daws txoj kev thim rov qab thiab kev npau taws, los sis txoj kev paub tsis tseeb thiab paub tsis meej nyob rau hauv koj lub siab. Qhov ntawd tsis yog li ntawd. Tab sis, nws yog los ua ib lub hom phiaj tiag thiab tseeb mus rau qhov uas tib neeg yuav nplij tau lawv tus kheej thiab ua tau. Yooj yooj yim li ntawd xwb. Qhov ntawd yooj yim xwb, nej puas xav li ntawd? Nej tsis muaj cuab kav hais li ntawd, tab sis qhov muaj tseeb ces yog li no, nws yooj yooj yim xwb—nws hais txog qhov seb ib tug tib neeg puas muaj kev txiav txim siab los caum qhov tseeb xwb. Yog koj yeej muaj qhov kev txiav txim siab ntawd tiag tiag, ces qhov tseeb twg es tsis muaj kev xyaum ua li? Txhua qhov tseeb yeej muaj kev xyaum ua, tsis yog lod? (Yog mas.) Tsis hais sab twg li, yuav kom muaj ib lub hauv pauv xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab yuav kom muaj tej hauv paus ntsiab lus xyaum ua rau ib teg hauj lwm twg mas—qhov no yeej ua tau los ntawm cov uas muaj kev txiav txim siab tiag tiag. Tej zaum ib txhia yuav hais tias, “Kuv tseem tsis tau paub xyov yuav xyaum ua li cas thaum kuv ntsib teeb meem.” Muaj li ntawd vim koj tsis nrhiav. Yog koj nrhiav, ces koj yeej muaj ib txog kev. Yeej muaj ib lo lus hais li ntawd, tsis yog lod? Nws hais li no tias, “Cia li nrhiav, thiab nej yuav nrhiav pom; cia li khob, thiab nws yuav qhib rau nej” (Mathai 7:7). Koj puas tau nrhiav? Koj puas tau khob? Koj puas tau ua tib zoo xav txog qhov tseeb thaum koj nyeem Vajtswv cov lus? Yog koj siv zog ua tib zoo xav, ces koj yeej yuav muaj peev xwm to taub txhua yam. Txhua qhov tseeb yog nyob rau hauv Vajtswv cov lus lawm; tsuas tim tsum kom koj nyeem qhov tseeb thiab ua tib zoo xav txog qhov tseeb xwb. Tsis txhob tub nkeeg; cuab pob ntseg mloog kom zoo. Thaum muaj tej teeb meem uas koj tus kheej daws tsis tau, koj yuav tsum thov Vajtswv, thiab koj yuav tsum tau nrhiav qhov tseeb ib ntus, thiab tej zaum, koj yuav tsum tau ua siab ntev thiab tos Vajtswv raws li Nws lub sij hawm. Yog Vajtswv npaj ib qho xwm txheej rau koj, thiab nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawd, Nws nthuav txhua yam tawm, thiab qhia ib zaj ntawm Nws cov lus rau koj, ua kom koj lub siab paub tseeb, thiab koj muaj tej hauv paus ntsiab lus los xyaum ua raws lawm, ces koj yuav tsis to taub Vajtswv lod? Yog li ntawd, qhov caum qhov tseeb ntawd tsis yog ib yam uas pom tsis tseeb, thiab nws tsis nyuaj kiag li. Los ntawm koj lub neej txhua hnub, los sis los ntawm koj tes dej num, los sis los ntawm tes hauj lwm hauv pawg ntseeg, los sis los ntawm koj tej kev sib txuas lus nrog lwm tus, raws li pom los ntawm qhov tuaj ntawm txhua ceg kaum saib tuaj, mas koj yeej nrhiav ntau qhov tseeb kom pom txoj xub ke thiab tus qauv los xyaum ua. Nws yeej tsis nyuaj kiag li. Tam sim no mas yooj yim rau tib neeg los ntseeg Vajtswv dua li nyob rau yav dhau los lawm, vim muaj Vajtswv cov lus ntau heev, thiab nej mloog ntau qhov lus qhuab qhia heev, thiab muaj ntau qhov kev kawm txog txhua kis ntawm qhov tseeb heev li. Yog ib tug twg to taub ntawm sab ntsujplig thiab muaj peev xwm lawm, ces lawv twb to taub lawm. Tsuas yog cov uas tsis muaj kev to taub ntawm sab ntsujplig thiab muaj lub peev xwm tsis zoo xwb thiaj li pheej hais tias lawv tsis to taub qhov no los sis qhov tod thiab yeej pom tsis tau kom tshab plaws txhua yam li. Lawv cia li feeb tsis meej kiag thaum muaj qee yam los raug lawv lawm; kawm txog qhov tseeb mas thiaj li ua rau tsis muaj qhov ntawd, tab sis ib ntus tom qab ntawd, lawv rov qab feeb tsis meej dua lawm thiab. Muaj qhov no vim lawv siv lawv lub sij hawm yam tsis quav ntsej nyob rau hauv lub ntiaj teb li. Lawv tub nkeeg dhau lawm, thiab lawv tsis nrhiav li. Txhua yam yuav yooj yim to taub yog koj nrhiav thiab nyeem Vajtswv cov lus uas hais ze rau qhov no kom ntau ntxiv, vim txhua lo lus ntawd yog hom lus niaj hnub siv uas yooj yim to taub xwb. Txhua tus tib neeg dog dig yeej to taub cov lus ntawd, tsis muaj qhov tsis muaj txaus li. Cov lus no hais txog ntau yam meej heev thiab qhia txhua yam rau koj. Tshwj yog koj tsis pom tias qhov caum qhov tseeb ntawd yog ib qho tseem ceeb xwb, yog koj yeej ntshaw nyob rau hauv lub siab kom tau txhais qhov tseeb ntawd thiab saib qhov caum qhov tseeb li yog qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv lub neej, ces tsis muaj ib yam dab tsi txwv tau koj los sis cheem kom koj txhob to taub thiab txhob xyaum ua raws li qhov tseeb li.

Txoj cai uas yooj yim tshaj plaws hauv qhov caum qhov tseeb ces yog qhov tias koj yuav tsum to taub los ntawm Vajtswv thiab ua raws li txhua yam. Qhov ntawd yog ib feem. Lwm feem ces yog qhov tias vim koj tes dej num thiab yam uas koj ua, thiab qhov loj tshaj ntawd, vim cov lus txib uas Vajtswv muab thiab qhov koj yuav tsum tau ua, nrog rau tes hauj lwm uas tseem ceeb tshaj plaws uas dhau ntawm koj tes dej num mus lawm tab sis tim tsum kom koj ua, tes hauj lwm uas npaj rau koj ua thiab hu koj lub npe los ua—koj yuav tsum ua, txawm nws yuav nyuaj npaum li cas los xij li. Txawm yog koj tus kheej yuav tsum tau ua mus kom kawg kiag, txawm yog yuav tsum raug kev tsim txom, thiab txawm yog yuav phom sij rau koj txoj sia los xij li, koj yuav tsum txhob khuv xim, tab sis yuav tsum ua kom koj lub siab ncaj ncees thiab mloog lus mus kom txog thaum tuag. Qhov no yog qhov qhia kom pom txog txoj kev caum qhov tseeb nyob rau hauv qhov muag tiag, yog qhov muab siv rau qhov tseeb thiab yog qhov xyaum ua raws li qhov teeb tiag tiag. Puas nyuaj thiab? (Tsis nyuaj.) Kuv nyiam cov tib neeg uas hais tias tsis nyuaj, vim lawv muaj lub siab ntshaw xav caum qhov tseeb, uas yog txiav txim siab thiab ncaj ncees—muaj zog nyob rau hauv lawv lub siab, kom thiaj li tsis muaj ib yam dab tsi raug lawv es nyuaj heev. Tab sis yog tib neeg tsis muaj kev ruaj siab, yog lawv tsis ntseeg lawv tus kheej, ib yam li tib neeg pheej hais, ces tag li ntawd rau lawv lawm xwb. Yog ib tug tib neeg yeej siv tsis tau ib yam li ib thooj av nkos lawm, es txhawb tsis tau kom ua ib yam dab tsi li, tab sis lawv zoo siab rau thaum noj, haus, thiab ua kev zoo siab, thiab yog lawv xav phem thaum ntsib kev nyuaj siab, thiab lawv tsis muaj siab, tsis muaj ib qho kev txhawb siab me me li thaum hais txog txoj kev kawm qhov tseeb, ces lawv yog hom tib neeg dab tsi? Lawv yog ib tug neeg uas tsis nyiam qhov tseeb. Twb tsis tau kom tib neeg los caum qhov tseeb nyob rau Tiam Hmoov Hlub los sis Tiam Muaj Kev Cai li, ces yeej tsis muaj ib yam nyuaj rau lawv li. Yeej yuav tsis yooj yim, vim thaum ntawd tib neeg ntiaj teb tus yam ntxwv mas txawv, ces yog li ntawd tus qauv ntawm Vajtswv tej kev ceem tsum ntawm lawv yeej tsis yoog yim thiab. Yog li ntawd, nyob rau ntau tiam dhau los lawm ntawd, tsis muaj coob tus tib neeg uas muaj peev xwm mloog Vajtswv cov lus thiab zwm rau Nws li, tsuas yog cov tib neeg zoo li Nau-a, Anplahas, Yauj, thiab Petus xwb. Tab sis Vajtswv tsis liam rau cov tib neeg ntawm ob tiam ntawd, vim Nws tsis tau qhia rau cov tib neeg ntawd tias yuav ua kom tau raws li cov qauv ntawm txoj kev cawm dim li cas. Nyob rau tiam ntawm tes hauj lwm hauv tiam kawg, Vajtswv qhia tib neeg meej meej txog txhua kis ntawm qhov tseeb uas lawv yuav tau xyaum ua raws. Yog tib neeg tseem tsis xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tseem ua tsis tau raws li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab, ces qhov ntawd tsis yog tim Vajtswv lawm; nws yog tib neeg ib qho teeb meem uas tsis nyiam qhov tseeb thiab dhuav qhov tseeb lawm xwb. Yog li ntawd, yuav kom tib neeg caum tau qhov tseeb nyob rau qhov no mas, lub sij hawm caum qhov tseeb ntawd yuav tsum txhob yog ib qho nyuaj rau lawv—tab sis, yuav tsum yog ib qho uas lawv muaj peev xwm txog. Hais txog ib qho mas, qhov no yog vim txhua yam yog yam uas ua tau; hos lwm qhov mas, yuav tsum yog qhov uas tib neeg muaj tus yam ntxwv thiab muaj lub hauv paus txaus rau lawv los caum qhov tseeb. Yog ib tug twg tsis tau txais qhov tseeb rau thaum kawg, ces yog vim lawv qhov teeb meem loj dhau lawm xwb. Ib tug tib neeg zoo li ntawd tsim nyog tau txais txoj kev rau txim uas lawv tsim nyog tau, qhov tshwm sim uas lawv tsim nyog tau, txoj kev tuag uas lawv tsim nyog tuag rau. Lawv tsis tsim nyog tau txais txoj kev hlub tshua. Rau Vajtswv mas, tsis muaj tej lus uas hais tias kev hlub tshua los sis kev khuv leej rau tib neeg li. Nws txiav txim siab seb leej twg tsim nyog tau txais yam twg raws li Nws tej kev cheem tsum ntawm tib neeg, Nws tus moj yam, thiab cov lus sam hwm thiab tej kev cai uas Nws tau tsim tsa lawm; thiab thaum txoj kev ua dej num txi tau txiv li cas lawm, ces ib tig tug neeg lub neej tam sim no thiab lub neej tom ntej yuav raug txiav txim mus raws li ntawd. Yooj yim npaum li ntawd xwb. Tsis tseem ceeb tias thaum kawg es yuav muaj pes tsawg tus dim li, los sis yuav muaj pes tsawg tus raug rau txim li. Vajtswv tsis quav ntsej txog qhov ntawd. Nej to taub txog cov lus no li cas? Cov lus no txhais li cas rau nej? Nej puas paub? Cia Kuv saib seb nej puas ntse thiab puas muaj tswv yim txaus los teb. Yog nej teb tsis tau, ces Kuv yuav siv ib lo lus los ntsuam xyuas nej xwb—ruam. Vim li cas Kuv thiaj li hais tias nej ruam? Kuv mam li qhia nej. Kuv hais tias Vajtswv tsis quav ntsej tias muaj pes tsawg tus neeg dim, los sis muaj pes tsawg tus raug kev puas tsuaj thiab kev rau txim nyob rau thaum kawg li. Qhov no qhia li cas rau nej? Qhia rau nej tias Vajtswv tsis tau tsa ib pab tib neeg. Koj yeej phoom kom tau, tab sis tus uas thaum kawg dim los sis raug rau txim ntawd, txawm yog koj, lwm tus, los sis ib pab, tsis yog ib feem ntawm cov uas raug suav uas Vajtswv tsa tseg lawm. Vajtswv ua hauj lwm thiab hais lus li Nws ua tam sim no xwb. Nws yeej saib txhua tus xib txig sib luag thiab muab lub cib fim rau txhua tus tib neeg kom txaus. Nws muab lub cib fim, thiab hmoov hlub, thiab Nws cov lus, thiab Nws tes hauj lwm, thiab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev zam txim rau koj kom txaus. Nws ua ncaj nrab rau txhua tus tib neeg. Yog koj tuaj yeem caum qhov tseeb, thiab taug txoj kev caum Vajtswv qab, thiab tuaj yeem lees txais qhov tseeb, ces txawm koj yuav tiv pes tsawg txoj kev txom nyem los sis raug kev nyuaj siab los xij, thiab yog koj tus moj yam qias vuab tsuab raug yaug dawb huv lawm, ces koj yeej yuav dim. Yog koj tuaj yeem ua tim khawv rau Vajtswv thiab los ua tau ib tug neeg raug tsim tawm los uas tsim nyog, ib tug tswv ntawm txhua yam uas tsim nyog, ces koj yuav dim. Yog koj dim, ces qhov ntawd tsis yog vim koj muaj hmoo; tab sis, qhov ntawd yuav yog vim tej uas koj tus kheej siv thiab lub zog, thiab koj tus kheej txoj kev caum xwb. Nws yuav yog yam uas tsim nyog tau thiab tsim nyog tau txais. Koj yuav tsis tim tsum kom Vajtswv muab ib yam dab tsi rau koj ntxiv lawm. Vajtswv yuav tsis muaj kev coj qhia thiab kev cob qhia rau koj ntxiv lawm; Nws tsis hais lus rau koj los sis ua yam uas tshwj xeeb rau koj ntxiv lawm. Nws tsis ua tej no. Qhov dim ntawd mas tsim nyog tshaj plaws li, ib yam li cia li tshwm sim xwb. Txhua tus tsiaj yeej muaj tej xeeb leej xeeb ntxwv, raws li tej uas lawv yug los thiab tuag lawm, raws nkaus li tej lus sam hwm thiab tej kev cai uas Vajtswv teeb tseg. Cov uas dim, ces ua tau hauj lwm, hos cov uas nyob tsis tau, ces tuag lawm, ces tom qab ntawd mam yug dua tshiab. Txawm muaj pes tsawg tus dim tom qab ntawd los xij li, qhov ntawd yog qhov muaj pes tsawg tus nyob. Nyob rau ib xyoos uas phem, ces tsis muaj ib tug twg dim li; nyob rau ib xyoos uas zoo, ces muaj ntau tus dim. Thaum kawg, txhua yam yeej muaj kom sib txig sib luag. Yog li ntawd, Vajtswv saib cov tib neeg ntiaj teb uas Nws tsim zoo li cas? Vajtswv tus cwj pwm yeej zoo ib yam xwb. Yog li ntawd Nws yeej muab lub cib fim rau txhua tus tib neeg kom sib txig sib luag, thiab tab meeg hais lus rau txhua tus tib neeg yam tsis yuav nqis zog li. Nws hlub tshua txhua tus tib neeg, thiab txhawb txhua tus tib neeg; Nws coj kev, saib xyuas, thiab tsom kwm txhua tus tib neeg. Yog nyob rau thaum kawg es koj dim vim qhov caum qhov tseeb, thiab ua tau raws li tus qauv ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum, ces koj yuav dim plaws lawm. Hos yog koj pheej tawv ncauj es nkim koj lub sij hawm pov tseg, koj tus kheej xav txog tej yam ruam ruam, khiav mus lawm, tsis paub tias yuav ua dab tsi li, pheej ua neej raws li koj tej kev xav, tsis caum qhov tseeb los sis tsis taug txoj kev uas yog li, ces thaum kawg koj yuav tsis tau txais dab tsi li. Yog koj pheej xav lam ua kom dhau koj lub sij hawm xwb, tsis quav ntsej ib qho me me li tias Nws coj koj kev, los sis tias Nws muab lub cib fim, kev qhuab ntuas, thiab kev qhuab qhia, thiab kev txhawb rau koj, ces Nws yuav pom tias koj yog ib tug neeg ruam, ces Nws yuav tsis quav ntsej koj lawm. Nws mam li ua hauj lwm rau koj nyob rau hnub uas koj caum qhov tseeb lawm xwb. Nws tsis cim ntsoov koj tej kev txhaum. Yog koj tsis caum qhov tseeb, ces Vajtswv yuav tsis yuam koj los sis tsis cab koj. Yog koj caum, ces koj yuav tau txais; yog koj tsis caum, ces koj yuav tsis tau txais. Tib neeg yeej tuaj yeem caum qhov tseeb los sis tsis tuaj yeem caum raws li lawv siab nyiam. Qhov ntawd yog lawv txoj kev txiav txim siab. Thaum Vajtswv tes hauj lwm los rau qhov xaus lawm, ces Nws yuav nug koj daim ntawv teb, thiab siv tus qauv ntawm qhov tseeb los ntsuas koj. Yog koj tsis muaj lus tim khawv kiag li, ces koj yuav raug muab ntiab tawm mus; koj yuav tsis dim. Ces koj yuav hais tias, “Kuv twb ua ntau tes dej num thiab ua dej num ntau heev li lawm. Kuv twb siv ntau heev thiab tiv kev txom nyem ntau heev li lawm!” Ces Vajtswv yuav hais tias, “Tab sis koj puas caum qhov tseeb mas?” Koj yuav ua tib zoo xav, ces nws yuav zoo li tias koj twb ntseeg Vajtswv los tau nees nkaum, peb caug, plaub caug, los sis tsib caug xyoo lawm, los koj yeej tsis tau caum qhov tseeb li. Ces Vajtswv yuav hais tias, “Koj tus kheej yeej hais tias koj tsis tau caum qhov tseeb li. Ces tshem koj tawm mus. Mus raws li koj siab nyiam.” Koj yuav hais tias, “Vajtswv tsis xav hais tias qhov muaj ib qho kev hlub tshua los cawm ib tug neeg tsawg dua li qhov uas Nws tsim nyog cawm ntawd yog tsawg ib tug tswv ntawm txhua yam lawm lod?” Thaum zoo li no lawm, es Vajtswv puas tseem yuav muaj kev hlub tshua thiab? Vajtswv twb ua siab ntev txaus lawm; Nws twb tos ntev txaus lawm. Nws tej kev cheem tsum ntawm koj twb dhau mus lawm; Nws twb tsis muaj kev cia siab rau koj lawm, thiab yuav tsis mob siab rau koj mus ntxiv lawm. Nws yuav tsis so ib lub kua mog rau koj lawm, los sis tsis muaj kev mob siab thiab tiv kev txom nyem rau koj lawm. Vim li cas muaj li ntawd? Vim qhov tshwm sim ntawm txhua yam twb dhau mus lawm, thiab Vajtswv tes hauj lwm yuav los txog qhov xaus lawm, thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg ntawd yuav los rau qhov xaus lawm thiab, ces Nws yuav so. Vajtswv yuav tsis zoo siab rau txhua tus tib neeg, thiab Nws yuav tsis mob siab, los sis so kua muag, los sis quaj rau ib tug tib neeg twg lawm. Tseeb tiag, Nws yeej yuav tsis xyiv fab thiab zoo siab tias ib tug tib neeg twg dim, los sis tias ib tug tib neeg twg muaj peev xwm los ua ib tug tswv ntawm txhua yam. Vim li cas muaj li no? Vajtswv twb siv ntau yam, tos los ntev heev, rau cov noob neej no lawm, thiab Nws tim tsum mus so lawm. Nws tim tsum los muab phau ntawv uas hais txog rau txhiab xyoo ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg ntawd kaw lawm thiab yuav tsis mob siab mus ntxiv lawm, los sis npaj ib yam dab tsi, los sis hais ib co lus los sis ua ib teg hauj lwm twg rau tib neeg lawm. Nws yuav muab tes hauj lwm yav tom ntej thiab hnub uas yuav los ntawd cob rau cov tswv ntawm tiam tom ntej. Yog li ntawd ces yam Kuv qhia rau nej no yog dab tsi? Nws yog li no: Raws li tam sim no es nej paub tias yuav muaj pes tsawg tus tib neeg dim nyob rau thaum kawg thiab leej twg thiaj li yuav muaj peev xwm, nej txhua tus yeej tuaj yeem sib zog mus rau qhov ntawd—thiab tib txoj kev kom ua tau li ntawd ces yog qhov caum qhov tseeb xwb. Txhob nkim koj lub sij hawm pov tseg; qhov ua neeg ruam ntawd tsis ua hauj lwm. Yog muaj ib hnub los rau thaum Vajtswv nco tsis tau ib yam dab tsi uas koj ua thiab tsis quav ntsej tias koj taug txoj kev twg, thiab yam koj tau los ntawd yog dab tsi li lawm, ces nyob rau hnub ntawd, qhov koj tau los ntawd yuav tag li ntawd tiag tiag lawm. Tam sim no koj yuav tsum tau ua dab tsi? Koj yuav tsum tau siv lub cib fim tam sim no, thaum Vajtswv tseem mob siab rau tib neeg ntiaj teb, thaum Nws tseem npaj rau tib neeg ntiaj teb, thaum Nws tseem tu siab thiab txhawj txog txhua tus tib neeg txoj kev mus mus los los thiab txoj kev piav. Tib neeg yuav tsum txiav txim siab kom sai li sai tau. Tsim tsa ib lub hom phiaj thiab txoj xub ke ntawm koj txoj kev caum; tsis txhob tos kom txog ntua hnub Vajtswv mus so es koj mam li npaj. Yog koj tsis hnov tu siab, khuv xim, nyuaj siab, thiab chim siab mus txog ntua rau thaum ntawd, ces nws yuav lig heev li lawm. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm cawm koj lawm, thiab Vajtswv los yuav tsis cawm thiab. Qhov no yog vim thaum lub sij hawm los txog, lub sij hawm uas Vajtswv txoj kev npaj xaus kiag lawm, es Nws tau ua qhov kawg kiag thiab kaw phau ntawv uas hais txog Nws txoj kev npaj lawm, ces Nws yuav tsis ua hauj lwm mus ntxiv lawm. Vajtswv yuav tsum tau so thiab; Nws yuav tsum tau cawm cov txiv uas txi nyob rau ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau txhiab xyoo thiab xyiv fab rau txoj kev zoo ntawm txhua yam rau Nws, uas yog cov tib neeg uas tseem muaj nyob. Qhov Vajtswv xav xyiv fab rau ces yog qhov cov tib neeg uas tseem nyob ntawd tswj txhua yam raws li tej kev cai thiab tej kev cai tswj uas Nws tau tsim tsa lawm, uas yog ua raws li cov lus sam hwm uas Nws tsim rau tej caij nyoog, thiab txhua yam, thiab tib neeg ntiaj teb, yam tsis ua txhaum rau ib yam uas Nws nyiam li los sis ib yam uas Nws ntshaw li. Vajtswv xav xyiv fab rau Nws txoj kev so; Nws xav xyiv fab rau Nws txoj kev zoo siab, yam tsis muaj kev txhawj xeeb txog tib neeg ntiaj teb los sis tes hauj lwm uas hau rau lawv ntawd. Nej puas to taub qhov no? (To taub.) Hnub ntawd yuav los txog nov sai sai. Yog peb tham txog tib neeg txoj kev ntshaw uas nyob rau Adas thiab Evas lub sij hawm ntawd, ces tej zaum tib neeg tseem tshuav ntau tiam rau lawv, thiab lub sij hawm uas tseem muaj ntawd mas tseem yuav ntev heev. Saib seb Nau-a siv sij hawm ho ntev los txua lub nkoj. Kuv xav tias niaj hnub no yuav luag tsis muaj li ob peb tug tib neeg uas yuav ua neej nyob mus tau ntev tshaj li ib puas xyoo, thiab txawm yog koj ua neej mus txog cuaj caum los sis ib puas xyoo los, tshuav pes tsawg caum xyoo rau koj lawm xwb? Tsis tshuav ntau lawm. Txawm yog hnub no koj muaj nees nkaum xyoo thiab tej zaum yuav ua neej mus txog cuaj caum xyoo, kom koj ua neej xya caum xyoo ntxiv, los qhov ntawd lub sij hawm tseem luv tshaj li qhov Nau-a siv sij hawm los txua lub nkoj thiab. Rau Vajtswv mas, rau txhiab xyoo yog ib ntsais muag xwb, hos rau tib neeg mas yam uas yog rau caum xyoo, yim caum xyoo, los sis ib puas xyoo ntawd, rau Vajtswv mas, yog ob peb xaws nkoos xwb—yam ntev tshaj mas tsuas yog ob peb feeb xwb; uas yog ib ntsais muag xwb. Txawm cov tib neeg uas tsis taug txoj kev yog los sis tsis caum qhov tseeb pheej hais tias, “Txoj sia mas luv heev: Ib ntsais muag xwb peb twb laus lawm; ib ntsais muag xwb twb muaj me nyuam thiab xeeb leej xeeb ntxwv puv vaj puv tsev lawm; ib ntsais muag xwb peb luj neeb twb dhau lawm.” Yog li ntawd yog tias koj caum qhov tseeb ne? Rau koj mas, lub sij hawm haj yam khiav ceev. Cov tib neeg uas tsis caum qhov tseeb thiab ua neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas khoob lug mas nkim lawv lub sij hawm pov tseg xwb, thiab lawv txhua tus piav hnov tias lub sij hawm mas mus ceev heev li. Yog tias koj caum qhov tseeb ne? Txhua qhov cheeb tsam, txhua tus tib neeg, xwm txheej, los sis ib yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj yeej yog ib yam uas tsim nyog rau koj los paub ib ntus lawm—thiab tsuas yog tom qab ib lub sij hawm ntev lawm xwb mas koj thiaj li yuav tau txais ib qho me me ntawm txoj kev paub, kev nkag siab, thiab kev ntsib kev pom. Yeej tsis yooj yim li. Thaum koj muaj txoj kev paub thiab txoj kev ntsib kev pom ntawd lawm tiag tiag, ces yam uas yuav los rau koj yog: “Txoj kev zoo! Ib sim neej tib neeg yeej tsis tau txais txoj kev caum qhov tseeb ntau pes tsawg!” Tam sim no muaj coob tus tib neeg sau ntau zaj lus txog lawv tej lus tim khawv uas hais txog lawm txoj kev ntsib kev pom, thiab Kuv pom tias muaj ib txhia uas ntseeg Vajtswv los tau nees nkaum los sis peb caug xyoo lawm tsuas sau txog lawv tej kev ua tsis tau thiab poob tsag los ntau kaum los nees nkaum xyoo los lawm. Lawv xav sau txog qee yam tam sim no thiab lawv txoj kev to taub lub neej txoj sia tam sim no, tab sis tsis muaj ib yam dab tsi li. Lawv txoj kev ntsib kev pom mas ntxim hlub kawg li. Hais txog qhov sau tej zaj lus txog cov lus tim khawv uas hais txog txoj kev ntsib kev pom ntawd mas, ib txhia tib neeg yuav tsum tig saib mus rau tej kev ua tsis tau thiab tej kev poob tsag yav dhau los lawm, thiab cov uas cim xeeb tsis zoo tim tsum lwm tus txoj kev pab kom thiaj li nco tau tej ntawd. Qhov me me ntawd yog txhua yam uas lawv tau txais nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv los tau kaum xyoo, nees nkaum xyoo, haj tseem yog peb caug xyoo lawm thiab, thiab qhov ntawd yog ib teg hauj lwm uas nyuaj sau heev li. Ib co ntawm cov zaj lus ntawd mas haj tseem tsis xib txuas, tej ntu uas tsis xib txuas ntawd raug muab coj los zuaj ua ke. Tseeb tiag ces, tej no mas yeej tsis muab suav tias yog txoj kev paub txog lub neej li; tej no tsis cuam tshuam rau lub neej. Qhov ntawd yog cov tib neeg uas txaus hlub tshua, thaum lawv tsis caum qhov tseeb. Tsis muaj li ntawd lod? (Muaj mas.) Yeej zoo li ntawd. Kuv cia siab tias tsis ib tug ntawm nej cov ko mus txog rau hnub uas Vajtswv tes hauj lwm twb xaus lawm, thiab koj, nrog Nws tu siab, txog caug ntua es hais tias, “Tam sim no kuv paub kuv tus kheej lawm! Tam sim no kuv paub tias yuav caum qhov tseeb li cas lawm!” Lig dhaum lawm! Vajtswv tsis mob siab rau koj lawm; Nws yuav tsis quav ntsej ntxiv lawm tias seb koj puas yog ib tug uas caum qhov tseeb, los sis koj muaj hom moj yam qias vuab tsuab twg, los sis koj coj hom cwj pwm twg rau Nws, thiab Nws yuav tsis quav ntsej tias koj raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab npaum li cas lawm los sis koj yog hom tib neeg dab tsi. Thaum qhov ntawd tshwm sim, koj yuav tsis hnov txias tiv nkaus txa lod? (Hnov mas.) Xav txog qhov ntawd tam sim no: Yog lub sij hawm ntawd los tiag tiag, koj puas yuav tu siab? (Tu mas.) Vim li cas koj thiaj li tu siab? Qhov nyuaj ces yog qhov tias koj yuav tsis muaj lub hwv tsam dua li lawm. Koj yuav tsis hnov Vajtswv cov lus dua li lawm, thiab Vajtswv yuav tsis txhawj txog koj dua li lawm; koj yuav tsis yog ib tug uas Nws txhawj txog dua li lawm, los sis ib tug ntawm cov Nws tsim lawm. Koj yuav tsis muaj kev sib raug zoo nrog Nws kiag li lawm. Xav txog qhov ntawd mas ntxim ntshai kawg li. Yog tam sim no koj saib tau qhov ntawd, es hnub ntawd los txog tiag tiag rau thaum koj mus txog rau theem ntawd lawm, koj yuav tsis ruam lod? Nws yuav zoo ib yam li qhov Vajluskub qhia tias: Thaum lub sij hawm ntawd los txog, tib neeg yuav ntaus lawv lub hauv siab thiab lub nrob qaum, quaj, zov hniav qas qawv, vim qhov quaj zoo li ntawd ces tej zaum yuav yog lawv txoj kev tuag lawm. Thiab qhov quaj mus txog thaum tuag ntawd yuav tsis muaj qab hau lawm—txhua yam yuav lig heev li lawm! Vajtswv yuav tsis yog koj tus Vajtswv ntxiv lawm, thiab koj yuav tsis yog ib tug ntawm cov uas Vajtswv tsim los mus ntxiv lawm. Koj yuav tsis muaj kev sib raug zoo nrog Nws lawm; Nws yuav tsis xav tau koj lawm. Txawm koj yuav zoo li cas los tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv lawm. Koj yuav tsis nyog rau hauv Nws lub siab mus ntxiv lawm. Ces thaum ntawd tsis yog koj los txog rau qhov kawg ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm lod? (Yog.) Vim li ntawd, yog koj muaj peev xwm saib tau tias tej zaum yuav muaj ib lub sij hawm thaum Vajtswv ntxub thiab tsis lees yuav koj, ces koj tsim nyog saib lub sij hawm tam sim no kom muaj nqis. Tej zaum Vajtswv yuav rau txim rau koj, los sis txiav txim rau koj, los sis qhuab qhia thiab qhuab ntuas koj; tej zaum Nws haj tseem yuav foom phem rau koj thiab cem koj heev li. Txhua yam no yeej tsim nyog muab saib kom muaj nuj nqis: Yam tsawg kawg los Vajtswv tseem lees paub koj li yog ib tug ntawm cov uas Nws tsim, thiab yam tsawg kawg los tseem muaj tej kev cheem tsum rau koj, thiab yam tsawg kawg los koj tseem nyob rau hauv Nws lub siab, thiab Nws tseem txaus siab cem koj thiab foom phem rau koj, qhov ntawd txhais tias nyob hauv Nws lub siab, Nws tseem txhawj txog koj. Qhov txhawj txog no tsis yog qee yam uas ib tug twg muab lawv txoj sia pauv tau. Tam sim no, txhob ruam ruam lawm! Nej puas to taub? (To taub.) Yog nej to taub, ces tsis yog nej ruam tiag tiag; nej ua cuav tsab xwb, puas yog? Kuv cia siab tias nej tsis yog ruam tiag tiag. Yog nej twb to taub tej no lawm, ces txhob nkim nej lub sij hawm pov tseg. Qhov caum qhov tseeb ntawd yog ib qho tseem ceeb heev ntawm tib neeg lub neej. Tsis muaj lwm yam tseem ceeb npaum li qhov caum qhov tseeb lawm, thiab tsis muaj lwm yam es muaj nqis tshaj li qhov tau txais qhov tseeb lawm. Qhov caum Vajtswv qab los txog ntua rau niaj hnub no ntawd puas yooj yim? Maj nrawm nroos, es muab qhov koj caum qhov tseeb ntawd los ua ib qho tseem ceeb tshaj! Theem ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg no yog theem tseem ceeb tshaj plaws ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg nyob rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau txhiab xyoo lawm. Qhov caum qhov tseeb ntawd yog txoj kev cheem tsum siab tshaj plaws uas Vajtswv muab tso rau cov uas Nws xaiv tseg. Nws cia siab tias tib neeg yuav taug txoj kev yog, uas yog qhov caum qhov tseeb. Txhob ua rau Vajtswv tu siab, txhob ua rau Nws tag kev cia siab, thiab txhob ua rau Nws muab koj tshem tawm hauv Nws lub siab mus thaum lub sij hawm kawg los txog, es tsis txhawj txog koj mus ntxiv lawm. Nws yuav tsis muaj kev ntxub koj. Txhob cia kom los txog qhov ntawd. Nej puas to taub? (To taub lawm.)

Peb txoj kev sib qhia hnub no yog lub ncauj lug dab tsi? (Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb.) Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb—nws yog ib lub ncauj lug uas hnyav me ntsis, tsis yog lod? Vim li cas nws thiaj li hnyav? Vim tias nws tseem ceeb heev. Rau txhua tus tib neeg lub neej yav tom ntej, rau txhua tus tib neeg txoj sia, thiab rau txhua txoj kev uas yuav muaj txhua tus nyob rau tiam tom ntej, mas nws yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws li. Yog li ntawd, Kuv cia siab tias nej yuav mloog txoj kev sib tham hnub no txog lub ncauj lug no ob peb zaug ntxiv, kom tob me ntsis ntxiv rau koj. Tsis hais txog ntawm qhov seb koj puas caum qhov tseeb nyob rau yav dhau los, thiab tsis hais txog ntawm qhov seb koj puas txaus siab caum qhov tseeb, puas sib zog, los ntawm txoj kev sib qhia hnub txog lub ntsiab ntawm qhov “Vim Li Cas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Tsum Caum Qhov Tseeb” thiab ntau yam ntxiv, los npaj koj txoj kev txiav txim siab thiab ua kom koj lub siab khov kho mus rau txoj kev xaiv los caum qhov tseeb. Qhov ntawd yog txoj kev xaiv uas zoo tshaj plaws li. Nej ua puas tau li ntawd? (Ua tau.) Zoo heev. Hnub no peb sib qhia txog qhov vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb. Peb lub ncauj lug tom ntej rau txoj kev sib qhia yog yuav caum qhov tseeb li cas. Tam sim no uas Kuv twb qhia rau nej tias yog dab tsi lawm, ces ua tib zoo xav thiab saib seb nej muaj txoj kev paub twg txog lub ncauj lug ntawd nyob hauv nej lub siab. Muab sim saib ib qhov me me ua ntej tso. Qhov no xaus peb txoj kev sib qhia rau hnub no lawm.

Lub Cauj Hlis Tim 3, Xyoo 2022

Qhov Dhau Los: Qhov Los Caum Qhov Tseeb Yog Txhais Li Cas (2)

Ntxiv Mus: Yuav Caum Qhov Tseeb Li Cas (5)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No