Yuav Caum Qhov Tseeb Li Cas (6)

Zaum tas los peb kawm txog qhov “kev tso tseg,” uas yog ib qho ntawm cov hauv paus ntsiab lus uas hais txog txoj kev xyaum tias yuav caum qhov tseeb li cas. Thawj qhov ntawm qhov “kev tso tseg” ntawd txhais hais tias muab tag nrho tej kev xav tsis zoo tso tseg. Peb twb kawm txog lub ncauj lus no ntau zaus lawm. Zaum tas los no peb puas tau kawm txog txoj kev xav tsis zoo uas meem txom ntawd? (Peb tau kawm lawm.) Peb kawm txog dab tsi hais txog qhov no? Dab tsi ua rau tib neeg hnov meem txom? (Vajtswv qhia hais tias tib neeg ua li lawv nyiam nyob rau hauv lawv tej dej num, thiab tsis kam ua raws li pawg ntseeg tej kev cai thiab tej kev cai tswj kav los sis tsis nyiam kom raug txwv. Vim lawv txoj kev tawv ncauj thiab lawv txoj kev ua tsis tau raws li tej hauv pauv ntsiab lus, lawv thiaj li ua tsis tau lawv tej dej num kom zoo, yog li ntawd lawv thiaj li pheej raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas. Yog lawv tsis thim xav txog lawv tej kev ua thiab tsis nrhiav qhov tseeb los daws lawv tej teeb meem, ces lawv yuav hnov meem txom.) Zaum tas los, peb kawm txog ib qho xwm txheej uas hais txog qhov tib neeg muaj txoj kev xav tsis zoo vim meem txom, uas yog vim lawv ua tsis tau li lawv nyiam nkaus xwb. Qhov kev qhia ntawd feem ntau yog hais txog: tej xwm txheej uas tib neeg ua tsis tau li lawv nyiam, tej uas tib neeg xav ua li lawv nyiam ntawd yog dab tsi, thiab cov tib neeg uas muaj txoj kev xav uas meem txom ntawd muaj tus cwj pwm zoo li cas xwb. Ces tom qab ntawd peb kawm txog txoj kev uas yus yuav tsum ua li cas los daws txoj kev xav no. Tom qab hnov tej lus qhia txog qhov muab tej kev xav tsis zoo no tso tseg lawm, tsis hais qhov tej kev xav tsis zoo no qhia kom pom tseeb txog tib neeg tej kev xav tsis zoo, los sis qhov qhia tib neeg txog txoj kev uas muab tej kev xav tsis zoo ntawd tso tseg, nej puas tau ib lub ntsiab lus dab tsi li? Qhov kev xyaum muab tej kev xav tsis zoo tso tseg no hais txog dab tsi? Tom qab mloog tej lus qhia no lawm, nej puas tau xav txog qhov no li? (Vajtswv, kuv to taub hais tias qhov kev xyaum no yog hais txog tib neeg tej kev xam pom txog txhua yam xwb.) Qhov ko yog lawm, qhov ko yog ib kis ntawm qhov kev xyaum ntawd thiab. Qhov ntawd yog hais txog tib neeg tej kev xam pom txog txhua yam. Feem ntau tej kev xam pom no mas muaj ntau lub tswv yim thiab tej kev xam pom uas tib neeg ua raws thaum ntsib tib neeg, tej uas tseem ceeb, thiab txhua yam, thiab feem ntau yog hais txog ntau yam teeb meem uas tib neeg ntsib nyob rau hauv lawv lub neej thiab txoj kev ua neej nyob li ib txwm ua. Piv txwv li qhov xyaum no muaj xws li: yuav nrog lwm tus sib tham li cas, yuav txo txoj kev ntxub ntxaug li cas, tus cwj pwm uas tib neeg tsim nyog muaj rau txoj kev sib yuav, tsev neeg, hauj lwm, lawv txoj kev cia siab, kev mob nkeeg, kev laus, kev tuag, thiab tej teeb meem me me nyob rau hauv lub neej. Qhov ntawd kuj hais txog qhov tib neeg yuav tsum fim lawv qhov xwm txheej li cas thiab lawv yuav tsum ua tes dej num uas lawv tsim nyog ua kom tiav ntawd li cas, nrog rau lwm yam teeb meem thiab. Qhov ntawd tsis hais txog tej no lod? (Hais.) Hais txog txhua yam teeb meem loj thiab tej uas tseem ceeb ntawm lub hauv pauv ntsiab lus uas ntsig txog tib neeg lub neej li ib txwm muaj thiab txoj kev ua neej nyob ntawd mas—yog tib neeg muaj tej tswv yim, tej kev xam pom, thiab tus cwj pwm uas yog lawm, ces lawv txoj kev ua neej yeej yuav zoo li qub xwb. Qhov Kuv hais tias “zoo li qub” ntawd yog qhov muaj qhov tsim nyog li qub thiab muaj ib qho kev pom thiab kev nthuav tawm txog txhua yam li qub. Tsuas yog cov uas muaj tej tswv yim thiab tej kev xam pom uas yog xwb mas thiaj li yuav muaj ib txoj kev to taub yooj yim thiab nkag tau mus rau hauv qhov tseeb thaum lawv caum qhov tseeb ntawd. Qhov no txhais hais tias tsuas yog cov uas muaj tej tswv yim li qub thiab tej kev xam pom li qub, tej kev pom, thiab tej kev nthuav tawm txog tib neeg thiab txhua yam xwb mas thiaj li yuav muaj peev xwm tau txais qee yam txiaj ntsim nyob rau hauv lawv txoj kev caum qhov tseeb. Yog qhov tib neeg pom thiab qhov kev nthuav tawm txog tib neeg thiab txhua yam, thiab lawv tej tswv yim, tej kev xam pom, thiab tus cwj pwm ntawd puav leej tsis zoo, tsis mus raws li lub siab uas txawj xav thiab txoj kev ua neej li ib txwm ua uas muaj qab hau ntawd, thiab phem, tawv ncauj thiab tsis dawb huv—ces muab hais luv luv hais tias, yog tej ntawd puav leej tsis zoo, ua rau muaj kev puas tsuaj, thiab nyuaj siab xwb—yog ib tug tib neeg twg muaj hom tswv yim thiab tej kev xam pom txog txoj kev caum qhov tseeb uas tsis zoo no no, puas yuav yooj yim rau lawv to taub thiab xyaum ua qhov tseeb ntawd? (Tsis yooj yim.) Qhov nej hais li ntawd raws li txoj kev xav mas yooj yim, tiam sis tseeb tiag, nej yeej tsis to taub qhov tseeb ntawd tiag tiag. Muab hais yooj yooj yim hais tias, hais txog ntau yam kev xav tsis zoo uas peb kawm txog ntawd, yog ib tug tib neeg twg muaj ib qho kev pom thiab kev nthuav tawm txog tib neeg, txog tej uas tseem ceeb, thiab txhua yam uas lawv ntsib nyob rau hauv lawv lub neej thiab hauv lawv txoj kev ua neej uas tsis zoo thiab tsis yog no, lawv puas yuav muaj peev xwm to taub qhov tseeb? (Tsis muaj.) Yog lawv pheej muaj tej kev xav tsis zoo no, lawv puas yuav to taub txog Vajtswv cov lus tiag tiag? (Tsis to taub.) Yog lawv pheej raug tej kev xav thiab tej kev xam pom ntawm tej kev xav tsis zoo tswj, tswj kav, thiab haub ntxias tas li no, qhov lawv pom thiab qhov lawv nthuav tawm txog txhua yam, thiab lawv tej kev xam pom txog txhua yam uas tshwm sim rau lawv ntawd yuav tsis yog qhov tsis zoo lod? (Yog.) Qhov hais tias “tsis zoo” ntawd no yog txhais li cas? Ua ntej tshaj plaws, peb hais puas tau hais tias qhov tsis zoo ntawd tawm tsam qhov muaj tseeb thiab tej kev cai ncaj ncees? Qhov tsis zoo ntawd puas txhaum tej kev cai ntuj tsim uas tib neeg tsim nyog ua raws, nrog rau qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav? (Txhaum.) Yog tib neeg muaj tej tswv yim thiab tej kev xam pom uas tsis zoo no nrog lawv thaum mloog thiab nyeem Vajtswv cov lus no, lawv puas tuaj yeem lees txais thiab ua raws li Nws cov lus tiag tiag? Lawv puas tuaj yeem ua tau qhov kev zwm rau Vajtswv thiab kev nrog Vajtswv koom siab koom ntsws? (Tsis tau.) Hais ib qho piv txwv uas qhia txog qhov no seb, kom Kuv thiaj li pom hais tias nej to taub lawm. Nrhiav ib qho piv txwv uas tib neeg tab tom daws tej teeb meem loj ntawm lawv lub neej kom nyob taus, xws li tej teeb meem txog kev sib yuav, tsev neeg, me nyuam, los sis kev mob nkeeg, txog lawv lub neej yav tom ntej, txoj hmoo, tsis hais qhov lawv lub neej mus tau zoo, qhov lawv muaj nqis, lub meej mom ntawm zej zos, tej kev ntshaw ntawm lawv tus kheej, thiab lwm yam li. (Kuv nco hais tias zaum tas los no Vajtswv qhia hais tias thaum tib neeg muaj mob, mas lawv muaj tej kev xav tsis zoo xws li kev nyuaj siab, kev ntxhov siab, thiab kev txhawj xeeb, thiab ntshai tuag heev. Qhov no cuam tshuam rau lawv lub peev xwm los ua lawv tes dej num thiab ua lub neej li qub, thiab ua rau lawv tsis muaj peev xwm ua raws li tej kev cai ncaj ncees. Qhov tseeb tiag, tib neeg txoj sia thiab txoj kev tuag, uas thaum lawv muaj mob, thiab lawv raug kev txom nyem npaum li cas ntawd puav leej yog Vajtswv teem tseg ua ntej lawm. Tib neeg yuav tsum ntsib thiab raug tej xwm txheej no los ntawm ib tug cwj pwm uas tsim nyog thiab zoo. Lawv yuav tsum nrhiav qhov kev kho uas lawv tim tsum, thiab ua tes dej num uas lawv tsim nyog ua—lawv yuav tsum tuav tus yam ntxwv zoo ntawm txoj kev ua neeg kom tsis txhob daig nyob rau hauv lawv qhov kev mob nkeeg. Tiam sis thaum tib neeg muaj tej kev xav tsis zoo lawm, mas lawv tsis ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, thiab lawv tsis ntseeg hais tias Vajtswv twb teem lawv txoj sia thiab txoj kev tuag ua ntej lawm. Lawv tsuas yog txhawj xeeb, ntshai, thiab ntxhov siab txog lawv tus mob xwb. Lawv txhawj thiab ntshai zuj zus—tsis yog qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim uas kav tib neeg txoj hmoo ntawd tswj kav lawv, thiab Vajtswv tsis nyob rau hauv lawv lub siab.) Qhov ko yog ib qho piv txwv zoo heev. Qhov no puas cuam tshuam rau lo lus nug uas hais tias qhov kev xam pom uas tib neeg yuav tsum muaj txog qhov tseem ceeb ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawd yog dab tsi? (Cuam tshuam.) Nej txhua tus puas paub qee yam txog qhov no? Qhov no yog ib lo lus nug uas nug txog yus tus kheej txoj sia thiab txoj kev tuag ntag. Qhov no puas cuam tshuam rau tej teeb meem uas nyob rau hauv txoj kev ua neej? (Cuam tshuam.) Qhov no yog ib qho teeb meem loj uas txhua tus yuav tsum tau ntsib. Tab txawm yog koj tseem hluas los sis muaj kev noj qab nyob zoo thiab tsis raug qhuab ntuas los sis tsis raug tej teeb meem uas ciaj thiab tuag los xij, yeej yuav muaj ib hnub uas lawv yuav raug xwb xwb li—qhov no yog ib yam uas txhua tus yuav tsum ntsib. Yog ib tug neeg dog dig lawm, txawm yog koj yuav raug qhov teeb meem ntawd, los sis koj nyob deb ntawm qhov teeb meem ntawd los xij, qhov ntawd yog ib qho teeb meem tseem ceeb uas koj yuav tau ntsib nyob rau hauv lub neej. Yog li ntawd, thaum ntsib qhov teeb meem tseem ceeb ntawm txoj kev tuag lawm, puas tsim nyog tib neeg tsis xav txog qhov lawv yuav tsum daws qhov teeb meem no li cas? Lawv yuav tsis siv tib neeg li qee qhov tswv yim los daws qhov teeb meem ntawd lod? Tib neeg tsim nyog ua raws li tej kev xam pom dab tsi? Qhov no tsis yog ib qho teeb meem muaj qab hau lod? (Yog.) Yog tib neeg muaj tej kev xav tsis zoo no, lawv yuav xav li cas? Peb twb kawm txog qhov no yav dhau los lawm—yog tib neeg ua neej raws li tej kev xav thiab tej kev xam pom ntawm tej kev xav tsis zoo xwb no, lawv tej kev ua thiab tej kev nthuav tawm ntawd puas mus raws li qhov tseeb los tsis mus? Tej kev xav ntawd puas mus raws li txoj kev xav ntawm txoj kev ua neej los tsis mus? (Tsis mus, tej kev xav ntawd tsis mus.) Tej kev xav ntawd tsis mus raws li txoj kev xav ntawm txoj kev ua neej, thiab tej kev xav ntawd haj yam tsis mus raws li qhov tseeb. Tej kev xav ntawd tsis mus raws li tej uas muaj tseeb tiag tiag los sis tej kev cai ncaj ncees, thiab tej kev xav ntawd yeej tsis mus raws li Vajtswv lub hwj chim kav hlo li.

Qhov txiaj ntsim kawg ntawm peb txoj kev kawm txog txoj kev muab ntau yam kev xav tsis zoo tso tseg ntawd yog dab tsi? Koj yuav ua li cas ua thiab xyaum ua qhov “kev tso tseg” ntawd kom muaj txoj kev xav thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej li cas, lwm lo lus mas hais tias, kom muaj tej kev xav, tej kev pom, thiab tej kev xam pom uas tus tib neeg muaj kev ua neej thiab qhov tsim nyog ntawd tsim nyog muaj li cas kiag? Tej theem los sis tej kev ntawm txoj kev xyaum ua uas ntsig txog rau qhov “kev tso tseg” no yog dab tsi kiag? Qhov los lees paub seb koj tej kev xam pom txog tej uas tseem ceeb uas koj ntsib ntawd seb puas yog thiab seb tej kev xam pom ntawd puas muaj ib qho kev xav tsis zoo li ntawd tsis yog thawj theem lod? Qhov no yog thawj theem. Piv txwv li, hais txog qhov piv txwv uas peb tau hais ua ntej ntawd txog txoj kev kho mob thiab kev tuag, koj yuav tsum xub soj ntsuam koj tej kev xam pom txog tej uas tseem ceeb zoo li no tso, seb puas muaj ib qho kev xav tsis zoo nyob rau hauv tej kev xam pom ntawd, xws li yog koj muaj ib qho kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, los sis kev ntxhov siab txog tej teeb meem no no ua li cas koj thiaj li muaj txoj kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab ntawd, thiab koj yuav tsum nrhiav lub hauv paus uas ua rau muaj tej teeb meem no. Qhov ntxiv mus yog soj ntsuam txuas ntxiv, es koj thiaj li yuav pom hais tias koj tseem tsis tau to taub tej uas tseem ceeb no tiag tiag. Koj tseem tsis tau lees paub meej meej hais tias txhua yam ntawm tib neeg ntiaj teb puas leej nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes thiab nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav lawm. Tab txawm thaum lawv muaj mob los sis ntsib kev tuag los xij, tib neeg tsis tsim nyog muaj tej no. Tiam sis, lawv tsim nyog ua raws li Vajtswv tej kev npaj thiab tej kev coj kev qhia, yam tsis muaj qhov poob siab los sis qhov ntshai txoj kev mob thiab kev tuag li. Lawv tsis tsim nyog ntshai tej no, thiab cia tej no haub ntxias lawv tus kheej lub neej uas ib txwm muaj thiab txoj kev ua tej dej num kom tiav. Ib qho mas yog, lawv yuav tsum kub siab lug ua thiab txaus siab rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab ua raws li Nws tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj thaum muaj mob, thiab lawv nrhiav kev kho mob thaum uas tim tsum los tau. Qhov ntawd yog, lawv yuav tsum kub siab lug fim, ua, thiab txaus siab rau tus txheej txheem ntawd. Lwm qhov yog, lawv yuav tsum muaj ib txoj kev to taub uas yog nyob rau hauv lawv lub siab txog tej uas tseem ceeb no thiab ntseeg hais tias txhua yam puav leej yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes. Tib neeg tsuas ua tau lawv feem xwb, hos lwm yam mas lawv yuav tsum cia ua raws li Ntuj Ceeb Tsheej lub siab nyiam. Vim txhua yam puav leej yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes, thiab tib neeg txoj sia thiab txoj kev tuag puav leej yog Vajtswv teem tseg ua ntej lawm. Tab txawm yog tib neeg ua yam uas lawv tsim nyog ua los xij, qhov tshwm sim thaum kawg ntawm txhua yam no tsis mus raws li lawv lub siab nyiam, thiab tsis yog tib neeg txiav txim siab, puas yog? (Yog.) Thaum muaj mob, koj yuav tsum xub saib koj tus kheej lub siab kom meej thiab txheeb xyuas txhua txoj kev xav tsis zoo ua ntej tso. Koj yuav tsum ntsuam xyuas koj txoj kev to taub txog qhov ntawd thiab tej kev xam pom uas koj muaj nyob hauv koj lub siab, seb koj puas raug tej kev xav tsis zoo ntawd tswj kav los sis khi thiab ua li cas thiaj li muaj tej kev xav tsis zoo no tshwm tuaj. Koj yuav tsum soj ntsuam cov nram qab no, xws li yam uas koj txhawj xeeb txog ntawd yog dab tsi, koj ntshai dab tsi, qhov twg uas koj xav hais tias tsis muaj kev nyab xeeb, thiab yam uas koj tsis muaj peev xwm muab tso tseg vim koj tus mob ntawd yog dab tsi, ces tom qab ntawd saib tej uas ua rau koj txhawj xeeb, tsis tau luag, los sis ntshai no kom meej, thiab maj mam daws tej ntawd ib qho zuj zus. Koj yuav tsum xub soj ntsuam thiab tshawb xyuas seb tej uas tsis zoo no puas nyob rau hauv koj tus kheej, yog hais tias tej uas tsis zoo no nyob rau hauv koj tus kheej no, soj ntsuam thiab tshawb nrhiav kom paub tseeb seb tej uas tsis zoo ntawd puas yog los sis seb puas muaj tej uas tsis mus raws li qhov tseeb. Yog koj pom tej uas tsis mus raws li qhov tseeb, mas koj yuav tsum nrhiav cov lus teb uas nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab maj mam nrhiav qhov tseeb los kho tej ntawd. Koj yuav tsum siv zog kom mus txog qhov uas koj tsis muaj teeb meem, raug cuam tshuam, los sis raug tej uas tsis zoo no khi lawm, ua kom tej uas tsis zoo ntawd txhob cuam tshuam koj lub neej uas ib txwm muaj los sis tes hauj lwm los sis txoj kev ua koj tej dej num kom tiav, los sis tab kaum qhov kev nce qib ntawm koj lub neej lawm. Thiab, tej uas tsis zoo ntawd yuav tsum tsis txhob cuam tshuam rau koj txoj kev ntseeg Vajtswv thiab txoj kev raws Nws qab lawm. Muab xaus lus hais tias, lub hom phiaj ces yog kom thaum kawg koj muaj peev xwm fim tej teeb meem uas koj ntsib zoo li no los sis ntsib kom muaj qhov tsim nyog, qhov yog, qhov ncaj ncees, thiab qhov raug. Qhov no tsis yog tus txheej txheem ntawm qhov “kev tso tseg” lod? (Yog.) Qhov no yog txoj kev xyaum ua kiag ntag. Nej qhia puas tau lub ntsiab ntawm txoj kev xyaum ua ntawd yog dab tsi kiag? (Qhov ib, tib neeg yuav tsum to taub qhov uas lawv tab tom ntsib, soj ntsuam seb lawv puas muaj ib qho kev xav tsis zoo nyob rau hauv tus txheej txheem no, ces tom qab ntawd nrhiav cov lus teb hauv Vajtswv cov lus, nrhiav qhov tseeb los kho tej ntawd, thiab tsis txhob cia tej kev xav tsis zoo no ua rau lawv tus kheej muaj teeb meem, thiab cuam tshuam lawv lub neej thiab txoj kev ua lawv tej dej num kom tiav. Thiab, lawv yuav tsum ntseeg hais tias tej uas lawv ntsib ntawd yog tshwm sim los ntawm Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Yog muaj txoj kev to taub zoo li no lawm, thaum kawg tib neeg thiaj li muaj txoj kev zwm rau thiab muaj ib txoj kev xyaum ua uas zoo thiab muaj txiaj ntsim zoo.) Qhia Kuv seb, yog tib neeg muaj tej kev xav tsis zoo no, tus cwj pwm uas lawv coj thaum lawv muaj mob ntawd zoo li cas? Koj yuav paub tau li cas thaum koj muaj tej kev xav tsis zoo? (Qhov ib, muaj kev ntshai ntau heev, thiab peb yuav pib muaj tej kev xav xws li, “Tus mob no yog hom mob dab tsi? Tus mob no puas yuav coj kev txom nyem ntau los rau kuv yog kuv kho tsis tau tus mob no? Thaum kawg tus mob no puas yuav ua rau kuv tuag? Tom qab ntawd kuv puas tseem yuav muaj peev xwm ua tau kuv tes dej num tiav?” Peb yuav xav txog tej no, txhawj txog tej no, thiab ntshai. Ib txhia tib neeg pib mob siab rau lawv txoj kev noj qab haus huv, tsis kam tiv kev txom nyem los ua lawv tej dej num kom tiav lawm, xav hais tias yog lawv tsis tshua tiv kev txom nyem, ces yuav txo tau lawv tus mob. Tej no puav leej yog tej kev xav tsis zoo.) Tej kev xav tsis zoo no tuaj yeem soj ntsuam tau los ntawm ob qho. Ib qho mas, koj yuav tsum paub yam uas koj tab tom xav hauv koj tus kheej lub siab. Thaum koj mob mas, tej zaum koj yuav xav hais tias, “Auj, yog ua cas kuv thiaj li tau tus mob no ne? Puas yog leej twg coj los kis rau kuv? Puas yog vim kuv sab? Yog kuv pheej ua rau kuv tus kheej sab, tus mob no puas yuav loj tuaj? Tus mob no puas yuav mob loj tuaj?” Qhov no yog ib qho; koj yeej pom tej uas nyob rau hauv koj tej kev xav. Hos lwm qhov mas, thaum koj muaj tej kev xav no, tej kev xav no tshwm sim nyob rau hauv koj tus cwj pwm li cas? Thaum tib neeg muaj kev xav, mas lawv ua raws nraim li tej kev xav ntawd ntag. Tib neeg tej kev ua, tus cwj pwm, thiab tej tswv yim puav leej yog tej kev xav ntawd tswj kav xwb. Thaum tib neeg muaj tej kev xav tsis zoo no, mas tej kev xav tsis zoo no ua rau muaj ntau yam kev xav, thiab lawv raug tej kev xav no tswj kav, lawv tej cwj pwm los sis tej tswv yim uas hais txog txoj kev ua lawv tej dej num kom tiav ntawd muaj kev hloov pauv lawm. Piv txwv li, yav tas los, tej zaum lawv yuav pib ua lawv tej dej num kom tiav kiag thaum lawv sawv los. Tiam sis tam sim no, thaum txog sij hawm sawv saum txaj lawm, los lawv tseem pib xav hais tias, “Tus mob no puas yog vim qhov sab ne? Tej zaum kuv yuav tau pw kom ntev me ntsis ntxiv. Kuv txeev raug kev txom nyem ntau heev thiab sab heev. Tam sim no kuv yuav tsum tau mob siab saib xyuas kuv lub cev kom tus mob ntawd tsis txhob mob hnyav tuaj lawm.” Thaum muaj tej kev xav zoo li no, lawv thiaj li sawv lig dua li txhua zaus lawm. Thaum hais txog kev noj kev haus mas, lawv xav hais tias, “Tej zaus kuv tus mob yog vim qhov noj zaub mov tsis txaus. Yav tas los, kuv noj tau txhua yam, tiam sis tam sim no kuv yuav tsum tau xaiv noj lawm xwb. Kuv yuav tsum noj qe thiab nqaij kom ntau ntxiv kom kuv cov khoom noj khoom haus thiaj li haum thiab kuv lub cev thiaj li muaj zog tuaj—ua li no mas kuv thiaj li tsis tau raug txom nyem los ntawm kuv tus mob ntxiv lawm.” Thaum hais txog qhov kev ua lawv tej dej num kom tiav, mas lawv kuj pheej xav txog qhov yuav saib xyuas lawv lub cev li cas thiab. Nyob rau yav dhau los, tom qab ua hauj lwm tas li li ib los sis ob teev lawm mas feem ntau lawv yuav xyab ib ce los sis sawv thiab mus rau ub rau no. Tiam sis tam sim no, lawv tsim ib txoj cai rau lawv tus kheej kom mus rau ub rau no txhua txhua ib nrab teev lawm, kom lawv tus kheej thiaj li tsis sab. Thaum twg uas qhia nyob rau hauv tej kev sib txoos ua ke mas, lawv hais lus kom tsawg li tsawg tau, xav hais tias, “Kuv yuav tsum tau xyaum saib xyuas kuv lub cev.” Yav dhau los mas, txawm leej twg yuav nug lo lus nug dab tsi, los sis thaum twg los xij li, lawv yuav teb yam tsis muaj qhov ua ob siab li. Tiam sis tam sim no lawv xav hais lus tsawg tsawg, xav txuag lawv lub zog, thiab yog leej twg nug ntau lo lus nug, mas lawv hais tias, “Kuv yuav tsum tau so.” Koj pom lawm hais tias, lawv tau txhawj txog lawv lub cev lawm xwb, uas txawv yav dhau los lawm. Feem ntau lawv kuj pheej mob siab rau qhov kev noj zaub mov ntxiv, kev noj txiv hmab txiv ntoo thiab kev dhia ua si tas li thiab. Lawv xav hais tias, “Yav dhau los, kuv ruam thiab tsis paub dab tsi dhau lawm thiab kuv tsis paub tias yuav saib xyuas kuv lub cev li cas. Kuv ua raws li qhov kuv qab los thiab raws li qhov kuv hu loj xwb. Tam sim no uas kuv lub cev muaj teeb meem lawm, yog kuv tsis mob siab rau kuv txoj kev noj qab haus haus huv, thiab yog kuv tus mob mob loj tuaj lawm es kuv ua tsis tau kuv tes dej num kom tiav no, kuv puas tseem yuav tau txais koob hmoov? Kuv yuav tsum mob siab saib xyuas kuv lub cev rau yav tom ntej thiab tsis txhob cia muaj ib qho mob tshwm tuaj li.” Yog li ntawd lawv thiaj li pib mob siab rau lawv txoj kev noj qab haus huv, thiab lawv tsis mob siab rau ua lawv tej dej num kom tiav ntxiv lawm. Lawv haj tseem khuv xim thiab tsis txaus siab txog qhov kev txom nyem uas lawv tau nyiaj thiab txoj kev txom nyem uas lawv tau tiv yav dhau los thaum ua lawv tej dej num kom tiav ntawd thiab. Tej kev xav thiab tej cwj pwm no tsis yog raug tej kev xav tsis zoo haub ntxias thiab tsis yog tshwm sim los ntawm tej kev xav tsis zoo los lod? Tej kev xav thiab tej cwj pwm no yeej yog tshwm sim los ntawm tej kev xav tsis zoo no los xwb. Yog li tej kev xav thiab tej cwj pwm nrog rau lawv tej kev xav tsis zoo no puas pab tau lawv kom muaj kev ntseeg Vajtswv ntxiv thiab mob siab rau ua lawv tej dej num kom tiav ntxiv? Yeej pab tsis tau. Qhov kawg yuav zoo li cas? Lawv yuav tsis mob siab rau ua lawv tej dej num kom tiav lawm. Thaum lawv ua ib yam dab tsi, lawv puas tuaj yeem nrhiav qhov tseeb thiab ua raws li qhov tseeb tej hauv paus ntsiab lus? (Tsis tuaj yeem, lawv tsis tuaj yeem.) Lawv yuav ua txhua yam li lawv xav tau thaum tej kev xav tsis zoo no tswj kav lawv lawm, lawv yuav muab qhov tseeb tso tseg, tsis saib qhov tseeb ntawd muaj nqis los sis tsis muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua raws li lawm. Txhua yam uas lawv ua, txhua yam uas lawv muab coj los xyaum ua ces yuav yog los ntawm tej kev xav uas lawv tus kheej tej kev xav tsis zoo xav tawm los lawm xwb. Ib tug tib neeg zoo li no puas yuav caum tau qhov tseeb? (Tsis tau, lawv yuav caum tsis tau.) Yog li hom kev xav zoo li no puas yog hom kev xav uas cov tib neeg muaj kev ua neej tsim nyog muaj? (Tsis yog, lawv tsis tsim nyog muaj.) Yog hais tias hom kev xav no tsis yog hom kev xav uas cov tib neeg muaj kev ua neej tsim nyog muaj no, nej xav hais tias lawv mus yuam kev qhov twg lawm? (Tib neeg tsis muaj ib qho kev to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj li. Qhov tseeb tiag, tej kev mob no puav leej nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes xwb. Qhov uas ib tug tib neeg twg yuav tsum tau nyiaj kev txom nyem npaum li cas ntawd los kuj yog Vajtswv txiav txim siab thiab npaj tseg lawm. Txawm li cas los xij, thaum ib tug tib neeg twg muaj tej kev xav tsis zoo lawm, mas lawv nyiam dag ntxias thiab raug tej kev xav thiab tej kev xam pom uas yuam kev tswj kav. Lawv vam khom rau tib neeg tej tswv yim thiab hlub lawv tus kheej lub cev.) Qhov tib neeg hlub lawv lub cev zoo li no puas yog? Thaum ib tug tib neeg twg txhawj txog nws lub cev dhau lawm es cia lub cev ntawd tau zoo noj tau zoo haus, noj qab haus huv, thiab muaj zog no, qhov no muaj nuj nqis dab tsi rau lawv? Qhov ua neej zoo li no muaj qab hau dab tsi? Qhov muaj nqis ntawm tib neeg txoj sia yog dab tsi? Puas yog kom lub cev nqaij daim tawv zoo siab xws li kev noj, kev haus, thiab kev lom zem? (Tsis yog, nws tsis yog.) Yog li yog dab tsi? Thov qhis nej tej kev xav seb. (Yog los ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los kom tiav, yam tsawg kawg qhov no yog qhov uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav nyob rau hauv lawv lub neej.) Qhov ko yog lawm. Qhia Kuv seb, yog tib neeg tej kev ua thiab tej kev xav txhua hnub nyob rau hauv lawv lub sim neej tsuas mob siab rau qhov kom zam dhau txoj kev mob thiab txoj kev tuag, qhov ua kom lawv lub cev noj qab haus huv thiab kom tsis txhob muaj kab mob, thiab siv zog rau qhov kev ua neej nyob kom ntev xwb no, qhov no puas yog qhov muaj nqis uas tib neeg lub neej yuav tsum muaj? (Tsis yog, nws tsis yog.) Qhov ntawd tsis yog qhov muaj nqis uas tib neeg lub neej yuav tsum muaj. Yog li ntawd, qhov muaj nqis uas tib neeg lub neej yuav tsum muaj ntawd yog dab tsi? Nyuam qhuav no, muaj ib tug hais tias ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los kom tiav, uas yog ib kis lawm ntag. Puas muaj lwm yam ntxiv lawm? Qhia tej kev ntshaw uas feem ntau nej muaj thaum thov Vajtswv los sis txiav txim siab ntawd rau Kuv seb. (Ua raws li Vajtswv tej kev npaj thiab tej kev coj kev qhia rau peb.) (Ua txoj hauj lwm uas Vajtswv tau muab rau peb ua kom zoo, thiab ua peb txoj num thiab lub luag hauj lwm kom tiav.) Puas muaj lwm yam ntxiv lawm? Ib qho mas yog, qhov los ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los kom tiav. Hos lwm qhov yog, qhov ua txhua yam li koj muaj peev xwm ua tau kom zoo tshaj plaws, kom yam tsawg kawg mus txog rau qhov uas koj lub siab uas txawj xav tsis iab liam koj, qhov uas koj tuaj yeem kaj siab lug nrog rau koj tus kheej lub siab uas txawj xav thiab kom lwm tus pom hais tias lees txais tau. Mus ib kauj ruam kom deb zog ntxiv, tag nrho koj lub neej, tsis hais tsev neeg uas koj yug los, koj li keeb kwm kev kawm ntawv, los sis qhov zoo ntawm koj tus kheej, koj yuav tsum muaj qee qhov kev to taub txog tej hauv paus ntsiab lus uas tib neeg tsim nyog nkag siab nyob rau hauv lub neej. Piv txwv li, txoj kev twg uas tib neeg tsim nyog taug, lawv tsim nyog ua neej li cas, thiab yuav ua ib lub neej uas muaj qab hau li cas—yam tsawg kawg koj yuav tsum nrhiav qhov muaj nqis tiag tiag ntawm lub neej me ntsis. Lub neej no yuav cia li nyob yam tsis muaj qab hau dab tsi li tsis tau, thiab tib neeg yuav cia li los rau hauv lub ntiaj teb no yam tsis muaj qab hau dab tsi li tsis tau. Lwm qhov yog, thaum lub sij hawm koj ua neej nyob, koj yuav tsum ua koj txoj num kom tiav; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Peb tsis yog tham txog qhov ua ib txoj num, ib teg dej num, los sis ib lub luag hauj lwm loj kom tiav; tiam sis yam tsawg kawg, koj yuav tsum ua kom tiav ib yam dab tsi. Piv txwv li, nyob rau hauv pawg ntseeg mas, ib txhia tib neeg siv tag nrho lawv lub zog los ua hauj lwm tshaj tawm txoj moo zoo, muab lub zog uas tag nrho ntawm lawv lub neej ntawd coj los siv, tiv kev txom nyem loj, thiab ua rau ntau tus tib neeg los ntseeg. Vim li no, lawv thiaj li xav hais tias lawv lub neej tsis tau nyob yam tsis muaj qab hau dab tsi, thiab tias lawv muaj nuj nqis thiab muaj qhov tau zoo lawm. Thaum ntsib kev mob los sis kev tuag, thaum muab tag nrho lawv lub neej sau zog los ua ke thiab rov tig xav txog txhua yam uas lawv tau ua, txoj kev uas lawv tau taug lawm, lawv muaj kev kaj siab nyob rau hauv lawv lub siab. Lawv tsis muaj tej kev iab liam lawv tus kheej los sis kev tu siab li. Ib txhia tib neeg mas tsis txuag dag zog thaum ua thawj coj nyob rau hauv pawg ntseeg los sis thaum saib xyuas ib txoj hauj lwm dab tsi li. Lawv siv tag nrho lawv qhov peev xwm, siv tag nrho lawv lub zog, siv tag nrho lawv tus dag tus zog thiab tiv kev txom nyem rau txoj hauj lwm uas lawv ua. Los ntawm lawv txoj kev ywg dej, kev ua thawj coj, kev pab, thiab kev txhawb, lawv pab tau ntau tus tib neeg uas tab tom muaj kev qaug zog thiab kev tsis zoo rov muaj zog thiab sawv khov kho tuaj lawm, cov tib neeg ntawd tus kheej tsis thim rov qab, tiam sis rov tig los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab thaum kawg haj tseem ua tim khawv rau Nws thiab. Tsis tas li ntawd xwb, thaum lub sij hawm lawv ua thawj coj, mas lawv ua tau ntau yam hauj lwm tseem ceeb tiav, muab ntau tus tib neeg phem rho tawm, tiv thaiv cov neeg Vajtswv xaiv ntau tus, thiab tau tej uas ploj mus lawm uas tseem ceeb ntawd rov qab los lawm. Tag nrho tej uas ua tiav no yog ua tiav nyob rau thaum lawv ua thawj coj. Thaum rov tig saib txoj kev uas lawv taug, nco txog tes hauj lwm uas lawv ua thiab txoj kev txom nyem uas lawv tiv tau ntau xyoo, mas lawv tsis tu siab los sis muaj kev iab liam lawv tus kheej li. Lawv ntseeg hais tias lawv tsis tau ua dab tsi uas ua rau muaj kev tu siab li, thiab lawv ua lub neej nyob nrog qhov kev xav hais tias muaj nuj nqis, thiab kev ruaj khov thiab kev tau zoo hauv lawv lub siab. Qhov ntawd zoo npaum li cas! Qhov no tsis yog qhov txiaj ntsim lod? (Yog.) Qhov kev xav hais tias ruaj khov thiab tau zoo no, qhov kev tsis muaj tej kev tu siab no, tej no yog qhov txiaj ntsim thiab qhov nqi zog ntawm txoj kev caum yam zoo thiab qhov tseeb ntag. Cia peb tsis txhob tsim cov qauv siab siab rau tib neeg. Cia peb xav txog ib qho xwm txheej uas tib neeg ntsib ib txoj hauj lwm uas lawv yuav tsum tau ua los sis xav ua nyob rau hauv lawv lub sij hawm ua neej. Tom qab nrhiav tau lawv qhov chaw lawm, lawv sawv khov kho nyob rau hauv lawv txoj hauj lwm ntawd, tuav lawv txoj hauj lwm, tiv tej kev mob siab, tiv kev txom nyem, thiab siv tag nrho lawv lub zog los ua yam uas lawv tsim nyog ua kom tag thiab ua kom tiav. Thaum lawv sawv tab meeg Vajtswv qhia lawv zaj rau Vajtswv lawm, lawv yuav txaus siab heev, tsis muaj tej kev iab liam lawv tus kheej los sis kev tu siab nyob rau hauv lawv lub siab li. Lawv paub qhov kev tau zoo thiab qhov nqi zog hais tias lawv tau ua ib lub neej uas muaj nuj nqis lawm. Qhov no tsis yog ib lub hom phiaj uas tseem ceeb lod? Txawm hais tias lub hom phiaj ntawd yuav loj thiab me los xij, qhia Kuv seb, lub hom phiaj ntawd puas muaj qab hau? (Muaj qab hau.) Lub hom phiaj ntawd puas tshwj xeeb? Lub hom phiaj ntawd tshwj xeeb txaus, muaj qab hau txaus, thiab muaj tseeb txaus. Yog li ntawd, yuav kom ua tau ib lub neej uas muaj nuj nqis thiab thaum kawg tau txais hom nqi zog no ntawd, koj puas xav hais tias nws tsim nyog rau tib neeg lub cev raug kev txom nyem me ntsis thiab tiv kev txom nyem me ntsis, tab txawm yog lawv muaj qhov sab thiab lub cev muaj mob? (Yeej tsim nyog.) Thaum ib tug tib neeg twg los rau hauv lub ntiaj teb no, nws tsis yog los txhawm rau txoj kev xyiv fab ntawm lub cev, thiab tsis yog los txhawm rau txoj kev noj, kev haus thiab kev lom zem nkaus xwb. Tib neeg yuav tsum tsis txhob ua neej txhawm rau tej ntawd xwb; qhov ntawd tsis yog qhov muaj nqis ntawm tib neeg lub neej, thiab qhov ntawd tsis yog txoj kev yog. Qhov muaj nqis ntawm tib neeg lub neeg thiab txoj kev yog uas yuav tau taug mas yog qhov ua qee yam uas muaj nuj nqis kom tiav thiab ua ib los sis ntau txoj hauj lwm uas muaj nuj nqis kom tiav. Qhov no tsis yog hu ua ib txoj hauj lwm khwv noj khwv haus; qhov no hu ua txoj kev yog, qhov no kuj hu ua txoj hauj lwm zoo thiab. Qhia Kuv seb, qhov tib neeg tiv kev txom nyem kom ua tau qee txoj hauj lwm uas muaj nuj nqis tiav, ua ib lub neej uas muaj qab hau thiab muaj nuj nqis, thiab caum kom tau txais qhov tseeb ntawd puas tsim nyog? Yog koj yeej xav los nrhiav kom to taub qhov tseeb, los taug txoj kev yog nyob rau hauv lub neej, los ua koj tes dej num kom zoo, thiab los ua ib lub neej kom muaj nuj nqis thiab muaj qab hau tiag tiag, mas koj yuav tsum tsis txhob muaj qhov ua ob siab los siv tag nrho koj lub zog, tiv kev txom nyem, thiab siv tag nrho koj lub sij hawm thiab kom dhau koj lub sij hawm. Yog koj muaj mob me ntsis nyob rau ntu no los qhov mob ntawd yuav tsis tseem ceeb, qhov mob ntawd yuav tsis ua rau koj puas tsuaj. Tsis yog qhov no zoo tshaj lub sij hawm ua neej uas tau zoo thiab tsis ua dab tsi, yug lub cev txog rau qhov uas pub lub cev tau noj qab thiab noj qab haus huv, thiab thaum kawg tau ua neej nyob ntev lod? (Yog.) Ob qho no qhov twg thiaj li yog qhov uas coj mus rau lub neej uas muaj nuj nqis? Qhov twg thiaj li coj tau qhov kev tau zoo thiab qhov tsis muaj kev tu siab los rau tib neeg thaum lawv ntsib txoj kev tuag nyob rau thaum kawg nkaus ntawd? (Qhov ua ib lub neej uas muaj qab hau.) Qhov ua ib lub neej uas muaj qab hau ntawd txhais hais tias tau txiaj ntsim thiab tau zoo nyob rau hauv koj lub siab. Cov uas tau noj qab, thiab muaj cev nqaij daim tawv zoo mus txog rau hnub tuag ne? Lawv tsis caum lub neej uas muaj qab hau, yog li ntawd lawv xav li cas thaum lawv tuag? (Zoo li lawv ua neej nyob tsis muaj qab hau dab tsi li.) Cuab lo lus no mas hais tau yog heev—ua neej nyob tsis muaj qab hau dab tsi. Qhov “ua neej nyob tsis muaj qab hau dab tsi” ntawd txhais li cas? (Txhais hais tias nkim yus lub neej pov tseg.) Qhov ua neej nyob tsis muaj qab hau dab tsi, thiab qhov nkim yus lub neej pov tseg ntawd—qhov txhawb ob sob lus no yog dab tsi? (Nyob rau thaum kawg ntawm lawv lub neej lawv pom hais tias lawv tsis tau txais dab tsi li.) Yog li, tib neeg tsim nyog tau txais dab tsi? (Lawv tsim nyog tau txais qhov tseeb los sis ua tau tej yam uas muaj nuj nqis thiab muaj qab hau tiav nyob rau hauv lub neej no. Lawv tsim nyog ua lawv tes dej num kom tiav li yog ib tug neeg uas raug tsim tawm los. Yog lawv ua tsis tau txhua yam ntawd thiab tsuas ua neej txhawm rau lawv lub cev xwb, ces lawv yuav xav hais tias lawv lub neej mas ua neej nyob tsis muaj qab hau dab tsi li thiab nkim pov tseg xwb.) Thaum ntsib txoj kev tuag, mas lawv mam li xav txog yam uas lawv tau ua nyob rau hauv lawv lub neej lawm. Lawv yuav hais tias, “Au, kuv tsuas xav txog txoj kev noj, txoj kev haus, thiab kev lom zem txhua hnub xwb. Kuv lub cev noj qab nyob zoo, thiab kuv tsis muaj ib qho mob li. Tag nrho kuv lub neej mas kaj siab lug xwb. Tiam sis tam sim no uas kuv laus zuj zus thiab yuav tuag, tom qab tuag lawm kuv yuav mus qhov twg? Kuv yuav mus dab teb los mus ntuj ceeb tsheej? Vajtswv yuav npaj qhov kawg ntawm kuv li cas? Kuv yuav mus qhov twg thiaj li yog kuv qhov chaw?” Lawv yuav tsis kaj siab li. Thaum xyiv fab rau qhov kev tau zoo ntawm lub cev mus tag lawv lub neej lawm, yav dhau los lawv yeej tsis muaj ib qho kev paub li, tiam sis tam sim no lawv tsis kaj siab li thaum txoj kev tuag los ze lawm. Vim lawv tsis kaj siab, lawv yuav tsis pib xav txog qhov kev kho kom yog lod? Thaum ntawd puas tseem muaj sij hawm los kho kom yog? (Tsis muaj sij hawm li lawm.) Lawv tsis muaj lub zog los khiav ntxiv, thiab lawv tsis muaj lub zog los hais lus li lawm. Tab txawm yog lawv xav los tiv kev txom nyem me ntsis los sis nyiaj kev txom nyem me ntsis los, lawv lub zog ntawm lub cev tsis muaj txaus li lawm. Tab txawm yog lawv xav tawm mus tshaj tawm txoj moo zoo los, lawv lub cev tsis muaj zog mus li lawm. Tshaj ntawd ntxiv, lawv tsis to taub qhov tseeb ib qho li thiab twb qhia tsis tau txog qhov tseeb ntawd ib qho me me li. Tsis muaj sij hawm rau lawv los kho kom yog ntxiv li lawm. Muab hais tias lawv xav mloog qee zaj nkauj qhuas Vajtswv. Thaum lawv mloog, lawv tsaug zog lawm. Muab hais tias lawv xav mloog ib zaj lus qhuab qhia. Thaum lawv mloog, lawv ncaws ntshuj ntshis xwb. Lawv tsis muaj lub zog ntxiv li lawm, thiab lawv tsis muaj peev xwm mob siab rau lawm. Lawv xav txog yam uas lawv tau ua nyob rau ntau lub xyoo ntawd, thiab qhov chaw uas lawv tau siv lawv lub zog. Tam sim no lawv laus, thiab lawv xav mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo, tiam sis lawv lub cev uas tsis muaj zog lawm zuj zus yuav tsis cia lawv ua ntxiv lawm. Lawv cia li tsis muaj lub zog ntxiv li lawm xwb, lawv kawm tsis tau ib yam dab tsi li lawm tab txawm yog lawv xav kawm los xij, thiab lawv tej kev xav qeeb qeeb lawm. Lawv tsis tuaj yeem to taub ntau qhov tseeb, thiab thaum lawv sim koom nrog lwm tus, txhua tus puav leej tsis khoom thiab tsis muaj sij hawm koom nrog lawv. Lawv tsis muaj tej hauv paus ntsiab lus los sis txoj hauv kev nyob rau hauv txhua yam uas lawv ua. Thaum kawg muaj dab tsi tshwm sim rau lawv? Lawv yim xav, ces lawv yim tsis kaj siab xwb. Lawv yim xav, ces lawv yim tu siab xwb. Lawv yim xav, ces lawv yim khuv xim xwb. Thaum kawg, lawv kawg tos tuag lawm xwb tsis muaj kev xaiv lawm. Lawv lub neej ces tag li ntawd lawm, thiab tsis muaj hauv kev los kho kom yog lawm. Lawv puas tu siab? (Tu.) Lig dhau lawm! Tsis tshuav sij hawm ntxiv lawm. Thaum ntsib txoj kev tuag lawm, lawv mam li paub hais tias qhov xyiv fab rau lub neej uas tau zoo ntawm lub cev ntawd mas tsis tau dab tsi li. Lawv pom tias txhua yam zoo li cas thiab xav tig rov qab los caum qhov tseeb thiab ua lawv tes dej num kom tiav thiab ua qee yam kom zoo lawm xwb, tiam sis lawv ua tsis tau ib yam dab tsi tiav los sis siv zog tsis tau rau ib yam dab tsi li lawm. Lub neej no twb yuav xaus lawm, es mam li khuv xim, mam li tu siab thiab tsis kaj siab rau lub neej no. Qhov tshwm sim thaum kawg rau cov tib neeg zoo li no thaum ntsib txoj kev tuag ntawd yog dab tsi? Lawv ces kawg tuag yam khuv zim, tu siab, thiab tsis kaj siab lawm xwb. Lub neej no tau ua neej nyob tsis muaj qab hau dab tsi li! Lawv lub cev tsis tau nyiaj ib qho kev txom nyem li. Lawv tsuas tau xyiv fab rau txoj kev tau zoo xwb, tsis tau tiv tshav tiv hnag, los sis muaj ib qho kev phom sij li. Lawv tsis tau tiv ib qho kev txom nyem li. Lawv lub cev noj qab haus huv, tsis tshua muaj mob, twb tsis tshua tau khaub thuas li thiab. Lawv tau saib xyuas lawv lub cev kom zoo, tiam sis tsis muaj hmoo, lawv ua tsis tau ib teg dej num dab tsi tiav los sis tsis tau txais ib qho tseeb li. Tsuas yog thaum lub sij hawm yuav tuag lawm xwb lawv thiaj li mam khuv xim. Yog li ntawd yog lawv khuv xim ne yuav ua li cas? Qhov no hu ua kev txom nyem los ntawm lawv tus kheej tej kev ua!

Yog tib neeg xav ua ib lub neej uas muaj nuj nqis thiab muaj qab hau, mas lawv yuav tsum caum qhov tseeb. Qhov ua ntej thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog, lawv yuav tsum muaj ib txoj kev pom txog lub neej uas yog, nrog rau tej kev xav thiab tej kev xam pom txog ntau yam loj thiab me uas lawv ntsib nyob rau hauv lub neej thiab hauv lawv txoj kev ua neej uas yog. Lawv kuj yuav tsum saib txhua yam no los ntawm qhov kev pom thiab kev nthuav tawm uas yog thiab, tsis txhob yog siv tej kev xav thiab tej kev xam pom uas lim hiam tshaj plaws los sis phem tshaj plaws los daws tej teeb meem uas lawv ntsib nyob rau hauv lawv txoj kev ua neej los sis hauv lawv lub neej txhua hnub xwb. Lawv kuj yuav tsum tsis txhob saib tej no li qhov lub ntiaj teb pom thiab, tiam sis lawv yuav tsum muab tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tsis zoo thiab tsis yog zoo li no tso tseg. Yog koj xav ua kom tau li no, koj yuav tsum xub soj ntsuam, nthuav tawm, thiab lees paub tej kev xav tsis zoo uas tib neeg muaj tso, ces tom qab ntawd yuav tsum muaj peev xwm hloov thiab kho koj tej kev xav tsis zoo kom yog, muab tej kev xav tsis zoo ntawd tso tseg, kom muaj tej kev xav thiab tej kev xam pom uas yog thiab zoo, nrog rau tej kev pom thiab kev nthuav tawm uas yog los saib tib neeg thiab txhua yam. Qhov ua li ntawd, koj thiaj li yuav muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog los caum qhov tseeb. Yeej hais tau ncaj ncaj hais tias thaum ib tug tib neeg twg muaj tej kev xam pom, tej kev pom, thiab tej kev nthuav tawm uas yog txog txoj kev saib tib neeg thiab txhua yam lawm, qhov ntawd yog qhov txhais hais tias muaj kev ua neej. Yog tib neeg muaj hom kev ua neej zoo li no thiab tej kev xav thiab tej kev xam pom uas yog no lawm, ces nws yuav tsis nyuaj thiab yooj yim dua rau lawv los caum qhov tseeb lawm. Nws zoo li thaum ib tug tib neeg twg xav mus kom txog rau ib qho chaw—yog lawv taug txoj kev yog thiab mus ncaj txoj kev yog lawm, ces txawm lawv yuav mus qeeb thiab ceev los xij, thaum kawg lawv yeej yuav mus txog rau qhov chaw ntawd xwb. Txawm li cas los xij, yog ib tug tib neeg twg tab tom mus rau txoj kev uas tsis yog mus rau qhov chaw uas lawv npaj siab mus, ces txawm lawv yuav mus qeeb thiab ceev npaum li cas los xij, lawv tsuas yuav mus deb zuj zus ntawm lawv lub hom phiaj lawm xwb. Cov lus ntawd zoo li cas xwb? “Mus rau sab qab teb tiam sis ho tsav tsheb mus rau sab qaum teb.” Qhov ntawd tsuas zoo li qhov ib txhia tib neeg ntseeg Vajtswv thiab ntshaw txoj kev cawm dim, tiam sis caum kev muaj koob nrov npe, txiaj ntsim, thiab meej mom, uas txhais hais tias lawv yeej yuav tsis muaj hnub tau txais txoj kev cawm dim li xwb. Qhov kawg ntawm lawv yuav zoo li cas? Yeej kawg yuav raug rau txim xwb. Muab hais ua ib qho piv txwv hais tias thaum tib neeg muaj mob qog noj ntshav es lawv ntshai tuag. Lawv tsis kam tuag thiab pheej thov Vajtswv tiv thaiv lawv kom txhob tuag thiab pub kom lawv muaj sia nyob ob peb xyoos ntxiv. Lawv muaj tej kev xav tsis zoo uas yog kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab nrog lawv thaum lawv nyob ib hnub dhau ib hnub, txawm lawv tswj tau sia nyob ob peb xyoos ntxiv, ua tau li lawv lub hom phiaj thiab muaj kev kaj siab vim zam dhau txoj kev tuag los xij. Lawv mloog zoo li lawv muaj hmoo, thiab ntseeg hais tias Vajtswv zoo heev, tias Vajtswv yeej zoo tiag tiag. Vim lawv tus kheej tej dag zog, tej kev thov tas li, kev hlub lawv tus kheej, thiab kev saib xyuas lawv tus kheej, lawv thiaj li tsis tuag, thiab, thaum kawg, thiaj li tau ua neej nyob mus ntxiv, ib yam li lawv xav tau kiag lawm. Lawv ua tsaug rau Vajtswv txoj kev tsom kwm, txoj hmoov hlub, txoj kev hlub, thiab txoj kev hlub tshua. Txhua hnub lawv ua Vajtswv tsaug thiab los rau ntawm Nws lub xub ntiag los qhuas qhov no. Lawv pheej quaj thaum hu nkauj qhuas Vajtswv thiab thaum xav txog Vajtswv cov lus, thiab lawv xav txog qhov Vajtswv zoo npaum li cas xws li: “Vajtswv yeej tswj kav tag nrho txoj sia thiab kev tuag tiag tiag; Nws tau pub kuv muaj sia nyob.” Txhua hnub thaum ua lawv tes dej num kom tiav, mas lawv pheej xav txog qhov yuav muab txoj kev txom nyem tso ua ntej hos muab txoj kev zoo siab tso tuaj tom qab li cas, thiab yuav ua li cas kom zoo tshaj lwm tus txog txhua yam, kom lawv thiaj li yuav ceev tau lawv tus kheej txoj sia thiab zam dhau txoj kev tuag—thaum kawg lawv thiaj li tau ua neej nyob ob peb xyoos ntxiv, thiab txaus siab thiab zoo siab heev. Tiam sis muaj ib hnub, lawv tus mob mob hnyav tuaj, thiab kws kho mob ceeb toom rau lawv ua zaum kawg, qhia lawv kom npaj rau qhov kawg. Tam sim no lawv ntsib txoj kev tuag lawm; lawv yeej nyob ze rau qhov yuav tuag lawm tiag tiag. Lawv yuav ua li cas? Qhov lawv ntshai tshaj plaws tau los raug rau lawv lawm, qhov lawv txhawj tshaj plaws thaum kawg tau tshwm sim muaj tseeb lawm. Hnub uas lawv tsis xav pom thiab tsis xav ntsib los txog lawm. Tam sim ntawd lawv lub siab poob nthav thiab lawv nyuaj siab heev. Lawv tsis muaj siab ua lawv tes dej num kom tiav ntxiv lawm, thiab lawv tsis muaj lus thov Vajtswv li lawm. Lawv tsis xav qhuas Vajtswv los sis tsis xav hnov Nws hais ib lo lus los sis muab qhov tseeb coj los qhia ib qho ntxiv li lawm. Lawv tsis ntseeg tias Vajtswv yog kev hlub, kev ncaj ncees, kev hlub tshua, thiab siab zoo ntxiv li lawm. Tib lub sij hawm ntawd, lawv khuv xim hais tias, “Tau npaum no lub xyoo, kuv tsis nco qab noj cov zaub mov zoo kom ntau ntxiv thiab mus muaj qee qhov kev lom zem thaum kuv nyob dawb li. Tam sim no kuv tsis muaj lub hwv tsam los ua tej ntawd ntxiv lawm.” Lawv lub siab puv npo tej kev tsis txaus siab thiab tej kev quaj ntsuag xwb, thiab lawv mob siab heev, nrog rau tej lus yws, kev chim siab, thiab kev tsis lees paub Vajtswv. Tom qab ntawd, lawv ncaim lub ntiaj teb no yam khuv xim heev. Ua ntej lawv ncaim mus, Vajtswv puas tseem nyob rau hauv lawv lub siab? Lawv puas tseem ntseeg tias muaj Vajtswv? (Lawv tsis ntseeg ntxiv lawm.) Ua li cas thiaj zoo li no? Tsis yog qhov ntawd piv los ntawm tej kev xam pom yuam kev uas lawv muaj txog txoj sia thiab kev tuag txij thaum pib los lawm lod? (Yog.) Tsis yog hais tias lawv muaj tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tsis yog thaum pib xwb, tiam sis qhov loj tshaj ntawd yog, tom qab qhov no lawm lawv ua raws li lawv tus kheej tej kev xav thiab tej kev xam pom txog lawv txoj kev caum mus rau tom ntej thiab. Lawv yeej tsis tso tseg, thiab lawv mus rau tom hauv ntej thiab khiav mus rau txoj kev tsis yog yam tsis tig saib rov qab li. Vim li ntawd, thaum kawg lawv thiaj li poob lawv txoj kev ntseeg Vajtswv—lawv txoj kev ntseeg thiaj li xaus li no, thiab lawv lub neej thiaj li tag li no lawm. Lawv puas tau txais qhov tseeb? Vajtswv muab puas tau lawv? (Tsis tau.) Thaum lawv tuag lawm, tej kev pom thiab tej cwj pwm uas lawv coj rau txoj kev tuag ntawd puas hloov? (Tsis hloov.) Lawv tuag nrog kev tau zoo, kev xyiv fab, thiab kev thaj yeeb, los yog tuag nrog kev khuv xim, kev tsis txaus siab, thiab kev iab siab? (Lawv tuag nrog kev tsis txaus siab thiab kev iab siab.) Lawv tsis tau dab tsi hlo li. Lawv tsis tau txais qhov tseeb, thiab Vajtswv kuj tsis tau txais lawv thiab. Yog li ntawd, nej puas yuav hais tias hom tib neeg no twb tau txais kev cawm dim lawm? (Tsis hais.) Lawv tsis dim. Ua ntej lawv tuag, lawv tsis tau khiav rau ub rau no thiab siv txhua yam lod? (Tau, lawv tau ua li ntawd lawm.) Tsuas zoo ib yam li lwm tus tib neeg xwb, uas lawv ntseeg Vajtswv thiab ua lawv tes dej num kom tiav, thiab nyob rau saum daim tawv mas, zoo li lawv thiab lwm tus tsis muaj qhov sib txawv li. Thaum lawv ntsib kev mob thiab kev tuag lawm, mas lawv thov Vajtswv thiab tseem tsis tso lawv tes dej num tseg. Lawv ua hauj lwm tas li, haj tseem ua mus txog ntua qib uas lawv tau ua yav dhau los thiab. Txawm li cas los xij, muaj qee yam uas tib neeg yuav tsum to taub thiab pom kom tshaj plaws xws li: Tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tus tib neeg no muaj mas pheej tsis zoo thiab yuam kev tas li xwb. Txawm lawv yuav raug kev txom nyem los sis tiv kev txom nyem thaum ua lawv tes dej num li cas los xij, lawv muaj tej kev xav thiab tej kev xam pom uas yuam kev no nyob rau hauv lawv txoj kev caum lawm. Lawv pheej raug tej ntawd tswj kav thiab ua rau lawv muaj tej kev xav tsis zoo txog lawv tes dej num, nrhiav kev ua lawv tes dej num kom tiav los pauv lawv tus kheej txoj sia, kom tau li lawv lub hom phiaj ntawm Vajtswv xwb. Lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev caum tsis yog kom to taub qhov tseeb los sis tau txais qhov tseeb, los sis ua raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj txhua yam. Lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev caum mas txawv qhov no. Lawv xav ua neej raws li lawv tus kheej lub siab nyiam thiab tej kev tim tsum, kom tau yam uas lawv xav caum xwb. Lawv xav npaj thiab coj lawv tus kheej txoj hmoo xwb thiab haj tseem xav npaj thiab coj lawv tus kheej txoj sia thiab txoj kev tuag thiab. Yog li ntawd, thaum kawg, qhov lawv ua tau los ces yog qhov hais tias lawv tsis tau dab tsi hlo li. Lawv tsis tau txais qhov tseeb thiab thaum kawg lawv tsis lees paub Vajtswv, thiab poob txoj kev ntseeg Nws lawm. Tab txawm yog txoj kev tuag twb los txog lawm los, lawv tseem tsis to taub tias tib neeg yuav tsum ua neej li cas thiab ua ib tug neeg uas raug tsim tawm los lawm yuav tsum saib tus Tswv Tsim tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj zoo li cas li. Qhov ntawd yog qhov uas txaus hlub thiab tu siab tshaj plaws txog lawv. Tab txawm thaum twb yuav tuag lawm los, lawv yeej tsis to taub hais tias tag nrho tib neeg lub sim neej mas, txhua yam yog nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj lawm li. Yog tus Tswv Tsim xav kom koj muaj txoj sia nyob, ces tab txawm yog koj mob tshuav tuag xwb los, koj yuav tsis tuag li. Yog tus Tswv Tsim xav kom koj tuag, ces tab txawm yog koj tseem hluas, noj qab haus huv, thiab muaj zog los xij, thaum koj lub sij hawm los txog lawm ces, koj yeej yuav tuag xwb. Txhua yam yog nyob rau hauv qab Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj lawm, qhov no yog Vajtswv lub hwj chim, thiab tsis muaj leej twg yuav loj tshaj lub hwj chim ntawd. Lawv tsis nkag siab qhov muaj tseeb uas yooj yooj yim zoo li no—qhov ntawd tsis txaus hlub lod? (Txaus.) Tab txawm lawv ntseeg Vajtswv, koom tej kev sib txoos ua ke, mloog lus qhuab qhias, thiab ua lawv tes dej num, tab txawm lawv ntseeg hais tias muaj Vajtswv los xij, lawv pheej tsis kam lees paub hais tias tib neeg txoj hmoo, nrog rau txoj sia thiab txoj kev tuag puav leej yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes lawm tsis yog li tib neeg lub siab xav. Tsis muaj leej twg tuag yooj yim vim lawv xav tuag li ntawd, thiab tsis muaj leej twg muaj sia nyob tsuas yog vim lawv xav ua neej nyob thiab ntshai txoj kev tuag xwb. Lawv tsis to taub qhov muaj tseeb uas yooj yooj yim zoo li no, lawv tsis pom qhov muaj tseeb ntawd tias zoo li cas tab txawm thaum ntsib txoj kev tuag uas twb los yuav txog lawm los xij, thiab lawv tseem tsis paub tias tib neeg txoj sia thiab txoj kev tuag tsis yog lawv tus kheej txiav tsim siab tiam sis yog nyob ntawm tus Tswv Tsim txoj kev teem tseg ua ntej lawm xwb. Qhov no tsis tu siab lod? (Tu.) Yog li ntawd, txawm tib neeg pom hais tias tej kev xav tsis zoo ntawd tsis tseem ceeb los xij, tej kev xav tsis zoo ntawd puav leej cuam tshuam rau hauv tus cwj pwm uas tus tib neeg ntawd saib tib neeg thiab txhua yam raws li txoj kev ua neej. Yog tib neeg tuaj yeem ua txhua yam uas tshwm sim nyob rau hauv tib neeg lub neej thiab txoj kev ua neej nyob uas ib txwm muaj yam kub siab lug, mas lawv yuav muaj tej kev xav tsis zoo ntawd tsawg heev. Qhov ntawd tuaj yeem hais tau hais tias lawv lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog ntawd yuav zoo li qub tiag tiag, yuav ua rau lawv caum qhov tseeb yooj yim dua thiab to taub txog qhov muaj tiag, txo tau tej kev nyuaj thiab tej teeb meem uas lawv yuav ntsib. Yog tib neeg lub siab muaj txhua hom kev xav tsis zoo puv npo, uas txhais tau hais tias lawv muaj ntau yam kev xav tsis zoo nyob rau hauv lawv txoj kev mus rau tej kev nyuaj ntawm lub neej thiab txoj kev ua neej nyob, ces lawv yuav ntsib teeb meem thiab kev nyuaj ntxiv nyob rau hauv lawv txoj kev caum qhov tseeb xwb. Yog qhov lawv xav los caum qhov tseeb ntawd tsis muaj zog, yog lawv tsis muaj kev kub siab tiag tiag, los sis muaj ib txoj kev ntshaw Vajtswv tiag tiag, ces tej kev nyuaj thiab tej teeb meem uas lawv ntsib nyob rau hauv lawv txoj kev caum qhov tseeb ntawd yuav yog qhov tseem ceeb heev. Qhov no txhais li cas? Nws txhais hais tias lawv yuav to taub nyuaj txog qhov tseeb qhov muaj tiag. Tsis tas hais txog qhov muab qhov kev phem ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tso tseg li, tej kev xav tsis zoo no xwb twb muab lawv khi lawm, ua rau txhua kauj ruam nyuaj. Thaum qee tus neeg muaj kev ntxub ntxaug, kev npau taws, ntau yam kev mob siab, los sis lwm yam teeb meem, mas tej kev xav txawv uas tshwm ntawm lawv tuaj ces yog qhov tsis zoo xwb. Qhov ntawd yog, nyob rau hauv yuav luag txhua yam mas, lawv lub meej mom yog raug tej kev xav tsis zoo ntawd tswj kav tas li xwb. Yog koj tsis muaj txoj kev txiav txim siab thiab txoj kev ua siab ntev tiag tiag los kho tej kev xav tsis zoo no thiab tawm ntawm lub meej mom ntawm tej kev xav tsis zoo ntawd los, ces qhov koj yuav to taub txog qhov tseeb qhov muaj tiag ntawd mas yuav nyuaj heev. Nws yuav tsis yooj yim. Qhov no txhais hais tias ua ntej yuav to taub txog qhov muaj tiag ntawm txoj kev caum qhov tseeb ntawd, mas tib neeg yuav tsum xub muaj tej kev xav, tej kev xam pom, thiab tej kev nthuav tawm uas yog tshaj plaws txog txhua qhov teeb meem uas cuam tshuam rau txoj kev ua neej tso. Tsuas yog tom qab ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav to taub qhov tseeb thiab lees txais tau qhov tseeb, thiab maj mam to taub txog qhov tseeb qhov muaj tiag. Ua ntej caum qhov tseeb tiag tiag mas, koj yuav tsum xub kho koj tej kev xav tsis zoo thiab ua kom dhau theem no tso. Thaum tib neeg dhau theem no, thiab lawv tej kev xav thiab tej kev xam pom txog tej ntawd, nrog rau qhov kev pom thiab kev nthuav tawm uas lawv saib tib neeg thiab txhua yam ntawd, puav leej yog lawm, ces qhov kev caum qhov tseeb thiab kev to taub txog qhov muaj tiag ntawd yuav yooj yim zog rau lawv lawm.

Zaum tas los no peb kawm txog ib qho uas hais tias vim li cas tib neeg thiaj li muaj txoj kev xav tsis zoo uas meem txom ntawd. Qhov muaj txoj kev xav tsis zoo uas meem txom ntawd vim lawv ua tsis tau li lawv nyiam. Hnub no peb yuav kawm txuas ntxiv txog lwm qhov uas hais tias vim li cas thiaj li muaj txoj kev xav tsis zoo uas meem txom no, uas hais tau hais tias tib neeg pheej muaj txoj kev xav uas meem txom no vim lawv muab tsis tau lawv txoj kev txawj coj los siv. Lwm qhov tsis yog li no lod? (Yog.) Zaum tas los, peb tham txog qhov ib txhia tib neeg pheej xav ua li lawv nyiam nyob rau hauv pawg ntseeg los sis hauv lawv lub neej txhua hnub, uas tsis ua hauj lwm thiab tsis mob siab rau ua lawv tes hauj lwm kom zoo, yog li ntawd thaum ua tsis tau li lawv txoj kev ntshaw lawm, lawv thiaj li hnov meem txom. Zaum no, peb yuav kawm txog tej kev qhia kom pom tseeb txog lwm pab tib neeg. Cov tib neeg no muaj tej yam txuj ci, tej yam uas ua tau zoo, los sis tej yam kev txawj qib siab thiab tej yam peev xwm, los sis lawv paub ua ib txoj hauj lwm uas tshwj xeeb, thiab lwm yam, tiam sis lawv tsis muaj peev xwm siv lawv tej txuj ci, tej uas ua tau zoo, thiab tej kev txawj qib siab ntawd rau hauv pawg ntseeg li, vim li ntawd, lawv thiaj li pheej muaj tej kev ntshaus siab, xav hais tias lub neej uas zoo li no mas meem txom thiab tsis kaj siab li, thiab xav tias lawv tsis muaj kev xyiv fab li. Muab hais luv luv hais tias, lo lus uas piav qhia txog qhov kev xav no yog kev meem txom. Nyob rau ntawm sab ntiaj teb, cov tib neeg zoo li no hu li cas? Lawv hu ua cov kws tshaj lij qib siab, cov kws txawj siv khoom, thiab cov kws txawj tshwj xeeb—muab hais luv luv hais tias, lawv yog cov hu ua kws txawj. Cov kws txawj ntawd muaj tus yam ntxwv zoo li cas? Lawv muaj plhus thiab kub siab lug, lawv rau tsom iav, thiab tsa lawv lub taub hau siab siab, mus kev nrawm nrawm, daws teeb meem tau yog thiab zoo heev. Qhov nrov tshaj plaws ntawm lawv yog qhov hais tias txhua qhov chaw uas lawv mus mas lawv nqa rawv cov lov thov rau hauv lawv cov hnab xwb. Ua rau neeg paub tam sid hais tias lawv yog cov kws tshaj lij qib siab thiab cov kws txawj siv khoom. Muab hais luv luv hais tias, cov tib neeg zoo li no mas muaj qee yam peev xwm qib siab los sis txawj tej yam tev nos los ntsis heev. Lawv muaj kev kawm thiab kev kawm tshwj xeeb qib siab, thiab muaj neeg qhia thiab cob qhia qib siab, los sis tej zaum lawv ib txhia yuav tsis muaj kev kawm tshwj xeeb thiab kev cob qhia qib siab li, tiam sis lawv yug los yeej muaj tej yam kev txawj thiab peev xwm lawm. Cov tib neeg zoo li no yeej paub zoo hais tias yog cov kws tshaj lij qib siab thiab cov kws txawj siv khoom. Thaum cov tib neeg no koom pawg ntseeg, ces tsuas zoo ib yam li hauv zej zog xwb, txhua qhov chaw uas lawv ua hauj lwm mas lawv nqa lawv cov lov thov rau ub rau no tas li, thiab xav kom neeg paub hais tias lawv yog cov kws tshaj lij qib siab thiab cov kws txawj siv khoom xwb. Lawv nyiam qhov luag hu lawv ua cov kws txawj thiab haj tseem nyiam kom luag hu qhov “Xib Fwb” no ntxiv rau ntawm lawv lub npe hauv ntej thiab, thiab lwm yam; lawv nyiam kom tib neeg saib lawv thiab hu lawv zoo li no. Txawm li cas los xij, pawg ntseeg yog ib qho chaw tshwj xeeb, thiab yog ib qho chaw ua txoj hauj lwm tshwj xeeb. Qhov chaw ntawd mas txawv txhua pab pawg los sis txhua lub koom haum los sis txhua lub tsev kawm ntawv ntawm sab ntiaj teb. Nyob rau ntawm no feem ntau yog tham txog dab tsi? Qhov tseeb, tej hauv paus ntsiab lus, tej kev cai, thiab tej txheej txheem hauj lwm, nrog rau txoj kev tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Txawm li ntawd los, qhov tseeb tshaj ntawd, kuj yog tim tsum kom tib neeg xyaum ua raws li qhov tseeb, ua raws li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb tej hauv paus ntsiab lus, thiab ua raws li tej kev npaj ntawm Vajtswv lub tsev thiab tej hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv lub tsev qhia tawm, thiab lwm yam thiab. Kiag thaum muab tej kev cai meej tseeb no coj los siv lawm, mas tib neeg yuav tsum tau xyaum ua raws thiab ua raws li tej kev cai meej tseeb no, cov kws txawj uas koom pawg ntseeg no xav hais tias ua li ntawd mas tsis tshua yog lawm. Tej kev txawj uas lawv tau kawm los sis txoj kev paub uas lawv muaj txog tej yam mas pheej tsis tau siv rau hauv pawg ntseeg. Feem ntau lawv pheej tsis tau ua tej hauj lwm tseem ceeb los sis saib lawv rau lub sam xeeb, thiab pheej saib lawv tsis tseem ceeb. Ces cov tib neeg no thiaj li pheej xav hais tias lawv tsis tau ua hauj lwm, thiab tias tsis tau siv lawv tej peev xwm. Lawv xav li cas rau lawv tus kheej? “Aub, qhov no zoo ib yam li luag hais tias, ‘Yog tsov nqis los rau hauv tiaj, ces tsov yuav raug dev thuam ntag’! Rov qab xav txog thaum kuv ua hauj lwm sawv cev tsoom fwv rau ub rau no los sis ua hauj lwm rau cov tuam txhab txawv teb chaws mas, cas yuav zoo ua luaj! Kuv tsis tas yuav nqa kuv lub hnab li, lwm tus twb npaj txhua yam ntawm kuv lub neej txhua hnub thiab ua hauj lwm rau kuv lawm. Kuv tsis tas yuav txhawj txog ib qho dab tsi li. Kuv yog ib tug kws txawj qib siab, yog ib tug kws paub siv khoom, yog li ntawd kuv thiaj li yog ib tug neeg tseem ceeb nyob rau hauv lub tuam tshab. Qhov yog ib tug neeg tseem ceeb ntawd txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias yog tsis muaj kuv, ces lub tuam txhab yuav tsis ua hauj lwm, lub tuam txhab yuav tuav tsis tau ib yam dab tsi kom ruaj ntseg, thiab tag nrho cov neeg ua hauj lwm ntawm lub tuam txhab ntawd yuav tau so—lub tuam txhab ntawd tej zaum yuav tsis muaj hauj lwm ua, lub tuam txhab yuav ua tsis tau hauj lwm yog tsis muaj kuv. Lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas tau koob meej heev, yog lub sij hawm uas kuv paub hais tias luag pom kuv tiag tiag!” Tam sim no uas lawv ntseeg Vajtswv lawm los, lawv tseem xav xyiv fab rau tib qib koob meej ib yam li ntawd thiab. Lawv xav hauv lawv tus kheej hais tias, “Muaj peev xwm li kuv no lawm, tsim nyog haj yam muaj tshaj ib qho chaw rau kuv nrov nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Yog li vim li cas lawv thiaj li tsis siv kuv? Vim li cas cov thawj coj thiab cov kwv tij thiab cov muam hauv pawg ntseeg thiaj li pheej tsis quav ntsej kuv? Yog muab piv rau lwm tus kuv tseem tu ncua dab tsi? Hais txog lub ntsej muag, kuv ntsej muag zoo heev; hais txog tus yeeb yam, kuv tsis phem tshaj lwm tus; hais txog lub koob lub npe thiab lub koob meej, kuv tsis muaj teeb meem kiag li; thiab hais txog kev txawj siv khoom, mas kuv txawj tshaj plaws. Yog li ntawd, vim li cas ho tsis muaj leej twg quav ntsej txog kuv li? Vim li cas ho tsis muaj leej twg mloog kuv tej lus thiab tej lus qhia li? Vim li cas lawv thiaj li tsis txais tos kuv zoo nyob rau hauv Vajtswv lub tsev li? Puas yog hais tias Vajtswv lub tsev tsis tim tsum ib tug kws txawj zoo li kuv? Ua li cas kuv thiaj li tsis muaj ib qho chaw twg los siv kuv tej kev txawj txij li thaum los rau ntawm no li? Yeej muaj ib qho ntawm Vajtswv lub tsev tes hauj lwm uas yuav tsum tim tsum tej kev txawj siv khoom uas kuv tau kawm lawm xwb. Kuv txoj kev txawj tsim nyog muaj nuj nqis nyob rau ntawm no! Kuv yog ib tug kws tshaj lij qib siab, kuv tsim nyog ua ib tug thawj coj ntawm pab pawg, ua ib tug saib xyuas, ua ib tug thawj coj—kuv tsim nyog coj lwm tus tib neeg. Vim li cas kuv thiaj li pheej yog ib tug uas nyob hauv qab tas li xwb? Tsis muaj leej twg quav ntsej kuv, tsis muaj leej twg hwm kuv li. Yog ua li cas lawm? Qhov no puas yog qhov kuv tsim nyog tau txais tiag tiag yog kuv tsis to taub qhov tseeb?” Lawv muab tej lus nug no coj los nug lawv tus kheej tas li, tiam sis lawv yeej nrhiav tsis tau cov lus teb li, yog li ntawd lawv thiaj li muaj kev meeem txom.

Thaum pawg hu nkauj nce rau saum sam thiaj mus hu nkauj, muaj ib zaug lawv nug Kuv txog lawv cov qauv plaub hau. Kuv hais tias, “Cov muam tuaj yeem muab lawv cov plaub hau khi ua ib qais rau tom qab los sis muab txiav kom txij pob ntseg los sis txij xub pwg los tau. Lawv kuj tuaj yeem muab qaws ua ib pob los sis muab sib qhaib rau tom qab los tau thiab. Cov kwv tij tuaj yeem muab plaub hau txiav kom luv los sis muab ntsis faib los tau. Tsis tas yuav muaj ib yam dab tsi dai rau kom zoo nkauj los sis ua kom muaj qauv li. Tsuas yog xyuas kom saib zoo li zoo huv si, du lug, zoo nkauj, thiab zoo saib xwb. Muab hais luv luv hais tias, tsuav yog ua kom saib zoo li koj ncaj ncees thiab coj zoo, thiab zoo li yog ib tug Ntseeg Vajtswv xwb, ces tau lawm. Qhov tseem ceeb yog qhov kom hu tau nkauj zoo thiab ua raws li tus txheej txheem ntawd xwb.” Cov lus Kuv hais ntawd puas meej? Cov lus ntawd puas yooj yim to taub? (Yooj yim.) Cov qauv plaub hau rau txiv neej thiab poj niam ntawd hais tau meej lawm. Tej hauv paus ntsiab lus uas hais txog qhov kev xaiv cov qauv plaub hau ntawd yog dab tsi? Cov kwv tij tuaj yeem muab plaub hau ntsis faib los sis muab txiav kom luv los tau, hos cov muam tuaj yeem tseg plaub hau luv thiab ntev los tau. Yog cov plaub hau ntawd ntev, ces lawv muab khi ua ib qais rau tom qab los tau, hos yog cov plaub hau ntawd luv ces tsuas yog xyuas kom tsis txhob luv dhau lawm xwb. Qhov ntawd yog ib lub hauv paus ntsiab lus. Lwm lub hauv paus ntsiab lus yog qhov huv si thiab qhov du lug, qhov pom hais tias zoo thiab coj zoo, thiab tus cwj pwm zoo. Peb tsis yog npaj kom dhau los ua cov tib neeg muaj koob muaj npe los sis nrov koob nrov npe nyob rau hauv zej zog. Peb tsis ua kom yog ib tug neeg zoo nkauj zoo nraug, tsuas ua kom pom hais tias ncaj ncees thiab coj zoo xwb. Muab hais luv luv hais tias, yus yuav tsum yog tus uas saib zoo li huv si, du lug, ncaj ncees thiab coj zoo. Kuv hais puas tau meej? Ob lub hauv paus ntsiab lus no puas yooj yim to taub thiab ua raws? (Ob lub hauv paus ntsiab lus no yooj yim.) Thaum tib neeg hnov ob lub hauv paus ntsiab lus no lawm, lawv to taub meej heev hauv lawv lub siab, thiab tsis tas yuav rov qab hais dua li. Ob lub hauv paus ntsiab lus no yooj yim ua heev. Tom qab li kaum hnub lawm, lawv xa ib daim yeeb yaj duab tuaj rau Kuv. Thaum Kuv saib daim yeeb yaj duab ntawd, Kuv pom peb plaub kab uas yog cov muam. Thawj kab mas tag nrho puav leej muaj qauv plaub hau, txhua tus nyias muaj nyias li qauv plaub hau thiab kev npaj. Nyias zoo txawv nyias, txhua tus qauv puav leej sib txawv, thiab ib txhia muam uas muaj li nees nkaum xyoo ntawd zoo li muaj peb plaub caug xyoos li lawm, hos ib txhia zoo li cov pog laus lawm xwb. Muab hais luv luv hais tias, txhua tus nyias muaj nyias li qauv plaub hau. Tus neeg uas xa daim yeeb yaj duab ntawd hais tias, “Peb npaj ntau tus qauv plaub hau rau Koj xaiv. Koj xaiv tus twg los tau, es peb mam li ua li tus ntawd. Nws thiaj li yuav tsis nyuaj rau peb! Tom qab Koj xaiv lawm, tsuas hais ib los rau peb xwb, peb yeej ua tau lawm, tsis muaj teeb meem!” Nej xav hais tias Kuv xav li cas tom qab saib daim yeeb yaj duab no lawm? Kuv tsis txaus siab me ntsis, ces thaum tshuaj xyuas kom zoo zog lawm Kuv txawm pib meem txom. Thaum Kuv nco txog tej hauv paus ntsiab lus uas Kuv twb qhia rau lawv lawm, thaum kawg Kuv tsis paub hais li lawm. Kuv tsis paub tias yuav hais li cas li lawm. Kuv xav hais tias, “Ab, cov tib neeg no tsis to taub lus noob neej ho.” Kuv xav txog cov lus uas Kuv tau hais thiab tej hauv paus ntsiab lus uas Kuv tau qhia rau lawv txog qhov tej ntawd puav leej yog tej uas txhua tus tuaj yeem to taub thiab nkag siab li cas. Tej yam yooj yim zoo li no tsis nyuaj rau tib neeg, thiab tib neeg yeej ua tau—tiam sis vim li cas lawv thiaj li xa ib daim yeeb yaj duab zoo li no tuaj rau Kuv? Tom qab tshawb xyuas lawm, Kuv mam li paub hais tias tsis yog Kuv tsis tau qhia qhov Kuv hais kom meej meej, thiab tshwj xeeb tshaj tsis yog tias Kuv qhia lawv kom ua ntau hom qauv plaub hau sib txawv. Muaj ob qho tias vim li cas txog tus cwj pwm no: Qhov ib yog qhov hais tias lawv tsis to taub Kuv cov lus. Hos lwm qhov yog qhov hais tias, kiag thaum tib neeg muaj peev xwm ua ib yam dab tsi, kiag thaum lawv to taub ib yam dab tsi thiab muaj tej yam kev txawj thiab tswv yim lawm, mas lawv tsis paub lawv qhov chaw nyob rau hauv lub qab ntuj khwb li. Lawv tsis hwm leej twg thiab xav muaj plhus tas li xwb. Lawv khav theeb heev. Tab txawm yog lawv to taub Kuv cov lus los xij, lawv tsis lees txais cov lus ntawd los sis muab cov lus ntawd coj los xyaum ua li. Lawv tsis khaws Kuv cov lus rau nruab siab, tsis saib cov lus ntawd tseem ceeb, thiab tsis quav ntsej qhov Kuv hais. Lawv cia li tsis nyiam qhov Kuv hais kom lawv ua los sis qhov Kuv tim tsum li lawm xwb. Thaum lawv nug Kuv txog tej hauv paus ntsiab lus, qhov tseeb tiag, lawv twb txiav txim siab tias lawv yuav ua dab tsi thiab lawv yuav ua li cas lawm. Qhov uas lawv nug Kuv ntawd tsuas yog kom mus raws li qhov kauj ruam hauv lawv tus txheej txheem xwb. Qhov lawv nug li ntawd tsis yog ib qho kev thuam lod? (Yog.) Tom qab lawv thuam tag lawm, ces txawm kuv yuav hais li cas los xij, thaum kawg lawv ua li lawv xav ua lawm xwb, yeej tsis ua raws li Kuv cov lus kiag li. Lawv tawv ncauj heev! Lawv tab tom xav dab tsi? “Koj saib tsis taus peb. Peb yog cov kws kho txhua yam uas tshaj lij. Peb nrog cov tib neeg muaj hwj chim uas nyob rau hauv zej zog sib tham. Peb muaj tej txuj ci thiab txoj kev txawj no, thiab txhua qhov chaw uas peb mus, peb tau lub neej zoo ua thiab tib neeg hwm. Tsuas yog thaum peb los rau hauv Vajtswv lub tsev lawm xwb peb thiaj li dhau los ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num, thiab tib neeg thiaj li pheej saib tsis taus peb lawm. Peb muaj txuj ci, peb txawj, peb tsis yog cov tib neeg dog dig. Tsim nyog lawv hwm peb nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Koj txwv peb tej peev xwm zoo li no tsis tau. Peb siv peb txoj kev txawj kom muaj txiaj ntsim rau hauv Vajtswv lub tsev, yog li ntawd Koj tsim nyog txhawb peb thiab txheem peb.” Qhov no tsis yog tsis paub cai thiab tsis tsim nyog lod? (Yog.) Puas muaj ib qho kev ua neej nyob rau hauv qhov ntawd li? (Tsis muaj.) Thaum Kuv pom qhov ntawd lawm, Kuv xav hais tias, “Ab, cov tib neeg no mas cam tsis tau li!” Thaum Kuv qhia tej hauv paus ntsiab lus ntawd rau lawv, Kuv twb nug lawv tas li hais tias, “Nej puas to taub? Nej puas yuav nco?” Lawv cog lus tiag tiag rau Kuv lub tshej muag, tiam sis tom qab ntawd kiag thaum lawv tig mus lawm lawv thim lawv lo lus kiag tam sim ntawd lawm. Lawv hais tej yam uas zoo mloog hais tias, “Kuv nyob ntawm no ua kuv tes dej num kom tiav, kuv nyob ntawm no ua kom Vajtswv txaus siab.” Qhov ntawd puas yog qhov koj hu ua ua koj tes dej num kom tiav? Puas yog koj ua kom Vajtswv txaus siab tiag tiag? Koj tab tom ua kom koj tus kheej lub cev nqaij daim tawv txaus siab, thiab ua rau koj tus kheej lub koob lub npe xwb. Koj nyob ntawm no caum koj tus kheej txoj hauj lwm khwv noj khwv haus xwb, tsis yog ua koj tes dej num. Lwm lo lus mas hais tias, koj los rau hauv Vajtswv lub tsev los ua kom muaj kev puas tsuaj xwb. Qhia Kuv seb, leej twg yog tus txiav txim siab thaum kawg txog tej hauv paus ntsiab lus uas tib neeg yuav tsum tau ua nyob rau hauv txhua kis ntawm Vajtswv lub tsev tes hauj lwm? Yog koj los yog Vajtswv? (Vajtswv yog tus txiav txim siab thaum kawg.) Koj cov lus yog qhov tseeb, los yog Vajtswv cov lus yog qhov tseeb? (Vajtswv cov lus yog qhov tseeb.) Txhua yam uas nej hais yog ib hom lus qhuab qhia xwb. Yog cov lus qhuab qhia ntawd tsis mus raws li qhov tseeb, ces cov lus ntawd yog ib txoj kev nkag siab yuam kev lawm. Yog nej lees hais tias qhov Kuv hais ntawd yog qhov tseeb lawm, vim li cas nej thiaj li tsis muaj peev xwm lees txais qhov ntawd? Vim li cas thaum Kuv hais lus rau nej, cov lus ntawd tsis muaj qab hau li? Nej hais tej yam zoo tim ntsej tim muag kiag, tiam sis nyob tom qab Kuv lub nraub qaum mas, nej tsis xyaum ua raws li qhov tseeb li. Yog ua li cas lawm? Thaum cov tib neeg qias vuab tsuab nyuam qhuav muaj peev xwm, kev txawj, los sis tswv yim me ntsis xwb mas, lawv txawm siv khav theeb khav txiv thiab tsis kam ua raws li lwm tus hais li lawm. Lawv tsis mloog yam uas lwm tus qhia lawv li. Tsis yog qhov no yog qhov tsis paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog hlo li lod? Yog nej xav hais tias nej tab tom ua qhov yog lawm no, vim li cas nej thiaj li cia Kuv saib qhov ntawd kom meej? Thaum Kuv muab tej uas nej ua tsis tau zoo qhia tawm thiab muab tej uas nej ua yuam kev nthuav tawm, vim li cas nej thiaj li tsis muaj peev xwm lees txais tej ntawd? Nej tsis to taub qhov tseeb, tiam sis Kuv tuaj yeem qhia nej txog qhov tseeb. Kuv paub tias yuav ua li cas kom raws li qhov tseeb, kom raws li tej hauv paus ntsiab lus, nrog rau qhov kev tsim nyog ntawm cov neeg dawb huv. Kuv paub tias yuav ua li cas es thiaj li kho tau lwm tus. Nej puas paub? Yog nej twb tsis paub tej no, vim li cas nej thiaj li tseem tsis muaj peev xwm lees txais qhov tseeb? Vim li cas nej thiaj li tsis ua li Kuv hais?

Ib txhia tib neeg mas txawj sau ntawv heev; lawv yug los yeej txawj tso lus kom muaj qib muaj duas thiab txawj nthuav tej tswv yim tawm lawm. Tej zaum lawv kuj muaj tej qib ntawm qhov muaj peev xwm sau ntawv, qhov siv tej lub tswv yim thiab tej qauv thaum piav qhia txog tej yam. Tiam sis qhov muaj tej yam zoo no puas tau txhais hais tias lawv to taub qhov tseeb? (Tsis tau txhais li ntawd.) Qhov no tsuas yog ib kis ntawm txoj kev paub, ib qho ntawm tib neeg tej kev txawj thiab tej peev xwm xwb. Qhov ntawd txhais hais tias koj muaj tej yam peev xwm, uas yog koj txawj sau ntawv thiab txawj hais lus nthuav tej tswv yim tawm, thiab koj txawj siv lus heev. Qhov txawj tej yam zoo li no ua rau ib txhia tib neeg xav hais tias, “Kuv tuav tus cwj mem uas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev; Kuv tsim nyog muaj feem xyuam rau hauv tes hauj lwm sau ntawv.” Qhov muaj ntau tus tib neeg muaj feem xyuam rau hauv tes hauj lwm sau ntawv ntawd mas yeej zoo; Vajtswv lub tsev tim tsum qhov ntawd. Txawm li cas los xij, yam uas Vajtswv lub tsev tim tsum tsis yog yam uas koj txawj xwb, thiab tsuas yog koj tej peev xwm qib siab xwb. Koj tej txuj ci thiab txoj kev txawj qib siab ntawd tsuas yog cov cuab yeej rau tes hauj lwm uas koj muaj feem xyuas rau hauv xwb. Txawm koj tej peev xwm thiab txuj ci yuav siab npaum li cas los xij, koj tus kheej yuav tsum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus thiab ua kom tau li tej txiaj ntsim uas tau ntshaw lawm thiab tej hom phiaj uas Vajtswv lub tsev teeb tseg lawm. Vajtswv lub tsev tau tim tsum tej qauv thiab tej hauv paus ntsiab lus rau tej txiaj ntsim thiab tej hom phiaj no; tej no tsis cia koj ua raws li koj tus kheej xav tau los sis nyiam. Piv txwv li, ib txhia tib neeg mas txawj sau ntawv, thiab sau tau ntawv qhia thiab muab tso kom muaj qib muaj duas tau zoo heev. Tiam sis qhov ntawd puas ua tau li qhov txiaj ntsim ua tau ntshaw lawm? Nyob deb ntawm qhov ua tau tim khawv zoo rau Vajtswv heev, cov ntawv qhia uas zoo li no yeej tsis ruaj khov. Txawm li cas los xij, cov kws sau cov ntawv qhia no mas txaus siab thiab ruaj siab txog lawv lub peev xwm uas los sau cov lus zoo ntawd, thiab lawv muab lawv tus kheej saib siab heev. Lawv tsis to taub hais tias cov ntawv qhia ntawd mas yuav tsum ua tau tim khawv zoo rau Vajtswv, thiab tshaj tawm Vajtswv txoj lus. Qhov no yog lub hom phiaj. Thaum Vajtswv lub tsev tim tsum ib co ntawv qhia, mas cov ntawv qhia ntawd yuav tsum piav txog Vajtswv cov lus hais tias tus neeg ua yeeb yam nyeem, thiab to taub tiag tiag hais tias tus neeg ua yeeb yam ntawd tau txais los ntawm kev ua thiab kev xyaum ua raws li Vajtswv cov lus los ntawm txoj kev coj kev ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb. Ib qho mas cov ntawv qhia ntawd yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv, hos lwm qhov mas cov ntawv qhia ntawd yuav tsum tshaj tawm Nws txoj lus. Tsuas yog thaum ntawd xwb cov ntawv qhia ntawd thiaj li ua tau li qhov txiaj ntsim uas tau ntshaw lawm. Vajtswv lub tsev muaj tej kev tim tsum no. Nej puas xav hais tias tej kev tim tsum no nyuaj rau tib neeg? (Tsis nyuaj.) Tsis yog, nov yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Txawm li cas los xij, cov kws sau cov ntawv qhia no tsis kam ua li no. Lawv tus cwj pwm yog, “Yam uas kuv tau sau ces twb zoo tshaj plaws thiab meej txaus lawm. Yog koj kom kuv ntxiv rau qhov ntawd, ces qhov ntawd yuav tsis mus li kuv txoj kev npaj siab lawm. Kuv tsis txaus siab rau qhov ntawd, thiab kuv tsis xav sau li ntawd.” Txawm yog tom qab ntawd tau ntxiv rau qhov no yam tsis txaus siab los xij, lawv tej kev xav hloov kiag thaum ntawd lawm. Ib txhia hais tias, “Qhov ua peb tes dej num kom tiav nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd mas hnov meem txom heev. Pheej muaj ib co tib neeg uas qhuab ntuas peb thiab nrhiav kev txhaum ntawm peb tas li xwb. Kuv mloog zoo li ti nkaus ntsa, thaum lawv hais tias, Cov neeg thov khawv yeej ua tsis tau cov neeg xaiv. Yog hais tias tsuas yog kuv xwb thiaj li yog tus txiav txim siab thaum kawg thiab sau tau li kuv nyiam, mas ntshe yuav zoo heev! Thaum ua peb tes dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas peb yuav tsum tau mloog lwm tus hais thiab lees txais kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas tas li xwb. Nws meem txom heev!” Tus cwj pwm no puas yog tus cwj pwm yog? Hom moj yam no yog moj yam dab tsi? Nws khav theeb thiab qhuas tias nws tus kheej coj ncaj dhau lawm! Kuj muaj cov uas nyob rau hauv pawg hu nkauj uas ua lawv tes dej num los ntawm qhov pleev ntsej muag thiab. Lawv nyiam cov qauv plaub hau ntawm cov tsis ntseeg, tiam sis thaum kawg Vajtswv tsis kam txais yuav cov qauv plaub hau ntawd. Vim li cas? Vim hais tias Vajtswv lub tsev tsis xav tau cov qauv plaub hau phem; Vajtswv lub tsev xav tau cov qauv plaub hau dog dig, coj zoo, thiab ncaj ncees xwb. Txawm koj yuav muaj peev xwm qaws hom qauv plaub hau dab tsi los xij, koj tuaj yeem mus qaws rau ntawm cov tsis ntseeg. Lawv tim tsum tej kev txawj zoo li no, tiam sis Vajtswv lub tsev tsis tim tsum. Ib txhia tib neeg hais tias lawv txaus siab hlo ua hauj lwm pub dawb rau Vajtswv lub tsev, tiam sis neeg tsis saib lawv tes hauj lwm tseem ceeb los sis muaj nuj nqis; thaum pom li ntawd mas qias neeg heev. Yam uas Vajtswv lub tsev tim tsum yog kom saib zoo li koj coj zoo thiab ncaj ncees, zoo li ib tug neeg paub cai xwb. Vajtswv lub tsev tsis tim tsum kom koj cob xub, zoo li tus neeg qib siab, thiab yeej tsis xav kom zoo li ib tug ntxhais huab tais, ib tug poj niam qib siab, ib tug hluas uas nplua nuj, los sis ib tug tswv li. Peb yog cov tib neeg dog dig, uas tsis muaj ib qho meej mom, ib qho chaw, los sis ib qho nuj nqis li, tsuas yog cov tib neeg dog dig thiab tsis tseem ceeb tshaj plaws xwb. Qhov yog ib tug neeg dog dig, tsis yog neeg qib siab, los sis paub cai, hnav cov khaub ncaws dog dig thiab muaj qhov pom hais tias zoo li ib tug neeg dog dig, tsis ua txuj, tiam sis xyiv fab rau yam uas koj muaj peev xwm ua tau thiab txaus siab rau lub neej ntawm ib tug neeg dog dig yam tsis muaj lub hom phiaj los sis txoj kev ntshaw ntawd mas zoo kawg nkaus lawm. Qhov no yog qhov zoo tshaj plaws, qhov no yog lub neej ntawm tus neeg uas muaj txoj kev ua neej. Koj tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb, tiam sis koj pheej ua li ib tug neeg qib siab. Qhov ntawd tsis qias neeg lod? (Qias neeg.) Koj pheej ua txhua yam los nthuav koj txoj kev txawj tawm rau hauv Vajtswv lub tsev thiab muaj plhus. Cia Kuv qhia koj hais tias, qhov muaj plhus txog koj txoj kev txawj ntawd puas muaj nuj nqis? Yog qhov muaj plhus ntawd yeej muaj nuj nqis tiag tiag, ces lees txais tau. Tiam sis yog qhov muaj plhus ntawd tsis muaj nuj nqis dab tsi kiag li es tsuas ua rau muaj kev tab kaum thiab kev puas tsuaj xwb, ces tsuas yog koj qhia koj tus yeeb yam uas ntxim ntxub thiab qhov tsis zoo tawm xwb. Koj puas paub yam uas yuav tau txais los ntawm qhov nthuav tej yam zoo li no tawm? Yog koj tsis paub, thov tsis txhob nthuav tej ntawd tawm. Yam uas koj ua tau, yam txuj ci txawj siv khoom uas koj muaj, tej peev xwm tshwj xeeb uas koj cia li txawj los sis muaj, tej ntawd tsis muaj ib qho suav hais tias qib siab li; koj tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb. Ib txhia tib neeg hais tias, “Kuv txawj ntau yam lus.” Ces kav tsij mus ua ib tug txhais ntawv es ua koj tes hauj lwm txhais ntawv kom zoo xwb; ces thiaj li suav tau hais tias koj yog ib tug neeg zoo. Ib txhia tib neeg hais tias, “Kuv tuaj yeem hais tau tag nrho Suav Phau Ntawv Txhais Lus.” Yog li ntawd yog hais tias koj nco tau tag nrho Suav Phau Ntawv Txhais Lus ne yuav ua li cas? Qhov ntawd puas pab koj tshaj tawm txoj moo zoo? Qhov ntawd puas pab koj ua tim khawv rau Vajtswv? Ib txhia tib neeg hais tias, “Tib ntsais muag xwb kuv nyeem tau kaum kab lawm. Ib hnub kuv tuaj yeem nyeem tau Vajtswv txoj lus li 100 nplooj. Saib qhov txuj ci no ma, tsis zoo lod?” Tej zaum ib hnub koj muaj peev xwm nyeem Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv li 100 nplooj, tiam sis koj to taub dab tsi los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv ntawd? Koj to taub txog kis dab tsi ntawm qhov tseeb ntawd? Koj puas tuaj yeem muab kis ntawd coj los xyaum ua? Ib txhia tib neeg hais tias, “Kuv yog ib tug me nyuam ntse. Thaum muaj tsib xyoos xwb kuv twb txawj hu nkauj thiab sau paj huam lawm.” Qhov ntawd puas muaj txiaj ntsim? Tej zaum cov tsis ntseeg yuav qhuas koj, tiam sis tsis muaj txiaj ntsim rau koj nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Muab hais tias Kuv hais kom koj sau ib zaj nkauj tam sim no los qhuas Vajtswv. Koj sau puas tau? Yog koj sau tsis tau, ces txhais hais tias koj tsis to taub qhov tseeb ib kis li. Qhov muaj tej kev txawj nkaus xwb tsis yog ib qho loj. Yog koj tsis to taub qhov tseeb, koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau ib yam dab tsi tiav li. Txawm tib neeg yuav muaj kev txawj, txuj ci, los sis peev xwm los xij, qhov tseeb tiag, tej no tsuas yog tej cuab yeej xwb. Yog tej ntawd siv tau rau yam zoo thiab muaj txiaj ntsim zoo, ces tej zaum yuav hais tau hais tias tej ntawd muaj nuj nqis me ntsis thiab. Yog tej ntawd siv tsis tau rau yam zoo los sis muaj ib qho txiaj ntsim zoo li, ces tej ntawd tsis muaj nuj nqis, thiab qhov kawm tej ntawd mas siv tsis tau dab tsi thiab tab kaum koj xwb. Yog koj tuaj yeem siv koj tej txuj ci los sis tej peev xwm qib siab rau hauv txoj kev ua koj tes dej num thiab ua txoj hauj lwm uas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev raws li qhov tseeb tej hauv paus ntsiab lus, ces tej zaum yuav hais kom muab koj tej txuj ci thiab tej peev xwm qib siab ntawd siv rau hauv qhov chaw uas tsim nyog thiab ua raws li lub hom phiaj—qhov no yog qhov uas tej ntawd muaj nuj nqis. Tiam sis, yog koj siv tsis tau tej ntawd rau koj txoj kev ua dej num kiag li, ces koj tej txuj ci thiab tej peev xwm qib siab ntawd tsis muaj nuj nqis thiab tsis muaj nqis dab tsi rau Kuv li. Piv txwv li, ib txhia tib neeg mas yug los cia li txawj hais lus zoo thiab hais lus npliag, thiab txawj xav heev lawm. Qhov no tuaj yeem suav tau hais tias yog ib qho peev xwm. Nyob rau hauv lub ntiaj teb mas, yog cov tib neeg zoo li no muaj feem xyuam rau hauv kev hais lus, kev tshaj tawm, los sis kev sib tham, los sis ua cov txiav txim, cov kws lij choj, los sis tej yam hauj lwm zoo li ntawd, ces lawv muaj ib qho chaw rau lawv tej peev xwm ntawd. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas, yog koj muaj ib qho peev xwm zoo li no tiam sis tsis to taub qhov tseeb ib kis li, twb tsis to taub txog qhov tseeb ntawm tej zeem muag ib qho, thiab tshaj tawm tsis tau txoj moo zoo los sis ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv li, ces koj txoj kev txawj los sis qhov peev xwm ntawd muaj nuj nqis me me xwb. Yog koj pheej vam khom rau koj qhov kev txawj, qhia koj qhov peev xwm rau txhua qhov chaw uas koj mus, khav theeb thiab tshaj tawm tej lus qhuab qhuab tas li xwb, ces koj yuav ua rau tib neeg ntxub koj. Vim txhua lo lus uas koj hais yuav ua rau lawv xeev siab, thiab txhua qhov kev xav los sis kev xam pom uas koj nthuav tawm ntawd yuav ua rau lawv dhuav. Yog li ntawd, koj nyob twj ywm ntshe yuav zoo dua. Koj yim nthuav koj tus kheej tawm thiab ua hauj lwm, ces koj yim ntxim ntxub xwb. Tib neeg yuav hais tias, “Cia li kaw koj lub qhov ncauj qias neeg! Tej uas koj tab tom hais ntawd puav leej yog kev qhuab qhia xwb, es leej twg thiaj li tsis to taub tej ntawd? Koj twb tshaj tawm tau pes tsawg xyoo lawm? Koj cov lus tsis txawv cov Falixais cov li, cov lus ntawd muaj tej kev xav uas tsis muaj dab tsi uas ua rau ib cheeb tsam ntawm pawg ntseeg puas tsuaj xwb. Tsis muaj leej twg xav mloog!” Koj pom hais tias, qhov ntawd ua rau tib neeg npau taws thiab ntxub xwb. Yog li ntawd, qhov koj mob siab rau qhov tseeb ntxiv thiab nrhiav kev to taub txog qhov tseeb ntxiv ntawd mas zoo dua, thiab qhov ntawd yog ib lub peev xwm tiag tiag. Kuv yim hais li no, ces tib neeg yim meem txom txog qhov “peev xwm” thiab qhov “kev txawj” no xwb, xav hais tias, “Tag li no lawm, tsis muaj kev tawm lawm. Kuv ib txwm xav hais tias kuv tus kheej muaj peev xwm, ua tau zoo thiab tau ua tej hauj lwm tseem ceeb nyob rau txhua qhov chaw uas kuv mus. Tsis muaj ib lo lus uas hais tias, ‘Yog hais tias yog kub, ces tsis ntev nws yeej yuav ci’ xwb lod? Tiam sis kuv cia li tau kev tws nyob rau hauv Vajtswv lub tsev yam xav tsis txog li. Qhov ntawd ua rau hnov meem txom, meem txom heev! Yog ua cas kuv thiaj li zoo li no?” Kev ntseeg Vajtswv yog ib qho zoo, yog li vim li cas cov tib neeg muaj peev xwm thiab muaj kev txawj siab zoo li no thiaj li hnov meem txom thaum lawv los rau hauv Vajtswv lub tsev? Lawv twb hnov meem txom tau ntau xyoo lawm yog li ntawd tam sim no lawv thiaj li muaj kev nyuaj siab. Lawv twb tsis paub hais lus los sis ua ntxiv li lawm. Thaum kawg, ib txhia hais tias, “Qhov raug qhuab ntuas tas li ntawd mas meem txom heev. Tam sim no kuv haj yam coj zoo, thiab kuv pom zoo rau txhua yam uas cov thawj coj ntawm pawg ntseeg los sis cov thawj coj ntawm pab pawg hais lawm, tas zog teb hais tias, ‘yog’ los sis ‘ua li’ xwb.” Tej zaum zoo li lawv twb xyaum ua raws thiab mloog lus lawm, tiam sis lawv tseem tsis to taub tej hauv paus ntsiab lus los sis yuav ua lawv tej dej num kom tiav kom zoo li cas. Lawv muaj qhov kev meem txom no nrog lawv thiab npau taws thiab mloog zoo li lawv tsis muaj nuj nqis. Thaum nug txog lawv qib kev kawm, mas ib txhia hais tias, “Kuv kawm tiav npav tshws lawj,” lwm tus hais tias, “Kuv kawm tiav Mav xas tawj,” lwm tus hais tias, “Kuv kawm tiav Phis eb tshis Dis,” los sis “Kuv kawm tiav hauv tsev kawm kho mob,” “Kuv kawm tuav nyiaj txiag,” los sis “Kuv kawm kev tswj hwm,” hos lwm tus yog cov tsim plos nkees los sis yog cov tsim ub tsim no. Yog lawv tsis muaj qhov “Dov tawj.” nyob rau ntawm lawv lub npe hauv ntej, ces lawv muaj lwm lub npe lawm. Cov tib neeg no tsis muaj neeg hais txog nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab tsis muaj neeg muab lawv saib rau lub sam xeeb. Lawv pheej hnov meem txom thiab tsis paub hais tias lawv yog leej twg. Pawg ntseeg muaj txhua hom kws txawj, xws li cov ntaus suab paj nruag, cov seev cev, cov ua yeeb yaj kiab, cov kws kho txhua yam, cov kws txawj ua lag luag qib siab, cov tub lag luam, thiab haj tseem muaj cov ua nom ua tswv thiab. Thaum nrog cov kwv tij thiab cov muam nyob mas, cov tib neeg no pheej hais tias, “Kuv yog ib tug thawj coj uas sawv daws hwm nyob rau hauv ib lub tuam txhab uas sawv cev tsoom fwv. Kuv yog tus thawj coj loj ntawm ib lub tuam txhab uas ua lag luam rau ntau lub teb chaws. Kuv yog tus Thawj Ntawm Lub Tuam Txhab, kuv puas tau txeev ntshai leej twg li? Kuv puas tau txeev ua raws li leej twg hais li? Kuv yug los yeej muaj tej txuj ci tswj hwm lawm, thiab txhua qhov chaw uas kuv mus kuv tsim nyog tau txoj hauj lwm uas muaj hwj chim, kuv tsim nyog yog tus saib xyuas, yog tus uas tswj hwm lwm tus tib neeg tas li xwb, thiab tsis muaj leej twg tswj hwm tau kuv. Yog li ntawd, nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas yam tsawg kawg nkaus kuv yuav tsum yog ib tug thawj coj ntawm pab pawg los sis yog ib tug neeg saib xyuas!” Tsis ntev tom qab ntawd, txhua tus paub tseeb hais tias cov tib neeg no tsis muaj qhov tseeb qhov muaj tiag, tsis muaj peev xwm ua ib qho hauj lwm li, tsuas yog khav theeb thiab khav txiv xwb. Lawv ua tsis tau ib teg dej num dab tsi kom zoo li, thiab thaum kawg, lawv ib txhia tsuas tau ua tej hauj lwm uas xuas tes ua xwb, hos lwm tus ces pheej tsis kam ua raws, tas zog muaj plhus txog lawv tej peev xwm thiab ua rau muaj kev kub ntxhov xwb. Vim li ntawd, lawv thiaj li ua rau muaj teeb meem ntau heev, ua rau cov ntseeg npau taws, yog li ntawd thaum kawg lawv thiaj li raug muab rho tawm mus lawm. Cov tib neeg no yuav tsis hnov meem txom lod? Thaum kawg, lawv hais txog qhov lawv raug hais tias: “Vajtswv lub tsev tsis yog ib qho chaw rau cov tib neeg muaj peev xwm zoo li peb. Peb zoo ib yam li cov nees ntse, tiam sis tsis muaj tus txiav txim uas thoob tsib to nrog nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov uas ntseeg Vajtswv mas tsis paub dab tsi thiab tsis muaj kev paub li, tshwj xeeb yog cov uas ua thawj coj nyob rau ntau qib. Txawm lawv to taub qhov tseeb los xij, lawv tsis kam lees paub hais tias peb yog cov neeg ntse. Peb yuav tsum tau mus nrhiav tus uas lees paub peb tej peev xwm.” Thaum kawg, lawv los xaus zoo li no lawm. Muaj lwm tus uas hais tias, “Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas muaj chaw seem rau peb tsawg dhau lawm. Peb txhua tus puav leej yog cov tib neeg tseem ceeb, hos cov uas ntseeg Vajtswv yog cov tib neeg txo hwj chim uas los ntawm cov neeg uas nyob rau qib qis dua ntawm zej zog xws li: cov neeg ua liaj ua teb, cov neeg muag khoom raws kev, thiab cov tswv lag luam me me. Lawv tsis muaj cov kws txawj tshaj plaws li. Txawm pawg ntseeg me los, lub ntiaj teb dav, thiab nyob rau hauv lub ntiaj teb uas loj tag npaum li no yeej yuav tsum muaj ib qho chaw rau peb xwb. Peb, cov uas yog neeg txawj, thaum kawg yeej yuav nrhiav tau tus neeg ntsuas peb tus kheej xwb!” Cia peb thov kom cov tib neeg no muaj hmoo nrhiav tau tus neeg ntsuas lawv, yom? (Ua li.) Hnub uas lawv hais lus sib ntsib dua rau peb tom qab nrhiav tau tus neeg ntsuas lawv lawm, cia peb npaj ib pluag hmo sib ncaim rau lawv thiab cia siab hais tias lawv yuav nrhiav tau qhov chaw haum lawv, kom tsis muaj tej kev xav uas meem txom li lawm. Thov kom lawv ua neej zoo dua peb, thiab thov kom lawv muaj ib lub neej kaj siab lug. Thaum peb hais li no lawm, cov tib neeg uas muaj tej kev xav uas meem txom no puas kaj siab me ntsis? Lawv tej kev xav uas nruj nreem hauv hauv siab, lub taub hau loj, qhov hnyav hauv lub siab, qhov tsis tau zoo ntawm lub cev, thiab qhov tsis kaj siab—tej kev xav ntawd puas ploj mus? Kuv cia siab hais tias tej uas lawv xav tau ntawd yuav muaj tseeb, tias lawv yuav tsis hnov meem txom ntxiv lawm, thiab tias lawv yuav nyob yam kaj siab lug thiab ywj siab.

Qhia Kuv seb, nej puas xav hais tias Vajtswv lub tsev txhob txwm ua tej yam nyuaj rau cov tib neeg uas muaj peev xwm no? (Tsis xav.) Yeej tsis ua li. Yog li vim li cas tej hauv paus ntsiab lus, tej txheej txheem hauj lwm, thiab tej kev tim tsum rau txhua tes hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev ntawd thiaj li ua rau lawv muaj tej kev xav uas meem txom? Vim li cas cov tib neeg uas muaj peev xwm no thiaj li muaj tej kev xav uas meem txom nyob rau hauv Vajtswv lub tsev? Vajtswv lub tsev puas tau ua yuam kev? Los sis Vajtswv lub tsev txhob txwm ua txhua yam kom nyuaj rau cov tib neeg no xwb? (Kuj tsis yog thiab.) Hais txog kev qhuab qhia mas, nej txhua tus to taub hais tias ob qho kev piav qhia ntawd puav leej tsis yog lawm. Yog li vim li cas qhov no thiaj li tshwm sim? (Nws yog vim tib neeg muaj txoj kev txawj qib siab uas lawv tau txais nyob rau hauv lub ntiaj teb los sis tej uas lawv tus kheej nyiam coj los siv rau hauv tej hauv paus ntsiab lus thiab tej kev tim tsum ntawm Vajtswv lub tsev thaum ua lawv tej dej num.) Tiam sis Vajtswv lub tsev puas tso cai rau lawv muab tej no coj los siv rau hauv Vajtswv lub tsev tej kev tim tsum thiab tej hauv paus ntsiab lus? Yeej tsis tso cai li. Ib txhia tib neeg hnov meem txom vim Vajtswv lub tsev tsis tso cai qhov no. Nej xav hais tias lawv yuav tsum ua li cas txog qhov ntawd? (Ua ntej ua ib teg dej num kom tiav, mas lawv yuav tsum xub to taub tej kev tim tsum thiab tej hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv lub tsev muaj rau tes dej num ntawd tso. Tom qab to taub tej hauv paus ntsiab lus no yog yog lawm, lawv mam li siv txoj kev txawj qib siab uas lawv paub raws li qhov tsim nyog.) Lub hauv paus ntsiab lus no yog lawm. Tam sim no qhia Kuv seb, qhov pheej xav qhia yus txoj kev txawj thiab muaj plhus txog yus tej peev xwm nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd puas yog qhov pib uas yog? (Tsis yog, qhov ntawd tsis yog.) Tsis yog qhov twg? Thov piav qhia seb vim li cas. (Lawv txoj kev npaj siab yog los muaj plhus thiab qhia lawv tus kheej xwb—lawv caum lawv tus kheej tej hauj lwm khwv noj khwv haus xwb. Lawv tsis xav txog qhov lawv yuav ua lawv tej dej num li cas kom zoo los sis seb yuav ua li cas kom muaj txiaj ntsim rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev li. Tiam sis, lawv xav ua raws li tej uas lawv tus kheej nyiam, yam tsis muaj qhov kev tsom kwm tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev los sis nrhiav qhov tseeb tej hauv paus ntsiab lus li.) Lwm tus xav li cas txog qhov no? (Qhov pheej muaj plhus thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim ntawd mas yog ib tug moj yam phem. Lawv tsis xav txog qhov yuav ua lawv tej dej num kom tiav thiab ua tim khawv rau Vajtswv li cas; lawv pheej xav ua tim khawv rau lawv tus kheej xwb, thiab txoj kev no yeej tsis yog lawm.) Qhov pib no yeej tsis yog lawm, qhov ntawd muaj tseeb. Yog li ntawd, tsis yog qhov twg? Qhov no yog ib qho teeb meem uas nej txhua tus tsis muaj peev xwm hais tias tsis muaj tseeb. Zoo li nej txhua tus puav leej hnov meem txom, thiab zoo li nej txhua tus puav leej xav qhia nej txoj kev txawj los nthuav nej tej peev xwm tawm—tsis yog li ntawd lod? Nyob rau ntawm cov tsis ntseeg mas muaj ib lo lus hais tias, “Ib tug pog laus pleev di ncauj—kom muaj ib yam dab tsi rau koj saib” yog dab tsi? Qhov no tsis yog qhov txhais hais tias “nthuav koj tej peev xwm” lod? (Yog.) Qhov nthuav koj tej peev xwm tawm ntawd txhais hais tias xav qhia koj tej peev xwm tawm thiab muaj plhus, kom tau txais koob meej thiab meej mom ntawm lwm tus, thiab kom lawv muab saib rau lub sam xeeb xwb. Yam tsawg kawg, nws yog qhov kev xav siv lub cib fim uas nthuav yus tej peev xwm ntawd tawm los qhia thiab ceeb toom rau lwm tus hais tias: “Kuv muaj qee qhov txuj ci tiag tiag, kuv tsis yog ib tug neeg dog dig, tsis txhob saib tsis taus kuv, kuv yog ib tug neeg uas muaj peev xwm.” Yam tsawg kawg, qhov ntawd yog lub ntsiab uas nyob tom qab ntawm qhov kev nthuav tawm ntawd. Yog li ntawd, thaum ib tug tib neeg twg muaj tej kev npaj siab zoo li no thiab pheej xav nthuav lawv tej peev xwm tawm xwb no, tus yeeb yam ntawm qhov no zoo li cas? Lawv xav caum lawv tus kheej txoj hauj lwm khwv noj khwv haus, xav tswj hwm lawv tus kheej lub meej mom, xav kom tau txais ib qho chaw tiag taw thiab lub koob meej ntawm lwm tus tib neeg. Yooj yooj yim li ntawd xwb. Lawv tsis yog ua li ntawd los ua lawv tes dej num kom tiav, los sis txhawm rau Vajtswv lub tsev, thiab lawv tsis yog nrhiav qhov tseeb thiab ua raws li tej hauv paus ntsiab lus thiab tej kev tim tsum ntawm Vajtswv lub tsev. Lawv ua li ntawd rau lawv tus kheej, ua kom neeg paub lawv tus kheej coob tuaj, txhawb qhov lawv muaj nqis thiab lub koob lub npe xwb; lawv ua li ntawd kom tib neeg thiaj li yuav xaiv lawv ua ib tug saib xyuas los sis ua ib tug thawj coj. Thaum lawv raug xaiv los ua ib tug thawj coj los sis ib tug neeg ua hauj lwm lawm, ces lawv yuav tsis muaj lub meej mom lod? Lawv yuav tsis nrov lod? Qhov no yog qhov lawv caum, qhov lawv pib caum ces yooj yooj yim li ntawd xwb—tsuas yog caum lub meej mom xwb tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm. Lawv txhob txwm raws lub meej mom xwb, thiab lawv tsis tiv thaiv tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev los sis Vajtswv lub tsev tej kev ntshaw li.

Cov tib neeg uas muaj kev txawj thiab peev xwm yuav tsum xyaum ua li cas es thiaj li tsis hnov meem txom? Qhov no puas yooj yim ua tau? (Yooj yim.) Yog li ntawd, koj yuav ua li cas kho tau tej kev xav tsis zoo ntawm txoj kev meem txom uas tshwm tuaj vim siv tsis tau koj txoj kev txawj ntawd? Qhov ua ntej thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog, koj yuav tsum to taub hais tias tej txuj ci siv khoom, los sis txhua hom peev xwm thiab txoj kev txawj, uas tib neeg kawm thiab paub ntawd yog dab tsi—tej ntawd puas yog txoj sia? (Tsis yog, tej ntawd tsis yog.) Cais puas tau tej ntawd ua yam zoo? (Tsis tau, cais tsis tau.) Tej ntawd cais tsis tau ua yam zoo; qhov zoo tshaj plaws, tej ntawd yog ib hom cuab yeej xwb. Nyob rau hauv zej zog thiab hauv lub ntiaj teb mas, feem ntau, tej ntawd yog tej peev xwm uas pab tib neeg yug lawv tus kheej kom txaus thiab kom lawv muaj sia nyob. Tiam sis raws li Vajtswv lub tsev pom mas, koj nyuam qhuav tau ib hom txuj ci siv khoom; uas tsuas yog ib hom kev paub, yog ib hom kev paub uas yooj yooj yim thiab ncaj ncaj xwb. Qhov kev paub ntawd yeej tsis qhia txog tib neeg qhov siab los sis qhov qis li—hais tsis tau hais tias ib tug tib neeg siab dua ib tug vim lawv muaj qee yam kev txawj los sis txuj ci xwb. Yog li ntawd, yuav ua li cas thiaj li pom tib neeg qhov siab thiab qhov qis? Los ntawm qhov saib lawv txoj kev ua neej, lawv tej kev caum, thiab txoj kev uas lawv taug xwb. Tej txuj ci siv khoom los sis txoj kev txawj ntawd tsuas sawv cev tau rau qhov txuj ci los sis qhov kev paub uas koj tau txais, seb koj txoj kev to taub txog qhov ntawd tob los sis ntiav npaum li cas, thiab koj ua tau qhov ntawd zoo npaum li cas xwb. Tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj no tsuas tham tau txog qhov ua tau zoo, qhov ua tau npaum li cas, tob npaum li cas, thiab seb yus puas tau ntsib tau pom qhov ntawd tiag tiag xwb, los sis tsuas yog muaj ib txoj kev paub ntiav ntiav txog qhov ntawd xwb. Siv tsis tau tej ntawd los ntsuas qhov zoo ntawm tib neeg txoj kev ua neej, lawv tej kev caum, los sis txoj kev uas lawv taug. Tej ntawd tsuas yog ib hom kev paub los sis ib qho cuab yeej xwb. Qhov kev paub los sis qhov cuab yeej no tej zaum yuav pab tau koj ua qee tes hauj lwm uas ntsig txog qhov kev paub no, los sis ua rau koj muaj peev xwm ua tej yam hauj lwm, tiam sis qhov no tsuas ua kom koj muaj txoj hauj lwm ruaj khov thiab paub tseeb hais tias muaj ib txoj kev nrhiav noj nrhiav haus no xwb. Tag li ntawd lawm. Txawm zej zog yuav pom koj tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj zoo li cas los xij, qhov no yog qhov uas Vajtswv lub tsev pom tej ntawd. Vajtswv lub tsev yeej yuav tsis ua rau ib tug tib neeg twg txawv, zam txim los txhawb nqa lawv, los sis haj tseem tsis pub kom lawv raug qhuab qhia los sis raug qhuab ntuas, los sis raug rau txim los sis raug txiav txim, vim lawv muaj qee hom txuj ci uas tshwj xeeb xwb li. Txawm tib neeg yuav muaj tej txuj ci los sis txoj kev txawj dab tsi los xij, lawv yeej tseem muaj tus moj yam qias vuab tsuab, thiab lawv yeej tseem yog tus tib neeg uas qias vuab tsuab. Yus tej kev txawj, tej peev xwm, thiab tej txuj ci siv khoom ntawd tsis cuam tshuam thiab tsis ntsig txog yus tus moj yam qias vuab tsuab, thiab tej ntawd kuj tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau yus txoj kev ua neej los sis tus cwj pwm thiab. Ib txhia tib neeg mas muaj peev xwm zoo me ntsis, muaj kev txawj ntse siab me ntsis, los sis muaj tswv yim thiab kev nkag siab zoo me ntsis, uas ua rau lawv muaj kev paub tob me ntsis thaum kawv kawm qee yam txuj ci siv khoom. Lawv ua tau zoo thiab tau txiaj ntsim zoo me ntsis, thiab tau tej ntawd ntau ntxiv thaum ua tes hauj lwm uas ntsig txog qhov kev txawj no. Nyob rau hauv zej zog mas, tej zaum qhov no yuav ua rau lawv tau nyiaj ntau dua thiab tau nyiaj siab dua, thiab tau meej mom, kev paub tab, los sis koob meej txog lawv txoj kev txawj ntawd siab zog me ntsis. Tag li ntawd lawm. Txawm li cas los xij, tej no tsis muaj ib qho qhia txog txoj kev uas lawv taug, tej uas lawv caum, los sis tus cwj pwm uas lawv coj rau lub neej thiab txoj kev ua neej nyob li. Tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj ntawd yog yam ntawm sab kev paub xwb, thiab tej ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tib neeg tej kev xav, tej kev xam pom, los sis qhov kev pom thiab qhov kev nthuav tawm uas lawv ua rau txhua yam li. Tej ntawd tsis cuam tshuam rau tej no ib qho kiag li. Tej tswv yim uas tau muab coj los siv rau hauv qee qhov kev paub ntawd mas yog tej kev ntseeg yuam kev thiab tej kev nkag siab yuam kev uas dag tib neeg txog txoj kev to taub qhov tseeb thiab kev lees paub yam zoo xwb. Qhov ntawd yog qhov sib txawv. Ntawm no, yog peb tab tom hais txog txoj kev paub thiab tej txuj ci siv khoom tiag tiag, uas tsis muaj ib qho zoo los sis ib qho kev txhawb thiab kev kho txog tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab los sis kev ua neej li. Tej ntawd kuj tsis muaj peev xwm tswj los sis txwv tau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab li thiab. Tej ntawd yeej zoo li ntawd. Txawm tib neeg yuav txawj sau dab neeg, txawj ntaus suab paj nruag, los sis ib yam dab tsi ntawm tej kev kos duab, tej kev tshawb fawb, paub txog txhua yam uas muaj sia, los sis khes mis, los sis txawj tsim qauv, txawj ua vaj ua tsev, txawj ua lag ua luam, los sis haj tseem txawj xuas tes tsim txhua yam, txawm yuav txawj yam twg los xij, tus yeeb yam ntawm lawv txoj kev paub siv khoom yeej zoo li no—qhov no yog txoj kev paub siv khoom ntawd lub ntsiab tseeb. Nej puas xav hais tias Kuv hais yog heev lawm? (Xav.) Txawm koj yuav txawj yam twg los sis koj kawm tej txuj ci siv khoom twg, los sis yog koj muaj qee qhov kev txawj txij thaum yug los lawm los xij, qhov ntawd tsis qhia txog qhov siab thiab qhov qis ntawm koj li. Piv txwv li, cov uas txawj ua lag ua luam thiab txawj saib lag saib luam nyob rau hauv zej zog, tshwj xeeb yog cov tib neeg nplua nuj, ib txhia tib neeg ntseeg hais tias lawv muaj tus cwj pwm uas tsim nyog, thiab vim tib neeg muab tej kev txawj ntse thiab txoj kev paub uas lawv tau kawm ntawd saib rau lub sam xeeb, thiab lawv khwv tau nyiaj ntau, lawv muaj meej mom siab nyob rau hauv zej zog. Txawm li cas los xij, qhov kev xav zoo li no tsis muaj nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab Vajtswv lub tsev yuav tsis ntsuas lawv li no. Vim tej hauv paus ntsiab lus thiab tej qauv uas cov tib neeg ntawd siv los ntsuas qhov no mas tsis yog qhov tseeb tiam sis yog tib neeg tej kev to taub, uas yog tib neeg txoj kev paub xwb, tej kev xam pom zoo li no siv tsis tau rau hauv Vajtswv lub tsev. Lwm qhov piv txwv thiab xws li, ib txhia tib neeg yog cov neeg nuv ntses, cov neeg muag khoom raws kev, los sis cov neeg xuas tes tsim txhua yam uas nyob rau hauv zej zog; mas tib neeg saib cov tib neeg ntawd muaj meej mom qis thiab tsis muaj leej twg muab lawv saib rau lub sam xeeb li. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas, tag nrho cov neeg Vajtswv xaiv muaj vaj huam sib luag xwb. Raws li qhov tseeb lawm, txhua tus muaj vaj huam sib luag xwb, thiab tsis muaj qhov txawv ntawm cov tib neeg qib siab thiab cov tib neeg qib qis li. Yuav tsis muaj neeg suav hais tias koj yog neeg qib siab vim koj muaj lub meej mom siab los sis muaj txoj kev txawj ntse qib siab nyob rau hauv zej zog, thiab yuav tsis muaj neeg suav hais tias koj yog neeg qib qis vim koj ua ib txoj hauj lwm uas muaj meej mom qis nyob rau hauv zej zog. Yog li ntawd, nyob rau hauv Vajtswv lub tsev thiab raws li Vajtswv pom mas, txawm koj tus kheej, qhov tsim nyog, thiab lub meej mom yuav siab thiab qis los yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj tej peev xwm qib siab, txoj kev txawj siv khoom, los sis txoj kev txawj uas koj muaj li. Ib txhia hais tias, “Kuv txeev ua ib tug thawj tswj, ib tug thawj tub rog, thiab ib tug thawj tub rog uas siab tshaj plaws hauv pab tub rog.” Kuv hais rau lawv hais tias, “Koj mus sawv rau ntawm ib sab ntawd.” Vim li cas koj thiaj li yuav tsum sawv rau ntawm ib sab ntawd? Vim koj tus moj yam phem mas phem dhau lawm, thiab thaum Kuv ntsia koj mas qias Kuv heev. Qhov ua ntej tshaj plaws, siv qee lub sij hawm nyeem Vajtswv cov lus, kom muaj ib txoj kev to taub txog qee qhov tseeb, thiab ua neej kom zoo nkaus li tib neeg me ntsis tso, ces tom qab ntawd, thaum koj rov qab los lawm, txhua tus thiaj li yuav lees txais tau koj. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas, yuav tsis muaj neeg hwm koj vim koj tau ua ib hom hauj lwm nyob rau hauv zej zog uas tib neeg suav hais tias qib siab, thiab yuav tsis muaj neeg saib tsis taus koj vim koj muaj lub meej mom qis nyob rau hauv zej zog ib zaug los lawm. Tej qauv thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv lub tsev uas los ntsuas tib neeg ntawd yog ntsuas raws li tus qauv ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Yog li ntawd, tus qauv ntawm qhov tseeb ntawd yog dab tsi? Muaj ntau kis ncaj ncaj txog cov qauv no xws li: Qhov ib, tib neeg raug ntsuas raws li lawv txoj kev ua neej seb puas zoo, seb lawv puas muaj lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog, ib lub siab zoo, thiab ib txoj kev paub txog kev ncaj ncees; qhov ob, tib neeg raug ntsuas raws li qhov seb lawv nyiam qhov tseeb los tsis nyiam, thiab seb txoj kev uas lawv taug ntawd yog txoj twg—seb lawv puas caum qhov tseeb, nyiam yam zoo, thiab nyiam Vajtswv txoj kev ncaj thiab kev ncaj ncees, los sis lawv tsis caum qhov tseeb, dhuav qhov tseeb thiab yam zoo, pheej ua li lawv tus kheej nyiam, thiab lwm yam. Yog li ntawd, txawm koj yuav muaj qee yam txuj ci siv khoom los sis kev txawj, los sis txawm koj tsis muaj tej txuj ci qib siab los sis txoj kev txawj ib qho li los xij, nyob rau hauv Vajtswv lub tsev lawv yuav ua ncaj ncees rau koj. Vajtswv lub tsev yeej ib txwm ua hauj lwm li no, tam sim no los yeej tseem ua li no, thiab yuav ua li no mus rau yav tom ntej. Tej hauv paus ntsiab lus thiab tej qauv no yeej yuav tsis hloov li. Yog li ntawd, yam uas yuav tsum tau hloov ces yog cov uas hnov meem txom vim lawv siv tsis tau lawv txoj kev txawj ntawd xwb. Yog koj yeej ntseeg tiag tiag hais tias Vajtswv ncaj ncees, tias qhov tseeb yog qhov uas kav Vajtswv lub tsev, thiab tias muaj txoj kev ncaj thiab kev ncaj ncees nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, ces Kuv thov kom koj maj nroos los muab koj tej kev xam pom thiab tej kev xav uas tsis yog txog tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj ntawd tso tseg. Tsis txhob xav hais tias qhov muaj ob peb qho kev txawj los sis muaj ib qho kev txawj me ntsis ntawd yuav ua rau koj loj dua. Txawm koj yuav muaj tej txuj ci siv khoom los sis txoj kev txawj uas lwm tus tsis muaj los xij, koj txoj kev ua neej thiab tus moj yam qias vuab tsuab yeej tsis txawv lwm tus txoj kev ua neej thiab tus moj yam qias vuab tsuab li. Raws li Vajtswv pom mas, koj tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb, thiab tsis muaj dab tsi tshwj xeeb txog koj li. Tej zaum koj yuav hais tias, “Kuv txeev ua ib tug nom loj” los xij, koj yeej tseem yog ib tug neeg dog dig xwb. Tej zaum koj yuav hais tias, “Kuv txeev ua tau tej yam zoo” los xij, koj yeej tseem yog ib tug neeg dog dig xwb. Tej zaum koj yuav hais tias, “Kuv txeev yog ib tug neeg muaj txiaj ntsim loj tshaj plaws,” tiam sis txawm koj yuav yog ib tug neeg muaj txiaj ntsim loj tshaj plaws los sis ib tug neeg uas muaj koob muaj npe dab tsi los xij, tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Raws li Vajtswv pom, koj yeej tseem yog ib tug neeg dog dig xwb. Qhov no yog ib kis ntawm qhov tseeb thiab tej hauv paus ntsiab lus uas tib neeg yuav tsum to taub txog tej txuj ci siv khoom thiab qee yam ntawm txoj kev txawj. Lwm kis yog—qhov yuav siv tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj no li cas ntawd—yog ib txoj kev xyaum ua ncaj ncaj uas tib neeg yuav tsum to taub. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum paub tseeb tseeb hauv koj tej kev xav thiab lub siab uas txawj xav hais tias txawm koj yuav muaj tej txuj ci siv khoom los sis txoj kev txawj dab tsi los xij, qhov koj los rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd tsis yog los ua ib txoj hauj lwm, los qhia qhov koj muaj nqis, los kom tau nyiaj hli, los sis los nrhiav noj nrhiav haus. Koj los rau ntawm no yog los ua koj tes dej num kom tiav. Qhov hais tias koj yog leej twg nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd ces tsuas yog ib tug kwv tij los sis ib tug muam xwb, lwm lo lus mas hais tias, raws li Vajtswv pom ces yog ib tug neeg uas raug tsim tawm los xwb. Koj yeej tsis yog lwm yam li. Ib tug neeg uas Vajtswv pom hais tias raug tsim tawm los mas tsis yog ib tug tsiaj, ib tsob zaub, los sis ib tug dab phem. Nws yog ib tug tib neeg, thiab yog ib tug tib neeg lawm, koj yuav tsum ua koj tes dej num kom tiav. Qhov ua koj tes dej num kom tiav li yog ib tug tib neeg ntawd mas yog lub hom phiaj tseem ceeb tshaj plaws uas koj yuav tsum muaj thaum los rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab yog qhov kev xam pom tseem ceeb tshaj plaws uas koj yuav tsum muaj. Koj yuav tsum hais tias, “Kuv yog ib tug tib neeg. Kuv yog ib tug neeg uas muaj kev ua neej, muaj lub siab uas txawj xav, thiab qhov tsim nyog. Kuv yuav tsum ua kuv tes dej num kom tiav.” Qhov no yog qhov kev xav thiab qhov kev xam pom uas tib neeg yuav tsum muaj ua ntej tso, hais txog qhov kev xav. Qhov txuas ntxiv yog qhov koj yuav tsum ua koj tes dej num kom tiav li cas xws li: Koj yuav tsum mloog koj tus kheej lus los yog mloog Vajtswv lus? (Mloog Vajtswv lus.) Qhov ko yog lawm, thiab vim li cas koj thiaj li yuav tsum mloog Vajtswv lus? Raws li lub hauv paus ntsiab lus thiab qhov kev xav mas, tib neeg paub hais tias lawv yuav tsum mloog Vajtswv lus, paub tias Vajtswv yog qhov tseeb, thiab paub tias Vajtswv yog tus txiav txim siab thaum kawg. Qhov no yog qhov kev xam pom uas yus yuav tsum muaj hais txog qhov kev xav. Tseeb tiag, qhov koj ua tes dej num no kom tiav ntawd tsis yog ua rau koj tus kheej, tsis yog ua rau koj tsev neeg, tsis yog ua rau koj txoj kev ua neej nyob ib hnub dhau ib hnub, thiab tsis yog ua rau koj tus kheej txoj kev khwv noj khwv haus los sis tej kev ua tiam sis yog ua rau Vajtswv tes hauj lwm, ua rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg ntag. Qhov ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj tus kheej tej hauj lwm. Koj yuav tsum to taub thiab muaj qhov kev xam pom no. Tom qab koj muaj qhov kev xam pom no lawm, ces qhov txuas ntxiv koj yuav tsum to taub hais tias qhov ua koj tes dej num kom tiav ntawd tsis yog ua rau koj tus kheej, tiam sis yog ua rau Vajtswv tes hauj lwm, mas koj yuav tsum tau qhov Vajtswv thiab nrhiav ntawm Vajtswv txog qhov koj yuav ua tes dej num no li cas es thiaj li tiav, thiab seb tej hauv paus ntsiab lus thiab tej kev tim tsum ntawm Vajtswv lub tsev yog dab tsi. Ua koj tes dej num li Vajtswv qhia kom koj ua, ua li Nws hais kom koj ua, yam tsis hais ib yam dab tsi txog qhov ntawd, yam tsis ua ob siab los sis tsis kam ua li. Qhov no yog qhov muaj tseeb. Vim qhov no yog Vajtswv lub tsev, mas tsuas yog tib neeg yuav tsum ua tej dej num uas lawv tsim nyog ua kom tiav nyob rau ntawm no xwb mas thiaj li yog thiab tsim nyog. Tiam sis tib neeg tsis yog ua li no rau lawv tus kheej, rau lawv txoj kev ua neej nyob ib hnub dhau ib hnub, lub neej, tsev neeg, los sis tej kev khwv noj khwv haus. Yog li lawv ua rau dab tsi? Ua rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab ua rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Txawm yuav yog txoj kev txawj ntse tshwj xeeb twg los sis hom hauj lwm twg, txawm yuav me npaum li ib lub cim ntawv los sis ib qho qauv, los sis tseem ceeb npaum li ib qho hauj lwm tshwj xeeb los xij, tej ntawd puav leej yog Vajtswv tes hauj lwm. Yog li ntawd, yog koj muaj qhov tsim nyog, koj yuav tsum xub nug koj tus kheej hais tias, “Kuv yuav ua tes hauj lwm no li cas? Vajtswv tej kev tim tsum yog dab tsi? Tej hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv lub tsev tsim tawm los ntawd yog dab tsi?” Tom qab ntawd, muab tej hauv paus ntsiab lus uas hais txog tes hauj lwm no sau tawm los ib qho zuj zus ces mam li ua raws li txhua txoj cai thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawd kom nruj. Tsuav yog ua mus raws li tej hauv paus ntsiab lus thiab tsis hla tej hauv paus ntsiab lus ntawd xwb, ces txhua yam uas koj ua yeej tsim nyog lawm, thiab Vajtswv yuav saib thiab cais thaum koj ua koj tes dej num. Qhov no tsis yog ib yam uas tib neeg yuav tsum to taub lod? (Yog.) Yog koj to taub qhov no, koj yuav tsum tsis txhob pheej xav txog qhov koj xav ua tej yam li cas los sis yam uas koj xav ua. Tsis tsim nyog xav thiab ua li no. Puas tsim nyog ua tej uas tsis tsim nyog ntawd kom tiav? Tsis tsim nyog ua. Yog koj xav ua tej ntawd, koj yuav ua li cas? (Tso kuv tus kheej tseg.) Koj yuav tsum tso koj tus kheej tseg thiab muab koj tus kheej tso tseg, thiab muab koj tes dej num thiab tej kev tim tsum thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv lub tsev coj los ua ua ntej tso. Yog koj tsis kaj siab, thiab koj txaus siab rau koj tej kev ntshaw thiab tej uas koj nyiam ua thaum koj nyob dawb xwb, ces Vajtswv lub tsev yuav tsis cuam tshuam rau qhov no. Qhov no yog ib kis ntawm yam uas koj yuav tsum to taub—koj tes dej num yog dab tsi thiab koj yuav tsum ua li cas es tes dej num ntawd thiaj li tiav. Lwm kis yog qhov teeb meem ntawm tib neeg txoj kev txawj thiab tej txuj ci qib siab. Koj yuav ua li cas rau qhov teeb meem ntawm tej txuj ci thiab txoj kev txawj qib siab ntawd? Yog Vajtswv lub tsev tim tsum kom koj siv txoj kev txawj thiab tej txuj ci qib siab uas koj txawj los sis twb paub lawm no, koj yuav tsum coj tus cwj pwm zoo li cas? Koj yuav tsum siv tej ntawd yam tsis txuag li, cia tej ntawd ua tej ntawd qhov hauj lwm thiab nthuav qhov tej ntawd muaj nqis tawm rau hauv koj tes dej num kom loj li loj tau. Koj yuav tsum tsis txhob cia tej ntawd nkim pov tseg; vim koj tuaj yeem ziv tej ntawd, koj to taub tej ntawd, thiab koj paub tej ntawd, koj yuav tsum siv tej ntawd. Lub hauv paus ntsiab lus uas hais txog qhov siv tej ntawd yog dab tsi? Lub hauv paus ntsiab lus ntawd yog qhov hais tias, txhua yam uas Vajtswv lub tsev tim tsum, thiab tim tsum npaum li cas, mas koj siv tej txuj ci no raws li qhov txwv thiab qhov ntsuas lawm ntawd. Siv koj tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj rau hauv koj tes dej num, cia tej ntawd ua tej ntawd txoj hauj lwm, thiab pab koj kom tau txiaj ntsim zoo rau hauv koj tes dej num. Qhov ua li no, tsis yog vim ib yam dab tsi es koj thiaj li kawm koj tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj ntawd lod? Tej ntawd tsis muaj nuj nqis lod? Koj tsis tau pab lod? (Pab lawm.) Koj puas kam pab ua li no? (Kam.) Qhov ko yog ib qho zoo. Hais txog tej txuj ci thiab txoj kev txawj uas tsis muaj txiaj ntsim kiag nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd, mas Vajtswv lub tsev yeej tsis tim tsum tej ntawd los sis txhawb tej ntawd, thiab cov uas muaj tej txuj ci los sis txoj kev txawj zoo li no yuav tsum tsis txhob siv tej ntawd raws li siab nyiam. Koj yuav ua li cas thiaj li to taub qhov no? (Los ntawm qhov kev tso tej txuj ci no tseg.) Yog kawg nkaus, qhov uas yooj yim tshaj plaws ces yog tso tej txuj ci ntawd tseg, thiab ua zoo li koj yeej tsis tau kawm tej ntawd dua li. Qhia Kuv seb, yog koj kam muab tej txuj ci ntawd tso tseg no, tej txuj ci ntawd puas yuav tseem tawm los tab kaum koj thaum koj tab tom ua koj tes dej num? Tsis tawm, tej txuj ci ntawd yuav tsis tawm los lawm. Qhov ntawd tsis yog nyob ntawm koj txiav txim siab xwb lod? Tej txuj ci ntawd tsuas yog ib qho kev paub me me xwb. Tej txuj ci ntawd ua rau muaj teeb meem ntau npaum li cas, thiab ua rau muaj kev cuam tshuam loj npaum li cas? Cia li ua rau tej txuj ci ntawd cuag nkaus li koj yeej tsis tau kawm tej txuj ci ntawd dua li, cuag nkaus li koj tsis muaj tej txuj ci ntawd, ces tom qab ntawd qhov teeb meem ntawd yuav tsis tag li ntawd lod? Koj yuav tsum saib xyuas qhov teeb meem no koj yog yog. Yog hais tias nws yog ib yam dab tsi uas Vajtswv lub tsev tsis tim tsum kom koj ua, ces tsis txhob yuam ntiag nthuav koj tej txuj ci tawm los muaj plhus, los ua kom tau raws li koj tus kheej tej kev ntshaw, los sis los qhia rau txhua tus hais tias koj paub ob peb yam yees siv. Ua li ntawd tsis yog lawm. Qhov no tsis yog txoj kev ua koj tes dej num yog li ntawd yuav tsis muaj leeg twg nco qhov ua li no. Cia Kuv qhia koj, tsis yog hais tias yuav tsis muaj leej twg nco qhov ua li ntawd xwb, tiam sis qhov ua li ntawd yuav raug teem txim thiab, vim tsis yog koj ua koj tes dej num kom tiav hos, yog koj ua li koj tus kheej nyiam lawm, thiab qhov ua li ntawd mas yog ib qho teeb meem loj heev! Vim li cas ho yog ib qho teeb meem loj? Vim hais tias, nyob rau ntawm qhov ua li ntawd tus yeeb yam mas, yog ib qho kev tab kaum thiab kev cuam tshuam xwb! Vajtswv lub tsev tau qhia koj tas li hais tias koj yuav tsum tsis txhob ua li ntawd, los sis ua tej ntawd, los sis siv hom tswv yim ntawd, tiam sis koj tsis mloog. Koj pheej ua li ntawd, koj pheej tsis kam tso tseg, thiab pheej ua li ntawd tas li. Qhov ntawd tsis yog ib qho kev cuam tshuam lod? Qhov ntawd tsis yog txhob txwm lod? Koj paub zoo hais tias Vajtswv lub tsev tsis tim tsum tej no, tiam sis koj txhob txwm ua tej no txuas ntxiv. Tsis yog koj tsuas yog xyiv fab rau txoj kev muaj nplhus xwb lod? Yog cov yeej yaj duab los sis cov plos kees uas koj ua ntawd ua rau Vajtswv poob ntsej muag, ces lub txim yuav yog qhov uas xav tsis txog li, thiab koj txoj kev ua txhaum mas yuav loj heev. Koj to taub qhov no, puas yog? (Yog.) Yog li ntawd, hais txog tej uas koj tus kheej xyiv fab rau thiab tej txuj ci ntawm koj tus kheej uas koj muaj—yog koj nyiam tej ntawd, yog koj txaus siab rau tej ntawd, yog koj mob siab rau tej ntawd, ces ua tej ntawd twj ywm nyob hauv tsev xwb. Ua li ntawd tsis ua cas. Tiam sis tsis txhob tab meeg qhia tej ntawd tawm. Yog koj xav qhia ib yam dab tsi tab meeg, mas koj yuav tsum muaj peev xwm qhia kom zoo heev, thiab tsis txhob ua rau Vajtswv poob ntsej muag los sis ua rau Nws lub tsev puas koob puas npe. Qhov seb koj puas muaj kev paub tob los sis seb koj puas txawj ib yam txuj ci qib siab npaum li cas ntawd mas tsis yooj yim. Nws tsis yooj yim npaum li ntawd. Muaj ib lub hauv paus txog tej hauv paus ntsiab lus thiab tej qauv uas Vajtswv lub tsev tim tsum txog txhua tes hauj lwm uas nej ua, nrog rau txoj hauv kev thiab tej hom phiaj uas coj qhia nej tes hauj lwm nyob rau txhua txhua theem. Tej ntawd puav leej yog los tsom kwm tes hauj lwm thiab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev xwb, tsis yog los tab kaum, cuam tshuam, ua kom puas koob puas npe, los sis rhuav tshem tes hauj lwm thiab tej kev ntshaw ntawd. Yog nej tus kheej lub peev xwm, kev paub tob, kev ntsib kev pom, thiab qhov kev sim ua tsis tau raws li tej hauv paus ntsiab lus thiab tej qauv no, los sis ua tsis tau tej no, ces kawm twj ywm, thiab thov kom cov uas to taub coj qhia thiab pab kom ua tau raws li tej no. Tsis txhob tawm tsam, tsis txhob pheej muaj tej kev xav tsis zoo vim tsis pub nej ua tej yam xwb. Nej ob peb qho yees siv ntawd yeej zoo tsis txaus. Vim li cas Kuv thiaj li hais tias nej zoo tsis txaus? Vim nej tej kev xav thiab tej kev xam pom ntawd sib chab sib chaws dhau lawm. Tsis yog nej qhov kev sim, kev paub tob, kev txiav txim, thiab kev ntsib kev pom tsis txaus thiab tsis txaus siab xwb, nej kuj muaj ntau txoj kev xav phem ntawm sab kev lig kev cai ntseeg qub thiab. Nej tej kev xav phem ntawm sab kev lig kev cai ntseeg mas ntau dhau lawm thiab nrhau cag tob dhau lawm, thiab ib txhia tub ntxhais hluas uas muaj li nees nkaum xyoo xwb los haj tseem muaj tej kev xav qub qub thiab tej kev xav phem thiab. Txawm nej yog cov tib neeg uas nyob rau tiam tshiab, cov uas kawm tej txuj ci siv khoom tshiab, thiab muaj qee yam kev paub qib siab los xij, vim nej tsis to taub qhov tseeb, nej tej kev pom, tej kev xam pom, thiab tej kev nthuav tawm txog ntau yam thiab tej kev xav uas nej muaj ntawd thiaj li puav leej yog cov qub qub xwb. Yog li ntawd, txawm nej yuav kawm tej txuj ci qib siab ntau npaum li cas los xij, nej tej kev xav yeej tseem qub qub xwb. Koj yuav tsum to taub qhov teeb meem no, thiab qhov xwm txheej tseeb no. Yog li ntawd, koj yuav tsum muab tej uas Vajtswv lub tsev tim tsum kom nej muab tshem tawm mus, txwv, los sis tsis pub nej siv ntawd tso tseg. Koj yuav tsum xyaum mloog lus. Yog koj tsis to taub tias vim li cas txog qhov no, mas yam tsawg kawg, koj yuav tsum muaj qhov uas tsim nyog txaus los xyaum mloog lus, thiab ua raws li tej kev tim tsum ntawm Vajtswv lub tsev ua ntej tso. Tsis txhob tawm tsam, xyaum ua raws ua ntej tso.

Tom qab tau kawm txog tus cwj pwm yog uas tib neeg tsim nyog coj rau tej txuj ci qib siab uas lawv muaj lawm, koj yuav tsum to taub dab tsi ntxiv? Nyob rau hauv tus txheej txheem uas ua koj tes dej num kom tiav ntawd, yog koj ua tsis tau vim tsis txawj siv tej txuj ci siv khoom los sis txoj kev txawj ntawd, es thiaj li ua rau muaj tej kev tab kaum thiab kev poob nyob rau hauv pawg ntseeg tes hauj lwm, thiab koj thiaj li raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas no, koj yuav tsum ua li cas? Qhov no yooj yim kho. Maj nroos tig rov qab los thiab lees txim hloov dua siab tshiab xwb, ces Vajtswv lub tsev mam li muab ib lub hwv tsam rau koj los kho tej uas koj ua yuam kev ntawd. Vim tsis muaj leej twg zoo tshaj plaws li, txhua tus puav leej ua yuam kev thiab muaj tej lub sij hawm uas lawv tsis meej pem. Tej uas ua yuam kev ntawd tsis yog teeb meem, qhov uas txhawj ces yog tsam koj pheej ua yuam kev li qub txuas ntxiv tas li, pheej ua yuam kev li qub thiab tsis tig rov qab los mus txog ntua thaum koj mus txog rau qhov kawm ntawm txoj kev ntawd lawm xwb. Yog koj paub tej uas koj ua yuam kev, es kho tej ntawd. Qhov ntawd tsis nyuaj heev, puas yog? Txhua tus puav leej ua yuam kev, yog li ntawd ib leeg yuav tsum tsis txhob thuam ib leeg. Yog koj tuaj yeem lees paub tej uas koj ua yuam kev tom qab ua tej ntawd lawm, ces kawm qhov uas qhia koj ntawd, thiab tig rov qab, mas koj thiaj li yuav nce qib. Tsis tas li ntawd xwb, yog qhov teeb meem ntawd yog vim tsis muaj qhov ua tau zoo nyob rau hauv koj tes hauj lwm, ces koj kawm txuas ntxiv kom paub tej txuj ci uas tim tsum ntawd los tau, es thiaj li yuav daws tau qhov teeb meem ntawd. Yog koj paub tseeb hais tias koj yuav tsis ua qhov yuam kev ntawd nyob rau yav tom ntej lawm, ces qhov ntawd yuav tsis xaus li ntawd xwb lod? Nws yooj yooj yim li ntawd xwb! Koj tsis tas yuav meem txom vim koj pheej ua yuam kev vim qhov kev siv koj tej txuj ci qib siab ntawd yuam kev, thiab koj raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas xwb. Vim li cas thiaj li meem txom? Vim li cas koj thiaj li siab muag ua luaj? Txawm yuav yog qhov xwm txheej dab tsi los sis qhov chaw ua hauj lwm dab tsi los xij, qee zaus tib neeg yeej ua yuam kev, thiab muaj tej qho uas tej uas lawv ua tau zoo, tej kev paub tob, thiab tej kev pom ntawd ua tsis tau li xav. Qhov no yeej zoo li no, yog li ntawd koj yuav tsum tau xyaum saib xyuas qhov no kom yog. Txawm li cas los xij, txawm koj yuav ua li cas los xij, koj yuav tsum ntsib qhov no thiab saib xyuas qhov no kom yog thiab yam kub siab lug. Tsis txhob nyuaj siab los sis xav phem los sis meem txom thaum ntsib ib qho kev nyuaj me ntsis, thiab tsis txhob muaj tej kev xav tsis zoo. Tsis tas yuav muaj txhua yam ntawd, tsis txhob saib txhua yam ntawd tseem ceeb. Yam uas koj yuav tsum ua ces yog thim xav txog koj tus kheej kiag tam sim ntawd, thiab txiav txim siab seb puas muaj ib qho teeb meem nyob rau ntawm koj tej txuj ci qib siab los sis ib qho teeb meem nyob rau ntawm koj tej kev npaj siab. Saib kom meej seb puas muaj ib qho kev tsis dawb huv nyob rau hauv koj tej kev ua los sis seb puas yog tim qee yam kev xav phem. Thim xav txog txhua yam. Yog hais tias qhov ua tsis tau zoo ntawd yog ib qho teeb meem, ces koj kawm txuas ntxiv los tau, nrhiav qee tus tib neeg los pab koj tshawb nrhiav tej kev daws teeb meem, los sis sab laj rau cov tib neeg uas raug tib yam nkaus li ntawd. Yog muaj qee qhov kev npaj siab uas tsis yog los xyaw rau hauv, nrog rau ib qho teeb meem uas tej zaum siv qhov tseeb daws tau, ces koj tuaj yeem mus sab laj rau cov thawj coj ntawm pawg ntseeg los sis tus uas to taub qhov tseeb thiab kawm ntawm lawv. Nrog lawv tham txog tus yam ntxwv uas koj muaj thiab cia lawv pab koj daws qhov teeb meem ntawd. Yog hais tias qhov ntawd yog ib qho teeb meem uas ntsig txog tej kev xav phem, ces thaum koj saib kom meej thiab paub tej kev xav phem ntawd lawm, koj tuaj yeem soj ntsuam kom to taub tej ntawd, tom qab ntawd tig tawm ntawm tej kev xav phem ntawd thiab muab tej kev xav phem ntawd tso tseg. Tsis yog muaj npaum li ntawd xwb lod? Lub sij hawm tom ntej tseem tos koj, tag kis lub hnub yuav rov qab tawm tuaj dua, thiab koj tseem yuav tau ua neej nyob mus ntxiv. Vim koj tseem muaj txoj sia nyob, vim koj yog tib neeg, koj yuav tsum ua koj tes dej num txuas ntxiv kom tiav. Tsuav koj tseem muaj txoj sia nyob thiab muaj kev xav xwb, koj yuav tsum siv zog ua koj tes dej num kom tiav thiab ua kom tag. Qhov no yog lub hom phiaj uas yuav tsum tsis txhob hloov mus kom tag tib neeg lub sim neej li. Txawm yuav yog thaum twg, txawm koj yuav ntsib tej kev nyuaj dab tsi, txawm koj yuav ntsib dab tsi los xij, koj yuav tsum tsis txhob hnov meem txom. Yog koj hnov meem txom, ces koj yuav daig thiab yuav swb. Hom tib neeg twg uas pheej hnov meem txom? Hom tib neeg siab muag thiab hom tib neeg ruam mas thiaj li pheej meem txom. Tiam sis koj tsis yog ib tug tib neeg uas tsis muaj siab muaj ntsws, yog li ntawd koj hnov meem txom txog dab tsi? Nws tsuas yog hais tias lub sij hawm tam sim no koj tej txuj ci siv khoom los sis txoj kev txawj ntawd tsis raug siv li qub lawm xwb. Qhov hais tias raug siv li qub ntawd txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias ua li Vajtswv lub tsev tim tsum kom koj ua thiab siv koj tej txuj ci siv khoom uas tau kawm los ntawd kom ua tau raws li tej qauv uas Vajtswv lub tsev tim tsum. Qhov ntawd tsis txaus lod? Qhov ntawd tsis yog qhov peb hu ua siv li qub lod? Vajtswv lub tsev tsis tau txwv koj kom txhob siv koj tej peev xwm. Vajtswv lub tsev xav kom koj siv tej peev xwm ntawd rau tej yam tsim nyog siv, kom muaj qhov ncaj nruab nrab, muaj qauv, thiab muaj tej hauv paus ntsiab lus, dua li siv tej peev xwm ntawd ua dog ua dig. Dhau ntawm qhov ntawd lawm, Vajtswv lub tsev tsis cuam tshuam rau tej uas tsis ntsig txog qhov kev ua koj tej dej num kom tiav los sis tsis ntsig txog koj tus kheej lub neej. Tsuas yog qhov kev ua koj tej dej num kom tiav xwb, Vajtswv lub tsev thiaj li muaj tej kev cai nruj thiab tej qauv uas tim tsum. Yog li ntawd, thaum hais txog qhov kev siv koj tej txuj ci qib siab thiab txoj kev txawj lawm, tsis tau muab koj ob txhais tes thiab ob txhais ko taw khi, thiab tsis tau tswj koj tej kev xav. Koj yuav xav li cas los tau, koj ob txhais tes thiab ob txhais ko taw yuav ua dab tsi los tau, thiab koj lub siab los kuj tsis muaj dab tsi khi thiab. Tsuas yog li ntawd xwb, thaum koj muaj tej kev xav tsis zoo, koj thiaj li xaiv thim rov qab, nyuaj siab, tsis kam, thiab tawm tsam. Tiam sis yog koj xaiv los fim txhua yam kom zoo, ua tib zoo mloog, thiab ua raws li tej hauv paus ntsiab lus, tej kev cai, thiab tej kev tim tsum ntawm Vajtswv lub tsev, ces koj yuav tsis pom hais tias koj tus kheej tsis muaj ib txoj kev taug los sis ib yam dab tsi ua li. Koj tsis yog ib tug neeg tsis muaj nqis, tsis yog ib tug neeg siab muag, los sis ib tug neeg ruam. Vajtswv pub txoj kev ua raws li siab nyiam, txoj kev xav li qub, thiab txoj kev ua neej li ib txwm ua rau koj. Yog li ntawd, koj muaj ib teg dej num uas yuav tau ua kom tiav, thiab koj yuav tsum ua koj tus kheej tes dej num kom tiav. Tshaj ntawd ntxiv, koj muaj tej txuj ci thiab txoj kev txawj qib siab, yog li ntawd, nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, mas koj yog ib tug neeg uas muaj txiaj ntsim. Yog koj tuaj yeem siv koj txoj kev txawj raws li qhov koj yuav tsum siv rau hauv tej kis ntawm Vajtswv lub tsev tes hauj lwm uas ntsig txog tej txuj ci thiab txoj kev txawj qib siab ntawd, mas koj yuav nrhiav tau koj qhov chaw thiab ua tau tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los ntawd tiav. Tsuav koj sawv kom khov kho rau hauv koj qhov chaw, ua koj tes dej num kom tiav, thiab ua koj tes hauj lwm kom zoo xwb, koj tsis yog ib tug neeg uas tsis muaj nuj nqis tiam sis yog ib tug uas muaj txiaj ntsim. Yog koj ua tau koj tes dej num tiav, muaj kev xav, thiab muaj peev xwm ua hauj lwm, ces txawm koj yuav ntsib tej kev nyuaj dab tsi los xij, koj yuav tsum tsis txhob hnov meem txom, koj yuav tsum tsis txhob thim rov qab, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsis kam los sis khiav tawm. Tam sim no, lub sij hawm no, yam koj yuav tsum ua tsis yog muab koj tus kheej raus rau hauv tej kev xav tsis zoo kom koj thiaj li tsis muaj peev xwm pab tau koj tus kheej dim. Koj yuav tsum tsis txhob yws ib yam li tus poj niam chim siab uas yws txog Vajtswv lub tsev tias ua tsis ncaj ncees, yws txog koj cov kwv tij thiab cov muam tias saib tsis taus koj, los sis yws txog Vajtswv lub tsev tias saib koj tsis muaj nuj nqis los sis tsis muab ntau lub cib fim rau koj. Tseeb tiag, Vajtswv lub tsev twb muab ntau lub cib fim rau koj thiab twb muab tes dej num uas koj yuav tsum ua kom tiav ntawd rau koj lawm, tiam sis koj tsis ua kom zoo. Koj tseem ua raws li koj tus kheej tej kev xaiv thiab tej kev tim tsum xwb, koj tsis ua tib zoo mloog Vajtswv cov lus los sis mob siab rau tej hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv lub tsev tau qhia koj txog koj tes hauj lwm ntawd. Koj tawv ncauj dhau lawm. Yog li ntawd, yog koj muaj txoj kev xav tsis zoo ntawm txoj kev meem txom, ces qhov ntawd tsis yog lwm tus li lub luag hauj lwm. Tsis yog hais tias Vajtswv lub tsev txhawb tsis tau koj, nyob rau ntawm no mas haj yam ua tsis tau siab ntev rau koj. Nws yog vim koj tsis tau siv koj tej peev xwm los ua koj tes dej num kom tag nrho xwb. Koj tsis tau ua los sis siv koj txoj kev txawj siv khoom thiab txoj kev txawj kom yog yog xwb. Koj tsis tau ua qhov no kom tsim nyog tiam sis koj tau tawm tsam yam tsis ua tib zoo xav thiab koj muaj tej kev xav tsis zoo. Qhov no yog qhov koj ua yuam kev. Yog koj muab koj tej kev xav tsis zoo tso tseg thiab tawm ntawm tus yam ntxwv uas meem txom no los, mas koj yuav paub hais tias muaj ntau qhov hauj lwm uas koj ua tau thiab muaj ntau qhov hauj lwm uas koj yuav tsum tau ua. Yog koj tuaj yeem tawm ntawm tej kev xav tsis zoo no los thiab ua koj tes dej num los ntawm ib tug cwj pwm zoo, ces koj yuav pom hais tias txoj kev tom ntej mas tshav ntuj ntsig xwb, tsis tsaus ntuj li. Tsis muaj leej twg thaiv koj lub zeem muag, thiab tsis muaj leej twg thaiv koj kev li. Tsuas yog koj tsis xav mus rau tom ntej xwb. Tej uas koj nyiam, tej kev ntshaw, thiab tej kev npaj ntawm koj tus kheej tau thaiv koj cov kauj ruam lawm. Muab tej no tso pov tseg, muab tej no tso tseg, xyaum hloov mus kom haum rau cheeb tsam ua hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev, hloov mus kom haum rau qhov kev pab thiab qhov kev txhawb uas koj cov kwv tij thiab cov muam tau pab thiab txhawb koj ntawd, thiab hloov mus kom haum rau txoj kev ua koj tes dej num kom tiav thiab txoj kev ua hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Muab tej uas koj nyiam, tej kev ntshaw, thiab tej tswv yim uas tsis muaj tseeb, uas xav hauv nruab siab ntawd tso tseg ib qho zuj zus mus. Mas koj mam li maj mam tawm tau ntawm tej kev xav tsis zoo ntawm txoj kev meem txom no los. Ib qho ntxiv uas koj yuav tsum to taub yog qhov hais tias txawm koj tej txuj ci thiab txoj kev txawj qib siab yuav siab npaum li cas los xij, tej no tsis sawv cev rau koj txoj sia. Tej no tsis sawv cev rau koj txoj kev paub tab hauv lub neej los sis tias koj twb tau txais txoj kev cawm dim lawm. Yog koj ua koj tes dej num kom tiav nyob rau hauv Vajtswv lub tsev yam muaj ib tug xeeb ceem li qub thiab mloog lus raws li qhov tseeb tej hauv paus ntsiab lus, siv koj tej txuj ci thiab txoj kev txawj qib siab, ces koj ua tau zoo nyob rau ntawm no thiab yog ib tug tswv cuab ntawm Vajtswv lub tsev tiag tiag lawm. Txawm li cas los xij, koj pheej txhawb qhov ua koj tes dej num kom tiav, siv lub cib fim uas tau los ua koj tes dej num ntawd kom muaj txiaj ntsim, siv lub cib fim uas Vajtswv lub tsev muab los ntawd kom muaj txiaj ntsim, thiab pheej ua raws li tej uas koj nyiam, koj tej hom phiaj thiab tej kev ntshaw los siv koj tus kheej txoj kev txawj kom tag nrho, siv qhov no los caum koj tus kheej txoj hauj lwm khwv noj khwv haus thiab tej uas koj tus kheej nyiam ua xwb, vim li ntawd koj thiaj li tws kev thiab hnov meem txom. Leej twg ua rau muaj qhov kev meem txom no? Koj ua koj xwb. Yog koj pheej caum tej uas koj tus kheej nyiam ua thaum ua koj tes dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, ces yuav siv tsis tau nyob rau ntawm no, vim koj los tsis yog chaw lawm. Txij thaum pib mus txog thaum xaus, yam uas tau tham nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas yog qhov tseeb xwb, tej ntawd yog Vajtswv tej kev tim tsum thiab yog Nws cov lus. Dhau ntawm tej no, ces tsis muaj dab tsi hais txog ntxiv lawm. Yog li ntawd, txawm Vajtswv lub tsev yuav tim tsum tib neeg txog ib kis dab tsi ntawm lawv tes hauj lwm los sis txoj kev txawj, los sis ib yam txheej txheem hauj lwm tshwj xeeb dab tsi los xij, tej kev tim tsum ntawd tsis yog tsom ntsoov rau ib tug tib neeg twg, thiab tej kev tim tsum ntawd tsis yog txhob txwm los caij tsuj ib tug tib neeg twg los sis rhuav tshem ib tug tib neeg twg txoj kev kub siab los sis kev txaus siab. Tej kev tim tsum ntawd yog txhawm rau Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb, kom ua tau tim khawv rau Vajtswv, tshaj tawm tau Nws txoj lus, thiab coj tau tib neeg los rau ntawm Nws lub xub ntiag ntxiv. Txawm li ntawd los, tej kev tim tsum ntawd kuj yog rau nej txhua tus uas nyob rau ntawm no thiab kom pib taug txoj kev caum qhov tseeb kom sai li sai tau thiab kom to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Nej puas to taub? Yog cov piv txwv uas tau hais hnub no raug qee tus tib neeg los, tsis txhob poob siab. Yog koj pom zoo txog qhov Kuv hais, ces lees txais qhov Kuv hais ntawd xwb. Yog koj tsis pom zoo thiab tseem hnov meem txom, ces kav tsij meem txom txuas ntxiv. Cia peb saib seb cov tib neeg zoo li no hnov meem txom npaum li cas, thiab seb lawv tiv taus ntev npaum li cas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev thaum muaj tej kev xav tsis zoo zoo li no, yam tsis muaj txoj kev caum qhov tseeb los sis kev hloov pauv li.

Yog lawv tsis muab txoj kev meem txom ntawd tso tseg, ces cov uas muaj txoj kev xav tsis zoo no yuav ntsib lwm qhov tsis zoo xws li: Kiag thaum muab ib lub cib fim rau lawv lawm, mas lawv dhia paj paws mus ua hauj lwm, saib xyuas lawv tus kheej thiab tsis quav ntsej txhua yam kev tim tsum, kev cai, thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv lub tsev li, ua dog ua dig thiab ua raws li lawv tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb. Thaum lawv ua li lawv tej kev ntshaw lawm, mas lub txiv yog qhov uas xav tsis txog li. Qhov me ces yog lawv ua rau Vajtswv lub tsev poob nyiaj txiag, hos qhov loj ces yog lawv tab kaum pawg ntseeg tes hauj lwm xwb. Yog cov thawj coj thiab cov saib xyuas tso lawv lub luag hauj lwm tseg thiab daws tsis tau teeb meem, ces qhov no kuj yuav cuam tshuam rau tes hauj lwm uas nthuav txoj moo zoo ntawm Vajtswv lub tsev mus kom dav thiab, uas yog qhov kev tawm tsam Vajtswv lawm. Yog tej uas zoo li no tshwm sim rau cov tib neeg no, ces qhov kawg ntawm lawv yuav los. Qhov lawv muab txoj kev meem txom tso tseg kom ntxov thiab mloog tej cwj pwm thiab tej kev xav uas lawv pheej muaj txog txoj kev plhom moj thiab txoj kev saib tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj ntawd tseem ceeb mas ntshe yuav zoo dua li pom txog lawv lub neej yav tom ntej ua ntej. Qhov lawv hloov lawv tej kev xam pom thiab tsis txhob sib tej kev xam pom ntawd tseem ceeb mas yog qhov tseem ceeb. Qhov vim li cas es thiaj li tsis txhob saib tej kev xam pom ntawd tseem ceeb mas tsis yog vim tej ntawd tsis tseem ceeb nyob rau hauv Vajtswv lub tsev los sis vim Kuv txoj kev txiav txim los sis qhov kev xav tsis zoo rau tej no. Qhov ntawd yog vim tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj ntawd yog ib hom cuab yeej xwb. Tej ntawd tsis sawv cev rau qhov tseeb los sis txoj sia. Thaum lub ntuj thiab lub ntiaj teb ploj mus lawm, tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj ntawd kuj yuav puas tsuaj mus thiab, hos yam zoo thiab qhov tseeb uas tib neeg tau txais ntawd yuav tsis yog tsis puas tsuaj xwb, tej ntawd yeej yuav tsis ploj mus li. Txawm tej txuj ci siv khoom los sis txoj kev txawj tshwj xeeb uas koj muaj yuav tob npaum li cas, zoo npaum li cas, los sis hloov tsis tau hlo li los xij, tej ntawd hloov tsis tau txoj kev ua neej los sis lub ntiaj teb, thiab tej ntawd twb hloov tsis tau ib qho kev xav los sis ib qho kev xam pom me me uas tib neeg muaj li. Tej no twb hloov tsis tau ib qho kev xav los sis ib qho kev xam pom me me li, tsis tas yuav hais txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, uas tej no haj yam tsis muaj peev xwm hloov tau. Tej ntawd hloov tsis tau txoj kev ua neej, thiab tej ntawd hloov tsis tau lub ntiaj teb. Tej ntawd txiav txim siab tsis tau rau tib neeg lub neej tam sim no, lawv lub neej uas yuav los, los sis lawv lub neej yav tom ntej, thiab tej ntawd yeej txiav txim siab tsis tau rau tib neeg txoj hmoo. Qhov ntawd yeej muaj tseeb li ntawd. Yog koj tsis ntseeg Kuv, ces tos saib xwb. Yog koj tsis ntseeg Kuv cov lus, es pheej saib tej yam xws li kev paub, tej txuj ci siv khoom, thiab txoj kev txawj tseem ceeb, ces saib seb leej twg yuav qeeb thaum koj saib tej ntawd tseem ceeb mus txog rau thaum kawg thiab seb koj yuav tau txais dab tsi los ntawm tej ntawd. Ib txhia tib neeg mas muaj txuj ci siab thiab paub txog tej tev nos los ntsis hauv qhoos phis tawj heev, paub tshaj tus tib neeg dog dig lawm thiab ua tau qhov no zoo heev. Lawv yog cov kws txawj kho txhua yam, lawv tus kheej khav theeb rau txhua qhov chaw uas lawv mus thiab tshaj tawm hais tias, “Kuv txawj siv qhoos phis tawj heev, kuv yog ib tug tsim qhoos phis tawj!” Yog koj pheej coj koj tus kheej zoo li no, ces cia saib seb koj yuav mus deb npaum li cas tiag tiag thiab seb koj yuav mus xaus rau qhov twg. Koj yuav tsum muab lub npe no tso pov tseg thiab hloov koj tus kheej. Koj yog ib tug neeg dog dig xwb. To taub hais tias tej txuj ci siv khoov thiab txoj kev txawj ntawd yog los ntawm tib neeg los xwb. Tib neeg lub peev xwm thiab tej kev xav yeej paub tsis tag tej ntawd, feem ntau ua rau tib neeg lub hlwb xav ntau, ua rau muaj kab muaj lwg nyob rau hauv lawv qhov kev cim xeeb xwb. Txawm li cas los xij, tej ntawd tsis muaj qhov zoo nyob rau hauv tib neeg lub neej txoj sia tus moj yam, los sis nyob rau hauv lawv txoj hauv kev yav tom ntej li. Tej ntawd tsis muaj cov txiaj ntsim tiag tiag. Yog koj pheej ua raws li tej txuj ci siv khoom los sis txoj kev txawj uas koj tau txais los, thiab tsis kam muab tej ntawd tso tseg, pheej xav hais tias tej ntawd muaj nqis thiab ntxim nyiam heev, ntseeg hais tias qhov muaj tej ntawd mas ua rau koj siab dua, ua rau koj zoo dua lwm tus, tsim nyog luag hwm koj, ces Kuv hais tias koj ruam xwb. Tej ntawd tsis muaj nuj nqis kiag li! Kuv cia siab hais tias koj yuav muab tau tej ntawd tso tseg, tso koj tus kheej tawm ntawm lub npe uas yog tus kws kho txhua yam los sis tus kws tshaj lij qib siab, tawm ntawm qhov uas yog tus kws kho txhua yam thiab tus kws tshaj lij qib siab los, es xyaum hais txhua yam thiab ua txhua yam, thiab coj rau txhua tus thiab txhua yam los ntawm ib tug xeeb ceem ruaj khov. Tsis txhob ua raws li tej tswv yim uas xav hauv nruab siab los sis tej uas tsis muaj tseeb. Tiam sis, koj yuav tsum ua kom koj ob txhais ko taw sawv khov kho rau hauv av, ua txhua yam los ntawm tus xeeb ceem uas muaj qab hau, thiab tuav txoj kev coj zoo uas muaj qab hau. Koj yuav tsum xyaum hais lus kom ncaj ncees, hais tiag tiag, thiab hais qhov muaj tseeb, txhawb tej kev xav thiab tej kev xam pom, tej kev pom, thiab tej kev nthuav tawm txog tib neeg thiab txhua yam uas yog. Qhov no yog qhov tseem ceeb. Nws txhais hais tias koj muab tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj uas koj khaws cia rau hauv koj lub siab tau ntau xyoo uas tau tswj kav koj lub siab thiab tej kev xav ntawd tso tseg thiab tshem tawm mus lawm, kom koj thiaj li kawm tau tej yam tseem ceeb xws li yuav coj koj tus kheej kom zoo li cas, yuav hais lus li cas, yuav saib tib neeg thiab txhua yam li cas, thiab yuav ua koj tes dej num raws li Vajtswv cov lus thiab tej kev tim tsum li cas. Qhov no puav leej ntsig txog tej kev uas tib neeg taug, ntsig txog lawv txoj kev ua neej nyob, thiab lawv lub neej yav tom ntej. Tej uas ntsig txog tej kev uas tib neeg taug thiab ntsig txog lawv lub neej yav tom ntej ntawd hloov tau koj txoj hmoo, txiav txim siab tau rau koj txoj hmoo, thiab cawm tau koj. Tiam sis, tej txuj ci siv khoom thiab txoj kev txawj ntawd hloov tsis tau koj txoj hmoo los sis koj lub neej yav tom ntej. Tej ntawd txiav txim siab tsis tau rau ib yam dab tsi li. Yog koj siv tej txuj ci thiab txoj kev txawj no los ua ib txoj hauj lwm nyob rau hauv zej zog, ces tej no tsuas pab koj nrhiav noj nrhiav haus los sis txhim kho koj lub neej mus rau ib qib xwb. Tiam sis cia Kuv qhia koj, thaum koj los rau hauv Vajtswv lub tsev lawm, tej ntawd txiav txim siab tsis tau rau ib yam dab tsi li. Tiam sis, tej ntawd tuaj yeem dhau los ua tej teeb meem rau qhov ua koj tes dej num kom tiav thiab thaiv koj tsis pub ua ib tug neeg dog dig thiab ib tug neeg li qub. Yog li ntawd, txawm yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum xub muaj txoj kev to taub thiab qhov kev pom uas yog txog tej ntawd ua ntej tso. Tsis txhob xav hais tias koj tus kheej yog ib tug muaj peev xwm tshwj xeeb los sis ntseeg hais tias hauv Vajtswv lub tsev mas koj yog tus txawj tshaj plaws, zoo tshaj lwm tus, los sis tshwj xeeb tshaj lwm tus. Raws li Kuv pom mas, koj tsis tshwj xeeb kiag li. Dhau ntawm qhov muaj qee yam peev xwm tshwj xeeb los sis kev paub thiab tej txuj ci uas lwm tus tsis muaj lawm, koj yeej tsis txawv lwm tus li. Koj tej lus, koj tej kev ua thiab txoj kev coj, thiab koj tej kev xav thiab tej kev xam pom puav leej puv npo Ntxwgnyoog cov tshuaj lom, puv npo tej kev xav thiab tej kev xam pom uas yuav kev thiab tsis zoo xwb. Muaj ntau yam uas koj yuav tsum tau hloov, ntau yam uas koj yuav tsum tau hloov pauv. Yog koj pheej muaj tus yam ntxwv uas txaus siab, txaus siab rau koj tus kheej, thiab qhuas koj tus kheej tas li xwb, ces yog koj ruam thiab koj muab koj tus kheej ntaus nqi siab dhau lawm. Tab txawm yog koj twb tau pab qee yam rau Vajtswv lub tsev vim koj tej txuj ci thiab txoj kev txawj qib siab ntawd ib zaug lawm los xij, tsis tsim nyog koj pheej saib tej no tseem ceeb txuas ntxiv. Tsis muaj ib qho txuj ci los sis kev txawj qib siab uas tsim nyog muab tag nrho koj lub neej cob rau li, twb tsis tsim nyog muab koj lub neej yav tom ntej thiab lub hom phiaj uas zoo kawg nkaus tso tseg es los mob siab rau, txhawb, tiv thaiv, thiab tuav tej ntawd, ua kom txog kiag qhov ciaj thiab tuag rau tej ntawd li. Koj kuj yuav tsum tsis txhob cia qhov muaj tej ntawd cuam tshuam rau koj tej kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab ib qho li thiab, thiab koj haj yam yuav tsum tsis txhob meem txom vim tej ntawd, vim koj plam tej ntawd los sis tsis muaj leej twg lees paub tej ntawd. Qhov ua li ntawd yuav yog ib qho ruam thiab tsis paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog. Muab hais kom ncaj ncaj hais tias, tej ntawd zoo ib yam li tej khaub ncaws, uas tuaj yeem muab pov tseg los sis khaws los thiab hnav lub sij hawm twg los tau. Tsis muaj dab tsi zoo txog tej khaub ncaws ntawd. Koj hnav tej khaub ncaws ntawd thaum koj tim tsum tej khaub ncaws ntawd, thiab koj tuaj yeem muab tej khaub ncaws ntawd hle thiab muab pov tseg thaum koj tsis tim tsum lawm. Koj yuav tsum tsis txhob mob siab rau tej khaub ncaws ntawd; qhov ntawd yog tus cwj pwm thiab qhov kev xam pom uas koj yuav tsum muaj rau txhua txoj kev paub, txuj ci, los sis kev txawj. Koj yuav tsum tsis txhob mob siab rau tej ntawd los sis saib tej ntawd yam li yog koj tus kheej txoj sia, uas nrhiav kev xyiv fab los sis kev zoo siab vim yog tej ntawd, los sis ciaj thiab tuag los txhawm rau tej ntawd xwb. Tsis tas yuav ua li ntawd. Koj yuav tsum ua rau tej ntawd yam paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog. Yog koj muaj tej kev xav tsis zoo ntawm txoj kev meem txom vim yog tej ntawd, ces qhov cuam tshuam rau koj txoj kev ua dej num thiab qhov uas tseem ceeb tshaj plaws hauv koj lub neej uas yog qhov los caum qhov tseeb ntawd, mas qhov ntawd haj yam lees txais tsis tau li. Vim tej ntawd tsuas yog ib co cuab yeej uas koj tuaj yeem siv los sis muab pov tseg lub sij hawm twg los tau xwb, tej ntawd yuav tsum tsis txhob ua rau muaj kev cuam tshuam los sis kev xav rau hauv koj. Yog li ntawd, txawm Vajtswv lub tsev yuav ua li cas rau tej txuj ci los sis txoj kev txawj qib siab uas koj tau txais los ntawd, txawm Vajtswv lub tsev pom zoo rau tej ntawd los sis hais kom koj muab tej ntawd tso tseg, los sis haj tseem teem txim thiab thuam tej ntawd thiab los xij, koj yuav tsum tsis txhob muaj ib qho tswv yim ntawm koj tus kheej li. Koj yuav tsum txais qhov ntawd los ntawm Vajtswv, fim tej ntawd thiab ua rau tej ntawd yam paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog los ntawm tej hauj lwm thiab tej kev pom uas yog. Yog Vajtswv lub tsev siv koj tej txuj ci tiam sis pom hais tias koj tu ncua tej txuj ci ntawd, ces koj kawm thiab txhim kho tej txuj ci ntawd los tau. Yog Vajtswv lub tsev tsis siv tej txuj ci ntawd, koj yuav tsum tso tej txuj ci ntawd tseg yam tsis muaj qhov ua ob siab, yam tsis muaj ib qho kev txhawj xeeb, thiab tsis muaj ib qho kev nyuaj li—yooj yom npaum li ntawd. Qhov tseeb uas Vajtswv lub tsev tsis siv koj tej txuj ci thiab txoj kev txawj qib siab ntawd tsis yog ua ncaj qha rau koj tus kheej xwb, thiab tsis yog tsis pub koj muaj cai ua koj tes dej num kom tiav. Yog koj ua tsis tau koj tes dej num tiav, ces qhov ntawd yog vim koj tus kheej txoj kev tsis mloog lus xwb. Yog koj hais tias, “Vajtswv lub tsev saib tsis taus kuv, saib tsis taus kuv tej peev xwm, thiab saib tsis taus txoj kev paub uas kuv tau txais los, thiab Vajtswv lub tsev tsis saib kuv yam li yog ib tug neeg muaj peev xwm. Yog li ntawd, kuv yuav tsis ua kuv tes dej num ntxiv lawm!” Qhov ntawd yog koj tus kheej txoj kev xaiv uas tsis ua koj tes dej num; nws tsis yog hais tias Vajtswv lub tsev tsis muab lub cib fim rau koj los sis tsis pub koj muaj cai ua tes dej num ntawd. Yog koj ua tsis tau koj tes dej num kom tiav, ces nws npaum nkaus li muab koj lub cib fim uas mus tau txoj kev cawm dim ntawd tso tseg lawm. Vim koj muab qhov tuav koj tej txuj ci qib siab, txoj kev txawj, thiab lub meej mom ntawm koj tus kheej ntawd saib uas qhov tseem ceeb, koj thiaj li tso txoj kev ua koj tes dej num kom tiav thiab qhov kev cia siab tias yuav tau txais txoj kev cawm dim ntawd tseg lawm. Qhia Kuv seb, qhov no yog qhov paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog los yog qhov tsis paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog? (Qhov tsis paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog.) Qhov no yog ruam los ntse? (Ruam.) Yog li ntawd, puas muaj ib txoj hauv kev rau yam uas koj yuav tsum xaiv? (Muaj.) Muaj ib txoj hauv kev. Yog li, koj puas tseem hnov meem txom? (Tsis hnov, kuv tsis hno.) Koj tsis hnov meem txom ntxiv lawm, puas yog? Cov tib neeg uas muaj tej kev xav meem txom thiab cov uas tsis muaj tej kev xav meem txom ntawd nyias muaj nyias tus cwj pwm rau txoj kev ua lawv tej dej num kom tiav, thiab nyias muaj nyias kev ua txhua yam. Cov tib neeg meem txom yeej tsis zoo siab li, lawv yuav tsis muaj kev thaj yeeb los sis kev xyiv fab li, thiab lawv yuav tsis ntsib tsis pom txoj kev xyiv fab thiab txoj kev tau zoo uas los ntawm qhov ua lawv tej dej num ntawd los. Tom qab khiav dim ntawm txoj kev xav tsis zoo ntawm txoj kev meem txom no lawm, tib neeg yuav muaj kev zoo siab, kev tau zoo, thiab kev xyiv fab nyob rau hauv qhov kev ua lawv tej dej num hauv Vajtswv lub tsev. Tom qab qhov no lawm, ib txhia tib neeg yuav tsum tau siv zog rau lawv txoj kev caum qhov tseeb—lub neej yav tom ntej yuav kaj ntsig rau cov tib neeg zoo li no. Txawm li cas los xij, yog koj pheej hnov meem txom thiab tsis nrhiav qhov tseeb los tso koj tus kheej kom dim li, ces kav tsij meem txom txuas ntxiv es mam li saib seb koj yuav nyiaj tau ntev npaum li cas. Yog koj muaj tus yam ntxwv uas meem txom no, koj lub neej yav tom ntej yuav tsis muaj dab tsi, tsaus ntuj nti li cov huab dub xwb, yog li ntawd koj yuav tsis pom ib yam dab tsi, thiab yuav tsis muaj ib txoj hauv kev mus rau tom ntej li lawm. Koj yuav ua neej nyob yam tsis meej pem txhua hnub, koj yuav tsis paub ib yam dab tsi li! Tseeb tiag, qhov no yog ib qho me me, tsuas yog ib yam me me xwb, tiam sis tib neeg tsis tuaj yeem khiav kom dim ntawm qhov no, tso tsis tau qhov no tseg, los sis hloov pauv tsis tau qhov no li. Yog lawv hloov pauv tau qhov no, mas lawv lub siab xav thiab tej kev ntshaw ntawm lawv lub siab, nrog rau lawv tej kev caum ntawd yuav txawv. Hnub no peb yuav xaus peb txoj kev kawm rau ntawm no. Kuv cia siab hais tias nej yuav khiav dim ntawm txoj kev xav tsis zoo ntawm txoj kev meem txom sai sai no!

Lub Kaum Ib Hlis Hnub Tim 19, Xyoo 2022

Qhov Dhau Los: Yuav Caum Qhov Tseeb Li Cas (5)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No