Qhov Los Caum Qhov Tseeb Yog Txhais Li Cas (1)

Qhov kev kawm hnub no yog hais txog ib lub ncauj lus uas txhua tus yeej paub lawm. Qhov kev qhia no yog hais txog tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv thiab lawv txoj kev caum, thiab nws yog ib lub ncauj lus uas tib neeg ntsib thiab hnov txog txhua hnub. Yog li, lub ncauj lus ntawd yog dab tsi? Lub ncauj lus ntawd yog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas. Nej xav li cas txog lub ncauj lus no? Lub ncauj lus no puas txawv txaus rau nej thiab? Lub ncauj lus no puas raug siab thiab? Txawm lub ncauj lus no yuav raug siab npaum li cas los xij, kuv paub hais tias lub ncauj lus no hais txog nej txhua tus; nws hais txog tib neeg txoj kev cawm dim, hais txog lawv txoj kev to taub qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus thiab lawv txoj kev hloov tus moj yam, thiab hais txog lawv tej txiaj ntsim yav tom ntej thiab txoj hau kev kawg. Tam sim no nej feem coob txaus siab hlo los caum qhov tseeb thiab twb pib ras lawm, tiam sis nej tsis tshua paub tseeb txog qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas los sis xyov yuav caum qhov tseeb ntawd li cas. Vim li ntawd thiaj li cheem tsum rau peb los kawm txog lub ncauj lus no hnub no. Txoj kev caum qhov tseeb ntawd yog ib lub ncauj lus uas tib neeg nquag ntsib nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub; nws yog ib qho teeb meem tseem ceeb uas tib neeg raug thaum tej yam los raug rau lawv nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub, thaum tab tom ua lawv tej dej num, thiab lwm yam. Thaum muaj qee yam los raug rau cov tib neeg feem coob mas, lawv tus kheej thiaj li mob siab nyeem Vajtswv cov lus, thiab lawv thiaj li tsis muaj tej kev xav phem li xwb, uas cia siab hais tias qhov ua li ntawd mas yuav ua rau lawv tus kheej tsis muaj txoj kev xav phem los sis tej kev to taub Vajtswv yuam kev, thiab yuav pab lawv tus kheej los zwm rau Nws tes hauj lwm. Cov tib neeg uas muaj peev xwm zoo dua mas yeej muaj peev xwm nrhiav txhua kis ntawm qhov tseeb hauv Vajtswv cov lus yam tsis ua xyem xyav thiab kub siab lug; lawv nrhiav tej hauv paus ntsiab lus, Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab tej kev xyaum ua raws. Los sis lawv muaj peev xwm saib lawv tus kheej kom meej, ua tib zoo xav, thiab paub los ntawm tej uas raug rau lawv ntawd, ces yog li ntawd lawv thiaj li to taub tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Txawm li cas los xij, qhov no tseem yog ib qho teeb meem loj rau cov tib neeg feem coob, thiab qhov seb lawv ua puas tau tej no ntawd mas yeej tseem tsis tau paub tseeb. Tib neeg feem coob yeej tseem tsis tau to taub txog kis uas muaj tseeb no. Yog li ntawd, qhov nej yuav los txog rau lub ncauj lus uas tseem ceeb, muaj tseeb, thiab muaj ib txoj kev to taub tseeb txog lub ncauj lus dog dig, zoo li qub, thiab tshwj xeeb ntawd mas tsis yooj yim, tab txawm yog muab sij hawm rau nej los ua tib zoo xav txog lub ncauj lus ntawd los xij. Yog li ntawd, qhov rov qab los rau peb lub ncauj lus tseem ceeb ntawd, cia peb kawm txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas. Nej tsis txawj ua tib zoo xav, tiam sis kuv cia siab hais tias nej yuav txawj mloog—tsis yog mloog los ntawm nej ob lub pob ntseg xwb, tiam sis yog los ntawm nej lub siab. Kuv cia siab hais tias nej yuav to taub thiab nkag siab qhov no, thiab tias nej yuav khaws cia rau nruab siab, li yog qee yam uas nkag rau hauv nej lub siab, txhua yam uas koj muaj peev xwm nkag siab, thiab txhua yam uas haum rau koj tus yam ntxwv, koj tus moj yam, thiab txhua kis ntawm koj qhov xwm txheej. Tom qab ntawd, Kuv cia siab hais tias koj yuav pib daws koj tus moj yam qias vuab tsuab, thiab siv zog muab tag nrho tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov kev xyaum ua raws ntawd khaws rau nruab siab, kom thaum tej teeb meem uas zoo li ntawd tshwm tuaj, koj thiaj li yuav muaj ib txoj kev ua raws, thiab koj thiaj li yuav muaj peev xwm saib Vajtswv cov lus li yog ib txoj kev xyaum ua raws, thiab coj thiab ua raws li cov lus ntawd. Qhov ntawd yuav yog qhov zoo tshaj plaws.

Qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas? Tej zaum qhov no yuav yog ib lo lus nug uas yuav tau xav, tiam sis nws kuj yog ib lo lus nug uas tseem ceeb heev txog txoj kev ntseeg Vajtswv thiab. Txawm tib neeg caum tau qhov tseeb los sis tsis tau ntawd yog nyob ntawm lawv txoj kev nyiam, lawv lub peev xwm, thiab lawv txoj kev caum xwb. Txoj kev caum qhov tseeb ntawd mas muaj ntau yam tseem ceeb heev. Peb yuav tsum kawm tej ntawd ib qho zuj zus, kom nej thiaj li tuaj yeem to taub qhov tseeb kom sai li sai tau, thiab paub tias qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas thiab tej teeb meem uas ntsig txog qhov kev caum ntawd yog dab tsi kiag. Ua li ntawd, thaum kawg nej thiaj li yuav muaj peev xwm to taub hais tias qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas. Ua ntej tshaj, cia peb tham txog qhov no tso: Puas yog nej tab tom caum qhov tseeb los ntawm qhov kev mloog qhov lus qhia no? (Tsis tshua caum.) Qhov kev mloog tej lus qhuab qhia ntawd tsuas yog ib qho uas cheem tsum kom muaj ua ntej thiab ib qho kev paj los caum qhov tseeb xwb. Yam dab tsi uas cuam tshuam nyob rau hauv txoj kev caum qhov tseeb? Muaj ntau lub ncauj lus uas hais txog txoj kev caum qhov tseeb, thiab yeej ib txwm muaj ntau yam teeb meem uas nyob rau hauv cov tib neeg uas peb yuav tsum tau tham txog rau ntawm no thiab. Piv txwv li, ib txhia tib neeg hais tias, “Yog ib tug tib neeg noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab kawm txog qhov tseeb txhua hnub, yog lawv muaj peev xwm ua lawv tes dej num li qub, yog lawv ua txhua yam li pawg ntseeg npaj, thiab yeej tsis ua rau muaj tej kev cuam tshuam los sis kev tab kaum li—thiab txawm tej zaum yuav muaj qee zaus uas lawv ua txhaum tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los xij, lawv tsis yog tab meeg ua los sis txhob txwm ua—qhov no tsis qhia tias lawv tab tom caum qhov tseeb lod?” Qhov no yog ib lo lus nug zoo. Ntau tus tib neeg muaj lub tswv yim no. Ua ntej tshaj plaws, nej yuav tsum to taub seb ib tug tib neeg puas muaj ib txoj kev to taub txog qhov tseeb thiab puas tau txais qhov tseeb los ntawm qhov kev pheej xyaum ua li no tas li. Qhia nej tej kev xav soj. (Txawm qhov kev xyaum ua li no yeej yog lawm los xij, nws zoo li mus raws li txoj kev cai dab qhuas ntau dua—nws yog ib txoj kev ua raws kev cai lawm. Qhov kev xyaum ua li no coj tsis tau mus kom muaj ib txoj kev to taub txog qhov tseeb los sis kom tau txais qhov tseeb li.) Yog li ntawd, tej cwj pwm no yog hom cwj pwm dab tsi tiag tiag? (Tej cwj pwm no yog tej cwj pwm uas zoo ntiav ntiav xwb.) Kuv nyiam lo lus teb ntawd. Tej cwj pwm no tsuas yog tus tej cwj pwm zoo uas muaj tom qab ib tug tib neeg los ntseeg Vajtswv raws li lub hauv paus ntawm tus tib neeg ntawd lub siab txawj xav thiab qhov laj thawj thaum lawv raug ntau yam lus qhuab qhia uas zoo haub ntxias lawm xwb. Tiam sis tej cwj pwm no mas yeej zoo tsis tshaj tej cwj pwm zoo li, thiab tej cwj pwm no nyob deb ntawm txoj kev caum qhov tseeb heev. Yog li ces, lub hauv paus keeb cag ntawm tej cwj pwm zoo no yog dab tsi? Dab tsi ua rau muaj tej cwj pwm zoo no? Tej cwj pwm no muaj los ntawm ib tug tib neeg lub siab txawj xav thiab qhov laj thawj, lawv txoj kev paub cais qhov zoo qhov phem, tej kev xav uas lawv muaj rau txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab lawv txoj kev tswj tus kheej. Vim tej cwj pwm no yog tej cwj pwm zoo, ces tej cwj pwm no thiaj li tsis muaj kev cuam tshuam rau qhov tseeb, thiab tej cwj pwm no yeej tsis zoo ib yam. Txoj kev muaj tej cwj pwm zoo ntawd mas tsis zoo ib yam li txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab yog ib tug tib neeg coj tus cwj pwm zoo los qhov ntawd tsis tau txhais hais tias Vajtswv pom zoo rau lawv lawm. Tej cwj pwm zoo thiab kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd yog ob yam sib txawv—ob yam ntawd tsis muaj kev sib cuam tshuam li. Txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd yog Vajtswv txoj kev cheem tsum thiab mus raws li Nws lub siab nyiam tag nrho; tus cwj pwm zoo yog los ntawm tib neeg lub siab nyiam los thiab yog tib neeg tej kev npaj siab thiab kev txhawb siab xwb—qhov ntawd yog qee yam uas tib neeg hais tias zoo. Txawm tej cwj pwm zoo ntawd tsis yog tej kev ua phem los xij, tej cwj pwm zoo ntawd ua txhaum tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau qhov tseeb li. Txawm tej cwj pwm no yuav zoo npaum li cas, los sis tej cwj pwm zoo no yuav mus raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab npaum li cas los xij, tej cwj pwm no tsis muaj kev cuam tshuam rau qhov tseeb li. Yog li ntawd yeej tsis muaj ib tug cwj pwm zoo twg uas Vajtswv yuav pom zoo rau li. Vim muab tus cwj pwm zoo tshab txhais li no, ces paub tseeb hais tias tus cwj pwm zoo ntawd tsis cuam tshuam rau txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog muab tib neeg cais mus raws li lawv tus cwj pwm, ces tej cwj pwm zoo no kawg yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas muaj lub siab ncaj ncees tej kev ua xwb tsis muaj dab tsi tshaj li lawm. Tej cwj pwm zoo no tsis muaj kev cuam tshuam rau txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb los sis rau txoj kev zwm rau Vajtswv kiag li. Tej cwj pwm zoo no tsuas yog ib hom cwj pwm xwb uas tsis cuam tshuam rau tib neeg txoj kev hloov tus moj yam, tsis cuam tshuam rau lawv txoj kev zwm rau thiab kev lees txais qhov tseeb, tsis cuam tshuam rau txoj kev ntshai Vajtswv thiab kev zam kev phem, los sis tsis cuam tshuam rau lwm yam tseem ceeb uas ntsig txog qhov tseeb li. Yog li ntawd, vim li cas thiaj li muab tej cwj pwm ntawd hu ua tej cwj pwm zoo? Ntawm no yog ib qho kev piav qhia, thiab yeej ib txwm yog ib qho kev piav qhia txog lub ntsiab tseeb ntawm lo lus nug no thiab. Qhov ntawd yog qhov hais tias tej cwj pwm no yog los ntawm tib neeg tej kev xav phem, lawv txoj kev nyiam, lawv txoj kev ntshaw, thiab lawv tus kheej lub zog uas kub siab los xwb. Tej cwj pwm no tsis yog qhia kom pom tseeb txog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab uas los ntawm txoj kev tau txais txoj kev paub txog yus tus kheej tiag tiag uas los ntawm qhov kev lees txais qhov tseeb thiab txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus los, thiab tej cwj pwm no tsis yog tus cwj pwm los sis tej kev xyaum ua raws li qhov tseeb uas muaj thaum tib neeg sim los zwm rau Vajtswv ntawd. Nej puas to taub qhov no? Qhov no txhais hais tias tej cwj pwm zoo no yeej tsis yog ntsig txog ib qho kev hloov ntawm ib tug tib neeg tus moj yam, los sis los ntawm qhov raug txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus los, los sis txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag uas tshwm sim los ntawm txoj kev los paub yus tus moj yam qias vuab tsuab los li. Tej cwj pwm no yeej tsis cuam tshuam rau tib neeg txoj kev zwm rau Vajtswv thiab qhov tseeb tiag tiag li; tej cwj pwm no haj yam tsis cuam tshuam rau qhov muaj ib lub siab uas hwm thiab hlub Vajtswv li thiab. Tej cwj pwm zoo tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tej no kiag li; tej cwj pwm zoo ntawd tsuas yog qee yam uas los ntawm tib neeg los thiab yog qee yam uas tib neeg hais tias zoo no xwb. Tiam sis muaj ntau tus tib neeg uas saib tej cwj pwm zoo no yam li yog ib lub cim tias tus tib neeg ntawd tab tom xyaum ua raws li qhov tseeb no xwb. Qhov no yog ib qho yuam kev loj heev, uas yog ib qho kev xam pom thiab kev to taub tsis zoo thiab yuam kev lawm. Tej cwj pwm zoo no tsuas yog ib txoj kev ua ntawm txoj kev cai ntawm sab kev lis kev cai ntseeg, thiab lam ua kom dhau xwb. Tej cwj pwm zoo no yeej tsis cuam tshuam rau txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb kiag li. Tej zaum Vajtswv yuav tsis teem txim rau tej cwj pwm zoo no kiag, tiam sis Nws yeej tsis pom zoo rau tej cwj pwm zoo no thiab; qhov ntawd yeej muaj tseeb. Nej yuav tsum paub hais tias tej kev ua sab nraud uas mus raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej cwj pwm zoo no tsis yog txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tej cwj pwm zoo no tsis yog ib txoj kev qhia kom pom tseeb txog txoj kev caum qhov tseeb. Thaum tau hnov tej lus qhia no lawm, nej tsuas muaj ib txoj kev paub xav me ntsis txog qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas, muaj ib qho kev to taub ua ntej txog lub tswv yim ntawm txoj kev caum qhov tseeb uas yooj yooj yim xwb. Yog nej xav kom to taub qhov los caum qhov tseeb yog txhais li cas tiag tiag, ces tseem tshuav ntxiv uas peb yuav tsum tau kawm mus ntxiv.

Yuav kom caum tau qhov tseeb mas, tib neeg yuav tsum to taub qhov tseeb ntawd; tsuas yog to taub qhov tseeb xwb mas tib neeg thiaj li yuav xyaum ua tau raws li qhov tseeb ntawd. Puas yog tib neeg tej cwj pwm zoo cuam tshuam rau txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb? Puas yog muaj tej cwj pwm zoo ntawd los ntawm txoj kev caum qhov tseeb los? Tej kev qhia kom pom tseeb thiab kev ua dab tsi thiaj li yog txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb? Cov tib neeg uas caum qhov tseeb ntawd muaj tej kev qhia kom pom tseeb dab tsi? Nej yuav tsum to taub cov lus nug no. Yuav kom kawm tau txoj kev caum qhov tseeb mas, peb yuav tsum xub hais txog tej kev nyuaj thiab tej kev xam pom yuam kev uas tib neeg muaj rau qhov kev caum qhov tseeb ntawd tso. Qhov los daws tej no ua ntej mas tseem ceeb heev. Muaj ib txhia tib neeg mas muaj txoj kev to taub dawb huv, uas muaj txoj kev pom meej txog tias qhov tseeb yog dab tsi. Lawv muaj ib txoj kev los caum qhov tseeb. Muaj lwm cov uas tsis to taub tias qhov tseeb yog dab tsi, thiab txawm lawv nyiam qhov tseeb ntawd los xij, lawv tsis paub xyov yuav xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd li cas. Lawv ntseeg hais tias qhov ua yam zoo thiab coj tus cwj pwm zoo ntawd yeej zoo ib yam li xyaum ua raws li qhov tseeb lawm—hais tias qhov xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd yog ua yam zoo xwb. Tsis yog thaum los txog ntua rau thaum lawv tau nyeem Vajtswv cov lus ntau heev lawm es lawv mam li ras dheev hais tias qhov ua yam zoo thiab coj tus cwj pwm zoo ntawd mas txawv ntawm txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb deb heev. Nej pom tau hais tias tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab mas phem npaum li cas—cov uas tsis to taub qhov tseeb yeej tsis pom ib yam dab tsi kom meej meej li! Ntau tus tib neeg twb ua lawv tes dej num los tau ntau xyoo lawm, txhua hnub mas lawv tus kheej khwv heev, thiab raug kev txom nyem tshaj ob peb zaug lawm, yog li ntawd lawv thiaj li xav hais tias lawv tus kheej yog cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab yog cov uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Txawm li cas los xij, lawv hais tsis tau ib lo lus tim khawv uas hais txog kev paub li. Qhov teeb meem nyob rau ntawm no yog dab tsi? Yog lawv to taub qhov tseeb, vim li cas lawv thiaj li hais tsis tau txog lawv tej kev paub tiag tiag? Qhov no tsis yog ib yam uas txawv txawv lod? Ib txhia tib neeg hais tias, “Yav dhau los thaum kuv ua kuv tes dej num mas, kuv tsis caum qhov tseeb, thiab kuv tsis ua tib zoo thov Vajtswv thiab nyeem Vajtswv cov lus li. Kuv nkim sij hawm ntau heev. Kuv mob siab rau kuv tes hauj lwm heev, xav hais tias qhov khwv heev rau kuv tes dej num ntawd yog zoo ib yam li xyaum ua raws li qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv tes hauj lwm lawm—tiam sis kuv tsuas yog nkim kuv lub sij hawm xwb.” Ntawm no yog qhia txog dab tsi? Es lawv thiaj li muab txoj kev caum qhov tseeb tso tseg vim lawv ua lawv tes dej num khwv heev. Puas yog muaj li ntawd tiag tiag? Ib txhia tib neeg ruam ntseeg hais tias tsuav lawv khwv heev rau lawv tes dej num xwb, ces yuav tsis muaj sij hawm los nthuav lawv tus moj yam qias vuab tsuab tawm, tias lawv yuav tsis nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm los sis muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab ntxiv lawm, yog li ntawd, lawv tsis tas yuav noj thiab haus Vajtswv cov lus kom thiaj li daws tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab li. Lub tswv yim no puas yog? Tib neeg yeej tsis nthuav tus moj yam qias vuab tsuab tawm thaum lawv khwv heev rau lawv tej dej num tiag tiag li lod? Qhov ntawd yog ib lub tswv yim ruam—qhov ntawd yog ib lo lus dag uas tsis paub txaj muag li. Lawv hais tias lawv tsis muaj sij hawm mus caum qhov tseeb vim lawv khwv heev rau lawv tes hauj lwm. Qhov no yog ib qho kev xav uas yuam kev lawm; lawv tab tom siv qhov khwv heev ntawd los hais ub hais no xwb. Peb twb kawm ntau zaus txog qhov tseeb uas hais txog kev to taub lub neej txoj sia thiab kev ua ib teg dej num lawm: Tsuas yog nrhiav qhov tseeb los daws teeb meem thaum ua ib teg dej num xwb mas tib neeg thiaj li yuav loj hlob hauv lub neej. Yog li ntawd, yog txhua yam uas ib tug neeg ua rau lawv tus kheej khwv heev rau tej hauj lwm thaum tab tom ua lawv tes dej num ntawd, yog lawv nrhiav tsis tau qhov tseeb los daws teeb meem, ces lawv yeej yuav tsis to taub qhov tseeb li. Ib txhia tib neeg uas tsis nyiam qhov tseeb ntawd mas tsuas txaus siab los ua dej num xwb, thiab cia siab tias yuav muab tau qhov kev ua dej num ntawd coj los pauv tej koob hmoov ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej. Lawv txhob txwm hais ub hais no tias lawv ua lawv tes dej num khwv heev es lawv thiaj li tsis muaj sij hawm los caum qhov tseeb; lawv haj tseem hais tias lawv ua lawv tes dej num khwv heev es lawv thiaj li tsis nthuav tus moj yam qias vuab tsuab tawm thiab. Qhov no qhia hais tias vim lawv khwv heev rau lawv tes dej num, es lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiaj li ploj mus lawm, tias tsis muaj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd lawm. Qhov no yog ib lo lus dag xwb, tsis yog lod? Qhov lawv hais ntawd puas mus raws li tej uas muaj tseeb? Tsis mus kiag li—tej zaum yuav muab qhov ntawd hu ua ib lo lus dag uas loj tshaj plaws. Ib tug moj yam qias vuab tsuab uas tsis nthuav nws tus kheej tawm vim ib tug tib neeg khwv heev rau lawv tes dej num tau li cas? Puas muaj cov tib neeg zoo li no? Puas muaj tej lus tim khawv uas hais txog qhov kev paub zoo li no? Yeej tsis muaj li. Tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev dhau lawm; lawv txhua tus thiaj li puav leej muaj tus yeeb yam phem, thiab lawv txhua tus thiaj li puav leej muaj tus moj yam phem. Puas muaj ib yam dab tsi zoo nyob rau hauv tib neeg, ib yam dab tsi uas tsis yog txoj kev qias vuab tsuab li? Puas muaj ib tug twg uas yug los es tsis muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab li? Puas muaj ib tug twg uas yug los es muaj peev xwm ua ib teg dej num los ntawm lub siab ncaj ncees li? Puas muaj ib tug twg uas yug los es muaj peev xwm zwm rau Vajtswv thiab hlub Nws li? Yeej tsis muaj kiag li. Vim txhua tus tib neeg puav leej muaj tus yeeb yam phem thiab muaj tus moj yam qias vuab tsuab puv npo xwb, yog lawv tsis muaj peev xwm to taub thiab xyaum ua raws li qhov tseeb, ces lawv tsuas ua neej raws li lawv tus moj yam qias vuab tsiab xwb. Yog li ntawd, qhov hais tias tib neeg yuav tsis nthuav tus moj yam qias vuab tsuab tawm yog lawv khwv heev rau lawv tes dej num tas li ntawd mas yog ib qho ruam thiab xav yuam kev lawm. Qhov ntawd yog ib lo lus dag uas tsis paub txaj muag es siv los dag tib neeg xwb. Txawm yog lawv yuav ua lawv tes dej num khwv heev los sis tsis khwv los xij, txawm yog lawv yuav muaj sij hawm los nyeem Vajtswv cov lus los sis tsis muaj los xij, cov tib neeg uas tsis nyiam qhov tseeb yeej yuav nrhiav kev los cam thiab hais ub hais no txog qhov tsis caum qhov tseeb ntawd li. Cov tib neeg no yog cov neeg ua Vajtswv dej num, yooj yooj yim li ntawd xwb. Yog ib tug neeg ua Vajtswv dej num ntawd tsis noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab tsis lees txais qhov tseeb, es lawv puas yuav muaj peev xwm ua dej num zoo? Yeej tsis muaj li. Txhua tus uas tsis lees txais qhov tseeb ntawd mas tsis muaj lub siab txawj xav thiab laj thawj li, lawv yog cov tib neeg uas ua neej raws li lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiab ua ntau yam kev phem xwb. Lawv yeej tsis yog cov neeg ua Vajtswv dej num uas muaj lub siab ncaj ncees, thiab tab txawm yog lawv ua dej num los xij, tsis muaj dab tsi zoo txog lawv li. Hais txog qhov no, nej yeej paub tseeb.

Ib txhia tib neeg mas cam nrog lawv tsev neeg heev dhau lawm es thiaj li pheej muaj kev ntxhov siab. Thaum lawv pom cov kwv tij thiab cov muam yau uas tau tso lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg es los raws Vajtswv qab thiab ua lawv tej dej num mas, lawv khib cov kwv tij thiab cov muam ntawd thiab hais tias, “Vajtswv ua siab zoo rau cov hluas no. Lawv pib ntseeg Nws thaum tseem hluas, ua ntej sib yuav thiab muaj me nyuam lawm; lawv tsis muaj kev sib txheeb ntawm tsev neeg es lawv thiaj li tsis tas yuav txhawj txog qhov lawv yuav ua li cas li. Lawv tsis muaj tej kev txhawj tsam lawv yuav tsis tau raws Vajtswv qab thiab tsis tau ua lawv tej dej num. Lawv los ncav lub sij hawm rau Vajtswv tes hauj lwm thiab Nws txoj kev nthuav txoj moo zoo mus kom dav nyob rau tiam kawg—Vajtswv tau muab tej xwm txheej zoo li no rau lawv. Lawv muab tau lawv tus kheej, lub cev thiab lub siab los ua lawv tej dej num. Lawv caum tau qhov tseeb, tiam sis tsis zoo ib yam li ntawd rau kuv. Vajtswv tsis tau npaj ib qho xwm txheej kom haum rau kuv—kuv muaj ntau yam kev cuam tshuam ntawm tsev neeg heev, thiab kuv yuav tsum tau khwv nyiaj los pab lawv. Qhov ntawd yog kuv tej teeb meem tiag tiag. Vim li ntawd kuv thiaj li tsis muaj sij hawm los caum qhov tseeb. Qhov kev caum qhov tseeb ntawd yog rau cov tib neeg uas ua lawv tej dej num puv sij hawm thiab tsis muaj tej kev cuam tshuam no. Kuv muaj tej kev cuam tshuam ntawm tsev neeg, thiab kuv lub siab ua tej uas tsis tseem ceeb huv si, yog li ntawd kuv thiaj li tsis muaj sij hawm los sis lub zog seem los noj thiab haus Vajtswv cov lus los sis ua kuv tes dej num lawm. Txawm nej yuav saib rau kis twg ntawm kuv tej xwm txheej los xij, tsis muaj kev rau kuv los caum qhov tseeb lawm. Nej yws kuv rau qhov ntawd tsis tau. Nws tsis yog kuv txoj hmoo los caum qhov tseeb, thiab kuv tej xwm txheej tsis pub kuv ua dej num. Yam uas kuv ua tau ces yog tos kom tej kev cuam tshuam ntawm kuv tsev neeg tsawg zuj zus, kom kuv cov me nyuam pab tau lawv tus kheej, thiab kom kuv so hauj lwm thiab tsis muaj kev txawj xeeb lawm xwb—thaum ntawd kuv thiaj li yuav caum qhov tseeb.” Cov tib neeg zoo li no raug kev txom nyem nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub, thiab qee zaus lawv paub tau hais tias lawv tus moj yam qias vuab tsuab nthuav tawm nyob rau hauv tej yam uas tsis tseem ceeb ntawm lawv lub neej txhua hnub. Lawv nrhiav tau tej yam no, tiam sis vim lawv mag lub ntiaj teb rooj ntxiab lawm, lawv thiaj li ntseeg hais tias lawv ua tau zoo los ntawm kev ua neej nyob, kev ntseeg Vajtswv, kev mloog tej lus qhuab qhia, thiab qhov kev tau zoo li no. Lawv ntseeg hais tias txoj kev caum qhov tseeb ntawd yeej tos tau, thiab tias ob peb xyoo tom qab ntawd mam li los daws tus moj yam qias vuab tsuab ntawd los yeej tsis tau lig dhau. Qhov ntawd yog qhov lawv muab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev caum qhov tseeb ntawd ncua li cas, thiab muab qhov kev caum qhov tseeb ntawd tso tseg tas mus li li. Lawv ib txwm hais li cas? “Qhov los caum qhov tseeb ntawd yeej tsis tau lig kiag li. Kuv yuav tos ob peb xyoos tso. Tsuav Vajtswv tes hauj lwm tseem tsis tau tag xwb, ces kuv tseem muaj sij hawm—kuv tseem muaj ib lub hwv tsam.” Nej xav li cas rau qhov kev xav no? (Qhov kev xav no tsis yog lawm.) Lawv puas tau ris lub nra uas caum qhov tseeb? (Tsis tau.) Zoo, yog li ces lawv tau ris lub nra dab tsi lawm? Tsis yog lub nra uas ua, uas npaj rau lawv tsev neeg, uas tu lawv cov me nyuam kom loj hlob lod? Lawv siv tag nrho lawv lub zog rau lawv cov me nyuam, rau lawv tsev neeg, rau lawv tus kheej lub sij hawm thiab lub neej, thiab tsuas yog tom qab daws tau tej no lawm xwb mas lawv thiaj li mam pib caum qhov tseeb. Yog li ntawd, tej uas lawv hais ub hais no puas yog lawm? Tsis yog lawv thaiv lawv txoj kev caum qhov tseeb lod? (Yog lawm.) Thaum cov tib neeg no ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, lawv kuj yws txog qhov xwm txheej uas Vajtswv tau npaj rau lawv lawm thiab. Lawv tsis quav ntsej Vajtswv tej kev cheem tsum thiab lawv tsis rau siab koom tes nrog tej kev cheem tsum ntawd kiag li. Tiam sis, lawv tsuas quav ntsej txog qhov ua kom lawv cev nqaij daim tawv, tsev neeg, thiab tej txheeb ze txaus siab xwb. Lawv hais li cas txog qhov tsis caum qhov tseeb ntawd? “Peb khwv heev thiab sab heev tsuav kom muaj txoj sia nyob xwb. Peb tsis muaj sij hawm los caum qhov tseeb; peb tsis muaj qhov chaw uas zoo los caum qhov tseeb.” Lawv muaj txoj kev xam pom dab tsi? (Qhov los caum qhov tseeb ntawd yeej tsis tau lig kiag li.) “Qhov los caum qhov tseeb ntawd yeej tsis tau lig kiag li. Ob peb xyoos tso kuv mam li caum.” Qhov no tsis yog ruam lod? (Yog lawm.) Qhov no yog ruam—lawv tab tom dag lawv tus kheej los ntawm qhov lawv hais ub hais no. Vajtswv tes hauj lwm puas yuav tos koj? (Tsis tos.) Qhov hais tias “Ob peb xyoos tso kuv mam li caum”—qhov “ob peb xyoos” ntawd txhais li cas? Qhov ob peb xyoos ntawd txhais hais tias koj tsis tshua muaj kev cia siab tias yuav dim lawm thiab tias koj yuav muaj ob peb xyoos los paub Vajtswv tes hauj lwm lawm xwb. Ob peb xyoos ntawd yuav dhau mus zoo li no, tom qab ntawd rov qab ob peb xyoos dua thiab, ces tos koj paub xwb, kaum xyoo twb dhau mus lawm, thiab koj yuav tsis to taub qhov tseeb los sis to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd kiag li, thiab yuav daws tsis tau koj tus moj yam qias vuab tsuab ib qho me me li. Tsuas hais ib lo lus ncaj ncaj xwb twb nyuaj npaum li no rau koj lawm. Qhov no tsis phom sij lod? Qhov no tsis txaus hlub lod? (Txaus.) Thaum tib neeg hais hais ub hais no thiab cam los daws qhov tsis caum qhov tseeb ntawd, ces thaum kawg lawv rhuav tshem leej twg? (Lawv tus kheej xwb.) Qhov ko yog lawm—nyob rau thaum kawg, lawv rhuav tshem lawv tus kheej xwb. Thiab thaum lawv pw rau saum lawv lub txaj tuag lawm, lawv yuav ntxub lawv tus kheej vim tsis tau txais qhov tseeb thaum lub sij hawm ntseeg Vajtswv, ces lawv yuav khuv xim mus tag lawv sim neej!

Ib txhia tib neeg mas muaj kev kawm zoo me ntsis, tiam sis lawv tsis muaj peev xwm zoo thiab lawv tsis to taub tej ntawm sab ntsujplig. Txawm lawv yuav mloog tej lus qhuab qhia ntau npaum li cas los xij, lawv tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb li. Lawv yeej ib txwm muaj lawv tus kheej tej hom phiaj thiab tej kev ntshaw, thiab lawv yeej ib txwm ua kom tau lub meej mom tas li xwb. Yog lawv tsis tau lub meej mom, lawv yuav tsis caum qhov tseeb. Lawv hais tias, “Vajtswv lub tsev yeej tsis npaj kom kuv los ua ib teg dej num uas phim qhov kuv muaj nqis, xws li tes hauj lwm sau ntawv, tes hauj lwm Ua Duab, ua tus thawj coj pawg ntseeg, los sis ua tus thawj saib xyuas ntawm ib pab pawg li. Lawv tsis muab ib teg hauj lwm uas tseem ceeb zoo li ntawd rau kuv ua li. Vajtswv lub tsev tsis txhawb kuv los sis cob qhia kuv li, thiab txhua zaus uas pawg ntseeg muaj ib qho kev xaiv tsa mas, yeej tsis muaj leej twg tawm suab rau kuv, thiab tsis muaj leej twg nyiam kuv li. Kuv yeej tsis muaj ib qho zoo uas lawv xav tau li lod? Kuv yog ib tug neeg ntse, kuv muaj kev kawm zoo, tiam sis Vajtswv lub tsev yeej tsis txhawb kuv los sis cob qhia kuv li, yog li ntawd kuv thiaj li tsis muaj siab los caum qhov tseeb. Tag nrho cov kwv tij thiab cov muam uas pib ntseeg Vajtswv rau tib lub sij hawm ib yam li kuv ntawd tab tom ua tej dej num tseem ceeb, thiab ua cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm—vim li cas thiaj li tshuav kuv yam tsis muaj txiaj ntsim dab tsi li? Kuv tsuas ua tau tes hauj lwm txhawb uas yog tshaj tawm txoj moo zoo tas li xwb, thiab lawv kuj tsis cia kuv ua tim khawv li thiab. Thaum twg uas Vajtswv lub tsev txhawb tib neeg mus rau tej dej num tseem ceeb mas, tsis muaj dab tsi rau kuv li; haj tseem tsis pub kuv coj kev sib txoos ua ke li thiab, thiab lawv tsis muab ib lub luag hauj lwm dab tsi rau kuv ua li. Kuv xav tias tsis yog hlo li lawm. Qhov no yog qhov xwm txheej uas Vajtswv tau npaj rau kuv. Vim li cas kuv thiaj li pom tsis tau qhov muaj kuv ntawd muaj nqis li? Vim li cas Vajtswv thiaj li hlub lwm tus tiam sis tsis hlub kuv? Vim li cas Nws thiaj li cob qhia lwm tus tiam sis tsis cob qhia kuv? Vajtswv lub tsev tsim nyog muab ib nra rau kuv ntxiv, thiab muab kuv ua ib tug thawj saib xyuas los sis ua qee yam. Ua li ntawd kom kuv thiaj li yuav muaj siab me ntsis los caum qhov tseeb. Kuv yuav ua li cas caum tau qhov tseeb yog tsis muaj siab? Tib neeg yeej ib txwm cheem tsum ib qho kev muaj siab me me los caum qhov tseeb; peb yuav tsum pom tej txiaj ntsim ntawm txoj kev caum qhov tseeb ntawd. Kuv paub hais tias tib neeg muaj tus moj yam qias vuab tsuab uas yuav tsum tau hloov, thiab kuv paub hais tias txoj kev caum qhov tseeb ntawd yog ib qho zoo, tias qhov ntawd yuav ua rau peb dim thiab zoo tiav log—tiam sis yeej tsis siv kuv ua ib yam dab tsi tseem ceeb li, ces kuv thiaj li tsis muaj siab los caum qhov tseeb li! Kuv mam li pib caum qhov tseeb thaum cov kwv tij thiab cov muam hwm kuv thiab txhawb kuv lawm—thaum ntawd yeej tsis tau lig kiag li.” Tsis muaj hom tib neeg no lod? (Muaj mas.) Lawv qhov teeb meem ntawd yog dab tsi? Qhov teeb meem ntawd ces yog qhov hais tias lawv xav tau lub meej mom thiab kev hwm xwb. Yeej paub tseeb lawm hais tias, lawv tsis yog cov neeg nyiam qhov tseeb, tiam sis lawv xav sawv thiab zaum rau ntawm lub rooj uas nyob hauv Vajtswv lub tsev xwb. Qhov no tsis yog kev tsis paub txaj muag lod? Qhov koj los ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num ntawd yeej yog ib qho zoo txaus lawm; qhov koj ua puas tau ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num uas muaj lub siab ncaj ncees ntawd mas tseem tsis tau pom. Vim li cas qhov ntawd thiaj li tsis meej rau koj? Koj puas xav hais tias yog koj muaj meej mom thiab kev hwm lawm, ces koj yuav dim no lod? Tias koj yuav yog ib tug uas caum qhov tseeb no lod? Koj tej kev xam pom no puas yog? (Tsis yog.) Cov tib neeg no xav kom nrov tshaj lwm tus, kom lawv thiaj li zoo siab, thiab thaum tsis tau raws li lawv tej kev ntshaw mas, lawv yws hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees, tias Nws ua tsis ncaj txog qhov Nws saib xyuas tib neeg, tias Nws lub tsev tsis txhawb lawv, tias cov kwv tij thiab cov muam tsis xaiv lawv—tej no yeej tsis yog lub hauv paus uas ib tug tib neeg cheem tsum kom thiaj li caum tau qhov tseeb lod? Puas hais muaj nyob rau hauv Vajtswv cov lus hais tias tus caum qhov tseeb ntawd mas lawv cov kwv tij thiab cov muam yuav tsum tau qhuas thiab hwm tag nrho? Los sis hais tias lawv yuav tsum muaj peev xwm ua ib teg dej num tseem ceeb thiab ua tes hauj lwm tseem ceeb, thiab kuj pab Vajtswv lub tsev ntau heev thiab? Vajtswv cov lus puas hais tias tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li yuav caum tau qhov tseeb, tias tsuas yog lawv xwb thiaj li tsim nyog los caum qhov tseeb? Nws cov lus puas tau hais tias tsuas yog cov tib neeg uas ua tau raws li tus qauv uas caum qhov tseeb xwb, tias tsuas yog lawv xwb thiaj li yuav to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, los sis hais tias thaum kawg, tsuas yog lawv xwb thiaj li yuav dim? Qhov no puas muaj sau nyob rau hauv Vajtswv cov lus qhov twg li? (Tsis muaj.) Pom tseeb tseeb hais tias qhov hom tib neeg zoo no hais ntawd tsis yog lawm. Yog li ntawd, vim li cas lawv thiaj li hais tej no? Tsis yog lawv hais ub hais no vim tsis caum qhov tseeb ntawd lod? (Yog lawm.) Lawv nyiam lub meej mom thiab lub koob meej. Lawv tsuas quav ntsej txog qhov caum lub koob lub npe thiab tshaj thawj ntawm tus kheej thiab qhov caum lub meej mom nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv xwb. Lawv xav hais tias qhov muab qhov no hais tawm ntawd yuav yog ib qho txaj muag, yog li ntawd lawv thiaj li hais li ub li no los daws, los tiv thaiv lawv tus kheej txog qhov tsis caum qhov tseeb ntawd thiab muab lub txim pov rau pawg ntseeg, pov rau cov kwv tij thiab cov muam, thiab pov rau Vajtswv. Qhov no tsis phem lod? Lawv tsis yog cov tib neeg phem uas taw tes rau pab pawg uas dawb huv lod? (Yog.) Lawv tsim teeb meem yam tsis muaj qab hau li thiab ua rau lwm tus nyuaj siab los ntawm tej kev quab yuam uas tsis tsim nyog; lawv tsis muaj lub siab txawj xav los sis laj thawj li! Qhov tsis caum qhov tseeb ntawd xwb twb yog ib qho teeb meem loj txaus lawm, tiam sis lawv tseem sim los sib cav thiab ua nyuaj thiab—qhov ntawd mas tsis muaj qab hau kiag li, tsis yog lod? Kev caum raws qhov tseeb ntawd mas yog yus yeem yus xwb. Yog koj nyiam qhov tseeb, ces Vajntsujplig yuav ua hauj lwm rau koj. Thaum koj nyiam qhov tseeb; thaum koj thov Vajtswv thiab vam khom rau Vajtswv, xav txog koj tus kheej thiab ua txhua yam kom paub koj tus kheej txawm koj yuav raug txoj kev tsim txom los sis kev ceeb laj txom nyem dab tsi los xij; thaum koj rau siab ntso nrhiav qhov tseeb los daws tej teeb meem uas koj pom nyob rau hauv koj tus kheej lawm, ces koj thiaj li yuav muaj peev xwm ua koj tes dej num kom zoo txaus. Ua li no, koj thiaj li yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho. Thaum tib neeg nyiam qhov tseeb lawm, txhua yam kev qhia kom pom tseeb no cia li los rau lawv xwb. Tej kev qhia kom pom tseeb no cia li tshwm tuaj yam zoo siab heev, thiab tsis muaj kev quab yuam, tsis muaj ib yam dab tsi txuam li. Yog tib neeg raws tau Vajtswv qab li no, ces thaum kawg lawv yuav tau txais qhov tseeb thiab txoj sia, lawv yuav to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab lawv yuav ua neej raws li tib neeg tus yam ntxwv. Koj puas tim tsum kom muaj ib yam dab tsi ntxiv es thiaj li yuav caum tau qhov tseeb? Tsis tim tsum li. Txoj kev ntseeg Vajtswv yog yus yeem yus xwb, nws yog ib yam uas tib neeg xaiv rau lawv tus kheej, thiab qhov kev caum qhov tseeb ntawd yog raug tsa los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub los ntawm lub ntiaj teb lawm; Vajtswv pom zoo rau qhov kev caum qhov tseeb ntawd lawm. Cov uas tsis caum qhov tseeb ntawd tsis kam tso tej kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv tseg li thiab tseem xav tau Vajtswv tej koob hmoov thiab, tiam sis thaum lawv raug qee qho kev ceeb laj txom nyem thiab kev tsim txom, los sis raug thuam thiab raug ua rau puas koob puas npe me ntsis, mas lawv xav phem thiab qaug zog, thiab tsis xav ntseeg Vajtswv los sis raws Nws qab ntxiv li lawm. Tej zaum lawv haj tseem yuav yws Nws thiab tsis lees paub Nws li thiab. Qhov no tsis yog tsis muaj qab hau li lod? Lawv xav tau koob hmoov tiam sis lawv tseem caum tej kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv thiab, thiab thaum raug ib qho kev ceeb laj txom nyem los sis kev tsim txom dab tsi lawm, mas lawv yws Vajtswv. Qhov ntawd yog qhov cov tib neeg uas tsis nyiam qhov tseeb no ua tsis muaaj qab hau ntag. Qhov lawv yuav raws Vajtswv qab kom mus txog thaum kawg ntawd mas nyuaj; kiag thaum lawv raug ib qho kev ceeb laj txom nyem los sis kev tsim txom lawm, ces lawv yuav raug muab nthuav tawm thiab ntiab tawm mus. Cov tib neeg zoo li no mas muaj coob heev dhau lawm. Txawm koj qhov laj thawj rau txoj kev ntseeg Vajtswv yuav yog dab tsi los xij li, thaum kawg Vajtswv mam li txiav txim siab seb koj qhov xaus puas mus raws li qhov seb koj puas tau txais qhov tseeb xwb. Yog koj tsis tau txais qhov tseeb li, ces tej kev daws los sis tej kev hais ub hais no uas koj hais ntawd yuav tsis muaj qab hau li. Sim cam raws li qhov koj nyiam, tso koj tus kheej rau qhov uas koj txaus siab—Vajtswv puas yuav quav ntsej txog? Vajtswv puas yuav tham nrog koj? Nws puas nrog koj sib cav thiab tuav tswv yim? Nws puas yuav sab laj rau koj? Lo lus teb yog dab tsi? Nws yeej yuav tsis ua tej ntawd kiag li. Txawm koj qhov laj thawj yuav khov npaum li cas los xij li, nws yeej siv tsis tau. Koj yuav tsum tsis txhob nkag siab Vajtswv tej kev npaj siab yuam kev, es xav tias yog koj muaj txhua hom laj thawj thiab kev hais ub hais no es koj thiaj li tsis caum qhov tseeb. Vajtswv xav kom koj muaj peev xwm los nrhiav qhov tseeb rau txhua qhov chaw thiab txhua qhov xwm txheej uas raug rau koj, es kom thaum kawg thiaj li to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab tau txais qhov tseeb. Txawm Vajtswv tau npaj tej xwm txheej dab tsi rau koj, koj yuav ntsib cov tib neeg thiab tej xwm txheej twg, thiab koj tus kheej nyob rau thawj chaw twg los xij li, koj yuav tsum thov Vajtswv thiab nrhiav qhov tseeb mas thiaj li tiv taus tej ntawd. Tej no yog kiag tej kev qhuab qhia uas koj yuav tsum kawm kom paub caum rqhov tseeb. Yog koj pheej nrhiav kev hais ub hais no kom dim, kom zam dhau, tsis kam lees, los sis tawm tsam tej xwm txheej no tas li xwb, ces Vajtswv yuav muab koj tso tseg. Tsis muaj qab hau dab tsi los cam, los sis tawv ncauj los sis ua kom nyuaj—yog Vajtswv Tus Kheej tsis txhawj txog koj, ces koj yuav plam lub hwv tsam tau txais kev cawm dim. Rau Vajtswv mas, tsis muaj ib qho teeb meem uas yuav daws tsis tau li; Nws twb npaj rau txhua tus lawm, thiab muaj ib txoj kev los saib xyuas tej ntawd lawm. Vajtswv yuav tsis nrog koj sib tham seb koj tej laj thawj thiab kev hais ub hais no ntawd puas ncaj ncees. Vajtswv yuav tsis mloog seb cov lus uas koj hais los tiv thaiv koj ntawd puas tsim nyog. Nws tsuas yuav nug koj hais tias, “Vajtswv cov lus puas yog qhov tseeb? Koj puas muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab? Koj puas yuav caum qhov tseeb?” xwb. Koj tsuas yog yuav tsum tau paub kom meej txog ib qho uas muaj tseeb xwb: Vajtswv yog qhov tseeb, koj yog ib tug tib neeg uas qias vuab tsuab, yog li ntawd koj tus kheej yuav tsum tau los nrhiav qhov tseeb. Tsis muaj ib qho teeb meem los sis kev nyuaj, tsis muaj laj thawj los sis hais ub hais no es yuav thaiv tau li—yog koj tsis lees txais qhov tseeb, ces koj puas tsuaj xwb. Txhua qhov kev txom nyem uas ib tug tib neeg tiv los caum qhov tseeb kom to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd mas yeej tsim nyog heev li lawm. Tib neeg tsim nyog tso tag nrho lawv tej kev hais ub hais no, lawv tej kev daws, thiab lawv tej teeb meem tseg es los lees txais qhov tseeb kom tau txais txoj sia, vim Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb ntawd yog txoj sia uas lawv tsim nyog tau txais, thiab qhov ntawd yog ib txoj sia uas tsis muaj dab tsi yuav pauv tau li. Yog koj plam lub cib fim no, ces yuav tsis yog koj khuv xim mus tag koj sim neej xwb—nws tsis yog qhov kev khuv xim xwb—koj yuav ua rau koj tus kheej puas tsuaj tag nrho. Yuav tsis muaj ib qho txiaj ntsim los sis ib qho chaw rau koj ntxiv lawm, thiab koj uas yog tus raug tsim tawm los ntawd yuav los txog rau qhov kawg lawm. Koj yuav tsis muaj lub hwv tsam uas yuav dim ntxiv lawm. Nej puas to taub? (Peb to taub lawm.) Tsis txhob nrhiav kev hais ub hais no los sis cam ub cam no vim tsis caum qhov tseeb ntawd. Tej ntawd siv tsis tau; koj tsuas dag koj tus kheej xwb.

Ib txhia thawj coj mas yeej tsis ua hauj lwm raws tej hauv paus ntsiab lus li, lawv muaj lawv kev cai, lam tau lam ua, thiab tsis ua tib zoo xav li. Tej zaum cov kwv tij thiab cov muam yuav muab qhov no qhia tawm hais tias, “Koj tsis tshua sab laj rau ib tug twg ua ntej koj ua. Peb tsis paub tias koj txiav txim thiab txiav txim siab li cas mus txog ntua thaum koj txiav txim thiab txiav txim siab tag lawm. Vim li cas koj thiaj li tsis muab tej kev txiav txim thiab tej kev txiav txim siab ntawd tham rau ib tug twg li? Vim li cas koj thiaj li tsis cia peb paub ua ntej thaum koj txiav txim siab? Tab txawm yam uas koj tab tom ua ntawd yeej yog lawm thiab koj lub peev xwm zoo dua peb lub peev xwm los xij, koj tseem yuav tsum qhia peb txog qhov ntawd ua ntej tso. Yam tsawg kawg, peb yeej muaj cai paub tias muaj dab tsi tshwm sim. Qhov koj pheej muaj koj kev cai ntawd yog koj tab tom taug ib tug tawm tsam Khetos txoj kev lawm ntag!” Es koj yuav hnov tus thawj coj ntawd hais li cas rau qhov ntawd? “Nyob rau hauv kuv tsev, kuv yog tus thawj. Txhua yam tsis hais loj thiab me li, puav leej yog kuv txiav txim siab xwb. Qhov ntawd yog qhov kuv txeev ua. Thaum ib tug twg hauv kuv tsev neeg muaj ib qho teeb meem, lawv tuaj cuag kuv kom kuv txiav txim siab seb yuav ua li cas. Lawv paub hais tias kuv txawj daws teeb meem. Vim li ntawd kuv thiaj li yog tus saib xyuas kuv tsev neeg tej hauj lwm. Thaum kuv koom pawg ntseeg, kuv xav hais tias kuv yuav tsis tau kov tej ntawd ntxiv lawm no, tiam sis tom qab ntawd kuv raug xaiv los ua ib tug thawj coj. Kuv thiaj li ua tsis tau li cas—kuv yeej yug los muaj txoj hmoo no. Vajtswv muab qhov kev txawj no rau kuv. Kuv yug los txiav txim siab thiab saib xyuas lwm tus tib neeg.” Lub ntsiab ntawm no yog qhov hais tias lawv yeej yog npaj los ua ib tug nom tswv, hos lwm tus tib neeg ces yog yug los ua cov tib neeg tsis tseem ceeb thiab ua qhev xwb. Lawv xav hais tias lawv yuav tsum ua tus txiav txim siab thaum kawg, thiab tias lwm tus tib neeg yuav tsum mloog lawv hais xwb. Tab txawm thaum cov kwv tij thiab cov muam pom tus thawj coj no qhov teeb meem es muab qhov teeb meem ntawd qhia tawm rau lawv los xij, lawv yuav tsis lees txais qhov teeb meem ntawd, thiab lawv yuav tsis lees txais qhov raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia ntawd li. Lawv yuav tawm tsam thiab tawv mus kom txog ntua rau thaum cov kwv tij thiab cov muam ntawd qw kom muab lawv tshem tawm mus. Txhua lub sij hawm, tus thawj coj ntawd yuav xav hais tias, “Muaj ib lub peev xwm zoo li kuv lub no lawm, kuv yeej muaj txoj hmoo los ua tus saib xyuas txhua qhov chaw uas kuv mus. Hos muaj lub peev xwm li nej lub no, nej yuav ua qhev thiab ua tub qhe mus li. Qhov nej raug lwm tus tib neeg txib ntawd yog nej txoj hmoo.” Qhov lawv pheej hais li ntawd yog nthuav tawm txog hom moj yam dab tsi? Pom tseeb tseeb lawm hais tias, tus moj yam ntawd yog ib tug moj yam qias vuab tsuab, tus moj yam khav theeb, khav tus kheej, thiab qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb heev, tiam sis lawv khav yam tsis paub txaj muag li thiab qhuas tus moj yam ntawd yam li yog ib lub zog thiab ib qho khoom muaj nqis heev. Thaum ib tug tib neeg nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm, lawv tsim nyog tig xav txog lawv tus kheej, paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab, lees txim hloov dua siab tshiab, thiab tso tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tseg, thiab lawv tsim nyog caum qhov tseeb kom txog ntua rau thaum lawv ua tau raws li tej hauv paus ntsiab lus lawm. Tiam sis qhov ntawd tsis yog qhov tus thawj coj no xyaum ua raws. Tiam sis, lawv yeej tseem hloov tsis tau li, ua raws li lawv tus kheej tej kev xam pom thiab tej tswv yim xwb. Los ntawm cov cwj pwm no, nej pom tau hais tias lawv tsis lees txais qhov tseeb kiag li thiab tias lawv yeej tsis yog ib tug neeg uas caum qhov tseeb kiag li. Lawv tsis mloog tus uas muab lawv nthuav tawm thiab qhuab ntuas lawv hais li, tiam sis lawv daws lawv tus kheej tas zog hais tias: “Hwj—kuv yeej zoo li no! Qhov no hu ua peev xwm thiab kev txawj—nej puas muaj ib tug twg muaj tej ntawd li? Kuv yeej muaj hmoo los ua tus saib xyuas. Txawm kuv mus qhov twg los xij, kuv yeej yog ib tug thawj coj. Kuv txeev ua tus txiav txim siab thaum kawg thiab txiav txim siab txog txhua yam yam tsis tas sab laj rau lwm tus tib neeg li. Kuv yeej zoo li ntawd, qhov ntawd yog qhov uas kuv tus kheej ntxim nyiam.” Qhov no tsis yog ib txoj kev tsis paub txaj muag uas phem heev lod? Lawv tsis lees tias lawv muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, thiab lawv yeej tsis lees paub Vajtswv cov lus uas txiav txim rau tib neeg thiab muab tib neeg nthuav tawm li. Qhov txawv tshaj mas yog, lawv muab lawv tus kheej tej kev ntseeg yuam kev thiab tej kev nkag siab nyuam kev los ua qhov tseeb, thiab sim ua kom lwm tus lees txais es hwm tej ntawd xwb. Nyob hauv lawv nruab siab mas, lawv ntseeg hais tias lawv tsim nyog kav nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, tsis yog qhov tseeb kav, tias lawv tsim nyog saib xyuas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Qhov no tsis yog txoj kev uas tsis paub txaj muag kiag li lod? Lawv hais tias lawv xav caum qhov tseeb, tiam sis lawv tus cwj pwm tsis tshua ua li ntawd. Lawv hais tias lawv ua raws li Vajtswv thiab qhov tseeb hais, tiam sis pheej xav siv hwj chim, los txiav txim siab thaum kawg, thiab kom tag nrho cov kwv tij thiab cov muam zwm rau lawv thiab ua raws li lawv hais xwb. Lawv yuav tsis tso cai rau lwm tus los saib xyuas los sis qhia lawv li, tsis hais seb yam uas lawv tab tom ua ntawd puas tsim nyog los sis puas mus raws li tej hauv paus ntsiab lus li. Tiam sis, lawv ntseeg hais tias txhua tus yuav tsum tau cuab pob ntseeg mloog thiab ua raws li lawv cov lus thiab tej kev txiav txim siab. Lawv tsis xav txog lawv tej kev ua kiag li. Txawm cov kwv tij thiab cov muam yuav qhuab ntuas thiab pab lawv npaum li cas, thiab txawm Vajtswv lub tsev yuav qhuab qhia thiab qhuab ntuas lawv npaum li cas, los sis tab txawm yog lawv raug muab rho tawm ntau zaus lawm los xij, lawv tsis xav txog lawv tej teeb meem li. Txhua zaus mas, lawv pheej hais raws li qhov lawv hais tias: “Nyob rau hauv kuv tsev, kuv yog tus thawj. Kuv txiav txim siab txhua yam. Txhua yam teeb meem, kuv ib leeg xwb thiaj li yog tus txiav txim siab thaum kawg. Qhov ntawd yog qhov kuv txeev ua, thiab tsis muaj lwm txoj kev li lawm.” Lawv mas tsis muaj qab hau kiag li thiab txhiv tsis tau li lawm! Lawv tshaj tawm tej kev ua tsis zoo no cuag nkaus li tej kev ua tsis zoo no yog yam zoo, cia li muab lawv tus kheej saib siab heev li lawm. Lawv tsis paub txaj muag hlo li! Cov tib neeg no tsis lees txais qhov tseeb kiag li thiab lawv pauv tsis tau—yog li ntawd nej yeej paub tau tseeb hais tias lawv tsis nyiam qhov tseeb los sis tsis caum qhov tseeb ntawd. Hauv lawv lub siab, lawv dhuav qhov tseeb thiab tawm tsam qhov tseeb ntawd. Tej kev txom nyem uas lawv tiv thiab tej kev txom nyem uas lawv raug kom ua tau raws li lawv tej kev ntshaw thiab tau lub meej mom ntawd mas puav leej tsis muaj qab hau li. Vajtswv tsis pom zoo rau tej ntawd ib qho li, Nws tsis nyiam tej ntawd kiag li. Qhov ntawd yog ib qho qhia pom tseeb txog lawv txoj kev tawm tsam qhov tseeb thiab kev tawm tsam Vajtswv. Ib tug tib neeg twg yeej paub tseeb txog qhov no zoo heev, thiab txhua tus uas to taub qhov tseeb yeej paub txog qhov no.

Kuj tseem muaj ib txhia tib neeg uas twb ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, tiam sis tsis muaj ib qho muaj tiag ntawm qhov tseeb li; lawv twb mloog tej lus qhuab qhia los tau ntau xyoo lawm, tiam sis tsis to taub qhov tseeb li. Txawm lawv muaj lub peev xwm tsis zoo los xij, lawv muaj “tej kev txawj” uas ua rau lawv zoo tshaj: hais tej lus dag thiab npog tej lus dag ntawd, thiab hais cov lus tsis zoo los ntxias thiab dag lwm tus. Yog lawv hais ntau sob lus, ces yuav muaj ntau lo uas qias neeg nyob rau hauv cov sob lus ntawd—txhua sob lus yuav muaj qhov tsis dawb huv mus txog rau qee ntu. Muab hais kom meej meej kiag hais tias, tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv hais es yuav muaj tseeb li. Tiam sis vim lawv muaj lub peev xwm tsis zoo thiab coj tus cwj pwm me ntsis zoo, ces lawv thiaj li xav hais tias, “Kuv yog ib tug neeg siab me, tsis muaj kev txhaum, thiab kuv lub peev xwm tsis zoo. Txawm kuv mus qhov twg los tib neeg pheej thab kuv, thiab thaum tib neeg thab kuv, kuv tsuas yog yuav tsum tau nyiaj thiab tiv qhov ntawd xwb. Kuv tsis muaj cuab kav teb rov qab los sis tawm tsam lawv li—yam uas kuv ua tau ces yog nkaum, yeem xwb, thiab nyiaj qhov ntawd xwb. Kuv yog ‘tus tib neeg coj ncaj tiam sis tsis paub dab tsi li’ uas Vajtswv cov lus hais txog ntawd ntag, kuv yog ib tug ntawm Nws cov neeg.” Yog qee tus tib neeg nug lawv hais tias, “Yog li, qhov koj dag ntawd zoo li cas xwb?” Lawv yuav hais tias, “Kuv dag thaum twg? Kuv dag leej twg? Kuv tsis tau dag! Kuv yog ib tug neeg uas tsis muaj kev txhaum es kuv dag tau li cas? Kuv lub siab xav txog txhua yam qeeb qeeb, thiab kuv tsis tau kawm ntawv siab—kuv tsis paub xyov yuav dag li cas! Cov tib neeg dag nyob rau sab nraud ntawd mas, tib ntsais muag xwb lawv twb muaj ob peb lub tswv yim thiab kev npaj ua phem lawm. Kuv tsis txawj dag li ntawd, thiab kuv pheej raug thab tas li. Yog li ntawd, kuv thiaj li yog tus tib neeg coj ncaj uas Vajtswv hais txog, thiab qhov nej hu kuv ua ib tug neeg dag los sis ib tug neeg txawj siv tswv yim dag ntawd mas tsis muaj hauv paus hauv ntsis li. Qhov ntawd tsis muaj dab tsi li—nej tsuas yog iab liam kuv xwb. Kuv paub hais tias nej txhua tus puav leej saib tsis taus kuv li: Nej xav hais tias kuv ruam thiab tias kuv lub peev xwm tsis zoo, yog li ntawd nej txhua tus thiaj li xav thab kuv. Vajtswv thiaj li yog tib Tug uas tsis thab kuv, Nws hlub kuv.” Hom tib neeg no mas haj tseem yuav tsis lees tias dag li, thiab lawv muaj cuab kav hais tias lawv yog cov tib neeg coj ncaj uas Vajtswv hais txog ntawd ntag, thiab vim lo lus ntawd, lawv thiaj li tsa lawv tus kheej ncaj qha mus rau saum ib lub zwm txwv. Lawv ntseeg hais tias lawv yog cov tib neeg coj ncaj tiamsis ntuj tsim los yeej tsis paub dab tsi thiab Vajtswv hlub. Lawv xav hais tias lawv tsis tas yuav caum qhov tseeb los sis xav txog lawv tus kheej li. Lawv xav hais tias txij li thaum lawv yug los yeej tsis muaj lus dag nyob hauv lawv lub qhov ncauj li. Lawv tsis lees tias lawv dag, txawm leej twg yuav hais li cas los xij li, tiam sis lawv rov hais ub hais no li qub tawm los cav thiab tiv thaiv lawv tus kheej xwb. Lawv puas tau xav txog lawv tus kheej? Lawv xav hauv txoj kev xav xwb. Lawv xav li cas txog “qhov xav txog lawv tus kheej” ntawd? “Kuv yog tus neeg coj ncaj tiam sis tsis paub dab tsi uas Vajtswv hais txog ntawd ntag. Tej zaum kuv yuav tsis tshua paub dab tsi, tiam sis kuv yog ib tug neeg coj ncaj.” Tsis yog lawv txaus siab rau lawv tus kheej xwb lod? Lawv paub tsis meej tias lawv yog tus twg, yog ib tug neeg tsis paub dab tsi los yog ib tug neeg coj ncaj, tiam sis lawv ntseeg hais tias lawv tus kheej yog ib tug neeg coj ncaj. Lawv puas muaj kev paub txog lawv tus kheej li? Yog hais tias leej twg yog ib tug neeg dag uas raug thab thiab muaj ib lub neej tais tais caus, qhov ntawd puas txhais hais tias lawv yuav tsum yog ib tug neeg zoo xwb? Thiab yog hais tias lwm tus pom leej twg zoo li yog ib tug neeg zoo, qhov ntawd puas txhais hais tias tus ntawd tsis tas yuav caum qhov tseeb li? Cov tib neeg uas zoo li no puas yuav cia li muaj qhov tseeb? Ib txhia tib neeg hais tias, “Kuv yog ib tug neeg uas tsis muaj kev txhaum li, kuv ib txwm hais qhov tseeb, kuv tsuas yog tsis tshua paub dab tsi xwb. Kuv tsis tas yuav caum qhov tseeb li, kuv twb yog ib tug neeg zoo thiab coj ncaj lawm.” Qhov hais li no, tsis yog lawv tab tom qhia hais tias lawv twb muaj qhov tseeb lawm thiab tsis muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab li no lod? Txhua tus tib neeg ntiaj teb twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev lawm. Txhua tus tib neeg puav leej muaj tus moj yam qias vuab tsuab, thiab thaum ib tug tib neeg muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab lawm, lawv tuaj yeem hais lus dag, coj tsis ncaj, thiab dag thaum twg los tau. Tej zaum lawv haj tseem khav txog qee yam ntawm lawv txoj kev ua tau los sis kev pab uas tsis tseem ceeb thiab, uas yog nthuav ib tug moj yam khav theeb tawm. Txhua lub sij hawm mas lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv thiab quab yuam Nws heev, thiab sim nrog Nws sib cam. Tej no tsis yog teeb meem lod? Qhov no tsis yog ib tug moj yam qias vuab tsuab lod? Tsis tas yuav saib qhov no kom meej lod? Yuav tsum tau saib kom meej. Tiam sis cov tib neeg no twb tsa lawv tus kheej ua cov tib neeg coj ncaj uas yeej tsis hais lus dag los sis siv tswv yim dag lwm tus li lawm; lawv hais tias lawv tsis muaj tus moj yam txawj dag, yog li ntawd lawv tsis tas yuav caum qhov tseeb. Yog li ntawd, thiaj li tsis muaj ib tug uas coj tus cwj pwm zoo li no caum qhov tseeb li, thiab lawv tsis muaj ib tug to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li. Thaum lawv thov Vajtswv mas, lawv pheej quaj tu siab heev txog lawv txoj kev ruam, txog qhov lawv pheej raug thab li cas, txog lawv lub peev xwm tsis zoo hais tias: “Vajtswv, tsuas yog Koj xwb thiaj li hlub kuv; tsuas yog Koj xwb thiaj li hlub tshua txog kuv thiab ua zoo rau kuv tiag tiag. Txhua tus tib neeg puav leej thab kuv, thiab hais tias kuv yog ib tug neeg dag—tiam sis kuv tsis yog!” Tom qab ntawd, ces lawv so lawv cov kua muag thiab sawv los, thiab thaum lawv pom lwm tus tib neeg mas, lawv xav hais tias, “Vajtswv yeej tsis hlub nej ib tug li. Tsuas yog kuv xwb.” Cov tib neeg no muab lawv tus kheej saib siab heev, thiab tsis lees hais tias lawv nthuav ib tug cwj pwm twg tawm thiab nthuav tus moj yam qias vuab tsuab uas Vajtswv hais txog ntawd tawm li. Tab txawm thaum muaj ib qho teeb meem tshwj xeeb raug rau lawv thiab ua rau lawv muaj ib tug yam ntxwv qias vuab tsuab tuaj los xij, tom qab xav li ib pliag lawm ces lawv tsuas lam lees qhov ntawd ntawm lub ncauj xwb, ces lawv tsis quav ntsej qhov ntawd li lawm. Lawv tsis nrhiav qhov tseeb kiag li, lawv tsis lees qhov muaj tseeb uas hais tias lawv muaj txoj kev qias vuab tsuab thiab yog ib tug tib neeg qias vuab tsuab. Lawv haj yam tsis lees hais tias tau nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm rau ib qho twg li thiab. Txawm lawv ua rau muaj teeb meem ntau npaum li cas, thiab txawm pes tsawg tus moj yam qias vuab tsuab uas lawv nthuav tawm los xij, lawv yeej ib txwm hais li qub tas li xwb: “Kuv yog tus neeg coj ncaj tiam sis tsis paub dab tsi uas Vajtswv hais txog ntawd ntag. Kuv yog tus uas Nws hlub tshua, thiab Nws yuav foom koob hmoov rau kuv ntau heev.” Yog li ntawd, vim cov lus no, lawv thiaj li xav hais tias lawv tsis tas yuav caum qhov tseeb li; tej lus no yog tej lus hais ub hais no uas cov tib neeg zoo li no siv los daws qhov tsis caum qhov tseeb xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis ruam lod? (Lawv ruam mas.) Lawv ruam es thiaj li tsis paub dab tsi li. Lawv ruam npaum li cas? Ruam heev li es lawv thiaj li muab ib sob lus ntawm Vajtswv cov lus uas muaj txiaj ntsim rau lawv los thiab siv sob lus ntawd yam li yog ib lub cim los quab yuam Vajtswv thiab daws lawv tus kheej txog qhov tsis caum qhov tseeb ntawd, hos saib Vajtswv cov lus uas muab tib neeg nthuav tawm thiab txiav txim rau tib neeg ntawd yam li tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau cov lus ntawd li. Lawv xav hais tias lawv tsis tas yuav mloog cov lus ntawd vim lawv twb yog ib tug tib neeg coj ncaj lawm. Muab hais kom meej meej hais tias, cov tib neeg zoo li no yog cov neeg phem uas txaus hlub heev. Lawv muaj lub peev xwm tsis zoo, tsis muaj kev paub, thiab tsis tshua muaj kev txaj muag li, tiam sis lawv tseem xav kom tau koob hmoov thiab. Thiab txawm lawv muaj lub peev xwm tsis zoo, thiab tsis muaj kev paub los sis kev txaj muag li los xij, lawv zoo siab heev, thiab lawv saib tsis taus cov tib neeg dog dig. Lawv tsis hwm cov tib neeg muaj lub peev xwm zoo uas muaj peev xwm caum qhov tseeb, thiab cov uas qhia tau txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Lawv xav hais tias, “Tej uas nej ua tau zoo no zoo dab tsi? Tag nrho qhov nej caum qhov tseeb thiab paub nej tus kheej ntawd—kuv tsis tas yuav ua li ntawd. Kuv yog ib tug neeg coj ncaj; tej zaum kuv tsis tshua paub dab tsi, tiam sis qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem tiag tiag. Thiab tus moj yam qias vuab tsuab uas kuv nthuav tawm ntawd los tsis muaj dab tsi uas yuav tau txhawj txog li thiab. Tsuav kuv tus kheej muaj tus cwj pwm zoo lawm xwb, ces kuv tsis ua cas lawm.” Lawv cheem tsum dab tsi ntawm lawv tus kheej? “Vajtswv paub kuv lub siab, txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, thiab kuv txoj kev ntseeg Nws yog txoj kev ntseeg tseeb. Li ntawd xwb txaus lawm. Qhov tham txog tej lus tim khawv uas hais txog kev paub thiab kev paub txog Vajtswv cov lus txhua hnub ntawd—tag nrho qhov kev tham no muaj nuj nqis dab tsi? Thaum kawg, qhov ntseeg Vajtswv tiag tiag ntawd xwb yeej txaus lawm.” Qhov ntawd tsis yog ib qho uas ruam kawg li lod? Qhov ib, cov tib neeg zoo li no tsis nyiam qhov tseeb kiag li; qhov ob, yeej hais tau hais tias lawv tsis muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb los sis Vajtswv cov lus li. Tiam sis, lawv tseem xav txog lawv tus kheej heev thiab muab muab hlob thiab tsav tsav hwj chim. Lawv nrhiav ib qho kev daws tias vim li cas lawv thiaj li tsis caum qhov tseeb, los sis ib txoj kev caum los sis qee yam uas lawv xav hais tias yog ib qho kev ua tau zoo los hloov txoj kev caum qhov tseeb ntawd. Qhov no tsis yog ruam lod? (Yog.)

Ib txhia tib neeg uas tsis caum qhov tseeb mas tsis muaj tej teeb meem loj thaum hais txog lawv txoj kev ua neej. Lawv ua raws li tej kev cai thiab coj lawv tus kheej xwb. Cov poj niam zoo li no mas paub tab thiab tsim txiaj, coj zoo thiab siab zoo, thiab tsis dag rau ub rau no. Lawv yog cov ntxhais zoo nyob rau ntawm lawv niam lawv txiv lub xub ntiag, lawv yog cov poj niam thiab leej niam uas zoo nyob rau hauv lawv tsev neeg lub neej, thiab lawv rau siab siv lawv lub sij hawm los tu lawv tej vaj tej tsev. Cov txiv neej zoo li no mas tsis muaj kev txhaum thiab rau siab ua dej num, thiab coj lawv tus kheej; lawv yog cov tub uas hlub niam hlub txiv, lawv tsis haus cawv los sis tsis haus luam yeeb, thiab lawv tsis ua tub sab tub nyiag, lawv tsis twv txiaj los sis mus muag cev—lawv yog ib leej txiv zoo, thiab thaum tawm rooj plaws, lawv tsis nrog lwm tus sib cav sib ceg kom muaj yeej muaj swb. Ib txhia tib neeg xav hais tias ib tug ntseeg Vajtswv ua tau tej no ces yeej txaus lawm, thiab tias cov uas ua li no ces yog cov tib neeg uas muaj tus qauv zoo. Lawv ntseeg hais tias yog lawv muaj lub siab dawb siab zoo thiab pab lwm tus, txo hwj chim thiab ua siab ntev, thiab ua siab dav tom qab los ntseeg Vajtswv lawm, thiab yog lawv rau siab ua txhua yam hauj lwm uas pawg ntseeg npaj rau lawv ua thiab ua kom zoo, yam tsis muaj qhov tsis mob siab rau los sis qhov lam ua xwb, ces lawv twb tau txais qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab twb ua raws li Vajtswv tej kev cheem tsum yuav tiav lawm. Lawv xav hais tias yog lawv rau siab ua hauj lwm thiab siv zog me ntsis ntxiv, yog lawv nyeem Vajtswv txoj lus ntxiv, yog lawv nco txoj lus ntawd tej lus ntxiv, thiab tshaj tawm tej lus ntawd rau lwm tus ntxiv, ces yog lawv caum qhov tseeb lawm. Tiam sis lawv tsis lees paub qhov lawv nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm li, lawv tsis paub tias lawv muaj tus moj yam qias vuab tsuab dab tsi, thiab lawv haj yam tsis paub tias xyov tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tshwm li cas tuaj, los sis xyov yuav paub thiab daws tus moj yam qias vuab tsuab ntawd li cas. Lawv tsis paub tej no hlo li. Puas muaj cov tib neeg zoo li no? (Muaj.) Lawv saib lawv “txoj kev zoo” uas ib txwm muaj los yam li yog ib tug qauv uas cov caum qhov tseeb ua tau. Yog qee tus hu lawv hais tias khav theeb, txawj dag, thiab phem, ces lawv yeej yuav tsis tab meeg cav txog qhov ntawd, thiab lawv yuav ua tus cwj pwm txo hwj chim, ua siab ntev, thiab lees txais. Tiam sis hauv nruab siab mas, tsis hais tias mob siab rau qhov lwm tus hais ntawd hos, lawv tawm tsam qhov ntawd: “Kuv khav theeb lod? Yog kuv khav theeb, ces yeej tsis muaj ib tug tib neeg zoo nyob rau hauv lub ntiaj teb li lawm! Yog kuv txawj dag, ces yeej tsis muaj ib tug nyob rau hauv lub ntiaj teb no coj ncaj li lawm! Yog kuv phem, ces yeej tsis muaj ib tug nyob rau hauv lub ntiaj teb no siab zoo li lawm! Niaj hnub no, nrhiav ib tug neeg uas zoo ib yam li kuv puas yooj yim? Tsis yooj yim—yeej nrhiav tsis tau li!” Qhov hu lawv hais tias txawj dag los sis khav theeb, los sis hais tias lawv tsis nyiam qhov tseeb ntawd mas tsis tsim nyog hu, thiab qhov hu lawv ua ib tug tsis ntseeg ntawd mas yeej tsis tsim nyog hu li. Lawv yuav cia li npuaj rooj thiab cav hais tias: “Yog li ntawd, koj hais tias kuv yog ib tug tsis ntseeg no lod? Yog kuv tsis dim, ces yeej tsis muaj ib tug ntawm nej cov ko dim li!” Tej zaum yuav muaj qee tus neeg muab lawv qhia tshwm hais tias, “Koj tsis lees txais qhov tseeb. Thaum tib neeg muab koj tej teeb meem qhia tawm, mas zoo li koj txo hwj chim thiab ua siab ntev, tiam sis hauv nruab siab mas koj tawm tsam heev. Yam uas koj tshaj tawm thaum koj qhia txog qhov tseeb ntawd yeej yog lawm, tiam sis qhov muaj tseeb yog qhov hais tias koj tsis lees txais Vajtswv cov lus uas muab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab ntawd nthuav tawm thiab txiav txim rau ib qho li. Koj tawm tsam cov lus ntawd thiab koj tsis nyiam cov lus ntawd. Koj muaj ib tug moj yam lim hiam heev.” Yog nej hu lawv hais tias “lim hiam,” mas lawv yeej lees txais tsis tau li. “Kuv lim hiam lod? Yog kuv lim hiam, ces kuv twb muab nej sawv daws tsuj rau hauv qab xib taws ntev los lawm! Yog kuv lim hiam, ces kuv twb muab nej sawv daws rhuav tshem lawm!” Lawv yeej tsis nkag siab ib yam dab tsi uas nej nthuav tawm txog lawv los sis qhia yog yog rau lawv li. Qhov nkag siab txhua yam kom yog yog ntawd txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias txawm leej twg yuav muab tej teeb meem hauv nej nthuav tawm los xij, nej yuav tsum muab tej teeb meem ntawd coj los piv rau Vajtswv cov lus los saib kom meej seb puas muaj ib yam dab tsi yuam kev nyob rau hauv nej tej kev npaj siab thiab tej kev xav tiag tiag ntawd, thiab txawm yuav muaj teeb meem ntau npaum li cas uas raug muab nthuav tawm nyob rau hauv nej los xij, nej yuav tsum muaj tus cwj pwm uas lees txais thiab zwm rau tej teeb meem ntawd tag nrho. Qhov ntawd yog qhov uas tib neeg tau txais kev paub txog lawv tej teeb meem tiag tiag. Tib neeg yeej tsis muaj kev paub txog lawv tus moj yam qias vuab tsuab raws li lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab li, qhov no yuav tsum yog raws li Vajtswv cov lus xwb mas thiaj li paub. Yog li ntawd, dab tsi yog qhov uas cheem tsum kom muaj ua ntej es thiaj li muaj txoj kev paub yus tus kheej? Koj yuav tsum lees paub qhov tseeb uas hais tias Ntxwgnyoog tau dag ntxias thiab ua rau tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab lawm, thiab tias txhua tus tib neeg puav leej muaj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd. Tsuas yog lees txais qhov muaj tseeb uas hais tias koj tuaj yeem xav txog koj tus kheej raws li qhov Vajtswv cov lus nthuav tawm ntawd, thiab raws li tus txheej txheem ntawm qhov kev xav txog yus tus kheej no xwb, mas thiaj li yuav maj mam pom koj tej teeb meem. Tos koj nco xwb, ces koj tej teeb meem yuav tshwm plaws tuaj ib qho zuj zus, ces tom qab ntawd koj yuav to taub tseeb tseeb hais tias koj tus moj yam qias vuab tsuab yog dab tsi. Thiab nyob rau ntawm lub hauv paus no, koj yuav muaj kev paub txog tias koj yog hom tib neeg twg thiab koj lub ntsiab tseeb yog dab tsi. Thaum ntawd koj yuav lees txais txhua yam uas Vjatswv hais thiab txhua yam uas Nws nthuav tawm, thiab tom qab ntawd yuav mus nrhiav txoj kev xyaum ua raws li hauv Vajtswv cov lus uas Nws tau qhia rau tib neeg lawm, thiab xyaum ua thiab ua neej raws li Nws cov lus. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias caum qhov tseeb. Tiam sis qhov ntawd puas yog qhov uas hom tib neeg no txais yuav Vajtswv cov lus? Tsis yog—tej zaum lawv yuav hais tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb thiab tias qhov Nws cov lus muab cov tib neeg ntiaj teb uas qias vuab tsuab ntawd nthuav tawm puav leej muaj tseeb, tiam sis yog koj hais kom lawv paub lawv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab mas, lawv yuav tsis lees txais thiab tsis lees paub tus moj yam qias vuab tsuab ntawd li. Lawv ntseeg hais tias qhov ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv. Qhov no yog vim lawv xav hais tias lawv tus kheej yog cov tib neeg uas ntxim hwm thiab cov tib neeg siab zoo—cov tib neeg ncaj ncees, thiab cov tib neeg uas luag hwm. Qhov yog ib tug neeg ncaj ncees ntawd puas txhais hais tias lawv muaj qhov tseeb? Qhov yog ib tug neeg ncaj ncees ntawd tsuas yog ib txoj kev qhia kom pom tseeb txog ib tug tib neeg txoj kev ua neej xwb; qhov ua ib tug neeg zoo ntawd tsis sawv cev rau qhov tseeb. Yog li ntawd, qhov koj tsuas muaj ib tug cwj pwm ntawm kev ua neej ntawd xwb tsis tau txhais hais tias koj tsis tas yuav caum qhov tseeb, thiab tsis tau txhais hais tias koj twb tau txais qhov tseeb lawm—thiab haj yam tseem tsis tau txhais hais tias koj yog ib tug neeg uas Vajtswv hlub li. Tsis yog li ntawd lod? (Yog.) “Cov tib neeg uas luag hwm” no ntseeg hais tias lawv tsis muaj tus moj yam khav theeb, thiab txawj dag, los sis ib tug moj yam uas dhuav qhov tseeb li, thiab ntseeg tias lawv yeej tsis muaj tus moj yam phem, lim hiam. Lawv xav hais tias tsis muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab no nyob rau hauv lawv li, vim lawv yog cov tib neeg uas luag hwm, ntuj tsim los lawv yeej ncaj ncees thiab siab zoo lawm, lawv thiaj li ib txwm raug lwm tus thab, thiab txawm lawv muaj lub peev xwm tsis zoo thiab tsis paub dab tsi los xij, lawv yeej coj ncaj. “Txoj kev coj ncaj” no tsis yog txoj tseem kev coj ncaj, nws yog txoj kev tsis muaj kev txhaum, lub siab me, thiab kev tsis paub dab tsi xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis yog dag heev li lod? Txhua tus saib lawv yam li yog cov tib neeg zoo. Qhov no puas yog? Cov uas tib neeg pom hais tias zoo ntawd puas muaj tus moj yam qias vuab tsuab? Lo lus teb ces yog “muaj”—qhov no yog ib qho muaj tseeb. Cov tib neeg uas tsis muaj kev txhaum no tsis hais lus dag lod? Lawv tsis dag lwm tus los sis zais lawv tus kheej lod? Lawv tsis twm xeeb lod? Lawv siab tsis hlob lod? Lawv tsis xav ua hauj lwm siab lod? Puas yog lawv tsis muaj ib qho kev ntshaw dab tsi li? Yeej tsis yog kiag li. Tib qho uas lawv tsis tau ua phem ntawd ces yog qhov hais tias lawv tsis muaj lub cib fim zoo xwb. Thiab lawv txaus siab rau qhov no—lawv tsa lawv tus kheej ua cov tib neeg uas luag hwm thiab ntseeg hais tias lawv tsis muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab li. Yog li ntawd, yog ib tug twg muab qee tus moj yam qias vuab tsuab, uas tawm tuaj, los sis tus yam ntxwv uas nyob rau hauv lawv ntawd qhia tawm mas, lawv yuav tsis lees paub qhov ntawd hais tias, “Kuv tsis muaj! Kuv tsis yog ib tug neeg zoo li ntawd, thiab kuv tsis ua li ntawd, los sis kuv tsis xav li ntawd. Nej to taub kuv yuam kev lawm xwb. Nej txhua tus yeej pom hais tias kuv tsis muaj kev txhaum, tias kuv ruam, tias kuv siab me, yog li ntawd nej thiaj li thab kuv xwb.” Yuav ua li cas thiaj li haum rau cov tib neeg zoo li no, cov uas yuav teb rov qab zoo li no? Yog ib tug twg muaj cuab kav ua rau ib tug tib neeg zoo li no npau taws mas, tus tib neeg zoo li no yuav tsis tso tseg mus ib txhis li. Lawv yuav hnov tus tib neeg zoo li no tham tsis paub xaus li; lawv yuav tsis muaj peev xwm khiav dim ntawm tus tib neeg zoo li no, txawm lawv yuav siv zog npaum li cas los xij. Cov tib neeg uas tsis tsim nyog, uas ntxhov siab heev tseem xav hais tias lawv yog cov caum qhov tseeb, tias lawv yog cov tib neeg tsis muaj kev txhaum, tsis paub dab tsi uas tsis muaj tus moj yam qias vuab tsuab thiab. Lawv haj tseem pheej hais tias, “Tej zaum kuv tsis paub dab tsi, tiam sis kuv tsis muaj kev txhaum—kuv yog ib tug neeg coj ncaj, thiab Vajtswv hlub kuv!” Rau lawv mas, tej no yog tej uas siv kom muaj txiaj ntsim. Qhov no tsis yog ib qho uas tsis tshua paub txaj muag lod? Koj hais tias Vajtswv hlub koj. Qhov ko puas yog? Koj puas muaj ib qho txhawb qhov hais li ko mas? Koj puas muaj Vajntsujplig tes hauj lwm? Vajtswv puas tau hais tias Nws yuav ua kom koj zoo tiav log? Vajtswv puas npaj yuav siv koj? Yog Vajtswv tsis tau hais tej no rau koj li, ces koj hais tsis tau hais tias Nws hlub koj—koj tsuas hais tau hais tias Nws hlub tshua txog koj xwb, uas twb yog ib qho zoo lawm. Yog koj hais tias Vajtswv hlub koj, qhov ntawd tsuas yog koj tus kheej txoj kev to taub xwb; qhov ntawd ua tsis tau pov thawj qhia hais tias Vajtswv hlub koj tiag tiag. Vajtswv puas yuav hlub ib tug neeg uas tsis caum qhov tseeb? Vajtswv puas yuav hlub ib tug neeg uas tsis paub dab tsi thiab siab me? Vajtswv muaj kev hlub tshua rau tus uas tsis paub dab tsi thiab tus uas siab me—qhov ntawd mas yeej muaj tseeb. Vajtswv hlub cov uas coj ncaj tiag tiag, cov uas caum qhov tseeb, cov uas tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb thiab zwm rau Nws, cov uas txhawb Nws thiab ua tim khawv rau Nws, cov uas tuaj yeem xav txog Nws lub siab nyiam thiab hlub Nws tiag tiag xwb. Tsuas yog cov uas muab tau lawv tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag thiab muaj lub siab ncaj ncees ua lawv tej dej num xwb mas thiaj li muaj Vajtswv txoj kev hlub; tsuas yog cov uas tuaj yeem lees txais qhov tseeb, nrog rau qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas xwb mas thiaj li muaj Vajtswv txoj kev hlub. Cov uas tsis lees txais qhov tseeb, cov uas tsis lees txais qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas ntawd, yog cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Yog koj dhuav qhov tseeb thiab tawm tsam txhua lo lus uas Vajtswv hais ntawd, ces Vajtswv yuav dhuav koj thiab tsis lees paub koj thiab. Yog koj pheej xav hais tias koj tus kheej yog ib tug neeg zoo, yog ib tug neeg uas txaus hlub, ib tug neeg dog dig, thiab ib tug neeg tsis muaj kev txhaum, tiam sis tsis caum qhov tseeb li, Vajtswv puas yuav hlub koj? Yeej tsis muaj hnub li; tsis muaj ib qho hais txog qhov ntawd nyob rau hauv Nws cov lus li. Vajtswv tsis saib seb koj puas muaj kev txhaum, thiab Nws tsis quav ntsej tias koj yuav yug los muaj hom kev ua neej dab tsi los sis lub peev xwm dab tsi—Nws saib seb, thaum hnov Nws cov lus lawm, koj lees txais cov lus ntawd los sis tsis quav ntsej cov lus ntawd, seb koj zwm rau cov lus ntawd los sis tawm tsam cov lus ntawd. Nws saib seb Nws cov lus puas muaj ib qho kev cuam tshuam rau koj thiab puas tawg paj txi txiv rau hauv koj, seb koj hais puas tau lus tim khawv tseeb rau ntau lo lus uas Nws tau hais lawm. Yog thaum kawg es yam uas koj paub tsuas yog, “Kuv tsis muaj kev txhaum, kuv siab me, txhua tus uas kuv ntsib puav leej thab kuv. Txhua tus puav leej saib tsis taus kuv” xwb, ces Vajtswv yuav hais tias qhov no tsis yog lus tim khawv. Yog koj hais ntxiv hais tias, “Kuv yog tus neeg coj ncaj uas tsis paub dab tsi uas Vajtswv hais txog ntawd ntag,” ces Vajtswv yuav hais tias koj hais lus dag nkaus xwb thiab tias yeej tsis pom muaj ib lo lus tseeb nyob rau hauv koj lub qhov ncauj li. Yog hais tias, thaum Vajtswv muaj tej kev cheem tsum rau koj, tsis yog koj tsuas tsis ua raws li tej kev cheem tsum ntawd hlo li xwb, tiam sis kuj tseem sim nrog Vajtswv sib cam thiab hais ub hais no los daws koj tus kheej, hais tias, “Kuv tau raug kev txom nyem thiab tiv kev txom nyem lawm, thiab kuv hlub Vajtswv,” ces qhov ntawd yuav siv tsis tau. Koj puas caum qhov tseeb? Koj tej lus tim khawv uas hais txog kev paub ntawd nyob qhov twg? Txoj kev hlub uas koj muaj rau Vajtswv ntawd qhia kom pom tseeb tau li cas? Yuav tsis muaj leej twg ntseeg yog koj muab tsis tau pov thawj. Koj hais tias, “Kuv yog ib tug neeg uas luag hwm thiab kuv ua los ntawm lub siab zoo. Kuv tsis ua kev nkauj kev nraug, thiab kuv ua raws li txhua txoj kev cai nyob rau hauv kuv tej kev ua. Kuv yog ib tug neeg coj cwj pwm zoo. Kuv tsis mus haus caws, muag cev, thiab twv txiaj rau ub rau no. Kuv tsis ua rau muaj kev tab kaum los sis kev cuam tshuam nyob rau hauv Vajtswv lub tsev los sis ua rau muaj kev tawg ua pab ua pawg, kuv nyiaj kev txom nyem thiab siv zog ua hauj lwm. Tej no tsis yog tej cim uas qhia tias kuv caum qhov tseeb lod? Kuv twb caum qhov tseeb lawm.” Ces Vajtswv yuav hais tias: Koj puas tau daws koj tus moj yam qias vuab tsuab? Koj tej lus tim khawv txog koj txoj kev caum qhov tseeb ntawd nyob qhov twg? Cov neeg Vajtswv xaiv puas pom zoo thiab qhuas koj? Yog koj hais tsis tau ib lo lus tim khawv uas hais txog kev paub li, tiam sis koj hais tias koj yog ib tug neeg coj ncaj uas hlub Vajtswv, ces koj yog ib tug neeg uas hais tej lus cuav los dag lwm tus xwb—koj yog ib tug dab Ntxwgyoog uas tsis muaj qab hau li, thiab koj tsim nyog raug foom tsis zoo rau lawm. Txhua yam seem uas tseg rau koj ntawd ces yog kom raug Vajtswv muab teem txim thiab muab ntiab tawm mus lawm xwb.

Ib txhia tib neeg mas, thaum tab tom ua lawv tej dej num, pheej lam tau lam ua thiab ua dog ua dig xwb. Lawv hloov siab heev li: Thaum lawv zoo siab mas, lawv ua lawv tes dej num me ntsis, hos thaum lawv tsis zoo siab mas, lawv chim thiab hais tias, “Hnub no kuv tsis zoo siab. Kuv yuav tsis noj ib yam dab tsi thiab kuv yuav tsis ua kuv tes dej num li.” Yog li ces lwm tus yuav tsum tau nrog lawv sib tham, thiab hais tias: “Ua tsis tau li ntawd. Koj hloov siab heev tsis tau.” Yog li ntawd cov tib neeg ntawd yuav hais li cas rau qhov ntawd? “Kuv paub hais tias ua tsis tau li ntawd, tiam sis kuv loj hlob nyob rau hauv tsev neeg uas muaj txiag nplua nuj thiab muaj meej mom. Kuv cov pog cov yawg thiab cov phauj sawv daws puav leej hlub kuv, thiab kuv niam kuv txiv mas haj yam hlub tshaj thiab. Kuv yog tus uas lawv hlub tshaj, yog lawv lub ntsiab muag kiag ntag, thiab lawv pom zoo rau kuv ua txhua yam thiab hlub kuv heev dhau lawm. Txoj kev tu me nyuam li ntawd thiaj li ua rau kuv muaj qhov hloov siab zoo li no, yog li ntawd thaum kuv ua ib teg dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, kuv thiaj li tsis nrog lwm tus sib tham, los sis nrhiav qhov tseeb, los sis zwm rau Vajtswv li. Qhov ntawd yog tim kuv lod?” Lawv txoj kev to taub puas yog lawm? Lawv tus cwj pwm puas yog ib tug cwj pwm uas caum qhov tseeb (Tsis yog.) Thaum muaj ib tug twg muab tej yam uas lawv ua txhaum me me hais tawm, xws li qhov lawv noj yam qab qab ntawm pluas mov, qhov lawv tsuas quav ntsej txog lawv tus kheej xwb, thiab tsis ua tib zoo xav txog lwm tus li, mas lawv yuav hais tias, “Kuv yeej zoo li no txij thaum kuv yog ib tug me nyuam yaus los lawm. Kuv swm rau qhov ntawd lawm. Kuv yeej tsis xav txog lwm tus li. Kuv yeej ib txwm ua ib lub neej uas muaj meej mom, muaj niam muaj txiv hwm kuv thiab muaj pog muaj yawg hlub kuv heev. Kuv yog tag nrho kuv tsev neeg lub ntsiab muag ntag.” Qhov no yog ib tug neeg uas tawv heev thiab yog txoj kev nkag siab yuam kev. Qhov no tsis yog ib qho kev tsis paub txaj muag thiab ntsej muag tuab heev lod? Koj niam koj txiv hlub koj heev—qhov ntawd puas txhais hais tias lwm tus los yuav tsum tau hlub heev thiab? Koj cov txheeb ze hwm koj thiab hlub koj heev—qhov ntawd puas ua rau koj ua tsis muaj hauv paus hauv ntsis thiab lam tau lam ua nyob rau hauv Vajtswv lub tsev? Qhov ntawd puas yog ib qho uas siv tau? Qhov no puas yog tus cwj pwm zoo rau koj tus moj yam qias vuab tsuab? Qhov no puas yog ib tug cwj pwm uas caum qhov tseeb? (Tsis yog.) Thaum ib yam dab tsi los raug rau cov tib neeg no, thaum lawv muaj ib yam teeb meem dab tsi los cuam tshuam rau lawv tus moj yam qias vuab tsuab los sis lawv lub neej, mas lawv nrhiav kev daws los teb rau qhov ntawd, los piav qhov ntawd, los daws qhov ntawd. Lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb los sis thov Vajtswv, thiab lawv tsis los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los xav txog lawv tus kheej li. Yog tsis muaj kev xav txog tus kheej li, ib tug tib neeg puas tuaj yeem paub lawv tej teeb meem thiab lawv txoj kev qias vuab tsuab? (Tsis tuaj yeem paub.) Thiab lawv puas tuaj yeem lees txim hloov dua siab tshiab yam tsis paub lawv txoj kev qias vuab tsuab li? (Tsis tuaj yeem.) Yog ib tug twg tsis tuaj yeem lees txim hloov dua siab tshiab li, ces lawv yuav ua neej raws li tus yam ntxwv dab tsi? Tsis yog tus yam ntxwv uas zam txim rau yus tus kheej lod? Tsis yog tus yam ntxwv uas xav hais tias txawm lawv tau nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm los xij, lawv tsis tau ua kev phem los sis ua txhaum tej kev cai tswj fwm—hais tias txawm ua li ntawd es tsis mus raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los xij, qhov no tsis yog txhob txwm, thiab yeej zam txim tau lod? (Yog.) Yog li, qhov ntawd puas yog tus yam ntxwv uas tus tib neeg caum qhov tseeb yuav tsum muaj? (Tsis yog.) Yog ib tug twg yeej tsis lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag thiab pheej ua neej raws li hom yam ntxwv no xwb, ces lawv puas yuav muaj peev xwm hloov tau lawv tus kheej? Tsis tau, lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm hloov tau li. Thiab yog ib tug tib neeg twg tsis hloov lawv tus kheej, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau lawv txoj kev phem tseg kiag li. Qhov tsis muaj peev xwm tso tau yus txoj kev phem tseg kiag li ntawd yog txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias yus xyaum ua tsis tau raws li qhov tseeb thiab tsis to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd kiag li. Qhov ntawd yog qhov uas pom tau tseeb tseeb. Yog koj tso tsis tau koj txoj kev phem tseg los sis xyaum ua tsis tau raws li qhov tseeb thiab tsis to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd li, ces yog koj xav ua kom Vajtswv hloov siab txog koj, ua kom tau Vajntsujplig tes hauj lwm tiav, kom tau txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev qhia kom paub qhov tseeb, thiab ua kom Vajtswv zam koj tej kev ua txhaum ntawd thiab daws koj txoj kev qias vuab tsuab, puas yuav ua tau li ntawd? (Tsis tau.) Yog ua tsis tau li ntawd no, koj txoj kev ntseeg Vajtswv puas tuaj yeem cawm tau koj dim? (Tsis tau.) Yog ib tug tib neeg muaj tus yam ntxwv uas zam txim thiab qhuas lawv tus kheej, mas lawv poob qab deb heev ntawm qhov tseeb lawm. Tej uas lawv tus kheej khwv heev rau ntawd, saib, mloog, thiab khiav rau ub rau no ntawd tej zaum yuav muaj feem xyuam ntsig txog txoj kev ntseeg Vajtswv, tiam sis tej ntawd yuav tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau qhov kev caum qhov tseeb los sis kev xyaum ua raws li qhov tseeb li. Qhov no yeej pom tau tseeb tseeb. Thiab vim tej ntawd tsis muaj feem xyuam ntsig txog txoj kev caum qhov tseeb los sis kev xyaum ua raws li qhov tseeb, ces tus tib neeg ntawd thiaj li yuav tsis xav txog lawv tus kheej, thiab lawv yuav tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej. Lawv yuav tsis paub tias lawv raug muab ua qias vuab tsuab npaum li cas, thiab lawv yuav tsis paub tias yuav xyaum txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab li cas, yog li ntawd mas haj yam zoo li lawv yuav tsis muaj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tseeb los sis ua tsis tau kom Vajtswv hloov Nws lub siab txog lawv. Yog koj muaj ib tug yam ntxwv zoo li no thiab xav kom Vajtswv xav txog koj, zam txim rau koj, los sis pom zoo rau koj, ces qhov ntawd yuav nyuaj heev. Qhov “pom zoo” ntawm no txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias Vajtswv lees paub yam koj ua, pom zoo rau qhov ntawd, thiab nco ntsoov qhov ntawd. Yog koj tsis tau txais tej no ib qho li, ces qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias koj tsis caum qhov tseeb nyob rau hauv tej uas koj ua, hauv koj tej kev tawm dag tawm zog, hauv tej uas koj nthuav tawm thiab tus cwj pwm. Txawm koj yuav xav li cas los tsis tseem ceeb, txawm yog koj muaj peev xwm ua qee tus cwj pwm zoo los xij, tej cwj pwm zoo no tsuas sawv cev qhia hais tias muaj ib lub siab uas txawj xav thiab qhov muaj qab hau me ntsis nyob rau hauv koj txoj kev ua neej xwb. Tiam sis tej cwj pwm zoo no tsis yog ib txoj kev qhia kom pom tseeb txog txoj kev caum qhov tseeb li, vim qhov koj pib, koj tej kev npaj siab, thiab tej kev txhawb siab ntawd tsis yog tej uas caum qhov tseeb. Tej uas txhawb qhov hais li ntawd yog dab tsi? Tej uas txhawb ntawd ces yog qhov hais tias koj tej kev xav, tej kev ua, los sis tej dej num tsis muaj ib qho nyob rau hauv txoj kev caum qhov tseeb li, thiab tej ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau qhov tseeb li. Yog txhua yam uas ib tug tib neeg ua es tsis yog ua kom Vajtswv pom zoo thiab lees paub, ces tej uas lawv ua ntawd tsis muaj dab tsi uas Vajtswv yuav pom zoo los sis lees paub li, thiab yeej pom qhov ntawd tseeb tseeb hais tias tej cwj pwm thiab tej kev xyaum ua raws no tsuas hu tau hais tias yog noob neej tej cwj pwm zoo xwb. Tej ntawd tsis yog tej cim uas qhia hais tias lawv tab tom xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tej ntawd yeej tsis yog tej cim uas qhia hais tias lawv tab tom caum qhov tseeb ntawd li. Cov tib neeg uas pheej hloov siab thiab pheej coj tus cwj pwm ua dog ua dig thiab lam tau lam ua ntawd mas tsis lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus li, thiab lawv tsis lees txais qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas li thiab. Lawv kuj pheej hais ub hais no rau lawv txoj kev tsis caum qhov tseeb thiab lawv txoj kev tsis muaj peev xwm los lees txais qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas thiab. Tus moj yam ntawd yog dab tsi? Tus moj yam ntawd yog tus moj yam dhuav qhov tseeb—Ntxwgnyoog tus moj yam ntag. Tib neeg muaj Ntxwgnyoog tus yeeb yam thiab nws tus moj yam lawm, yog li ntawd yeej paub tseeb hais tias, tib neeg yog Ntxwgnyoog tug lawm. Lawv yog Ntxwgnyoog cov dab phem, cov caj ceg, thiab yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb ntxwv. Ib txhia tib neeg mas muaj peev xwm lees hais tias lawv yog cov dab phem, Ntxwgnyoog, thiab yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv hais lus zoo zoo txog lawv txoj kev paub lawv tus kheej. Tab sis thaum ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm thiab lwm tus muab lawv qhia tshwm, qhuab ntuas lawv, thiab qhuab qhia lawv, mas lawv yuav ua txhua yam kom kawg lawv lub zog los kho lawv tus kheej es kom lawv thiaj li yuav tsis kam lees txais qhov tseeb kiag li. Qhov teeb meem nyob rau ntawm no yog dab tsi? Nyob rau qhov no, cov tib neeg no raug muab qhia tshwm du lug. Lawv hais lus tau zoo heev thaum lawv tham txog qhov paub lawv tus kheej, yog li vim li cas es thaum lawv raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas ntawd, lawv lees txais qhov tseeb tsis tau li? Nws muaj ib qho teeb meem nyob rau ntawm no. Qhov no tsis yog yam uas tsis tshua tshwm sim lod? Nws puas yog yam uas paub tau yooj yim? Qhov tseeb tiag, nws yeej yog mas. Muaj ob peb tug tib neeg yeej lees tias lawv yog cov dab phem thiab yog cov Ntxwgnyoog thaum lawv hais txog txoj kev paub lawv tus kheej, tab sis tsis kam lees txim hloov dua siab tshiab los sis tsis hloov tom qab ntawd xwb. Yog li, qhov kev tham txog txoj kev paub lawv tus kheej uas lawv hais txog ntawd tseeb los sis cuav? Lawv puas muaj txoj kev paub uas ua siab dawb paug txog lawv tus kheej, los sis tsuas yog ib txoj kev ntxias dag lwm tus xwb? Lo lus teb ces yog kev ntseeg yus tus kheej xwb. Yog li ntawd, yuav kom pom tau tias seb ib tug neeg twg puas muaj txoj kev paub tus kheej ntawd, ces koj yuav tsum txhob tsuas lam mloog lawv tham txog txoj kev paub ntawd xwb—koj yuav tsum saib rau tus cwj pwm uas lawv coj rau qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, thiab seb lawv puas tuaj yeem lees txais qhov tseeb. Qhov ntawd yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Leej twgtsis kam lees qhov raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia ces yog muaj ib lub ntsiab tseeb ntawm qhov tsis kam lees txais qhov tseeb, ntawm qhov tsis kam lees txais qhov tseeb ntawd, thiab lawv tus moj yam mas dhuav qhov tseeb lawm. Qhov ntawd mas ntseeg tsis tau li lawm. Ib txhia tib neeg mas tsis cia lwm tus qhuab ntuas lawv, txawm lawv tau nthuav qhov lawv qias vuab tsuab tawm ntau npaum li cas lawm los xij—tsis muaj leej twg yuav qhuab qhia thiab qhuab ntuas tau lawv li. Lawv tham tau txog qhov kev paub lawv tus kheej, raws li lawv siab nyiam, tab sis yog ib tug twg muab lawv qhia tshwm, thuam lawv, los sis qhuab ntuas lawv, ces txawm yuav yog tawm tsam npaum li cas npaum li cas los xij los sis raws li qhov muaj tseeb los xij li, lawv yeej yuav tsis kam lees txais li. Txawm lwm tus yuav muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab nthuav tawm rau kis twg los xij, lawv yog cov tawm tsam heev tshaj thiab yeej yuav muab cov laj thawj uas tshwj xeeb los tsim kho lawv tus kheej xwb, yeej tsis muaj kev zwm tseeb ib qho me me kiag li. Yog cov tib neeg zoo li ntawd tsis caum raws qhov tseeb li, ces yeej yuav ntsib teeb meem. Nyob rau hauv pawg ntseeg mas, kov tsis tau lawv thiab qhua ntuas tsis tau lawv li. Thaum tib neeg hais qee yam zoo txog lawv, mas qhov ntawd yuav ua rau lawv zoo siab; thaum tib neeg qhia tawm qee yam tsis zoo txog lawv, mas lawv yuav npau taws tuaj. Puas tsim nyog qee tus neeg muab lawv qhia tshwm hais tias: “Koj yog ib tug neeg zoo, tiam sis koj hloov siab heev. Koj pheej lam tau lam ua thiab ua dog ua dig xwb. Koj yuav tsum tau lees txais qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas ntawd. Qhov muab tej kev tu ncua thiab tus moj yam qias vuab tsuab tso tseg ntawd yuav tsis zoo rau koj dua lod?” Mas lawv yuav teb hais tias, “Kuv twb tsis tau ua dab tsi phem ne. Kuv twb tsis tau ua txhaum ne. Vim li cas koj thiaj li qhuab ntuas kuv? Txij thaum kuv yog ib tug me nyuam yaus los, tag nrho kuv niam kuv txiv thiab kuv cov pog cov yawg puav leej hlub kuv heev. Kuv yog tus lawv hlub tshaj, yog lawv lub ntisab muag kiag ntag. Tam sim no, ntawm no yog nyob rau hauv Vajtswv lub tsev tsis muaj leej twg hlub kuv kiag li—tsis muaj kev lom zem nyob rau ntawm no li! Nej ib txwm xaiv qee yam uas kuv ua txhaum los sis lwm yam los qhuab ntuas kuv tas li xwb. Kuv yuav ua li cas nyob tau li ntawd?” Qhov teeb meem nyob rau ntawm no yog dab tsi? Qhov pom tseeb tseeb ntawd qhia tau tam sid hais tias lawv niam lawv txiv thiab tsev neeg mas hlub cov tib neeg no dhau lawm, thiab tias tab txawm tam sim no los, lawv tsis paub tias yuav nplig lawv tus kheej lub siab li cas los sis yuav ua neej tsis tos leej twg li cas li. Koj tsev neeg tau hlub koj zoo li ib tug mlom, ces koj thiaj li tsis paub koj qhov chaw nyob rau hauv lub qab ntuj khwb no lawm. Koj thiaj li tau muaj txoj kev khav theeb phem, kev qhuas tias koj tus kheej coj ncaj, thiab hloov siab heev, uas koj twb tsis paub txog thiab tsis paub xav txog li. Koj ntseeg Vajtswv tiam sis tsis mloog Nws cov lus los sis xyaum ua raws li qhov tseeb li. Koj puas yuav tau txais qhov tseeb los ntawm ib txoj kev ntseeg Vajtswv zoo li no? Koj puas yuav to taub qhov muaj tiag ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd? Koj puas yuav ua tau lub neej zoo nkaus li ib tug tib neeg? Yeej tsis tau kiag li. Yog ib tug ntseeg Vajtswv lawm mas, yam tsawg kawg koj yuav tsum lees txais qhov tseeb thiab paub koj tus kheej. Tsuas yog ua li no xwb mas koj thiaj li yuav muaj peev xwm hloov tau. Yog koj pheej vam khom rau koj tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab hauv koj txoj kev ntseeg, yog koj tsuas nrhiav kev thaj yeeb thiab kev zoo siab xwb es tsis caum qhov tseeb li, yog koj tsis muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, thiab tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam ntawm lub neej txoj sia li, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj qab hau li. Yog ib tug ntseeg Vajtswv lawm mas, koj yuav tsum to taub qhov tseeb. Koj yuav tsum siv zog kom paub koj tus kheej. Koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb txawm yuav muaj dab tsi los raug rau koj los xij li, thiab koj yuav tsum kho txhua tus moj yam qias vuab tsuab uas tawm hauv koj tuaj los ntawm qhov kawm txog qhov tseeb kom raws li Vajtswv cov lus. Yog leej twg muab koj tus moj yam qias vuab tsuab qhia tawm, los sis koj tus kheej ntaus thawj hlo los saib tus moj yam qias vuab tsuab ntawd kom meej, yog koj muab tau tus moj yam qias vuab tsuab ntawd los piv rau Vajtswv cov lus, thiab tshuaj xyuas koj tus kheej, saib koj tus kheej kom meej, thiab paub koj tus kheej, thiab tom qab ntawd mus kho koj qhov teeb meem thiab xyaum lees txim hloov dua siab tshiab, ces koj yuav muaj peev xwm ua neej yam li ib tug tib neeg. Cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum lees txais qhov tseeb. Yog koj pheej nyiam qhov uas koj tsev neeg hlub, pheej zoo siab rau qhov uas yog lawv lub ntsiab muag kiag ntag, tus lawv hlub tshaj, koj yuav tau txais dab tsi? Txawm koj yuav yog koj tsev neeg lub ntsiab muag kiag ntag thiab yog tus lawv hlub tshaj npaum li cas los xij, yog koj tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, ces koj yog cov khoom seem uas tsis muaj nqis li. Txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas muaj nuj nqis thaum koj caum qhov tseeb xwb. Thaum koj to taub qhov tseeb lawm, koj yuav paub tias yuav nplij koj tus kheej siab li cas, thiab koj yuav paub tias yuav ua neej li cas kom thiaj li tau txoj kev zoo siab tseeb thiab ua ib tug neeg uas Vajtswv txaus siab rau. Tsis muaj ib qho xwm txheej hauv tsev neeg, thiab tsis muaj tej uas yus tus kheej ua tau zoo, tej kev zoo los sis tej peev xwm, yuav sawv cev tau rau qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li, thiab tsis tsim nyog ib qho uas zoo li no ua rau koj tsis caum qhov tseeb. Qhov tau txais qhov tseeb mas thiaj li yog qhov uas coj tau kev zoo siab tseeb los rau tib neeg, cia lawv ua ib lub neej uas tseem ceeb, thiab ua rau lawv muaj ib lub hom phiaj uas zoo heev. Tej no yog tej uas muaj tseeb.

Ib txhia tib neeg mas, tom qab los ua cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm nyob rau hauv pawg ntseeg lawm, lawv ntseeg hais tias lawv tus kheej yuav tau zoo thiab xav hais tias thaum kawg lawv muaj lub hwv tsam uas yuav nrov lawm. Lawv zoo siab rau lawv tus kheej ces txawm pib muab lawv lub zog coj los siv; lawv ua raws li lawv tej hom phiaj ywj siab thiab qhia lawv tej peev xwm tag nrho. Cov tib neeg no muaj kev paub qab paub hau thiab muaj kev kawm, muaj tej kev txawj ua hauj lwm zoo, thiab tus xeeb ceem thiab txoj kev ua ib tug thawj coj. Lawv yog cov tshaj lij tshaj plaws nyob rau hauv lawv chav kawm thiab yog tus thawj ntawm pawg tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv, lawv yog tus thawj tswj los sis tus thawj pwm tsav ntawm lub tuam txhab uas lawv ua hauj lwm rau, thiab thaum lawv pib ntseeg Vajtswv thiab los rau hauv Nws lub tsev, lawv raug xaiv los ua ib tug thawj coj, yog li ntawd lawv thiaj li xav rau lawv tus kheej hais tias, “Ntuj ceeb tsheej yeej tsis tso kuv tseg li. Qhov ib tug neeg uas muaj peev xwm zoo li kuv no muaj lub meej mom qis mas ntshe yuav nyuaj. Kiag thaum kuv nqis ntawm txoj hauj lwm ua tus thawj pwm tsav ntawm lub tuam txhab los lawm, kuv los rau hauv Vajtswv lub tsev thiab ua txoj hauj lwm ua ib tug thawj coj. Tab txawm yog kuv sim ua ib tug neeg dog dig los kuv twb ua tsis tau lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev txhawb kuv, yog yam uas Nws tau npaj rau kuv ua lawm, yog li ntawd kuv yuav ua qhov ntawd.” Tom qab los ua ib tug thawj coj lawm, lawv muab lawv txoj kev ntsib kev pom, txoj kev paub, tej kev txawj ua hauj lwm, thiab txoj kev ua thawj coj ntawd coj los siv. Lawv xav hais tias lawv muaj peev xwm thiab tawv, thiab yog ib tug uas tshaj lij thiab muaj txuj ci tiag tiag li. Yog li ces qhov ntawd yog ib qho uas txaus hlub heev vim muaj ib qho teeb meem nyob rau ntawm no. Cov thawj coj uas tshaj lij, muaj peev xwm uas yug los ntawd yeej muaj ib lub peev xwm los coj lawm no—yam uas lawv ua tau zoo tshaj plaws nyob rau hauv pawg ntseeg yog dab tsi? Yog kev tsim tsa ib lub nceeg vaj rau lawv, txeeb tag nrho lub hwj chim rau lawv tus kheej, thiab tswj tej kev sib tham. Tom qab los ua ib tug thawj coj lawm, lawv tsis ua dab tsi li tsuas ua hauj lwm, khiav rau ub rau no, raug tej kev txom nyem, thiab tiv kev txom nyem vim lawv tus kheej lub koob meej thiab lub meej mom xwb. Lawv tsis quav ntsej txog lwm yam li. Lawv ntseeg hais tias lawv txoj kev khwv thiab tes hauj lwm yeej mus raws li Vajtswv lub siab nyiam lawm, tias lawv tsis muaj tus moj yam qias vuab tsuab, tias pawg ntseeg yeej ib txwm tim tsum lawv, thiab tias cov kwv tij thiab cov muam los kuj tim tsum lawv thiab. Lawv ntseeg hais tias yog tsis muaj lawv ces yeej ua tsis tau ib qho hauj lwm tiav li, tias lawv tus kheej yeej ua tau tej hauj lwm ntawd tag nrho thiab tswj tau lub hwj chim. Thiab lawv me ntsis muaj ib txoj kev tsim tsa lawv lub nceeg vaj rau lawv. Lawv muaj peev xwm tsim txhua yam, tej yam tshiab, tshwj xeeb yog lawv txawj ua zoo li cov nom tswv thiab ua zoo li zoo tshaj lwm tus, thiab xyaum qhia lwm tus li los saum ntuj los. Tsuas muaj ib qho tseem ceeb uas lawv ua tsis tau xwb: Tom qab los ua ib tug thawj coj lawm, lawv tsis muaj peev xwm hais lus rau lwm tus tawm hauv nruab siab tuaj, tsis paub lawv tus kheej, tsis pom lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab, los sis tsis mloog cov kwv tij thiab cov muam tej lus qhia ntxiv li lawm. Yog leej twg tawm qee lub tswv yim txawv lawm thaum sib tham txog kev ua hauj lwm, mas cov thawj coj no tsis yog yuav tsis kam txais yuav tej tswv yim ntawd xwb—lawv yuav qhia hais tias, “Nej tsis tau ua tib zoo xav txog qhov tswv yim ntawd. Kuv yog pawg ntseeg tus thawj coj—yog kuv ua li nej hais es tsis muaj dab tsi yuam kev, ces tsis ua cas, tiam sis yog qee yam tsis zoo tshwm sim tuaj, ces kuv yuav tau ris ib leeg xwb. Yog li ntawd, feem ntau, nej yeej hais tau nej tej kev xav—peb yeej soj ntsuam tau kom ncaj nruab nrab—tiam sis thaum kawg, yuav tsum yog kuv ib leeg ua tus xaiv thiab txiav txim siab seb yuav ua li cas txhua yam thiaj li tiav xwb.” Feem ntau, cov kwv tij thiab cov muam feem coob tsis tham los sis tsis qhia txog tes hauj lwm lawm, thiab cov thawj coj no yuav tsis thab qhia cov kwv tij thiab cov muam ntawd txog ib qho teeb meem uas nyob rau hauv tes hauj lwm ntawd li lawm thiab. Lawv pheej yuav txiav txim siab thiab txiav txim rau lwm tus yam tsis hais ib lo lus rau ib tug twg li, thiab lawv tseem muaj tej uas los daws lawv thiab. Lawv ntseeg hais tias, “Pawg ntseeg yog tus thawj coj pawg ntseeg, tus thawj coj ntawd npaj txoj kev ua. Tus thawj coj yog tus txiav txim siab rau thaum kawg rau txoj kev cov kwv tij thiab cov muam mus thiab txoj kev lawv taug.” Raws li ib txwm mas, cov thawj coj no yeej tswj cov kwv tij thiab cov muam txoj kev to taub lub neej txoj sia, txoj kev lawv taug, thiab txoj xub ke uas lawv caum. Thaum lawv tau los ua “tus thawj” lawm, lawv sib sau los tuav lub hwj chim thiab tsim tsa ib lub nceeg vaj rau lawv. Lawv tej kev ua mas tsis muaj qhov zoo li, thiab tos nco xwb, lawv twb txwv ob peb tug tib neeg thiab tsis cais cov kwv tij thiab cov muam uas caum qhov tseeb thiab muaj peev xwm to taub qhov tseeb lawm. Tib lub sij hawm ntawd mas, lawv tseem xav hais tias qhov ua li ntawd yog lawv tab tom tiv thaiv pawg ntseeg tes hauj lwm thiab cov neeg Vajtswv xaiv tej kev ntshaw thiab. Lawv ua txhua yam kom tsim nyog zoo li ntawd, daws thiab hais ub hais no kom zoo tshaj ntawd—yog li ntawd thaum kawg qhov ntawd yog dab tsi? Txhua yam uas lawv ua ces yog tiv thaiv lawv lub meej mom thiab lawv txoj kev tswj lub hwj chim xwb. Lawv coj tej hauv paus ntsiab lus, tej kev, thiab tej kev coj tus cwj pwm ntawm sab ntiaj teb thiab tsev neeg lub neej los rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab xav hais tias qhov ua li ntawd, yog lawv tab tom tiv thaiv Vajtswv lub tsev tej kev ntshaw ntag. Tiam sis lawv yeej tsis paub lawv tus kheej los sis xav txog lawv tus kheej li. Tab txawm yog qee tus neeg qhia tawm hais tias lawv tab tom ua txhaum tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, tab txawm yog lawv raug Vajtswv qhuab qhia, qhuab ntuas, thiab rau txim los xij, lawv yeej tsis ras txog tej ntawd li. Qhov teeb meem ntawd nyob rau qhov twg? Txij li hnub lawv tau los ua txoj hauj lwm ua thawj coj lawm, lawv saib lawv tes dej num zoo li ib txoj hauj lwm khwv noj khwv haus xwb, yog li ntawd qhov no yog qhov uas ua rau lawv taug cov tawm tsam Khetos txoj kev thiab ua kom paub tseeb tias lawv tsis muaj peev xwm caum qhov tseeb lawm. Tiam sis, nyob rau hauv “txoj hauj lwm khwv noj khwv haus” no mas, lawv ntseeg hais tias txhua yam lawv ua yog tab tom caum qhov tseeb xwb. Lawv saib txoj kev cawm qhov tseeb ntawd zoo li cas? Lawv tsom kwm lawv tus kheej lub meej mom thiab lub hwj chim los ntawm qhov ua txuj tiv thaiv cov kwv tij thiab cov muam thiab Vajtswv lub tsev tej kev ntshaw, thiab lawv ntseeg hais tias qhov no yog ib txoj kev qhia kom pom tseeb txog lawv txoj kev caum qhov tseeb. Lawv tsis paub dab tsi txog tus moj yam qias vuab tsuab uas lawv qhia pom tseeb thiab lawv nthuav tawm thaum lawv tseem tuav txoj hauj lwm no. Tab txawm yog qee zaus lawv muaj ib qho kev paub me ntsis hais tias qhov ntawd yog ib tug moj yam qias vuab tsuab, tias Vajtswv tsis nyiam qhov ntawd kiag li, tias qhov ntawd yog ib tug moj yam uas lim hiam, hloov nyuaj los xij, lawv hloov siab sai heev thiab xav hais tias: “Ua tsis tau li ntawd. Kuv yog tus thawj coj, thiab kuv yuav tsum muaj ib lub koob meej. Kuv cia cov kwv tij thiab cov muam pom kuv nthuav tus moj yam qias vuab tsuab tawm tsis tau.” Yog li ntawd, txawm lawv paub hais tias lawv tau nthuav ib txoj kev qias vuab tsuab loj heev tawm, thiab tias lawv tau ua ntau yam uas txhaum tej hauv paus ntsiab lus kom tsom kwm tau lawv lub meej mom thiab lub hwj chim los xij, thaum qee tus neeg muab lawv nthuav tawm, mas lawv nyiam dag los sis thaiv qhov ntawd, kom thiaj li tsis muaj leej twg yuav paub txog qhov ntawd li. Kiag thaum lawv tau lub hwj chim thiab lub meej mom lawm, mas lawv saib lawv tus kheej dawb huv heev thiab ua txhaum tsis tau li, xav hais tias lawv tus kheej mas zoo, yog, thuam tsis tau, thiab ntseeg tau. Thiab thaum tuav ib txoj hauj lwm zoo li no mas, lawv tawm tsam thiab tsis kam txais yuav ib lub suab uas tawm tsam lawv, ib qho kev qhia los sis kev tawm tswv yim uas muaj txiaj ntsim rau cov kwv tij thiab cov muam txoj kev to taub lub neej txoj sia thiab rau pawg ntseeg tes hauj lwm li. Lawv hais li cas los daws qhov tsis caum qhov tseeb ntawd? Lawv hais tias, “Kuv muaj meej mom, kuv yog ib tug neeg uas luag hwm—qhov ntawd txhais hais tias kuv muaj koob meej thiab tias kuv dawb huv thiab kuv ua txhaum tsis tau.” Qhov lawv cam thiab hais ub hais no ntawd, lawv puas caum tau qhov tseeb? (Tsis tau.) Lawv yeej caum tsis tau. Lawv ib txwm hais lus thiab ua los ntawm lawv txoj hauj lwm siab thiab xyiv fab rau tej yam zoo ntawm lawv lub meej mom xwb. Qhov ua li no, lawv yuam lawv tus kheej, thiab ua kom tsim nyog muab lawv nthuav tawm xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis txaus hlub lod? Lawv mas txaus hlub thiab ntxim ntxub, thiab kuj tsis ntxim nyiam kiag li thiab—lawv mas qias neeg heev! Yog ib tug thawj coj lawm mas, lawv hnav khaub ncaws zoo li ib tug neeg dawb huv. Ib tug neeg uas dawb huv, zoo, muaj koob meej, thiab yog—cov npe no yog dab tsi? Cov npe no yog cov saw hlau xauv ko taw xwb, thiab yog leej twg muab cov saw hlau xauv ko taw no coj los xauv taw lawm ces yuav caum tsis tau qhov tseeb ntxiv lawm. Yog ib tug twg muab cov saw hlau xauv ko taw no coj los xauv, ces txhais hais tias lawv tsis muaj ib qho kev yuav caum qhov tseeb ntxiv li lawm. Qhov tseem ceeb tshaj plaws uas cov tib neeg no tsis caum qhov tseeb ntawd yog dab tsi? Tseeb tiag, qhov ntawd yog qhov hais tias lawv tau raug lub meej mom txwv lawm. Lawv ib txwm xav rau lawv tus kheej hais tias: “Kuv yog tus thawj coj. Kuv yog tus saib xyuas nyob rau ntawm no. Kuv yog ib tug neeg uas luag hwm thiab muaj meej mom. Kuv yog ib tug neeg muaj meej mom. Kuv muaj ib tug moj yam khav theeb los sis phem tsis tau. Kuv qhia tawm thiab qhia txog kuv tus moj yam qias vuab tsuab tsis tau—kuv yuav tsum tiv thaiv kuv lub koob meej thiab lub koob lub npe. Kuv yuav tsum tau ua kom tib neeg cia siab rau kuv thiab hwm kuv.” Lawv ib txwm raug tej no txwv, yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj peev xwm qhib siab lug qhia tawm los sis xav txog thiab paub lawv tus kheej. Lawv raug tej no rhuav tshem. Lawv tej kev xav thiab lub siab puas mus raws li qhov tseeb? Yeej pom tseeb tseeb hais tias tej ntawd tsis mus raws li qhov tseeb. Tus cwj pwm uas tshwm nyob rau hauv lawv tej dej num—kev khav theeb thiab kev qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj, kev ua raws li lawv tus kheej xav, kev ua txuj, kev siv tswv yim dag, thiab lwm yam—tej kev ua no puas yog txoj kev caum qhov tseeb? (Tsis yog.) Pom tau tseeb heev hais tias, tej ntawd yeej tsis muaj ib qho yog txoj kev caum qhov tseeb li. Yog li ntawd qhov lawv daws los sis cam txog qhov tsis caum qhov tseeb ntawd yog dab tsi? (Lawv ntseeg hais tias cov thawj coj yog cov tib neeg uas muaj meej mom thiab muaj koob meej, thiab ntseeg hais tias tab txawm yog lawv muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab los xij, yeej tsis tuaj yeem muab nthuav tawm li.) Qhov no tsis yog ib txoj kev xav phem lod? Yog ib tug tib neeg twg lees hais tias nws muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab tiam sis tsis kam muab tus moj yam qias vuab tsuab ntawd nthuav tawm, tus tib neeg ntawd puas yog ib tug neeg uas lees txais qhov tseeb? Yog hais tias, ua ib tug thawj coj, es koj lees txais tsis tau qhov tseeb no, koj yuav ua li cas paub Vajtswv tes hauj lwm? Yuav ua li cas thiaj li yaug tau koj txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv? Thiab yog yaug tsis tau koj txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv es koj mus ua lub neej raws li koj tus moj yam qias vuab tsuab, ces koj yog ib tug thawj coj uas ua tsis tau hauj lwm kom muaj qab hau—koj yog ib tug thawj coj cuav xwb. Yog ib tug thawj coj lawm, koj muaj lub meej mom, tiam sis qhov ntawd tsuas yog ib qho ntawm qhov muaj ib txoj hauj lwm txawv, ib teg dej num txawv xwb—qhov ntawd tsis txhais hais tias koj tau los ua ib tug neeg uas luag hwm lawm. Koj tsis muaj koob meej tshaj lwm tus los sis zoo tshaj ib tug tib neeg uas ua tau zoo heev vim koj tau txais lub meej mom no thiab tau ua ib teg dej num txawv lawm. Yog yeej muaj cov tib neeg uas xav li no tiag tiag, tsis yog lawv tsis paub txaj muag li lod? (Yog.) Yuav hais li cas kom thiaj li yog tshaj? Lawv tsis paub tab kiag li, tsis yog lod? Thaum lawv tsis yog cov thawj coj, mas lawv ua lub siab dawb pawg saib taus tib neeg; lawv muaj peev xwm qhib siab lug nthuav qhia lawv txoj kev qias vuab tsuab tawm tuaj thiab tshuaj xyuas lawv tus moj yam qias vuab tsuab. Thaum lawv tau ua txoj hauj lwm ua ib tug thawj coj lawm, mas lawv hloov mus ua lwm tus tib neeg tag nrho li lawm. Vim li cas kuv thiaj li hais tias lawv hloov mus ua lwm tus tib neeg lawm? Vim lawv looj ib daim npog ntsej muag, hos tus tib neeg tiag tiag ces nyob tom qab ntawm daim npog ntsej muag ntawd lawm. Daim npog ntsej muag ntawd tsis nthuav dab tsi tawm kiag li, tsis muaj kev quaj, tsis muaj kev luag, tsis muaj kev zoo siab los sis kev npau taws, tsis muaj kev tu siab los sis kev xyiv fab, tsis muaj tej kev xav thiab kev ntshaw li—thiab yeej tsis muaj tus moj yam qias vuab tsuab li. Daim npog ntsej muag ntawd txoj kev nthuav tawm thiab tus yam ntxwv mas yeej zoo li qub txhua lub sij hawm, hos tag nrho tus thawj coj ntawd tus yam ntxwv tiag tiag, nws tus kheej tej kev xav thiab tej tswv yim mas nyob nraim nkoos tom qab ntawm daim npog ntsej muag ntawd, uas tsis muaj leej twg pom tej ntawd li. Muaj ib txhia thawj coj thiab neeg ua hauj lwm uas pheej xav txog lawv tus kheej tias muaj qhov luag hwm thiab muaj lub meej mom. Lawv ntshai tsam lawv yuav plam lawv lub koob meej yog qee tus neeg qhuab qhia thiab qhuab ntuas lawv, yog li ntawd lawv thiaj li tsis lees txais qhov tseeb. Lawv siv lawv lub meej mom thiab lub hwj chim mus hais cov lus qab zib, cov lus cuav thiab npog lawv tus moj yam qias vuab tsuab. Tib lub sij hawm ntawd, lawv ntseeg yuam kev ntsuav hais tias lawv zoo dua thiab dawb huv dua lwm tus thaum hais txog lawv lub meej mom, thiab hais tias vim li ntawd ces lawv thiaj li tsis tas yuav caum qhov tseeb li—tias qhov caum qhov tseeb ntawd yog cia rau lwm tus caum xwb. Txoj kev xav li no mas yuam kev lawm, thiab yog ib txoj kev tsis paub txaj muag thiab tsis paub qab hau li. Hom tib neeg no yeej coj tus cwj pwm zoo li ntawd. Los ntawm lub ntsiab tseeeb ntawm cov tib neeg zoo li no tus cwj pwm, ces thiaj li pom tau tseeb tseeb hais tias tsis yog lawv caum qhov tseeb. Tiam sis yog lawv tab tom caum lub meej mom thiab lub koob lub npe xwb. Thaum lawv ua hauj lwm, lawv tiv thaiv lawv lub meej mom thiab lub hwj chim xwb, thiab ua rau lawv tus kheej xav hais tias lawv tab tom nrhiav qhov tseeb ntag. Lawv tsuas zoo ib yam li Povlauj xwb, uas tag zog hais txog tes hauj lwm thiab tej dej num uas lawv tau ua lawm, tej hauj lwm uas lawv tau saib xyuas nyob rau hauv txoj kev ua pawg ntseeg tes hauj lwm, thiab tej uas lawv tau ua tiav thaum ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev lawm xwb. Feem ntau lawv suav tej no, zoo ib yam li thaum Povlauj hais tias, “Kuv tau tawm tsam nyob rau ib qho kev sib ntaus uas zoo heev lawm, kuv tau taug kuv txoj kev los xaus lawm, kuv tau khaws txoj kev ntseeg tseg lawm: Txij no mus ces yuav muaj ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj tseg rau kuv” (2 Timaute 4:7–8). Los ntawm qhov no, nws txhais hais tias tom qab taug nws txoj kev los xaus thiab tau tawm tsam nyob rau ib qho kev sib ntaus uas zoo heev lawm, ces yog lub sij hawm los xam seb nws muaj lub hwv tsam uas yuav dim ntau npaum li cas, seb tej uas nws ua loj npaum li cas, seb nws qhov nqi zog yuav loj npaum li cas, thiab yog lub sij hawm los thov Vajtswv kom muab nqi zog rau tej uas nws tau ua ntawd lawm. Nws txhais hais tias nws yuav tsis xav hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees yog hais tias Vajtswv tsis muab ib lub kaus mom vajntxwv los ua nqi zog rau nws, txhais hais tias nws yuav tsis kam zwm rau thiab haj tseem yws txog Vajtswv txoj kev tsis ncaj ncees thiab. Ib tug neeg zoo li no, uas muaj hom siab thiab tus moj yam no, puas yog caum qhov tseeb? Lawv puas yog tus uas zwm rau Vajtswv tiag tiag? Lawv puas kam muab lawv tus kheej tso rau hauv Vajtswv txoj kev coj kev qhia? Qhov no tsis meej heev lod? Lawv xav hais tias qhov lawv taug kev thiab sib ntaus sib tua ntawd yog txoj kev caum qhov tseeb lawm, ces lawv thiaj li tsis nrhiav qhov tseeb kiag li thiab lawv tsis muaj tej kev qhia kom pom tseeb txog txoj kev caum qhov tseeb ntawd tiag tiag li lawm—yog li ntawd lawv thiaj li tsis yog tus uas caum qhov tseeb.

Qhov peb tej lus qhia nyuam qhuab muab nthuav tawm kiag tam sim no ntawd yog tib neeg qhov teeb meem twg? Tshwj xeeb yog, tej lus qhia ntawd muab tib neeg tus moj yam twg nthuav tawm? Ib qho yooj yim ces yog qhov tib neeg dhuav qhov tseeb lawm thiab tsis kam lees txais qhov tseeb ntawd; qhov no yog ib hom cwj pwm kiag ntag. Lwm qhov uas tseem ceeb thiab yog qhov uas muaj nyob rau hauv lub ntsiab tseem ntawm txhua tus tib neeg tus moj yam mas yog: tsis kam hloov li. Qhov no kuj qhia pom tseeb heev thiab meej heev, tsis yog lod? (Yog.) Ob yam no yog txoj kev tseem ceeb uas tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab qhia pom tseeb thiab nthuav tawm tuaj. Tej cwm pwm kiag ntag, tej kev xam pom, tej yam ntxwv, thiab lwm yam zoo li no kiag ntag, qhia meej meej hais tias muaj ib txoj kev dhuav qhov tseeb nyob rau hauv tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab yam tseeb thiab yog heev. Yog lawm, yam uas nrov tshaj nyob rau hauv tib neeg tus moj yam ces yog tej kev qhia pom tseeb txog txoj kev tawv ncauj: Txawm Vajtswv yuav hais dab tsi, thiab txawm tib neeg yuav nthuav tus moj yam qias vuab tsuab dab tsi tawm nyob rau hauv txoj kev ua Vajtswv tes hauj lwm los xij, tib neeg tsis kam lees paub tej ntawd thiab tawm tsam tej ntawd yam tawv ncauj heev li. Dhau ntawm txoj kev tawm tsam uas pom tseeb tseeb los sis txoj kev tsis kam txais yuav uas thuam lwm tus lawm, tseem muaj lwm tus cwj pwm uas tib neeg tus kheej tsis txhawj txog Vajtswv tes hauj lwm, cuag nkaus li Vajtswv tes hauj lwm tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv li. Qhov yus tus kheej tsis txhawj txog Vajtswv ntawd txhais li cas? Qhov ntawd yog thaum ib tug tib neeg hais tias, “Hais li Koj nyiam—qhov ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau kuv. Koj txoj kev txiav txim los sis kev nthuav tawm ntawd tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau kuv li. Kuv tsis lees txais tej ntawd los sis tsis lees paub tej ntawd.” Puas yog peb hu tus cwj pwm zoo li no ua “tawv ncauj”? (Yog.) Tus cwj pwm ntawd yog ib txoj kev qhia pom tseeb txog txoj kev tawv ncauj. Cov tib neeg no hais tias, “Kuv ua neej li kuv nyiam, ua raws li txoj kev uas ua rau kuv tau zoo, thiab txoj kev uas ua rau kuv zoo siab. Tej cwj pwm uas Koj tham txog xws li kev khav theeb, kev dag ntxias, kev dhuav qhov tseeb, kev phem, kev lim hiam, thiab lwm yam ntawd—tab txawm kuv muaj tej ntawd los xij, ho ua li cas no? Kuv yuav tsis saib tej ntawd kom meej, los sis paub tej ntawd, los sis lees txais tej ntawd li. Qhov no yog qhov kuv ntseeg Vajtswv, Koj yuav ua li cas rau qhov kuv ntseeg ntawd?” Qhov no yog ib tug cwj pwm uas tawv ncauj. Thaum tib neeg tus kheej tsis txhawj txog Vajtswv cov lus los sis tsis ua raws li cov lus ntawd lawm, uas txhais hais tias lawv tsis quav ntsej Vajtswv, txawm Nws yuav hais dab tsi los xij, tsis hais Nws hais lus los qhia kom nco los sis los ceeb toom los sis los qhuab ntuas—txawm Nws yuav hais lus li cas, los sis lub hauv paus thiab lub hom phiaj ntawm qhov Nws hais lus ntawd yuav yog dab tsi los xij li—ces lawv tus cwj pwm yog ib tug cwj pwm uas tawv ncauj. Qhov ntawd txhais hais tias lawv tsis ua raws li Vajtswv lub siab nyiam uas maj rawm, thiab haj yam tsis ua raws li Nws lub siab dawb paug, uas txhob txwm xav los cawm tib neeg xwb. Txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, tib neeg tsis muaj lub siab koom tes thiab lawv tsis kam siv zog rau qhov tseeb. Tab txawm yog lawv lees paub hais tias Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev nthuav tawm yeej muaj tseeb tag nrho los xij, yeej tsis muaj kev tu siab nyob rau hauv lawv lub siab li, thiab lawv pheej ntseeg li lawv ntseeg yav dhau los xwb. Thaum kawg, thaum lawv tau hnov ntau zaj lus qhuab qhia lawm, lawv hais tib yam nkaus hais tias: “Kuv yog ib tug ntseeg tseeb, txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, kuv txoj kev ua neej tsis phem, kuv tsis txhob txwm ua kev phem, kuv muaj peev xwm tso txhua yam tseg, kuv nyiaj taus kev txom nyem, thiab kuv txaus siab hlo tiv kev txom nyem rau kuv txoj kev ntseeg. Vajtswv yuav tsis tso kuv tseg.” Qhov no tsis yog tsuas zoo li qhov Povlauj hais tias: “Kuv tau tawm tsam nyob rau ib qho kev sib ntaus uas zoo heev lawm, kuv tau taug kuv txoj kev los xaus lawm, kuv tau khaws txoj kev ntseeg tseg lawm: Txij no mus ces yuav muaj ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj tseg rau kuv” xwb lod? Hom cwj pwm ntawd yog hom cwj pwm uas tib neeg muaj. Tus moj yam uas txhawb ib tug cwj pwm zoo li no yog tus moj yam dab tsi? Yog txoj kev tawv ncauj xwb. Ib tug moj yam tawv ncauj puas hloov nyuaj? Puas muaj ib txoj kev los hloov? Txoj kev uas yooj yim thiab ncaj tshaj plaws ces yog los hloov tus cwj pwm uas koj coj rau Vajtswv cov lus thiab rau Vajtswv Tus Kheej xwb. Koj yuav ua li cas hloov tau tej no? Koj hloov tej no los ntawm qhov tshuaj xyuas thiab los paub tus yam ntxwv thiab lub siab xav uas tshwm ntawm koj tus cwj pwm tawv ncauj tuaj, thiab los ntawm qhov tshawb saib seb koj tej kev ua thiab cov lus twg, tej kev xam pom thiab tej kev npaj siab twg uas koj ua raws, thiab tshwj xeeb tshaj yog seb tej kev xav thiab tej tswv yim twg uas koj nthuav tawm tuaj ntawd, yog ua los ntawm koj tus moj yam tawv ncauj. Saib kom meej thiab kho tej cwj pwm, tej kev nthuav tawm thiab tej yam ntxwv no, ib qho zuj zus, thiab tom qab ntawd, hloov tej ntawd—kiag thaum koj tau saib meej thiab pom qee yam lawm, maj nroos los hloov yam ntawd. Piv txwv li, peb tsuas hais txog kev ua raws li peb tej kev nyiam thiab tej kev zoo siab xwb, uas yog txoj kev hloov hloov siab. Tus moj yam uas hloov hloov siab ntawd ua rau muaj kev dhuav qhov tseeb. Yog koj paub hais tias koj yog hom neeg ntawd, uas muaj hom moj yam qias vuab tsuab ntawd, es koj tsis xav txog koj tus kheej los sis tsis nrhiav qhov tseeb los kho tej ntawd li, thiab tawv ncauj ntsuav xav hais tias koj tsis ua cas li, ces qhov ntawd yog kev tawv ncauj ntag. Tom qab zaj lus qhuab qhia no lawm, tej zaum koj yuav ras hais tias, “Kuv tau hais tej yam zoo li ntawd, thiab kuv muaj tej kev xam pom zoo li ntawd. Kuv tus moj yam no yog ib tug moj yam uas dhuav qhov tseeb. Yog zoo li ntawd lawm, kuv yuav npaj kho tus moj yam ntawd.” Yog li, koj yuav npaj kho tus moj yam ntawd li cas? Npaj kho los ntawm qhov pib tso koj txoj kev xav hais tias koj siab tshaj lwm tus, koj txoj kev hloov hloov siab, thiab koj txoj kev ua dog ua dig tseg; txawm koj yuav zoo siab thiab tsis zoo siab los xij, saib seb Vajtswv tej kev cheem tsum yog dab tsi. Yog koj tso tau lub cev nqaij daim tawv tseg thiab xyaum ua raws li Vajtswv tej kev cheem tsum lawm, ua Nws yuav saib koj zoo li cas? Yog koj tuaj yeem pib los kho tej cwj pwm qias vuab tsuab no tiag tiag, ces nws yog ib lub cim qhia hais tias koj koom tes rau Vajtswv tes hauj lwm zoo heev. Koj yuav nco ntsoov tso thiab kho tus moj yam uas dhuav qhov tseeb ntawd, thiab tib lub sij hawm ntawd, koj yuav kho koj tus moj yam tawv ncauj thiab. Thaum koj kho tau ob tug moj yam qias vuab tsuab no lawm, koj yuav muaj peev xwm ua raws li Vajtswv hais thiab ua rau Vajtswv txaus siab, mas qhov no yuav ua rau Nws txaus siab heev. Yog nej to taub lub ntsiab ntawm tej lus qhia no thiab xyaum tso lub cev nqaij daim tawv tseg li no lawm, mas Kuv yuav zoo siab heev. Thiab cov lus uas kuv tau hais no thiaj li tsis nkim pov tseg.

Kev tawv ncauj yog ib qho teeb meem ntawm tus moj yam qias vuab tsuab; nws yog ib yam uas nyob rau hauv ib tug tib neeg tus yeeb yam, thiab nws tsis yooj yim kho. Thaum ib tug neeg twg muaj ib tug moj yam tawv ncauj lawm, mas feem ntau qhov ntawd ua kom muaj kev hais lus daws thiab kev sib cav, ua raws li lawv tus kheej tej tswv yim, thiab lees txais yam tshiab tsis yooj yim xwb. Muaj ntau lub sij hawm mas tib neeg yeej paub hais tias lawv tej tswv yim tsis yog lawm, tiam sis lawv ua raws li tej tswv yim ntawd txhawm rau lawv txoj kev khav theeb thiab kev khav txiv, thiab tawv mus kom txog thaum kawg. Ib tug moj yam tawv ncauj zoo li no mas hloov nyuaj heev, tab txawm yog tib neeg twb paub tus moj yam tawv ncauj ntawd lawm los xij. Yuav kom daws tau qhov teeb meem ntawm txoj kev tawv ncauj ntawd mas, tib neeg yuav tsum paub tib neeg txoj kev khav theeb, kev dag ntxias, kev lim hiam, kev dhuav qhov tseeb, thiab lwm tus moj yam uas zoo li no. Thaum tib neeg paub lawv tus kheej txoj kev khav theeb, kev dag ntxias, kev lim hiam, tias lawv dhuav qhov tseeb, tias lawv tsis txaus siab tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev tseg txawm lawv xav los xyaum ua raws li qhov tseeb los xij, tias lawv pheej hais ub hais no thiab piav qhia lawv tej kev nyuaj txawm lawv xav los ua raws li Vajtswv hais lawm los xij, mas yuav yooj yim rau lawv paub hais tias lawv muaj ib qho teeb meem uas yog kev tawv ncauj. Yuav kom daws tau qhov teeb meem no mas, tib neeg yuav tsum xub muaj tib neeg txoj kev paub li ib txwm muaj thiab pib xyaum los mloog Vajtswv cov lus ua ntej tso. Yog koj xav los ua Vajtswv cov yaj, koj yuav tsum xyaum los mloog Nws cov lus. Es koj yuav mloog cov lus ntawd li cas? Los ntawm qhov mloog txhua qhov teeb meem uas Vajtswv nthuav tawm nyob rau hauv Nws cov lus uas raug rau koj. Yog koj pom ib qho teeb meem, koj yuav tsum lees txais qhov teeb meem ntawd; koj yuav tsum tsis txhob ntseeg hais tias qhov teeb meem ntawd yog ib qho teeb meem uas lwm tus tib neeg muaj thiab, tias qhov teeb meem ntawd yog txhua tus qhov teeb meem, los sis yog noob neej qhov teeb meem, thiab tias qhov teeb meem ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj. Qhov koj muaj ib txoj kev ntseeg zoo li ntawd mas tsis yog lawm. Koj yuav tsum xav, los ntawm qhov Vajtswv cov lus nthuav tawm, seb koj puas muaj tej moj yam qias vuab tsuab los sis tej kev xav yuam kev uas Vajtswv muab nthuav tawm ntawd. Piv txwv li, thaum koj hnov Vajtswv cov lus muab tej kev qhia pom tseeb txog ib tug moj yam khav theeb uas tawm ntawm qee tus neeg tuaj ntawd nthuav tawm, ces koj yuav tsum xav rau koj tus kheej hais tias: “Kuv puas muaj tej kev qhia pom tseeb txog txoj kev khav theeb? Kuv yog ib tug tib neeg uas qias vuab tsuab, yog li ntawd kuv yuav tsum muaj qee qhov kev qhia pom tseeb no xwb; kuv yuav tsum xav seb kuv ua li ntawd nyob rau qhov twg. Tib neeg hais tias kuv khav theeb, tias kuv pheej muab hlob thiab tsav hwj chim, tias kuv txwv tib neeg thaum kuv hais lus. Qhov ntawd puas yog kuv tus moj yam tiag tiag?” Los ntawm txoj kev xav, thaum kawg koj yuav paub hais tias qhov uas Vajtswv cov lus nthuav tawm ntawd puav leej yog tag nrho lawm—tias koj yog ib tug neeg khav theeb. Thiab thaum qhov uas Vajtswv cov lus nthuav tawm ntawd puav leej yog tag nrho lawm, cuag nkaus li qhov ntawd haum raws nkaus li koj qhov xwm txheej yam tsis muaj qhov sib xws ib qho me me li, thiab zoo li haj yam yog tshaj thaum xav mus deb ntxiv lawm thiab, koj yuav tsum lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus, thiab thoob tsib thiab paub lub ntsiab tseeb ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab kom raws li cov lus ntawd. Ces koj yuav tu siab tiag tiag li. Nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv mas, tsuas yog noj thiab kev haus Nws cov lus li no xwb mas koj thiaj li yuav paub koj tus kheej. Yuav kom kho tau koj tus moj yam qias vuab tsuab mas, koj yuav tsum lees txais txoj kev txiav txim thiab kev nthuav tawm ntawm Vajtswv cov lus. Yog koj ua tsis tau li ntawd, ces yeej yuav tsis muaj kev rau koj tso koj tus moj yam qias vuab tsuab tseg li. Yog koj yog ib tug neeg ntse uas pom hais tias qhov Vajtswv cov lus nthuav tawm ntawd yeej yog lawm tiag tiag, los sis yog koj tuaj yeem lees hais tias ib nrab ntawm qhov Vajtswv cov lus nthuav tawm ntawd yeej yog lawm, no ces koj yuav tsum lees txais qhov ntawd kiag tam sim ntawd thiab lees rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Koj kuj yuav tsum thov Nws thiab xav txog koj tus kheej thiab. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav to taub hais tias tag nrho qhov Vajtswv cov lus nthuav tawm ntawd puav leej yog lawm, tias cov lus ntawd puav leej muaj tseeb, thiab tsis muaj dab tsi zoo tshaj ntawd lawm. Tsuas yog muaj ib lub siab uas hwm Vajtswv lees nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag xwb mas tib neeg thiaj li yuav xav txog lawv tus kheej tiag tiag. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm pom ntau yam txog tus moj yam qias vuab tsuab uas nyob rau hauv lawv, thiab tias lawv yeej khav theeb thiab qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj tiag tiag yam tsis paub ib qho me me li. Yog ib tug neeg twg yog tus nyiam qhov tseeb, ces lawv tus kheej yeej yuav muaj peev xwm txhos caug ntua pw hauv pem teb hawm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, lees rau Nws hais tias lawv qias vuab tsuab heev, thiab muaj lub siab lees txais Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim. Qhov ua li no, lawv thiaj li yuav muaj ib lub siab uas txawj tu siab, pib tsis lees paub lawv tus kheej thiab ntxub lawv tus kheej, thiab tu siab vim yav dhau los es tsis caum qhov tseeb, es xav hais tias, “Vim li cas kuv thiaj li tsis muaj peev xwm lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus thaum kuv pib nyeem cov lus ntawd? Tus cwj pwm uas kuv coj rau Nws cov lus no yog ib tug cwj pwm uas khav theeb, tsis yog lod? Ua li cas kuv yuav khav theeb ua luaj?” Tom qab xav txog lawv tus kheej li no tas li mus ib ntus lawm, ces nlawv yuav paub hais tias lawv yeej khav theeb tiag tiag, tias lawv tsis muaj peev xwm lees hais tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb thiab yog tej uas muaj tseeb tiag tiag, thiab tias lawv yeej tsis muaj ib qho kev paub me me li. Tiam sis qhov los paub lawv tus kheej ntawd mas yog ib qho nyuaj. Txhua zaus uas ib tug tib neeg xav, lawv tsuas muaj kev paub txog lawv tus kheej me ntsis ntxiv thiab tob me ntsis ntxiv xwb. Qhov yuav kom muaj txoj kev paub meej txog ib tug moj yam qias vuab tsuab ntawd mas tsis yog ib yam uas siv sij hawm luv luv es txawm siv yuav paub; tib neeg yuav tsum nyeem Vajtswv cov lus kom ntau ntxiv, thov Vajtswv kom ntau ntxiv, thiab xav txog lawv tus kheej kom ntau ntxiv. Tsuas yog ua li ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav maj mam paub lawv tus kheej. Txhua tus uas paub lawv tus kheej tiag tiag ntawd puav leej ua tsis tiav thiab dawm ob peb zaug nyob rau yav dhau los lawm, tom qab ntawd, lawv mam li nyeem Vajtswv cov lus, thov Nws, thiab xav txog lawv tus kheej, ces thaij li pom qhov tseeb ntawm lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab meej meej, thiab paub hais tias lawv yeej qias vuab tsuab tiag tiag, thiab yeej tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tiag tiag. Yog koj paub Vajtswv tes hauj lwm zoo li no, thiab koj thov Nws thiab nrhiav qhov tseeb thaum txhua yam raug rau koj, ces koj yuav maj mam los paub koj tus kheej. Ces muaj ib hnub, koj lub siab yeej yuav paub meej hais tias: “Tej zaum kuv yuav muaj peev xwm zoo dua lwm tus, tiam sis lub peev xwm no yog Vajtswv muab rau kuv xwb. Kuv yeej ib txwm khav theeb, hais txhua yam kom zoo tshaj lwm tus thaum kuv hais lus, thiab sim ua kom tib neeg ua txhua yam raws li kuv nyiam. Kuvtsis paub tiag tiag li—qhov no yog txoj kev khav theeb thiab kev qhuas tias kuv tus kheej coj ncaj! Los ntawm txoj kev xav, kuv thiaj li tau kawm paub txog kuv tus kheej tus moj yam khav theeb lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab txoj hmoov hlub, ces kuv thiaj li ua Nws tsaug rau qhov no!” Qhov los kawm paub txog koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab ntawd yog ib qho zoo los sis ib qho phem? (Ib qho zoo.) Txij ntawd mus, koj yuav tsum nrhiav kev seb yuav hais lus thiab yuav ua los ntawm txoj kev paub thiab kev mloog lus li cas, yuav sawv kom nrog lwm tus sib txig sib luag li cas, yuav saib lwm tus kom ncaj ncees yam tsis muaj kev txwv lawv li cas, yuav saib koj lub peev xwm, tej kev txawj, tej uas ua tau zoo, thiab lwm yam li cas. Qhov ua li no mas zoo ib yam li ib lub roob uas raug muab rauj tsoo mus ua hmoov av tag, tsoo ib zaug twg, mas yuav kho tau koj tus moj yam khav theeb. Tom qab ntawd, thaum koj nrog lwm tus sib tham los sis nrog lawv ua hauj lwm los ua ib teg dej num, koj yuav muaj peev xwm saib lawv tej kev xam pom kom yog thiab ua tib zoo cuab pob ntseg mloog kom zoo thaum koj mloog lawv hais. Thiab thaum koj hnov lawv hais ib qho kev xam pom uas yog lawm, ces koj yuav pom hais tias, “Zoo li kuv lub peev xwm tsis yog lub zoo tshaj plaws. Qhov muaj tseeb ces yog qhov hais tias txhua tus nyias yeej muaj nyias tej uas ua tau zoo; lawv tsis me dua kuv kiag li. Yav dhau los, kuv yeej ib txwm xav hais tias kuv muaj peev xwm zoo dua lwm tus. Qhov ntawd yog txoj kev qhuas kuv tus kheej thiab txoj kev tsis paub dab tsi uas siab nqaim nqaim xwb. Kuv muaj ib txoj kev pom uas nqaim heev, zoo ib yam li ib tug qav uas nyob hauv qab thu hauv ib lub qhov dej xwb. Qhov kev xav li ntawd mas tsis muaj kev paub tiag tiag li—nws yog txoj kev tsis paub txaj muag xwb! Kuv tus moj yam khav theeb ua rau kuv dig muag thiab lag ntseg lawm. Lwm tus tib neeg tej lus mas tsis nkag kuv pob ntseg li, thiab kuv xav hais tias kuv zoo tshaj lawv, tias kuv yog, uas qhov tseeb tiag, kuv yeej tsis zoo tshaj lawv ib tug twg li!” Txij thaum ntawd mus, koj yuav muaj txoj kev paub tob thiab kev paub txog koj tej kev tu ncua thiab koj lub siab me tiag tiag. Thiab tom qab ntawd, thaum koj kawm ntawm lwm tus, koj yuav ua tib zoo mloog lawv tej kev xam pom, ces koj yuav paub hais tias, “Muaj ntau tus tib neeg uas zoo dua kuv. Kuv lub peev xwm thiab txoj kev muaj peev xwm to taub ntawd puav leej nyob nruab nrab, zoo tshaj xwb.” Thaum paub li no lawm, koj yuav tsis muaj ib txoj kev ras txog koj tus kheej me ntsis lod? Thaum paub li no, thiab nquagxav txog koj tus kheej raws li Vajtswv cov lus lawm, koj yuav muaj peev xwm tau txais kev paub txog koj tus kheej tiag tiag uas tob tshaj ntawd. Koj yuav muaj peev xwm pom tshab plaws txog qhov tseeb ntawm koj txoj kev qias vuab tsuab, txog koj txoj kev txom nyem thiab txoj kev phem, txog koj txoj kev qias neeg uas lees txais tsis tau, thiab thaum lub sij hawm ntawd, koj tus kheej yuav dhuav koj thiab ntxub koj tus moj yam qias vuab tsuab. Ces thaum ntawd yuav yooj yim rau koj tso koj tus kheej tseg. Qhov ntawd yog qhov koj paub Vajtswv tes hauj lwm. Koj yuav tsum xav txog tej uas koj nthuav txoj kev qias vuab tsuab ntawd tawm kom raws li Vajtswv cov lus. Tshwj xeeb yog, tom qab nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm nyob rau hauv txhua qhov xwm txheej lawm, koj yuav tsum nquag xav txog koj tus kheej thiab paub koj tus kheej. Ces thaum ntawd yuav yooj yim rau koj pom koj lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab tseeb heev, thiab koj yuav muaj peev xwm ntxub koj txoj kev qias vuab tsuab, koj lub cev nqaij daim tawv, thiab Ntxwgnyoog tawm hauv nruab siab tuaj. Thiab los ntawm lub siab ntawd, koj yuav muaj peev xwm nyiam thiab siv zog rau qhov tseeb. Qhov ua li no, koj tus moj yam khav theeb thiaj li yuav tsis muaj zuj zus lawm, thiab koj yuav maj mam tso tau tus moj yam khav theeb ntawd tseg. Koj yuav muaj kev paub zuj zus, ces yuav yooj yim dua rau koj los zwm rau Vajtswv. Raws li lwm tus pom mas, yuav zoo li koj khov dua thiab nyob ruaj khov dua, thiab yuav zoo li koj hais lus zoo dua. Koj yuav muaj peev xwm mloog lwm tus hais, thiab koj yuav muab sij hawm rau lawv tham. Thaum lwm tus hais yog lawm, yuav yooj yim rau koj los lees txais lawv cov lus, thiab koj tej kev nrog tib neeg sib tham yuav tsis nyuaj li. Koj yuav muaj peev xwm nrog txhua tus koom tes yam sib haum xeeb heev. Yog hais tias qhov no yog qhov koj ua koj tes dej num, yog li koj yuav tsis muaj kev paub thiab kev ua neej lod? Qhov ntawd yog txoj kev uas los kho hom moj yam qias vuab tsuab no.

Tam sim no cia peb kawm me ntsis txog txoj kev kho tus moj yam qias vuab tsuab los ntawm qhov teeb meem ntawm tus moj yam tawv ncauj uas kuv nyuam qhuav hais txog ntawd. Yuav kom kho tau ib tug moj yam qias vuab tsuab ntawd mas, tib neeg yuav tsum xub lees txais qhov tseeb ua ntej tso. Qhov lees txais qhov tseeb ntawd qhov lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim; yog lees txais Nws cov lus uas muab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg txoj kev qias vuab tsuab nthuav tawm. Yog koj paub thiab tshuaj xyuas koj tej kev nthuav tawm txog txoj kev qias vuab tsuab, koj tej yam ntxwv qias vuab tsuab, thiab koj tej kev npaj siab thiab tej cwj pwm uas qias vuab tsuab raws li lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus, thiab koj muaj peev xwm nthuav lub ntsiab tseeb ntawm koj tej teeb meem tawm, ces koj yuav muaj txoj kev paub txog koj tus moj yam qias vuab tsuab, thiab koj yuav muaj txoj kev kho tus moj yam qias vuab tsuab ntawd. Tiam sis, yog koj tsis xyaum ua li no, ces tsis yog koj yuav tsis muaj peev xwm kho koj tus moj yam khav theeb xwb, koj kuj yuav tsis muaj kev los rhuav tshem koj tej moj yam qias vuab tsuab li thiab. Txhua tus tib neeg puav leej muaj ntau tus moj yam qias vuab tsuab. Tib neeg yuav tsum pib kho tej moj yam qias vuab tsuab ntawd qhov twg? Ua ntej tshaj plaws, tib neeg yuav tsum kho lawv txoj kev tawv ncauj tso, vim tus moj yam tawv ncauj ntawd tsis pub tib neeg txav mus ze Vajtswv, tsis pub nthiav qhov tseeb, thiab tsis pub zwm rau Vajtswv. Txoj kev tawv ncauj yog ib txoj kev thaiv tib neeg tej lus thov Vajtswv thiab kev nrog Vajtswv sib koom ua ke loj heev; txoj kev tawv ncauj ntawd yog qhov cuam tshuam tib neeg txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo li ib txwm muaj tshaj plaws. Tom qab koj kho tau koj tus moj yam tawv ncauj lawm, mas thiaj li yuav kho tau lwm tus moj yam yooj yim. Qhov kho ib tug moj yam qias vuab tsuab ntawd yog pib los ntawm txoj kev xav txog yus tus kheej thiab kev paub yus tus kheej. Kho txhua tus moj yam qias vuab tsuab uas koj paub txog—koj yim paub txog tej moj yam qias vuab tsuab ntawd, ces koj yim kho tau xwb; koj yim paub txog tej moj yam qias vuab tsuab ntawd tob, ces koj yim kho tau tej moj yam qias vuab tsuab ntawd zoo xwb. Qhov no yog tus txheej txheem ntawm txoj kev kho tej moj yam qias vuab tsuab; tus txheej txheem no yog ua tau los ntawm kev thov Vajtswv, thiab kev xav txog yus tus kheej thiab kev paub yus tus kheej thiab tshuaj xyuas lub ntsiab tseeb ntawm yus tus moj yam qias vuab tsuab los ntawm Vajtswv cov lus, kom txog ntua rau thaum yus muaj peev xwm tso tau txoj kev ntshaw ntawm lub cev tseg thiab xyaum ua raws li qhov tseeb lawm. Qhov paub lub ntsiab tseeb ntawm koj tus moj yam qias vuab ntsuab ntawd mas tsis yooj yim. Qhov paub koj tus kheej ntawd tsis yog hais dav dav hais tias, “Kuv yog ib tug neeg qias vuab tsuab; kuv yog ib tug dab; kuv yog Ntxwgnyoog cov xeeb ntxwv, yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb leej xeeb ntxwv; kuv tawm tsam thiab ua yeeb ncuab rau Vajtswv; kuv yog Nws tus yeeb ncuab.” Qhov hais li no tsis txhais hais tias koj twb paub txog koj tus kheej txoj kev qias vuab tsuab tiag tiag lawm. Tej zaum koj kawm tau cov lus ntawd los ntawm lwm tus los xwb ces thiaj li tsis tshua paub txog koj tus kheej. Txoj kev paub txog yus tus kheej tiag tiag ntawd tsis yog paub raws li tib neeg txoj kev kawm los sis tej kev txiav txim, qhov ntawd yog paub raws li Vajtswv cov lus—qhov ntawd yog pom lub txim ntawm tej moj yam qias vuab tsuab thiab txoj kev txom nyem uas koj tau raug vim tej moj yam qias vuab tsuab ntawd, paub hais tias tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tsis yog tsuas rhuav tshem koj xwb, tiam sis kuj rhuav tshem lwm tus tib neeg thiab. Qhov ntawd yog pom tshab plaws txog qhov muaj tseeb tias tej moj yam qias vuab tsuab ntawd yog los ntawm Ntxwgnyoog los, tias tej moj yam qias vuab tsuab ntawd yog Ntxwgnyoog cov tshuaj lom thiab tej tswv yim, thiab tias tej moj yam qias vuab tsuab ntawd puav leej ua yeeb ncuab rau qhov tseeb thiab rau Vajtswv. Thaum koj pom tshab plaws qhov teeb meem no lawm mas, koj thiaj li yuav paub koj tus moj yam qias vuab tsuab. Tom qab ib txhia tib neeg lees paub hais tias lawv yog dab Ntxwgnyoog lawm, los lawv tseem tsis lees txais qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas li thiab. Lawv tsis lees tias lawv tau ua ib yam dab tsi yuam kev los sis ua txhaum qhov tseeb li. Ua li cas rau lawv lawm? Lawv tseem tsis paub lawv tus kheej li thiab. Ib txhia tib neeg hais tias lawv yog dab Ntxwgnyoog, tiam sis yog koj nug lawv hais tias, “Vim li cas koj thiaj li hais tias koj yog dab Ntxwgnyoog?” mas lawv yuav tsis muaj peev xwm teb li. Qhov no qhia hais tias lawv tsis paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab, los sis lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb li. Yog lawv pom tau hais tias lawv tus yeeb yam yog dab tus yeeb yam, tias lawv tus moj yam qias vuab tsuab yog Ntxwgnyoog tus moj yam, thiab lees hais tias vim li ntawd lawv thiaj li yog dab, yog Ntxwgnyoog, ces lawv thiaj li yuav paub lawv tus kheej tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb. Txoj kev paub yus tus kheej tiag tiag ntawd yog paub los ntawm txoj kev nthuav tawm, kev txiav txim, kev xyaum ua, thiab kev paub txog Vajtswv cov lus. Qhov ntawd yog paub los ntawm txoj kev to taub qhov tseeb. Yog ib tug tib neeg twg tsis to taub qhov tseeb, ces txawm lawv yuav hais li cas txog lawv txoj kev paub lawv tus kheej los xij li, qhov ntawd qhuav qhawv xwb thiab tsis muaj qab hau li, vim lawv nrhiav tsis tau los sis tsis nkag siab tej uas nyob rau ntawm lub hauv paus thiab qhov tseem ceeb ntawd. Yuav kom paub yus tus kheej mas, tib neeg yuav tsum lees paub tias tus moj yam qias vuab tsuab twg uas lawv tau nthuav tawm nyob rau hauv tej qho xwm txheej twg tiag tiag, lawv txoj kev npaj siab yog dab tsi, lawv coj li cas, yam dab tsi ua rau lawv qias neeg, thiab vim li cas lawv thiaj li lees txais tsis tau qhov tseeb. Lawv yuav tsum muaj peev xwm hais tej no kom meej, tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li paub lawv tus kheej. Thaum qee tus tib neeg raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas mas, lawv lees hais tias lawv dhuav qhov tseeb lawm, tias lawv muaj tej kev tsis tshua ntseeg thiab tej kev to taub Vajtswv yuam kev, thiab tias lawv tawm tsam Nws. Lawv kuj lees paub hais tias tag nrho Vajtswv cov lus uas txiav txim rau tib neeg thiab muab tib neeg nthuav tawm ntawd puav leej muaj tseeb thiab. Qhov no qhia hais tias lawv muaj kev paub txog lawv tus kheej me ntsis lawm. Tiam sis vim lawv tsis muaj kev paub txog Vajtswv los sis Nws tes hauj lwm, vim lawv tsis to taub Nws lub siab nyiam, ces lawv txoj kev paub txog lawv tus kheej thiaj li ntiav ntiav xwb. Yog ib tug twg tsuas lees paub lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab xwb tiam sis tseem tsis tau pom lub hauv paus ntawm qhov teeb meem ntawd, lawv puas kho tau tej kev tsis tshua ntseeg, tej kev to taub yuam kev, thiab txoj kev tawm tsam Vajtswv? Tsis tau, lawv kho tsis tau li. Vim li no txoj kev paub txog lawv tus kheej ntawd thiaj li tsis tsuas yog ib txoj kev lees paub txog lawv txoj kev qias vuab tsuab thiab tej teeb meem xwb—lawv kuj yuav tsum to taub qhov tseeb thiab kho qhov teeb meem ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab uas nyob rau ntawm tus moj yam ntawd lub hauv paus thiab. Qhov ntawd xwb thiaj li yog tib txoj kev uas pom tshab plaws mus rau qhov tseeb ntawm tib neeg txoj kev qias vuab tsuab thiab muaj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Thaum cov uas nyiam qhov tseeb paub lawv tus kheej lawm, lawv kuj muaj peev xwm nrhiav kom to taub qhov tseeb los daws lawv tej teeb meem thiab. Tsuas yog hom kev paub txog tus kheej zoo li no xwb thiaj li tawg paj txi txiv. Thaum twg ib tug tib neeg nyiam qhov tseeb nyeem ib sob lus ntawm Vajtswv cov lus uas muab tib neeg nthuav tawm thiab txiav txim rau tib neeg lawm, mas ua ntej txhua yam huv si, lawv muaj txoj kev ntseeg hais tias Vajtswv cov lus uas muab tib neeg nthuav tawm ntawd muaj tseeb thiab yog, thiab tias Vajtswv cov lus uas txiav txim rau tib neeg ntawd yog qhov tseeb, thiab tias cov lus ntawd sawv cev rau Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Yam tsawg kawg mas cov uas nyiam qhov tseeb ntawd yuav tsum muaj peev xwm paub li no. Yog ib tug tib neeg twg twb tsis ntseeg Vajtswv cov lus, thiab tsis ntseeg hais tias qhov uas Vajtswv cov lus muab tib neeg nthuav tawm thiab txiav txim rau tib neeg ntawd yog tej uas muaj tseeb thiab yog qhov tseeb no, lawv puas tuaj yeem paub lawv tus kheej los ntawm Nws cov lus? Yeej tsis paub li—tab txawm yog lawv xav paub los xij, lawv yeej tsis paub li. Yog koj paub tau tseeb hauv koj txoj kev ntseeg hais tias tag nrho Vajtswv cov lus puav leej yog qhov tseeb, thiab ntseeg cov lus ntawd tag nrho, txawm Vajtswv yuav hais dab tsi los sis Nws tus xeeb ceem hais lus yuav zoo li cas los xij, yog koj muaj peev xwm ntseeg thiab lees txais Vajtswv cov lus ces tab txawm yog koj tsis to taub cov lus ntawd los xij, qhov ntawd yuav yooj yim rau koj los xav txog koj tus kheej thiab paub koj tus kheej los ntawm cov lus ntawd. Txoj kev xav txog yus tus kheej ntawd yuav tsum yog xav raws li qhov tseeb. Qhov ntawd yog qhov muaj tseeb. Tsuas yog Vajtswv cov lus xwb thiaj li yog qhov tseeb—tib neeg cov lus thiab Ntxwgnyoog cov lus tsis muaj ib lo yog qhov tseeb li. Ntxwgnyoog twb tau siv txhua hom kev kawm, kev qhia, thiab tswv yim los ua rau tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab los tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab tib neeg tsis paub xav thiab ruam heev li lawm es lawv thiaj li tsis yog tsuas tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej ib qho me me li lawm xwb, tiam sis lawv haj tseem muaj tej kev ntseeg yuam kev thiab tej kev nkag siab yuam kev thiab tsis kam txais yuav qhov tseeb li lawm thiab. Cov tib neeg zoo li no mas txhiv tsis tau. Cov uas muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb yeej ntseeg hais tias tsuas yog Nws cov lus xwb thiaj li yog qhov tseeb, lawv muaj peev xwm paub lawv tus kheej raws li lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb, thiab yog vim li ntawd lawv thiaj li muaj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Ib txhia tib neeg mas tsis caum qhov tseeb; lawv xav txog lawv tus kheej raws li tib neeg txoj kev kawm xwb, thiab lawv tsis lees dab tsi li vim tus cwj pwm ua txhaum, thiab txhua lub sij hawm, lawv tsis tuaj yeem pom tshab plaws lawv tus kheej lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab li. Txoj kev paub txog yus tus kheej zoo li no yog ib txoj kev paub uas tsis muaj qab hau dab tsi li thiab tsis tawg paj txi txiv li. Tib neeg yuav tsum muaj kev paub txog lawv tus kheej raws li Vajtswv cov lus, thiab tom qab xav lawm, mam li maj mam los paub tus moj yam qias vuab tsuab uas lawv nthuav tawm ntawd. Tib neeg yuav tsum muaj peev xwm ntsuas thiab paub lawv tej kev tu ncua, lub ntsiab tseeb ntawm lawv txoj kev ua neej, lawv tej kev xam pom txhua yam, lawv txoj kev pom lub neej thiab tej uas muaj nqis, raws li qhov tseeb, thiab tom qab ntawd los ntsuam xyuas thiab txiav txim siab kom yog rau txhua yam no. Ua li no mas lawv thiaj li maj mam muaj kev paub txog lawv tus kheej. Tiam sis txoj kev paub txog lawv tus kheej ntawd haj yam tob ntxiv thaum tib neeg paub txog lub neej ntxiv lawm, thiab ua ntej tib neeg tau txais qhov tseeb ntawd mas, tsis muaj hnub lawv yuav pom tshab plaws lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb tag nrho li. Yog tib neeg yeej paub lawv tus kheej tiag tiag lawm, mas lawv thiaj li yuav pom hais tias cov tib neeg uas qias vuab tsuab ntawd yeej yog Ntxwgnyoog cov xeeb ntxwv thiab cov neeg. Ces lawv mam li paub hais tias lawv tsis tsim nyog nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, tias lawv tsis tsim nyog tau txais Nws txoj kev hlub thiab kev cawm dim, thiab lawv yuav muaj peev xwm muab lawv tus kheej txhos caug ntua pw hauv pem teb hawm rau ntawm Nws lub xub ntiag. Tsuas yog cov uas muaj peev xwm paub txog qib zoo li no xwb thiaj li paub lawv tus kheej tiag tiag. Txoj kev paub yus tus kheej ntawd yog ib qho uas yuav tau paub ua ntej mas thiaj li yuav to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog ib tug twg xav xyaum ua raws li qhov tseeb thiab to taub qhov muaj tiag, mas lawv yuav tsum paub lawv tus kheej. Txhua tus tib neeg puav leej muaj tus moj yam qias vuab tsuab, tab txawm lawv tus kheej tsis xav muaj los xij, lawv yeej ib txwm raug tej moj yam qias vuab tsuab no khi thiab tswj kav. Lawv tsis muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb los sis mloog Vajtswv lus li. Yog li ntawd yog lawv xav ua tej no mas, lawv yuav tsum xub paub lawv tus kheej thiab kho lawv tej moj yam qias vuab tsuab tso. Tsuas yog los ntawm tus txheej txheem uas kho tus moj yam qias vuab tsuab xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub qhov tseeb thiab muaj kev paub txog Vajtswv; tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li yuav zwm tau rau Vajtswv thiab ua tau tim khawv rau Nws. Qhov ntawd yog qhov tib neeg tau txais qhov tseeb. Tus txheej txheem uas to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd ces yog tus uas kho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab ntag. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum ua dab tsi los kho lawv tus moj yam qias vuab tsuab? Ua ntej tshaj plaws, tib neeg yuav tsum paub lawv lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab tso. Tshwj xeeb tshaj mas, qhov no txhais hais tias paub tias tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tshwm tuaj li cas, thiab Ntxwgnyoog tej lus dag thiab tej kev nkag siab yuam kev twg uas lawv lees txais es thiaj li ua rau muaj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd. Thaum tib neeg to taub lub hauv paus uas ua rau muaj tus moj yam qias vuab tsuab no raws li Vajtswv cov lus tag nrho thiab muaj kev thoob tsib to nrog txog lub hauv paus ntawd lawm, mas lawv yuav tsis kam ua neej raws li lawv tus moj yam qias vuab tsuab mus ntxiv lawm, lawv tsuas xav zwm rau Vajtswv thiab ua neej raws li Nws cov lus lawm xwb. Thaum twg lawv nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm mas, lawv yuav muaj peev xwm paub tus moj yam qias vuab tsuab ntawd, tsis kam txais yuav tus moj yam qias vuab tsuab ntawd, thiab tso lawv txoj kev ntshaw ntawm lub cev tseg. Qhov xyaum ua raws thiab paub li no, lawv yuav maj mam tso tag nrho lawv tej moj yam qias vuab tsuab tseg.

Ib txhia tib neeg hais tias, “Thaum kuv nyeem Vajtswv cov lus uas nthuav tawm thiab txiav txim, mas kuv xav txog kuv tus kheej thiab ras dheev hais tias kuv khav theeb, txawj dag, twm xeeb, phem, tawv ncauj, thiab tsis muaj kev ua neej li.” Muaj ib txhia uas haj tseem hais tias lawv mas khav theeb heev, tias lawv mas yog cov tsiaj nyaum, tias lawv mas yog dab Ntxwgnyoog ntag. Qhov no puas yog txoj kev paub txog yus tus kheej tiag tiag? Yog lawv hais hauv nruab siab tuaj, es tsis yog qog ib yam dab tsi xwb, ces yam tsawg kawg qhov ntawd qhia hais tias lawv muaj qee qhov kev paub txog lawv tus kheej lawm, tsuas tshuav tib lo lus nug uas hais tias seb qhov kev paub txog lawv tus kheej ntawd yog ntiav los sis tob xwb. Yog lawv qog ib yam dab tsi, rov hais lwm tus tej lus xwb, ces qhov ntawd tsis yog kev paub txog lawv tus kheej tiag tiag. Txoj kev paub txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab ntawd mas yuav tsum yog qhov tseeb, paub txog txhua qhov teeb meem thiab txhua tus yam ntxwv—qhov no txhais tias qhia tau ntxaws ntxaws xws li tej yam ntxwv, tej kev nthuav tawm, tej cwj pwm, tej kev xav thiab tej tswv yim uas cuam tshuam rau tus moj yam qias vuab tsuab ntawd. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li paub lawv tus kheej tiag tiag. Thiab thaum ib tug tib neeg twg paub lawv tus kheej tiag tiag lawm, ces lawv yuav tu siab heev, thiab lawv yuav muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Yam uas tib neeg yuav tsum xyaum ua ua ntej tshaj plaws es thiaj li lees txim hloov dua siab tshiab tau ntawd yog dab tsi? (Tib neeg yuav tsum lees tej uas lawv ua yuam kev.) “Qhov lees tej uas lawv ua yuam kev” ntawd tsis yog txoj kev yog los nthuav qhov no tawm; tiam sis, qhov ntawd yog ib qho kev lees paub thiab kev paub tias tib neeg muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab xwb. Yog tib neeg hais tias lawv tus moj yam qias vuab tsuab yog ib qho ua yuam kev xwb, ces lawv hais tsis yog lawm. Tus moj yam qias vuab tsuab ntawd yog ib yam uas yog tib neeg tus yeeb yam tug, qee yam uas tswj kav ib tug tib neeg. Qhov ntawd tsis zoo ib yam li qhov ua yuam kev ib zaug xwb. Ib txhia tib neeg, tom qab muab txoj kev qias vuab tsuab nthuav tawm lawm, mas thov Vajtswv hais tias: “Au Vajtswv, kuv tau ua ib qho yuam kev lawm. Kuv thov txim.” Qhov no tsis yog lawm. “Qhov lees tias ua ib qho kev txhaum” ntawd yuav tsim nyog dua. Qhovuas tib neeg xyaum lees txim hloov dua siab tshiab kiag ntawd yog los ntawm kev paub lawv tus kheej thiab kev daws lawv tej teeb meem xwb. Thaum ib tug tib neeg twg nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm los sis ua ib qho kev txhaum, es mam li ras hais tias yog lawv tab tom tawm tsam Vajtswv thiaj li ua rau Nws ntxub lawm, mas lawv tsim nyog xav txog lawv tus kheej thiab paub lawv tus kheej raws li Vajtswv cov lus. Yog li ntawd, lawv yuav muaj qee qhov kev paub txog lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiab lees paub hais tias tus moj yam qias vuab tsuab ntawd yog los ntawm Ntxwgnyoog cov kuab lom thiab txoj kev qias vuab tsuab los. Tom qab ntawd, thaum lawv nrhiav tau tej hauv paus ntsiab lus uas hais txog kev xyaum ua raws li qhov tseeb thiab muaj peev xwm muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua raws lawm, ces qhov ntawd thiaj li yog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Txawm tib neeg yuav nthuav txoj kev qias vuab tsuab dab tsi tawm los xij li, yog lawv muaj peev xwm xub paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab, nrhiav qhov tseeb los kho tus moj yam qias vuab tsuab ntawd, thiab los xyaum ua raws li qhov tseeb ua ntej, ces qhov ntawd thiaj li yog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Ib txhia tib neeg mas paub txog lawv tus kheej me ntsis, tiam sis tsis muaj ib qho qhia txog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab nyob rau hauv lawv li, thiab tsis muaj ib qho pov thawj qhia tias lawv xyaum ua raws li qhov tseeb li. Yog lawv yeej tseem tsis hloov li tom qab muaj kev paub txog lawv tus kheej lawm, ces qhov ntawd nyob deb ntawm txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Yuav kom muaj tau txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag ntawd mas, tib neeg yuav tsum kho lawv tej moj yam qias vuab tsuab. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum xyaum ua thiab to taub li cas es thiaj li yuav kho tau lawv tej moj yam qias vuab tsuab tiag tiag? Ntawm no yog ib qho piv txwv. Tib neeg muaj tej moj yam txawj dag, lawv ib txwm dag thiab coj tsis ncaj. Yog koj paub li ntawd, ces lub hauv paus ntsiab lus uas yooj yim thiab ncaj tshaj plaws ntawm txoj kev xyaum ua los kho koj txoj kev dag ntawd ces yog los ua ib tug neeg coj ncaj, los hais qhov tseeb thiab ua yam ncaj ncaj xwb. Tswv Yexus hais tias, “Tab sis cia nej tej kev cev ncauj cev lus kom zoo li, Yog, ces yog; Tsis yog, ces tsis yog.” Yuav kom ua tau ib tug neeg coj ncaj mas, tib neeg yuav tsum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus. Txoj kev xyaum ua uas yooj yim no yog qhov ua tau zoo tshaj plaws, txoj kev xyaum ua no mas yooj yim to taub thiab yooj yim muab coj los xyaum ua. Txawm li cas los xij, vim tib neeg raug muab ua qias vuab tsuab dhau lawm, vim lawv txhua tus puav leej muaj tus yeeb yam phem thiab ua neej raws li tej moj yam phem xwb ces thiaj li nyuaj rau lawv los xyaum ua raws li qhov tseeb. Lawv xav coj ncaj, tiam sis lawv coj tsis tau. Lawv thiaj li dag thiab siv tswv yim dag, thiab txawm lawv yuav tu siab tom qab paub qhov no lawm los xij, lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm tso tej kev txwv ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tseg li thiab, yog li ntawd lawv thiaj li dag thiab coj tsis ncaj li lawv ua dhau los lawm mus li. Tsim nyog daws qhov teeb meem no li cas? Ib feem ntawm qhov kev daws ntawd ces yog paub hais tias lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab ntawd mas qias neeg thiab ntxim ntxub, thiab muaj peev xwm ntxub tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tawm hauv tib neeg nruab siab tuaj; lwm feem ces yog cob tib neeg tus kheej los xyaum ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, “Tab sis cia nej tej kev cev ncauj cev lus kom zoo li, Yog, ces yog; Tsis yog, ces tsis yog.” Thaum koj xyaum ua raws li lub hauv paus ntsiab lus no lawm, ces yog koj nyob rau hauv tus txheej txheem uas tab tom kho koj tus moj yam txawj dag lawm. Raws li ib txwm mas, yog koj muaj peev xwm xyaum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thaum tab tom kho koj tus moj yam txawj dag ntawd, ces qhov ntawd yog ib txoj kev qhia kom pom tseeb txog qhov koj hloov koj tus kheej thiab pib koj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm, thiab Vajtswv pom zoo rau qhov ntawd. Qhov no txhais hais tias thaum koj hloov koj tus kheej lawm, Vajtswv yuav hloov siab txog koj. Tseeb tiag, qhov Vajtswv ua li no yog ib qho kev zam txim rau tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab thiab txoj kev ntxeev siab. Nws zam txim rau tib neeg thiab tsis cim ntsoov lawv tej kev txhaum los sis lawv tej kev ua txhaum. Qhov ntawd puas tseeb txaus? Nej puas tau to taub qho no? Ntawm no yog lwm qhov piv txwv. Muab hais tias koj muaj ib tug moj yam khav theeb, thiab txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj los xij, koj yeej txaus siab hlo—koj ib txwm xav ua tus saib xyuas, kom lwm tus mloog koj lus, thiab ua li koj xav kom lawv ua. Ces muaj ib hnub koj mam li paub hais tias qhov no yog ua los ntawm ib tug moj yam khav theeb xwb. Qhov koj lees hais tias qhov ntawd yog ib tug moj yam khav theeb ntawd yog thawj kauj ruam mus rau txoj kev paub koj tus kheej. Txij ntawd mus, koj yuav tsum nrhiav ob peb zaj lus ntawm Vajtswv cov lus uas muab tus moj yam khav theeb ntawd nthuav tawm los piv rau koj tus kheej, thiab xav txog koj tus kheej thiab paub koj tus kheej. Yog koj pom hais tias qhov kev piv ntawd tsim nyog heev, thiab koj lees hais tias tus moj yam khav theeb uas Vajtswv muab nthuav tawm ntawd muaj nyob rau hauv koj, thiab tom qab ntawd koj thoob tsib thiab paub tias koj tus moj yam khav theeb ntawd los qhov twg los, thiab vim li cas thiaj li muaj tus moj yam khav theeb ntawd tshwm tuaj, thiab Ntxwgnyoog cov kuab lom, tej kev ntseeg yuam kev, thiab tej kev nkag siab yuam kev twg uas tswj tus moj yam khav theeb ntawd, thaum pom lub siab ntawm txhua lo lus nug no lawm, ces koj twb khawb mus yuav txog lub hauv paus ntawm koj txoj kev khav theeb lawm. Qhov no thiaj li yog txoj kev paub txog koj tus kheej tiag tiag. Thaum koj muaj lub ntsiab lus meej dua txog qhov koj nthuav tus moj yam qias vuab tsuab no tawm lawm, qhov ntawd yuav pab kom paub txog koj tus kheej tob dua thiab muaj qab hau dua tuaj. Koj yuav tsum ua dab tsi txuas ntxiv? Koj yuav tsum nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb hauv Vajtswv cov lus, thiab to taub tias tib neeg tus cwj pwm thiab kev hais lus zoo li cas thiaj li yog tej kev qhia pom tseeb txog txoj kev ua neej. Tom qab koj nrhiav tau txoj kev xyaum ua lawm, koj yuav tsum xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, thiab thaum koj lub siab hloov lawm, ces koj yuav lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Tsis yog koj tej lus hais thiab tej kev ua yuav muaj tej hauv paus ntsiab lus xwb, koj kuj yuav ua neej zoo nkaus li tib neeg thiab maj mam rhuav tshem koj tus moj yam qias vuab tsuab thiab. Lwm tus yuav pom koj li yog ib tug neeg tshiab lawm: Koj yuav tsis yog tus neeg qub uas qias vuab tsuab li yav dhau los ntxiv lawm, tiam sis yog tus uas rov yug dua rau hauv Vajtswv cov lus. Ib tug neeg zoo li no yog ib tug uas nws tus moj yam ntawm lub neej txoj sia tau hloov lawm.

Qhov paub yus tus kheej tsis yog ib qho yooj yim. Qhov paub ntawd yog paub los ntawm qhov lees txais qhov tseeb, nrog rau qhov xyaum ua thiab paub Vajtswv cov lus, thiab txoj kev paub yus tus kheej tiag tiag ntawd tsuas yog paub los ntawm qhov lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim xwb. Cov uas tsis tau raug kev txiav txim thiab kev rau txim mas, feem ntau, yeej tuaj yeem lees tej uas lawv tau ua yuam kev thiab tej uas lawv tau ua tsis yog lawm. Qhov lawv pom lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb kom meej meej ntawd mas yuav nyuaj heev. Vim li cas es tab txawm cov ntseeg uas nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd twb tsis ua tej yam kev txhaum thiab hloov lawv tus cwj pwm kom zoo tuaj lawm los, lawv yeej hloov tsis tau lawv tej moj yam ntawm lub neej li? Vim li cas, txawm lawv twb ntseeg Vajtswv lawm los, lawv tseem tawm tsam Nws, thiab haj tseem ntxeev siab rau Nws thiab? Yeej nyuaj rau cov tib neeg qias vuab tsuab los paub lub hauv paus ntawm qhov teeb meem no. Vim li cas txhua tus tib neeg thiaj li muaj tej moj yam phem? Vim hais tias Ntxwgnyoog tau ua rau tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab, thiab tib neeg tau lees txais nws tej lus dag thiab tej tswv yim lawm. Qhov ntawd thiaj li ua rau muaj tej moj yam qias vuab tsuab, thiab qhov ntawd thiaj li yog qhov ua rau Ntxwgnyoog tus moj yam dhau los ua lub hauv paus uas ua rau tib neeg tawm tsam Vajtswv lawm. Qhov no yog qhov uas tib neeg paub nyuaj tshaj plaws. Vajtswv tab tom ua Nws tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg los cawm tib neeg ntiaj teb kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab los daws lub hauv paus uas ua rau tib neeg ntiaj teb ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv. Ntxwgnyoog tau ua rau tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab los tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab nws tus yeeb yam tau nrhau cag mus rau hauv tib neeg lub siab lawm. Yog li ntawd, qhov xav txog yus tus kheej thiab paub txog yus tus kheej ib ob zaug xwb yeej daws tsis tau thiab tso tsis tau hom moj yam qias vuab tsuab ntawd tseg li. Tej moj yam qias vuab tsuab ntawd pheej tshwm tuaj thiab tawm tuaj tas li, yog li ntawd tib neeg yuav tsum lees txais qhov tseeb thiab tawm tsam lawv tej moj yam phem ntawd kom ntev mus kom txog ntua rau thaum lawv kov yeej Ntxwgnyoog lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li tso tau lawv tej moj yam qias vuab tsuab ntawd tseg tag nrho. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum thov Vajtswv tsis tu ncua, nrhiav qhov tseeb, xav txog lawv tus kheej, paub lawv tus kheej, thiab xyaum ua raws li qhov tseeb, mus kom txog ntua rau thaum txoj kev qias vuab tsuab ntawd tsis tshwm hauv lawv tuaj ntxiv, lawv tej moj yam ntawm lub neej hloov, thiab lawv muaj kev zwm rau Vajtswv lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Tej txiaj ntsim ntawm txhua qhov kev tawm tsam ntawd mas tej zaum yuav pom tsis tau meej kiag tam sim ntawd, thiab tej zaum koj tseem muaj tej moj yam qias vuab tsuab ntawd tom qab ntawd thiab. Tej zaum koj yuav xav phem thiab qaug zog me ntsis, tiam sis tsis kam tso tseg, thiab koj tseem siv zog ua, cia siab rau Vajtswv thiab vam khom rau Nws. Yog koj ua siab ntev ua li ntawd li ob los sis peb xyoos, ces koj yuav muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua tiag tiag, thiab hauv koj lub siab yuav muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab. Ces koj yuav pom tseeb tseeb hais tias txhua qhov uas ua tsis tau, txhua lub zog, thiab txhua yam uas koj tau txais ntawd yog ib lub cim zoo uas qhia hais tias koj tab tom txav mus rau ib txoj kev hloov koj tus moj yam thiab ua rau Vajtswv hloov siab txog koj lawm. Txawm tib neeg tsis paub txhua qhov kev hloov ntawd los xij, txoj kev hloov tus moj yam uas los ntawm txhua qhov kev hloov ntawd los mas lwm txoj kev ua los sis lwm yam yeej ua tsis tau li. Qhov no yog txoj kev uas tib neeg yuav tsum taug kom thiaj li hloov tau lawv tus moj yam thiab paub qhov tseeb txog kev ua neej. Qhov no yog qhov hloov tus moj yam uas yuav tsum tau xyaum ua. Yeej yog lawm, tib neeg yuav tsum muaj ib txoj kev to taub kom yog txog qhov hloov tus moj yam ntawd tias tshwm sim li cas: Qhov ntawd tsis yog ib qho kev hloov tseem ceeb uas ceeb tag thiab zoo siab kiag tam sim ntawd li lawv xav hauv nruab siab. Qhov kev hloov tus moj yam ntawd tsis yog tshwm sim li ntawd. Qhov kev hloov tus moj yam ntawd yog ib qho uas maj mam hloov zuj zus yam tsis ras txog li. Thaum tib neeg muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws lawm, mas lawv mam li pom cov txiaj ntsim ntawm lawv tes hauj lwm. Thaum koj tig saib rov qab tom qab uas taug txoj kev no los tau peb, los sis tsib, los sis kaum xyoo lawm, koj yuav ceeb tag hais tias koj tus moj yam hloov los ntau heev li lawm nyob rau kaum xyoo ntawd, tias koj txawv tag nrho li lawm. Tej zaum koj tus xeeb ceem thiab lub siab tseem tsis tau hloov, los sis tias koj txoj kev ua neej thiab lwm yam tseem tsis tau hloov, tiam sis tej moj yam, tej yam ntxwv, thiab tej cwj pwm uas koj nthuav tawm tuaj ntawd yuav txawv deb heev lawm, cuag nkaus li koj tau dhau los ua ib tug neeg txawv lawm. Vim li cas thiaj li yuav muaj ib txoj kev hloov zoo li no? Vim nyob rau hauv kaum lub xyoo ntawd, koj twb raug Vajtswv cov lus txiav txim thiab rau txim, qhuab qhia thiab qhuab ntuas, sim, thiab lim kom dawb huv ntau zaus lawm, thiab koj to taub ntau qhov tseeb lawm. Qhov ntawd yuav pib hloov nyob rau hauv koj tej kev xam pom txog txhua yam, uas yog ib qho hloov koj txoj kev pom txog lub neej thiab tej uas muaj nqis rau koj, uas tom qab ntawd yog ib qho hloov koj tus moj yam ntawm lub neej, ib qho hloov lub hauv paus uas koj vam khom rau kom muaj txoj sia nyob—thiab thaum tej kev hloov no tshwm sim lawm, koj mam li maj mam dhau los ua lwm tus neeg, uas yog ib tug neeg tshiab. Txawm koj tus xeeb ceem, lub siab, kev ua neej, thiab tab txawm koj txoj kev hais lus thiab tus yam ntxwv yuav tsis hloov los xij, koj hloov koj tus moj yam ntawm lub neej lawm, thiab tib qho ntawd xwb thiaj li yog ib qho kev hloov uas tseem ceeb heev. Dab tsi thiaj li yog tej cim uas qhia txog txoj kev hloov tus moj yam? Qhov kev hloov tus moj yam ntawd qhia kom pom tseeb tseeb li cas? Qhov kev hloov tus moj yam ntawd yog pib los ntawm qhov hloov tib neeg tej kev xam pom txog txhua yam—nws yog thaum tus tib neeg uas muaj cov tsis ntseeg tej kev xam pom txog txhua yam ntawd hloov thaum lawv muaj ib txoj kev to taub txog qhov tseeb lawm, thiab tej kev xam pom ntawd los ze zuj zus rau ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus lawm. Qhov no yog thawj theem ntawm txoj kev hloov tus moj yam. Dhau ntawd, los ntawm txoj kev xav txog lawv tus kheej thiab kev paub lawv tus kheej, tib neeg thiaj li mob siab xyaum ua raws li qhov tseeb lawm. Los tnawm txoj xav txog ntau txoj kev npaj siab, kev muaj siab, kev xav thiab tej tswv yim, kev xav phem, kev xam pom, thiab tej cwj pwm uas tshwm nyob rau hauv lawv ntawd, lawv thiaj li nrhiav tau lawv tej teeb meem, thiab pib tu siab rau tej teeb meem ntawd lawm. Tom qab ntawd, lawv thiaj li tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev tseg thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua lawm. Thiab thaum lawv ua li ntawd lawm, lawv mam li saib Vajtswv cov lus muaj nqis thiab haj yam saib qhov tseeb muaj nqis, thiab lees paub hais tias Khetos yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia. Lawv yuav haj yam txaus siab los raws Khetos qab thiab zwm rau Nws, thiab lawv mam li xav hais tias Vajtswv nthuav qhov tseeb tawm los muab tib neeg qhia tawm, txiav txim rau tib neeg, thiab rau txim rau tib neeg, thiab los hloov tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab, thiab tias qhov ua li ntawd yog Vajtswv cawm thiab ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm ib txoj kev uas muaj qab hau tiag tiag li. Lawv mam li xav hais tias yog tsis muaj Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim los sis txoj kev pab thiab kev coj qhia ntawm Nws cov lus, ces tib neeg yuav tsis muaj kev dim, thiab lawv yeej tsis tau txais tej qi zog zoo li ntawd li. Lawv mam li pib nyiam Vajtswv cov lus, thiab lawv mam li xav hais tias lawv vam khom rau cov lus ntawd nyob rau hauv lawv lub neej tiag tiag xwb, tias lawv tim tsum Nws cov lus los pab lawv, los coj lawv kev, thiab los ua kom txoj kev rau du rau lawv. Lawv lub siab yuav muaj kev thaj yeeb puv npo, thiab thaum muaj ib yam dab tsi los raug rau lawv lawm, lawv yuav nrhiav Vajtswv cov lus yam tsis ras txog li los txhawb lawv, thiab nrhiav tej hauv paus ntsiab lus thiab txoj kev xyaum ua uas nyob rau hauv cov lus ntawd. Qhov no yog ib qho txiaj ntsim los ntawm qhov kev paub txog yus tus kheej. Muaj lwm qhov txiaj ntsim thiab: Tib neeg yuav tsis coj ib tug cwj pwm tawv ncauj rau lawv tej kev nthuav tawm txog tej moj yam qias vuab tsuab ntawd li lawv tau coj los lawm. Tiam sis, lawv yuav muaj peev xwm ua siab txias txias thiab mloog Vajtswv cov lus vim muaj ib tug cwj pwm coj ncaj lawm, thiab lawv yuav muaj peev xwm lees txais qhov tseeb thiab yam zoo. Qhov no txhais hais tias thaum lawv nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm tuaj ntawd, lawv yuav tsis zoo li yav dhau los ntxiv lawm—tawv ncauj, tswj nyuaj, ua nruj ua tsiv, khav theeb, khav txiv, thiab lim hiam—tiam sis, lawv yuav ua tib zoo xav txog lawv tus kheej thiab muaj kev paub txog lawv tej teeb meem tiag tiag. Tej zaum lawv yuav tsis paub tias lub ntsiab tseeb ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab ntawd yog dab tsi, tiam sis lawv tus kheej yuav muaj peev xwm nyob twj ywm, thov Vajtswv, thiab nrhiav qhov tseeb, uas tom qab ntawd lawv mam li lees lawv tej teeb meem thiab lawv tus moj yam qias vuab tsuab, thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv, thiab txiav txim siab los coj lawv tus kheej kom txawv rau yav tom ntej. Qhov ntawd puav leej yog ib tug cwj pwm mloog lus. Ua li no, lawv thiaj li yuav muaj lub siab uas zwm rau Vajtswv. Txawm Vajtswv hais dab tsi, txawm Nws cheem tsum dab tsi ntawm lawv, txawm Nws ua tes hauj lwm dab tsi los sis tej xwm txheej uas Nws npaj rau lawv ntawd yog dab tsi los xij, yuav yooj yim rau tib neeg ua raws li tej ntawd. Lawv tej moj yam qias vuab tsuab yuav tsis yog ib qho teeb meem loj zoo li no rau lawv, tej moj yam qias vuab tsuab ntawd yuav kho tau thiab kov yeej yooj yim. Nyob rau theem ntawd, qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua ntawd yuav tsis nyuaj lawm, thiab lawv yuav muaj peev xwm zwm rau Vajtswv. Tej no yog tej cim uas qhia txog kev hloov tus moj yam. Thaum ib tug tib neeg twg tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab zwm rau Vajtswv tiag tiag lawm, ces hais tau hais tias lawv tus moj yam ntawm lub neej twb hloov lawm—ib txoj kev hloov tiag tiag, ib txoj kev hloov uas los ntawm txoj kev caum qhov tseeb nkaus xwb. Thiab txhua tus cwj pwm uas tshwm hauv tib neeg tuaj nyob rau hauv qhov txheej txheem no mas, tsis hais tej cwj pwm ntawd yog tej cwj pwm zoo los sis phem thiab ua tsis tau zoo li ib txwm li, tej cwj pwm ntawd yog tej uas yeej yuav muaj thiab yog tej uas txwv tsis tau. Vim muaj tej cwj pwm zoo lawm, mas yeej yuav tsum muaj tej cwj pwm phem thiab ua tsis tau zoo thiab—tiam sis tej cwj pwm phem thiab ua tsis tau zoo ntawd tsuas nyob ib ntus xwb. Thaum ib tug neeg twg muaj ib lub siab uas paub tseeb lawm, mas lawv mam li tsis tshua muaj tej yam ntxwv phem thiab ua tsis tau zoo, thiab muaj tej cwj pwm zoo thiab to taub ntau ntxiv, thiab lawv tej kev ua yuav zoo zuj zus tuaj. Ib tug neeg zoo li no yog ib tug neeg uas mloog Vajtswv lus, thiab yog ib tug uas nws tus moj yam ntawm lub neej ntawd hloov tom qab nws tej moj yam qias vuab tsuab raug muab yaug dawb huv lawm. Yeej hais tau hais tias tej no yog tej txiaj ntsim uas cov caum qhov tseeb tau txais los ntawm qhov raug Vajtswv cov lus txiav txim thiab rau txim, thiab los ntawm qhov raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas, raug sim, thiab raug lim kom dawb huv tas li.

Vim tam sim no txhua tus tib neeg tau hnov thiab to taub tej txheej txheem tseeb tseeb li ib txwm muaj txog txoj kev caum qhov tseeb lawm, mas lawv yuav tsum tsis txhob daws ub daws no los sis hais ub hais no tias vim li cas lawv thiaj li dhuav qhov tseeb, los sis tawm tsam qhov tseeb, los sis tsis caum qhov tseeb lawm. Thaum to taub qhov tseeb no thiab pom qhov teeb meem no meej meej lawm, tam sim no nej puas muaj kev thoob tsib to nrog txog tej uas tib neeg daws ub daws no thiab hais ub hais no txog qhov tsis caum qhov tseeb ntawd? Yog ib tug neeg laus zog hais tias, “Kuv laus lawm. Kuv tsis muaj siab los sis tsis kub siab li ib tug hluas lawm. Vim lub hnub nyoog, kuv tsis muaj qhov heev heev thiab qhov kev ntshaw li cov hluas lawm, thiab kuv tsis khav theeb ntxiv li lawm. Yog li ntawd, koj hais tias qhov kuv khav theeb ntawd mas tsis muaj tseeb li—kuv tsis khav theeb as!” Lawv hais puas yog? (Tsis yog.) Yeej tsis yog kiag li. Tam sim no nej txhua tus paub cov lus zoo li no lawm. Nej yuav muaj peev xwm muab tus tib neeg ntawd nthuav tawm hais tias, “Tab txawm koj laus lawm los, koj tseem muaj ib tug moj yam khav theeb. Koj yeej ib txwm khav theeb tag koj sim neej yam tsis kho qhov kev khav theeb ntawd li. Koj puas xav ua neeg khav theeb mus ntxiv lawm?” Ib txhia tib neeg uas hluas zog hais tias, “Kuv tseem hluas heev, kuv tsis tau raug tej kev ntxhov siab ntawm lub zej lub zos los sis teeb meem thiab tsis tau mus rau ntau pab pawg uas sib txawv. Kuv tsis muaj tej kev paub li cov tib neeg uas tau mus thoob lub ntiaj teb ntawd paub—thiab qhov tseem ceeb tshaj ntawd yog, kuv tsis yog ib tug neeg uas tso siab tsis tau los sis ntxeev siab li cov hma laus ntawd. Yog ib tug hluas lawm, qhov kuv muaj ib tug moj yam khav theeb me ntsis ntawd yeej tsis ua cas; yam tsawg kawg ces tsuav kuv tsis cam, tsis dag, thiab tsis phem li ib tug neeg laus xwb.” Puas tsim nyog hais li no? (Tsis tsim nyog.) Txhua tus tib neeg puav leej muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. Qhov ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lub hnub nyoog los sis poj niam los sis txiv neej. Koj muaj yam uas lwm tus muaj, thiab lawv muaj yam uas koj muaj. Ib tug tsis tas taws tes rau ib tug li. Yeej yog lawm, qhov tsuas lees paub hais tias txhua tus puav leej muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab ntawd xwb mas tsis tau txaus li. Vim koj tau lees paub hais tias koj muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab lawm, ces koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb los kho tus moj yam qias vuab tsuab ntawd—koj yuav mus tsis txog koj lub hom phiaj mus txog ntua rau thaum koj tau txais qhov tseeb thiab koj tus moj yam hloov lawm. Thaum kawg qhov kho ib tug moj yam qias vuab tsuab ntawd mas yog nyob ntawm qhov seb koj puas lees txais qhov tseeb, tso koj tej kev daws li ub li no thiab hais ub hais no tseg, thiab muaj peev xwm ua tib zoo los fim koj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd xwb. Koj yuav tsum tsis txhob hais ub hais no los zam tus moj yam qias vuab tsuab ntawd los sis tsis quav ntsej tus moj yam qias vuab tsuab ntawd, thiab koj yuav tsum tsis txhob muaj qhov tsis kam txais yuav tus moj yam qias vuab tsuab ntawd. Tej no yog tej uas ua tau yooj yim. Qhov uas ua nyuaj tshaj plaws yog dab tsi? Kuv tuaj yeem xav txog qee yam. Muaj cov tib neeg uas hais tias, “Muab hais tias kuv caum qhov tseeb los sis tias kuv tsis caum, muab hais tias kuv tsis nyiam qhov tseeb los sis tias kuv dhuav qhov tseeb ntawd lawm, pom hais tias kuv muaj txhua tus moj yam qias vuab tsuab—kuv cia li tsis quav ntsej koj lawm xwb. Kuv ua yam uas Vajtswv lub tsev hais kom kuv ua los sis tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua xwb. Kuv mloog thaum qhuab qhia thiab tuaj sib txoos ua ke, kuv nrog nej nyeem thaum txhua tus tab tom noj thiab haus Vajtswv cov lus, kuv zaum saib tej yeeb yaj duab ntawm tej lus tim khawv uas hais txog kev paub, thiab kuv noj thaum nej noj. Kuv ua ib yam li nej xwb. Nej leej twg muaj cuab kav hais tias kuv tsis caum qhov tseeb? Qhov no yog qhov kuv ntseeg, yog li ntawd nej yuav ua thiab hais li nej nyiam los tau, kuv tsis quav ntsej!” Hom tib neeg no ua txuj tsis hais ub hais no los sis daws li ub li no li, tiam sis kuj tsis muaj kev npaj siab txog qhov caum qhov tseeb li thiab. Cuag nkaus li Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv li, cuag nkaus li lawv tsis cheem tsum txoj kev cawm dim ntawd li. Hom tib neeg zoo li no tsis hais meej meej hais tias, “Kuv txoj kev ua neej mas yeej zoo, kuv yeej ntseeg Vajtswv tiag tiag, kuv txaus siab hlo tso txhua yam tseg, kuv muaj peev xwm raug kev txom nyem thiab tiv kev txom nyem. Tshaj ntawd ntxiv, kuv puas yuav tsum tau lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txiv thiab?” Lawv tsis hais meej meej li no li, lawv tsis muaj ib tug cwj pwm tseeb rau qhov tseeb, thiab lawv tsis teem txim rau Vajtswv tes hauj lwm nyob rau sab nraud li. Txawm li cas los xij, Vajtswv saib cov tib neeg zoo li no zoo li cas xwb? Yog lawv tsis caum qhov tseeb, yog lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv cov lus thiab tsis saib tej lus ntawd kom muaj nqis li, ces tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau lawv ntawd mas meej heev li lawm. Qhov ntawd tsuas zoo ib yam li kab lus hauv phau Vajluskub uas hais tias, “Yog li ntawd vim koj sov sem so xwb, thiab tsis txias tsis kub li, Kuv thiaj li yuav muab koj nti tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj mus” (Qhia Tshwm 3:16). Vajtswv tsis xav tau lawv, ces qhov ntawd txhais hais tias muaj teeb meem lawm. Puas muaj cov tib neeg zoo li no nyob rau hauv pawg ntseeg? (Muaj.) Yog li ntawd, yuav muab lawv cais tawm li cas? Tsim nyog muab lawv cais tawm mus rau qhov twg? Tsis tas yuav muab lawv cais tawm li. Muab hais kom luv luv ces, cov tib neeg zoo li no tsis caum qhov tseeb li. Lawv tsis lees txais qhov tseeb los sis tsis xav txog lawv tus kheej thiab paub lawv tus kheej li, thiab lawv tsis muaj lub siab uas xav lees txim hloov dua siab tshiab li—tiam sis lawv muaj ib txoj kev ntseeg Vajtswv uas lam ntseeg thiab paub tsis meej xwb. Lawv ua yam uas Vajtswv lub tsev hais kom lawv ua, yam tsis ua rau muaj ib qho kev cuam tshuam los sis kev tab kaum li. Yog nug lawv hais tias, “Koj puas muaj ib txoj kev xav phem li?” “Tsis muaj.” “Koj puas muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab li?” “Tsis muaj.” “Koj puas xav kom tau kev cawm dim?” “Kuv tsis paub.” “Koj puas lees paub hais tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb?” “Kuv tsis paub.” Nug lawv txhua yam, es lawv hais tias lawv tsis paub. Cov tib neeg zoo li no puas muaj ib qho teeb meem li? (Muaj.) Yeej muaj, tiam sis lawv xav hais tias qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem, thiab xav hais tias tsis tas yuav daws qhov teeb meem ntawd li. Vajluskub hais tias, “Yog li ntawd vim koj sov sem so xwb, thiab tsis txias tsis kub li, Kuv thiaj li yuav muab koj nti tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj mus.” Cov lus uas hais tias—“Kuv thiaj li yuav muab koj nti tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj mus.” Kab lus—“Kuv thiaj li yuav muab koj nti tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj mus”—yog lub hauv paus ntsiab lus los saib xyuas cov tib neeg zoo li no; yog ib qho tshwm sim rau lawv. Qhov tsis txias tsis kub ntawd txhais hais tias cov tib neeg no tsis muaj ib qho kev xam pom li; nws txhais hais tias txawm koj yuav qhia txog tej yam ntawm txoj kev hloov tus moj yam los sis txoj kev cawm dim ntawd rau lawv los xij, lawv yeej tseem tsis quav ntsej li. Qhov “tsis quav ntsej” uas hais nyob rau ntawm no txhais li cas? Nws txhais hais tias lawv tsis nyiam tej yam zoo li no thiab tsis kam mloog txog tej zoo li no. Tej zaum ib txhia yuav hais tias, “Qhov tsis muaj tej kev xam pom los sis tej kev nthuav tawm txog txoj kev qias vuab tsuab ntawd ho txhaum dab tsi ua luaj?” Ruam tiag tiag! Cov no yog cov tsis muaj ntsujplig lawm, yog cov tib neeg tuag lawm, uas tsis txias tsis kub, thiab tsis muaj ib txoj hau kev uas Vajtswv yuav ua hauj lwm rau lawv li. Thaum hais txog cov tib neeg uas cawm tsis tau, mas Vajtswv cia li muab lawv nti tawm ces lawv tag li ntawd lawm xwb. Nws tsis ua hauj lwm rau lawv lawm, ces peb thiaj li tsis tas yuav ntsuas cov tib neeg zoo li no li, peb cia li tsis quav ntsej lawv xwb. Yog muaj cov tib neeg zoo li no nyob rau hauv pawg ntseeg, tej zaum lawv yuav nyob ntev yog lawv tsis ua rau muaj ib qho kev cuam tshuam dab tsi—yog lawv ua, ces lawv yuav raug muab ntxuav kom du mus. Qhov no yog ib qho uas daws tau yooj yim. Kuv cov lus mas hais ncaj qha rau cov uas lees txais tau qhov tseeb, cov uas xav los caum qhov tseeb thiab muaj ib tug cwj pwm tseeb txog qhov tseeb ntawd, cov uas lees paub hais tias lawv muaj tej moj yam qias vuab tsuab thiab cawm tau; cov lus ntawd yog tsom ntsoov rau cov uas tuaj yeem to taub Vajtswv cov lus thiab hnov Nws lub suab, cov lus ntawd yog tsom ntsoov rau Vajtswv cov yaj—cov ntawd yog cov tib neeg uas Vajtswv cov lus hais ncaj qha rau ntag. Vajtswv cov lus tsis hais ncaj qha rau cov uas tsis txias tsis kub rau Nws. Cov tib neeg zoo li no tsis nyiam qhov tseeb, thiab tsis txias tsis kub txog Vajtswv cov lus thiab tes hauj lwm. Qhov uas los saib xyuas cov tib neeg zoo li no yog qhov hais tias, “Tawm mus. Koj tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Kuv”—tsis txhob quav ntsej lawv thiab tsis txhob nkim ib lub dag zog rau lawv li.

Peb nyuam qhuav kawm txog qee qhov piv txwv tsis zoo uas ntsig txog lub ncauj lus ntawm qhov caum qhov tseeb xwb. Tib neeg xav txog ntau yam kev daws li ub li no, hais ub hais no, thiab hais tias tim ub tim no los tsis lees paub lawv tej kev nthuav tawm txog tej moj yam qias vuab tsuab ntawd yam tsis ras txog li—yeej yog lawm, lawv kuj pheej zais qhov lawv muaj tej moj yam qias vuab tsuab, qhov dag lawv tus kheej thiab lwm tus thiab. Tej no yog tib neeg tej kev ruam thiab kev tsis paub dab tsi li xwb. Ib qho mas, tib neeg lees paub hais tias tag nrho Vajtswv cov lus uas txiav txim rau tib neeg ntawd puav leej yog qhov tseeb; hos lwm qhov mas, lawv tsis lees paub hais tias lawv tus kheej muaj tej moj yam qias vuab tsuab, nrog rau lawv tej cwj pwm yuam kev uas ua txhaum qhov tseeb li. Qhov no yog ib lub cim qhia meej hais tias lawv tsis lees txais qhov tseeb. Txawm koj tsis lees paub los sis lees paub hais tias koj muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, los sis txawm koj pheej hais ub hais no, daws li ub li no, los sis cav heev vim koj tej kev nthuav tawm txog tus cwj pwm qias vuab tsuab ntawd los xij—muab hais kom luv luv ces, yog koj tsis lees txais qhov tseeb, ces koj yeej tsis tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim li xwb. Qhov no mas yeej cam tsis tau li. Thaum kawg txhua tus uas tsis caum qhov tseeb kiag li yuav raug muab nthuav tawm thiab muab ntiab tawm mus, txawm lawv yuav yog ib tug ntseeg los tau pes tsawg xyoo lawm los xij. Lub txim no yog ib qho uas txaus ntshai heev. Tshuav tsis ntev lawm xwb ces twb yuav txog qhov tej kev puas tsuaj nqis los lawm ces koj yuav raug muab nthuav tawm, thiab thaum tej kev puas tsuaj los lawm, ces koj yuav ntshai. Tej zaum koj yuav muaj ntau qhov kev daws li ub li no thiab hais ub hais no ntau heev, los sis tej zaum koj zais tau zoo heev thiab nkaum zoo heev, tiam sis muaj ib qho muaj tseeb uas tsis lees paub tsis tau li: Koj tus moj yam qias vuab tsuab yeej tseem zoo li qub, tsis tau hloov kiag li. Koj tsis muaj peev xwm paub koj tus kheej tiag tiag, koj tsis muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, thiab thaum kawg, koj yuav tsis muaj peev xwm hloov koj tus kheej los sis zwm rau Vajtswv tiag tiag, ces Vajtswv yuav tsis hloov siab txog koj. Thaum ntawd koj yuav tsis raug teeb meem loj lod? Koj yuav nyob rau qhov phom sij uas raug muab ntiab tawm mus. Vim li ntawd ib tug neeg ntse thiaj li yuav tso tej kev hais ub hais no uas tsis ntse thiab tej kev daws li ub li no uas ruam ruam ntawd tseg thiab muab lawv tej kev zais thiab kev nkaum ntawd tso pov tseg. Lawv yuav ua tib zoo fim tej moj yam qias vuab tsuab uas lawv nthuav tawm tuaj thiab siv tej hau kev uas yog los saib xyuas thiab kho tej moj yam qias vuab tsuab ntawd, uas yog siv zog ua txhua yam uas lawv ua thiab ua tej dej num kom zoo, kom Vajtswv thiaj li yuav hloov siab txog lawv. Yog Vajtswv hloov siab txog koj, ces qhov ntawd ua pov thawj qhia hais tias Nws tau zam txim rau koj txog koj txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam yav dhau los lawm. Koj yuav muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab, thiab koj yuav tsis muaj kev ntxhov siab mus ntxiv lawm, cuag nkaus li muab ib qho hnyav hnyav nqa hlo lawm. Qhov kev paub no yog qhov koj lub siab paub tseeb; tam sim no koj muaj ib qho kev cia siab rau txoj kev cawm dim lawm. Qhov kev cia siab no yog qhov uas koj tau tiv kev txom nyem nyob rau hauv koj txoj kev caum qhov tseeb thiab koj tej kev ua zoo lawm. Qhov kev cia siab ntawd yog qhov txiaj ntsim uas koj tau txais los ntawm txoj kev caum qhov tseeb thiab kev npaj tej kev ua zoo ntawd. Tiam sis, tej zaum koj yuav xav hais tias koj tus kheej ntse txaus lawm, thiab tej zaum koj yuav muaj peev xwm nrhiav kev daws li ub li no ntau heev los tiv thaiv thiab qhia koj tus kheej txhua zaus uas koj nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm. Tej zaum koj yuav zais thiab npog koj tus moj yam qias vuab tsuab, kom thiaj li tsis txhob tau xav txog tus moj yam qias vuab tsuab ntawd thiab paub tus moj yam qias vuab tsuab ntawd, yam li koj tsis tau nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab dab tsi tawm li. Tej zaum koj yuav xav hais tias koj tus kheej ntse heev, khiav tag los khiav dua, kom tsis txhob raug tej xwm txheej uas Vajtswv twb npaj tseg lawm ntawd muab nthuav tawm. Koj yuav tsis tau xav txog koj tus kheej los sis paub koj tus kheej lawm, koj yuav tsis tau txais qhov tseeb, thiab koj yuav plam ntau lub hwv tsam uas raug Vajtswv ua kom zoo tiav log lawm. Lub txim ntawm qhov no yuav yog dab tsi? Cia peb muab qhov seb koj puas muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab los sis tau txais txoj kev cawm dim ntawd tso tseg rau tam sim no tso, es tsuas hais tias yog Vajtswv muab hwv tsam rau koj los lees txim hloov dua siab tshiab tag los muab dua thiab, es tej hwv tsam ntawd tsis muaj ib lub hwv tsam uas yuav yuam tau koj kom hloov koj lub siab li, ces yog koj yuav raug teeb meem loj. Qhov koj tiv thaiv koj tus kheej zoo npaum li cas, qhov koj qhia koj tus kheej zoo npaum li cas, qhov koj zais koj tus kheej zoo npaum li cas, qhov koj hais ub hais no thiab daws koj tus kheej li ub li no zoo npaum li cas ntawd puas yuav tseem ceeb dab tsi? Yog Vajtswv twb muab cib fim rau koj tag los muab dua lawm, es qhov no yeej yuam tsis tau kom koj hloov koj lub siab li, ces koj yuav raug kev phom sij. Koj puas paub tias qhov ntawd phom sij npaum li cas? Koj pheej hais ub hais no rau koj tus moj yam qias vuab tsuab, hais ub hais no thiab daws li ub li no txog qhov tsis caum qhov tseeb ntawd, thiab tawm tsam thiab tsis kam txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim thiab Nws tes hauj lwm yam tawv ncauj heev, tiam sis, koj xav hais tias koj tus kheej tsis ua cas thiab ntseeg hais tias koj tsis tau dab tsi yuam kev li. Koj tsis kam lees txais qhov Vajtswv lub tsev saib xyuas, qhuab qhia, thiab qhuab ntuas koj, uas yog muaj ib lub siab uas ntxeev siab rau Nws es khiav tawm ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev cawm dim tag los khiav dua—Vajtswv twb tsis nyiam koj kiag li lawm thiab Nws twb muab koj tso tseg lawm, tiam sis, koj tseem xav hais tias tej zaum koj yuav dim thiab. Koj tsis paub hais tias koj twb taug txoj kev uas yuam kev mus deb zuj zus lawm thiab tias twb txhiv tsis tau koj lawm lod? Vajtswv kav nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Koj puas xav hais tias Vajtswv lub hwj chim muab tsis tau koj lawm thaum koj tawm tsam Nws thiab ua ntau yam kev phem? Koj tsis lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, koj tseem tsis tau txais qhov tseeb thiab txoj sia, thiab koj tsis muaj tej lus tim khawv uas hais txog kev paub kiag li. Vim li no, Vajtswv thiaj li teem txim rau koj. Koj coj kev puas tsuaj los rau koj tus kheej xwb. Hais txog qhov ntawd mas tsis muaj dab tsi ntse li—qhov ntawd yog txoj kev ruam, yog txoj kev uas ruam kawg li! Qhov ntawd yog kev puas tsuaj loj! Peb muab qhov no hais tawm rau ntawm no—yog koj tsis ntseeg, ces tos saib xwb. Qhov zoo dua mas koj tsis txhob xav tias yog koj muaj koj tej kev daws li ub li no ntau heev es thiaj li tsis caum qhov tseeb, thiab koj muaj koj txoj kev txawj hais lus heev thiab koj txoj kev dag ntxias, tias yog tsis muaj leej twg muaj cuab kav cav yeej koj thiab cov kwv tij thiab cov muam tsis muaj cuab kav muab koj nthuav tawm, thiab tias yog pawg ntseeg tsis muaj kev daws li ub li no los muab koj rho tawm, ces Vajtswv lub tsev yeej ua tsis tau dab tsi rau koj kiag li. Koj yuam kev txog qhov ntawd lawm. Koj pheej nrog Vajtswv sib tw; Kuv yuav saib seb koj tuaj yeem nrog Nws sib tw mus ntev npaum li cas! Koj puas yuav muaj peev xwm nrog Nws sib tw mus kom txog ntua hnub uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo hos rau txim rau cov neeg phem tom qab Nws tes hauj lwm tiav lawm? Koj puas tuaj yeem paub tseeb hais tias koj yuav tsis tuag rau hauv tej kev puas tsuaj ntawd—tias koj yuav dim tej kev puas tsuaj ntawd? Koj puas muaj hwj chim kav koj tus kheej txoj hmoo tiag tiag? Tej zaum koj tej kev daws li ub li no thiab kev hais ub hais no ntawd yuav ua rau koj khiav dim ntawm Vajtswv lub tsev txoj kev tshuaj xyuas li ib ntus xwb; tej zaum tej kev daws li ub li no thiab kev hais ub hais no ntawd yuav ua rau koj nthuav tau koj txoj kev ua neej nyob uas phem ntawd li ib lub sij hawm xwb. Tej zaum koj yuav muaj peev xwm ua rau tib neeg dig muag, thiab zais thiab dag lwm tus tas li nyob rau hauv pawg ntseeg thiab tau zaum ib lub rooj nyob rau ntawm pawg ntseeg ntawd li ib ntus—tiam sis koj yeej khiav tsis dim Vajtswv txoj kev tshuaj xyuas los sis kev tshawb xyuas kom meej li. Vajtswv txiav txim siab rau ib tug tib neeg lub txim raws li qhov seb lawv puas muaj qhov tseeb los tsis muaj xwb; Nws ua Nws tes hauj lwm thiab nplawm thiab. Txawm koj yuav yog hom tib neeg twg los sis tus dab twg los xij li, koj yeej khiav tsis dim Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev teem txim. Kiag thaum cov neeg Vajtswv xaiv to taub qhov tseeb thiab muaj kev thoob tsib to nrog lawm, ces yeej tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm khiav dim li lawm, qhov ntawd yog thaum koj yuav raug muab rho tawm ntawm pawg ntseeg mus ntag. Tej zaum ib txhia tib neeg yuav tsis ntseeg thiab yws hais tias, “Kuv tau khwv heev rau Vajtswv, tau ua hauj lwm rau Nws ntau heev, thiab tiv ib txoj kev txom nyem zoo li no lawm. Kuv tso kuv tsev neeg thiab kuv txoj kev yuav txij nkawm tseg; kuv muab kuv lub neej hluas rau Vajtswv thiab ua Nws tes hauj lwm. Kuv tso kuv txoj hauj lwm khwv noj khwv haus tseg thiab siv ib nrab ntawm kuv txoj sia lub zog, xav hais tias kuv yeej yuav tau txais tej koob hmoov uas Nws muab xwb xwb no. Kuv yeej tsis xav rau hauv nruab siab hais tias kuv yuav raug muab ntiab tawm mus vim qhov tsis caum qhov tseeb thiab tsis xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd xwb!” Koj tsis paub hais tias qhov tseeb kav nyob rau hauv Vajtswv lub tsev no lod? Qhov Vajtswv muab nqi zog rau leej twg thiab foom koob hmoov rau leej twg ntawd tsis meej rau koj lod? Yog qhov koj tso txhua yam tseg thiab qhov siv txhua yam ntawd tau ua rau muaj tej lus tim khawv uas hais txog kev paub tseeb, thiab tej ntawd kuj ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm thiab, ces Vajtswv yeej yuav muab nqi zog rau koj thiab foom koob hmoov rau koj xwb. Yog qhov koj tso txhua yam tseg thiab qhov siv txhua yam ntawd tsis yog tej lus tim khawv uas hais txog kev paub tseeb, thiab haj yam tsis yog ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm, tiam sis tej ntawd yog ua tim khawv rau koj tus kheej, yog ib qho thov Vajtswv kom lees paub tej uas koj ua tiav xwb, ces yog koj tab tom taug tib txoj kev ib yam li Povlauj ntag. Qhov uas koj ua ntawd yog kev phem thiab qhov ntawd yog tawm tsam Vajtswv, yog li ntawd Vajtswv yuav hais rau koj hais tias, “Koj uas yog tus neeg ua phem, txav kom deb ntawm Kuv!” Thiab qhov no yuav txhais li cas? Qhov no yuav ua pov thawj qhia hais tias koj twb swb lawm, koj yeej yuav poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj thiab raug rau txim xwb. Koj yuav ntsib kev puas tsuaj. Povlauj yog tus loj tshaj txhua tus neeg dog dig nyob rau nws tiam ntawd thaum hais txog lub meej mom, tes hauj lwm uas nws ua, nws txoj kev muaj peev xwm, thiab nws tej kev txawj—tiam sis dab tsi ua rau muaj tej ntawd? Txij thaum pib mus txog thaum xaus nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv, mas Povlauj ua txhua yam los nrog Vajtswv sib khom, kom pom zoo rau ib yam dab tsi; nws nrhiav kom tau ib qho nqi zog thiab ib lub kaus mom vajntxwv los ntawm Vajtswv los. Thaum kawg, nws tsis lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag los sis npaj ntau yam kev ua zoo—thiab raws li ib txwm mas, nws yeej tsis muaj tej lus tim khawv uas hais txog kev paub tseeb ntau li. Vajtswv puas zam txim tau rau nws yam tsis tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag? Nws puas ua tau rau Vajtswv hloov siab txog nws? Qhov ntawd yeej tsis muaj hnub li. Povlauj siv tag nrho nws lub neej rau tus Tswv, tiam sis vim nws taug ib tug tawm tsam Khetos txoj kev lawm ces thiaj li tsis kam lees txim hloov dua siab tshiab li, tsis yog nws tsis tau nqi zog xwb—nws raug Vajtswv rau txim thiab. Yeej hais tau hais tias lub txim uas nws raug ntawd yog kev puas tsuaj loj. Yog li ntawd, tam sim no kuv qhia rau koj meej meej hais tias yog koj tsis yog tus uas caum qhov tseeb, ces yam tsawg kawg koj yuav tsum muaj ib qho kev paub me ntsis thiab tsis txhob nrog Vajtswv sib cav los sis saib koj qhov txiaj ntsim thiab lub hom phiaj yam li ib qho kev twv txiaj, cuag nkaus li koj tab tom twv txiaj. Qhov ntawd yog sim nrog Vajtswv sib khom, uas yog ib txoj kev tawm tsam Nws. Thaum kawg cov uas ntseeg Vajtswv tiam sis tawm tsam Nws ntawd yuav tau dab tsi zoo? Thaum ntsib kev tuag lawm mas tib neeg mam li coj zoo xwb; cov uas muaj lub siab tawv los cam mas yuav tsis yeem swb mus txog ntua rau thaum lawv twb yuav tuag lawm. Yuav kom dim mas, txoj kev uas zoo tshaj plaws, yooj yim tshaj plaws, thiab ntse tshaj plaws ces yog los tso tag nrho koj tej kev hais ub hais no, tej kev daws li ub li no, thiab tej xwm txheej tseg, es los lees txais qhov tseeb thiab caum qhov tseeb kom khov kho, los ua kom Vajtswv hloov siab txog Koj xwb. Thaum Vajtswv hloov siab txog koj lawm, ces koj muaj kev cia siab tias yuav dim. Tib neeg txoj kev cia siab txog txoj kev cawm dim ntawd yog Vajtswv muab xwb, thiab qhov uas yuav tau ua ua ntej kom Vajtswv thiaj li muab qhov kev cia siab no rau koj mas yog qhov koj tso txhua yam uas koj nyiam tseg thiab tso txhua yam tseg es los raws Nws qab thiab caum qhov tseeb, yam tsis sim nrog Nws sib khom li. Txawm koj yuav laus los hluas, yog txiv neej los poj niam, muaj kev kawm los tsis muaj kev kawm los xij, qhov ntawd tsis tseem ceeb, thiab txawm koj yuav yug nyob rau qhov twg los xij, haj yam tsis tseem ceeb. Vajtswv yeej tsis saib tej no ib qho li. Tej zaum koj yuav hais tias, “Kuv muaj ib lub siab zoo. Kuv ua siab ntev, zam txim, thiab khuv leej. Yog kuv pheej ua siab ntev mus kom txog rau thaum kawg, qhov ntawd yuav ua rau Vajtswv hloov siab txog kuv.” Tej ntawd siv tsis tau li. Vajtswv tsis saib koj lub siab, los sis koj tus xeeb ceem, los sis koj txoj kev kawm, los sis koj lub hnub nyoog, thiab txawm koj yuav raug txom nyem ntau npaum li cas los sis koj tau ua hauj lwm tiav ntau npaum li cas lawm los xij, tej ntawd tsis tseem ceeb. Vajtswv yuav nug koj hais tias, “Ntau xyoo uas koj tau los ntseeg ntawd, koj tus moj yam puas tau hloov? Koj ua neej raws dab tsi xwb? Koj puas tau caum qhov tseeb? Koj puas tau lees txais Vajtswv cov lus?” Tej zaum koj yuav hais tias, “Kuv twb mloog cov lus ntawd thiab lees txais cov lus ntawd lawm.” Ces Vajtswv yuav nug koj hais tias, “Vim koj tau mloog cov lus ntawd, thiab koj tau lees txais cov lus ntawd lawm, koj kho puas tau tau koj tus moj yam qias vuab tsuab? Koj puas tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag? Koj puas tau zwm rau Vajtswv cov lus thiab lees txais cov lus ntawd tiag tiag?” Koj hais tias, “Kuv tau raug kev txom nyem thiab tiv kev txom nyem lawm; kuv tau siv kuv tus kheej thiab tso txhua yam tseg, thiab kuv tau fij txhua yam lawm—kuv kuj tau muab kuv cov me nyuam fij rau Vajtswv lawm thiab.” Tag nrho tej uas koj muab fij ntawd siv tsis tau li. Tej yam zoo li no pauv tsis tau tej koob hmoov ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej los sis siv tsis tau los ua kom Vajtswv hloov siab txog koj li. Tib txoj kev uas ua kom Vajtswv hloov siab txog koj ntawd ces yog los pib taug txoj kev uas caum qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm txoj kev li lawm. Tib neeg yuav tsum tsis txhob siv lub cib fim los sis txawj ntxias dag thaum hais txog kev cawm dim, vim tsis muaj lwm txoj kev lawm. Koj puas to taub? Koj yuav tsum to taub kom meej txog qhov no. Tsis txhob lam taus lam ua txog qhov no—tab txawm yog koj lam taus lam ua los, Vajtswv yuav tsis lam taus lam ua. Yog li ntawd, txij no mus koj yuav tsum ua dab tsi? Hloov pauv koj tus cwj pwm thiab hloov koj txoj kev xam pom, thiab cia Vajtswv cov lus ua qhov txhawb koj, txawm koj yuav ua dab tsi los xij. Tsis muaj “txoj kev zoo” uas tib neeg ua, tsis muaj qhov tib neeg hais ub hais no, tsis muaj tib neeg lub tswv yim, kev paub, tej kev coj ncaj ncees, tej kev ncaj ncees, los sis tab txawm lub siab uas txawj xav, thiab qhov uas tib neeg hu ua kev ncaj ncees thiab lub meej mom ntawd yuav sawv cev tau rau qhov tseeb li. Cia li muab tej no tso tseg, es ua koj lub siab kom tus, thiab nrhiav kev txhawb tag nrho koj txoj kev coj tus cwj pwm thiab kev ua nyob rau hauv Vajtswv cov lus. Thiab thaum koj nrhiav lawm, koj yuav pom Vajtswv txoj kev nthuav tawm txog ntau kis ntawm tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab nyob rau hauv Nws cov lus. Cia li muab koj tus kheej los piv rau cov lus ntawd, es kho koj tej moj yam qias vuab tsuab ntawd. Siv zog ua kom paub koj tus kheej kom sai li sai tau, muab txoj kev qias vuab tsuab tso pov tseg, es maj nroos los lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov koj tus kheej. Muab koj txoj kev phem tso tseg es nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb hauv koj tus cwj pwm thiab tej kev ua, kom raws li Vajtswv cov lus tag nrho—koj yuav tsum tsis txhob ua tej no raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab kiag li. Koj yuav tsum tsis txhob sim los nrog Vajtswv sib khom; koj yuav tsum tsis txhob sim muab koj txoj kev txom nyem thiab tej kev fij uas tsis tseem ceeb ntawd coj los pauv tej nqi zog thiab tej koob hmoov ntawm Vajtswv li. Tsis txhob ua tej yam ruam ruam zoo li no lawm, nyob tsam Vajtswv npau taws rau koj, ces yuav foom tsis zoo rau koj, thiab muab koj rhuav tshem kom ploj mus. Qhov ntawd puas meej? Nej puas tau to taub qhov no? (To taub lawm.) Yog li ntawd ces, kav tsij ua tib zoo xav txog qhov no kom zoo mus lawm yav tom ntej.

Txhua yam uas peb nyuam qhuav kawm txog ntawd mas muaj feem cuam tshuam rau txoj kev caum qhov tseeb, thiab txawm peb tsis tau teb ib lo lus tseeb tseeb rau lo lus nug uas xav txog qhov los caum qhov tseeb seb yog txhais li cas ntawd los xij, peb twb kawm txog qee yam uas hais txog tib neeg tej kev nkag siab yuam kev ntau yam thiab txoj kev paub yuam kev txog txoj kev caum qhov tseeb, nrog rau ntau yam kev nyuaj thiab tej teeb meem uas muaj nyob thaum tib neeg caum qhov tseeb lawm. Yuav kom muab hais tau tag mas, kuv xav muab qhov los caum qhov tseeb seb yog txhais li cas, tej kev uas txoj kev caum qhov tseeb qhia pom tseeb, thiab txoj kev uas xyaum caum qhov tseeb ntawd yog dab tsi kiag ntawd coj los zuaj zog ua ib teg hais. Yog li ntawd, qhov los caum qhov tseeb ntawd yog txhais li cas? Qhov los caum qhov tseeb ntawd yog los pib xyaum ua raws thiab paub Vajtswv cov lus, thiab tom qab ntawd muaj ib txoj kev to taub txog qhov tseeb thiab to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb los ntawm qhov uas paub Vajtswv cov lus, thiab los ua ib tug neeg uas paub Vajtswv thiab mloog Vajtswv lus tiag tiag. Qhov ntawd yog qhov kawg uas tau txais los ntawm txoj kev caum qhov tseeb. Yeej yog lawm, txoj kev caum qhov tseeb ntawd yog ib qho txheej txheem uas muaj nkauj ruam, thiab tau muab faib ua ntau theem. Thaum koj tau nyeem Vajtswv cov lus thiab pom hais tias cov lus ntawd yog qhov tseeb thiab yog qhov muaj tiag lawm, ces koj yuav pib xav txog koj tus kheej nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab muaj kev paub txog koj tus kheej. Koj yuav pom hais tias koj ntxeev siab heev thiab tias koj nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm ntau heev. Koj yuav xav kom muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua es zwm tau rau Vajtswv, thiab koj yuav pib siv zog rau qhov tseeb. Qhov ntawd yog kiag qhov uas tau ntawm kev xav txog koj tus kheej thiab kev paub txog koj tus kheej los ntag. Txij thaum ntawd mus, ces koj txoj kev paub txog lub neej pib lawm. Thaum koj pib tshuaj xyuas thiab saib tej yam ntxwv thiab tej teeb meem uas tshwm hauv koj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tuaj kom meej lawm, qhov no ua pov thawj qhia hais tias koj tau pib caum qhov tseeb lawm. Koj yuav muaj peev xwm rau siab ntso xav txog thiab saib txhua qhov teeb meem uas tshwm tuaj los sis txhua qhov kev qias vuab tsuab uas koj nthuav tawm tuaj ntawd. Thiab thaum koj paub hais tias tej ntawd yeej yog tej kev nthuav tawm txog txoj kev qias vuab tsuab thiab ib tug moj yam qias vuab tsuab lawm, ces koj mam li cia li nrhiav qhov tseeb thiab pib daws tej teeb meem ntawd. Txoj kev to taub lub neej txoj sia ntawd yog pib los ntawm kev xav txog koj tus kheej; nws yog thawj kauj ruam ntawm txoj kev caum qhov tseeb. Kiag tom qab ntawd, los ntawm txoj kev xav txog koj tus kheej thiab kev paub txog koj tus kheej ntawd koj mam li pom hais tias tag nrho Vajtswv cov lus uas nthuav tawm ntawd puav leej mus raws li tej uas muaj tseeb xwb. Thaum ntawd koj mam li muaj peev xwm ua raws li cov lus ntawd tawm hauv koj nruab siab tuaj, thiab lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus. Qhov ntawd yog kauj ruam ob ntawm txoj kev caum qhov tseeb. Tib neeg feem coob muaj peev xwm lees txais Vajtswv cov lus uas muab tib neeg tej cwj pwm qias vuab tsuab nthuav tawm, tiam sis lawv tsis tuaj yeem lees txais Vajtswv cov lus uas muab tib neeg lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab ntawd nthuav tawm yam yooj yim. Tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, lawv tsis lees paub qhov tob tob ntawm lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab; lawv tsuas lees paub Vajtswv cov lus uas muab tib neeg tej cwj pwm qias vuab tsuab nthuav tawm xwb. Vim li no, lawv thiaj li lees txais tsis tau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tawm hauv lawv nruab siab tuaj. Tiam sis, lawv muab tej ntawd saib yam li tsis tseem ceeb. Ib txhia hais tias, “Kuv tsuas muaj ob peb tug cwj pwm qias vuab tsuab xwb, tiam sis kuv ua tau qee yam zoo. Kuv yog ib tug neeg zoo, kuv tsis yog Ntxwgnyoog tug. Kuv ntseeg Vajtswv, yog li ntawd kuv yuav tsum yog Vajtswv tug.” Qhov no tsis ruam lod? Koj yug los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, koj tau ua neej raws li Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab koj tau txais txoj kev kawm ntawm txoj kab kis kev cai qub lawm. Qhov koj tau txais los thiab txoj kev paub txij thaum yug los ntawd yog koj tau kawm ntawm Ntxwgnyoog los. Tag nrho cov tib neeg zoo thiab muaj koob nrov npe uas koj hwm ntawd puav leej yog Ntxwgnyoog tug xwb. Qhov hais tias koj yog Ntxwgnyoog tug ntawd puas yuav ua rau koj khiav dim ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab? Qhov ntawd tsuas zoo li qhov cov me nyuam yaus dag thiab thuam lwm tus thaum lawv rua lawv lub qhov ncauj kiag xwb. Leej twg qhia kom lawv ua li ntawd? Tsis muaj leej twg li. Dhau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab lawm, yog dab tsi qhia? Tej no yog tej uas muaj tseeb. Tib neeg pom tsis tau Ntxwgnyoog thiab cov ntsujplig phem ntawm sab yeeb ceeb, tiam sis cov dab uas muaj sia nyob thiab cov vajntxwv ntawm cov dab mas nyob txhua qhov chaw hauv tib neeg lub ntiaj teb li. Lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog tej kev yug los ua neeg. Qhov no yog qhov muaj tseeb uas txhua tus tib neeg yuav tsum lees paub. Cov uas to taub qhov tseeb yeej pom tau tshab plaws tej no, thiab lawv lees paub tau hais tias tag nrho tej uas Vajtswv cov lusmuab nthuav tawm ntawd puav leej muaj tseeb. Tej zaum ib txhia tib neeg yuav tham txog qhov paub lawv tus kheej, tiam sis lawv yeej tsis lees paub hais tias tej kev qias vuab tsuab uas Vajtswv cov lus muab nthuav tawm ntawd muaj tseeb, los sis tias Nws cov lus yog qhov tseeb li. Qhov no ces zoo ib yam nkaus li qhov tsis muaj peev xwm lees txais qhov tseeb ntag. Yog ib tug tib neeg twg tsis lees paub qhov muaj tseeb uas lawv muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab ntawd, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag li. Yeej yog lawm, ib tug tib neeg twg yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm li ib ntus tso kom thiaj li yuav lees paub tau thiab lees txais tau qhov muaj tseeb uas hais tias txhua tus tib neeg puav leej muaj tej moj yam qias vuab tsuab ntawd. Tom qab nthuav ntau tus moj yam qias vuab tsuab tawm lawm, lawv mam li nyo hau ua raws li qhov muaj tseeb ntawd. Lawv yuav tsis muaj kev xaiv lawm ces tsuas kawg lees paub hais tias tag nrho Vajtswv cov lus uas nthuav tib neeg tawm, txiav txim rau tib neeg, thiab teem txim rau tib neeg ntawd puav leej muaj tseeb thiab yog qhov tseeb, thiab lees txais cov lus ntawd tag nrho lawm xwb. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias Vajtswv cov lus txeeb tau lawm. Thaum tib neeg muaj peev xwm paub lawv tej moj yam qias vuab tsuab thiab lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab raws li lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus, thiab lees hais tias lawv muaj ib tug moj yam phem thiab tias lawv txoj kev qias vuab tsuab ntawd mas tob heev lawm, mas lawv thiaj li tuaj yeem lees txais thiab zwm rau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev raug txim tiag tiag. Lawv mam li txaus siab hlo los ua raws li Vajtswv cov lus uas muab tib neeg ntiaj teb nthuav tawm thiab txiav txim rau tib neeg ntiaj teb ntawd, txawm cov lus ntawd yuav hnyav los sis nkaug siab ntsws npaum li cas. Thaum koj to taub thiab paub me ntsis txog tias Vajtswv cov lus tshab txhais li cas, cais li cas, thiab teem txim rau cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab ntawd li cas, nrog rau qhov cov lus ntawd txiav txim thiab muab cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsaub ntawd nthuav tawm li cas, thaum koj twb lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus tiag tiag thiab twb pib los paub koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab thiab lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab lawm, thaum koj twb pib ntxub koj tus moj yam qias vuab tsuab, Ntxwgnyoog, thiab koj tus kheej lub cev nqaij daim tawv lawm—thiab thaum koj xav kom tau txais qhov tseeb, los ua neej li qhov tib neeg tsim nyog ua, thiab los ua ib tug neeg uas zwm rau Vajtswv tiag tiag lawm—thaum ntawd thiaj li yog thaum koj yuav pib mob siab rau ib txoj kev hloov koj tus moj yam. Qhov no yog kauj ruam peb ntawm txoj kev caum qhov tseeb.

Qhov yuav kom paub yus tus kheej tiag tiagmas yog xav txog yus tus moj yam qias vuab tsuab thiab paub yus tus moj yam qias vuab tsuab raws li Vajtswv cov lus, qhov ua tau li ntawd mas thiaj li yuav yog qhov muaj kev paub txog yus lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab qhov muaj tseeb ntawm yus txoj kev qias vuab tsuab. Thaum ib tug tib neeg ua li no lawm, lawv yuav pom qhov tob tob ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab tseeb heev—lawv yuav pom hais tias tib neeg ntiaj teb tsis ua neej li qhov tib neeg tsim nyog ua, tias noob neej tsuas ua neej raws li tej moj yam qias vuab tsuab xwb, thiab tias tib neeg ntiaj teb tsis muaj lub siab uas txawj xav los sis qhov tsim nyog ib qho me me li. Lawv yuav pom hais tias tib neeg tej kev xam pom txog txhua yam ntawd puav leej yog Ntxwgnyoog li xwb, thiab tias tsis muaj ib qho ntawm tej kev xam pom ntawd yog los sis mus raws li qhov tseeb li, thiab tias tej uas tib neeg nyiam, tej kev caum, thiab tej kev uas lawv xaiv ntawd puav leej xyaw nrog rau Ntxwgnyoog cov kuab lom, thiab tias tej no puav leej muaj tib neeg tej kev ntshaw thiab txoj kev npaj siab tias yuav tau txais koob hmoov ntau heev. Lawv yuav pom hais tias tej moj yam uas tib neeg nthuav tawm tuaj ntawd mas yog kiag Ntxwgnyoog tus moj yam, tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntag. Qhov paub yus tus kheej mus txog rau ib theem zoo li no mas tsis yooj yim; qhov paub no mas tsuas yog Vajtswv cov lus txhawb nkaus xwb. Yog qhov paub ntawd yog tej kev xav coj ncaj ncees, tej lus hais, thiab tej kev xav ntawm kab lis kev cai qub txhawb no, yus puas yuav muaj peev xwm muaj kev paub txog yus tus kheej tiag tiag? Yeej tsis muaj li. Koj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd los hauv tej tswv yim phem thiab tej kev xav no los. Qhov koj paub koj tus kheej raws li tej uas yog Ntxwgnyoog li no tsis yog ruam lod? Qhov ntawd tsis yog ruam dig muag lod? Yog li ntawd, txoj kev paub koj tus kheej ntawd yuav tsum yog Vajtswv cov lus txhawb. Tsuas yog Vajtswv cov lus xwb thiaj li yog qhov tseeb, thiab tsuas yog Vajtswv cov lus nkaus xwb thiaj li yog tus qauv uas ntsuas txhua tus tib neeg, txhua qhov teeb meem, thiab txhua yam. Yog koj yeej pom hais tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb tiag tiag, thiab tias cov lus ntawd thiaj li yog tib lub hauv paus uas yog los ntsuas txhua tus tib neeg, txhua qhov teeb meem, thiab txhua yam xwb, ces koj muaj ib txoj hau kev mus rau tom ntej lawm. Tom qab ntawd koj yuav ua neej nyob kaj siab lug, uas yog ua neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Thaum tib neeg muaj kev paub txog lawv tus kheej lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab nyob rau hauv Vajtswv cov lus lawm, lawv yuav coj li cas thiab xyaum ua li cas tom qab ntawd? (Lawv yuav lees txim hloov dua siab tshiab.) Qhov ko yog lawm. Thaum ib tug tib neeg muaj kev paub txog lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb lawm, ces lawv yuav cia li tu siab, thiab lawv yuav pib lees txim hloov dua siab tshiab. Qhov no txhais hais tias lawv yuav muab lawv tus kheej tshem tawm ntawm lawv tej moj yam qias vuab tsuab, thiab yuav tsis ua neej raws li tej moj yam phem ntawd mus ntxiv lawm. Tiam sis, lawv yuav ua neej thiab nplij lawv tus kheej lub siab raws li Vajtswv cov lus, thiab muaj peev xwm ua raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj lawm. Qhov no yog kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Qhov no yog kauj ruam plaub ntawm txoj kev caum qhov tseeb. Tam sim no nej txhua tus paub meej txog kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm, yog li ntawd nej yuav tsum xyaum ua raws li qhov kev lees txim hloov dua siab tshiab ntawd li cas? Xyaum hloov pauv koj tus kheej. Qhov no txhais hais tias muab tej yam uas koj tuav rawv ntawd tso tseg es los xav kom yog, tsis txhob ua neej raws li tus moj yam phem lawm, thiab txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb kom raws li Vajtswv cov lus. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias hloov pauv koj tus kheej. Hais tsi ntsees tias, koj yuav tsum xub tsis lees paub koj tus kheej thiab coj tus cwj pwm raws li Vajtswv cov lus, seb koj tej kev xav, tej tswv yim, tej kev ua, thiab tej dej num puas mus raws li qhov tseeb, thiab tej ntawd tshwm tuaj li cas. Yog koj txiav txim siab hais tias tej no yog ib tug moj yam qias vuab tsuab thiab muaj tej tswv yim phem, ces koj yuav tsum txais yuav ib tug cwj pwm uas teem txim thiab foom tsis zoo rau tej ntawd. Qhov ua li ntawd yog ib qho los tso lub cev nqaij daim tawv thiab Ntxwgnyoog tseg. Hom cwj pwm no yog dab tsi? Hom cwj pwm no tsis yog kev tsis lees paub, kev tso tseg, kev tso txhua yam tseg, thiab kev tso koj tus moj yam qias vuab tsuab tseg lod? Qhov tsis lees paub tej uas koj ntseeg hais tias yog, qhov tso koj tej kev ntshaw tseg, qhov tso koj tej kev npaj siab uas tsis yog tseg, kom hloov pauv tau koj txoj kev ntawd mas tsis yooj yim kiag li, thiab muaj ntau yam uas meej heev txog tej ntawd. Yog koj txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab, tiam sis koj tsuas hais li no xwb, es tsis muaj qhov tsis lees paub, tso tseg, tso pov tseg, los sis tso koj tus moj yam qias vuab tsuab tseg, ces qhov no tsis yog ib txoj kev qhia kom pom tseeb txog kev lees txim hloov dua siab tshiab, thiab koj tseem tsis tau to taub txog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab ntawd tiag tiag. Yuav ua li cas thiaj li pom txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tseeb ntawd? Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tau tsis lees paub tej uas koj ntseeg hais tias yog, piv txwv li: koj tej kev xav phem thiab tej kev quab yuam Vajtswv, nrog rau tej yam xws li koj tej kev xam pom txog ntau yam, koj tej tswv yim thiab tej kev daws teeb meem, koj txoj kev paub li tib neeg, thiab lwm yam. Qhov tsis lees paub txhua yam no yog ib txoj kev xyaum ua uas tseem ceeb txog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab ntawm lub siab thiab kev tig los cuag Vajtswv. Koj tsuas tso tau tej uas ua yuam kev ntawd tseg thaum koj pom tshab plaws tej uas ua yuam kev ntawdthiab tsis lees paub tej ntawd lawm xwb. Yog koj lees paub tej no, thiab tseem ntseeg hais tias tej no zoo thiab yog, ces koj yuav tsis muaj peev xwm tso tej no tseg li, tab txawm yog lwm tus hais kom koj muab tso tseg los xij. Koj yuav hais tias, “Kuv muaj kev kawm siab, thiab kuv muaj kev paub ntau heev. Kuv ntseeg hais tias tej no yog lawm, vim li cas kuv thiaj li yuav tsum tau muab tej no tso tseg?” Yog koj tuav rawv koj tej kev thiab pheej ua li ntawd xwb, koj puas yuav muaj peev xwm lees txais qhov tseeb? Qhov ntawd yuav tsis yooj yim kiag li. Yog koj xav kom tau txais qhov tseeb, koj yuav tsum xub tsis lees paub tej uas koj xav hais tias yog thiab zoo ntawd tso, mas thiaj li yuav pom tseeb tseeb hais tias tej ntawd yog lub ntsiab tseeb uas tsis zoo, tias tej ntawd yog pib los ntawm Ntxwgnyoog los, tias tej ntawd puav leej yog tej kev nkag siab yuam kev uas zoo li yog lawm xwb—thiab tias qhov tuav rawv tej yam phem ntawd tsuas yuav coj koj mus ua kev phem, tawm tsam Vajtswv, thiab thaum kawg, raug rau txim thiab raug rhuav tshem xwb. Yog koj pom tau tseeb tseeb hais tias tej kev xav thiab tej kuab lom uas Ntxwgnyoog ua rau cov tib neeg qias vuab tsuab ntawd muaj peev xwm coj tib neeg mus rau kev puas tsuaj, ces koj yuav muaj peev xwm tso tau tej ntawd tseg tag nrho. Yeej yog lawm, kev tsis lees paub, kev tso tseg, kev tso txhua yam tseg, kev tso pov tseg, thiab lwm yam ntawd puav leej yog tej cwj pwm thiab tej kev uas yus siv los tawm tsam Ntxwgnyoog lub hwj chim thiab tus yeeb yam, thiab tawm tsam tej tswv yim, qhov muaj qab hau, tej kev xav, thiab tej kev xam pom uas Ntxwgnyoog siv los dag tib neeg. Piv txwv li, tso yus lub cev nqaij daim tawv tej kev ntshaw tseg; tso yus lub cev nqaij daim tawv tej kev nyiam thiab tej kev caum tseg; tso Ntxwgnyoog tej tswv yim, tej kev xav, tej kev ntseeg yuam kev, thiab tej kev nkag siab yuam kev tseg; tso Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab nws lub hwj chim phem pov tseg. Tag nrho tej kev xyaum ua no puav leej yog tej tswv yim thiab tej kev uas tib neeg tuaj yeem xyaum lees txim hloov dua siab tshiab xwb. Yuav kom to taub txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab ntawd tiag tiag mas, tib neeg yuav tsum to taub qhov tseeb kom ntau, tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li tsis lees paub lawv tus kheej thiab tso tau lawv lub cev nqaij daim tawv tseg tiag tiag. Piv txwv li, muab hais tias koj ntseeg hais tias koj tus kheej paub thiab muaj kev paub ntau heev, thiab tias koj yog ib tug muaj nqis rau Vajtswv lub tsev thiab siv tau txiaj ntsim heev. Tiam sis, thaum hnov tej lus qhuab qhia txog qhov tseeb thiab to taub qee qhov tseeb los tau ntau lub xyoo lawm, koj mloog zoo li koj txoj kev paub thiab kev kawm ntawd tsis muaj nqis dab tsi thiab siv tsis muaj txiaj ntsim rau Vajtswv lub tsev ib qho me me li. Koj mam li paub hais tias qhov tseeb thiab Vajtswv cov lus xwb thiaj li cawm tau tib neeg, thiab tias qhov tseeb xwb thiaj li yog tib neeg txoj sia. Koj yuav los paub hais tias txawm tib neeg yuav muaj kev paub los sis kev ntsib kev pom ntau npaum li cas los xij, qhov no tsis txhais hais tias lawv muaj qhov tseeb, thiab tias txawm tej uas tib neeg ua ntawd yuav mus raws li tib neeg tej kev xav phem npaum li cas los xij, tej ntawd tsis yog qhov tseeb. Koj mam li paub hais tias tag nrho tej ntawd yog los ntawm Ntxwgnyoog los xwb, thiab tias tej ntawd puav leej yog tej uas tsis zoo uas tsis muaj kev cuam tshuam rau qhov tseeb li. Txawm koj yuav muaj kev kawm siab, paub, los sis tau ntsib tau pom ntau npaum li cas xij, tej ntawd tsis tshua muaj txiaj ntsim yog koj tsis to taub txog ntawm sab ntsujplig thiab tsis to taub qhov tseeb. Txawm koj tau ua ib tug thawj coj los, ntshe koj yuav tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab ntshe koj yuav tsis muaj peev xwm daws teeb meem li. Txawm koj tau sau ib zaj lus tim khawv uas hais txog kev paub los, ntshe koj yuav tsis muaj peev xwm hais tau ib lo tawm. Txawm koj tau ua tim khawv rau Vajtswv lawm los, ntshe koj yuav tsis muaj kev paub txog Nws. Txawm koj tau tshaj tawm txoj moo zoo lawm los, ntshe koj yuav tsis muaj peev xwm qhia txog qhov tseeb los daws tib neeg tej kev xav phem li. Txawm koj tau saib xyuas cov los tshiab lawm los, ntshe koj yuav paub tsis meej txog qhov tseeb ntawm tej zeem muag, thiab ntshe koj tsuas yuav muaj peev xwm tshaj tawm cov lus thiab tej sob lus ntawm tej lus qhuab qhia xwb. Yog koj daws tsis tau koj tus kheej tej kev xav phem, es koj yuav ua li cas daws tau cov los tshiab ntawd tej kev xav phem? Koj twb ua tsis tau tes hauj lwm no ib nyuag qhov li—yog li ntawd koj ua tau dab tsi? Yog hais kom koj ua hauj lwm, los ntshe koj yuav xav hais tias qhov ntawd nkim koj txoj kev txawj xwb. Koj hais tias koj txawj, tiam sis koj ua tsis tau ib teg hauj lwm los sis ua tsis tau ib teg dej num zoo li—yog li ntawd, qhov koj ua tau ntawd yog dab tsi kiag? Tsis yog hais tias Vajtswv lub tsev tsis xav siv koj, nws yog hais tias koj ua tsis tau tes dej num uas koj tsim nyog ua ntawd kom tiav xwb. Koj hais tsis tau tias qhov ntawd yog tim pawg ntseeg. Tiam sis, tej zaum koj tseem yuav xav rau koj tus kheej hais tias, “Tsis yog Vajtswv cia siab rau tib neeg dhau lawm lod? Tej kev cheem tsum no dhau qhov kuv ua tau lawm. Vim li cas thiaj li thov kom kuv ua ntau yam ua luaj?” Yog leej twg muaj ib txoj kev to taub Vajtswv yuam kev loj npaum li no, ces qhov no ua pov thawj qhia hais tias lawv tsis muaj kev paub txog Nws li thiab tias lawv tsis to taub qhov tseeb ib qho me me li. Yog koj xav hais tias koj tej kev xam pom yeej yog lawm thiab tsis tas yuav hloov li, thiab yog koj lees paub hais tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb, tiam sis koj tso tsis tau tej qias qias neeg uas koj tuav rawv ntawd tseg li, ces qhov no qhia hais tias koj tseem tsis tau to taub qhov tseeb. Koj yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los nrhiav qhov tseeb ntxiv, thiab koj yuav tsum nyeem Nws cov lus ntxiv thiab mloog tej lus qhuab qhia thiab tej lus qhia ntxiv, mas koj thiaj li yuav maj mam to taub hais tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb. Ua ib tug neeg lawm, thawj txoj hau kev uas koj tsim nyog coj rau qhov tseeb thiab rau Vajtswv mas yog mloog lus. Qhov no yog ib teg dej num uas tib neeg yuav tsum tau ua. Yog koj muaj peev xwm to taub tej no, ces txhais hais tias koj tab tom hloov pauv koj txoj kev ntag. Qhov hloov pauv koj txoj kev ntawd yog ib txoj kev xyaum lees txim hloov dua siab tshiab; qhov ntawd yog tso tag nrho tej uas koj xav hais tias yog, uas los ntawm Ntxwgnyoog los ntawd tseg, thiab xaiv txoj kev uas koj yuav taug dua tshiab. Uas yog muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws li Nws tej kev cheem tsum thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab los taug txoj kev uas caum qhov tseeb. Qhov no yog lub ntsiab lus ntawm qhov hloov pauv yus txoj kev. Nws yog los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab to taub txog qhov muaj tiag ntawm txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Thaum tib neeg tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws lawm, ces yeej pom tau tseeb hais tias lawv pib to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm. Tsuas yog thaum tib neeg tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm xwb mas lawv thiaj li yuav hais tau hais tias lawv twb taug txoj kev uas mus rau txoj kev cawm dim lawm. Qhov ua li ntawd yog kauj ruam plaub ntawm txoj kev caum qhov tseeb lawm.

Thaum ib tug tib neeg tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm, ces yog lawv tau pib taug txoj kev uas caum qhov tseeb lawm, lawv yuav cia li tsis muaj tej kev xav phem los sis tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv tes hauj lwm, lawv yuav txaus siab hlo zwm rau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab lawv yuav pib paub Vajtswv tes hauj lwm yam raws kev raws cai. Qhov hloov pauv ntawm qhov ib tug tib neeg los ntseeg Vajtswv thawj zaug ntawd mus rau qhov paub Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yam raws kev raws cai ntawd mas siv sij hawm nteev heev. Lub sij hawm uas hloov pauv no yog ntu uas pib thaum ib tug tib neeg ntseeg Vajtswv mus txog ntua rau thaum lawv lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm. Yog ib tug neeg twg tsis nyiam qhov tseeb, ces lawv yuav tsis lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, los sis qhov tseeb ib qho me me li, thiab lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm paub lawv tus kheej li. Cov tib neeg zoo li no yuav raug muab ntiab tawm mus. Yog ib tug neeg twg nyiam qhov tseeb, ces qhov nyeem Vajtswv cov lus thiab qhov mloog tej lus qhuab qhia los ib yam nkaus, lawv yuav muaj peev xwm txais qee yam tiag tiag, thiab paub hais tias Vajtswv tes hauj lwm yog qhov cawm tib neeg, thiab xav txog lawv tus kheej thiab paub lawv tus kheej nyob rau hauv qhov tseeb uas lawv to taub ntawd; lawv yuav ntxub lawv tus kheej tej moj yam qias vuab tsuab zuj zus ntxiv thiab haj yam nyiam qhov tseeb tuaj, tos nco xwb lawv yuav muaj txoj kev paub txog lawv tus kheej tiag tiag, thiab lawv yuav tu siab thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Thaum cov tib neeg uas nyiam qhov tseeb nyeem Vajtswv cov lus los sis mloog tej lus qhuab qhia mas, lawv cia li ua tau tej yam zoo li no. Lawv maj mam los paub lawv tus kheej thiab muaj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Thaum tib neeg lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm, lawv yuav tsum xyaum ua li cas? Lawv yuav tsum nrhiav qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam; txawm yuav muaj dab tsi los raug rau lawv los xij, lawv yuav tsum muaj peev xwm nrhiav tej hauv paus ntsiab lus thiab tej kev xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, thiab tom qab ntawd mus pib xyaum ua raws li qhov tseeb. Qhov no yog kauj ruam tsib ntawm txoj kev caum qhov tseeb. Lub hom phiaj ntawm txoj kev nrhiav qhov tseeb yog dab tsi? Yog los xyaum ua raws li qhov tseeb es thiaj li zwm tau rau Vajtswv xwb. Tiam sis yuav kom xyaum ua tau raws li qhov tseeb ntawd mas, tib neeg yuav tsum xyaum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Qhov ntawd xwb thiaj li yog txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb uas yog; qhov ntawd xwb thiaj li ua rau tib neeg tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Yog li ntawd, qhov muaj peev xwm ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb ntawd yog qhov uas txoj kev caum qhov tseeb ntawd yuav tsum ua kom tau. Thaum mus txog kauj ruam no lawm ces txhais hais tias tib neeg twb to taub txog qhov muaj tiag ntawm txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb lawm. Txoj kev nrhiav qhov tseeb ntawd yog nrhiav kom daws tau tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab. Thaum ib tug tib neeg muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua lawm, ces lawv tej moj yam qias vuab tsuab yuav cia li ploj mus lawm, thiab lawv txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau lawm. Tej yam zoo li no yog qhov txheej txheem uas pib los ntawm txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag mus rau txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb. Vim tib neeg twb ua neej muaj tej moj yam qias vuab tsuab uas yog ua neej nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog lub hwj chim ib zaug lawm, Vajtswv thiaj li teem txim thiab tsis nyiam tag nrho tib neeg tej kev ua thiab tej cwm pwm kiag li; tam sim no, thaum muaj peev xwm los lees txais qhov tseeb, muaj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv, thiab ua neej raws li Nws cov lus lawm—qhov no yeej yog ua tau raws li Vajtswv txoj kev pom zoo lawm. Cov uas caum qhov tseeb yuav tsum xav txog lawv tus kheej tas li. Lawv yuav tsum lees paub lawv tej moj yam qias vuab tsuab thiab lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, lawv yuav tsum muaj kev paub tseeb txog lawv lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab muaj ib lub siab uas txawj tu siab; lawv yuav tsum pib nrhiav qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam tom qab lees txim hloov dua siab tshiab lawm, uas yog xyaum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab muaj txoj kev zwm rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas txoj kev caum qhov tseeb thiab tib neeg txoj kev to taub lub neej txoj sia maj mam ua tau zuj zus. Yog tib neeg tsis paub lawv tus kheej tiag tiag, ces yeej tsis muaj hnub uas lawv yuav los zwm rau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim los sis los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag li. Thiab yog ib tug tib neeg twg tsis lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, ces tus tib neeg ntawd yuav ua neej raws li tus moj yam phem txuas ntxiv. Lawv yuav tsis muaj txoj kev hloov tiag tiag, txawm lawv ntseeg Vajtswv los tau pes tsawg xyoo lawm los xij. Lawv tus cwj pwm yuav hloov me ntsis; ces tag li ntawd lawm xwb. Cov uas tsis caum qhov tseeb yeej tsis muaj hnub los lees txais qhov tseeb los ua lawv lub neej li, yog li ntawd paub tseeb lawm hais tias lawv tej kev ua thiab tej cwj pwm yeej tseem yuav nthuav tawm txog ib tug moj yam qias vuab tsuab, tias tej no yuav tsis haum rau qhov tseeb, thiab tawm tsam Vajtswv. Cov uas caum qhov tseeb tuaj yeem lees txais qhov tseeb los ua lawv lub neej, lawv tuaj yeem tso lawv tej moj yam qias vuab tsuab tseg, muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab zwm rau Vajtswv tiag tiag. Cov uas caum qhov tseeb yuav nrhiav qhov tseeb thaum tej yam tshwm sim uas tsis meej rau lawv. Lawv yuav tsis npaj txhawm rau lawv tus kheej ntxiv lawm thiab lawv yuav zam txhua yam kev phem, uas yog muaj lub siab haum nrog Vajtswv. Cov uas caum qhov tseeb mas haj yam zwm rau Vajtswv ntxiv, thiab lawv tuaj yeem ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, haj yam ua neej li qhov tib neeg tsim nyog ua ntxiv. Cov uas tsis caum qhov tseeb yeej tsis muaj hnub hloov tau li no li. Cov uas tsis caum qhov tseeb caum dab tsi? Lawv caum lub koob meej, tshaj thawj thiab meej mom; lawv caum koob hmoov thiab nqi zog. Lawv tej hom phiaj thiab tej kev ntshaw mas haj yam loj tuaj, thiab lawv tsis muaj lub hom phiaj uas yog nyob rau hauv lub neej. Txawm qhov lawv nyiam caum ntawd yuav yog dab tsi los xij, lawv yuav tsis tso tseg li yog lawv tsis tau li lawv lub hom phiaj, thiab tseem yuav haj yam tsis hloov lawv lub siab li thiab. Kiag thaum tej xwm txheej ntawd tso cai thiab yog chaw lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm ua phem thiab tawm tsam Vajtswv, thiab tej zaum lawv yuav sim los tsim tsa ib lub nceeg vaj rau lawv tus kheej thiab. Qhov no yog vim lawv tsis muaj lub siab uas hwm Vajtswv los sis zwm rau Nws, yog li ntawd thaum kawg, lawv thiaj li raug Vajtswv rhuav tshem kom ploj mus vim txoj kev ua phem ntau yam thiab ntxeev siab rau Nws xwb. Txhua tus uas tsis caum qhov tseeb yog cov tib neeg uas dhuav qhov tseeb, thiab txhua tus uas dhuav qhov tseeb lawm yog cov nyiam kev phem. Nyob rau hauv lawv lub siab lub ntsws, roj ntsha thiab pob txha mas, yam uas lawv hwm ces yog lub koob meej, tshaj thawj, lub meej mom, thiab kev haub ntxias xwb; lawv zoo siab ua neej raws li tej moj yam phem, thiab los tawm tsam Ntuj Ceeb Tsheej, lub teb, thiab tib neeg kom tau lawv tej hom phiaj xwb. Lawv xav hais tias ib lub neej zoo li no mas xyiv fab heev; lawv xav ua ib lub neej uas zoo tshaj plaws thiab tuag kom muaj txiaj ntsim loj tshaj plaws. Pom tseeb tseeb lawm hais tias, lawv taug txoj kev phem uas yog kev puas tsuaj lawm. Cov uas caum qhov tseeb yim to taub qhov tseeb, ces lawv yim hlub Vajtswv thiab yim paub hais tias qhov tseeb ntawd muaj nqis npaum li cas xwb. Lawv txaus siab hlo los lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab txawm lawv yuav tiv tej kev txom nyem ntau npaum li cas los xij, lawv txiav txim siab los caum qhov tseeb kom tau txais qhov tseeb ntawd. Qhov no txhais tau hais tias lawv tau pib taug txoj kev cawm dim thiab kev ua kom zoo tiav log lawm, thiab tias lawv muaj peev xwm muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog, lawv muaj peev xwm zwm rau Vajtswv, lawv tau tig rov qab los rau lawv qhov chaw qub li cov uas raug tsim tawm los lawm, thiab lawv muaj lub siab hwm Vajtswv lawm. Lawv muaj cai tau txais txoj kev ua thawj coj, kev coj qhia, thiab tej koob hmoov ntawm Vajtswv, thiab Vajtswv yuav tsis ntxub los sis tsis kam txais yuav lawv ntxiv lawm. Cas yuav yog ib qho uas zoo ua luaj li! Cov uas tsis caum qhov tseeb ntawd tso tsis tau lawv tej moj yam qias vuab tsuab pov tseg, yog li ntawd lawv lub siab haj yam nyob deb ntawm Vajtswv, thiab lawv dhuav qhov tseeb thiab tsis kam txais yuav qhov tseeb ntawd. Vim li ntawd, lawv thiaj li tawm tsam Vajtswv zuj zus thiab taug txoj kev uas tawm tsam Nws. Lawv tsuas zoo ib yam li Povlauj xwb, uas tab meeg thov Vajtswv kom muab lawv qhov nqi zog rau lawv. Yog lawv tsis tau txais qhov nqi zog ntawd, ces lawv yuav ua txhua yam los nrog Vajtswv sib cav thiab tawm tsam Nws, thiab thaum kawg, lawv yuav dhau los ua cov tawm tsam Khetos, nthuav Ntxwgnyoog lub ntsej muag uas txaus ntshai tawm tag nrho, tom qab uas Vajtswv foom tsis zoo rau lawv thiab rhuav tshem lawv lawm. Tiam sis, cov uas taug txoj kev caum qhov tseeb ntawd mas tuaj yeem lees txais qhov tseeb thiab ua raws li qhov tseeb ntawd. Lawv tuaj yeem muab Ntxwgnyoog tus moj yam qias vuab tsuab tso pov tseg, lawv txaus siab hlo tso txhua yam tseg los ua lawv tej dej num kom zoo los pauj Vajtswv txoj kev hlub, thiab lawv muaj peev xwm ua cov tib neeg uas mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Vajtswv. Ib tug tib neeg uas txaus siab hlo zwm rau Vajtswv, thiab tus uas ua li ntawd tiag tiag twb tig rov qab los rau qhov chaw qub ntawm ib tug uas raug tsim tawm los tag nrho lawm, thiab lawv muaj peev xwm zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj hauv txhua yam. Qhov no txhais hais tias lawv muaj qhov zoo nkaus li tib neeg. Qhov zoo nkaus li tib neeg tiag tiag ntawd hais txog dab tsi? Qhov ntawd yog hais txog thaum ib tug tib neeg mloog tus Tswv Tsim lus thiab hwm tus Tswv Tsim, zoo ib yam li Yauj thiab Petus. Cov uas Vajtswv foom koob hmoov tiag tiag rau yog cov zoo li no.

Cov kauj ruam loj ntawm txoj kev caum qhov tseeb uas peb tau kawm txog hnub no ntawd mas yooj yim npaum li ntawd xwb. Rov qab hais tej kauj ruam ntawd los rau kuv soj. (Qhov ib yog, xav txog koj tus kheej raws li Vajtswv cov lus; qhov ob yog, lees paub thiab lees txais tej uas muaj tseeb uas Vajtswv cov lus nthuav tawm; qhov peb yog, paub koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab thiab lub ntsiab tseeb, thiab pib ntxub koj tus moj yam qias vuab tsuab thiab Ntxwgnyoog; qhov plaub yog, xyaum lees txim hloov dua siab tshiab, thiab muab tag nrho koj tej kev ua phem tso tseg; qhov tsib yog, nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab xyaum ua raws li qhov tseeb.) Cov ntawd yog tsib kauj ruam. Qhov xyaum ua txhua txhua kauj ruam ntawd mas nyuaj heev rau cov tib neeg uas muaj tej moj yam qias vuab tsuab, muaj ntau yam teeb meem thiab kev nyuaj cuam tshuam nyob rau hauv txhua txhua kauj ruam, thiab txhua kauj ruam ntawd puav leej cheem tsum qhov ua siab ntev siv txhua yam los xyaum ua kom tiav, thiab tib neeg yeej yuav muaj qee qhov uas ua tsis tau thiab ua tsis tiav thaum xyaum ua xwb xwb li—tiam sis qhov kuv yuav qhia nej ces yog qhov no: Tsis txhob poob siab. Txawm lwm tus yuav teem txim rau koj hais tias, “Koj ces tag lawm,” “Koj tsis zoo,” “Koj tsuas zoo li no lawm xwb—koj hloov tsis tau”—txawm lawv tej lus yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum paub kom meej. Tsis txhob poob siab, thiab tsis txhob tso tseg, vim tsuas yog tib txoj kev uas caum qhov tseeb, tsuas yog txoj kev to taub thiab kev xyaum ua cov kauj ruam no xwb mas thiaj li yuav pab tau koj dim ntawm koj txoj kev puas tsuaj loj. Cov tib neeg ntse mas yuav xaiv muab tag nrho lawv tej kev nyuaj tso tseg; lawv yuav tsis zam tej uas ua tsis tau thiab ua tsis tiav, thiab lawv yuav ua mus ntxiv, txawm qhov ntawd yuav nyuaj npaum li cas los xij li. Tab txawm yog peb los sis tsib xyoos es koj tseem nyob rau theem saib koj tus kheej kom meej thiab paub koj tus kheej xwb los xij, los sis yog hais tias tom qab yim los sis kaum xyoo lawm es koj tsis tuaj yeem mus tshaj qhov kev lees paub thiab kev lees txais koj tus moj yam qias vuab tsuab li, es koj tseem tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab, los kuv yeej tseem yuav qhia koj tib yam nkaus hais tias: Tsis txhob poob siab. Txawm koj tseem tsis tau muaj peev xwm hloov pauv tiag tiag los xij, koj twb to taub txog thawj peb kauj ruam lawm, yog li ntawd vim li cas thiaj li txhawj tsam tsis muaj peev xwm to taub txog ob kauj ruam ntawd? Tsis txhob txhawj; siv zog ua hauj lwm, siv zog tshaj qub, ces koj thiaj li yuav mus txog qhov ntawd. Tej zaum kuj muaj qee tus uas los txog rau kauj ruam plaub ntawm txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab thiab, tiam sis lawv nthiav tsis tau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab tsis tuaj yeem to taub txog kauj ruam no. Yog li ntawd yuav ua li cas? Koj kuj yuav tsum tsis txhob poob siab thiab. Tsuav koj muaj lub siab caum xwb, ces koj yuav tsum ua siab ntev caum nrhiav qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam, thiab thov Vajtswv ntxiv—qhov ua li ntawd mas feem ntau yeej tawg paj txi txiv. Caum kom zoo npaum li koj caum tau, raws li koj lub peev xwm thiab koj tej xwm txheej, thiab siv zog ua hauj lwm kom tiav li koj ua tau. Tsuav koj ua txhua yam li koj ua tau xwb, ces koj lub siab yeej paub meej lawm, thiab koj yeej yuav muaj peev xwm ua tau tej txiaj ntsim loj dua. Tab txawm to taub ib qho tseeb ntxiv xwb los yog ib qho zoo lawm—koj lub neej yuav zoo siab me ntsis tuaj thiab xyiv fab rau qhov tseeb ntawd me ntsis tuaj. Muab hais luv luv tias, txoj kev caum qhov tseeb ntawd tsis yog ib qho uas tsis muaj qab hau dab tsi; muaj ib txoj kev xyaum ua tseeb tseeb rau txhua txhua kauj ruam ntawm txoj kev caum ntawd, thiab txoj kev caum ntawd xav kom tib neeg raug qee yam kev mob siab thiab tiv ib txoj kev txom nyem tiag tiag. Qhov tseeb tsis yog ib txoj kev kawm hauv tsev kawm ntawv, los sis ib txoj kev xav, los sis ib lo lus hais, los sis ib txoj kev sib cav; qhov tseeb ntawd tsis yog tsis muaj qab hau dab tsi. Txhua txhua qhov tseeb cheem tsum kom tib neeg paub qhov tseeb ntawd thiab xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd li ntau xyoo ua ntej lawv to taub thiab paub qhov tseeb ntawd. Tiam sis txawm koj yuav tiv txoj kev txom nyem dab tsi los sis koj yuav siv zog npaum li cas los xij li, tsuav koj txoj kev ua, lub tswv yim, txoj kev, thiab txoj xub ke yog lawm xwb, ces tsis ntev xwb, yeej yuav muaj ib hnub uas koj yuav tau sau yam nplua mias, tau txais qhov tseeb, thiab muaj peev xwm paub Vajtswv thiab zwm rau Nws—thaum zoo li ntawd lawm, koj yuav txaus siab heev li.

Lub Ib Hlis Hnub Tim 8, Xyoo 2022

Ntxiv Mus: Qhov Los Caum Qhov Tseeb Yog Txhais Li Cas (2)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No