Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Cov Ntseeg Yuav Tsum Caum Vajtswv tej Hneev Taw Kom Ti Ti”

December 17, 2020

Vim tib neeg ntseeg Vajtswv,

lawvyuav tsum caum kom ti ti Vajtswv tej hneev taw, ib kauj ruam zuj zus;

lawv yuav tsum “caum tus Menyuam Yaj tsis hais Nws yuav mus qhov twg li.”

Tsuas yog cov no xwb thiaj li yog cov neeg uas nrhiav txoj kev tseeb,

tsuas yog lawv xwb thiaj yog cov paub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm.

Cov neeg uas xyaum ua raws nraim tej ntawv sau tseg thiab tej kev qhuab qhia ces yog

cov uas twb raug Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm muab tshem tawm lawm.

Nyob rau ib ntus sij hawm twg, Vajtswv yuav pib tes hauj lwm tshiab,

thiab nyob rau ib ntus twg, yuav muaj ib qho pib dua tshiab rau tib neeg.

Yog tib neeg tsuas ua raws li qhov tseeb hais tias “Yehauvas yog Vajtswv”

thiab “Yexus yog Khetos,”

uas yog qhov tseeb uas tsuas siv tau rau tej ntu sij hawm lawv nyob ntawd xwb,

ces tib neeg yuav caum tsis cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm li,

thiab yuav tsis muaj hnub tau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus ib txhis li.

Tsuas yog cov uas taug tus Menyuam Yaj tej hneev taw mus kom txog qhov kawg xwb

thiaj li yuav tau qhov koob hmoov kawg.

Cov uas tsis caum mus kom txog qhov kawg,

cov uas tsis caum kom cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm,

cov uas tsis caum kom cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm,

thiab cov uas tsuas nplaum ruaj nrees rau txoj hauj lwm qub xwb ces

tsis yog tsis ua siab ncaj rau Vajtswv nkaus xwb,

tab sis qhov tsis yog ntawd, ces tseem ua cov tawm tsam Vajtswv,

tau rais los mus ua cov uas tsis kam txais yuav tiam tshiab,

thiab cov uas yuav raug rau txim.

Puas muaj ib co es tseem txaus tu siab tshaj lawv lawm thiab?

Cov neeg no mas yoog raws txoj kev cai yam phem kawg nkaus ntawd mas

sawv daws yeej muaj lub siab npuab txoj kev cai loj kawg nkaus,

thiab yog lawv yim muaj lub siab npuab txoj kev cai,

ces lawv haj yam yog cov neeg ntxeev siab uas tawm tsam Vajtswv.

Vim tam sim no yog Tiam Vajtswv Los Kav lawm thiab tsis yog Tiam Muaj Kev Cai lawm,

tes hauj lwm hnub no thiab tes hauj lwm yav tag los lawm mas

tsis pub muab hais tawm nyob rau hauv tib txog pa,

los sis tes hauj lwm yav tag los mas muab coj los piv tsis tau rau tes hauj lwm hnub no.

Vajtswv tes hauj lwm hloov lawm,

thiab tib neeg qhov kev xyaum ua los yeej hloov lawm thiab;

nws tsis yog yuav kom tuav rawv rau txoj kev cai kom ruaj ruaj

los sis kwv rawv tus ntoo khaub lig,

yog li ntawd tib neeg qhov kev muaj siab npuab rau txoj kev cai

thiab tus ntoo khaub lig yuav ua tsis tau kom tau Vajtswv qhov kev pom zoo.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem