Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 164

August 3, 2021

Rau tam sim no, nej txoj kev to taub zoo txog ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yuav tsum tau siv sij hawm ntev heev los kawm, kom paub, kom hnov tau thiab paub txog nws, kom txog rau ib hnub uas nej yuav paub, tawm puag hauv nej lub nruab siab tuaj, tias “kev dawb huv ntawm Vajtswv” txhais tau hais tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog zoo tiav log, tias Vajtswv txoj kev hlub tsis qia dub, txhua yam uas Vajtswv muab rau tib neeg yog tsis qia dub, thiab nej yuav los paub tias Vajtswv txoj kev dawb huv yeej tsis raug thuam thiab tsis muaj qhov ntxim thuam tau li. Tej yeeb yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb no tsis yog cov lus uas Nws siv los khav theeb txoj Nws lub meej mom xwb, tab sis Vajtswv siv Nws lub ntsiab tseem ceeb los coj rau txhua leej thiab txhua tus nrog lub siab dawb siab zoo. Hauv lwm lo lus, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tsis yog qhuav qhawv, thiab tsis yog qhov kev xav los yog kev qhia, thiab qhov tseeb yeej tsis yog ib hom ntawm kev paub. Nws tsis yog ib hom ntawm txoj kev kawm rau tib neeg; nws yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus kheej cov kev ua tseeb thiab lub ntsiab tseem ceeb uas raug muab nthuav tawm txog qhov uas Vajtswv muaj thiab yog. Tib neeg yuav tsum paub lub ntsiab tseem ceeb no thiab to taub nws, vim hais tias txhua yam Vajtswv ua thiab txhua lo lus Nws hais yog muaj txiaj ntsig thiab muaj txiaj ntsig zoo rau txhua tus neeg. Thaum koj los nkag siab txog Vajtswv qhov kev dawb huv lawm, ces koj thiaj li ntseeg Vajtswv tiag; thaum koj los nkag siab txog qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv lawm, ces koj thiaj li muaj peev xwm paub lub ntsiab lus tiag ntawm lo lus “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb.” Koj yuav tsis ua npau suav ntxiv lawm, xav tias muaj lwm txoj hau kev ntxiv dua li txoj kev no uas koj tuaj yeem xaiv taug tau, thiab koj yuav tsis kam ntxeev siab rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj lawm. Vim tias lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv yog dawb huv, txhais tau tias tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj tuaj yeem taug tau txoj kev hauv lub neej mus rau txoj kev ncaj ncees ntawm txoj kev kaj; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li paub lub ntsiab ntawm lub neej; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj nyob tau muaj kev ua neeg thiab muaj thiab paub qhov tseeb ob yam tib si. Tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li tau lub neej los ntawm qhov tseeb. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj tuaj yeem pab koj zam kev phem thiab cawm koj tawm ntawm kev raug tsim txom thiab kev tswj hwm ntawm Ntxwnyoog. Dhau ntawm Vajtswv lawm, tsis muaj ib tug twg thiab tsis muaj ib yam twg yuav cawm tau koj dim ntawm kev txom nyem loj thiab dav kom koj thiaj li tsis txom nyem mus ntxiv lawm. Qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj cawm tau koj tug kheej xwb; Vajtswv ib leeg thiaj ua lub luag hauj lwm rau koj lub neej yav pem suab, rau koj txoj hmoo thiab koj lub neej, thiab Nws npaj txhua yam rau koj. Qhov no yog qee yam uas tej kev tsim los yog tsis yog kev tsim yuav tuaj yeem ua tiav. Vim tias tsis muaj ib yam kev tsim los sis tsis yog kev tsim muaj qhov zoo ib yam li Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam twg muaj peev xwm cawm tau koj los sis coj koj kev. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb rau tib neeg. Tej zaum nej hnov tau tias cov lus uas Kuv tau hais no yuav pab tau me ntsis, raws li qhov tseeb. Tab sis yog koj rau siab nrhiav qhov tseeb, yog tias koj nyiam qhov tseeb, ces koj yuav dhau los paub tias cov lus no yuav tsis yog tias tsuas hloov koj txoj hmoo nkaus xwb, tab sis dhau ntawd mus lawm lawv yuav coj koj mus rau hauv txoj hau kev uas yog ntawm tib neeg lub neej.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem