Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Peb Txoj Kev Zoo Siab rau Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim" | Nkauj Qhuas Vajtswv

April 22, 2024

1

Peb hu nkauj thiab seev cev!

Au, peb yog cov neeg uas muaj lub siab zoo siab hlo!

Vim tau txais Koj txoj kev cawm dim, peb thiaj li muab peb lub siab cob fij,

peb ua lub suab nrov nrov qhuas Koj thiab peb seev cev zoo siab rau Koj.

Peb tsa peb tus kheej los caum qhov tseeb.

Peb tsis xav phem ntxiv lawm, thiab peb lub siab nrhiav tau kev ywj pheej lawm.

Peb qhib siab lug, caum raws lub suab nkauj,

sib tuav tes, sib qhia siab.

Peb qhib siab lug, caum raws lub suab nkauj,

peb xav kom Koj paub peb txoj kev zoo siab.

Peb tsis xav ua kom Koj mob siab ntxiv lawm.

2

Peb qhib siab lug, siv peb ob txhais caj npab seev cev.

Leej twg txhawb peb lub siab? Peb los kua muag rau leej twg?

Koj txoj kev txiav txim yaug peb kom dawb huv; ua rau peb los kua muag.

Peb qhib siab lug txais tos txoj kev cia siab.

Peb xyaum ua raws li qhov tseeb, nrhiav kev los hlub Vajtswv, ua neej nyob rau Vajtswv;

txoj kev tu siab thiaj li maj mam ploj mus lawm.

Vajtswv mas muaj kev hlub tshua heev, Nws tseb cov noob uas yog txoj kev hlub xwb.

Peb, uas yog hmoov av, rais los ua cov txiv uas zoo lawm.

Vajtswv mas muaj kev hlub tshua heev, Nws tseb cov noob uas yog txoj kev hlub xwb.

Cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab mas nyiam

thiab zoo siab rau txoj kev cawm dim ua zoo heev.

3

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj hlub peb kawg kiag!

Nyob rau hauv lub neej no, peb ua neej nyob rau Koj xwb.

Txawm tej kev sim siab yuav coj kev mob kev ntsaj los rau peb los xij,

Koj txoj kev hlub yeej nyob nrog nraim peb.

Peb yuav caum Koj qab mus kom txog qhov kawg.

Peb xyaum ua raws li qhov tseeb, ua siab ncaj thiab yoog raws;

peb tsis xav ua kom Koj txhawj txog peb.

Nyob rau hauv lub neej no, peb ua neej nyob rau Koj xwb.

Peb yuav muab peb tus kheej cob rau Koj mus kom txog ntua thaum peb txoj sia kawg kiag.

Nyob rau hauv lub neej no, peb ua neej nyob rau Koj xwb.

Cov nkauj uas zoo zoo no, qhov seev cev uas zoo siab hlo no,

tsuas yog muab rau Koj xwb, tsuas yog muab rau Koj xwb,

tsuas yog muab rau Koj xwb, tsuas yog muab rau Koj xwb os.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem