Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Hu Nkauj Qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus" | Nkauj Qhuas Vajtswv

March 13, 2024

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

Koj yog tib tug Vajtswv tseeb uas tau tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv,

tus Cawm Seej uas tau los nrog lub yeeb koob.

"Koj yog tib tug Vajtswv tseeb uas yeej ib txwm ua

hauj lwm cawm noob neej."

Koj twb coj noob neej kev los txog rau niaj hnub no lawm.

Koj tau yug los ua neeg rau hauv cev nqaij daim tawv ob zaug,

kom thiaj li yaug tau noob neej dawb huv thiab cawm tau tau noob neej tag nrho!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

Koj tau raug txoj kev mob thiab kev tsim txom lawm.

Koj tau tiv txoj kev txaj muag thiab raug tiam uas phem no tsis lees txais lawm.

Tus nqi uas Koj tau them los ntawm Koj cov ntshav, cov fws thiab cov kua muag ntawd

twb qhia tag nrho Koj txoj kev hlub rau tib neeg rau txhua txoj kev lawm.

Koj lub siab nyiam thiab Koj txoj kev dawb huv twb raug muab nthuav tawm rau peb lawm.

Koj tus moj yam uas ncaj ncees, twb raug muab nthuav tawm rau peb lawm!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

Koj mas ntxim hlub kawg li, Koj mas thiaj li tsim nyog qhuas mus ib txhiab ib txhis.

Peb zoo siab rau Koj txoj kev hlub heev li,

peb tsuas nrhiav kev kom pauj tau rov qab xwb.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus,

peb hlub Koj thiab hu nkauj qhuas Koj tas li!

Koj tus moj yam ncaj ncees tau txais peb zaj nkauj thiab kev seev cev qhuas!

Cia peb qhia peb txoj kev hlub rau Koj thiab hwm Koj!

Cia peb qhia peb txoj kev hlub rau Koj thiab hwm Koj!

Cia peb qhia peb txoj kev hlub rau Koj thiab hwm Koj!

Koj nthuav qhov tseeb tawm rau peb, saib xyuas peb los ntawm Koj cov lus,

kom peb thiaj li tau nyob rau hauv Koj lub xub ntiag.

Koj tau nchuav txoj sia qhov tseeb los rau hauv lub ntiaj teb lawm,

kom Koj thiaj li cawm tau, cawm tau peb dim!

Tom qab xyaum ua raws li Koj cov lus lawm,

peb thiaj li loj hlob rau hauv peb lub neej, peb thiaj li to taub qhov tseeb lawm.

Koj cov lus txiav txim thiab ntxuav peb txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv,

es peb thiaj li rais los ua cov tib neeg tshiab lawm!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

Koj tau ua rau noob neej lub neej rov qab zoo li qub lawm,

uas yog coj peb mus rau qhov chaw uas zoo nkauj heev li.

Koj tau kov yeej Ntxwgnyoog thiab tau

cawm peb dim tag nrho thiab tau txais lub yeeb koob lawm!

Qhuas Koj txoj kev ntse, peb yeej yuav qhuas Koj heev, peb yeej yuav qhuas!

Qhuas Koj txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, peb yuav hais lus tim khawv rau Koj!

Peb yuav seev cev thiab hu nkauj qhuas Koj!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas ntxim hlub,

peb hu nkauj qhuas, peb hu nkauj qhuas Koj mus ib txhis!

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem