Nkauj Ntseeg | “Vajtswv Tab Tom Nrhiav Koj Lub Siab thiab Koj Tus Ntsuj Plig”

December 18, 2020

Noob neej, tau yuam kevmus ntawm

txoj sia uas Tus Uas Muaj Hwj ChimLoj Kawg Nkaus tau npaj tseg,

tsis quav ntsej txog lub ntsiabntawm txoj kev muaj sia nyob,

tab sis mas ho ntshai rwg txoj kev tuag.

Lawv tsis muaj kev pablos sis kev vam khom li,

tab sis tseem tsis kamqi lawv ob lub qhov muag,

thiab lawv yuam ntshis lawv tus kheej

mus rau kev ua neej nyob hauv lub ntiaj tebuas muaj kev phem kev qias,

lub cev nqaij daim tawv uastsis paub dab tsi txog sab ntsuj plig.

Koj ua lub neej nyob li no,tsis muaj kev vam,

tsis txawv lwm tus yamtsis muaj hom phiaj dab tsi li.

Tsuas yog Tus Uas Dawb Huv hauv txoj luskeeb kwm xwb thiaj yuav cawm cov neeg uas,

quaj ntsuag uas tab tom raug kev txom nyem,tos ntsoov qhov Nws rov los.

Txog rau tam sim no, txoj kev ntseeg notseem tsis tau raug ras xeev

hauv cov uas tsis muaj kev feeb meej.

Li cas los xij, tib neeg tseem cia siab rau.

Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkausmuaj kev khuv leej txog

cov uas raug kev txom nyem hnyav;

nyob rau tib lub sij hawm no, Nws dhuavcov neeg uas tsis muaj kev feeb meej,

rau qhov Nws tau tos lo lus teblos ntawm noob neej los ntev lawm.

Nws xav nrhiav koj lub siabthiab koj tus ntsujplig,

nqa dej thiab zaub mov losthiab tsa koj kom tsim,

kom koj thiaj tsis nqhis dejthiab tshaib plab ntxiv lawm.

Thaum koj qaug zog

thiab thaum koj pib tsis muajkev cia siab rau lub ntiaj teb no,

tsis txhob poob siab, tsis txhob quaj.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj ChimLoj Kawg Nkaus, tus Saib Xyuas,

yuav puag nkaus thaum lub sij hawmkoj tig rov qab los.

Nws yeej saib ntsoov ntawm koj ib sab,

tos rawv koj tig rov qab los.

Nws tos ntsoov rau hnubuas koj nco tsim dheev los:

uas yog thaum koj ras dheev tiaskoj yeej yog los ntawm Vajtswv los,

tsuas yog muaj ib lub caijkoj tau yuam kev lawm xwb,

tsuas yog muaj ib lub caij koj taufeeb tsis meej ntawm txoj kev lawm xwb,

thiab tsuas yog muaj ib lub caij kojtsis paub nrhiav ib “leej txiv” lawm xwb;

thaum koj ras dheev tias Tus Uas Muaj Hwj ChimLoj Kawg Nkaus yeej saib ntsoov,

tos ntsoov tau ntev heev los lawmkom koj tig rov qab los,

tos ntsoov tau ntev heev los lawmkom koj tig rov qab los.

Nws kub siab lug saib ntsoov

tos ntsoov tab sis tsis muaj leej twg teb.

Qhov Nws tos ntsoov ntawdmuaj nqis tshaj txhua yam nqi,

thiab yog ib qho zoo rau tib neeglub siab thiab tib neeg tus ntsujplig.

Tej zaum txoj kev saib ntsoov nokuj yuav muaj mus tsis paub kawg,

thiab tej zaum nws kuj yogqhov kawg lawm thiab.

Tab sis koj yeej paub zootias tam sim no koj lub siab

thiab koj tus ntsujplignyob qhov twg lawm tiag.

Tej zaum txoj kev saib ntsoov nokuj yuav muaj mus tsis paub kawg,

thiab tej zaum nws kujyog qhov kawg lawm thiab.

Tab sis koj yeej paub zootias tam sim no koj lub siab

thiab koj tus ntsujplignyob qhov twg lawm tiag.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qabthiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem