Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Vajtswv Tus Moj Yam thiab Qhov Nws Muaj thiab Nws Yog | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 258

October 14, 2020

Txij thaum koj yug quaj quaj los rau hauv lub ntiaj teb no, koj pib ua koj tes num kom tiav. Txoj kev ua koj lub luag hauj lwm hauv Vajtswv lub hom phiaj thiab hauv Nws txoj kev tsa, koj pib ua koj lub neej mus. Txawm koj yav tag los zoo li cas, thiab txawm koj txoj kev mus tom ntej zoo li cas los, yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav khiav dhau tej kev coj kev taw qhia thiab tej kev npaj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tsis muaj ib tug twg tswj tau lawv tus kheej txoj hmoo, rau qhov tsuas yog Nws uas yog tus kav tag nrho txhua yam xwb mas thiaj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd. Txij hnub muaj tib neeg tshwm sim los, Vajtswv yeej ua hauj lwm los lawm, tswj lub qab ntuj khwb, taw tej cai uas pauv mus los rau txhua yam thiab txoj kab ntawm lawv txoj kev txav mus los. Zoo ib yam li txhua yam, Vajtswv siv tej khoom qab zib thiab nag thiab lwg pub rau tib neeg tau noj yam ntsiag to uas tib neeg tsis paub txog; zoo ib yam li txhua yam, tib neeg ua neej nyob rau hauv qab txoj kev kev coj kev taw qhia ntawm Vajtswv txhais tes yam tib neeg tsis paub txog li. Tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam.

Hmo ntuj los ze zuj zus, tib neeg tsis faj txog, vim tib neeg lub siab tsis to taub tias hmo ntuj los ze zuj zus tau li cas, los sis nws los qhov twg los. Thaum hmo ntuj dua mus lawm ntsiag to, tib neeg tos txais qhov kaj ntawm yav nruab hnub, tab sis hais txog qhov uas qhov kaj los qhov twg los, thiab nws muab qhov tsaus ntuj ntawm yav hmo ntuj ntiab mus li cas ntawd, tib neeg haj yam paub tsawg, thiab haj yam tsis faj txog li. Tej kev hloov pauv mus los ntawm nruab hnub thiab hmo ntuj no hloov tib neeg ntawm ib lub caij nyoog mus rau lwm lub, ntawm ib qho xwm txheej keeb kwm mus rau qhov tom ntej, ua ke no kuj ua kom paub meej tias Vajtswv tes num rau txhua lub caij nyoog thiab Nws lub hom phiaj rau txhua tiam raug ua kom tiav. Tib neeg tau nrog Vajtswv ua ke nyob rau tej caij nyoog no, tab sis nws tsis paub tias Vajtswv tswj txoj hmoo ntawm txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, los sis Vajtswv coj thiab taw qhia txhua yam li cas. Qhov no tau raug muab zais kom tib neeg txhob paub txij puag thaum ub los txog rau niaj hnub nim no. Hais txog qhov tias vim li cas, nws tsis yog vim tias Vajtswv tej num raug muab zais tob heev, los sis tsis yog vim tias Vajtswv lub hom phiaj tsis tau muab qhia tawm, tab sis yog vim tias tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig nyob nrug deb heev ntawm Vajtswv lawm, txog theem uas tib neeg cia li nyob ua num rau Ntxwgnyoog tab txawm tias nws raws Vajtswv—thiab tseem tsis paub txog li. Tsis muaj leej twg kub siab nrhiav Vajtswv tej hneev taw thiab qhov uas seb Vajtswv zoo li cas, thiab tsis muaj leej twg txaus siab hlo nyob rau ntawm txoj kev saib xyuas thiab txoj kev tsom kwm ntawm Vajtswv. Dua ntawd, lawv xum xav mus nyob rau ntawm txoj kev xeb phem qias ntawm Ntxwgnyoog, tus phem, kom thiaj yoog tau raws lub ntiaj teb no, thiab raws tej kev cai uas muaj rau cov tib neeg phem ua raws. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig tau dhau los ua tib neeg qhov nyiaj them rau Ntxwgnyoog thiab dhau los ua Ntxwgnyoog tej khoom noj. Tshaj qhov ntawd, tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig tau dhau los ua ib qho chaw rau Ntxwgnyoog nyob thiab nws qhov chaw ua si. Vim li no tib neeg thiaj tau plam nws txoj kev to taub txog tej hauv paus ntsiab ntawm txoj kev ua neeg, thiab qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm qhov uas muaj tib neeg. Vajtswv tej kev cai thiab txoj lus cog tseg ntawm Vajtswv thiab tib neeg cia li maj mam ploj zuj zus hauv tib neeg lub siab mus lawm, thiab nws tso tseg tsis nrhiav los sis tsis mloog Vajtswv hais lawm. Lub sij hawm dhau mus, tib neeg cia li tsis to taub tias vim li cas Vajtswv tsim nws, los sis nws tsis to taub tej lus uas tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los thiab txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Ces tib neeg txawm pib tawm tsam Vajtswv tej kev cai thiab tej lus txib lus khaiv, thiab nws lub siab thiab tus ntsuj plig tsuag lawm…. Vajtswv plam tus tib neeg uas Nws tau tsim thaum xub thawj, thiab tib neeg plam tus cag ntawm nws txoj kev chiv keeb huam yuaj: Nov yog txoj kev tu siab ntawm haiv tib neeg no. Qhov tseeb tiag, pib txij kiag thaum chiv keeb huam yuaj los txog rau tam sim no, Vajtswv tau npaj ib qho xwm txheej tu siab rau tib neeg, ib qho uas tib neeg yog tus tseem ceeb ntawm qhov xwm txheej tu siab ntawd thiab yog tus raug rau tsim txom kiag. Thiab tsis muaj leej twg teb tau tias tus coj thiab qhia ua ntawm qhov xwm txheej tu siab no yog leej twg.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

How God Rules Over All Things

I

From the moment you come crying into this world, you begin to perform your duty. In the plan and ordination of God, you assume your role, and begin the journey of life. Whatever your background or the journey ahead of you, none can escape the orchestration and arrangement that Heaven has in store, and none are in control of their destiny, for only He who rules over all things is capable of such work.

II

Since the day man came into existence, God has been steady in His work, managing this universe and directing the change and movement of all things. Like all things, man quietly and unknowingly receives the nourishment of the sweetness and rain and dew from God. Like all things, man unknowingly lives under the orchestration of God’s hand.

III

The heart and spirit of man are held in the hand of God, and all the life of man is beheld in the eyes of God. Regardless of whether or not you believe this, any and all things, living or dead, will shift, change, renew, and disappear according to God’s thoughts. This is how God rules over all things.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem