Nkauj Ntseeg | "Vajtswv Txoj Kev Txiav Txim Yeej Raug Nthuav Tawm Puv Npo Lawm" | Gospel Choir

February 1, 2023

Ib lub suab nrov deeg daws, ua rau lub qab ntuj khwb co ntseeg nkaws.

Nws ua rau pob ntseg lag tag uas cov tib neeg tsis tuaj yeem khiav dim ncav lub sij hawm.

Ib txhia tau tuag, ib txhia raug puas ntsoog, thiab ib txhia raug txiav txim.

Nws yog ib daim duab txaus ntshai tiag tiag, yam uas yeej tsis muaj leej twg tau pom dua li.

Mloog ze ze: Lub suab xob nthe los nrog lub suab quaj nyiav,

thiab lub suab no los ntawm Dab Teb los; nws los ntawm dab tuag teb los.

Nws yog lub suab iab ntawm cov tub uas ntxeev siab uas raug txiav txim los ntawm Vajtswv.

Cov uas tsis tau mloog yam Vajtswv hais

thiab cov uas tsis tau muab Nws cov lus coj

los xyaum ua raws twb raug txiav txim nhyav

thiab tau txais kev foom phem ntawm Vajtswv txoj kev chim siab lawm.

Vajtswv lub suab yog kev txiav txim thiab kev chim siab;

Nws tsis ua zoo rau leej twg thiab tsis hlub tshuas leej twg li,

vim Nws yog Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees,

thiab Nws yog tus muaj txoj kev chim siab;

Nws yog tus muaj kev hlawv, kev yaug kom dawb huv, thiab kev rhuav pov tseg.

Nws yog tus muaj txoj kev chim siab;

Nws yog tus muaj kev hlawv, kev yaug kom dawb huv, thiab kev rhuav pov tseg.

Hauv Vajtswv, mas tsis muaj dab tsi zais los sis tsis muaj kev xav li,

tiam sis qhov sib txawv mas yog, txhua yam qhib siab lug, ncaj ncees, thiab nyob nruab nrab.

Vim Vajtswv cov tub hlob twb npaj txhij nrog Nws nyob rau saum lub zwm txwv lawm,

tswj kav tag nrho txhua haiv neeg thiab tag nrho cov tib neeg,

Tam sim no cov neeg ua phem ntawd pib raug txiav txim lawm.

Vajtswv yuav tshuaj xyuas lawv ib tug zuj zus,

tsis pub kom hla leej twg li thiab nthuav tawm lawv kom tiav log.

Vim Vajtswv qhov kev txiav txim twb nthuav tawm tag nrho thiab tau qhib siab lug lawm,

thiab Nws yeej tsis tau khaws ib yam dab tsi cia li;

Nws yuav muab txhua yam uas tsis nus raws li Nws siab nyiam pov tseg,

thiab cia qhov ntawd puas tsuaj mus tag ib txhis rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws.

Nyob rau qhov chaw ntawd Nws yuav cia qhov ntawd kub mus tag ib txhiab ib txhis.

Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab qhov no yog Vajtswv qhov kev coj ncaj.

Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau qhov no li,

thiab tag nrho txhua yam yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv cov lus txib.

Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab qhov no yog Vajtswv qhov kev coj ncaj.

Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau qhov no li,

thiab tag nrho txhua yam yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv cov lus txib.

Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab qhov no yog Vajtswv qhov kev coj ncaj.

Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau qhov no li,

thiab tag nrho txhua yam yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv cov lus txib.

Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab qhov no yog Vajtswv qhov kev coj ncaj.

Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau qhov no li,

thiab tag nrho txhua yam yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv cov lus txib.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem