Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Vajtswv Txoj Kev Tseeb thiab Txoj Kev Hlub”

May 30, 2022

Cov Nkauj Qhuas ntawm Vajtswv Cov Lus

Hais txog qhov “Vajtswv Yehauvas muab tawv tsiaj coj los ua khaub ncaws, thiab muab rau

Adas thiab nws tus poj niam nkawd hnav” ntawd,

peb pom hais tias

Vajtswv zoo li Adas thiab Evas nkawd niam nkawd txiv.

Vajtswv tsim ob tug tib neeg no thiab saib nkawd tam li Nws ob tug sib raug zoo.

Li uas tsuas yog nkawd tib tsev neeg xwb,

Vajtswv saib nkawd lub neej txoj sia thiab saib xyuas nkawd tej zaub mov noj,

ris tsho, thiab chaw nyob uas cheem tsum.

Vajtswv tshwm li ib nkawm niam txiv rau Adas thiab Evas nkawd.

Thaum Vajtswv ua li no,

tib neeg tsis pom Vajtswv siab li cas; nws tsis pom Vajtswv txoj kev siab,

Nws tej lus zais tob, thiab tshwj xeeb tsis yog

Nws txoj kev npau taws los sis txoj kev muaj tsim tshaj.

Txhua yam nws pom yog Vajtswv txoj kev txo hwj chim, Nws txoj kev hlub,

Nws txoj kev txhawj xeeb rau tib neeg

thiab Nws lub luag hauj lwm thiab kev saib xyuas rau nws xwb.

Tus cwj pwm thiab qhov uas Vajtswv saib Adas thiab Evas nkawd yog ib yam li qhov

cov niam cov txiv qhia kev txhawj xeeb li cas rau lawv cov me nyuam.

Nws kuj zoo ib yam li qhov cov niam cov txiv hlub, saib,

thiab saib xyuas lawv tus kheej tej tub thiab tej ntxhais thiab—

muaj tiag, qhov muag pom tau, thiab tuav tau.

Dua li ntawm qhov muab Nws Tus Kheej tso rau ib qho chaw siab thiab muaj hwj chim,

Vajtswv tus kheej siv tawv los ua ris tsho rau tib neeg.

Tej zaum qhov no yuav zoo li ib qho tsis tseem ceeb—

tej zaum ib txhia tib neeg twb tsis xav tias nws tsim nyog hais txog—

tab sis nws pub txhua tus caum raws Vajtswv

uas muaj tej kev xav uas pom tsis meej txog Nws

kom nkag siab tob tob txog Nws txoj kev tseeb thiab txoj kev txaus hlub,

thiab los pom Nws txoj kev coj ncaj ncees thiab txoj kev txo hwj chim,

kom nkag siab tob tob txog Nws txoj kev tseeb thiab txoj kev txaus hlub,

thiab los pom Nws txoj kev coj ncaj ncees thiab txoj kev txo hwj chim.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem