Yeeb Yaj Kiab Txog Txoj Moo Zoo 2021 | "Txoj Kev Ruam Tiag Tiag"(Cov Yeeb Yaj Kiab Piv Txwv)

April 21, 2021

Zeej Mu-as yog ib tug neeg ua hauj lwm rau ntawm ib pawg ntseeg Khixatia Suav nyob hauv Teb Chaws Amelikas, uas tau ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo lawm, thiab mob siab rau ua hauj lwm thiab siv txhua yam rau tus Tswv. Muaj ib hnub, nws tus phauj hais lus tim khawv rau nws tias Tswv Yexus twb tau rov qab los nthuav tawm qhov tseeb thiab ua tes dej num ntawm txoj kev txiav txim thiab kev ntxuav tib neeg kom dawb huv nyob rau tiam kawg lawm, cov xov xwm no tau ua rau nws muaj siab heev. Tom qab uas nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus thiab saib cov yeeb yaj kiab thiab cov yeeb yaj duab ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tag lawm, Zeej Mu-as lub siab ua pov thawj qhia tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, thiab tias tej zaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav yog qhov Tswv Yexus rov qab los, yog li ntawd nws txawm pib tshawb xyuas Vajtswv txoj hauj lwm nyob rau tiam kawg nrog nws cov kwv tij thiab cov muam sawv daws. Tiam sis thaum Xib Fwb Ma, tus thawj coj ntawm nws pawg ntseeg, paub txog qhov no, nws ua txhua yam los cuam tshuam thiab cheem Zeej Mu-as. Nws muab daim yeeb yaj duab uas hais txog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov lus tshaj tawm uas hais lus phem thiab teem txim rau Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj los sim ua kom Zeej Mu-as tso nws txoj kev tshawb xyuas txoj kev tseeb tseg, ces daim yeeb yaj duab no txawm ua rau nws paub tsis tseeb lawm: Nws tuaj yeem pom tseeb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas yeej yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab, yog li vim li cas cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg thiaj li teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Tsis yog hais tias lawv tus kheej tsis kam nrhiav los sis tshawb xyuas xwb, lawv tseem los mus txwv lwm tus kom tsis txhob lees txhais yuav txoj kev tseeb ntawd thiab. Vim li cas ua li no? … Zeej Mu-as ntshai tsam raug dag ntxias thiab taug txoj kev tsis yog lawm, tiam sis kuj ntshai tsam plam nws lub hwv tsam uas raug coj mus ntsib Yexus saum huab cua thiab. Thaum nws tab tom muaj teeb meem thiab paub tsis tseeb, Xib Fwb Ma haj yam muab cov lus tshaj tawm uas tsis zoo los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg los qhia, ces ua rau muaj kev tsis ntseeg ntau yam rau hauv Zeej Mu-as lub siab. Nws txiav txim siab los mloog Xib fwb Ma hais thiab tso nws txoj kev tshawb xyuas txoj kev tseeb tseg. Tom qab ntawd, tom qab uas hnov cov lus tim khawv thiab txoj kev sib qhia los ntawm ob tug tim khawv uas tuaj ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tuaj tag lawm, Zeej Mu-as nkag siab tias kev tshawb xyuas txoj kev tseeb, lub hauv paus qauv uas tseem ceeb tshaj plaws yog kev txiav txim siab seb txoj kev ntawd puas muaj qhov tseeb los sis tsis muaj thiab seb yam uas txoj kev ntawd nthuav tawm yog Vajtswv lub suab los sis tsis yog. Tus neeg uas tuaj yeem nthuav tawm tau qhov tseeb ntau ces tus ntawd yuav tsum yog Khetos qhov kev tshwm sim, vim hais tias yeej tsis muaj ib tug tib neeg ntawm tib neeg ntiaj teb uas qias vuab tsuab yuav tuaj yeem nthuav tawm tau qhov tseeb hlo li. Qhov no yog ib qho tseeb uas cam tsis tau li. Yog tias ib tug twg tsis tsom ntsoov rau txoj kev hnov Vajtswv lub suab thaum lawv tshawb xyuas txoj kev tseeb, tiam sis ho tos qhov Tswv Yexus nqis rov qab los rau saum cov huab dawb raws li lawv tej kev xav hauv nruab siab xwb, ces lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm los mus txais tos tau Vajtswv qhov kev tshwm sim hlo li. Thaum kawg Zeej Mu-as thiaj li nkag siab txog qhov lus zais tob ntawm cov nkauj xwb ntse uas hnov Vajtswv lub suab hais lus uas Tswv Yexus tau hais txog lawm, nws txiav txim siab tsis ntseeg cov lus dag thiab tej zaj lus tswv yim uas tsis txaus ntseeg ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg, thiab khiav kom dim plaws tej kev txwv thiab kev ua qhev rau nws tus xib fwb sab kev lig kev cai ntseeg lawm. Zeej Mu-as paub txoj kev nyuab tob heev txog kev tshawb xyuas txoj kev tseeb. Yog tsis muaj kev thoob tsib to nrog los sis kev nrhiav qhov tseeb, ces yeej tsis muaj kev los mus hnov Vajtswv lub suab los sis raug coj mus nyob rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag kiag li. Tiam sis, ib tug tsuas tuaj yeem raug dag ntxias thiab tswj los ntawm Ntxwgnyoog thiab tuag rau hauv Ntxwgnyoog lub vas xwb, uas muaj tiav tag nrho raws li cov lus uas nyob rau hauv phau Vajluskub uas hais tias, "Kuv cov neeg raug puas tsuaj tag vim yog tsis muaj kev txawj ntse" (Hauxeya 4:6). "Cov neeg ruam tuag vim xav tau kev txawj ntse" (Paj Lug 10:21).

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem