Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Xyaum Ua Li Tswv Yexus”

December 11, 2021

Yexus muaj peev xwm ua tiav Vajtswv cov lus txib—

txoj num ntawm txhua tus tib neeg li kev cawm dim—

vim Nws tau ua txhua yam kom haum Vajtswv lub siab nyiam,

yam tsis muaj kev npaj los sis npaj tej yam dab tsi rau Nws Tus Kheej kiag li.

Nws muaj peev xwm tso Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg ua qhov tseem ceeb,

thiab ib txwm thov rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej

thiab nrhiav lub siab nyiam ntawm Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej.

Nws thov Vajtswv thiab hais tias: “Leej Txiv Vajtswv!

Ua kom tiav qhov ntawd uas yog Koj lub siab nyiam,

thiab tsis ua raws li Kuv lub siab nyiam tab sis ua kom raws li Koj li hom phiaj.

Tej zaum tib neeg yuav tsis muaj zog, tab sis vim li cas Koj ho yuav tsum saib xyuas nws?

Yuav ua li cas tib neeg thiaj li saib Koj txoj kev txhawj xeeb muaj nuj nqis,

vim tib neeg zoo li ib tug ntsaum hauv koj ob txhais tes?

Nyob hauv Kuv lub siab, Kuv tsuas xav ua kom tiav raws li Koj lub siab nyiam xwb,

thiab Kuv xav kom Koj ua yam uas Koj xav ua rau Kuv raws li Koj lub siab nyiam.”

Ntawm txoj kev mus rau Yeluxalees,

Yexus muaj kev ntxhov siab, zoo li rab riam ntsia hauv Nws lub siab,

tab sis Nws tsis tau muaj lub siab xav rov qab ua raws li Nws txoj lus;

Nws ib txwm muaj zog txhawb nqa Nws mus rau qhov chaw uas lawv yuav muab Nws

ntsia rau saum tus ntoo khaub lig.

Thaum kawg, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig

thiab rais los ua tus neeg tuag nyob txim txhaum,

kev ua tiav txoj num kev cawm dim ntawm tib neeg.

Nws tsoo tawm ntawm lub xauv tes kev tuag thiab Ntuj Tawg.

Ntawm Nws hauv ntej, txoj kev tuag, hauv dab teb, thiab Ntuj Tawg poob lawv lub hwj chim,

thiab tau swb Nws lawm.

Nws ua neej nyob tau peb caug peb xyoos,

thoob plaws hauv lub sij hawm no Nws ib txwm ua Nws lub dag siv lub zog kom ua tau

raws li Vajtswv lub siab nyiam raws li Vajtswv txoj num thaum lub sij hawm ntawd,

ib txwm tsis xav txog Nws tus kheej qhov tau txais los sis poob peev,

thiab ib txwm xav txog Vajtswv Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam xwb.

Vim yog Nws txoj kev ua dej num rau Vajtswv

yam muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lub siab nyiam,

Vajtswv tau ris lub nra hnyav ntawm txoj kev txhiv txhua tus tib neeg

rau saum Nws lub xub pwg thiab ua kom Nws ua tiav qhov no,

thiab Nws tsim nyog thiab muaj cai ua tiav txoj hauj lwm tseem ceeb no.

Thoob plaws hauv Nws lub neej, Nws tiv dhau txoj kev txom nyem rau Vajtswv,

thiab Nws tau raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog ntau zaug suav tsis tau,

tab sis Nws ib txwm tsis tau poob siab.

Vajtswv tau muab txoj hauj lwm tseem ceeb zoo li ntawd rau Nws

vim Nws tso siab rau Nws, thiab hlub tshua Nws.

Yog tias, zoo li Yexus,

nej muaj peev xwm muab txhua yam kev saib xyuas rau Vajtswv lub nra,

thiab tig nrob qaum rau nej lub cev nqaij daim tawv,

Vajtswv yuav tso Nws cov hauj lwm tseem ceeb rau nej, kom nej thiaj ua tau raws li

cov yam ntxwv yuav tsum tau rau hauv kev ua dej num rau Vajtswv.

Tsuas yog thaum muaj tej xwm txheej zoo li no xwb nej

thiaj yuav koom tes hais tias nej ua raws li Vajtswv lub siab nyiam

thiab ua tiav Nws cov lus txib,

thiab tsuas yog tom qab ntawd nej thiaj yuav hais tau tias

nej ua dej num rau Vajtswv tiag tiag,

thiab tsuas yog tom qab ntawd nej thiaj yuav hais tau tias

nej ua dej num rau Vajtswv tiag tiag,

thiab tsuas yog tom qab ntawd nej thiaj yuav hais tau tias

nej ua dej num rau Vajtswv tiag tiag.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem