Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 406

January 3, 2021

Txoj hau kev uas tib neeg ntseeg Vajtswv, hlub Vajtswv thiab ua rau Vajtswv txaus siab yog los ntawm kev paub nrog Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm lawv lub siab thiab tau txais Nws txoj kev txaus siab, thiab siv lawv lub siab los koom nrog Vajtswv cov lus thiab yog li thiaj raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Yog tias koj xav kom ua tau lub neej ntawm sab ntsuj plig li ib txwm muaj thiab tsim ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces koj yuav tsum xub muab koj lub siab rau Nws ua ntej tso. Tsuas yog tom qab koj tau ua kom koj lub siab nyob ntawm Nws xub ntiag thiab tau muab koj lub siab tag nrho rau Nws xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm txhim kho tau ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj. Yog tias nyob hauv cov tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis muab lawv lub siab rau Nws thiab yog tias lawv lub siab tsis nyob rau hauv Nws thiab lawv tsis suav Nws lub nra ua lawv tus kheej lub, ces txhua yam uas lawv ua yog kev coj tsis ncaj rau Vajtswv, kev coj ua ntawm cov neeg ntseeg feem ntau, thiab tsis tuaj yeem tau txais kev qhuas los ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis tau ib yam dab tsi los ntawm hom neeg no li; tus neeg zoo li no tsuas tuaj yeem ua dej num li ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv txoj hauj lwm xwb, zoo li tej khoom tsim kom zoo nkauj hauv Vajtswv lub tsev, qee yam uas tsis tseem ceeb thiab tsis muaj qab hau li. Vajtswv tsis tau siv txiaj ntsig dab tsi los ntawm hom neeg no. Hauv tus neeg zoo li no, tsis yog tias yuav tsis muaj lub caij nyoog rau txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv xwb, tsis muaj ib qho txiaj ntsig hauv lawv txoj kev ua kom zoo tiav log li. Hom neeg no yog, qhov tseeb, neeg tuag sawv mus kev xwb. Cov neeg zoo li no tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis rov qab qees, lawv txhua tus tau raug tswj thiab raug ua lwj liam loj los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Vajtswv yuav muab cov neeg no tshem tawm pov tseg. Tam sim no, hauv kev ua kom siv tau cov tib neeg muaj txiaj ntsig tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog tsuas siv lwm cov feem ntawm lawv uas muaj lub siab nyiam thiaj li ua tiav txhua yam xwb, Nws kuj ua kom zoo tiav log thiab hloov pauv lawv feem uas tsis nyiam tau thiab. Yog tias koj lub siab tuaj yeem raug tso rau Vajtswv thiab nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag xwb, ces koj yuav muaj lub sij hawm thiab cov kev tsim nyog uas yuav raug siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, kom tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tsis tas li ntawd, koj yuav muaj sij hawm rau tus Vajntsujplig Dawb Huv los ua zoo rau koj cov kev ua tsis tau tiav. Thaum koj muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, ntawm sab zoo, koj tuaj yeem to taub qhov tseeb tob dua thiab muaj kev pom siab dua; nyob rau ntawm sab tsis zoo, koj yuav muaj kev nkag siab ntau dua txog ntawm koj tus kheej qhov kev ua txhaum thiab kev ua tsis tiav, koj yuav muaj lub siab xav ua kom txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm, tab sis yuav nquag nkag mus rau hauv. Yog li, koj yuav dhau los ua tus neeg ncaj. Kwv yees tias koj lub siab tuaj yeem nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tus yuam sij tias seb koj puas yuav tau txais kev qhuas los ntawm tus Vajntsunplig Dawb Huv los tsis tau, thiab seb koj puas ua haum Vajtswv siab, yog qhov uas seb koj puas muaj peev xwm nkag tau rau hauv los tsis tau. Thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv qhia ib tug neeg kom paub thiab ua rau lawv muaj nuj nqis, nws yeej tsis ua rau lawv xav phem tab sis ib txwm ua rau lawv mob siab kawm ntxiv. Txawm hais tias tus neeg no muaj cov kev qaug zog los, lawv tuaj yeem zam txoj hau kev lawv ua lawv lub neej raws li cov kev qaug zog ntawd. Lawv tuaj yeem zam dhau txoj kev loj hlob qeeb hauv lawv lub neej, thiab nrhiav kev kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam txuas ntxiv mus. Qhov no yog tus qauv. Yog tias koj tuaj yeem ua tau qhov no tiav, nws yog qhov pov thawj txaus tias koj tau txais kev muaj nyob ntawm Vajntsujplig Dawb Huv lawm. Yog tus neeg ib txwm xav phem, thiab yog tias, tab txawm hais tias tom qab tau txais kev qhuab ntuas thiab los paub lawv tus kheej lawm los, lawv tseem nyob rau sab kev xav phem thiab nyob twj ywm thiab tsis muaj peev xwm sawv tau los thiab ua kom raws nrog tau Vajtswv, ces cov neeg no tsuas tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, tab sis tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis nyob nrog lawv. Thaum ib tug neeg xav phem, qhov no txhais tau tias lawv lub siab tsis tau tig mus rau Vajtswv thiab lawv tus ntsuj plig tsis tau raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Txhua tus yuav tsum nkag siab qhov no.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

When You Give Your Heart to God

I

To love and to believe in God, man should touch God’s Spirit with heart, with heart, so they get God’s satisfaction. Man should engage God’s word with heart, so they are moved, moved by the Spirit of God. If people do not give their heart to God in their belief in Him, in Him, if His burden they don’t embrace, they cheat God, practice religion in all they do. It cannot receive God’s praise. When you give all your heart to God, you can have a deeper entry, be on higher planes of insight, and you’ll have more understanding of your weaknesses and your flaws, eager to please the will of God, active, not passive, in entry. This shows you’re a correct person.

II

If your heart is poured into God, and can keep quiet before Him, before Him, you’ll be used by Holy Spirit, illumination you’ll receive. Holy Spirit will make up for what you lack. When you give your heart to God, you’ll grasp each subtle moving in spirit, in spirit, and each enlightenment from God. Hold onto this, you will enter the right path of being perfected by God. When not giving their heart to God, then man’s spirit becomes obtuse and numb. Someone like this won’t have a right understanding of words of God, or a proper relation with God, and their disposition won’t change. Changing one’s disposition is to give their heart fully over to God, and to receive enlightenment from all the words that God has said. When you give all your heart to God, you can have a deeper entry, be on higher planes of insight, and you’ll have more understanding of your weaknesses and your flaws, eager to please the will of God, active, not passive, in entry. This shows you’re a correct person.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem