Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 410

December 3, 2021

Kev ntseeg Vajtswv cheem tsum kom koj yuav tsum tso koj cov kev xav thiab cov kev xam pom nyob raws qib raws duas; koj yuav tsum muaj ib txoj kev nkag siab zoo txog, thiab ib txoj kev saib xyuas kom yog, Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj hauj lwm, txhua qhov chaw ib puag ncig uas Vajtswv tau npaj tseg, tus tib neeg uas Vajtswv ua tim khawv, thiab tus Vajtswv uas muaj qab hau. Koj yuav tsum tsis txhob xyaum ua raws li koj cov tswv yim los sis tsim koj tus kheej cov tswv yim uas tsis tseem ceeb. Txhua yam uas koj ua, koj yuav tsum muaj peev xwm tshawb nrhiav qhov tseeb thiab, ntawm koj qhov chiv meem tam li ib tug uas raug tsim los muaj nyob, zwm rau txhua yam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Yog tias koj xav nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab to taub txog txoj kev tseeb ntawm lub neej, ces koj lub siab yuav tsum nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tas li li. Tsis txhob yaj ntshis mus, tsis txhob caum raws Ntxwgnyoog, tsis txhob cia Ntxwgnyoog muaj cib fim los ua nws txoj hauj lwm kiag li, thiab tsis txhob cia Ntxwgnyoog siv koj. Koj yuav tsum muab koj tus kheej rau Vajtswv tag nrho thiab cia Vajtswv kav koj.

Koj puas kam los ua Ntxwgnyoog tus tub qhe? Koj puas kam raug Ntxwgnyoog ntxias? Koj puas ntseeg Vajtswv thiab nrhiav Nws kom tej zaum koj raug Nws ua kom zoo tshaj plaws, los sis kom tej zaum koj dhau los ua ib neeg lwj liam rau Vajtswv txoj hauj lwm? Koj nyiam ib lub neej uas muaj nuj nqis uas koj tau txais los ntawm Vajtswv dua los, los yog nyiam ib lub neej uas tsis muaj nuj nqis thiab qhuav qhawv dua? Koj nyiam kom raug Vajtswv siv dua los, los yog nyiam kom raug Ntxwgnyoog ntxias dua? Koj nyiam kom cia Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb puv npo koj dua los, los yog nyiam cia kom kev txhaum thiab Ntxwgnyoog puv npo koj? Xav txog tej no kom zoo zoo. Nyob hauv koj lub neej txhua hnub, koj yuav tsum to taub yam lus twg uas koj hais thiab yam twg uas koj ua uas yuav ua rau muaj kev txawv txav ntawm koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab tom qab ntawd kho koj tus kheej kom to taub txog tus qauv yog. Txhua lub sij hawm, tshuaj xyuas koj cov lus, koj cov dej num, koj txhua kauj ruam, thiab koj txhua cov kev xav thiab cov tswv yim. Txais ib txoj kev nkag siab kom zoo txog koj tus yam ntxwv tseeb thiab to taub txog txoj kev ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Tsuas muaj tib txoj kev no nkaus xwb thiaj li muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj. Los ntawm kev ntsuas seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm los tsis yog, koj yuav muaj peev xwm kho koj cov kev xav, nkag siab txog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg, thiab nkag siab txog koj tus kheej tiag tiag, thiab, kev ua li ntawd, koj yuav muaj peev xwm to taub txog cov kev paub tiag tiag, tso koj tus kheej tseg ntawm ib txoj kev tseeb, thiab zwm rau nrog txoj kev xav. Raws li koj paub cov tseem ceeb no uas hais txog seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm muaj los tsis yog, koj yuav muaj sij hawm los raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws thiab dhau los muaj peev xwm los paub txog ntau tus yeeb yam ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Koj kuj tseem yuav muaj peev xwm pom tshab ntau yam txog Ntxwgnyoog cov tswv yim dag ntxias thiab nkag mus rau hauv nws cov kev npaj phem uas zais ntshis. Tsuas yog txoj kev no xwb thiaj li coj mus rau kev uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Koj tso txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, kom koj thiaj yuav zwm rau Nws cov kev npaj tseg hauv lawv qhov tag nrho, thiab kom koj thiaj yuav to taub tob zog ntxiv txog kev paub tseeb thiab kom tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm ntau zog ntxiv. Thaum koj xyaum muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj lawm, feem ntau, kev ua tiav yuav tsum tau ua kom tiav kev tso sab cev nqaij daim tawv tseg thiab los ntawm kev koom tes nrog Vajtswv tiag tiag. Koj yuav tsum nkag siab tias “yog tsis muaj lub siab koom tes, nws yog ib qho nyuaj uas los txais Vajtswv txoj hauj lwm; yog tias sab cev nqaij daim tawv tsis raug tsim txom, yuav tsis muaj koob hmoov los ntawm Vajtswv los; yog tias tus ntsuj plig tsis ntsib teeb meem, Ntxwgnyoog yuav tsis tau txais kev txaj muag.” Yog tias koj xyaum ua cov kev qhia no thiab nkag siab txog lawv zoo heev lawm, cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav raug tso rau qhov tseeb. Hauv nej txoj kev xyaum ua tam sim no, nej yuav tsum tso tseg lub tswv yim ntawm “kev nrhiav zaub mov los pab rau kev tshaib kev nqhis”; koj yuav tsum tso tseg lub tswv yim ntawm “txhua yam yog tau ua tiav los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm los cuam tshuam.” Txhua tus uas hais li ntawd xav tias, “Tib neeg tuaj yeem ua tau txhua yam li lawv xav, thiab thaum lub sij hawm los txog, Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua Nws txoj hauj lwm. Tib neeg tsis tas yuav txwv sab cev nqaij daim tawv los sis koom tes; txhua yam uas tseem ceeb yog qhov tias lawv raug Vajntsujplig Dawb Huv txhawb xwb.” Cov kev xav no tsis muaj qab hau. Thaum muaj cov xwm txheej zoo li no, Vajntsujplig Dawb Huv yeej tsis muaj peev xwm ua hauj lwm. Nws yog hom kev xav zoo li no ntag uas cuam tshuam rau Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm loj tshaj plaws. Feem ntau, Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm yog raug ua tiav los ntawm tib neeg txoj kev koom tes. Cov uas tsis koom tes thiab tsis tau txiav txim siab, txawm li ntawd los tseem xav kom ua tiav ib txoj kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv thiab kom tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb los ntawm Vajtswv los, tseeb tiag muaj kev xav ntau yam. Qhov no yog huua “kev yoog raws ib tug tus kheej thiab kev zam lub txim rau Ntxwgnyoog.” Cov tib neeg zoo li no tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj. Koj yuav tsum ntsib ntau yam kev qhia tshwm thiab kev nthuav tawm ntawm tus moj yam phem uas nyob hauv koj tus kheej thiab ntsib ntau yam kev xyaum ua uas koj muaj uas tsis mus raws li yam uas Vajtswv cheem tsum tam sim no. Koj puas yuav muaj peev xwm tso tau Ntxwgnyoog tseg tam sim no? Koj yuav tsum muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, ua raws nraim li Vajtswv cov kev xav, thiab dhau los ua ib tug neeg tshiab nrog rau ib lub neej tshiab. Tsis txhob nyob rau hauv cov kev ua txhaum yav dhau los lawm; tsis txhob ua neeg poob siab dhau lawm; yuav tsum muaj peev xwm sawv ntseg ntsees thiab koom tes nrog Vajtswv, thiab ua kom tiav cov luag hauj lwm uas yog koj cov luag los ua kom tiav. Hauv txoj kev no, koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj li yuav dhau los zoo li ib txwm muaj.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem