Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 417

October 14, 2020

Ib tug uas yuav nkag mus rau kev thov Vajtswv tseeb li cas?

Thaum tab tom thov, koj yuav tsum muaj ib lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab koj yuav tsum muaj lub siab thov tiag tiag. Koj yeej sib txuas lus thiab thov Vajtswv tiag tiag—koj yuav tsum tsis txhob sim ntxias Vajtswv nrog koj tej suab lus uas zoo zoo mloog xwb. Kev thov Vajtswv yog lub plawv ntawm qhov uas Vajtswv ntshaw kom tiav tam sim no. Thov Vajtswv pub kev tig ras to taub thiab kev pom meej, coj koj tus yam ntxwv thiab koj tej teeb meem los tso rau ntawm Nws xub ntiag thaum koj thov, nrog rau qhov koj xav ua kom tiav uas koj twb muab hais rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Kev thov Vajtswv tsis yog ua raws li cov txheej txheem; nws yog kev nrhiav Vajtswv nrog lub siab ntshaw tiag tiag. Thov Vajtswv tiv thaiv koj lub siab, xwv kom koj lub siab thiaj tus rau ntawm Nws xub tiag; kom nyob tau rau thaj tsam puag ncig li qhov Nws tso koj nyob, kom koj paub koj tus kheej, ntxub koj tus kheej, thiab tso koj tus kheej tseg, xwv thiaj tso cai tau rau koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab dhau los ua ib tug uas hlub Vajtswv tiag tiag.

Qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv yog dab tsi?

Kev thov Vajtswv yog ib txoj kev uas neeg koom siab nrog Vajtswv, txhais tias nws yog ib txoj kev uas neeg hu rau Vajtswv, thiab nws yog tus txheej txheem uas neeg raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Nws hais tau tias cov uas tsis muaj kev thov Vajtswv ces yog cov tib neeg tuag uas tsis muaj ntsuj plig, yog qhov ua tim khawv tias lawv tu ncua ib qho hwj chim uas kom raug txhawb los ntawm Vajtswv. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv, nws yuav coj tsis tau ib lub neej hauv sab ntsuj plig kiag li, haj yam caum tau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tsawg heev. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv ces yog txiav ib tug txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo ntag, thiab nws yuav yog ib qho uas ua kom Vajtswv qhuas tsis tau kiag li. Ua ib tug ntseeg Vajtswv, ib tug yim huab thov Vajtswv, qhov ntawd yog, ib tug yim huab raug txhawb los ntawm Vajtswv, ib tug yim huab ua tau tiav yam uas xav ua thiab ib tug muaj cuab kav txais tau kev qhuab qhia tshiab los ntawm Vajtswv. Twb yog vim li no, tus neeg hom no thiaj ua tau neeg zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tau ceev tshaj.

Yam dab tsi uas kev thov Vajtswv ua tau rau kom tiav?

Tej zaum tib neeg muaj cuab kav xyaum thov Vajtswv tau thiab to taub yam tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv, tiam sis yuav kom kev thov Vajtswv muaj txiaj ntsim mas tsis yog ib yam yooj yim. Kev thov Vajtswv tsis yog ib yam uas ua rau mus dhau rau qhov kub siab, ua lawv nraim li txheej txheem, los sis nco tau hais tau Vajtswv cov lus tsis tuav ntawv. Qhov ntawd hais tau tias, thov Vajtswv tsis yog qog tau tej lo lus thiab tsis yog xyaum ua li lwm tus ua. Thaum thov Vajtswv, ib tug yuav tsum ncav cuag qib uas ib tug muab tau lub siab rau Vajtswv, qhib hlo ib tug lub siab kom nws thiaj raug txhawb los ntawm Vajtswv. Yog yuav kom kev thov Vajtswv muaj txiaj ntsim, ces nws yuav tsum yog pib los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus. Tsuas yog los ntawm kev thov hauv Vajtswv cov lus xwb ib tug thiaj yuav txais tau kev tig ras to taub thiab kev pom meej zoo dua. Yam tseeb uas qhia tau tawm los ntawm kev thov Vajtswv los yog: Muaj lub siab ntshaw txhua yam uas Vajtswv kom ua, thiab tshaj dua no yog muaj qhov ntshaw ua kom tiav li Nws tau sam hwm tseg; tsis nyiam tej uas Vajtswv tsis nyiam thiab dhau ntawd, muab qhov no ua lub hauv paus, ntxiv rau qho yam kev to taub txog nws, thiab paub nqee yam thiab pom meej txog qhov tseeb uas Vajtswv twb muab nthuav tawm lawm. Qhov twg muaj yam xav ua kom tiav, muaj kev ntseeg, kev paub, thiab muaj ib txoj kev ntawm kev xyaum raws li qhov kev thov, qhov no xwb thiaj li hu tau ua kev thov Vajtswv los ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog hom kev thov li no thiaj li yuav muaj txiaj ntsim xwb. Tsis tag li kev thov Vajtswv yuav tsum ua los ntawm qhov kev xyiv fab rau Vajtswv cov lus, yuav tsum rhawv rau saum lub hauv paus uas yog nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb hauv Nws cov lus, thiab lub siab yuav tsum muaj cuab kav nrhiav Vajtswv thiab muaj siab tus tab meeg rau ntawm Nws xub ntiag. Kev thov Vajtswv li hom no ces twb nkag tau rau theem tseeb ntawm kev nrog Vajtswv sib raug zoo lawm.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

How to Enter Into True Prayer

I

During prayer your heart must be at peace before God, your heart must be sincere. Truly commune when you pray to God. Don’t cheat God with words pleasing to the ear. So your heart will be quiet before God. And in the environments arranged for you, you will then know yourself and hate yourself, you will hate yourself and forsake yourself. So you’ll have normal relations with God, and become someone who truly loves, loves God, loves, loves God, become someone who truly loves, loves God.

II

Prayer must surround what God will do today. Ask for greater illumination, bring your state and troubles before God and speak to Him your resolution. So your heart will be quiet before God. And in the environments arranged for you, you will then know yourself and hate yourself, you will hate yourself and forsake yourself. So you’ll have normal relations with God, and become someone who truly loves, loves God, loves, loves God, become someone who truly loves, loves God.

III

Prayer is not to follow procedure but to seek God with your sincerity. Pray for God to protect your heart. Ask for God to protect your heart. So your heart will be quiet before God. And in the environments arranged for you, you will then know yourself and hate yourself, you will hate yourself and forsake yourself. So you’ll have normal relations with God, and become someone who truly loves, loves God, loves, loves God, become someone who truly loves, loves God.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem