Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Qhia Tshwm Txog Tib Neeg Txoj Kev Qias Vuab Tsuab | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 324

April 25, 2021

Tam sim no nej txhua tus yuav tsum to taub lub ntsiab lus tseeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv. Lub ntsiab lus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv uas Kuv tau hais ntsig txog nej qhov kev siab zoo yav dhau los. Hnub no txawv lawm: Hnub no, Kuv xav txheeb xyuas lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog lawm, qhov no yog txoj kev taw qhia nej tawm ntawm txoj kev xav tsis zoo; yog tias Kuv tsis ua li, ces nej yuav tsis muaj hnub paub txog nej lub ntsej muag tseeb li, thiab yuav khav theeb txog ntawm nej txoj kev ntseeg thiab kev ncaj ncees mus ib txhis. Nws yog qhov ncaj ncees los hais tias yog tias Kuv tsis tau nthuav tawm txoj kev phem nyob tob puag hauv nej lub siab, ces nej txhua tus yuav looj ib lub mom vajntxwv rau saum nej lub taub hau thiab khaws txhua lub yeeb koob rau nej tus kheej. Nej tus yam ntxwv siab hlob thiab khav txiv yuav ua rau nej ntxeev siab rau nej lub siab zoo, los ntxeev siab tawm tsam thiab tawm tsam Khetos, thiab qhia tawm nej txoj kev phem, thiaj ua rau nej muaj cov kev xav ua, kev xav phem, kev xav tau ntau, thiab lub qhov muag puv ntoob nrog cov kev ntshaw. Thiab nej tseem niaj hnub tham txuas ntxiv txog nej txoj kev mob siab rau Khetos txoj hauj lwm mus tas lub neej, thiab hais tag rov hais dua qhov tseeb uas thaum ub Khetos tau hais los lawm. Qhov no yog nej “txoj kev ntseeg”—nej “txoj kev ntseeg uas tsis muaj kev tsis dawb huv.” Kuv tau tuav tus qauv nruj rau tib neeg tas li los mus. Yog tias koj txoj kev muab siab npuab yog los ntawm qhov kev mob siab rau thiab muaj cwj ciam, yog li ntawd ces Kuv xum xaiv qhov tsis muaj koj li kev muab siab npuab zoo li no, vim Kuv ntxub cov neeg uas dag Kuv los ntawm lawv cov kev mob siab thiab yuam Kuv los ntawm cov xwm txheej. Kuv tsuas xav kom tib neeg muab lub siab npuab rau Kuv tiag xwb, thiab kom ua txhua yam rau lub hom phiaj ntawm—thiab kom ua pov thawj rau—tib lo lus: txoj kev ntseeg. Kuv tsis nyiam qhov nej siv cov lus ntxias los sim ua kom Kuv zoo siab, vim Kuv ib txwm saib nej nrog lub siab dawb paug, thiab tsuas xav kom nej coj tau raws nrog txoj kev ntseeg tseeb rau Kuv xwb. Thaum los hais txog ntawm txoj kev ntseeg, tej zaum coob tus yuav xav tias lawv raws Vajtswv qab vim lawv muaj kev ntseeg, Yog tsis li ntawd lawv yeej yuav tsis tiv txoj kev txom nyem zoo li ntawd lawm. Yog li Kuv nug koj qhov no: Yog koj ntseeg tias muaj Vajtswv tiag, vim li cas koj ho tsis hwm Nws? Yog tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv, vim li cas ho tsis muaj kev ntshai Nws me me nyob rau hauv koj lub siab li? Koj lees hais tias Khetos yog kev Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, yog vim li cas koj thiaj li saib Nws tsis muaj nqis li? Vim li cas koj thiaj ua tsis ncaj rau Nws? Yog vim li cas koj thiaj li tab meeg txiav txim rau Nws? Vim li cas koj thiaj pheej soj Nws txoj kev mus los tas mus li? Vim li cas koj thiaj tsis kam zwm rau Nws tej kev npaj? Vim li cas koj thiaj tsis ua raws li Nws cov lus? Vim li cas koj thiaj li sim yuam thiab nyiag Nws ntawm tej khoom uas muab fij rau Nws? Vim li cas koj thiaj li sawv Khetos qhov chaw hais lus? Vim li cas koj thiaj txiav txim seb Nws txoj hauj lwm thiab Nws cov lus puas raug los tsis raug? Vim li cas koj thiaj li nyob tom Nws qub qab thuam Nws? Puas yog cov no thiab lwm yam yog nej txoj kev ntseeg?

Nyob rau hauv nej cov lus thiab tus cwj pwm tau qhia tawm txog nej txoj kev tsis ntseeg Khetos. Txoj kev tsis ntseeg ua rau muaj cov kev xav thiab cov hom phiaj nyob rau hauv txhua yam ua nej ua. Txawm yog tus cwj pwm ntawm qhov nej ntsia xwb los yeej muaj txoj kev tsis ntseeg Khetos nyob rau hauv. Nws tuaj yeem hais tau tias nyob rau ntawm txhua feeb, nej txhua tus coj rawv cov ntsiab ntawm txoj kev tsis ntseeg. Qhov no txhais tau tias, nyob rau txhua lub sij hawm, nej poob rau txoj kev phom sij vim txoj kev ntxeev siab rau Khetos, rau qhov cov roj ntsha uas khiav nyob hauv nej lub cev yog raug tsim tawm los nrog txoj kev tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Yog li ntawd, Kuv hais tias cov hneev taw uas nej tsuj tseg nyob rau ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj tseeb; vim tias thaum nej taug txoj kev ntseeg Vajtswv, nej tsis txhos nej ob txhais taw kom ruaj rau hauv av—nej tsuas lam txav mus los xwb. Nej ib txwm yeej tsis ntseeg Khetos cov lus thiab yeej tsis muaj peev xwm muab coj mus xyaum ua kiag li. Qhov no yog lub ntsiab uas nej tsis muaj kev ntseeg Khetos. Qhov uas muaj kev xav phem tas li txog Nws yog lwm qhov laj thawj uas ua rau nej tsis muaj kev ntseeg Nws. Qhov uas ua xyem xyav txog Khetos txoj hauj lwm mus ib txhis, qhov uas cia Khetos cov lus poob rau hauv lub pob ntseg lag, qhov muaj kev xav txog txhua yam hauj lwm uas yog ua tiav los ntawm Khetos thiab qhov tsis muaj peev xwm nkag siab yog txog txoj hauj lwm no, qhov uas nyuaj muab nej tej kev xav phem tso tseg txawm hais tias nej tau txais lus piav qhia dab tsi los xij peem, thiab ntau yam ntxiv—cov no yog txhua lub hauv paus ntawm kev tsis ntseeg uas sib cov nyom nyob rau hauv nej lub siab. Txawm tias nej caum raws Khetos txoj hauj lwm thiab ib txwm tsis tau poob qab dua li los, muaj kev ntxeev siab ntau dhau nyob hauv nej nruab siab. Qhov kev ntxeev siab no yog qhov tsis dawb huv ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Tej zaum nej tsis xav tias qhov no yog qhov xwm txheej, tab sis yog tias koj tsis muaj peev xwm lees paub koj cov kev xav nyob rau hauv nruab siab, ces koj yuav nyob hauv cov neeg piam sij, vim Vajtswv tsuas kho cov uas ntseeg Nws tiag tiag kom zoo tiav log xwb, tsis yog cov uas pheej ua xyem xyav txog Nws, thiab tsawg tshaj ntawd tsis yog txhua tus uas tsis kam caum raws Nws thiab cov uas yeej tsis tau ntseeg tias Nws yog Vajtswv li.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem