Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Qhia Tshwm Txog Tej Kev Xav Phem ntawm Kev Ntseeg | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 284

December 31, 2020

Vajtswv tes hauj lwm mas yeej khiav mus rau tom ntej tas mus li xwb, thiab txawm hais tias lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis hloov, los qhov txheej txheem uas Nws ua hauj lwm ntawd yeej hloov mus tag li, ces txhais tau hais tias cov uas ntseeg Vajtswv los yeej hloov mus tas li thiab. Vajtswv ua hauj lwm ntau npaum li cas, ces tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj ntxaws npaum li ntawd. Tej kev hloov uas zoo ib yam kuj muaj tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tus yam ntxwv uas los ntawm Vajtswv tes hauj lwm los thiab. Txawm li cas los xij, vim yog Vajtswv tes hauj lwm mas hloov mus los tag li ces cov uas tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov neeg ruam qauj uas tsis paub qhov tseeb thiaj li pib tig tawm tsam Vajtswv. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, vim Nws tes hauj lwm mas yeej tshiab tas li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab Nws yeej tsis rov mus ua tej qub hauj lwm li, tab sis tsuas nias qees mus lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas nws yeej tsis tau ua dua los nkaus xwb. Raws li qhov uas Vajtswv tsis rov qab ua Nws tes hauj lwm dua, thiab tib neeg mas yeej siv tes hauj lwm Nws ua yav tag los txiav txim rau Vajtswv tes hauj lwm tam sim no yam tsis muaj hloov hlo li, nws thiaj li ua ib qho nyuab heev li rau Vajtswv los ua tej qib duas ntawm nws tes hauj lwm nyob rau tiam tshiab. Tib neeg mas muaj ntau qhov nyuab dhau heev lawm! Nws txoj kev xav mas xav nkaus li cov laus thaum ub xwb! Tsis muaj leej twg paub Vajtswv tes hauj lwm, tab sis txhua tus mas kem ciam rau tas zog li. Thaum nws ncaim Vajtswv, ces tib neeg plam txoj sia, qhov tseeb, thiab Vajtswv tej koob hmoov, tab sis nws yeej tsis kam lees txais txoj sia los sis qhov tseeb li, haj yam tsis tas hais txog tej koob hmoov loj dua uas Vajtswv muab pub rau neeg ntiaj teb li. Txhua tus tib neeg yeej xav kom tau Vajtswv, tab sis tsis muaj peev xwm yuav ua siab ntev taus rau tej yam kev hloov hauv Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis kam txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ntseeg hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas hloov tsis tau li, hais tias nws yuav nyob twj ywm li qub mus tag ib txhis. Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg, tag nrho qhov uas yuav siv los ua kom tau kev cawm dim mus ib txhis los ntawm Vajtswv ces yog ua raws li nws txoj cai, thiab yog hais tias lawv hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum, ces yeej zoo txaus rau Vajtswv siab xav lawm. Lawv xav hais tias Vajtswv ces tsuas ua tau tus Vajtswv hauv qab txoj cai thiab tus Vajtswv uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg xwb; nws kuj yog lawv qhov kev xav thiab uas hais tias Vajtswv mas yuav tsum tsis txhob tshaj phau Vajluskub. Nws yog kiag tej kev xav li no ntag uas muab lawv xauv taw kiag khov kho rau txoj cai qub thiab muab lawv ntsia kiag rau tej cai tuag lawm xwb. Yeej tseem muaj coob tshaj thiab uas ntseeg hais tias txawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab yuav yog dab tsi los xij, nws yuav tsum tau muaj pov thawj los ntawm cov lus zuag cev lus txog yav tom ntej, thiab nyob rau txhua txhua theem ntawm qhov hauj lwm ntawd, tag nrho cov uas caum Nws uas muaj ib lub siab “tiag” yuav tsum tau pom cov lus qhia tshwm; tsis li ntawd, ces qhov hauj lwm ntawd yeej tsis yog Vajtswv qhov hauj lwm li. Nws twb yeej yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg los paub Vajtswv lawm. Tseem yuav coj tib neeg lub siab ruam thiab nws tus yam ntxwv ntxeev siab ntawm kev saib tus kheej tseem ceeb thiab kev qhuas tus kheej ntawd los ntxiv thiab, ces nws thiaj li ua ib qho haj yam nyuab rau nws los txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Tib neeg tsis ua twb zoo xav kom thoob rau Vajtswv tes hauj lwm tshiab, los sis tsis kam txo hwj chim lees nws, tsis li ntawd xwb hos, nws tseem muaj tus yam ntxwv muab hlob thaum uas nws tseem tos lus qhia tshwm thiab lus coj kev los ntawm Vajtswv. Qhov no tsis yog tus cwj pwm ntawm cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv thiab los? Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo mas?

Yexus hais tias Yehauvas tes hauj lwm tau poob qab nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm, ib yam nkaus li qhov Kuv hais hnub no, hais tias Yexus tes hauj lwm kuj tau poob qab lawm thiab. Yog hais tias tsuas muaj Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb thiab tsis muaj Tiam Hmoov Hlub, ces Yexus yeej tsis raug ntsia saum ntoo khaub lig li thiab yuav txhiv tsis tau neeg ntiaj teb tag nrho rov qab. Yog hais tias tsuas muaj Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb, ua neeg ntiaj teb puas yuav los tau deb npaum li hnub no? Keeb kwm mus rau yav tom ntej, thiab ua li keeb kwm tsim ntuj txoj cai rau Vajtswv tes hauj lwm los? Ua qhov no tsis yog ib qho kev qhia kom pom txog Nws kev cawm tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb no los? Keeb kwm mus rau yav tom ntej, thiab Vajtswv tes hauj lwm los ib yam nkaus li ntawd thiab. Vajtswv txoj kev xav mas yeej hloov mus tas li. Nws yuav nyob tsis tau rau ib qib ntawm qhov hauj lwm kom ntev txog rau txhiab xyoo, vim ib yam li qhov uas sawv daws paub, Vajtswv mas yeej tshiab tas li xwb thiab yeej tsis qub li, thiab Nws pheej yuav ua tsis tau tej hauj lwm zoo li kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ib zaug, ob zaug, peb zaug…. Qhov no yog qhov kev xav ntawm ib tug neeg ruam heev. Vajtswv tsis ua tib yam hauj lwm tas mus li xwb; Nws tes hauj lwm mas hloov mus tas li thiab tshiab tas li xwb, ntau ib yam nkaus li qhov uas Kuv hais cov lus tshiab rau nej thiab ua tes hauj lwm tshiab txhua hnub. Qhov no yog tes hauj lwm Kuv ua, thiab qhov uas yog tus yawm sij ces yog cov lus “tshiab” thiab “zoo yam xav tsis thoob li.” “Vajtswv mas hloov tsis tau li, thiab Vajtswv ces yeej yog Vajtswv tas mus li xwb”: qhov lus hais no mas yeej muaj tseeb tiag; lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv mas tsis hloov li, Vajtswv ces yeej ib txwm yog Vajtswv, thiab Nws yuav rais mus ua tsis tau Ntxwgnyoog, tab sis qhov no tsis tau pov thawj hais tias Nws tes hauj lwm yuav nyob ruaj nrees thiab tsis hloov ib yam nkaus li Nws lub tseem ntsiab. Koj yeej hais tau hais tias Vajtswv ces yeej tsis hloov cev li, tab sis yuav ua cas, yog li ntawd nas, es koj thiaj li yuav piav tau hais tias Vajtswv mas tshiab tas mus li xwb thiab yeej tsis muaj qub li? Vajtswv tes hauj lwm mas nthuav dav thiab hloov tas mus li xwb, thiab qhov Nws siab xav tau mas yeej tshwm sim thiab ua rau tib neeg paub tas mus li xwb. Thaum uas tib neeg ntsib thiab pom kiag Vajtswv tes hauj lwm, nws tus moj yam mas hloov tsis nres li, thiab nws txoj kev txawj ntsej yeej hloov tsis nres li. Yog li, ua qhov hloov no ho los qhov twg los? Tsis yog los ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas hloov mus los tag li ntawd los lod? Yog tib neeg tus yam ntxwv hloov tau, vim li cas tib neeg thiaj li cia Kuv tes hauj lwm thiab Kuv cov lus hloov mus los tas li tsis tau? Kuv tseem yuav raug txwv txiav tau los ntawm tib neeg thiab los? Nyob rau qhov no, tsis yog koj siv tej lus sib cav uas raug quab yuam thiab qhov kev xav uas yuam kev lwj tsw los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem