Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Qhia Tshwm Txog Tej Kev Xav Phem ntawm Kev Ntseeg | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 292

December 25, 2020

Tsuas yog muab koj tej kev xav phem qub tso pov tseg mas koj thiaj li yuav tau qhov kev paub tshiab xwb, tab sis qhov kev paub qub mas kuj yuav tsis yog tej kev xav phem qub tag mus li xwb. “Kev xav phem” mas hais txog tej yam uas tib neeg lub siab xav tau uas tsis haum nrog rau qhov uas muaj tiag. Yog qhov kev paub qub twb qub dhau caij nyoog heev nyob rau tiam qub thiab txwv tib neeg kom tsis txhob paub qhov tseeb txog tes hauj lwm tshiab, ces qhov kev paub ntawd yog ib qho kev xav phem. Yog tib neeg muaj cuab kav nrhiav kev tsim kho tej qhov kev paub zoo li ntawd thiab los paub Vajtswv los ntawm ntau ntau kis, muab qhov qub thiab qhov tshiab sib xyaws ua ke, ces qhov kev paub qub rais los ua ib qho kev pab rau tib neeg, thiab rais los ua lub hauv paus keeb cag rau tib neeg qhov kev nkag mus rau tiam tshiab. Qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv yuav tseev kom koj yuav tsum paub ntau qhov tseem ntsiab: yuav paub qhov tseeb li cas mus rau txoj kev paub Vajtswv, qhov tseeb twg koj yuav tsum tau to taub mas thiaj li paub Vajtswv, thiab yuav muab koj tej kev xav phem qub thiab tus yeeb yam qub tshem tawm pov tseg li cas es koj thiaj li zwm tau rau tag nrho tej kev npaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog koj siv tej tseem ntsiab no ua lub hauv paus keeb cag rau qhov kev paub qhov tseeb txog qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv, ces koj qhov kev paub yuav muaj tob zuj zus tuaj. Yog koj muaj ib qho kev paub meej meej txog peb theem ntawm tes hauj lwm—ces hais tau hais tias, ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg—thiab yog hais tias yog koj muaj peev xwm muab ob theem dhau los coj los tso kom tau sib txuas zws nrog theem tam sim no, thiab pom tau hais tias nws yog qhov hauj lwm uas ib tug Vajtswv ua xwb, ces koj yuav muaj ib qho hauv paus keeb cag uas ruaj khov yam tsis muab dab tsi piv tau hlo li. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas yog ua los ntawm ib tug Vajtswv xwb; qhov no yog lub zeem muag loj tshaj plaws, thiab qhov no yog tib txog kev mus rau kev paub Vajtswv nkaus xwb. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li ua tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav ua tau tes hauj lwm ntawd sawv Nws cev hlo li—qhov no ces hais tau hais tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm txij kiag puag thaum pib los txog ntua rau niaj hnub no. Txawm hais tias peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ua nyob rau tej caij nyoog thiab tej chaw uas sib txawv, thiab txawm hais tias tes hauj lwm ntawm ib theem twg mas yeej sib txawv, los tag nrho ces nws puav leej yog ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau ntawm tag nrho tej zeem muag, qhov no yog qhov zeem muag loj tshaj plaws uas tib neeg tsim nyog paub, thiab yog hais tias tib neeg yeej to taub nws tau tag nrho, ces lawv yuav muaj cuab kav sawv tau khov kho. Niaj hnub no, qhov teeb meem loj tshaj plaws rau ntau ntau txoj kev ntseeg thiab ntau ntau pab ntseeg mas yog qhov uas lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tsis muaj peev xwm yuav paub qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig thiab tes hauj lwm uas tsis yog Vajntsujplig li—vim ntawm qhov no, lawv thiaj li qhia tsis tau hais tias ua theem hauj lwm no, ib yam li ob theem ntawm tes hauj lawm dhau los, kuj yog Vajtswv Yehauvas ua tib yam nkaus thiab. Txawm hais tias tib neeg yeej caum Vajtswv, los feem coob yeej tseem qhia tsis tau hais tias ua puas yog txoj kev yog. Tib neeg txhawj hais tias xyov txoj kev no puas yog txoj uas Vajtswv Tus Kheej coj kiag, thiab seb Vajtswv qhov kev yug los ua neeg puas yog ib qho tseeb, thiab neeg feem coob tseem tsis paub xyov yuav saib tej yam ntawd li cas. Cov uas caum Vajtswv tsis muaj peev xwm yuav paub txoj kev, thiab yog li ntawd zaj lus uas hais tawm ces tsuas chwv cov neeg no me me nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau raws li qhov uas tsim nyog tau, thiab yog li ntawd qhov no thiaj li chwv raug qhov kev to taub lub neej txoj sia ntawm cov neeg zoo li ntawd. Yog tib neeg muaj peev xwm pom tau nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm hais tias lawv yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau tej sij hawm uas sib txawv, nyob rau tej chaw uas sib txawv, thiab nyob rau tej neeg uas sib txawv; yog tib neeg muaj peev xwm pom hais tias txawm tes hauj lwm yuav sib txawv, los nws puav leej yog tib tug Vajtswv ua xwb, thiab hais tias vim nws yog tes hauj lwm uas tib tug Vajtswv ua, ces nws yuav tsum yog lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev li, thiab hais tias txawm nws yuav sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem, los yeej tsis muaj kev tsis lees hais tias nws yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv—yog tib neeg muaj peev xwm hais tau tseeb hais tias nws yog tej hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, ces tib neeg txoj kev xav phem yuav raug txo los ua tej yam nyuag me me, uas tsis tsim nyog yuav hais txog li. Vim tib neeg tej zeem muag mas tsis pom tseeb, thiab vim tib neeg tsuas paub Yehauvas ua Vajtswv xwb, thiab Yexus ua tus Tswv xwb, thiab ua ob lub siab txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no, ces coob tus neeg thiaj li tseem kub siab lug rau tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, thiab raug vij ncig los ntawm tej kev xav phem txog tes hauj lwm ntawm niaj hnub no, ces neeg feem coob thiaj li tsis tshua ntseeg, thiab tsis saib tes hauj lwm niaj hnub no tseem ceeb. Tib neeg tsis muaj kev xav phem txog ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, uas yeej ntsia tsis pom li. Qhov ntawd ces yog vim tib neeg tsis to taub txog qhov muaj tseeb ntawm ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, thiab tsis tau pom kiag ob theem ntawd. Nws yog vim hais tias ob theem ntawm tes hauj lwm no mas tsis muaj cuab kav yuav pom tau kiag ces tib neeg thiaj li xav hauv nruab siab raws li qhov lawv nyiam xwb; tsis hais lawv yuav xav tawm dab tsi li, yeej tsis muaj qhov tseeb los ua pov thawj txog tej kev xav ntawd, thiab tsis muaj leej twg yuav los kho tej ntawd kom yog li. Tib neeg cia lawv qhov peev xwm xeeb txawm ntawd xav ywj siab lug, muab tej kev ceev faj cuam pov tseg kiag nrog huab nrog cua mus thiab cia nws txoj kev xav hauv nruab siab ntawd xav yam ywj siab lug, vim nws yeej tsis muaj ib qho tseeb los tshawb xyuas seb lawv tej kev xav ntawd puas muaj tseeb, thiab yog li ntawd ces tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ntawd thiaj li rais mus ua “qhov tseeb,” tsis hais yuav muaj dab tsi los ua pov thawj rau tej ntawd los tsis muaj li. Yog li ntawd tib neeg thiaj ntseeg tus Vajtswv uas nws tus kheejxav nyob rau hauv nruab siab, thiab thiaj li tsis nrhiav tus Vajtswv ntawm qhov muaj tseeb. Yog ib tug neeg muaj ib hom kev ntseeg, ces nyob rau ib puas leej ces yeej muaj ib puas hom kev ntseeg thiab. Tib neeg muaj tej kev ntseeg zoo li ntawd vim lawv tseem tsis tau pom qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm, vim lawv tsuas hnov qhov ntawd nrog lawv ob lub pob ntseg xwb thiab tsis tau pom kiag qhov ntawm nrog lawv ob lub qhov muag. Tib neeg tau hnov tej dab neeg thiab kwv huam—tab sis lawv yeej tsis tshua hnov tej kev paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Yog li ntawd nws thiaj li yog hais tias cov neeg uas nyuam qhuav los ua cov ntseeg tau ib lub xyoo xwb ces los ntseeg Vajtswv los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem los xwb. Tib qho no los yeej muaj tseeb rau cov uas twb yeej ntseeg Vajtawv los tag nrho lawv lub neej txoj sia lawm thiab. Cov uas tsis muaj peev xwm pom qhov tseeb yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm khiav tawm tau ntawm ib txoj kev ntseeg uas lawv muaj kev xav phem txog Vajtswv. Tib neeg ntseeg hais tias lawv tau tso lawv tus kheej dim ntawm lub voj hlua ntawm lawv tej kev xav phem qub, thiab tau nkag mus rau ib thaj chaw tshiab lawm. Tib neeg tsis paub hais tias qhov kev paub ntawm cov uas tsis muaj peev xwm pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas yog kev xav phem thiab lus paj lus cua xwb? Tib neeg xav hais tias lawv qhov kev xav phem yog qhov yog thiab tsis muaj dab tsi yuam kev li, thiab lawv xav hais tias tej kev xav phem no los ntawm Vajtswv los. Niaj hnub no, thaum tib neeg pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv tso lawv tej kev xav phem uas tau sib tsub sib nias los tau ntau xyoo lawm pov tseg. Tej kev xav hauv nruab siab thiab tej tswv yim ntawm yav tag los tau rais los ua ib qho khuam tav kev rau tes hauj lwm ntawm theem no, thiab nws tau dhau los ua ib qho nyuab rau tib neeg tso tej kev xav phem ntawd tseg thiab lov tej tswv yim zoo li ntawd. Tej kev xav phem rau tes hauj lwm ib-kauj-ruam zuj zus ntawm coob tus ntawm cov uas tau cawm Vajtswv los txog niaj hnub no mas tau muaj ceem zuj zus tuaj, thiab cov neeg no tau maj mam tshwm sim ua ib tug yeeb ncuab uas tawv ncauj kawg nkaus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauv paus ntawm qhov kev ntxub no mas nyob rau hauv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg. Tej kev xav phem thiab tej kev xav nruab siab thiab ntawm tib neeg tau rais los ua tus yeeb ncuab rau tes hauj lwm niaj hnub no, tes hauj lwm uas sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem. Qhov no tau tshwm sim mas vim yog tej qhov tseeb tsis pub tib neeg cia lawv tej kev xav hauv nruab siab ntawd lam cia li xav ua dog ua dig, thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav muab nws lov tau yooj yim, thiab tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg tsis zam qhov uas muaj qhov tseeb, thiab, tshaj qhov ntawd, vim tib neeg tsis xav txog qhov yog thiab qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog ua ib siab tso lawv tej kev xav phem tseg thiab siv nws tus kheej qhov kev xav hauv nruab siab. Qhov no ces tsuas hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm txoj kev xav phem ntawm tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv. Tib neeg yuav xav dab tsi raws lawv siab nyiam los xij, tab sis lawv yuav cam tsis tau yam ywj lawv siab lug txog ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm los sis ib qho me me twg txog ntawm nws li; qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas tib neeg yeej rhuav tsis tau hlo li. Koj yuav muaj cuab kav cia koj txoj kev xav ntawd xav mus yam ywj siab lug, thiab tej zaum mas tseem yuav sau tej dab neeg txog tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus los ua ke, tab sis koj yuav cam tsis tau qhov tseeb ntawm ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus; qhov no yog ib qho kev cai, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev cai tswj fwm, thiab nej yuav tsum to taub qhov tseem ceeb ntawm tej teeb meem no. Tib neeg ntseeg hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mastsis haum nrog rau tib neeg qhov kev xav phem, thiab hais tias qhov no tsis yog li no rau ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm. Nyob rau hauv lawv qhov kev xav hauv nruab siab, tib neeg ntseeg hais tias tes hauj lwm ntawm ob theem ua ntej ntawd mas tsis zoo ib yam li tes hauj lwm niaj hnub no tiag tiag li—tab sis koj puas tau ua twb zoo xav hais tias tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yeej zoo ib yam nkaus li, hais tias Nws tes hauj lwm mas yeej muaj qab hau tag mus li, thiab hais tias, tsis hais tiam twg li, yeej yuav muaj ib co neeg coob heev uas tawm tsam thiab tsis pom zoo rau qhov tseeb ntawm Nws tes hauj lwm? Tag nrho cov uas niaj hnub no tawm tsam thiab tsis pom zoo rau theem ntawm hauj lwm no ces yeej tau tawm tsam Vajtswv nyob rau cov sij hawm dhau los, vim cov neeg zoo li ntawd mas yeej yuav ua Vajtswv cov yeeb ncuab tag mus li xwb. Cov neeg uas paub qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav pom peb theem ntawm tes hauj lawm hais tias yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, thiab yuav tso lawv tej kev xav phem tseg. Cov neeg no paub Vajtswv, thiab cov neeg zoo li no yog cov uas caum Vajtswv tiag tiag. Thaum tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los ze rau nws qhov kawg lawm, Vajtswv yuav muab tag nrho txhua yam faib raws li lawv hom. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg Nws yuav tsum muab tib neeg coj rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm kom tag nrho; qhov no yog qhov xaus ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Theem ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab ob theem ua ntej ntawd nyob rau hauv Yixayee thiab Yudia, yog Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb. Tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov no tau li, thiab nws yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias tib neeg tsis tau ntsib los sis pom kiag ntau txog ntawm tes hauj lwm no, los qhov tseeb yeej tseem yog qhov tseeb, thiab qhov no mas tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav tsis kam lees txais los tau hlo li. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv nyob rau hauv txhua daim av hauv lub qab ntuj khwb no yuav lees txais peb theem ntawm tes hauj lwm. Yog koj tsuas paub ib theem twg ntawm tes hauj lwm xwb, thiab tsis to taub ob theem seem ntawm tes hauj lwm, tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm yav tag los, ces koj yuav tsis muaj peev xwm tham txog tag nrho qhov tseeb ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab koj qhov kev paub txog Vajtswv ces tsuas yog ib-sab nkaus xwb, vim nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv mas koj tsis paub los sis to taub Nws li, thiab yog li ntawd ces koj tsis tsim nyog yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais koj qhov kev paub txog tej yam no tam sim no yuav yog tob los sis ntiav li, nyob rau thaum kawg, nej yuav tsum tau muaj kev paub, thiab yuav tsum tau ntseeg thoob plaws, thiab tag nrho cov neeg yuav pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab zwm rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv. Nyob rau qhov kawg ntawm tes hauj lwm no, tag nrho txhua yam kev ntseeg yuav rais los ua ib qho xwb, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav rov qab los rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav pe hawm ib tug Vajtswv tseeb nkaus xwb, thiab tag nrho txhua txoj kev ntseeg phem yuav tsis muaj dab tsi li, yuav tsis muaj hnub rov tshwm sim dua ntxiv lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem