Vajtswv Tes Hauj Lwm Txiav Txim ntawm Tiam Kawg Cawm thiab Ntxuav Kom Tib Neeg Dawb Huv Li Cas?

January 20, 2022

Tib neeg tau paub tias tej kev puas tsuaj loj los txog rau peb lawm thiab cov uas cia siab kom tus Tswv los nyob rau saum ib tauv fuab tau nyob tos ntsoov siab kub lug. Tom qab nyob tos los tau ntau lub xyoo lawm, los lawv tseem tsis tau pom Nws los li. Tiam sis, lawv pom Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Qhov no yog ib txoj kev tag kev cia siab loj heev rau lawv. Muaj ntau tus tib neeg tuav rawv lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, tsis txaus siab los nrhiav thiab tshawb xyuas txoj hau kev tseeb, uas yog qhov vim li cas lawv tseem tsis tau txais tos tus Tswv, tab sis twb poob mus rau hauv tej kev puas tshuaj lawm. Tab sis muaj ntau tus uas nyiam qhov tseeb thiab thaum lawv nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, lawv tau pom cov lus lub hwj chim thiab qhov muaj cai, pom tias cov lus mas puav leej yog qhov tseeb. Lawv nco tau Vajtswv lub suab thiab tsis raug tav kev los ntawm lawv tej kev xav phem ntxiv lawm, tab sis pheej nrhiav thiab tshawb xyuas txoj hau kev tseeb mus. Lawv thawj nqe lus nug yog vim li cas Vajtswv thiaj li tseem yuav tsum los ua txoj hauj lwm kev txiav txim thaum lawv tej kev txhaum raug zam txim thiab lawv raug Vajtswv xam tias yog cov ncaj ncees lawm, thiab Vajtswv yuav ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab cawm kom tib neeg dim dhau los ntawm txoj hauj lwm hauv tiam kawg ntawd li cas. Ob nqe no yog ob nqe lus nug tseem ceeb tshaj plaws thiab tsis to taub tshaj plaws rau txhua tus tshawb xyuas txoj hau kev tseeb. Ntu ntawm kev Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb no yuav coj koj kev los nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav los lus teb.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem