Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Txiav Txim nyob rau Tiam Kawg | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 87

June 30, 2021

Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tiav tau los ntawm txoj hau kev twg? Nws ua kom tiav tau los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv tseem ceeb yog muaj kev ncaj ncees, kev chim siab, muaj meej mom tshaj, kev txiav txim, thiab lus foom phem, thiab Nws ua tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws kev txiav txim. Muaj qee tus tib neeg tsis nkag siab, thiab noog tias vim li cas Vajtswv thiaj tsuas muaj peev xwm ua tib neeg kom zoo tshaj plaws dhau los ntawm kev txiav txim thiab lus foom phem xwb. Lawv hais tias “Yog tais Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, tib neeg yuav tsis tuag los? Yog tias Vajtswv tau txiav txim rau tib neeg, tib neeg yuav tsis raug kev rau txim los? Yog li tib neeg tseem yuav raug ua kom zoo tshaj plaws tau li cas?” Cov lus no yog cov lus ntawm tus tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm li. Yam uas Vajtswv foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg, thiab yam Nws txiav txim ntawd yog kev txhaum ntawm tib neeg. Txaws tias Nws hais lus hnyav thiab tsis zoo, Nws nthuav tawm txhua yam uas nyob hauv tib neeg, kev nthuav tawm ntawm cov lus hnyav no uas yog yam tseem ceeb nyob ntawm tib neeg, tab sis dhau los ntawm tej kev txiav txim ntawd, Nws muab ib qho kev paub tob txog ntawm qhov tseeb ntawm cev nqaij daim tawv, thiab vim li no thiaj ua rau tib neeg zwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tib neeg cev nqaij daim tawv yog txoj kev txhaum thiab yog Ntxwgnyoog, nws yog kev tsis mloog lus, thiab nws yog yam khoom rau ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas. Yog li ntawd, kom tib neeg nkag siab txog lawv tus kheej, cov lus txiav txim ntawd Vajtswv yuav tsum tshwm sim rau tib neeg thiab yuav tsum muaj kev tsim kho kom zoo txhua hom; tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv tes hauj lwm thiaj yuav pom tshwm sim.

Los ntawm cov lus Vajtswv hais nws tuaj yeem pom tau tias Nws tau rau txim rau tib neeg lub cev nqaij daim tawv lawm. Yog li ntawd, cov lus no tsis yog lus foom phem los? Cov lus hais tawm los ntawm Vajtswv ntawd nthuav tawm txog qhov tseeb ntawm tib neeg, thiab dhau los ntawm kev nthuav tawm tib neeg raug txiav txim, thiab thaum nws pom tias nws tsis muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, nws tu siab thiab tu siab heev li nyob rau hauv nws lub siab, nws hnov tau tias tshuav Vajtswv nuj nqes ntau heev, thiab tsis tuaj yeem ua raws li Vajtswv siab nyiam kom tiav tau. Muaj ntau lub sij hawm tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab qhia koj sab hauv nruab siab tuaj, thiab qhov kev qhuab qhia no yog los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim los; muaj ntau lub sij hawm Vajtswv ntuas koj thiab zais Nws lub ntsej muag ntawm koj, thaum Nws tsis teb koj thiab tsis ua hauj lwm hauv koj, yog tseem tab tom qhuab ntuas koj yam ntsiag to kom tsim kho koj kom zoo. Vajtswv tes hauj lwm tseem ceeb hauv tib neeg yog ua kom Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tshwm sim tseeb. Thaum kawg tib neeg ua tim khawv dab tsi rau Vajtswv? Tib neeg ua tim khawv tias Vajtswv yog tus Vajtswv ua ncaj ncees, tias Nws tus yam ntxwv yog kev ncaj ncees, kev npau taws, kev qhuab ntuas, thiab kev txiav txim; tib neeg ua tim khawv txog tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm Vajtswv. Vajtswv siv Nws kev txaiv txim coj los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, Nws tau hlub tib neeg lawm, thiab cawm tib neeg lawm—tab sis muaj nyob hauv Nws txoj kev hlub ntau npaum li cas? Muaj kev txiav txim, meej mom loj tshaj, kev npau taws, thiab lus foom phem. Txawm tias Vajtswv tau foom phem rau tib neeg nyob rau yav dhau los, Nws tsis tau ntiab tib neeg kom poob mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws, tab sis Nws siv txoj hau kev ntawd coj los tsim kho tib neeg txoj kev ntseeg kom zoo; Nws tsis tau ua rau kom tib neeg tuag, tab sis tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Qhov tseem ceeb ntawm cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li—Vajtswv yeej hais yog tiag lawm—tab sis qhov tseeb uas ua los ntawm Vajtswv tsis tiav zoo raws li Nws cov lus. Nws foom phem rau koj kom koj thiaj yuav hlub Nws, thiab kom koj thiaj paub lub ntsiab tseeb ntawm cev nqaij daim tawv; Nws rau txim rau koj kom koj thiaj ras, tso cai kom koj thiaj paub txog koj tej kev tsis zoo, thiab paub tej kev tsis tsim txiaj ntawm tib neeg. Vim yog li ntawd, Vajtswv cov lus foom phem, Nws cov kev txiav txim, thiab Nws lub meem moj loj kawg nkaus thiab kev npau taws—txhua yam no yog ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Txhua yam Vajtswv ua nyob rau hnub no, thiab tus yam ntxwv ncaj ncees uas ua kom pom nyob rau hauv nej—txhua yam no yog ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Ntawd yog kev hlub ntawm Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem