Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab (Ib zaj Nkauj Qhuas ntawm Vajtswv Cov Lus)

July 10, 2021

Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd

mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv,

thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg

yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv.

Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv,

Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los,

thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv,

Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg,

thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv

thiab taw qhia txoj kev rau lawv.

Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv

ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li;

ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd,

ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd.

Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas

yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv,

ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm

thiab tej lus uas Nws hais.

Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog

Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog,

thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog,

yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb.

Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv

ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog,

tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb

(Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam),

ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud.

Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb,

thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb,

qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li.

Qhov kev tshwm sim sab nraud tsis muaj cuab kav yuav qhia tau lub ntsiab tseem ceeb;

qhov tshaj ntawd, Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsis muaj hnub uas yuav yoog raws li

tib neeg txoj kev xav phem li.

Tsis yog Yexus lub cev uas pom sab nraud zoo tsis thooj li qhov tib neeg xav phem los?

Tsis yog nws lub ntsej muag thiab tej khaub ncaws hnav

tsis muaj peev xwm yuav qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag los?

Tsis yog cov Falixai thaum ub

tawm tsam Yexus vim yog kiag qhov uas lawv tsuas saib Nws

qhov kev tshwm sim sab nraud xwb,

tsis muab cov lus uas tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj coj los khaws rau nr uab siab.

Nws yog Vajtswv txoj kev cia siab hais tias txhua tus kwv tij thiab nkauj muam uas

nrhiav qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv

yuav tsis rov qab tsim qhov kev puas ntsoog loj ntawm keeb kwm ntawd dua ib zaug ntxiv lawm.

Nej yuav tsum tsis txhob rais mus ua cov Falixai rau tiam teb chaws vam meej

thiab muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua ib zaug ntxiv lawm.

Nej yuav tsum ua twb zoo xav txog kev txais tos kev rov qab los ntawm Vajtswv,

thiab nej yuav tsum muaj ib lub siab kaj lug

txog qhov uas yuav ua li cas thiaj ua tau ib tug neeg uas zwm rau qhov tseeb.

Qhov no yog tes dej num ntawm txhua leej txhua tus

uas tab tom tos Yexus rov qab caij ib tauv huab dawb los.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem