Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 50

July 15, 2021

Tej Uas Pom Tshwm Sim ntawm Yauj Kev Ua Neeg Rau Thaum Nws Raug Tej Kev Sim Siab (Kev To Taub Txog Yauj Txoj Kev Zoo Tiav Log, Kev Siab Ncaj, Kev Hwm Vajtswv, thiab Kev Ntxub Dab Phem Rau Thaum Nws Raug Tej Kev Sim Siab)

Thaum Yauj tau hnov dheev tias nws tej khoom ntiag tug tau raug nyiag tag lawm, tias nws cov tub thiab cov ntxhais tau tag lawv txoj sia lawm, thiab tias nws tej tub qhe tau raug tua tuag lawm, nws tau coj raws li nram qab no: “Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub tob hau, thiab txhos cauj ntua rau hauv av, thiab pe hawm” (Yauj 1:20). Cov lus no qhia rau peb txog ib yam tseeb tias: Tom qab hnov qhov xov xwm no lawm, Yauj tsis poob siab nthav hlo li, nws tsis quaj los sis tsis yws cov tub qhe uas tau xa qhov xov xwm no los rau nws, nws haj yam tsis kom tshuaj xyuas txog tej kev ua txhaum cai no thiab tsis txheeb xyuas txog qhov tseeb thiab tshawb nrhiav seb tau muaj dab tsi tshwm sim tiag tiag. Nws tsis nthuav tawm txog ib qho mob hlo li los sis tsis tu siab txog nws tej khoom uas tau poob mus lawm, los sis nws tsis los kua muag vim nws cov me nyuam thiab nws cov neeg uas nws hlub tau ploj mus lawm. Qhov txawv mas, nws txawm dua rhe nws lub tsho loj, tau chais nws lub taub hau, txho caug ntua rau hauv pem teb, thiab pe hawm. Yauj tej kev ua li no mas tsis zoo li tej kev ua ntawm cov tib neeg dog dig. Lawv ua rau coob leej feeb tsis meej, thiab ua rau lawv thuam Yauj rau hauv lawv lub siab vim nws “lub siab txias heev.” Kiag thaum lawv txhua yam poob tag lawm, cov tib neeg dog dig yuav tag kev cia siab los sis tw kev tag—los sis, rau qee cov tib neeg, tej zaum ua rau lawv muaj kev ntxhov siab heev. Qhov ntawd yog vim hais tias, nyob hauv lawv lub siab, tib neeg tej khoom ntiag tug yog yam uas lawv mob siab ua mus tag ib sim neej—nws yog yam uas ua rau lawv muaj txoj sia nyob tau, nws yog txoj kev cia siab uas ua rau lawv ua neej nyob tau mus; qhov lawv tej khoom ntiag tug poob mus lawm ntawd txhais tau tias lawv tej kev mob siab rau txhua yam yeej tsis muaj nqis dab tsi tag nrho, tias lawv tsis muaj kev cia siab, thiab tias lawv tsis muaj lub neej rau yav tom ntej li lawm. Qhov no yog ib tug neeg dog dig tus cwj pwm xav rau lawv tej khoom ntiag tug thiab txoj kev sib raug zoo ntawm lawv nrog rau tej khoom ntawd, thiab qhov no kuj yog qhov tseem ceeb ntawm tej khoom ntiag tug uas nyob hauv tib neeg ob lub qhov muag. Vim zoo li no, tib neeg feem coob thiaj li feeb tsis meej txog Yauj tus cwj pwm uas tsis quav ntsej txog rau nws tej khoom ntiag tug uas tau poob tag lawm ntawd. Hnub no, peb tab tom los daws qhov feeb tsis meej uas tag nrho cov neeg no muaj los ntawm kev piav qhia txog seb muaj yam dab tsi tau tshwm sim nyob rau hauv Yauj lub siab.

Txoj kev xav uas ib txwm hais tias, qhov Vajtswv tau muab tej khoom muaj nqis nplua mias li no, Yauj yuav tsum paub txaj muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag vim tej khoom muaj nqis no tau poob mus tag lawm, vim nws tsis tau saib xyuas los sis tsis txhawj txog tej ntawd li; nws tsis tuav tej khoom muaj nqis uas Vajtswv tau muab rau nws no ruaj. Yog li ntawd, thaum nws tau hnov dheev tias nws tej khoom ntiag tug raug nyiag mus tag lawm, nws thawj qhov kev xavces yuav tsum mus rau ntawm qhov chaw uas muaj tub sab ntawd thiab suav sau txhua yam uas raug poob mus lawm ntawd seb muaj dab tsi, ces mam li los lees lub txim txhaum rau Vajtswv kom nws thiaj li tau txais Vajtswv cov koob hmoov ib zaug dua ntxiv. Txawm li cas los xij, Yauj, tsis ua li no, thiab nws yeej ib txwm muaj nws tus kheej tej laj thawj rau qhov tsis ua li ntawd. Hauv nws lub siab, Yauj tau ntseeg ruaj tias tag nrho txhua yam uas nws muaj yog Vajtswv tau muab pub rau nws xwb, thiab tsis yog yam uas nws tus kheej siv zog tsim los. Yog li ntawd, nws thiaj tsis saib tej koob hmoov no li tej yam uas yuav raug siv coj los ua kom tau peev txheej, tiam sis tso cov keeb laj fai ntawm nws txoj kev muaj sia nyob dim rau hauv txoj kev tuav rawv nrog tag nrho nws lub zog rau txoj hau kev tseeb uas yuav tsum tau tuav cia ntawd. Nws saib Vajtswv cov koob hmoov muaj nqis thiab tau ua tsaug rau tej ntawd, tiam sis nws tsis ntshaw cov koob hmoov ntawd, los sis nws tsis tau nrhiav tej ntawd kom muaj ntau ntxiv. Ntawd yog nws tus cwj pwm coj rau tej khoom ntiag tug. Nws thiaj tsis tau ua dab tsi kom tau txais cov koob hmoov, los sis tsis tau txhawj txog los sis tsis nyuaj siab txog qhov tsis muaj los sis poob Vajtswv cov koob hmoov; nws tsis dhau los ua neeg vwm loj vwm leg, zoo siab ua lwj ua liam vim Vajtswv cov koob hmoov xwb, los sis tsis quav ntsej txog Vajtswv txoj hau kev tseeb los sis hnov qab txog Vajtswv txoj hmoov hlub vim cov koob hmoov uas nws keev zoo siab tas li xwb. Yauj tus cwj pwm coj rau nws tej khoom ntiag tug qhia tshwm rau tib neeg txog nws qhov kev ua neeg tseeb tias: Ua ntej tshaj, Yauj tsis yog tus tib neeg qias dub, thiab tsis xav tau tej khoom dab tsi rau hauv nws lub neej txoj sia. Qhov ob, Yauj ib txwm yeej tsis tau txhawj txog los sis tsis tau ntshai tias tsam Vajtswv ho muab tag nrho yam nws muaj mus lawm, uas yog nws tus cwj pwm ntawm kev mloog Vajtswv hais rau hauv nws lub siab; qhov ntawd yog, nws thiaj tsis muaj kev ntshaw los sis yws txog tias thaum twg los sis seb Vajtswv puas yuav muab tej ntawd mus, thiab tsis nug txog qhov laj thawj tias vim li cas, tiam sis tsuas nrhiav los ua raws li Vajtswv tej kev npaj xwb. Qhov peb, nws yeej ib txwm tsis ntseeg tias nws tej khoom muaj nqis tau los ntawm nws tus kheej lub dag zog khwv los, tiam sis tej ntawd yog Vajtswv tau muab rau nws xwb. Qhov no yog Yauj txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab yog ib qho kev nthuav qhia ntawm nws txoj kev ntseeg. Yauj qhov kev ua neeg thiab nws txoj kev caum raws txhua hnub puas raug hais meej rau hauv peb theem ntsiab lus hais txog nws? Yauj qhov kev ua neeg thiab kev caum raws yog feem tseem ceeb tshaj rau nws txoj kev coj ua lub siab txias thaum nws tej khoom ntiag tug tau poob tag mus lawm. Nws yog vimntawm nws txoj kev caum raws txhua hnub kiag uas Yauj muaj tus yeeb yam thiab kev ntseeg hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” thaum raug Vajtswv tej kev sim siab. Tsis tuaj yeem muab tau cov lus no hauv lub sij hawm ib hmo xwb, los sis tsis yog tej no nyuam qhuav tshwm sim rau hauv Yauj lub taub hau xwb. Lawv yog yam uas nws tau pom thiab paub los tau ntau lub xyoos ntawm txoj kev ntsib kev pom hauv lub neej txoj sia lawm. Thaum muab piv rau tag nrho cov neeg uas tsuas nrhiav Vajtswv cov koob hmoov xwb thiab cov uas ntshai tsam Vajtswv yuav muab cov koob hmoov ntawm lawv mus lawm, thiab cov uas ntxub qhov ntawd thiab yws txog qhov ntawd, Yauj txoj kev mloog hais tseem tsis yog qhov tseeb tseeb thiab los? Thaum muab piv rau tag nrho cov neeg uas ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis cov uas yeej ib txwm tsis tau ntseeg tias Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, Yauj tseem tsis muaj kev ncaj ncees thiab kev siab ncaj ntau tshaj plaws thiab los?

Yauj Qhov Kev Paub Tias Dab Tsi Yog Qhov Tsim Nyog

Yauj tej kev ntsib kev pom tiag thiab nws txoj kev ua neeg uas siab ncaj thiab coj ncaj ntawd txhais tau tias nws txiav txim thiab xaiv qhov uas tsim nyog tshaj plaws rau thaum nws poob nws tej khoom muaj nqis thiab nws cov me nyuam du lug lawm. Tej kev xaiv uas tsim nyog no yog yam faib cais tawm tsis tau ntawm nws tej kev caum raws txhua hnub mus thiab Vajtswv txoj kev ua uas nws tau los paub rau hauv nws lub neej txhua hnub. Yauj lub siab ncaj ncees ua rau nws tuaj yeem ntseeg tau tias Yehauvas yog tus tswj kav txhua yam; nws txoj kev ntseeg tau ua rau nws paub qhov tseeb ntawm Vajtswv Yehauvas lub hwj chim kav tag nrho txhua yam; nws txoj kev paub tau ua rau nws txaus siab hlo los ua raws li Vajtswv Yehauvas lub hwj chim kav thiab tej kev npaj; nws txoj kev mloog hais tau ua rau nws muaj qhov tseeb ntau zuj zus rau hauv nws qhov kev hwm Vajtswv Yehauvas; nws qhov kev hwm tau ua rau nws muaj qhov tiag ntau zuj zus rau hauv nws txoj kev ntxub dab phem; thaum kawg, Yauj thiaj li dhau los ua neeg zoo tiav log vim hais tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem; nws txoj kev zoo tiav log tau ua rau nws ntse, thiab tau ua rau nws paub zoo tshaj plaws tias dab tsi yog qhov tsim nyog.

Peb yuav tsum to taub lo lus, “tsim nyog” no tau li cas? Ib lo lus txhais kom raws nraim li kab ntawv ces yog nws txhais tias kev xav zoo, muaj laj thawj thiab pom meej rau hauv yus txoj kev xav, yog kev hais lus zoo, kev nqis tes ua, thiab kev txiav txim, thiab kev muaj laj thawj thiab muaj tej qauv zoo xwm yeem. Tiam sis Yauj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog mas tsis piav qhia tau yooj yim li. Thaum nws tau hais rau ntawm no tias Yauj yog tus muaj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog tshaj plaws, qhov no yog tau hais qhov muaj feem ntsig txog rau nws txoj kev ua neeg thiab nws txoj kev coj ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Vim hais tias Yauj yog neeg coj ncaj, nws thiaj li muaj peev xwm ntseeg tau thiab ua tau raws li Vajtswv lub hwj chim kav, uas tau muab ib qho kev paub rau nws uas lwm tus tsis tuaj yeem muaj tau li, thiab qhov kev paub no tau ua rau nws tuaj yeem xam pom, txiav txim, thiab txhais lub ntsiab rau yam uas tau tshwm sim rau nws tau raug zoo, uas pab ua rau nws xaiv tau raug zoo txog yam uas yuav tau ua thiab yam uas yuav tau tuav kom ruaj khov rau. Qhov no hais tau tias nws cov lus, tus cwj pwm, thiab cov keeb laj faiuas txhawb rau nws tej kev ua, thiab tus yam ntxwv nws tau coj, yog yam ib txwm swm zoo, pom meej, thiab tshwj xeeb, thiab tsis tsaus ntuj nti, ua yam tsis ua twb zoo xav, los sis ua raws txoj kev xav. Nws yeej paub yuav coj li cas rau yam uas tau tshwm sim rau nws, nws yeej paub tias yuav coj kom haum thiab tswj tej kev sib raug zoo los ntawm tej xwm txheej nyuaj tau li cas, nws yeej paub tias yuav tuav qhov muaj tiag li cas rau txoj hau kev tseeb uas yuav tsum tau tuav rau, thiab, tshaj qhov no lawm, nws yeej paub tias yuav coj li cas rau txoj kev muab los thiab kev muab tawm ntawm Vajtswv Yehauvas. Qhov no yog Yauj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog tshaj plaws. Nws yog vim Yauj tau raug npaj muaj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim zoo li no es nws thiaj li tau hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” thaum nws poob tag nrho nws tej khoom muaj nqis thiab nws cov tub thiab cov ntxhais lawm.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem