Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 51

July 17, 2021

Yauj Lub Ntsej Muag Tiag Tiag: Tseeb, Dawb Huv, thiab Tsis Muaj Qhov Cuav

Cia peb nyeem Yauj 2:7–8: “Ces Ntxwgnyoog thiaj li tawm ntawm Yehauvas xub ntiag mus lawm, thiab ntaus Yauj ua rau nws tawm hlwv ntawm ko taw ti nkaus saum tob haum. Thiab nws thiaj muab ib daig txhais lauj kaub tawg coj los kuam nws tus kheej; thiab nws zaum ntawm cov hmoov tshauv.” Qhov no yog ib qho kev piav qhia txog Yauj txoj kev coj ua thaum tej mob sawv hlwv hlav mus thoob nws lub cev. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau zaum rau ntawm cov tshauv kom nws thev taus tus mob. Tsis muaj leej twg kho nws, thiab tsis muaj leej twg pab nws tau kom nws qhov mob ntawm lub cev ntaug; dua ntawd, nws tau siv txhais lauj kaub av los txhuam daim tawv ntawm qhov mob sawv hlwv tawm. Saib raws saum daim tawv mas, qhov no yog ib theem hauv Yauj txoj kev tsim txom, thiab tsis muaj feem ntsig txog rau nws qhov kev ua neeg thiab kev hwm Vajtswv li, vim Yauj tsis tau hais ib lo lus los hais qhia txoj nws txoj kev xav thiab kev xam pom rau thaum lub sij hawm no. Tiam sis Yauj tej kev nqis tes ua thiab nws txoj kev coj ua tseem yog ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg. Nyob hauv cov lus teev tseg ntawm tshooj dhau los uas peb tau nyeem lawm tias Yauj yog tus zoo tshaj plaws ntawm txhua tus tib neeg nyob rau sab hnub tuaj. Zaj lus uas los ntawm tshooj ob los, thaum lub sij hawm no, qhia rau peb tias tus tib neeg zoo ntawm sab hnub tuaj tau ib daim txhais lauj kaub av los txhuam nws tus kheej thaum tseem zaum rau ntawm cov tshauv. Qhov kev piav qhia los ntawm ob yam no tsis muaj qhov sib txawv los? Nws muaj ib qho sib txawv uas nthuav qhia rau peb pom txog Yauj tus kheej tiag tiag: Txawm tias nws yuav muaj suab npe thiab muaj meej mom los xij, nws ib txwm yeej tsis nyiam los sis tsis quav ntsej txog tej no hlo li; nws tsis quav ntsej tias lwm tus tau xam pom nws zoo li cas, los sis nws tsis txhawj txog seb nws tej kev nqis tes ua los sis txoj kev coj ua puas yuav muaj kev cuam tshuam tsis zoo li cas rau nws lub koob npe; nws tsis ntshaw cov koob hmoov ntawm lub meej mom, los sis nws tsis muaj kev zoo siab rau lub yeeb koob uas tau los nrog lub meej mom thiab lub koob npe. Nws tsuas txhawj txog nws qhov muaj txiaj ntsim thiab kev tseem ceeb ntawm nws txoj kev ua neeg nyob rau hauv Vajtswv Yehauvas ob lub qhov muag nkaus xwb. Yauj tus kheej tiag tiag yog kiag nws lub ntsiab tseeb: Nws tsis nyiam suab npe thiab kev muaj txiag nplua nuj, thiab tsis ua neej nyob rau lub suab npe thiab kev muaj txiag nplua nuj; nws yog tus tseeb, thiab dawb huv, thiab tsis muaj qhov cuav li.

Yauj Txoj Kev Faib Cais ntawm Txoj Kev Hlub thiab Kev Ntxub

Lwm sab ntawm Yauj qhov kev ua neeg raug nthuav tawm rau hauv qhov kev sib pauv tswv yim mus los ntawm nws thiab nws tus poj niam tias: “Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus. Tab sis nws hais rau nws hais tias, Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” (Yauj 2:9–10). Pom txoj kev tsim txom uas nws tau txom nyem, Yauj tus poj niam tau muab tswv yim rau Yauj los pab kom nws khiav dim nws txoj kev tsim txom, tiam sis nws “tej kev xav zoo” tsis tau txais Yauj txoj kev pom zoo; dua ntawd, lawv tau thab kom Yauj npau taws, vim nws tus poj niam tsis kam lees txais Yauj txoj kev ntseeg, thiab kev mloog Vajtswv Yehauvas hais, thiab kuj tsis kam lees qhov muaj nyob ntawm Vajtswv Yehauvas thiab. Qhov no yog yam uas Yauj thev tsis taus, vim nws yeej tsis tau tso cai cia nws tus kheej ua ib yam dab tsi uas tawm tsam los sis ua rau Vajtswv raug mob, tsis hais ib yam dab tsis txog lwm tus li. Nws yuav nyob ntsiag to tau li cas thaum nws tau pom lwm tus hais lus thuam tawm tsam thiab saib tsis taus Vajtswv? Yog li nws thiaj tau hu nws tus poj niam tias yog ib tug “poj niam ruam.” Yauj tus cwj pwm coj rau nws tus poj niam yog ib qho ntawm kev npau taws thiab kev ntxub, nrog rau kev thuam thiab kev cem. Qhov no yog kev nthuav tawm uas ib txwm muaj ntawm Yauj qhov kev ua neeg—kev sib txawm los ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub—thiab nws yog ib qho tseem kev sawv cev tam rau nws qhov kev ua neeg uas siab ncaj. Yauj muaj ib txoj kev txawj xav txog kev ncaj ncees—ib yam uas ua rau nws ntxub tej lus hais mus hais los thiab tej kev lim hiam uas ntas mus ntas los, thiab kev tsis nyiam kiag li, kev rau txim, thiab kev tsis kam lees txais yuav txoj kev ntseeg tsis raws kev raws cai, tej kev sib cav tsis muaj laj thawj, thiab tej kev sib hais ruam zis, thiab tau ua rau nws tuav qhov tseeb rau nws tus kheej, kho cov keeb laj fai thiab tuav qhov yog thaum nws raug tsis kam lees txais yuav los ntawm cov neeg coob leej ntau tus thiab raug tso tseg los ntawm cov neeg uas nyob ze nws.

Yauj Txoj Kev Siab Dawb Siab Zoo thiab Kev Qhia Siab Dawb Paug

Vim, los ntawm Yauj txoj kev coj ua los, peb pom tej kev nthuav tawm ntau yam ntawm nws qhov kev ua neeg, Yauj qhov kev ua neeg uas peb pom thaum nws tau qhib nws lub qhov ncauj foom phem rau nws hnub yug los yog dab tsi? Qhov no yog lub ncauj lus uas peb yuav sib qhia rau hauv qab no.

Saum toj saud, Kuv tau tham txog tej chiv keeb ntawm Yauj qhov kev foom phem rau nws hnub yug los lawm. Yam uas nej pom rau hauv qhov no yog dab tsi? Yog Yauj muaj lub siab tawv thiab tsis muaj kev hlub li, yog nws yeej yog neeg siab txias thiab tsis muaj kev xav thiab tsis muaj kev ua neeg lawm, nws puas tuaj yeem saib xyuas kom tau rau Vajtswv lub siab ntshaw? Nws puas ntxub nws hnub yug los vim hais tias nws tau saib xyuas rau Vajtswv lub siab lawm? Muab ua lwm lo lus hais, yog Yauj muaj lub siab tawv thiab tsis muaj kev ua neeg li lawm, nws puas nyuaj siab los ntawm Vajtswv qhov kev mob? Nws puas yuav foom phem rau nws hnub yug los vim hais tias Vajtswv tau raug txom nyem los ntawm nws? Lo lus teb ces, Yeej tsis yog li! Vim hais tias nws muaj lub siab dawb siab zoo, Yauj thiaj li tau saib xyuas rau Vajtswv lub siab; vim hais tias nws tau saib xyuas rau Vajtswv lub siab, Yauj thiaj li paub txog Vajtswv qhov kev mob; vim hais tias nws muaj lub siab dawb siab zoo, nws thiaj li tau raug txom nyem loj heev los ntawm txoj kev txim txom vim ntawm txoj kev paub txog Vajtswv qhov kev mob; vim hais tias nws paub txog Vajtswv qhov kev mob, nws thiaj li tau pib tsis nyiam nws hnub yug los kiag li, thiab yog li ntawd thiaj li tau foom phem rau nws hnub yug los. Rau cov neeg sab nraud ces, tag nrho Yauj txoj kev coj ua rau thaum nws tej kev sim siab yog yam ua qauv zoo tseg. Tsuas yog nws qhov kev foom phem rau nws hnub yug los nkaus xwb thiaj tau tsim muaj ib lo lus nug txog nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, los sis muaj ib qho kev tshuaj ntsuam txawv. Qhov tseeb tiag, nws yog kev nthuav tawm tseeb tshaj plaws ntawm Yauj lub ntsiab tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg. Lub ntsiab tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg tsis raug npog los sis tsis raug ntim tseg, los sis raug kho los ntawm ib tug neeg twg li. Thaum nws tau foom phem rau nws hnub yug los, nws tau nthuav tawm txog txoj kev siab dawb siab zoo thiab siab dawb uas tob puag hauv nws lub siab; nws zoo li ib tug dej txhawv uas cov dej mas ntshiab ntshiab huv si thiab pom kaj nrig cuag nkaus li qhia tshwm mus ti nkaus rau hauv qab thu.

Thaum tau kawm tag nrho qhov no txog Yauj lawm, cov neeg feem coob yuav muaj ib txoj kev tshuaj ntsuam ncaj ncees uas raug thiab raws lub hom phiaj ntawm lub ntsiab tseeb txog Yauj qhov kev ua neeg yam tsis ua xyem xyav li. Lawv kuj yuav tsum muaj ib txoj kev to taub tob, muaj qab hau, thiab zoo dua ntxiv thiab txoj kev qhuas txog Yauj txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj li Vajtswv tau hais lawm. Vam hais tias, txoj kev to taub thiab kev qhuas no yuav pab ua rau cov tib neeg ua raws txoj hau kev ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem