Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 122

July 20, 2021

Rau Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb hauv Tib Neeg Lub Neej Txoj Sia

Hauv tib neeg lub neej txoj sia, txhua tus tib neeg yuav tsum los txog cov zeeg sij hawm tseem ceeb. Tej no yog lub hauv paus, thiab yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, cov kauj ruam uas txiav txim txog ib tug tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Txuas ntxiv no yog kev piav qhia lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov tib neeg lub neej uas txhua tus tib neeg yuav tsum ntsib rau hauv lawv lub neej txoj sia.

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Xub Thawj: Thaum Yug Los

Ib tug tib neeg yug rau ntawm qhov chaw twg, lawv yug rau tsev neeg twg, yog tub los yog ntxhais, ntsej muag zoo li cas, thiab yug thaum lub sij hawm twg—tag nrho tej no yog thawj zeeg sij hawm tseem ceeb ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia.

Yeej tsis muaj leej twg yuav xaiv tau tej yam rau ntawm zeeg sij hawm tseem ceeb no; lawv txhua tus yeej raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Lawv yeej tsis raug haub ntxias los ntawm ib puag ncig sab nraud hlo li, thiab yeej tsis muaj dab tsi yuav muaj peev xwm los hloov tau tej yam muaj tseeb no, uas yog yam raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Txhais tau tias ib tug tib neeg yuav yug los tus Tswv Tsim yeej tau npaj puv npo txoj hmoo rau thaum kauj ruam xub thawj uas Nws tau npaj rau tus neeg ntawd lawm. Vim tias Nws yeej tau npaj tej no txhua yam ua ntej los ntev heev lawm, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj lub hwj chim los hloov tau tej ntawd li. Txawm tias ib tug tib neeg txoj hmoo, tus yam ntxwv ntawm tib neeg qhov yug los yeej raug npaj tseg ua ntej lawm, thiab lawv yeej tseem zoo li qho qub; lawv tsis raug haub ntxias los ntawm tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia, thiab los sis lawv yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia.

1. Ib Lub Neej Txoj Sia Tshiab Yug Los ntawm tus Tswv Tsim Tej Kev Npaj

Tej yam muaj nyob rau ntawm zeeg sij hawm tseem ceeb xub thawj xws li—thaj chaw yug, nws tsev neeg, qhov yog tub los yog ntxhais, lub cev yuav zoo li cas, lub sij hawm yug—ib tug tib neeg puas muaj peev xwm xaiv tau? Pom tseeb tias kev yug ib tug tib neeg yog ib qho cia li yug tawm los xwb. Kev yug los ntawm tib neeg tsis yog nyob nyob es cia li yug los, rau ntawm ib thaj chaw, rau ntawm ib lub sij hawm, rau hauv ib tsev neeg, nrog rau muaj ntsej muag thiab cev nqaij daim tawv; tib neeg yeej tsis tau npaj siab tias yuav los ua ib tug neeg hauv ib yim neeg, ua ib ceg ntoo ntawm ib tsob ntoo. Tib neeg yeej xaiv tsis tau rau thaum zeeg sij hawm tseem ceeb xub thawj no, tab sis qhov tseeb tiag lawv yug los rau ib lub chaw uas raug npaj tseg raws li tus Tswv Tsim tej kev npaj, kom yug los rau ib yim neeg, kom yog tub los yog ntxhais thiab muaj ntsej muag zoo li cas, thiab ib lub sij hawm tshwj xeeb uas muaj feem txuas nrog rau zeeg sij hawm ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia. Dab tsi yog yam uas ib tug tib neeg muaj peev xwm ua tau rau thaum zeeg sij hawm tseem ceeb xub thawj no? Txhua leej tau hais tias, yeej tsis muaj leej twg xaiv tau ib yam dab tsis ntawm tej hais los no rau thaum yug los ua tib neeg. Nws tsis yog tus Tswv Tsim lub hom phiaj xub thawj thiab Nws txoj kev coj qhia, ib tug neeg yug los tshiab rau hauv lub ntiaj teb no yeej tsis paub tias yuav mus rau qhov twg los sis nyob rau qhov twg, tsis muaj kev sib txheeb ze, tsis muaj chaw mus, thiab tsis muaj lub tsev nyob tiag. Tab sis vim tus Tswv Tsim txoj kev sib koom tes npaj, tus neeg yug los tshiab no muaj chaw nyob, muaj niam muaj txiv, muaj chaw yog nws tug, thiab muaj kwv tij neej tsa, yog li ntawd lub neej txoj sia yeej npaj mus raws li nws txoj kev taug lawm. Thoob plaws qhov txheej txheem no, lub neej tshiab no raug txiav txim los ntawm tus Tswv Tsim tej kev npaj lawm, thiab txhua yam yuav muaj raws li qhov tus Tswv Tsim tau muab rau nws. Los ntawm lub cev ya saum huab cua tsis muaj npe dab tsi li, nws maj mam dhau los muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, ntsia pom tau, tuav tau, ib tug tib neeg ntawm tej uas Vajtswv tsim, xav tau, ua pa tau, thiab hnov sov thiab hnov txias tau; yog tus muaj peev xwm ua tau txhua yam tes dej num ntawm ib tug neeg raug tsim los ua tib neeg nyob hauv lub ntiaj teb tiam ntshaw khoom tam sim no; thiab cov uas tau txais txhua tsav yam uas tib neeg tsim los yuav tsum muaj kev paub rau hauv lub neej txoj sia. Tus Tswv Tsim yeej npaj hnub yug ua ntej rau tib neeg lawm txhais tau tias Nws yuav muab txhua yam tseem ceeb rau kev cawm dim rau tus neeg ntawd; thiab qhov tseeb tiag tus neeg yug los ntawd yeej tau txais txhua yam tseem ceeb rau kev cawm dim los ntawm tus Tswv Tsim, thiab los txij thaum ntawd mus rau yav tom ntej, lawv ua neej rau lwm sab raws li tau muab los ntawm tus Tswv Tsim thiab zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav.

2. Vim Li Cas Cov Tib Neeg Sib Txawv Thiaj Yug Los Rau Hauv Kis Xwm Txheej Sib Txawv

Tib neeg pheej xav rau hauv nruab siab tias yog lawv rov yug los dua tshiab, nws yuav tsum yug los rau hauv ib tsev neeg muaj koob nrov npe; yog lawv yug los ua poj niam, lawv yuav zoo li tus Ntxhais Huab Tais Daus Dawb thiab txhua leej txhua tus yuav nyiam lawv, thiab yog lawv yug los ua txiv neej, lawv xav yog Tub Huab Tais, tsis xav tau dab tsi li, vim tag nrho rau hauv lub ntiaj teb no lawv muaj tub mab tub qe lawm. Nquag pom muaj tib neeg hais tsis tseeb txog lawv qhov yug los thiab tsis muaj kev txaus siab rau nws, tsis muaj kev txaus siab rau lawv tsev neeg, lawv lub ntsej muag zoo li cas, lawv qhov yog tub los yog ntxhais, thiab lub sij hawm thaum yug lawv los. Tiam sis tib neeg yeej tsis to taub tias yog vim li cas lawv thiaj yug los rau ib tsev neeg tshwj xeeb los sis vim li cas lawv thiaj zoo li ntawd. Lawv tsis paub tias lawv yug los rau lub chaw twg los sis lawv lub ntsej muag yuav zoo li cas los xij, lawv yuav tsum ua ntau lub luag hauj lwm thiab ua kom tiav hlo tej luag hauj lwm sib txawv hauv tus Tswv Tsim txoj kev cawm tib neeg, thiab lub hom phiaj no yeej yuav tsis hloov pauv li. Hauv tus Tswv Tsim ob lub qhov muag, thaj chaw yug tib neeg, lawv qhov yog tub los yog ntxhais, thiab lawv lub ntsej muag zoo li cas tag nrho tej no yog yam nyob ib ntus xwb. Lawv yog ib yam ntawm tej yam me me, tej cim me me hauv txhua zeeg sij hawm ntawm nws coj kev cawm tag nrho tib neeg hauv ntiaj teb. Thiab ib tug tib neeg lub hom phiaj tiag thiab qhov ua tau los tsis raug txiav txim raws lawv txoj kev yug rau hauv ib zeeg sij hawm tshwj xeeb twg, tab sis yog tes hauj lwm uas lawv yuav tsum ua kom tau tiav hlo rau hauv lawv lub neej txoj sia, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev txiav txim rau lawv thaum ua tiav Nws txoj kev npaj cawm tib neeg lawm.

Nws hais tau tias yeej muaj lub hauv paus rau txhua yam tshwm sim, thiab yog tsis muaj kev tshwm sim yeej tsis muaj lub hauv paus. Yog li, tib neeg txoj kev yug yog tseem ceeb rau lawv lub neej txoj sia tam sim no thiab lub neej txoj sia yav dhau los. Yog ib tug tib neeg tuag ces yuav tag lawv zeeg sij hawm ntawm lub neej txoj sia lawm, dhau ntawd ces mam rov qab yug los pib dua zeeg sij hawm tshiab; yog tiam qub tshwm sim rau ib tug neeg lub neej txoj sia yav dhau los; ces tiam tshiab yog lawv lub neej txoj sia tam sim no. Vim tib neeg txoj kev yug sib txuas nrog nws lub neej txoj sia yav dhau los thiab nws lub neej txoj sia yav tom ntej, nws mus raws li thaj chaw, tsev neeg, qhov yog tub los yog ntxhais, lub ntsej muag zoo li cas, thiab lwm feem uas ntsig txog tib neeg txoj kev yug tag nrho tej no yog ntsig txog tib neeg txoj kev ua neej yav dhau los thiab tam sim no. Qhov no txhais tau tias tej yam tshwm sim ntawm ib tug neeg txoj kev yug tsis yog ib yam muaj hwj chim rau tib neeg lub neej txoj sia yav dhau los xwb, tab sis raug txiav txim raws li tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia tam sim no, uas suav rau ntau yam xwm txheej sib txawv rau hauv kis uas tib neeg yug los: Ib txhia yug los rau hauv tej tsev neeg txom nyem, lwm cov yug los rau hauv tej tsev neeg muaj. Ib txhia yog neeg pej xeem dog dig, hos ib txhia yog caj ces muaj koob nrov npe. Ib txhia yug rau qab teb, hos lwm cov yug rau qaum teb. Ib txhia yug rau tej chaw hav suab puam, hos lwm cov yug rau hav zoov ntsuab xiab. Ib txhia tib neeg yug los muaj kev txhawb nqa, kev zoo siab luag ntxhi, kev ua kev zoo siab; lwm cov coj kua muag, muaj kev puas tsuaj, thiab kev txom nyem los. Ib txhia yug los muaj nyiaj muaj kub, hos lwm cov yug los raug muab ntiab tawm rau ib sab zoo yam li tej nroj tsuag. Ib txhia yug los muaj lub ntsej muag zoo, hos lwm cov yug los muaj lub ntsej muag phem. Ib txhia yug los zoo nkauj zoo nkraug ntxim hlub, hos lwm cov yug los tsis zoo nkauj zoo nraug. Ib txhia yug los thaum ib tag hmo, hos lwm cov yug los rau yav muaj duab tshav ci thaum tav su. … Txhua tus neeg yug los raug txiav txim raws li txoj hmoo uas tus Tswv Tsim tau npaj cia rau lawv lawm; lawv txoj kev yug txiav txim raws lawv txoj hmoo hauv lawv lub neej tam sim no thiab yam lawv yuav ua thiab tej luag hauj lwm uas lawv yuav ua kom tiav hlo. Tag nrho tej no yog zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, raug npaj ua ntej los ntawm Nws lawm; yeej tsis muaj leej twg khiav dim lawv qhov raug npaj ua ntej, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov lawv txoj kev yug, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm xaiv lawv txoj hmoo tau.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem